Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug"

Transkript

1 Lovområde Lov/Bekendtgørelse Omhandlende Landbrug Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug 9 Meddelelse af dispensation fra afstandskrav jf. lovens 6 og Meddelelse af tilladelse til husdyrhold mellem 15 og 75 DE 11 Meddelelse af godkendelser til husdyrhold mellem 75 og 250 DE 12 Meddelelse af godkendelser til husdyrhold over 250 DE, dog jf. paragraffens pkt. 1), 2), 3) og 4). 16 Godkendelse af arealer til udspredning 21 Tilladelse til udvidelse eller ændring af husdyrbrug beliggende nærmere end 300 m fra naturtyper nævnt i lovens Vurdering af nyt byggeris landskabelige påvirkning når stalde opføres uden tilknytning til eksisterende bygninger 23 Varetagelse af hensyn vedr. BAT (Bedst anvendelige teknik), beskyttelse af jord og grundvand, overfaldevand og natur, begrænsning af gener for naboer og hensynet til de landskabelgie værdier. 24 Vurdering af ansøgninger efter 12, vedr. mulige alternative løsninger, samt foretage en vurdering, såfremt det ansøgte kan have en væsentlig virkning på miljøet. 25 Vurdering af ansøgninger efter 11 og 12, mht. merdeposistion af ammoniak fra stald og lager ved husdyrbrug beliggende mellem 300 og 1000 m fra natur omfattet af 7. Fastsættelse af vilkår i tilladelser efter 10, 11 og 12, således at 19 er overholdt. 31 Meddelelse af afslag på en ansøgning efter 10, 11

2 eller 12, hvis 19 ikke er overholdt. 32 Meddelelse af afslag på ansøgning efter 10, hvis det ansøgte har væsentlige virkninger på miljøet, som ikke kan afbødes med vilkår, tilladelse til at træffe afgørelse om at ansøgningen skal behandles som en 11 ansøgning, såfremt sagen fortsat skal behandles. 39 Til Til 53 Tilladelse til at udstede påbud, forbud og foretage revurdering af udstedte tilladelser Tilsyn med at påbud og forbud efterkommes, samt at vilkår som er stillet med hjemmel i denne lov overholdes. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om husdyrbrug for mere end 3 DE, husdyrgødning, ensilage m.v Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Bekendtgørelse om pelsdyrfarme Tilladelser til udskiftning af godkendte arealer som er godkendt i hendhold til Lov om Miljøgodkendelse m.v af husdyrbrug, 16. Tilladelse til at træffe afgørelser vedr. forhold omhandlende dyrehold fra 3 DE. Tilladelse til at træffe afgørelser vedr. etablering og drift af hundepensioner. Tilladelse til opkrævning af gebyr for tilsyn og udarbejdelse af godkendelser jf. Miljøbeskyttelselseslovens 88 og 92. Tilladelse til meddelelse af påbud vedr. krav om beholderkontrol og udbedring af mangler Tilladelse til at meddele afgørelser vedr. etablering,

3 m.v Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Bek. om anvendelse af affald til drift, udvidelser og indretning af pelsdyrfarme med kødædende pelsdyr. Tilladelse til at meddele afgørelser vedr. ikkeerhvervsmæssigt dyrehold. jordbrugsformål Tilladelse til at meddele forbud og påbud vedr. opbevaring og anvendelse af spildevandsslam Naturbeskyttelse Naturbeskyttelsesloven 3 Afgørelser om Beskyttede naturtyper 16 Afgørelser om Sø- og åbeskyttelseslinie 17 Afgørelser om Skovbyggelinie 18 Afgørelser om Fortidsmindebeskyttelseslinier 19 Afgørelser om Kirkebyggelinier Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land jf lovens 20 Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger 19 Foranstaltninger i internationale beskyttelsesområder a-f 22- Afgørelser om offentlighedens færdsel i naturen Nedlæggelse af midlertidigt forbud mod anvendelse som strider imod påtænkt fredning 50 Udtalelser til fredningsnæven i forbindelse med dispensationer fra fredninger 52 Udarbejdelse af plejeplaner for kommunale arealer omfattet af 3 og arealer i Natura 200 områder. 73 Udføre tilsyn med overholdelse af loven og regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser. 4 Godkendelse af nye kommunale vejstrækninger 6 Godkendelse af nye elanlæg under 150 kv som fremføres som luftledninger 1 Udarbejdelse af plejeplaner 7 Foretage årlige indberetninger til Skov- og Naturstyrelsen Bekendtgørelse om regulering af 2 Afgørelser om sejlads med vandscootere

4 sejlads med vandscootere m.v. Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg 7 8 Afgørelser om opsætning af reklameskilte på idrætsanlæg og golfbaner. Sten- og jorddiger Museumsloven 29j Afgørelser om ændring af sten- og jorddiger Kystbeskyttelse Kystbeskyttelsesloven 16 16a Campingpladser Industri Bekendtgørelse om badebådebroer Lov om sommerhuse og campering m.v. og bekendtgørelse 1640 om godkendelse af listevirksomhed. Udtalelser til Kystdirektoratet om anlæg på strandbredder og søterritoriet Udførelse og opfølgning af tilsyn med diger i henhold til vedtægten for kystsikrings- og digelag 2 Afgørelser om opsætning af bade- bådebroer 2 Afgørelser om udleje arealer til campering 10a Tilsyn med overholdelse af regler og vilkår 33 Tilladelse til at meddele godkendelse og afslag til indretning af listevirksomheder. 41 Tilladelse til at meddele påbud om at nedbringe stk.1 forurening fra listevirksomheder. 42 Tilladelse til at meddele påbud/forbud i forbindelse med forurening fra ikke-liste virksomheder, herunder private. 65 Tilladelse til at føre tilsyn med at regler efter stk.1 sloven med tilhørende og 2 bekendtgørelser overholdes. Tilladelse til at føre tilsyn med at regler, vilkår, påbud og forbud efter loven overholdes. 72 Tilladelse til at anmode om alle oplysninger der har betydning for vurdering af virksomheden.

5 Spildevand Regulativ for Erhvervsaffald for Nordfyns Kommune Regulativ for Husholdningsaffald Bekendtgørelse nr. 922 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder Bekendtgørelse nr. 463 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse 611 om bekæmpelse af rotter m.v.. Tilladelse til at påbyde undersøgelser til at belyse virksomhedens forurening. Tilladelse til at revidere vilkårene for en virksomheds egenkontrol. 85 Tilladelse til at træffe afgørelser om at undlade at behandle et forhold som vurderes at være en bagatel. Tilladelse til at meddele henstilling, påbud og indskærpelse i forbindelse med affald. Tilladelse til at meddele henstilling, påbud og indskærpelse i forbindelse med affald. Tilladelse til at meddele henstilling, påbud og indskærpelse. 28 Stk.1 28 Stk.3 30 stk.1 30 Stk.1 30 stk.3 Tilladelse til opkrævning af gebyr for tilsyn og udarbejdelse af godkendelser jf. Miljøbeskyttelselseslovens 88. Tilladelse til at meddele henstilling, påbud og indskærpelse. Tilladelse til at meddele afgørelse om udledning af spildevand til søer, vandløb og hav. Tilladelse til at træffe afgørelse om tilslutning til kloak. Tilladelse til at meddele påbud om forbedringer af spildevandsanlæg. Tilladelse til at ændre vilkår i en virksomheds spildevandstilladelse. Tilladelse til umiddelbart at nedlægge forbud mod drift af anlæg hvis disse medfører alvorlig

6 Bekendtgørelse nr om spildevandstilladelser m.v. efter sloven. overhængende fare for sundheden. 34 Tilladelse til at meddele tilladelse til udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi. Vandløbsloven Lov nr. 789 Lov om vandløb afgørelser om regulering af vandløb, herunder sager om vandløbsrestaurering og fiskepassager, etablering af vådområder, opstemninger, broer, krydsning af vandløb med kabler og rørledninger m.m. Indgåelse af kontrakter med rådgiver og entreprenører i forbindelse med gennemførelse af projekter. Indgåelse af aftaler om erstatning i forbindelse med gennemførelse af projekter, herunder sager om vandløbsrestaurering og fiskepassager. Godkendelse af regnskab og budgetter for offentlige dige- og pumpelag Udførelse af vandløbsvedligeholdelse i henhold til vedtagne regulativer, herunder udbud af entreprenørarbejde, valg af entreprenør og indgåelse af arbejdskontrakter. Udsendelse af henstillingsskrivelser og anmeldelse til politiet for overtrædelse af bestemmelserne om 2 m brede bræmmer langs vandløb. Behandling af sager om erstatning for tab som følge af mangelfuld vedligeholdelse (Beløbsramme mindre end kr.) Gennemførelse af vådområdeprojekter i henhold til Vandmiljøplan III, herunder bl.a. indgåelse af kontrakter med rådgivere, entreprenører, lodsejere, samt DMU om overvågning af vådområder.

7 Jordforurening Lov om forurenet jord Myndighedsbehandling enkeltsager efter Lov om forurenet jord Påbud om at undersøge en forureningsudbredelse/omfang Påbud om at oprense forurening Ekspedere klager videre til Miljøklagenævnet Generelle tilsyn på virksomheder ejendomme efter Lov om forurenet jord Forvaltning af områdeklassificering af diffust forurenede område Planlægning Planloven Træffe afgørelse inden for kontorets arbejdsområder om at der ikke skal udarbejdes regionplantillæg med VVM - redegørelse førend et projekt kan gennemføres (de såkaldte screeningsafgørelser). Udarbejde regionplantillæg med VVM redegørelse for større projekter Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven Myndighedsbehandling enkeltsager efter Miljøbeskyttelsesloven Generelle tilsyn på ejendomme efter Miljøbeskyttelsesloven Behandling af sager om genanvendelse af forurenet jord uden for områder med særlige drikkevandsinteresser Udlægning af beskyttelsesområder omkring vandindvindingsanlæg, samt ændringer heraf jf. slovens 22. Råstoffer Lov om råstoffer Myndighedsbehandling enkeltsager efter Råstofloven. Meddele tilladelser og afslag til råstofindvinding.

8 Føre tilsyn med råstofindvinding Fremsende klage til klagemyndigheden. Tilvejebringe oplysninger til Miljøministeriet. Meddele påbud ved ulovlige forhold. Foretage politianmeldelse. Vandforsyning Lov om vandforsyning Myndighedsbehandling enkeltsager efter Vandforsyningsloven Tilladelse til vandindvinding og vandforsyningsanlæg, bortledning af grundvand, grundvandssænkning, tilbagekaldelse af ubenyttede tilladelser, påbud og sløjfning af brønde og boringer Generelle tilsyn på vandværker, virksomheder og ejendomme efter Vandforsyningsloven (tilsyn med vandkvalitet og de tekniske anlæg) Sager om etablering af almen vandforsyning i nye områder og sager om tilslutningsbetingelser og forsyningspligt. Godkendelse af takstblade.

Kompetenceplan for Miljøområdet Gældende fra

Kompetenceplan for Miljøområdet Gældende fra Kompetenceplan for Miljøområdet Gældende fra 01.01.2016 Indhold Generelt... 3 Miljøbeskyttelsesloven... 4 Tinglysningsloven... 8 Lov om forurenet jord... 9 Lov om betalingsregler for spildevand... 10 Vandløbsloven...

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige er - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Nedenstående er, forudsætter at sagerne er fuldt oplyste. VANDFORSYNING MAJ 20 (IR=ikke relevant/ukendt) Ca. antal sager der venter 20 Sager der

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Natur- og Miljøadministrationen. Af:Jesper B/ Ulla Gramstrup. O-1 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet RLS

Kvalitetshåndbog for Natur- og Miljøadministrationen. Af:Jesper B/ Ulla Gramstrup. O-1 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet RLS Kvalitetshåndbog for Natur- og Miljøadministrationen T-1, tværgående procedure Dokumentoversigt Revideret: Af: 30.09.2009 RLS Godkendt: 30.09.2009 Af:Jesper B/ Ulla Gramstrup Dokumentansvarlig: Rita L.

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige er - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø VANDFORSYNING Foreløbig indvindingstilladelse Endelig el. fornyet indvindingstilladelse Nedenstående er, forudsætter at sagerne er fuldt oplyste.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Præsentation & Politikkontrol DISPOSITION 1) Kort introduktion til Natur og Miljøområdet 2) Politikkontrol på udvalgte områder: status

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte 7257 7847 hpo@jammerbugt.dk 10-07-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-5-14

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

By- og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Byggeloven Lov Område Sagsbehandlings Forespørgsel til BBR Samme dag 10 hverdage Ejendomsforespørgsel 2 hverdage 2 hverdage Lejlighedsnedlæggelse 1 uge 1 uge Forespørgsler om

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257 7566 pho@jammerbugt.dk Dato: 30. juni 2014x Sagsnr.: 13.02.01-P19-4-14

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. Punkt 7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. 2014-16286. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget L 38 - O

Miljø- og Planlægningsudvalget L 38 - O Miljø- og Planlægningsudvalget L 38 - O J.nr. SN Den 4. maj 2005 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 11 ad L 86 - Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb,

Læs mere

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift)

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) By, Land og Kultur Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) S i d e 1 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Gyldighedsområde... 2 Opbevaring... 2

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest, DNV. Østlige af DNV Gødstrup, se kort. Medio april 2017 til 31. januar 2018.

Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest, DNV. Østlige af DNV Gødstrup, se kort. Medio april 2017 til 31. januar 2018. TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland 0 Hospitalsenheden Vest, DNV Oluf Jørgensen A/S V/ Mikkel Bjerg Larsen E-mail: mbl@ojas.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Tilsynsberetning for industri mv. i Farum Kommune 2006

Tilsynsberetning for industri mv. i Farum Kommune 2006 Tilsynsberetning for industri mv. i Farum Kommune 2006 Indledning Denne beretning indeholder en redegørelse for Farum Kommunes miljøindsats vedrørende industri mv. i 2006. Kommunens miljøindsatsområder

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Til berørte myndigheder Den 3. marts 2017 Ref. srlr Miljøscreening af Høring I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december

Læs mere

MILJØTILSYN - KORT OG GODT

MILJØTILSYN - KORT OG GODT MILJØTILSYN - KORT OG GODT FOR EJERE AF HUSDYRBRUG OG VIRKSOMHEDER I SORØ KOMMUNE HVORFOR MILJØTILSYN? Sorø Kommune skal føre aktive og opsøgende miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug i kommunen. Der

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Hundehold Advokat Mads Kobberø

Hundehold Advokat Mads Kobberø Hundehold Advokat Mads Kobberø Mille 2 Disposition 1. Landzonetilladelse 2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 4. Generelt om klagesager, håndhævelse 3 Landzonetilladelse bagatelgrænse

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af eksisterende

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Bøstrupvej 86, 7840 Højslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Bøstrupvej 86, 7840 Højslev Tillæg til miljøgodkendelse for Bøstrupvej 86, 7840 Højslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 23. juli 2013 Tillægget

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2009 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING

HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Notat Dato Marts 2017 HØRSHOLM KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2017 SMV-SCREENING HØRSHOLM KOMMUNE SMV-SCREENING Revision 0 Dato 2017-03-01 Udarbejdet af LSC

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Claus Pedersen Fjederholtvej Herning. CVR-nr.: P-nr.: CHR-nr.:56974

Claus Pedersen Fjederholtvej Herning. CVR-nr.: P-nr.: CHR-nr.:56974 TEKNIK OG MILJØ Claus Pedersen Fjederholtvej 12 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8053 mikpk@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-165-15

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørele

Læs mere

Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for

Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 207-2 2 Plan for miljøtilsyn 207-2 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune fører tilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan juli 2013, opdateret november Miljøtilsynsplan , Herning Kommune 30. juli

Miljøtilsynsplan juli 2013, opdateret november Miljøtilsynsplan , Herning Kommune 30. juli Miljøtilsynsplan 2013-2017 juli 2013, opdateret november 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund for tilsynsplanen 3 2 Geografisk område 4 3 Væsentlige miljøproblemer 5 4 IED-virksomheder og -husdyrbrug

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Kompetencefordelingsplan

Kompetencefordelingsplan yråd Generelle forhold, budget, regnskab m.v udgetforslag I I I I Regnskab I I I udgetkontrol I I I Mødedatoer, UMT I Anlægsopgaver, bevillinger I I I Anlægsfrigivelser I I Regnskab, andre direktørområder

Læs mere

GRUNDVANDSSÆNKNINGER I FORBINDELSE MED BYGGERI

GRUNDVANDSSÆNKNINGER I FORBINDELSE MED BYGGERI GRUNDVANDSSÆNKNINGER I FORBINDELSE MED BYGGERI Det kræver ofte en eller flere tilladelser fra kommunen, hvis der skal fjernes grundvand i forbindelse med konkrete bygge- og anlægsprojekter. Det kan være

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres Hotel Kommandørgården Havnebyvej 201 6792 Rømø Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-31-13 Ks: dl17lk 28-08-2013 FORELØBIG TILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Landbrug... 4 3. Virksomhed og dambrug... 5 4. Jordforurening og olietanke... 6 5. Natur... 8 6. Grundvand... 9

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047 Jørgen Aaskov Jørgensen Åbylundvej 6 5600 Faaborg By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Fornyet indvindingstilladelse efter

Læs mere

B. Placering Der må indvindes grundvand fra følgende boringer: DGU nr.

B. Placering Der må indvindes grundvand fra følgende boringer: DGU nr. Hjørring Kommune Vrå Vandværk Vestre Ringvej 1 9760 Vrå Hjørring den 04-04-2018 Sagsnr.: 13.02.01-P19-66-17 Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 30. oktober 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Hvidstenvej 21, Spentrup

Baggrund Randers Kommune har den 30. oktober 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Hvidstenvej 21, Spentrup Martin Frandsen Hvidstenvej 21 8981 Spentrup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 3-11-2015 / 09.17.60-K08-85-14 Miljøtilsyn

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen

Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen BILAG Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen Fornavn Efternavn Adresse postnummer By ejer Flemming Clausen Grønmark 1 6470 Sydals ejer nr. 1-3 Per Chresten Schmidt Grønmark 2 6470 Sydals

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Vejledning om hestehold. Version 1.3. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold. Version 1.3. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.3 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr Spørgsmål Ja Nej 1 Må jeg holde hest i byzone? x 2 Skal det anmeldes til kommunen, hvis jeg ønsker

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold 2 3 Hvor må man holde hest Anmeldelse af hestehold Hvornår er et hestehold erhvervsmæssigt dyrehold? Krav til indretning af stalde, møddinger,

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand, udledning af filterskyllevand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand, udledning af filterskyllevand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Sønderskov vandværk Sønderskovvej 270 9800 Hjørring Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax 72 33 30 30 landzone@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Billund Indledning (evt.) Hermed tilsynsindberetning for landbrug og pelsdyrfarme for 2012 i Billund Kommune. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej Blåvand

Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej Blåvand Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 41 6857 Blåvand Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt midlertidig tilladelse til udledning af indtil 2.500.000 m³ grundvand til søterritoriet.

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2017-2020 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Snogbækgård I/S Vester Snogbæk Sønderborg

Snogbækgård I/S Vester Snogbæk Sønderborg Kultur, Miljø & Erhverv Snogbækgård I/S Vester Snogbæk 5 6400 Sønderborg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-01-2016 Sagsnr.: 07/47852 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Til brug for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Til brug for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer BEK nr. 1832 af 16/12/2015 VVM-anmeldeskema Til brug for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Indsendes til Bornholms Regionskommune på e-mail til: tm@brk.dk Basisoplysninger

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav - Præstevej 70, 3200 Helsinge

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav - Præstevej 70, 3200 Helsinge Sag: 09.17.01-G01-1-18 25. september 2018 Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav - Præstevej 70, 3200 Helsinge Gribskov Kommune har d. 12. september 2018 modtaget en anmeldelse af etablering

Læs mere