Investea Sweden Properties A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investea Sweden Properties A/S"

Transkript

1 Investea Sweden Properties A/S BØRSprospekt

2 Børsprospekt for Investea Sweden Properties A/S Salg af op til styk eksisterende B-aktier a nominelt DKK 5 i forbindelse med ansøgning om optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( OMX )

3

4 2 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Investea Sweden Properties A/S ( Selskabet ) i forbindelse med Selskabets ansøgning om optagelse af Selskabets B-aktier til handel og officiel notering på OMX samt Investea Sweden Assets ApS salg af eksisterende B-aktier i Selskabet. I perioden 21. oktober 2008 til 28. november 2008 sælger Investea Sweden Assets ApS op til styk eksisterende B-aktier i Selskabet ( Aktiesalget ). Investea Sweden Assets ApS er et 100 % ejet datterselskab af Investea A/S. B-aktierne udbydes til DKK 386 pr. aktie a nominelt DKK 5 og afregnes franko kurtage. Kursen er fastsat af Selskabets bestyrelse ( Bestyrelsen ) på basis af de i Selskabet forventede værende nettoværdier pr. 1. oktober Enhver juridisk eller fysisk person, der køber, skal købe minimum tegne 20 styk aktier svarende til et minimumsbeløb på DKK Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for Aktiesalget nominelt DKK Ansøgningen om optagelse til handel og officiel notering af Selskabets B-aktier på OMX sker som led i Selskabets forretningsplan fremlagt i maj 2008 og har til formål at give Selskabets B-aktionærer mulighed for at handle deres aktier på en anerkendt børs. Selskabet udbød B-aktier i perioden 7. maj 25. juni 2008 med samlet bruttoprovenu på DKK 286,6 mio. betinget af Selskabets børsnotering i Selskabets formål er at investere i investeringsejendomme med udviklingspotentiale beliggende i større byer i Sverige. Bestyrelsen vurderer, at den stærke svenske økonomi med stærk købekraft og lav ledighed kombineret med et stærkt og likvidt ejendomsmarked skaber mulighed for at opnå betydelige gevinster i forbindelse med investering i velbeliggende svenske butiksejendomme og andre ejendomme, der rummer potentiale for yderligere optimering af driften ved lejereguleringer, udbygning, modernisering og optimering af lejermix. På tidspunktet for Aktiesalget ejer Selskabet via helejede datterselskaber fire ejendomme ( Ejendommene ), der hver især vurderes at opfylde Selskabets investeringskriterier med hensyn til beliggenhed, udviklingspotentiale og sikkerhed ( Investeringskriterierne ). Ejendommene omfatter butikscentret Angered Centrum i Göteborg, to ejendomme i Skellefteå og en ejendom i detailhandelsområdet Kungens Kurva i Stockholm-området. Den samlede eksternt vurderede markedsværdi af Ejendommene i henhold til vurderingsrapporter fra marts og april 2008 udgør ca. DKK 692,3 mio. før indregning af værdien af et efter Bestyrelsens vurdering betydeligt udviklingspotentiale i form af konkrete udviklingsprojekter på Ejendommene ( Udviklingsprojekterne ), der er nærmere omtalt i Prospektet. Herudover ejer Selskabet på tidspunktet for Aktiesalget syv ejendomme i Katrineholm, for hvilke der er indgået aftale om salg med virkning fra den 31. januar 2009 til en salgspris på SEK 250 mio. svarende til Selskabets købspris pr. 1. juli Den samlede eksternt vurderede markedsværdi i henhold til vurderingsrapport dateret marts 2008 udgør SEK 250 mio. Selskabets aktiekapital er på tidspunktet for Aktiesalget opdelt i A- og B-aktier fordelt på styk A-aktier og styk B-aktier. B-aktierne har én stemme pr. aktie,

5 indledning 3 mens A-aktierne har ti stemmer pr. aktie. Aktierne er registreret i Værdipapircentralen og er frit omsættelige uden krav til mindstebeløb for den enkelte handel. Med henblik på den daglige administrative ledelse af Selskabet og dets datterselskaber ( Datterselskaberne ) har Selskabet indgået en administrations- og samarbejdsaftale med Investea A/S ( Administrations- og samarbejdsaftalen ). Ud over varetagelsen af den daglige ledelse forpligter aftalen Investea A/S til på Selskabets vegne at identificere ejendomme, der opfylder Investeringskriterierne, forestå køb af ejendommene samt i forbindelse med Udviklingsprojekterne og udvikling af Selskabets eksisterende og nyerhvervede ejendomme at varetage hvervet som overordnet projektudvikler. Selskabet har etableret en investeringskomité med fire medlemmer ( Investeringskomitéen ), der skal tage stilling til forslag om køb og udvikling af ejendomme og ejendomsselskaber fra Selskabets administrator og indstille beslutning herom til Bestyrelsens vedtagelse. B-aktionærerne har valgt to af de fire medlemmer til Investeringskomitéen, og Bestyrelsen har udpeget de to øvrige medlemmer. Prospektet indeholder udtalelser om Selskabets fremtid, herunder om Selskabets målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på forventninger fra Bestyrelsen og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for Bestyrelsens og Selskabets kontrol. Ændringer i økonomiske forhold samt andre faktorer kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de resultater og udtalelser om fremtiden, der er beskrevet i Prospektet. Der kan derfor ikke stilles sikkerhed for, at de forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Udlevering af Prospektet og Aktiesalget kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle, der kommer i besiddelse af Prospektet, opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb af aktier. Selskabet har ikke bemyndiget personer til at afgive oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Selskabet er ikke ansvarligt for oplysninger, som er afgivet af andre end dette. Prospektet og Aktiesalget er udarbejdet i henhold til dansk ret. Prospektet opfylder de standarder og betingelser, der gælder i medfør af dansk lovgivning, herunder regelsættet for selskaber optaget til handel på OMX, bekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008 af lov om værdipapirhandel mv., bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro, samt EU-Kommissionens Forordning nr. 809 af 29. april 2004 som ændret ved EU-Kommissionens Forordning nr. 211 af 27. februar Prospektet må i Storbritannien og Nordirland kun udleveres til kvalificerede investorer (som defineret i article 87 i UK Financial Services and Markets Act 2000), der er fysiske eller juridiske personer (i) omfattet af article 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer med erhvervsmæssig erfaring med investering, eller (ii) omfattet af article 49(2)(a)-(d), eller (iii) der på anden måde lovligt kan få udleveret Prospektet. Der må ikke handles på grundlag af eller

6 4 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S i tiltro til Prospektet i Storbritannien og Nordirland af fysiske og juridiske personer, der ikke er omfattet af (i) (iii). Enhver investering eller investeringsaktivitet, der vedrører dette Prospekt, er i Storbritannien og Nordirland alene tilgængelig for personer omfattet af (i)-(iii). B-aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med ændringer ( Securities Act ) eller værdipapirlovgivningen i nogen delstat i U.S.A. og må ikke markedsføres, udbydes eller sælges i U.S.A. eller til, i favør af eller på anden måde til fordel for US persons (som defineret i Regulation S udstedt i henhold til Securities Act). Som følge heraf udbydes og sælges B-aktierne kun i henhold til udbud og salg uden for U.S.A. til personer, som ikke er US persons, og Prospektet og den tilhørende købsblanket må ikke sendes til, udleveres eller på anden måde distribueres i U.S.A. eller til US persons. Personer, som modtager dette Prospekt eller noget andet dokument i forbindelse med salget af B-aktierne, skal overholde disse restriktioner, og Selskabet påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer eller enheder i strid med disse restriktioner. Prospektet udleveres ikke til personer udenfor Danmark. B-aktierne er ikke og vil ikke blive registreret uden for Danmark.

7 Indhold 5 Indhold 1 Ansvar og erklæringer 6 2 Resumé 10 3 Risikofaktorer 18 4 Oplysninger om Selskabet 27 5 Væsentlige aftaler 48 6 Selskabets strategi og investeringskriterier 59 7 Aktiesalget 62 8 Markedsbeskrivelse 68 9 Beskrivelse af Ejendommene Budget Regnskabsmæssige oplysninger Halvårsrapport for perioden 1. januar juni Proforma regnskabsoplysninger Rådgivere og samarbejdspartnere Dokumentationsmateriale 191 Bilag 16 Definitioner 192 Bilag 1. Vedtægter 193 Bilag 2. Administrations- og samarbejdsaftale 198 Bilag 3.Beregning af gevinstdelingshonorar 203 Købsblanket 205

8 6 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S 1. Ansvar og erklæringer 1.1 Ledelsens erklæring Prospektet er udarbejdet af Selskabets ledelse ( Ledelsen ) med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om Selskabet og B-aktierne i forbindelse med Investea Sweden Assets ApS salg af eksisterende B-aktier i Selskabet og ansøgningen om optagelse af Selskabets B-aktier til handel og officiel notering på OMX. Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i aftaler, due diligence-rapporter, bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. Hellerup, den 20. oktober 2008 Direktionen: Jørgen Hauglund, Administrerende direktør Bestyrelsen: Hans Thygesen Formand Steen Holm-Larsen Næstformand Johannes Rovsing Torben Schøn Christian Gangsted- Rasmussen Group CEO, Investea A/S Group Executive Vice President, Investea A/S Vicedirektør, Investea A/S Partner i advokatfirmaet Bech-Bruun Partner i advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen For Investea Sweden Assets ApS: Michael Hansen, Direktør

9 ansvar og erklæringer prospekterklæring afgivet af selskabets revisor 7 Prospekterklæring afgivet af Selskabets revisor Til læserne af Prospektet Prospektet Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i Prospektet for Investea Sweden Properties A/S dateret 20. oktober 2008, der er udarbejdet af Ledelsen. De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra den budgetterede balance pr. 31. december 2008 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for årene ( Budgettet ) indeholdt i Prospektets afsnit 10, koncernregnskabet for 2007 med sammenligningstal for 2006 og 2005 indeholdt i Prospektets afsnit 11 og proforma regnskabsoplysninger for 2007 indeholdt i Prospektets afsnit 13. Ledelsen har ansvaret for Prospektet, herunder for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysningerne af regnskabsmæssig karakter i Prospektet er korrekt gengivet fra den budgetterede balance pr. 31. december 2008 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for årene ( Budgettet ) indeholdt i Prospektets afsnit 10, Koncernregnskabet for 2007 med sammenligningstal for 2006 og 2005 indeholdt i Prospektets afsnit 11 og proforma regnskabsoplysninger for 2007 indeholdt i Prospektets afsnit 13. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi læst Prospektet og kontrolleret Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, og har påset, at disse er korrekt gengivet fra den budgetterede balance pr. 31. december 2008 og fra de fremadrettede finansielle oplysninger for årene indeholdt i Prospektets afsnit 10, koncernregnskabet for 2007 med sammenligningstal for 2006 og 2005 indeholdt i Prospektets afsnit 11 og proforma regnskabsoplysninger for 2007 indeholdt i Prospektets afsnit 13. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

10 8 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler, skal vi hermed bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Investea Sweden Properties A/S, som er os bekendt og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabets og koncernens aktiver passiver og finansielle stilling samt resultat af Selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i koncernregnskabet for 2007 med sammenligningstal for 2006 og 2005, er indeholdt i Prospektet. Esbjerg, den 20. oktober 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tonny Løbner Statsautoriseret Revisor Medlem af FSR Kim Rune Brarup Statsautoriseret Revisor Medlem af FSR Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabet revisor: Budget for PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om Budgettet for 2009 til 2011 for Investea Sweden Properties A/S. Erklæringen, som fremgår af afsnit 10 Budget i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Regnskabsmæssige oplysninger PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på koncernregnskabet for 2007 med sammenligningstal for 2006 og 2005 for Investea Sweden Properties A/S. Erklæringen som fremgår af afsnit 11 Regnskabsmæssige oplysninger i dette prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed det knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

11 ansvar og erklæringer prospekterklæring afgivet af selskabets revisor 9 Proforma regnskabsoplysninger for 2007 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om proforma regnskabsoplysninger for resultatopgørelsen for perioden 1. januar december 2007 og balancen pr. 31. december 2007 for Investea Sweden Properties A/S. Erklæringen, som fremgår af afsnit 12 Proforma regnskabsoplysninger i dette prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold, men med en supplerende oplysning. Redegørelse for regnskabsmæssige forskelle PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring om Selskabets redegørelse for de forskelle, der ville være, hvis K/S ISP Skellefteå og K/S ISP Stockholms regnskaber, der er aflagt efter årsregnskabsloven, skulle tilpasses efter Investea Sweden Properties A/S regnskabspraksis. Erklæringen, som fremgår af afsnit 13.3 i dette prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores erklæring er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

12 10 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S 2. Resumé 2.1 Generelt Nedenstående er et sammendrag af en række oplysninger i Prospektet. Resuméet bør læses som en introduktion til Prospektet og skal læses i sammenhæng med de mere detaljerede oplysninger indeholdt i Prospektet. Enhver beslutning om investering i Selskabet bør ske på baggrund af Prospektet som helhed, og specielt henledes opmærksomheden på afsnit 3 Risikofaktorer vedrørende visse forhold som potentielle investorer bør overveje i forbindelse med køb af B-aktier. Såfremt en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske og juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. 2.2 Risikofaktorer (se afsnit 3) I Prospektets afsnit 3 beskrives de risikofaktorer, som efter Bestyrelsens opfattelse har særlig betydning i forbindelse med en vurdering af risikoen ved at investere i B-aktierne. Beskrivelsen er ikke en komplet beskrivelse af risikofaktorer, ligesom beskrivelsen af risici ikke er prioriteret. Risikofaktorerne vedrører blandt andet forhold vedrørende driften og eventuelle fejl og mangler ved Ejendommene og alle sådanne ejendomme, som Selskabet erhverver i fremtiden ( Porteføljen ). Mere specifikt er disse risikofaktorer relateret til tab af lejeindtægter som følge af lejetomgang, lejeres manglende betalingsevne, manglende mulighed for at regulere lejen, uforudsete driftsomkostninger og vedligeholdelsesudgifter, skjulte fejl og mangler eller ukendt forurening. Herudover relaterer risikofaktorerne sig blandt andet til udviklingsprojekterne, mulighederne for at refinansiere Selskabets lån ved udløb, rente- og valutarisiko samt udviklingen i værdien af Porteføljen, for eksempel som følge af ugunstig udvikling i efterspørgslen og udbuddet af lokaler på de markeder, hvor ejendommene i Porteføljen er lokaliseret, eller generel negativ udvikling på markedet for investeringsejendomme i Sverige. Skulle nogle af de i afsnit 3 beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets økonomiske stilling, resultat og på aktiernes værdi samt Selskabets mulighed for at udbetale udbytte. 2.3 Oplysninger om Selskabet (se afsnit 4) Selskabet er et dansk aktieselskab stiftet den 2. september 2005 af Investea Holding A/S og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr I henhold til Selskabets formål skal Selskabet drive ejendomsinvesteringsvirksomhed ved køb, salg, udvikling, besiddelse og udlejning af fast ejendom enten direkte eller indi-

13 Resumé 11 rekte gennem kapitalandele i datterselskaber, og anden virksomhed, der efter Bestyrelsens skøn er forbundet hermed. Selskabets aktiekapital på nominelt DKK er opdelt i A-aktier ejet af Investea Development ApS og B-aktier. 88,0% af B-aktierne blev i perioden 7. maj 2008 til 25. juni 2008 nytegnet af en gruppe investorer bestående af både privatpersoner og selskaber, herunder Investea A/S og Investea Sweden Assets ApS. Vedtægterne indeholder en bemyndigelse til Bestyrelsen til i perioden frem til den 31. december 2012 ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til nominelt DKK 50 mio. aktiekapital. Enhver kapitalforhøjelse skal ske således, at forholdet mellem A- og B-aktier udgør maksimalt 1:9, således at maksimalt 10% af aktiekapitalen udgøres af A-aktier og minimalt 90% af aktiekapitalen udgøres af B-aktier. På Selskabets generalforsamling giver A-aktier ret til ti stemmer pr. aktie, og B-aktier giver ret til én stemme pr. aktie. A-aktiernes stemmemajoritet er begrundet i hensynet til investorbeskyttelse af såvel A- og B-aktionærerne, idet den skal sikre en vedvarende professionel ledelse af Selskabet, en kontinuerlig gennemførelse af den i Prospektet beskrevne investeringsstrategi og en forsvarlig forvaltning af Porteføljen. A- og B-aktierne har samme økonomiske rettigheder i Selskabet svarende til de respektive kapitalandele. Der gælder ikke indløsningsbestemmelser for hverken A- eller B-aktierne. Det indgår i Selskabets strategi at udbetale udbytte, når dette kan ske under hensyntagen til Selskabets resultater, investeringsplaner, soliditet og kapitalforhold i øvrigt. Udbyttebetalinger forudsætter endvidere långivernes godkendelse. Der er budgetteret med en udbyttebetaling i 2011 på DKK 156 mio. Ledelsen består af Bestyrelsen på fem bestyrelsesmedlemmer samt en administrerende direktør til varetagelse af Selskabets daglige ledelse. Administrerende direktør er Jørgen Hauglund, der er Deputy Group CEO i Investea A/S. Bestyrelsesformand er Hans Thygesen, der er Group CEO i Investea A/S. Derudover består Bestyrelsen af Steen Holm- Larsen, der er Group Executive Vice President i Investea A/S, Johannes Rovsing, der er vicedirektør i Investea A/S, Torben Schøn, der er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, og Christian Gangsted-Rasmussen, der er partner i advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen. Selskabet har indgået Administrations- og samarbejdsaftalen med Investea A/S, der forestår den daglige selskabsadministration. Bestyrelsen har etableret Investeringskomitéen, som skal godkende alle køb af ejendomme og udviklingsprojekter, bortset fra Ejendommene og Udviklingsprojekterne beskrevet i Prospektet. Komiteen består af Erik Bresling og Bent Treldal, der er valgt af B-aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling den 16. juli 2008, samt af Hans Thygesen og Steen Holm-Larsen, der er udpeget af Bestyrelsen.

14 12 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S 2.4 Oplysninger om væsentlige aftaler (se afsnit 5) Selskabet har indgået en række væsentlige aftaler, blandt andet: Overdragelsesaftaler med Investea A/S vedrørende Ejendommene beliggende i Gøteborg, Stockholm og Skellefteå samt ejendomsporteføljen beliggende i Katrineholm Administrations- og samarbejdsaftalen med Investea A/S vedrørende administration af Selskabet og samarbejde med Investea A/S Aftale med Omniagruppen Asset Management AB ( Omniagruppen ) om administration af Ejendommene og kommerciel administration Aftale med Omniagruppen om kommerciel rådgivning og konsulentbistand Aftaler med blandt andet HSH Nordbank AG og Nordea Bank Danmark A/S om finansiering af Ejendommene 2.5 Oplysninger om Selskabets strategi og Investeringskriterier (se afsnit 6) Det er Selskabets strategi gradvist at udvide porteføljen af udviklingsejendomme ved investeringer i nye ejendomme, samtidig med at færdigudviklede ejendomme sælges, og de opnåede gevinster realiseres. For at være relevante investeringsobjekter, skal Selskabets ejendomme blandt andet opfylde Investeringskriterierne: Ejendommen(e) skal være beliggende i Sverige. Ejendommen(e) skal være beliggende i en by, der forventes at udvikle sig positivt i de kommende år for så vidt angår en samlet vurdering af byens butiksomsætning, erhvervsudvikling, økonomi og demografiske forhold. Der skal være tale om ejendomme eller ejendomsporteføljer med betydeligt udviklingspotentiale i form af konkrete udviklingsprojekter, der vurderes at kunne blive realiseret inden for en 5-årig periode. Samlet set må lejen i ejendommens eller ejendomsporteføljens eksisterende lejemål ikke overstige den aktuelle markedsleje. Det er Bestyrelsens vurdering, at Ejendommene alle opfylder Investeringskriterierne. 2.6 Oplysninger om Aktiesalget (se afsnit 7) Prospektet omhandler Investea Sweden Assets ApS salg af op til styk eksisterende B-aktier i Selskabet. Investea Sweden Assets ApS er et 100 % ejet datterselskab af Investea A/S. Aktierne sælges i perioden fra 21. oktober 2008 til 28. november 2008 kl. 16:00, begge dage inklusive. Såfremt samtlige udbudte B-aktier sælges inden den 28. november 2008, vil Aktiesalget blive lukket, dog således at Selskabet herefter fortsat vil henholde sig til tidsplanen, hvorefter B-aktierne i Selskabet forventes optaget til handel og officiel notering på OMX den 15. december Der er ikke fastsat en minimumsgrænse for Investea Sweden Assets ApS aktiesalg. Såfremt der sælges mindre end styk B-aktier, men OMX godkender spredningen af B-aktierne, vil optagelsen af Selskabets B-aktier til handel og officiel notering på OMX blive gennemført. Aktierne sælges ikke til særlige kategorier af investorer.

15 Resumé 13 Aktierne udbydes til en pris på DKK 386 pr. aktie a nominelt DKK 5 og afregnes franko kurtage. Enhver fysisk eller juridisk person, der køber B-aktier, skal købe minimum 20 aktier svarende til et køb for minimum DKK Købsordren er bindende for investor, og alle investorer vil som udgangspunkt få tildelt det købte antal aktier. Såfremt der måtte forekomme købsordrer, der overstiger det udbudte antal B-aktier, vil Bestyrelsen foretage en individuel tildeling af B-aktierne. Tildelingen vil primært ske ud fra et ønske om at opnå en stor spredning af B-aktierne. I tilfælde af, at OMX ikke godkender spredningen af B-aktierne, forbeholder Selskabet og Investea Sweden Assets ApS sig ret til at annullere salget af B-aktier samt til at tilbagekalde anmodningen om optagelse til handel og officiel notering af B-aktierne på OMX. Tilbagekaldelsen vil i dette tilfælde ske via OMX efter udløbet af aktiesalgsperioden og senest den 11. december Omkostningerne vedrørende Aktiesalget og ansøgningen om optagelse og officiel notering på OMX omfatter omkostninger til prospektudarbejdelse, revisorgennemgang af Prospektet, skattemæssig og juridisk rådgivning, trykning af Prospektet, annoncering samt salgsprovision til salgssteder. I det omfang den sælgende aktionær, Investea Sweden Assets ApS, opnår en aktieavance i forbindelse med Aktiesalget, medgår den fulde aktieavance efter skat til afholdelse af aktiesalgs- og noteringsomkostninger for Selskabet. Såfremt Selskabet efterfølgende foretager kapitaludvidelser, har Investea Development ApS som A-aktionær ret til at tegne yderligere A-aktier til samme tegningskurs som den, B-aktierne måtte blive udbudt til, således at A-aktionæren vedvarende kan bevare en 10% ejerandel og 52,63% stemmeandel i Selskabet efter gennemførelsen af efterfølgende aktieemissioner. A-aktierne er ikke og planlægges ikke optaget til handel på en reguleret eller alternativ markedsplads. Den 1. maj 2018 ophæves opdelingen mellem A- og B- aktier. 2.7 Oplysninger om det svenske ejendomsmarked (se afsnit 8) Selskabets formål er at investere i velbeliggende udlejningsejendomme med udviklingspotentiale i dynamiske svenske regioner og at gennemføre værdiskabende udviklingsprojekter med henblik på efterfølgende realisering af gevinsten ved salg af ejendomme. Svensk økonomi har udviklet sig positivt i de seneste år. Den økonomiske vækst (vækst i BNP) har i perioden været 3,0% p.a. i gennemsnit og 2,7% i Det svenske konjunkturinstitut 2 forventer en opbremsning i svensk økonomi i 2008 og 2009, hvorefter opsvinget forventes genoptaget med fuld styrke i Det Svenske Konjunkturinstitut forventer således i sin seneste prognose fra 27. august 2008 en vækst i 2008 på 1,7% og 1,4% i 2009, hvorefter væksten forventes at stige til 3,3% i Der forventes 1 Statistik fra Konjunkturinstituttet, 27. august Rapport fra Konjunkturinstituttet, Konjunkturläget, 27. august Rapport fra Konjunkturinstituttet, Konjunkturläget, 27. august 2008

16 14 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S overskud på såvel betalingsbalancen som de offentlige budgetter i perioden fra 2008 til Væksten i Sverige har fået ledigheden til at falde til ca. 6,2% i 2007, og der forventes fortsat lave ledighedsprocenter på 5,9% i 2008 og 6,5% i Inflationen har udgjort 4,0% i 1. halvår 2008 (omregnet til helårsniveau) 6 og forventes af Konjunkturinstituttet at udgøre 3,8% for 2008 som helhed efterfulgt af en inflation på 2,5% i Da lejen i butiks- og kontorlejemål typisk reguleres med inflationen, har en stigende inflation positiv effekt på lejeindtægterne og dermed værdien af Selskabets investeringsejendomme. Markedslejen på butikslejemål i Sverige er steget siden Antallet af ledige butikslejemål har været faldende siden 2000, og den aktuelle tomgangsprocent på butikslejemål i Stockholm og Göteborg er helt nede på ca. 1% 8, hvilket vidner om stærk efterspørgsel og lav genudlejningsrisiko ved fraflytning samt mulighed for lejestigninger ved indgåelse af nye lejekontrakter. Konjunkturinstituttet forventer en midlertidig opbremsning i privatforbruget fra en vækst på 3,0% i 2007 til 1,6% i 2008 og 2,0% i 2009, hvorefter væksten i privatforbruget forventes at stige til 3,0% i Det fortsat positive privatforbrug styrker detailhandlen og dermed efterspørgslen efter velbeliggende butikslokaler. 2.8 Oplysninger om Ejendommene og Udviklingsprojekterne (se afsnit 9) Selskabet har investeret i fire ejendomsporteføljer bestående af i alt 11 ejendomme til en samlet værdi på SEK mio 10. I Katrineholm har selskabet erhvervet syv strøgejendomme beliggende i bymidten til en værdi på SEK 250 mio. Ejendomsporteføljerne blev erhvervet fra Investea A/S med virkning fra den 1. juli Selskabet har primo oktober 2008 indgået aftale med Investea A/S om, at ejendomsporteføljen i Katrineholm overdrages til Investea A/S med virkning fra den 31. januar Ejendomsporteføljen indgår i overdragelsen med den samme værdi, som da Selskabet erhvervede porteføljen den 1. juli Samtidig med indgåelsen af overdragelsesaftalen, har Selskabet fået en option på og forkøbsret til, indtil udgangen af 2009, at generhverve ejendomsporteføljen i Katrineholm, hvis markedsforholdene skulle vise sig at være gunstige. Baggrunden for salget af ejendomsporteføljen i Katrineholm er, at Bestyrelsen i lyset af situationen på finansmarkederne har besluttet at reducere Selskabets balance og styrke Selskabets soliditet. Katrineholm-ejendommene er finansieret med korte lån med under 6 måneders løbetid, og salg af Katrineholm-ejendommene gør det muligt at udskyde refinansieringen af Selskabet til et gunstigere tidspunkt end i dagens finansielle marked. 4 Rapport fra Konjunkturinstituttet, Konjunkturläget, 27. august Rapport fra Konjunkturinstituttet, Konjukturläget, 27. august Statistik fra Statistiska Centralbyrån (Statistics Sweden), dateret 14. juli Newsec, Nordic Spring Report Newsec, Nordic Spring Report Rapport fra Konjunkturinstituttet, Konjunkturläget, 27. august Opgjort efter færdiggørelsen af ombygningsprojektet i Kungens Kurva, Stockholm

17 Resumé 15 Da Bestyrelsen fortsat ser meget interessante udviklingsmuligheder i ejendommene i Katrineholm, er der samtidig aftalt forkøbsret på uændrede vilkår indtil udgangen af Ejendommene er beliggende i større svenske byer, der efter Bestyrelsens vurdering er kendetegnet ved økonomisk fremgang og befolkningsvækst 11. Den største ejendom er Angered Centrum i Göteborg med et udlejningsareal på over m 2 og en samlet forventet årlig leje på ca. SEK 58,2 mio. (2009-årsniveau). Angered Centrum udgør den centrale bykerne i Göteborg-bydelen Angered, der er en del af Göteborg Kommune. Angered udgør et af fem regionale vækstcentre for offentlig og privat virksomhed i Göteborg. Bestyrelsen vurderer, at Angered Centrum rummer både kort- og langsigtede udviklingsmuligheder. Det mest sandsynlige udviklingsprojekt omfatter bygning og udlejning af et lokalsygehus til Västra Götaland-regionen, men andre alternative udviklingsprojekter, herunder udbygning af centrets butiksarealer vurderes ligeledes at være særdeles værdiskabende for Selskabet. Västra Götaland-regionen har medio 2006 truffet en principbeslutning om at etablere et nærsygehus i Angered 12, som Selskabet forventes at lade opføre og udleje til regionen på en 20-årig lejekontrakt. Regionen forventer at tage sygehuset i brug i 2011 og har allerede i dag en række sundheds- og behandlingsaktiviteter i midlertidige lokaler ved Angered Centrum 13. Bestyrelsen forventer, at en aftale om nærsygehusets etablering i Angered Centrum vil blive indgået i 2. kvartal Porteføljens øvrige ejendomme er beliggende i Stockholm og Skellefteå. Ejendommen i Stockholm ligger i retailparken Kungens Kurva, der er Nordens største og Stockholms hurtigst voksende retailpark 14 og hjemsted for verdens største IKEA-butik 15, der ligger få hundrede meter fra ejendommen. Selskabet har endvidere erhvervet et mindre butikscenter og en boligejendom i Skellefteå beliggende på centrale adresser i bykernen. Generelt er ejendommene kendetegnet ved gode udviklingsmuligheder. Ud over nærsygehuset i Göteborg har Selskabet konkrete planer for flere af de andre ejendomme om at ombygge kontorer og parkeringsarealer til butikker samt udbygge ejendommene med yderligere butiksarealer. 2.9 Oplysninger om Budgettet (se afsnit 10) Budgettet er efter Bestyrelsens opfattelse realistisk, men er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Budgettet forudsætter, at Udviklingsprojekterne gennemføres. Budgettet indeholder driften af Katrineholm-ejendommene frem til 31. januar Selskabet opnåede ejerskab til Ejendommene og ejendomsporteføljen i Katrineholm den 1. juli Sælger var Investea A/S, og Ejendommene indgik i overdragelsen til den 11 Statistik fra Statistiska Centralbyrån (Statistics Sweden), dateret 14. juli Protokoludrag fra Västra Götaland-regionen: 135 Bemyndigande till Hälso- och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg att påbörja arbetet med detaljplanering av närsjukhus Angered, dateret 20. juni Västra Götaland-regionens hjemmeside om nærsygehuset i Angered (www.angeredsnarsjukhus.se) 14 Oplysninger fra Kungens Kurva Marknadsbolag AB (www.kungenskurva.se) 15 Oplysninger fra Kungens Kurva Marknadsbolag AB (www.kungenskurva.se)

18 16 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S eksternt vurderede markedsværdi på SEK 1.115,4 mio. svarende til ca. DKK 892,3 mio. Der budgetteres med en årlig underliggende lejeregulering på 2,75% som følge af, at hovedparten af lejekontrakterne reguleres med ændringen i det svenske forbrugerprisindeks (KPI). Samlet set forventes et akkumuleret resultat på DKK 172,9 mio. i perioden 1. januar december 2011 ( Budgetperioden ). Det skal dog bemærkes, at Selskabet i 2008 afholder transaktionsomkostninger knyttet til de foretagne ejendomserhvervelser, Aktiesalget og det tidligere udbud i perioden 7. maj 25. juni 2008 på i alt DKK 54,6 mio. Der er budgetteret med, at Selskabet pr. 31 december 2008 har en egenkapital på DKK 265,0 mio. og en gæld på DKK 633,4 mio. Selskabets aktiviteter finansieres med egenkapital samt bank- og realkreditlån, hvoraf lånene forventes at udgøre ca. 70% af købsprisen på Ejendommene. Selskabets egenkapital budgetteres at stige til DKK 323,8 mio. i I 2011 forventes Selskabet at realisere gevinster på ejendomssalg, og der budgetteres således med betaling af udbytte på DKK 156 mio. i Summen af udbytte i 2011 og Selskabets egenkapital ultimo 2011 er budgetteret til at udgøre DKK 437,8 mio Historiske regnskabsmæssige oplysninger (se afsnit 11) Selskabets historiske regnskabsperiode omfatter perioden fra dets stiftelse den 2. september 2005 til den 31. december 2007, der er datoen for afslutningen af Selskabets seneste regnskabsår. I denne periode har Selskabets eneste aktivitet været via helejede selskaber at eje ejendommen Angered Centrum og at udstede børsnoterede obligationer som led i finansieringen af ejendommen, hvilket er afspejlet i regnskaberne for den pågældende periode. Obligationerne blev førtidigt indfriet i efteråret 2007, og Selskabets aktivitet har indtil 1. juli 2008 alene været at eje, drive og udvikle Angered Centrum. I Koncernens årsregnskab aflagt efter IFRS udgjorde årets resultat for 2007 et underskud på DKK 1,0 mio. mod et overskud på DKK 17,3 mio. i Egenkapitalen pr. 31. december 2007 udgjorde DKK 32,0 mio. (DKK 34,6 mio. i 2006) Proforma regnskabsoplysninger (se afsnit 13) Proforma regnskabsoplysningerne er udarbejdet til brug for Prospektet og omfatter en resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2007 samt en balance pr. 31. december Præsentationen indeholder oplysninger om resultatet af de eksisterende ejendomsbesiddende selskaber, såfremt disse var koncernforbundne i perioden 1. januar december Det er ikke hensigten, at præsentationen skal udgøre eller vise de samlede resultater for Koncernen, som ville være blevet opnået og rapporteret, såfremt sammenlægningen faktisk havde været gennemført pr. 1. januar Præsentationen skal heller ikke betragtes som en tilkendegivelse af de forventede fremtidige samlede resultater for Koncernen efter sammenlægningen.

19 Resumé Tidsplan Forventet tidsplan for Aktiesalget og optagelsen af Selskabets B-aktier til handel og officiel notering på OMX Offentliggørelse af Prospekt 20. oktober 2008 Salgsperiodens begyndelse 21. oktober 2008 Salgsperiodens afslutning 28. november 2008 Meddelelse til markedet om provenu, fordeling af aktier mm. 5. december 2008 Betaling og registrering 11. december 2008 Første handelsdag 15. december 2008 Forventet offentliggørelse af finansiel og anden information for regnskabsårene 2008 og 2009 Offentliggørelse af finanskalender 16. december 2008 Årsregnskabsmeddelelse marts 2009 Årsrapport april 2009 Ordinær generalforsamling april 2009 Delårsrapport (1. kvartal 2009) 29. maj 2009 Halvårsrapport (1. januar juni 2009) 28. august 2009 Delårsrapport (3. kvartal 2009) 30. november 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2009 (1. januar december 2009) 31. marts 2010

20 18 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S 3. Risikofaktorer 3.1 Generelt Dette afsnit beskriver en række væsentlige risici forbundet med investering i B-aktierne. De risikofaktorer, der beskrives i dette afsnit, er dem, som efter Bestyrelsens opfattelse har særlig betydning i forbindelse med en vurdering af risikoen ved at investere i B-aktierne. Beskrivelsen er ikke en komplet beskrivelse af risikofaktorerne, ligesom beskrivelsen af risici ikke er prioriteret. Det vil endvidere sjældent være sådan, at kun et enkelt af de anførte risikoforhold aktualiseres. Risikofaktorerne er overordnet opdelt efter risikotype, og rækkefølgen afspejler således ikke nødvendigvis en prioritering af risikoelementerne efter eksempelvis sandsynligheden for, at de indtræffer, eller risikoens potentielle omfang for B-aktierne. Skulle en eller flere af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få negativ indflydelse på Selskabets virksomhed, økonomiske stilling, resultat og værdi. Prospektet og Budgettet indeholder oplysninger på såvel lejer-, ejendoms- og projektniveau som samlet for lejerne, Ejendommene og Udviklingsprojekterne under et. Bestyrelsen vurderer, at risikoen er forholdsmæssigt mindre på det aggregerede niveau end på lejer-, ejendoms- og projektniveau. 3.2 Erhvervelse af Ejendommene og nye investeringer På tidspunktet for Aktiesalget ejer Selskabet Ejendommene som beskrevet i afsnit 9. Det indgår i Selskabets strategi at erhverve yderligere ejendomme, der lever op til Investeringskriterierne. Generelt beror Selskabets investeringsstrategi på, at der er attraktive investeringsmuligheder. Såfremt markedsforhold, politiske forhold, lovmæssige forhold eller andre forhold måtte medføre, at tilgængeligheden af ejendomme med attraktive udviklingsmuligheder reduceres, vil dette kunne vanskeliggøre gennemførelsen af investeringsstrategien, således at Selskabets vækst og værdiskabelse kan afvige fra det forventede. 3.3 Lejeindtægter Investering i udlejningsejendomme er forbundet med en udlejningsrisiko. Udlejningsrisikoen består hovedsagligt i, at de realiserede lejeindtægter kan afvige negativt fra de budgetterede, hvilket blandt andet kan skyldes følgende forhold: Ikke budgetteret tomgang. Tab af leje som følge af lejeres konkurs eller manglende betalingsevne. Manglende mulighed for at regulere lejen som følge af privat- eller offentligretlige forskrifter. Ugunstig udvikling i efterspørgslen og udbuddet af lokaler på de markeder, hvor Ejendommene er lokaliseret. Indgåelse af lejekontrakter med lavere leje ved genudlejning af lokaler. Faldende inflation eller deflation i Sverige, således at inflationsreguleringen af huslejen bliver ringere end forudsat.

21 Risikofaktorer 19 Såfremt der realiseres væsentlige negative afvigelser fra de i Budgettet forudsatte indtægter fra udlejning af Ejendommene, vil dette påvirke Selskabets virksomhed, økonomiske stilling, resultat og værdi. 3.4 Vedligeholdelsesudgifter Selskabet vil tilstræbe at holde Ejendommene i en stand, der er rimelig og tilstrækkelig i forhold til lejernes behov, forventninger og lejeniveau. For Ejendommene budgetteres der med samlede årlige omkostninger til vedligeholdelse på ca. DKK 3,1 mio. (2009-niveau) svarende til 4,8% af lejeindtægten og ca. DKK 52 pr. m 2 eksklusiv ejendommene beliggende i Katrineholm. På denne baggrund vurderer Bestyrelsen, at de budgetterede udgifter til vedligeholdelse er tilstrækkelige til at sikre opretholdelsen af Ejendommenes nuværende tekniske stand. Der er imidlertid risiko for, at Selskabets faktiske udgifter til vedligeholdelse viser sig at være højere end forventet. De faktiske udgifter til vedligeholdelse kan endvidere blive påvirket af en række eksterne forhold, herunder vejrmæssige forhold, tekniske forhold, myndighedskrav, kommercielle beslutninger som led i Ejendommenes løbende optimering m.v. Der er endvidere risiko for, at der konstateres miljømæssige forhold, som kan give anledning til omkostninger. I forbindelse med nye investeringer søger Selskabet at minimere denne risiko, blandt andet ved at gennemføre relevante due diligence-undersøgelser 3.5 Miljømæssige og byggetekniske forhold Der er risiko for, at Selskabet erhverver ejendomme med betydelige skjulte bygningstekniske fejl og mangler samt miljømæssige forhold, der kan give anledning til betydelige udbedringsomkostninger. Omkostningerne til dette er ikke indarbejdet i Budgettet, og Selskabet søger i forbindelse med erhvervelsen af Porteføljen at minimere risici i form af en grundig due diligence. Den miljømæssige belastning fra driften af Porteføljen forsøges reduceret gennem overvågning og minimering af energiforbruget, hvilket kan føre til reduktion af driftsomkostninger. Ændringer i myndighedernes krav til miljøforhold indebærer på den anden side en risiko for forøgede driftsomkostninger. 3.6 Driftsomkostninger Som ejer og udlejer af Ejendommene afholder Selskabet en række omkostninger, der knytter sig til den daglige drift, herunder omkostninger vedrørende drift af tekniske anlæg, forbrug af varme, el og vand, renovation, renholdelse, markedsføring og sikkerhed. I mange tilfælde betaler lejerne et bidrag til dækning af driftsomkostninger, således at Selskabets omkostningsandel reduceres. Størrelsen af Ejendommenes driftsomkostninger er behæftet med usikkerhed og kan variere fra år til år og fra ejendom til ejendom. I Budgettet er medtaget driftsomkostninger, som Bestyrelsen vurderer realistiske på baggrund af Ejendommenes udvikling og hidtidige omkostningsforbrug. Der er imidlertid risiko for, at Selskabets faktiske udgifter til Ejendommenes drift viser sig at være højere end forventet. De faktiske udgifter kan blive påvirket af en række forhold, herunder den

22 20 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S generelle prisudvikling på serviceydelser, ændringer i offentlige afgifter, ændringer i forbruget af varme, el, vand og renovation, ændrede krav til sikkerhedsforanstaltninger, ændrede myndighedskrav til miljøforanstaltninger m.m. I det omfang Selskabet ikke kan opnå kompenserende bidrag fra lejerne, kan sådanne forhold betyde øgede omkostninger og dermed lavere overskud for Selskabet. 3.7 Ejendomsadministration Koncernens evne til at administrere Porteføljen effektivt vil have en betydning for udviklingen i lejeindtægterne. Budgettet forudsætter, at Selskabets ejendomsadministrator er i stand til at optimere Porteføljen med henblik på at opnå den størst mulige leje fra Ejendommene. Der er indgået aftale med Omniagruppen om varetagelse af ejendomsadministration og kommerciel udvikling af Porteføljen. Omniagruppens opgaver omfatter blandt andet udlejning, styring af udviklingsprojekter, lejeopkrævning, økonomisk rapportering og myndighedskontakter m.v. Såfremt Omniagruppen ikke formår at forestå udlejningen og udviklingen af Porteføljen på en sådan måde, at lejepotentialet realiseres, vil dette kunne påvirke Selskabets vækst og indtjening negativt. Omniagruppen har p.t. direkte eller overordnet ansvar for mere end 200 ejendomme spredt over store dele af Sverige 1. Omniagruppen har hovedkontor i Stockholm og beskæftiger 29 personer inden for ejendomsudvikling og -forvaltning Teknisk forvaltning Den tekniske forvaltning af Porteføljen er outsourcet til lokale tekniske serviceleverandører. De faktiske udgifter til den tekniske forvaltning afhænger af de enkelte ejendommes indretning og tekniske stand. De faktiske udgifter kan desuden blive påvirket af en række eksterne forhold, herunder vejrmæssige forhold, tekniske forhold, myndighedskrav, kommercielle beslutninger som led i Porteføljens løbende optimering m.v. Der budgetteres med omkostninger til teknisk forvaltning på 1,9% af lejeindtægten, hvilket svarer til DKK 1,3 mio. (2009-niveau). De budgetterede omkostninger er baseret på Bestyrelsens forventninger til prisudviklingen, aktivitetsniveauet og Ejendommenes hidtidige omkostningsniveau. Der er imidlertid risiko for, at de faktiske udgifter til den tekniske forvaltning vil afvige fra de budgetterede udgifter, hvilket kan føre til lavere overskud end forventet. 3.9 Risiko vedrørende udviklingsprojekter Selskabets forretningsstrategi er at erhverve ejendomme med udviklingspotentiale og derefter gennemføre værdiskabende udviklingsprojekter. På tidspunktet for Aktiesalget ejer Selskabet Ejendommene, der er beliggende i henholdsvis Stockholm, Göteborg og Skellefteå. Herudover ejer Selskabet en portefølje på syv ejendomme, der er solgt til Investea A/S med overtagelse den 31. januar 2009, men hvor selskabet samtidig har fået en option på at købe porteføljen tilbage i perioden indtil den 31. december Alle fire delporteføljer vurderes at indeholde betydelige udviklingspotentialer, der, med undtagelse af porteføljen i Katrineholm, er nærmere beskrevet i afsnit 9. Udviklingsprojekter- 1 Oplysninger fra Omniagruppen (www.omniagruppen.se) 2 Oplysninger fra Omniagruppen (www.omniagruppen.se)

23 Risikofaktorer 21 ne kan imidlertid blive forsinket, ændret, reduceret, forringet eller helt opgivet som følge af forhold, som Bestyrelsen ikke er bekendt med eller har kontrol over, herunder udviklingen i lejeniveauet, myndighedskrav og tilladelser, politiske beslutninger, ændringer i byggeomkostninger, ledig kapacitet hos entreprenører og underentreprenører m.m. Nærsygehuset i Angered med et forventet udlejningsareal på ca m 2 er det største og økonomisk betydeligste af Udviklingsprojekterne. Västra Götaland-regionen, der står for sygehusdriften i Västra Götaland-regionen, har allerede truffet principbeslutning om at etablere et nærsygehus i Angered. Da leje- og entreprenørkontrakterne endnu ikke er underskrevet, kan der ikke gives sikkerhed for, at nærsygehuset etableres i Angered Centrum, eller at nærsygehusets størrelse og økonomiske betydning for Selskabet bliver som beskrevet i Prospektet og forudsat i Budgettet. Selskabets forventede værdiskabelse fra nærsygehusprojektet i 2011 udgør ca. DKK 112,9 mio. svarende til 88% af Selskabets samlede forventede værdiskabelse fra Udviklingsprojekterne. Nærsygehusprojektet i Angered Centrum kan desuden blive forsinket, reduceret, forringet eller helt opgivet som følge af andre forhold, som Bestyrelsen ikke er bekendt med eller har kontrol over, herunder udviklingen i lejeniveauet, myndighedskrav og tilladelser, ændringer i byggeomkostninger, ledig kapacitet hos entreprenører og underentreprenører m.m. Såfremt forholdet mellem markedsværdien og investeringen ændres i et eller flere af Udviklingsprojekterne, eller såfremt der ikke kan opnås den forudsatte belåning af et eller flere af Udviklingsprojekterne, kan det blive nødvendigt for Selskabet enten at gennemføre Udviklingsprojekterne i reduceret skala eller at rejse supplerende egenkapital med henblik på Udviklingsprojekternes gennemførelse. Hvis Udviklingsprojekterne eller andre alternative udviklingsprojekter med tilsvarende værdiskabelse ikke kan gennemføres som forudsat, kan dette have betydning for Selskabets økonomiske udvikling og værdi. Der er Bestyrelsen bekendt ingen forhold, der tyder på, at Udviklingsprojekterne eller andre alternative udviklingsprojekter ikke kan gennemføres som forudsat Kreditrisiko Koncernen har kreditrisici vedrørende tilgodehavender hos lejere, anden kortfristet gæld og indeståender på bankkonti. Den største lejekoncentration er med ICA Sverige AB i Angered Centrum med 11% af lejeindtægten fra Ejendommene. Styring af kreditrisici finder sted på koncernniveau i overensstemmelse med Bestyrelsens retningslinjer Risiko for negativ prisudvikling på markedet for investeringsejendomme Værdien af Porteføljen er dels afhængig af Porteføljens kommercielle drift og indtjening, dels af udviklingen og prissætningen på investeringsejendomme generelt i Sverige, herunder i særdeleshed prissætningen på svenske butiksejendomme. Den generelle prissætning på butiksejendomme påvirkes af en lang række faktorer, herunder aktuel og forventet inflation, aktuelt og forventet renteniveau, ejendomsinvestorers krav til afkast på tilsvarende investeringer, omfanget af nybyggeri, efterspørgslen efter lokaler, befolkningsudviklingen generelt og i lokalområdet og den generelle samfundsøkonomiske

24 22 investea sweden properties A/S copyright 2008 Investea A/S Risikofaktorer udvikling. Negative ændringer i ovenstående forhold og andre forhold kan påvirke markedet for investeringsejendomme negativt. De i afsnit opstillede beregninger af investors økonomi ved investering i B-aktierne forudsætter, at Ejendommene afhændes indirekte gennem salg af de ejendomsbesiddende datterselskaber, uden fradrag i købsprisen for den akkumulerede udskudte skat i Datterselskaberne. Det er Bestyrelsens opfattelse, at ejendomsselskaber i Sverige typisk handles uden eller med beskedent fradrag for udskudt skat. Såfremt markedsstandarden ændres, således at det eller de relevante af Datterselskaberne skal sælges med reduktion som følge af udskudt skat, vil det påvirke Selskabets økonomiske udvikling og værdi og dermed investors økonomi ved investering i aktierne Refinansierings- og likviditetsrisici Koncernen har på tidspunktet for Aktiesalget finansieret Ejendommene samt ejendomsporteføljen i Katrineholm med lån for i alt SEK 840,8 mio., der er optaget hos HSH Nordbank AG, Landsbanki Luxembourg S.A., EuroHypo AG, Nordea Bank Danmark A/S, Fionia Bank A/S og Danske Bank Luxembourg S.A. (garanteret af Codan Forsikring A/S). Herudover har Selskabet trukket SEK 111 mio. på en byggekredit hos Roskilde Bank A/S. Selskabet mangler fortsat at trække SEK 10 mio. på byggekreditten hos Roskilde Bank A/S og SEK 30 mio. på en byggekredit hos Landsbanki Luxembourg S.A. Roskilde Bank A/S har primo oktober 2008 over for Selskabet skriftligt tilkendegivet, at engagementet fortsætter som aftalt indtil opgraderingen af butikscentret er færdiggjort, hvilket forventes i fjerde kvartal Som følge af den økonomiske situation i Landsbanki Luxembourg S.A. forventer Selskabet ikke at kunne gøre brug af den resterende del af byggekreditten, hvorfor Selskabet selv dækker dette beløb med likvide midler. Selskabets eksisterende finansiering, inklusive de resterende træk på byggekreditterne, udgør ca. 73% af Ejendommenes værdi, inklusive Katrineholm-ejendommene. I overensstemmelse med Selskabets finansielle strategi forventes lånene nedbragt til SEK 606 mio., svarende til ca. 70% af Ejendommenes værdi, eksklusive Katrineholm-ejendommene, inden udgangen af Nedbringelsen af gælden vil ske ved anvendelse af Selskabets likvide midler. Selskabet vil i løbet af 2009 eller senest 2010 refinansiere de eksisterende lån med en ny permanent finansiering. Tidspunktet for refinansieringen vil blandt andet afhænge af udviklingen på de internationale kreditmarkeder.

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt for German High Street II A/S Udbud af 2.000.000 7.110.000 B-aktier á nominelt DKK 10 2 Investea A/S har indgået

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008.

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008. CAPEE Prospekt 11. juli 2008. Indholdsfortegnelse resumé 1 Resumé... 1 2 Baggrund for udstedelse af Foreningsbeviser... 1 3 Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA... 2 4 Risikofaktorer... 3 5

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Prospekt dateret 20. august 2008

Prospekt dateret 20. august 2008 BØRSPROSPEKT 2008 1 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr 43059211) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale

Læs mere

Prospekt 20. december 2007

Prospekt 20. december 2007 Prospekt 20. december 2007 CVR-NR. 13 25 53 42 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ: Resumé...1 Baggrunden for udstedelse af aktier...1 Capinordic Koncernen...2 Risikofaktorer...3 Bestyrelse og ledelse...3

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Fortegningsemission 15. november 2007

Fortegningsemission 15. november 2007 Fortegningsemission 15. november 2007 BØRSPROSPEKT Introduktion Dette Prospekt er udarbejdet som følge af et Udbud af Nye Aktier i Mondo A/S. Der udbydes som minimum 9.233.333 styk Nye Aktier og maksimalt

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere