EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN"

Transkript

1 EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN

2 ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger, der er omfattet af artikel 5 i eskæftigelsesdirektivet? Svaret er Ja!

3 ØRGSMÅL 3 FORTSAT eskæftigelsesdirektivets betragtning 20: Der bør vedtages passende, dvs. effektive og praktiske foranstaltninger med henblik på at tilpasse arbejdspladsen til en handicappet, f.eks. ved at indrette lokaler eller tilpasse udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling, samt adgang til uddannelse og instruktion.

4 DOMSTOLENS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 3 Nedsættelse af arbejdstiden kan omfattes af begrebet arbejdsmønstre i betragtning 20 Beskæftigelsesdirektivet har ikke til hensigt at begrænse arbejdsmønstre til forhold, som tilrettelæggelse af og rytmen og tempoet i arbejdet samt pauser, som hævdet af AG-siden og udelukke en tilpasning af timetallet (præmis 52)

5 FN Konventionens artikel 2, fjerde led tilskynder til en vid definition af begrebet rimelig tilpasning (præmis 53) Rimelig tilpasning skal i beskæftigelsesdirektivet forstås således, at det tilsigter at fjerne de forskellige barrierer, som hindrer handicappede personer i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere (præmis 54) På baggrund af en fortolkning af betragtning tning 20 og FN Konventionen (artikel 2, fjerde led) kan det ikke udelukkes, at en nedsættelse af arbejdstiden kan udgøre en af de tilpasningsforanstaltninger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 5. (præmis 55)

6 Hvis nedsættelse af arbejdstiden ikke er omfattet af begrebet arbejdsmønstre, kan den anses for en tilpasningsforanstaltning omfattet af direktivets artikel 5, fordi betragtning 20 ikke er udtømmende (præmis 56) MEN NB: Betragtning 17: Direktivet kræver hverken kræver ansættelse, forfremmelse, fortsat ansættelse eller uddannelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling, med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer med handicap, herunder en eventuel nedsættelse af disse personers arbejdstid. (præmis 57)

7 ØRGSMÅL 3 FORTSAT Byrdevurderingen Tilpasningerne skal være rimelige, det vil sige, de må ikke udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren (præmis 58) Navnlig tages hensyn til (præmis 60): De finansielle og andre omkostninger, der er forbundet med tilpasningen Virksomhedens størrelse og finansielle midler Muligheden for at opnå offentlige tilskud eller anden støtte Vurderingen foretages af den nationale ret (præmis 59)

8 VAD KAN SVARET PÅ SPØRGSMÅL 3 UGES TIL? vis arbejdsgiveren intet gør kan det så reddes efterfølgende? vor tung er AG s bevisbyrde for at f.eks. deltidsansættelse er for byrdefuld? vor stor en byrde skal arbejdsgiveren forpligtes til at bære? vor tæt vil domstolene gå ind i AG s skøn?

9 ØRGSMÅL 4B TIL EU DOMSTOLEN r beskæftigelsesdirektivet til hinder for at anvende en national lovbestemmelse, vorefter en arbejdsgiver har ret til at opsige en medarbejder med et forkortet varsel, år medarbejderen har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage inden for 12 på inanden følgende måneder, over for en medarbejder, der må anses for handicappet direktivets forstand, når fraværet skyldes, at arbejdsgiveren ikke har iværksat e foranstaltninger, der under hensyn til de konkrete behov er ensigtsmæssige for at give en person med handicap adgang til at udøve sin eskæftigelse? Svaret er Ja!

10 0 DAGES REGLEN I FUNKTIONÆRLOVENS 5, STK. 2 et kan dog ved skriftlig kontrakt i det enkelte tjenesteforhold bestemmes, at nktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds dgang, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder ar oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget f, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens nktionæren endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at funktionæren r vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket.

11 DOMSTOLENS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 4B Fraværet skal tilskrives en forsømmelse fra arbejdsgiverens side og ikke arbejdstagerens handicap (præmis 66) Kan den nationale ret konstatere, at fraværet kan tilskrives arbejdsgiverens forsømmelse, kan 120 dages reglen ikke anvendes (præmis 67)

12 ULIGE KOMMENDE PROBLEMSTILLINGER EL. TIL SPM.4B vem har bevisbyrden for, at arbejdsgiverens s undladelse af at træffe lpasningsforanstaltninger er årsag til sygefraværet? r det tilstrækkeligt at påvise, at en tilpasningsforanstaltning muligt kunne have limineret eller minimeret fravær?

13 ØRGSMÅL 4A TIL EU DOMSTOLEN r beskæftigelsesdirektivet til hinder for at anvende e en national lovbestemmelse, hvorefter en rbejdsgiver har ret til at opsige en medarbejder med et forkortet varsel, når medarbejderen ar oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder, ver for en medarbejder, der må anses for handicappet appet i direktivets forstand, når fraværet er rårsaget af handicappet? Domstolens svar nærmer sig et ja!

14 ørgsmål 4a fortsat Ikke tale om direkte forskelsbehandling (præmis 72-74) Bestemmelsen finder anvendelse på samme me måde på handicappede personer og på ikke-handicappede personer, som har været fraværende i 120 dage

15 ØRGSMÅL 4A FORTSAT r udtryk for indirekte forskelsbehandling fordi ulige situationer ellers behandles ens det ville være ensbetydende med at sidestille en handicaprelateret sygdom med det almindelige sygdomsbegreb (præmis 75) og fordi en handicappet er udsat for en yderligere risiko for at blive syg af en sygdom, der har sammenhæng med handicappet (præmis 76) medmindre FUL 5, stk. 2 er objektiv begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det af hensigtsmæssige og nødvendige, jf. direktivets artikel 2, stk. 2, litra b), nr. i) (præmis 77)

16 ØRGSMÅL 4A FORTSAT en danske regerings / AG s oplysning om formålet med nktionærlovens 5, stk. 2 Tilskyndelse for AG til at ansætte og beholde arbejdstager med særlig risiko for gentaget sygefravær mulighed for AG for efterfølgende at opsige med forkortet varsel, hvis fraværet viser sig at være af meget lang varighed. Til gengæld bevarelse af job under sygeperioden. (præmis 78) Reglen tilgodeser derfor både AG s og LM s interesser og er baseret på en kombination af fleksibilitet og aftalefrihed henholdsvis sikkerhed for arbejdstagerne. (præmis 79)

17 ØRGSMÅL 4A FORTSAT G: Arbejdsgiver vil generelt være tilbøjelig til at vente længere tid med at opsige en yg arbejdstager og det er lig beskyttelse (præmis 80)

18 ØRGSMÅL 4A FORTSAT egitimt mål? Medlemsstaterne råder over en vid skønsmargin både mht. formål og foranstaltninger (præmis 81-82) - formålet med 120 dages reglen kan principielt være udtryk herfor (præmis 83, jf ) idlerne hensigtsmæssige og nødvendige? Henset til den vide skønsmargin medlemsstaterne har, kan 120 dages reglen være hensigtsmæssig (præmis 84-88)

19 ØRGSMÅL 4B FORTSAT år 120 dages reglen ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de forfulgte mål? kal ses i den sammenhæng, hvori den indgår, og den skade, som den kan rårsage for de berørte personer, skal tages i betragtning (præmis 89)

20 ØRGSMÅL 4B FORTSAT erefter udtaler domstolen: Det tilkommer i denne forbindelse den forelæggende ret at undersøge, om den danske lovgiver ved at forfølge de legitime mål om på den ene side at fremme ansættelse af syge personer og på den anden side at foretage en rimelig afvejning af arbejdsgivers og arbejdstagers modsatrettede interesser for så vidt angår sygefravær har undladt at tage hensyn til relevante forhold, som særligt vedrører handicappede arbejdstagere. (præmis 90) Der bør i denne forbindelse ikke bortses fra den risiko, som handicappede personer er udsat for, idet de generelt oplever større vanskeligheder end ikke-handicappede arbejdstagere ved en tilbagevenden til arbejdsmarkedet og har specifikke behov, der er knyttet til den beskyttelse, som deres tilstand kræver (præmis 91)

21 ØRGSMÅL 4B FORTSAT vorfor overlades vurderingen til den forelæggende ret? Pga. den vide skønsmargin, der tilkommer medlemsstaterne? Skal der ske en vurdering fra sag til sag? det synes generaladvokaten at mene, jf. forslag til afgørelse, præmis 75? og er det det, domstolen mener med præmis 91?

22 ÅSKE NYE SPØRGSMÅL AT TAGE FAT PÅ r en opsigelse pga. handicaprelateret fravær r overhovedet en lovlig psigelsesgrund? se generaladvokatens diskussion heraf i præmis 64.

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 Husk at kontrollere dine ansattes kørekort Det er forbudt at overlade føringen af en bil til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til køretøjet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

2012 Årsberetning 2012

2012 Årsberetning 2012 2012 Årsberetning 2012 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord At finde sin plads 3 2. Om året i tal & figurer 6 3. Når kvinder foretrækker at være sammen med kvinder 13

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

HR Jura. Februar 2013. www.accura.dk

HR Jura. Februar 2013. www.accura.dk Februar 2013 HR Jura Denne gang omhandler Accuras nyhedsbrev bl.a. en række nyligt afsagte domme og afgørelser vedrørende forskelsbehandling i henhold til deltidsloven, tjenestemænds ret til rådighedsløn

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Dette notat har til formål at beskrive de dele af ligelønslovens bestemmelser, som har betydning for Lønkommissionens arbejde med at undersøge, om der i forhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe) mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere