Afskedigelse af medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskedigelse af medarbejdere"

Transkript

1 Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

2 Forord Siden 2003 har jeg arbejdet som leder forskellige steder, og i den forbindelse har jeg prøvet både selv at blive fyret men også at skulle afskedige medarbejdere. Ingen af delene er behagelige oplevelser og med mindre man er gjort af den rene kynisme, må det nødvendigvis være sådan. Det er en af de mindre positive sider af lederopgaven at skulle afskedige en medarbejder, og når det nu er sådan, er der endnu mere grund til at sikre, at man får håndteret denne vanskelige opgave så godt og ordentligt, som det kan lade sig gøre. Direktør Morten Ballisager Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 2

3 Indhold 1. Indledning. side 4 2. Hvorfor opsige medarbejdere? side 5 3. Virksomhedens afviklingspolitik. side 7 4. Forløbets faser. side 9 5. Beslutningen om afskedigelsen. side Forberedelse af afskedigelsen. side Afskedigelsessamtalen. side Efter opsigelsen. side 15 3 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

4 Indledning Du sidder nu med en håndbog, som beskriver, hvordan man som leder takler den store og vigtige opgave, det er at tage afsked med en eller flere medarbejdere på en ordentlig måde. I Konsulenthuset ballisager møder vi hver eneste dag mennesker, som har oplevet at blive fyret fra deres sidste job. Af og til møder vi også mennesker, som har oplevet, at afskedigelsen af dem er gennemført både uprofessionelt og uværdigt. Nu er det jo sjældent en positiv oplevelse at være blevet afskediget, men vi kan se, at personer, der har oplevet at blive afskediget på en respektfuld og professionel måde, kommer hurtigere videre mod et nyt job, end hvis det ikke har været tilfældet. Den leder, som skal afskedige, kan altså bidrage til en lettere overgang til nyt job for den opsagte. Udover hensynet til den opsagte medarbejder skal man også være opmærksom på den enkelte leders position og gennemslagskraft i virksomheden efter en afskedigelse. Håndteringen af en afskedigelse bliver vurderet af de tilbageværende medarbejdere. Hvis der har været tale om et fornuftigt afskedigelsesforløb, vil lederen stå stærkere og blive mødt med mere respekt som leder, end hvis afskedigelsesforløbet ikke har været gennemført på en respektfuld måde. Også virksomhedens generelle omdømme blandt de tilbageværende medarbejdere og i den bredere offentlighed påvirkes af den måde, man skiller sig af med medarbejdere på. Det er i virksomhedens klare interesse at undgå dårlig omtale fra en tidligere medarbejder, som taler negativt om virksomheden i al almindelighed og om et eventuelt dårligt afskedigelsesforløb i særdeleshed. Virksomheden har derfor en klar interesse i, at en afvikling af medarbejdere foregår på en sober og respektfuld måde. Denne håndbog handler om, hvordan man som virksomhed sikrer sig, at en opsigelse af medarbejdere sker med professionalisme og værdighed. Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 4

5 Hvorfor opsige medarbejdere? Når en virksomhed beslutter sig for at opsige en eller flere medarbejdere vil det være begrundet i en af følgende årsager: Virksomhedens forhold Forhold hos den opsagte medarbejder En opsigelse begrundet i virksomhedens forhold kan eksempelvis handle om generel afmatning og manglende ordretilgang, men afskedigelsen kan også være begrundet i nye indsatsområder og omlægning af arbejdsgange, som overflødiggør en jobfunktion. Kriterierne for opsigelsen er alt andet lige mere objektive og mere begrundet i forhold i virksomheden end i forhold hos den enkelte medarbejder. Det sker, at en afskedigelse udelukkende er begrundet i helt objektive forhold som anciennitet (sidst ind først ud-princippet), men ofte vil man vælge efter andre kriterier. Selvom man vælger at afskedige en medarbejder begrundet i virksomhedens forhold, så bliver det endelige valg også truffet ud fra forhold hos medarbejderen. Nogen vælges til, og andre vælges fra, og også her vil man blive mødt med spørgsmålet hvorfor lige mig? Svaret herpå vil alt andet lige være, at det vurderes, at den opsagte medarbejder er den medarbejder, der bedst kan undværes i virksomheden fremover. 5 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

6 Er opsigelsen alene begrundet i forhold hos medarbejderen kan det eksempelvis handle om samarbejdsvanskeligheder, manglende resultatopnåelse eller utilstrækkelige kvalifikationer hos den person, der skal afskediges. En afskedigelse begrundet i forhold hos den opsagte medarbejder vil handle om den enkelte person og vedkommendes evner og muligheder for at varetage sit job. Som regel vil en sådan afskedigelse være vanskeligere at gennemføre for lederen, og det er afgørende, at man altid har overvejet følgende: Uanset om resultatet bliver en afskedigelse af en medarbejder, er det afgørende, at virksomheden har gjort sig helt klart, hvad årsagen til afskedigelsen er, om den kan undgås, og om der er gjort nok for at undgå afskedigelsen. Hvis en medarbejder opsiges uden at blive gjort opmærksom på, at vedkommende ikke har udfyldt sin rolle, vil det skabe stor usikkerhed hos øvrige medarbejdere i virksomheden. Hvad er det der gør, at medarbejderen evt. skal afskediges? Har medarbejderen fået besked om, hvad virksomheden ikke er tilfreds med og hvad man ønsker gjort anderledes? (evt. i form af en skriftlig advarsel). Kan der iværksættes initiativer, som kunne løse problemstillingen? Ligger problemet hos medarbejderen eller evt. hos kolleger eller i virksomheden? Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 6

7 Virksomhedens afviklingspolitik Når en virksomhed forholder sig til sin HRpolitik vil man skulle forholde sig til, hvorledes man rekrutterer nye medarbejdere, hvorledes man udvikler medarbejderne, hvorledes man fastholder medarbejdere og endelig, hvordan man afvikler medarbejdere. Af hensyn til den opsagte og af hensyn til de tilbageværende medarbejdere, vil det være hensigtsmæssigt, at virksomheden formulerer en afviklingspolitik og detaljeret beskriver, hvordan opsigelser i virksomheden håndteres. En afskedigelse kan være en endog meget dramatisk oplevelse for de involverede, og derfor er det en god ide at have tænkt over både virksomhedens overordnede holdninger og mere specifikke handlemåder, inden man står i situationen. De overordnede principper formuleres i virksomhedens afviklingspolitik, mens drejebogen for de konkrete afskedigelser typisk vil være formuleret i en lederhåndbog eller lignende. INDHOLD I EN AFVIKLINGSPOLITIK: Gennem en afviklingspolitik signalerer virksomheden overfor både nuværende og kommende medarbejdere hvilke etiske principper, der vil blive lagt til grund for en eventuel afskedigelse. 7 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

8 Overordnede principper: Virksomheden bør forholde sig til og beskrive sine overordnede værdipolitiske holdninger i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere: Hvad er den generelle holdning til afskedigelser? Vil man udvise et socialt engagement og hensyn og bidrage til overgangen til det næste job? Er der særlige hensyn, der skal tages i forbindelse med afskedigelser - eksempelvis kan man forholde sig til, om man vil tage særlige hensyn, hvis der eksempelvis er ægtefæller/samlevere ansat i samme virksomhed. Vær i den forbindelse opmærksom på reglerne om forbud mod forskelsbehandling. Reglerne forbyder virksomheder at forskelsbehandle lønmodtagere på grund af bl.a. handicap, køn, religion, etnisk oprindelse eller alder. Det gælder også ved afskedigelse. Drejebog for håndteringen af opsigelsen: Dette beskrives i en drejebog, hvorved risikoen for fodfejl i et afskedigelsesforløb reduceres. Ledelsen vil stå stærkere og mere samlet, hvis medarbejdere efterfølgende stiller spørgsmål til den gennemførte afskedigelse. I drejebogen skal man forholde sig til følgende: Skal eventuelle tillidsrepræsentanter og i givet fald i hvilket omfang inddrages i forløbet? Hvem gennemfører afskedigelsessamtalen? Hvornår tidspunkt på dagen/ugen skal afskedigelsessamtalen finde sted? Hvor skal afskedigelsessamtalen finde sted? Hvad skal der ske lige efter samtalen? skal den opsagte blive på virksomheden, eller skal vedkommende gå hjem? Er der sørget for, at den opsagte ikke skal/ kan indgå i arbejdet umiddelbart efter opsigelsen? Til hvem og hvordan orienteres om afskedigelsen? Hvad skal der ske i opsigelsesperioden? Hvordan overdrages opgaverne til de tilbageværende medarbejdere? På baggrund af de overordnede principper vil det være hensigtsmæssigt, at man i ledelsen detaljeret forholder sig til, hvorledes afskedigelser skal gennemføres. Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 8

9 Afskedigelsens forskellige faser At afskedige medarbejdere er for mange ledere den sværeste og hårdeste opgave i lederjobbet. Når afskedigelser ikke kan undgås, er det helt afgørende, at forberedelsen har været i orden, og at afskedigelserne gennemføres professionelt. Et afskedigelsesforløb består af følgende faser: Beslutningen om afskedigelsen. Forberedelsen af afskedigelsen. Selve afskedigelsessamtalen. Efter afskedigelsen. Beslutning Forberedelse Afskedigelse Efter 9 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

10 Beslutningen om afskedigelsen Den allerførste forberedelse handler om at træffe beslutningen om, hvorvidt afskedigelsen skal finde sted. I den forbindelse skal man stille følgende spørgsmål: Hvad er den præcise årsag til en evt. afskedigelse? Hvad er omfanget af afskedigelser? Er medarbejderen blevet gjort bekendt med, hvad man evt. ikke er tilfreds med i opgaveløsningen? Har medarbejderen fået en chance for at rette op på evt. utilfredsstillende forhold? Er der foretaget handlinger, som kunne forhindre en afskedigelse nye opgaver, anden afdeling? Igen vil det være relevant at skelne mellem den afskedigelse, som er begrundet i virksomhedens forhold (eksempelvis ordrenedgang), og den afskedigelse, som er enkeltstående og begrundet i individuelle forhold hos en medarbejder. Resultatet af dette arbejde munder ud i en liste over medarbejdere, der er valgt til i den nye organisation, og samtidig vil der være en gruppe medarbejdere, der ikke vurderes at skulle være på arbejdspladsen fremadrettet. Når der er tale om afskedigelser, som er begrundet i forhold hos den enkelte medarbejder, bør en sådan afskedigelse alt andet lige ikke komme bag på den person, der afskediges. Hvis der er tale om utilfredsstillende forhold i form af manglende evne eller vilje til at leve op til virksomhedens krav, skal det påtales overfor medarbejderen Medarbejderen får således en mulighed for at rette op på forholdet, og hvis det alligevel ender med en afskedigelse, vil medarbejderen alt andet lige være mere forberedt og have haft en chance for at undgå den. Forud for den større afskedigelsesrunde vil der være foregået nogle strategiske overvejelser hos ledelsen, hvor man har sammenholdt den aktuelle situation i virksomheden med den fremtidige ønskede situation. I den sammenhæng skal behovet for medarbejdere vurderes. Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 10

11 Forberedelsen af afskedigelsen Når beslutningen om afskedigelsen er truffet handler det om at være velforberedt. Forberedelse er nøglen til, at en afskedigelse bliver håndteret professionelt og ordentligt. Første del af forberedelsen af et afskedigelsesforløb er at kende til lovgivningen for en afskedigelse af den berørte medarbejder og følge den. Det kan koste dyrt, hvis der begås fodfejl i afskedigelsesprocessen. Er der en personaleafdeling i virksomheden, vil den skulle konsulteres. Alternativt kan man hente hjælp i arbejdsgiverorganisationer, hvis virksomheden er medlem af en sådan, eller man kan rådføre sig hos virksomhedens advokat eller anden specialist på området. Selve afskedigelsesforløbet skal gennemtænkes i detaljer, før den gennemføres, hvilket betyder, at følgende skal være klarlagt: Hvornår skal samtalen finde sted? Hvor skal samtalen finde sted? Hvad vil virksomheden gøre for at hjælpe den eller de opsagte medarbejder videre til det næste job? Er der opgaver, der skal overdrages og hvordan skal overdragelsen finde sted? Hvornår skal medarbejderen ophøre i jobbet? 11 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

12 Eksempelvis skal der være taget stilling til følgende: Skal den opsagte møde på arbejde på sædvanlig vis? Skal den opsagte møde på arbejde på sædvanlig vis men med mulighed for reduceret arbejdstid til jobsøgning? Kan den opsagte blive frigjort fra sin stilling ved tiltrædelse i nyt job før opsigelsesperiodens udløb? Skal den opsagte suspenderes dvs. stå til rådighed for arbejdspladsen, hvis der måtte være behov for at få afklaret spørgsmål eller løst opgaver? Skal den opsagte fritstilles, så der ikke længere er nogen forpligtelse til at løse opgaver i opsigelsesperioden? Skal der afvikles ferie i opsigelsesperioden? Hvad er kriterierne for ophør af evt. personalegoder? Skal der afleveres materialer tilbage til virksomheden? Hvordan og hvornår skal det foregå? Hvad skal kommunikeres til øvrige medarbejdere om opsigelsen? Skal der ved større afskedigelsesrunder - kommunikeres noget til omverdenen om opsigelserne? Som tidligere omtalt kan det anbefales, at der udarbejdes en drejebog, som i detaljer beskriver, hvorledes ovenstående problemstillinger håndteres. Ingen leder er upåvirket af at skulle afskedige en medarbejder, og derfor er det afgørende at være mentalt klar til opgaven: Erkend at det er en ubehagelig opgave, der skal løses. Tal med en fortrolig om dine oplevelser og følelser omkring opgaven før og efter. Sørg for god tid til opgaven. Vær helt klar på begrundelsen for opsigelsen. Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 12

13 Selve afskedigelsessamtalen Det er helt afgørende, at lederen og den person, der skal afskediges, sidder ansigt til ansigt, når beskeden om afskedigelse skal overbringes. Hvis det personlige møde af den ene eller anden grund ikke kan etableres eksempelvis på grund af medarbejderens sygdom kan der fremsendes et anbefalet brev med opsigelsen. Der må efterfølgende hurtigst muligt aftales et møde, så opsigelsen kan uddybes for den opsagte. Formålet med en afskedigelsessamtale er at overbringe en ubehagelig - besked til en anden person. Lederen har pr. definition en bad guy - rolle, og det vil ikke være rimeligt at gå efter at have andet. Man skal tilstræbe at formulere beskeden så empatisk som overhovedet muligt, men man kan ikke både være den, der giver den dårlige besked og samtidig være den person, der støtter og trøster medarbejderen. Det vil blive oplevet meget utroværdigt af den opsagte. I samtalen skal lederen bestræbe sig på at Formulere budskabet klart og tydeligt. Begrunde den trufne beslutning om afskedigelse. Orientere om betingelserne i forbindelse med fratrædelsen. 13 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

14 De fleste medarbejdere vil have behov for at få svar på spørgsmålet hvorfor lige mig?. Udfordringen bliver at balancere den opsagtes behov for svar med de objektive grunde, der kan gives i situationen. Mange ledere har i forsøget på at imødekomme den opsagte i en vanskelig situation oplevet at komme til at sige for meget på spørgsmålet hvorfor lige mig. Det er helt afgørende at være meget klar på, hvad der skal siges, og hvor meget der skal siges og så holde sig til det i samtalen. Man skal undgå at komme i en situation, hvor enkeltstående tilfælde inddrages, og herudover skal man være opmærksom på, at man kan blive stillet til regnskab for det, man har sagt i en eventuel efterfølgende sag. Også betingelserne for medarbejderens vilkår i opsigelsesperioden skal ligge helt fast forud for samtalen og skal være beskrevet entydigt i den skriftlige opsigelse. Den opsagte vil måske reagere i samtalen med vrede, chok eller gråd. Giv plads til reaktionerne og undgå at nedtone afskedigelse til at være en bagatel. Det er den ikke! Vær opmærksom på, at den opsagte medarbejder ved beskeden om afskedigelse ofte vil gennemleve en krise af større eller mindre art og over kortere eller længere tid. Kriser er typisk kendetegnet ved fire faser: Chokfasen (Fra få øjeblikke til flere dage). Den opsagte hører ikke det, der siges og forstår ikke, hvad der sker. Reaktionsfasen (Varer typisk op til et par uger) Den opsagte vil typisk have behov for at tale om situationen for herved at finde mening i situationen. Bearbejdningsfasen personen begynder nu at forholde sig realistisk til opsigelsen og accepterer situationen. Nyorienteringsfasen Nu rettes blikket fremad, og nye muligheder undersøges. Sørg for at få samtalen afsluttet inden for rimelig tid men giv mulighed for en opfølgningssamtale, hvis der måtte være behov for at få uddybet/ gentaget beskeden, når medarbejderen har sundet sig. Beslutningen kan ikke ændres, men baggrunden for den kan blive fortalt og forklaret endnu en gang. Endelig er det jo også en mulighed, at lederen rent faktisk kan besvare et af de spørgsmål, der kan være dukket op siden afskedigelsessamtalen har fundet sted. Konsulenthuset ballisager afskedigelse af medarbejdere 14

15 Efter opsigelsen Som tidligere beskrevet skal der være taget stilling til, hvad betingelserne for den opsagte person skal være i opsigelsesperioden hvad angår fremmøde på arbejde samt eventuelle tilbud om outplacementforløb. Dette for at sikre at medarbejderen hurtigst muligt at få et nyt arbejde. Udover fokus på den opsagte medarbejder er det helt afgørende at have blik for de tilbageblevne kollegaers reaktion på afskedigelsen. En opsigelse af en kollega kan have voldsomme konsekvenser for de tilbageværende medarbejdere i form af frustrationer og/eller utryghed over arbejdssituationen. Såfremt afskedigelsen giver anledning til utryghed på arbejdspladsen og en stemning af, at afskedigelsen er den første opsigelse i rækken, og mange afskedigelser er i vente, er det afgørende at få håndteret dette. Herudover kan det være hensigtsmæssigt, at lederen i endnu højere grad end normalt stiller sig til rådighed for spørgsmål og dialog med medarbejderne. Det er her afgørende, at man som leder er meget skarp på, hvad man kan svare på, og hvad man ikke kan svare på. Vær opmærksom på aldrig at agere illoyalt overfor den opsagte. Endelig kan det være hensigtsmæssigt at have en dialog med hver enkelt medarbejder og her drøfte den arbejdsmæssige fremtid, vedkommende tænkes at skulle have i virksomheden fremadrettet. Hvis det opleves, at den opsagte har fået en god behandling i forbindelse med afskedigelsen og også omtales og behandles loyalt efter opsigelsen - vil det alt andet lige skabe mindre uro og mindre tilbøjelighed til at overveje selv at søge væk fra arbejdspladsen. Information til de tilbageværende medarbejdere om virksomhedens generelle tilstand kan være med til at give dem et billede af, hvor virksomheden bevæger sig hen. Hvad er målsætningerne for virksomheden, og hvad er medarbejdernes bidrag til at nå disse mål? Viden om de konkrete forhold kan medvirke til at imødegå unødig utryghed og frustration. 15 Afskedigelse af medarbejdere Konsulenthuset ballisager

16 Konsulenthuset ballisager a/s Søren Frichs Vej 40A, 1. sal 8230 Åbyhøj Telefon

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Regler om afsked 2010

Regler om afsked 2010 Regler om afsked 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at afskedigelsesprocessen gennemføres på en værdig, korrekt og professionel måde 2 Regler om afsked Reglerne indeholder følgende: Afsked....

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune

Udarbejdet af Center for personale og HR-udvikling april 2010. For ledere i Næstved Kommune For ledere i Næstved Kommune 1 Indledning I forbindelse med besparelser foreligger et forløb, der kan være vanskeligt som leder at have overblik over samt håndtere. Derfor har Center for personale og HR-udvikling

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Delpolitik om Afsked og forebyggelse af afsked

Delpolitik om Afsked og forebyggelse af afsked Delpolitik om Afsked og forebyggelse af afsked 1. Mål med politikken 2. Delmål 3. Forebyggelse Det er kommunens primære målsætning at undgå afsked. I tilfælde af at afsked er uundgåelig, skal det ske på

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 FOREBYGGELSE AF AFSKED... 2 INDIVIDUELLE PROBLEMER... 2 KOLLEKTIV AFSKED... 3 HVIS AFSKED ER UUNDGÅELIGT...

OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 FOREBYGGELSE AF AFSKED... 2 INDIVIDUELLE PROBLEMER... 2 KOLLEKTIV AFSKED... 3 HVIS AFSKED ER UUNDGÅELIGT... Politik for afsked og forebyggelse af afsked 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 FOREBYGGELSE AF AFSKED... 2 INDIVIDUELLE PROBLEMER... 2 KOLLEKTIV AFSKED... 3 HVIS

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Kort om. Afskedigelses- processen

Kort om. Afskedigelses- processen Kort om Afskedigelses- processen Januar 2002 Kort om afskedigelsesprocessen Personalestyrelsen, januar 2002 Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Mercuri Urval Henvendelse om publikationen kan i

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

En værdig afskedigelse?

En værdig afskedigelse? En værdig afskedigelse? Udarbejdet af HK/Kommunal i samarbejde med Søren Christiansen fra A/S-3 og scand.scient.soc. Kirsten Kullberg fra Social/Psykologisk rådgivning 2 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Rådighedslønsforeningen

Rådighedslønsforeningen Bestyrelsen 2013-2014 Dagsorden Præsentation. Hvorfor er vi her i dag? Reaktioner. Hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan vi tilbyde? Hvordan kommer jeg med? Hvem er Vi? Hvem er I? Det er rarest selv at bestemme

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Nyhedsbrevet. Årgang 3 - nr. 4-25. november 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN ELEVER EN STRATEGISK

Nyhedsbrevet. Årgang 3 - nr. 4-25. november 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN ELEVER EN STRATEGISK Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 4-25. november 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN FLEXIBEL ORGANISATION GENNEM JOBSWOP side 2 ELEVER EN STRATEGISK NØDVENDIGHED side 4 AFSKEDIGELSER EN DEL AF DEN KOMMUNALE

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20081089 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for A og B (advokat Stephan Agger) mod DI for Gumlink A/S (advokat Morten Eisensee) Sagen drejer sig

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler

Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler... 1 1. Indledning... 3 2. MUS-konceptet...

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Udkast til procedure for klagesager

Udkast til procedure for klagesager DOP 4 Personalekontoret Udkast til procedure for klagesager Generelt Skoleforeningen ønsker, at organisationen er præget af en tillidsfuld og respektfuld kommunikation til fremme for børnenes/elevernes,

Læs mere

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER!

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! TekSam Årsdag, Odense Congress Center KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! i forhold til tilbageværende medarbejdere Helle Kryger Aggerholm Center for Virksomhedskommunikation Dias 2 Agenda Baggrund og fokus Hvad

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen

Håndtering af afskedigelser. Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Håndtering af afskedigelser Årsmøde i FADD 2011 Workshop Aksel Christensen Afskedigelsestyper Afsked begrundet i personrelaterede forhold. Afsked begrundet i nedskæringer. Afsked begrundet i personrelaterede

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid.

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid. Krise og TV s rolle Krise En krise er: En tilstand af kortere varighed, udløst af en ydre begivenhed, som af den pågældende opleves som et tab og opstår, når tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

LEDELSE TO GO. Du finder artikler om:

LEDELSE TO GO. Du finder artikler om: LEDELSE TO GO Guide til MUS, LUS, hyr og fyr. Her er Lederwebs samling af artikler om, hvordan du holder gode samtaler. Det er alt fra ansættelsessamtalen, opfølgningssamtalen, samtalen med en stressramt

Læs mere

Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S

Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S Denne håndbog er udarbejdet af Capacent People A/S Tryk og anden gengivelse af denne publikation eller dele heraf er i overensstemmelse med lov om ophavsret kun tilladt efter forudgående skriftlig aftale

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE HARTMANNS NEWPLACEMENT FRA OUTPLACEMENT TIL NEWPLACEMENT Organisatoriske nedskæringer, omstrukturering og tilpasning betyder ofte, at en større gruppe medarbejdere

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2007 4. årgang Kære læser! Som en opfølgning på vores nyeste undersøgelse om afskedigelser, bringer vi her en artikel om, hvordan man kan gennemføre en ordentlig og respektfuld

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere