INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING RUSLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING RUSLAND"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING RUSLAND PROSPEKT 1. APRIL 2010

2 . Afdeling Rusland Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og - at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 10. marts 2010 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Niels Ulrik Heine Morten Riise-Knudsen Lars Andersen formand næstformand

3 . Foreningen Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Amaliegade København K Tlf Fax Foreningens afdelinger Investeringsforeningen Alfred Berg Invest har følgende afdelinger: Danmark, Norden, Small Cap Europa, Europa, USA, Rusland, Danske Obligationer, High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer, Otium+, PensionPlanner 2, PensionPlanner 3, PensionPlanner 4, PensionPlanner 5, PensionPlanner 6 og PensionPlanner 7. Registreringsnr. hos Finanstilsynet FT.nr: Registreringsnr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreningens CVR-nr: Afdelingens SE-nr: Fondskode hos VP ISIN: DK Foreningens stiftelsesdato Investeringsforeningen Alfred Berg Invest er stiftet den 14. november Afdelingen er stiftet den 16. oktober Offentliggørelsesdato Prospektet offentliggøres den 31. marts Formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen henvender sig til såvel institutionelle som private investorer, der ønsker et langsigtet merafkast på det russiske aktiemarked. Afdelingen egner sig til placering af både pensionsmidler og frie midler, men ikke midler under virksomhedsordningen. Afdelingens placeringer foretages uden hensyn til eventuel skatteoptimering. Bestyrelse Advokat Morten Riise-Knudsen, formand Advokatfirmaet Varming & Riise-Knudsen

4 Østergade 24 A, Postboks København K Advokat Niels Ulrik Heine Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel & Heine St. Kongensgade 67 C 1264 København K Administrerende direktør Lars Andersen Sønderjydsk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg Investeringsforvaltningsselskab Foreningens daglige ledelse varetages af Alfred Berg Administration A/S. Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Torben G. Knappe Revision Statsautoriseret revisor Torben Bender Statsautoriseret revisor Birgit M. Schrøder KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Depotselskab J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch Filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritanien (CVR ) Helgeshøj Alle Tåstrup Foreningen har indgået aftale med J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder. Hver afdeling betaler et depotbegyr, der beregnes med baggrund i udstedelsesland for de enkelte papirer. De gældende depotgebyrer ligger i intervallet 0,05-0,25 %p.a. Rådgivningsaftale Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S Amaliegade København K Tlf: Fax: Foreningen har indgået rådgivningsaftale med Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S, hvis hovedbeskæftigelse er fondsmæglervirksomhed. Rådgiver skal rådgive om investering af foreningens aktiver ud fra de enkelte afdelingers investeringspolitik og stille relevant analysemateriale til rådighed i relation hertil. Aftalen kan af foreningen opsiges uden

5 varsel og af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Foreningens rådgiver og administrator er koncernforbundet, idet begge selskaber ejes 100% af Fortis Investment Management SA. Som vederlag for ydelsen honoreres rådgiver med et vederlag på 2,00% gange 1/12 af afdelingens formue ultimo hver kalendermåned. Markedsføringsaftale Som en integreret del af rådgivningsaftalen er der indgået aftale med Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S om markedsføring af afdelingens andele. Rådgiver honoreres ikke særskilt for denne ydelse, idet satserne angivet ovenfor i afsnittet om investeringsrådgivning tjener til dækning af både investeringsrådgivning og markedsføring. Aftalen kan af foreningen opsiges uden varsel og af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er koncernforbundet med foreningens rådgiver. Årsrapport Afdelingens årsrapport aflægges i henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (723 af 07/07/2005). Udbytte seneste 5 år Udbytte I kr. 0,00 0,00 44,00 14,50 10,75 I % 0,00 0,00 44,00 14,50 10,75 Resultat seneste 5 år Resultat i kr Pr. 100 kr. 113,23-68,06 18,76 54,12 72,32 Det bemærkes, at historiske afkast ikke kan anses som et billede på fremtidige afkast. Der kan således ikke drages slutninger heraf om det kommende afkast i afdelingen. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger i procent af gennemsnitsformuen de seneste 5 år I % 2,52 2,49 2,40 2,41 2,44 Formue Afdelingens formue udgjorde tkr. pr. 31. december Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet Det samlede vederlag til foreningens bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet udgjorde i henhold til det seneste årsregnskab henholdsvis Bestyrelse 285 t.kr.

6 Investeringsforvaltningsselskab Finanstilsynet I budgettet for 2010 er der afsat 340 t.kr. til bestyrelsesvederlag t.kr. 181 t.kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Investeringsforeningsrådet har fastlagt principperne for beregning af ÅOP. Nøgletallet rummer følgende elementer; administrations- og handelsomkostninger, investors handelsomkostninger opgjort ved at sammenlægge de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag divideret med 7 (år), idet en gennemsnitlig investor antages at have en investeringshorisont på 7 år. Denne afdelings ÅOP er opgjort til 4,06 %. Udlevering af årsrapport og vedtægter Vedtægter, årsrapporter og delårsrapporter udleveres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S eller downloades fra foreningens hjemmeside. Finanskalender Investeringsforeningen Alfred Berg Invest offentliggør årsrapport umiddelbart efter bestyrelsesmødet, der afholdes den 10. marts Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. marts Delårsrapporten for første halvdel af 2010 offentliggøres umiddelbart efter bestyrelsesmødet, der afholdes den 25. august Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er bevisudstedende. Andele Udstedelse og registrering af investeringsforeningsandele foretages via VP Securities A/S mod indbetaling af købsbeløbet. Udloddende eller akkumulerende Afdelingen er udloddende. Skat Afdelingen er fritaget for beskatning, da den er udloddende. Beskatning af medlemmer: Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Er der tale om frie midler, sker beskatningen af gevinst eller tab ved salg af andele i afdelingen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, mens beskatningen af udbytte sker efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven. Opsplitning af udbytte på kapitalindkomst, aktieindkomst og eventuel skattefri indkomst, bliver foretaget af foreningen og meddelt medlemmerne hvert år i regnskabet. Oplysningen indberettes automatisk til skattevæsenet. Hvis der er tale om børneopsparingsmidler, bliver investeringsafkastet ikke beskattet i bindingsperioden. Yderligere information kan hentes på foreningens hjemmeside. Maksimale omkostninger

7 De samlede årlige omkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab, må for hver afdeling ikke overstige en fastsat procentsats af den højeste formueværdi af hver afdeling indenfor regnskabsåret. De fastsatte procentsatser er følgende: Pct. 1,00 Danske Obligationer 1,50 High Yield Obligationer 1,60 Emerging Markets Obligationer Afdeling 2,00 Danmark, USA, Europa, Norden, PensionPlanner 2, PensionPlanner3, Pension Planner 4, PensionPlanner 5, PensionPlannder 6, PensionPlanner 7, og Otium + 2,50 Small Cap Europa 3,00 Rusland Stemmeret Ethvert af foreningens medlemmer har én stemme for hver 100 kr. pålydende investeringsforeningsandel. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling, afstemningen vedrører eller for 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger om fælles anliggender. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Opløsning, fusion og spaltning På en generalforsamling kan det besluttes at opløse, fusionere eller spalte foreningen eller en afdeling med et kvalificeret flertal. Såfremt kapitalen i foreningen eller en afdeling kommer under kr. vil dette tillige medføre en opløsning. Flytning mellem afdelinger Ved flytning af andele fra én afdeling i foreningen til en anden forening eller afdeling, opkræves der normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Tegningssted Køb af andele i afdelingen kan ske ved henvendelse til eget pengeinstitut. Andele udstedes igennem: Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services Securities Services Postboks København C der er kontoførende og aktieudstedende institut for foreningen. For den ydelse betaler hver afdeling et gebyr på kr. p.a. Hertil kommer almindelig basisydelser samt interbankgebyr faktureret i henhold til VPs standardsatser. Udstederaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder. Emissionsperiode

8 Investeringsforeningsandele i afdelingen udbydes i løbende emission uden fastsat maksimumbeløb. Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tilægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidler af emissionen. Dette tillæg udgør p.t. maksimalt 2,50 procent. Emissionskursen afrundes i overensstemmelse med de kursspring, som NASDAQ OMX Copenhagen A/S anvender for investeringsforeninger. Emissionsomkostningerne fordeler sig som følger: Tegningsprovision: max 1,50% Kurtage og øvrige direkte handelsomk.: max 0,50% Øvrige markedsafledte udgifter: max. 0,50% Foruden ovenstående emissionsomkostninger tilkommer eventuelle handelsomkostninger opkrævet af medlemmets eget pengeinstitut. De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Betaling for tegning Betaling for andele i løbende emission afregnes i henhold til branchepraksis på tredje børsdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti hos VP Securities A/S. Stykstørrelse Andelene udstedes i stykker á kr Optagelse til handel Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Notering på navn Investeringsforeningsandelene udstedes til indehaver, men kan på begæring overfor ihændehaverens kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Indløsningsret På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andele. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver jf. vedtægternes bestemmelser herom. Ved en eventuel udsættelse skal der straks gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine foreningsandele. Finanstilsynet har også mulighed for at kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Indløsning kan effektueres ved henvendelse til foreningens depotselskab eller via eget pengeinstitut.

9 Indløsningspris Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse svarende til den i vedtægternes 12, stk. 1 nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen. Indløsningskursen afrundes i overensstemmelse med de kursspring, som NASDAQ OMX Copenhagen A/S anvender for investeringsforeninger. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår dagligt af NASDAQ OMX Copenhagen A/S markedsplads for investeringsforeninger, som er tilgængelig via hjemmesiden Information om købs- og salgskurser fås endvidere ved henvendelse til foreningens depotselskab eller administrationsselskab, ligesom de fremgår af foreningens hjemmeside på Omsættelighed Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige (omsætningspapirer). Der er derfor ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udlodning sker én gang årligt for så vidt bestyrelsen beslutter at udlodde udbytte. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. For udloddende aktieafdelinger tilbageholdes i henhold til gældende lov 28 procent i a conto udbytteskat. Andele registreret på pensionskonti modtager udbytte uden træk af udbytteskat. Foreningsandele uden ret til udbytte (Ex. kupon) Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele uden ret til udbytte i perioden primo januar indtil den ordinære generalforsamling. Såfremt bestyrelsen beslutter at udstede andele uden ret til udbytte i den nævnte periode, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling ved at dividere afdelingens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt andelene, der er tegnet i perioden medio januar indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregning af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Yderligere information Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til foreningens administrationsselskab eller på foreningens hjemmeside Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 43 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

10 Midlernes anbringelse Midlerne anbringes i overensstemmelse med Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Investeringsmarkeder Afdeling Rusland investerer i depotbeviser (for eksempel ADR s og GDR's) på russiske aktier, i børsnoterede russiske aktier eller i russiske aktier, der er genstand for regelmæssig handel på et reguleret marked, som er tilgængeligt for offentligheden. Der kan endvidere investeres i ikke-russiske selskaber, hvis forretningsområde eller indtjeningsgrundlag i væsentlig grad er relateret til Rusland. Investeringsmål Afdelingen investerer hovedsageligt i depotbeviser (f. eks. ADR s eller GDR's) på russiske aktier og likvide midler i accessorisk omfang. Der kan endvidere investeres i ikke-russiske selskaber, hvis forretningsområde eller indtjeningsgrundlag i væsentlig grad er relateret til Rusland. Udloddende investeringsforeninger med russiske aktier som investeringsunivers kan tillige indgå i afdelingens portefølje. Målsætningen er at give et stabilt langsigtet merafkast i forhold til den generelle udvikling på det russiske aktiemarked. Afdeling Rusland skaber sine resultater gennem aktiv forvaltning af medlemmernes formue. Afdelingen investerer således i udvalgte børsnoterede aktier, der tilhører ovennævnte investeringsunivers. Benchmark Afdelingens benchmark er MSCI Russia 10/40 Net (DKK). Investeringsrammer og restriktioner Investeringsstrategien i afdelingen er primært baseret på, at det russiske aktiemarked i høj grad påvirkes af landets politiske og økonomiske udvikling. Mulighederne for vækst varierer betydeligt mellem forskellige regioner alt efter regionens industristruktur samt de eksisterende politiske og økonomiske forhold. En stor del af analysearbejdet drejer sig derfor om at vurdere, hvorledes disse makrofaktorer vil påvirke de forskellige sektorer og brancher. Parallelt med makroanalysen foretages løbende selskabsanalyser, der har til formål at afdække undervurderede virksomheder indenfor de enkelte brancher. Det vigtigste analyseredskab i denne proces er de talrige virksomhedsbesøg, som foretages lokalt i Rusland. I et relativt uudviklet marked såsom det russiske lægges der stor vægt på aktiens likviditet, hvilket skal sikre, at der dagligt kan stilles en kurs samt, at selskabets aktionærer kan realisere deres investering uden forudgående varsel. I henhold til EU s rentebeskatningsdirektiv kan det oplyses, at afdelingen ikke placerer mere end 15 pct. af aktiverne i rentebærende fordringer. Afdelingen må investere op til 10% af sin formue i andele i andre foreninger eller afdelinger heraf og investeringsinstitutter eller afdelinger heraf med russiske aktier som investeringsunivers. Performance for benchmark og afdelingen Afkast i pct Benchmark 142,80-70,71 6,95 57,80 89,65 Afdelingen 113,23-68,06 18,76 54,12 72,32 Afledte finansielle instrumenter

11 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Bestyrelsen har pt. besluttet ikke at gøre brug af afledte finansielle instrumenter i afdelingen. Risikoprofil Afkast og risiko følges som bekendt ad - og det russiske aktiemarked er ingen undtagelse fra denne regel. Prissætningen af de russiske selskaber afspejler de betydelige risici, som investeringer i Rusland medfører - risici, som for mange forholds vedkommende ikke eksisterer i den vestlige verden. Et af de største problemer er selve afviklingen af aktiehandler, der udføres uden anvendelse af et centralt elektronisk registreringssystem. Hertil kommer risikoen for politiske omvæltninger, der kan resultere i f.eks. myndighedsindgreb mod udenlandske investorer, nationaliseringer, samfundsøkonomiske katastrofer eller ligefrem væbnede konflikter. POLITISKE OG ØKONOMISKE RISICI. De russiske politiske forhold er karakteriseret ved betydelig usikkerhed og manglende stabilitet. Som en del af Sovjetunionen var Rusland en centralt styret økonomi. Efter Sovjetunionens sammenbrud har den russiske regering gennemført omfattende økonomiske reformer og stabiliseringstiltag. Disse reformer har blandt andet omfattet frigørelse af prisdannelsen fra regeringskontrol på en lang række områder herunder en reduktion af udgifterne til forsvaret og tilskuddene til statsejede virksomheder, privatisering af de fleste statsvirksomheder samt indtil flere skattereformer. De politiske og økonomiske omvæltninger har medført, at der er en stor risiko for konkurser, massearbejdsløshed og sammenbrud i visse dele af den russiske økonomi. Endvidere mangler der politisk enighed om målet for - samt hastigheden og indholdet af - det økonomiske reformarbejde. Ingen kan garantere, at det økonomiske reformarbejde fortsætter og at Rusland vil fastholde målsætningen om tættere international økonomisk integration. Der er heller ikke nogen garanti for, at investeringerne i infrastruktur m.v. fortsætter, og at Ruslands økonomiske situation forbedres. Ethvert af disse forhold udgør en potentiel risiko for afdeling Ruslands formue og investeringsvirksomhed. Virksomhedernes og statens gældsbyrde vil også kunne give alvorlige komplikationer. Gældstyngede virksomheder har i visse tilfælde indstillet eller udskudt afdrag på og forrentning af gælden, ligesom flere virksomheder har suspenderet udbetalingen af løn i kortere eller længere perioder. VALUTARISICI. Rublen er ikke helt frit konvertibel. Der findes et valutamarked i Rusland for konvertering af rubler til andre valutaer. Det russiske banksystem er endnu ikke så udviklet som det vestlige, og der kan forekomme betydelige forsinkelser i forbindelse med såvel indenlandske som udenlandske pengeoverførsler. Den lovgivning, som regulerer valutaomvekslingsvilkårene i Rusland, bemyndiger imidlertid den russiske centralbank til at fastsætte nærmere regler for ikke-russiske investorer, som ejer rubelnominerede værdipapirer, herunder russiske aktier. Indføres der yderligere restriktioner på valutaområdet, kan det have negative konsekvenser for afdeling Ruslands formue og investeringsvirksomhed. Det skal bemærkes, at depotbeviser (f.eks. ADR's og GDR's) på russiske aktier er denomineret i USD. LOVGIVNING OG DOMSTOLE. Den russiske lovgivning er endnu ikke fuldt tilpasset til et markedsøkonomisk system. Lovgivningen udvikles hurtigt og ofte i en retning, som ikke er i overensstemmelse med udviklingen af det markedsøkonomiske system, hvilket kan resultere i tvetydigheder og modsætninger i fortolkningen af gældende ret. Det har desuden vist sig vanskeligt at få tilkendt erstatning hos de russiske domstole i tilfælde af lov- og regelbrud samt i ejerskabstvister, hvilket blandt andet skyldes, at domstolene endnu har forholdsvis få erfaringer med afgørelsen af sager med et kommercielt indhold. SELSKABERNES FINANSIELLE RAPPORTERING. Kravene til rapportering på det russiske aktiemarked befinder sig endnu ikke på et niveau, der kan sidestilles med veletablerede markeder som f.eks. kan opleves indenfor EU. Investorerne agerer derfor i et miljø, som adskiller sig fra mere udviklede aktiemarkeder. Regnskabsaflæggelse, revision og anden finansiel rapportering i Rusland adskiller sig endnu fra internationalt accepterede normer. Opgørelsen af den regnskabsmæssige formue og det regnskabsmæssige resultat afspejler ikke selskabernes finansielle stilling og lønsomhed i en grad, som kan opfylde internationale krav til regnskabsaflæggelse. Regnskabspraksis i Rusland udvikler sig

12 imidlertid frem imod internationale standarder. Således udarbejder en stadig stigende del af de større russiske selskaber, som handles i depotbeviser, regnskaber i overensstemmelse med internationale standarder. SAMMENFATNING. Det russiske aktiemarked rummer et betydeligt udviklingspotentiale, dels fordi de russiske virksomheder er prissat lavere end tilsvarende vestlige selskaber og dels på grund af virksomhedernes store rationaliseringsmuligheder. Den lave prissætning afspejler på den anden side, at der er mange særlige risici ved handel med russiske aktier som følge af den store usikkerhed om blandt andet de politiske, økonomiske og valutariske forhold. Selve afviklingen af russiske aktietransaktioner rummer også betydelige risici. Hertil kommer, at informationsgrundlaget for aktieinvesteringsbeslutninger i mange tilfælde vil være mangelfuldt. Fastholdelse af risikoprofil Afdelingen har for at fastholde sin risikoprofil foretaget en specificering af rammerne for hvilke markeder der kan investeres på. Samtlige handler på porteføljen skal godkendes af investeringsforvaltningsselskabet, hvilket yderligere sikrer, at porteføljeplejen udføres i overensstemmelse med den valgte risikoprofil. Ændring af prospekt Samtlige omtalte forhold i denne afdelings prospekt, herunder investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Sådanne ændringer offentliggøres på og via NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside.

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6 PROSPEKT 25. AUGUST 2009 . Afdeling PensionPlanner 6 Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Norden Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 7

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 7 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 7 PROSPEKT 10. JUNI 2009 . Afdeling PensionPlanner 7 Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt os bekendt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Global Value en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Global Value en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Klima og Miljø en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN PROSPEKT 21. maj 2007 . Afdeling Verden Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, Miljø

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Specialforeningen Dexia Invest Afdeling Lange Danske Obligationer ex. udlodning 2009 Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN PROSPEKT 16. NOVEMBER 2006 1 . Afdeling Verden Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Fonde ex. udbytte for 2011 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Fonde ex. udbytte for 2011 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Fonde ex. udbytte for 2011 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere