Personalepolitiske holdninger og værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitiske holdninger og værdier"

Transkript

1 Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College

2 På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission at udvikle og gennemføre merkantile uddannelser og kurser af høj kvalitet for at sikre deltagerne kvalifikationer og kompetencer i forhold til job, videreuddannelse og omverden. Udgangspunktet for vort arbejde er en tæt kontakt til praksis, et globalt udsyn og en pædagogik, der giver optimale udfordringer og udviklingsmuligheder for deltagerne. Århus Købmandsskoles vision er at være kendt som en levende skole, der er trendsættende og en drivkraft i udviklingen inden for det merkantile felt. Dette fordrer, at vi til enhver tid har medarbejdere og ledere med de rigtige kompetencer, og som trives og er engagerede i deres arbejde og dette skal afspejles i vores personalepolitik. I denne folder finder du de personalepolitiske holdninger og værdier, som vores arbejde og samarbejde bygger på. Århus Købmandsskole, november 2008 Index Ansættelsen begynder Den udviklende arbejdsplads Den rummelige arbejdsplads Ansættelsen ophører

3 Ansættelsen begynder Vi ønsker, at skolens organisation og personalesammensætning har de nødvendige kvalifikationer til løsning af nuværende og fremtidige opgaver, således at skolens idégrundlag og mål realiseres. Kompetente, engagerede og ansvarlige medarbejdere er Århus Købmandsskoles vigtigste aktiv. Disse medarbejdere gør det muligt at levere kvalitet til vore elever, studerende, kursister, aftagere og lokalsamfundet. Personalepolitikkens mål er derfor at tiltrække, fastholde og udvikle sådanne medarbejdere Vi forventer at alle medarbejdere: Sætter eleven, kursisten, den studerende og aftageren i centrum Stiller mindst samme krav til sig selv som til andre Tager ansvar for egen udvikling og egne arbejdsopgaver Føler ansvar for det sociale og fysiske miljø, skolens og afdelingens ve og vel Er loyale over for fælles beslutninger og skolens mål og strategier Tager initiativer for at forbedre kvaliteten og det sociale miljø Er hjælpsomme og indstillet på samarbejde Er fleksible og forandringsparate Er åbne og ærlige Har humoristisk sans og et godt humør. Ved ansættelse af medarbejdere på Århus Købmandsskole er udgangspunktet en vurdering af skolens korte og langsigtede behov og definerede krav. Beslutningen om, hvilken medarbejder der skal ansættes i en bestemt stilling, træffes på baggrund af behovs- og kravsvurderingen sammenholdt med en vurdering af ansøgerens kvalifikationer, således at den bedst kvalificerede ansøger vælges. Af hensyn til en fleksibel anvendelse af medarbejderstaben og de tryggest mulige beskæftigelsesforhold for de ansatte, bør nyansatte i faste stillinger have brede kvalifikationer. Der tilstræbes den størst mulige tryghed i ansættelsen ved Århus Købmandsskole. Dette hensyn taler for fastansættelse, men for at sikre den fornødne fleksibilitet med hensyn til aktivitetsændringer er en vis mængde af tidsbegrænsede ansættelser nødvendig, og kontraktansatte skal i forbindelse med ansættelsen gøres bekendt med de særlige vilkår, der er gældende for ansættelsen. 2 3

4 Den udviklende arbejdsplads Vi ønsker at fastholde kompetente, engagerede og ansvarlige medarbejdere ved at give muligheder for en faglig, pædagogisk og ledelsesmæssig udvikling der matcher den enkeltes placering i organisationen. Vi bestræber os på at give den enkelte mulighed for at anvende og udvikle kompetencer og evner og vil støtte den enkeltes faglige, pædagogiske og personlige udvikling. Vi forventer, at den enkelte målrettet anvender og udvikler sine evner og kompetencer Vi ønsker at skabe et udviklende og inspirerende arbejdsklima præget af åbenhed og tillid. Vi løser vores opgaver igennem dialog og samarbejde. I forhold til den enkelte medarbejders arbejdssituation vægter vi derfor medindflydelse, medansvar og samarbejde højt. Vi tilstræber at sikre den enkelte løn og arbejdsvilkår, som står i fornuftigt forhold til indsats, resultater og de krav, der stilles til arbejdets udførelse. Vi samarbejder om at sikre trygge ansættelsesmæssige vilkår gennem produkt- og uddannelsesudvikling, målrettet kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling samt omhyggelig planlægning og ressourceudnyttelse Vi forventer synlige ledere, hvor mål og visioner beskrives klart, og som skaber entusiasme samt god ånd og tone i organisationen. Vi vil sikre ligeværdig behandling af medarbejdere uanset køn, nationalitet, social eller etnisk oprindelse. Alder må ikke i sig selv være et kriterium ved forflyttelse, forfremmelse eller fyring. Den enkelte medarbejders tro, politiske anskuelse eller seksuelle orientering hører til privatlivet og må ikke give anledning til forskelsbehandling. Kompetenceudvikling Skolen ønsker at udvikle medarbejdernes kompetencer. Det vil sige såvel de faglige og personlige kvalifikationer, som evnen og viljen til at bruge kvalifikationerne på en måde, der er til gavn for skolen. Udviklingen af medarbejdernes kompetencer er et grundlæggende element i skolens bestræbelser på at nå sine målsætninger og indgår derfor som en del af den strategiske og økonomiske planlægning. Udvikling af kompetencerne sker også for at styrke den enkelte medarbejders arbejdsglæde, jobsikkerhed og værdi på arbejdsmarkedet. Skolen tager medansvar for medarbejdernes kompetenceudvikling og forventer, at medarbejderne aktivt medvirker ved såvel afklaring af behov for nye kompetencer, som ved planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklende aktiviteter. Udvikling af medarbejdernes kompetencer kan ske på mange måder og i mange sammenhænge - både individuelt og i grupper. Det er derfor væsentligt, at der ved planlægning af kompetenceudviklende aktiviteter medtænkes andre muligheder end traditionel uddannelse/kursusdeltagelse.

5 Medarbejderudviklingssamtalen Dialog mellem medarbejder og leder er en naturlig og integreret del af dagligdagen. Dialogen suppleres én gang årligt med en mere planlagt og organiseret samtale: medarbejderudviklingssamtalen. Formålet med medarbejderudviklingssamtalen er bl.a.: at sikre at skolens kompetenceudvikling er målrettet, systematisk og sker i henhold til skolens strategiske mål og visioner at drøfte arbejdsområdets og eventuelt uddannelsesområdets fremtidige udviklingsmuligheder og klarlægge forventningerne til fremtiden. at drøfte medarbejderens udviklingsmuligheder og kompetenceudviklingsbehov samt udarbejde eller ajour føre medarbejderens kompetenceudviklingsplan. at drøfte arbejdsmæssige og andre forhold med henblik på eventuelle forbedringer. at give en gensidig feed-back på medarbejderens og lederens arbejdsindsats, sparring, engagement og initiativer. Medarbejderudviklingssamtalen kan suppleres med teamudviklingssamtaler. Orlov Skolen anser orlov for at være en god mulighed for medarbejderne til at tilegne sig nye kompetencer og møde nye udfordringer, som kan være til gavn for skolen og dens brugere. Skolen er derfor positiv overfor at give skolens medarbejdere orlov. Ud over de gældende arbejdsmarkedspolitiske orlovsordninger, kan medarbejdere normalt altid få op til et års orlov uanset formål efter 2 års ansættelse Reduceret arbejdstid/deltid Skolen er imødekommende over for medarbejdere, som af private årsager ønsker at reducere arbejdstiden i kortere eller længere perioder. En sådan reduktion kan dog kun ske, såfremt det er foreneligt med medarbejderens konkrete arbejdsopgaver. Bibeskæftigelse Skolen accepterer, at medarbejderne har bibeskæftigelse, under forudsætning af at bibeskæftigelsen ikke forhindrer medarbejderen i at deltage i skolens normale dagligdag. Skolen kan dog på baggrund af en konkret vurdering af arbejdets art nægte at acceptere, at en medarbejder har bibeskæftigelse i en konkurrerende virksomhed. 4 5

6 Den rummelige arbejdsplads Med baggrund i skolens værdier har vi et ønske om at vise social ansvarlighed. Derfor ønsker vi at udvise tolerance og forståelse over for medarbejdere, der har personlige problemer, er alvorligt syge eller som følge af tilskadekomst i en periode ikke er i stand til at yde den normale indsats. Et godt arbejdsmiljø prioriteres højt og vi samarbejder om at sikre den enkelte ansatte et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og vil så vidt muligt støtte og hjælpe medarbejdere, som på trods af denne sikring måtte lide overlast. Det er vores målsætning at fastholde erfarne og kvalificerede medarbejdere og at sikre disse muligheden for en gradvis tilbagetrækning, således at arbejdets omfang matcher den enkeltes lyst og evner. Vi støtter hinanden og iværksætter så vidt muligt hjælpeforanstaltninger, hvis en medarbejder i en periode ikke er fuldt arbejdsdygtig. Vi er opmærksomme på jobmæssige muligheder, og det medansvar vi har over for mennesker, der har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Nedsat arbejdsevne og arbejdskapacitet Arbejdstiden og belastningen for medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller arbejdskapacitet, fx som følge af sygdom, tilrettelægges så hensigtsmæssigt og fleksibelt som muligt. Seniorpolitik Seniorpolitikken skal medvirke til at skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne gennem hele arbejdslivet bidrage til, at skolen anvender sine medarbejderressourcer optimalt bidrage til at fastholde den viden og erfaring, som seniormedarbejderne besidder og som er relevant for skolen sikre en positiv overgang til pensionisttilværelsen medvirke til at sikre, at seniormedarbejderen træffer sin beslutning om at udtræde af arbejdsmarkedet på de rigtige forudsætninger Arbejdstiden og belastningen for medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller arbejdskapacitet som følge af alder, tilrettelægges så hensigtsmæssigt og fleksibelt som muligt. Trivsel Hvis en medarbejder trives dårligt vil, der ofte være tydelige tegn herpå, fx længerevarende sygefravær, usædvanligt fraværsmønster eller alkohol-/stofmisbrug, som ikke er forenelige med fortsat ansættelse på skolen. I sådanne tilfælde vil skolens ledelse og kolleger så tidligt som muligt forsøge at hjælpe medarbejderen, således at afskedigelse kan undgås. Dette sker gennem åbenhed, dialog og handling. Hvis en medarbejder viser tegn på dårlig trivsel, påhviler det vedkommendes leder at kontakte medarbejderen og drøfte situationen. Det er væsentligt, at kontakten er fortrolig, og at det over for medarbejderen pointeres, at formålet er at fastholde medarbejderen ved skolen. Hvis medarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten deltage i drøftelsen. Mindst en gang årligt sættes stress på dagsordenen både lokalt i LSU og i HSU. Hermed gøres det legitimt at tale om og arbejde med håndteringen af stress i hverdagen jf. medarbejderudviklingssamtalen. Misbrugspolitik Indtagelse af alkohol må ikke finde sted i skolens normale åbningstid, da det ikke er foreneligt med de krav og forventninger, skolen har til sine ansatte. Undtagelser fra denne hovedregel kan kun ske efter godkendelse af den lokale ledelse. Det forventes at man i forbindelse med eksterne aktiviteter i skolens tjeneste (studieture, kurser og lignende) lever op til en ansvarlig omgang med alkohol. Medarbejderen må ikke på arbejdspladsen eller i øvrigt i forbindelse med udførelse af arbejde for Århus Købmandsskole være under påvirkning af ulovlige euforiserende stoffer. Forbrug af alkohol eller andre rusmidler må ikke direkte eller indirekte have indflydelse på funktionen som medarbejder.

7 Ansættelsen ophører Vi ønsker at udvikle skolen og dens medarbejdere, så behovet for afskedigelser begrundet i skolens eller medarbejdernes forhold så vidt muligt undgås. Vi samarbejder om at sikre trygge ansættelsesmæssige vilkår gennem produkt- og uddannelsesudvikling, målrettet kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling samt omhyggelig planlægning og ressourceudnyttelse. Medarbejderen siger op Hvis en medarbejder efter eget ønske forlader sin stilling ved Århus Købmandsskole gennemføres en fratrædelsessamtale mellem medarbejderen og dennes leder. Formålet med samtalen er en gensidig klarlæggelse af fratrædelsessituationen, herunder evalueres f.eks.: kontakten og samarbejdet mellem medarbejder og leder arbejdsmæssige og andre forhold med henblik på belysning af såvel positive som negative oplevelser skolens og medarbejderens evne til at leve op til de gensidige forventninger. Afskedigelse pga. forhold vedrørende den ansatte Afskedigelse er altid sidste udvej og må ikke komme som en overraskelse for den ansatte. Ved sygdom og lignende der indebærer, at medarbejderen ikke på længere sigt forventes at kunne bestride sit arbejde, skal der ved afskedigelse tages de størst mulige menneskelige hensyn og muligheder for evt. ansættelse på andre vilkår skal være afprøvet eller undersøgt. Konstateres det, at en medarbejder ikke udfører sit job tilfredsstillende, påtales det over for den pågældende af den nærmeste leder (mundtlig drøftelse). Medarbejderen og lederen udarbejder en plan (f.eks. i form af krav om ændringer i jobudførelse, udviklingsmål, yderligere træning, instruktion, forflyttelse). Sker der ikke forbedringer inden for den aftalte tidsramme, følges de aftaler, som ifølge centrale overenskomster er gældende for den konkrete medarbejders ansættelse. Såfremt medarbejderen ønsker det, inddrages tillidsrepræsentanten i samtalerne. Afskedigelse pga. forhold vedrørende skolen Afskedigelser på baggrund af skolens forhold kan for eksempel skyldes ændringer af uddannelser, skift i elevtilgangen, forringelser af de økonomiske vilkår eller ændringer af arbejdsgange. Såfremt det ikke er muligt at undgå afskedigelser, er det den lokale ledelses opgave at beslutte, hvem der skal indstilles til afskedigelse ud fra den givne divisions behov. Ledelsen inddrager og drøfter situationen med den lokale tillidsrepræsentant, så snart en situation ser ud til at kunne risikere at føre til afskedigelser. Ved afgørelsen af hvem der skal indstilles til afskedigelse, foretages en samlet vurdering af: Medarbejderens faglige kvalifikationer i forhold til divisionens behov. Medarbejderens personlige kvalifikationer herunder engagement, initiativ og samarbejdsevne. Hvis den lokale ledelse vurderer, at disse forhold ikke væsentligt adskiller forskellige medarbejdere, indstilles først medarbejdere i divisionen med lavest anciennitet ved skolen. På baggrund af indstillingerne vil skolens direktion før sagen bringes op i HSU eller LSU undersøge, om afskedigelserne kan undgås ved hjælp af nedenstående aktiviteter og foranstaltninger: Omskoling af medarbejderen inden for andre arbejdsområder, såfremt medarbejderen indvilger heri Omplacering til en anden afdeling ved skolen, således at skolens størrelse og mangfoldighed udnyttes Inddragelse af åben uddannelse, IV-aktiviteter mv. i årsplanen Orlov. Skolen er i forbindelse med afskedigelser indstillet på i rimeligt omfang at stille intern og ekstern bistand til rådighed i forbindelse med genplacering og jobsøgning. 6 7

8 Århus Købmandsskole Aarhus Business College Sønderhøj Viby J Tlf

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N.

Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N. Personalepolitik på PEGASUS Bo & Aktivitetscenter Faaborg-Midtfyn Kommune Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne (H.N. Andersen) 1/32 Indholdsfortegnelse: Pegasus grundholdninger i medarbejderpolitikken

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 1 Indhold Bilag Forord....3 Vision og værdier....4 Ansættelse og introduktion....6 Ansættelse på særlige vilkår....6 Arbejdsmiljø og sundhed....6 Bijob....7

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Personalepolitik KTS. August 2013

Personalepolitik KTS. August 2013 Personalepolitik KTS Opdateret jf. møde den 8. september 2011 Vedtaget på CSU den 12. september 2011 Hertil nyt afsnit vedr. arrangementer for fratræden vedtaget på CSU møde i december 2011. Opdateret

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere