JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/ Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge skal sikre, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i højere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet. Men selv om der nu er et øget fokus på virksomhedsrettet indsats, er der stadig udfordringer. Således er det kun en tiendedel af personer i et ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats 1. Den virksomhedsrettede indsats er det redskab af beskæftigelsesindsatserne, der har den største effekt for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på at hjælpe borgerne ud på ordinære arbejdspladser, hvor de løser opgaver i samfundet med kolleger ansat på ordinære vilkår. Damvad har i 2015 analyseret drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats. Analysen viser følgende: For borgere er den største motivationsfaktor, at de får mulighed for at løse reelle arbejdsopgaver, og føler at de bidrager med noget på arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt for borgeren, at der er tydelige jobmål således at borgeren kan se mening og retning i indsatsen. Virksomhederne er generelt positive overfor at inkludere udsatte borgere. Virksomhedernes ledelse og medarbejdere er klar til at støtte og hjælpe og de giver udtryk for, at socialt ansvar tilfører værdi til arbejdspladsen. Virksomhederne forventer, at jobcenteret er klar til at følge op og står til rådighed, hvis der opstår udfordringer undervejs. For jobcentermedarbejderne er det afgørende, at de oplever og tror på, at den virksomhedsrettede indsats er den rette vej for borgeren. Sagsbehandlere skal således tro på, at borgeren ikke tager skade af at komme ud på en virksomhed. Derudover er det ressourcekrævende at arbejde med udsatte borgere. Borgerne mangler ofte erfaring fra arbejdsmarkedet og slås med sociale- eller helbredsproblemer. Derfor har de brug for ekstra støtte, for at komme i gang på en virksomhed. Der er brug for en systematisk ramme for indsatsen, der kan understøtte samarbejdet mellem sagsbehandler, borger og virksomhed samt sikre flere udsatte borgere fodfæste på arbejdsmarkedet. 1 Målt i løbet af en given måned

2 2. Formålet med JobFirst Formålet med JobFirst er: 1. At flere personer i målgruppen kommer i gang på arbejdsmarkedet målt på antal timer i ordinær beskæftigelse. 2. At udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for personer, som er eller potentielt er i målgruppen for ressourceforløb. Succeskriterier I forhold til målgruppen er succeskriterierne for JobFirst: At deltagerne efter afsluttet forløb bidrager med dobbelt så mange løntimer på arbejdsmarkedet i forhold til en kontrolgruppe. At 75 pct. af deltagerne har oplevet en progression i udvalgte kategorier i progressionsværktøjet, som anvendes i projektet. 3. JobFirst: 3 Principper JobFirst hviler på 3 principper: Princip nr. 1: I gang på arbejdsmarkedet fra dag 1 I JobFirst skal borgeren i gang på arbejdsmarkedet dag 1. Princippet i modellen er, at en borger kun får fodfæste på arbejdsmarkedet ved at komme i gang på en arbejdsplads man bliver klar til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet. JobFirst bryder traditionen om sekventielle indsatser, hvor borgeren først skal håndtere sociale og helbredsmæssige udfordringer og derefter vise mødestabilitet, motiveres mv. gennem for-forløb, projekter og kurser. I JobFirst igangsættes tværfaglige indsatser parallelt. Princip nr. 2: Afklaring og motivation skabes i jobbet JobFirst hviler på princippet om, at afklaring af borgerens jobmål samt udvikling af motivation og arbejdsidentitet bedst sker, når borgeren løser relevante arbejdsopgaver på en ordinær arbejdsplads og er en del af et kollegialt fællesskab. JobFirst bryder med traditionen om, at afklaring og motivation kan ske i kommunale projekter og på lukkede værksteder afkoblet fra det ordinære arbejdsmarked. Mening og retning opstår, når borgeren bliver en del af et ordinært arbejdsfællesskab. Princip nr. 3: Alle kan bidrage med noget og blive en del af et arbejdsfællesskab JobFirst bygger på en viden om, at langt de fleste udsatte borgere har mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, hvis der etableres det rette jobmatch og der tages de 2

3 nødvendige hensyn på arbejdspladsen. Arbejdsevne og arbejdskapacitet er noget, der udvikles over tid ikke noget der afdækkes ved en teoretisk metode på et skrivebord. JobFirst bryder med forestillingen om, at udsatte borgere skal henvises til et særligt arbejdsmarked parallelt med det ordinære arbejdsmarked. Tværtimod er JobFirst baseret på princippet om, at udsatte borgere styrkes og udvikles ved at blive inkluderet i det ordinære arbejdsfællesskab. Illustration af JobFirst-forløbet: 4. Målgruppe Målgrupperne for JobFirst er følgende: 1. Borgere, som er fyldt 30 år, som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb. Dvs. personer, der tilhører målgruppen i 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er fyldt 30 år. 2. Borgere, som er fyldt 30 år, som er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse og har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et år, og som ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Dvs. personer, som tilhører målgruppen i 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år og har modtaget offentlig forsørgelse i mere end et år. 3

4 Længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse er kendetegnet ved potentielt at kunne komme i målgruppen for ressourceforløb ved at have sammensatte problemer udover ledighed svarende til personer, som er i målgruppen for ressourceforløb. De 9 grundelementer 1. Grundelement: Klar rollefordeling fra start Borgeren Borgeren er i centrum af hele JobFirst. Borgeren deltager i alle møder under hele forløbet: Ingen fagpersoner mødes om borgeren uden, at borgeren deltager. I JobFirst er der en række funktioner, som skal varetages under borgerens indsats. Funktionerne falder ind under følgende ansvarsområder: Koordinerende sagsbehandler Overordnet ansvarlig for forløbets retning og gennemførelse (forløbsansvarlig) Ansvarlig for den virksomhedsrettede indsats (jobkonsulent/virksomhedskontakt) Ansvarlig for understøttelse af borgerens deltagelse i indsatsen (mentor) Det er projektlederens opgave at sikre, at der fra projektets start er en klar rollefordeling med de rigtige fagkompetencer. Der er ikke noget til hinder for, at den samme person kan varetage flere funktioner. Koordinerende sagsbehandler Den koordinerende sagsbehandler er den ansvarlige myndighedsperson i forhold til borgerens sag. Den koordinerende sagsbehandler er således ansvarlig for at visitere borgeren til JobFirst samt tilrettelægge borgerens videre virksomhedsrettede indsats, når borgeren overgår til ordinær indsats. Den koordinerende sagsbehandler har samtidig til opgave at sikre, at borgeren ikke har udækkede behov, som står i vejen for borgerens deltagelse i JobFirst. Dermed skal den koordinerende sagsbehandler sikre kontakt og koordination ift. sundhedsvæsenet og socialforvaltningen for at sikre igangsættelse af indsatser på andre områder, og at disse indsatser spiller sammen med beskæftigelsesindsatsen. Den koordinerende sagsbehandler varetager desuden opfølgningen i forbindelse med det lovpligtige kontaktforløb, mens borgeren er i JobFirst, med henblik på at sikre, at der bliver fulgt op på øvrige tværfaglige indsatser. Overordnede ansvarlig for forløbets retning og gennemførelse (forløbsansvarlig) I JobFirst skal der udpeges en overordnet ansvarlig for indsatsens retning og gennemførelse. Det kan med fordel være samme person som den koordinerende sagsbehandler, jobkonsulent/virksomhedskonsulent, jf. nedenfor. Den forløbsansvarlige skal: Sikre at borgerens jobmål, erfaringer og evner afklares 4

5 Sikre, at der afholdes månedlige opfølgningsmøder med deltagelse af borger, jobkonsulent og mentor, hvor der følges op på borgerens progression og CV samt hvor jobmål justeres. Ansvarlig for den virksomhedsrettede indsats (jobkonsulent/virksomhedskonsulent) I JobFirst skal der udpeges en ansvarlig for den virksomhedsrettede indsats, som bygger bro til det lokale ordinære arbejdsmarked. Vedkommende skal sikre At der findes virksomhedspladser, hvor borgeren kan komme i praktik At borgerens erfaringer, evner og jobmål omsættes til konkret jobfunktion på ordinære arbejdspladser. Ansvarlig for understøttelse af borgerens indsats (mentor) I JobFirst skal der udpeges en ansvarlig for understøttelse af borgerens indsats (mentor). Vedkommende skal: hjælpe borgeren med at udfylde jobmål, CV og progressionsværktøj forud for første møde i projektet og løbende opdateringer forud for de månedlige møder. Støtte borgeren i gennemførelsen af de planlagte aktiviteter herunder virksomhedsbesøg og snusepraktikker og sørge for løbende opfølgning med kontaktpersonen på virksomheden, når borgeren er i praktik. Støtte borgeren i at håndtere andre udfordringer i hverdagen, i det omfang det er relevant. 2. Grundelement: Borgerens jobmål sætter kursen JobFirst starter med borgerens jobmål, erfaringer og evner: Samarbejdet mellem borger, og de ansvarlige for de opstillede funktioner etableres ved forløbets start med fokus på at konkretisere og synliggøre borgerens jobmål, erfaringer og evner. Konkret sker dette ved, at: a) Borgerens profil tegnes: Borgerens drømme, ønsker og ressourcer synliggøres. Der stilles til formålet et progressionsværktøj til rådighed for de udvalgte projekter. b) Borgeren udarbejder CV: Arbejdserfaringer, uddannelse og andre ressourcer synliggøres og dokumenteres. CV på Jobnet anvendes som redskab. c) Der identificeres konkrete jobmål (arbejdsfunktioner og/eller arbejdspladser) for borgeren med udgangspunkt i borgerens profil, erfaring og ønsker samt sagsbehandlerens viden om jobmuligheder på det lokale jobmarked. MinPlan på Jobnet anvendes som redskab. 3. Grundelement: Snuseperioden - mød en virksomhed/snus til arbejdsopgaver/find dit jobmatch 5

6 I JobFirst skal borgeren møde og snuse til forskellige arbejdsfunktioner og arbejdspladser, indtil det rette match er fundet. Borgeren udarbejder sammen med jobkonsulenten og mentor en aktivitetsplan for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres i Snuseperioden af JobFirst. MinPlan på Jobnet anvendes som redskab til udarbejdelsen af aktivitetsplanen 2. Jobmål og CV (jf. grundelement 2) sætter den overordnede retning for indhold af aktiviteterne. Det fremgår af aktivitetsplanen, hvem der gør hvad og hvornår. Aktivitetsplanen løber en måned ad gangen - indtil næste månedlige møde. I aktivitetsplanen kan f.eks. indgå: Besøg/kaffeaftaler på virksomhed Snusepraktik på eller flere uger Samtaler med andre ansatte/praktikanter/ledere på virksomheder Mentoren deltager efter behov i aktiviteterne. Borgeren fortsætter med at møde forskellige arbejdspladser og snuse til forskellige jobfunktioner, indtil der er fundet en arbejdsplads, hvor borger og virksomhed passer godt sammen, både hvad angår arbejdsopgaver og borgerens erfaringer, evner og ønsker. 4. Grundelement: Vi prøver os frem og justerer jobkursen løbende I JobFirst er det vigtigt, at borgeren oplever at have fundet sit rette jobmatch. Derfor justeres kursen og jobmål undervejs, hvis match mellem borger og virksomhed ikke sker som forventet. Justering af jobkursen er ikke er problem, men selve ideen med JobFirst. Borgerens jobmål kan allerede i Snuseperioden vise sig at skulle justeres, fordi møde med virksomheder bringer afklaring, indsigt og behov for justering af jobmål. Jobmål og retning justeres hurtigst muligt uden passive perioder, så borgeren ikke oplever huller i sit JobFirst. 5. Grundelement: Match og Arbejdsaftale Når borgeren har haft mulighed for at snuse til forskellige arbejdsfunktioner og arbejdspladser via Snuseforløbet og har fundet det rette jobmatch, starter selve virksomhedspraktikken. Aftalen om virksomhedspraktik kan udarbejdes for en varighed på 13 uger af gangen. Praktikforløbene kan forlænges en eller flere gange efter borgerens behov 3. Der indgås en Arbejdsaftale mellem borger, virksomhed og jobcenter. Arbejdsaftalen indeholder følgende elementer: 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en vejledning dertil 3 Der vil kunne laves en forsøgsbekendtgørelse, som fraviger de gældende regler om rimelighedskravet (forholdstalskravet), således at ledige under JobFirst ikke tæller som én person, hvis de kun er i virksomhedspraktik nogle ganske få timer ugentligt. 6

7 Borgerens arbejdsopgaver beskrives (klar forventningsafstemning) Borgerens arbejdstid fastlægges (klar forventningsafstemning) Mål og delmål for progression i praktikken fastlægges: Hvad skal der sættes fokus på, mv. (klar forventningsafstemning) Kontaktperson på arbejdspladsen: Hvem er kontaktperson, er der særlige støttebehov, der skal tilgodeses Der indgår som bilag til Arbejdsaftalen en række faste spørgsmål om borgerens progression i virksomhedspraktikken, som skal understøtte virksomhedens løbende opfølgning. Kontaktpersonen og borgeren følger minimum hver måned op på progressionen gennem de faste spørgsmål som samtaleramme til brug for drøftelse på de månedlige opfølgende møder. Arbejdsaftalen bør justeres som led i de månedlige møder i samarbejdskæden. Der stilles relevant skabelon til brug for Arbejdsaftalen til rådighed for de udvalgte projekter. 6. Grundelement: Intensiv fastholdelsesstøtte Den første periode på en arbejdsplads kan være svær for en borger: Nye kollegaer, nye opgaver, nye rutiner kan give risiko for frafald. Derfor fortsættes og styrkes den tætte opfølgning, som fandt sted under Snuseforløbet, når borgeren er startet i selve virksomhedspraktikken. Den intensive fastholdelsesstøtte indebærer følgende: Ugentlig kontakt mellem mentor og borger samt månedlige møder mellem borger og forløbsansvarlig, jobkonsulent og mentor. Mentor, som har den tætteste kontakt med borgeren under jobforløbet, fungerer som virksomhedens indgang til jobcenteret under jobforløbet. Borgeren får en kontaktperson på virksomheden, der er ansvarlig for at eventuelle støttebehov på virksomheden tilgodeses under jobforløbet. Samtidig følger kontaktpersonen sammen med borgeren op på progression minimum hver måned forud for de månedlige møder med den forløbsansvarlige via bilaget om progression til Arbejdsaftalen. Alle borgere er uanset tidspunkt for start af virksomhedspraktik sikret fastholdelsesstøtte i form af ugentlig mentorkontakt samt månedlige opfølgningsmøder med den forløbsansvarlige og mentor i 3 måneder. Herefter tages der stilling til det videre forløb jf. grundelement Grundelement: JobFirst - praktik kombineret med ordinære timer I JobFirst skal virksomhedspraktikken, hvor det er hensigtsmæssigt, kombineres med arbejde i få timer, hvor borgeren arbejder ordinære timer med løn på arbejdspladsen. Kombinationen af praktik og ordinære timer skal bidrage til, at borgeren får erfaring med forskellige arbejdsfunktioner og i bredest muligt omfang oplever 7

8 at være en del af det ordinære arbejde under jobforløbet 4. Dette er ligeledes en del af borgerens progression frem mod det ordinære arbejdsmarked at opnå ordinære timer. Ordinære timer kan være en del af borgerens jobforløb fra starten eller borgeren kan som led i sin progression opnå ordinære timer. 8. Grundelement: JobFirst er afsæt for Min Plan - for job Efter Snuseperioden og borgerens første virksomhedspraktik på minimum 13 uger fortsætter JobFirst-forløbet som en kontinuerlig, virksomhedsrettet indsats, og der lægges en plan for de næste 6 måneders indsats. Planen skal understøtte at borgeren hurtigst muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede ordinære timer. Der skal altid udarbejdes Min Plan for Job efter borgerens første 13 uger i virksomhedspraktik. Alle forløb i MinPlan for job skal sigte mod ordinære timer. Der kan fx arbejdes med følgende modeller: Kombinationsmodel på samme arbejdsplads: Borgeren er i virksomhedspraktik kombineret med ordinære timer på samme arbejdsplads, men i forskellige funktioner. Kombinationsmodel på ny arbejdsplads Trappestigemodel: Borgerens virksomhedspraktik udvikler sig til, at borgeren kan arbejde ordinære timer på arbejdspladsen evt. via løntilskudsansættelse. Det er helt centralt, at der ikke opstår huller i den virksomhedsrettede indsats. I overgangen fra JobFirst til ordinær indsats skal den forløbsansvarlige i samarbejde med borgeren og koordinerende sagsbehandler udarbejde Min Plan mod job, jf. boks 1. Boks 1: Indhold i Min Plan mod job A. Mål Jobmål konsolideres og justeres. Herunder om der evt. sigtes mod fleksjob Der opstilles klare mål for borgerens fortsatte virksomhedsrettede indsats: Borgeren fortsætter i virksomhedsrettet indsats med henblik på at opnå ordinære timer herunder: 1) forlængelse af eksisterende praktik med konsolidering af kompetencer, nye opgaver, flere arbejdstimer med henblik på kombination med ordinære timer 2) videre til en ny arbejdsplads i praktik med henblik på kombination med ordinære timer 3) løntilskud med henblik på, at løntilskudsansættelsen kan udvikle sig til ordinære timer 4) ordinær beskæftigelse, herunder fleksjob B. Vi har aftalt følgende for, at jeg kan nå mit mål Der indgås aftaler med borgeren om, hvordan mål skal nås (opgaver/tid) Der indgås aftale om evt. ordinære løntimer i kombination med jobforløbet, herunder antal timer og løn. 4 Der vil kunne laves en forsøgsbekendtgørelse, som fraviger reglerne om, at virksomhedspraktik ikke kan foregå det sted, hvor man er ordinært ansat, eller hvor man senest har været ordinært ansat. Dermed vil der for deltagere i JobFirst være større adgang til at kombinere virksomhedspraktik med nogle timers ordinær ansættelse i samme virksomhed. 8

9 C. Aktiviteter Mentorens omfang og opgaver fastlægges. D. Seneste møde referat Der gøres status over de vigtigste punkter for sidste møde med borgeren 9. Grundelement: Kickstart og varighed Et JobFirst-forløb indeholder følgende faser: Snuseperioden (ca. 13 uger). Hvor borgeren møder og snuser til forskellige arbejdsfunktioner og arbejdspladser, indtil det rette match er fundet. Der bør som udgangspunkt ikke være uger uden planlagte aktiviteter. Snuseperioden er kendetegnet ved intensiv opfølgning i form af månedlige møder med den forløbsansvarlige samt ugentlig kontakt med mentor som minimum. Der bør sigtes mod, at snuseperioden maksimalt varer 13 uger. Virksomhedspraktik evt. i kombination med ordinære timer med fastholdelsesstøtte (13 uger). Hvor borgeren i de første 13 uger er garanteret en fortsat intensiv opfølgning og fastholdelsesstøtte i form af månedlige møder med den forløbsansvarlige og ugentlig kontakt med mentor. Virksomhedspraktikken aftales for 13 uger af gangen og kan forlænges en eller flere gange efter borgerens behov/progression. Forsat kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. Efter borgerens første13 ugers virksomhedspraktik/kombinationsforløb med fastholdelsesstøtte, overgår borgeren til ordinær opfølgning i forbindelse med ordinært kontaktforløb men med et krav om en fortsat kontinuerlig virksomhedsrettet indsats uden huller. I forbindelse med udarbejdelsen af Min plan mod job tages deres stilling til videreførsel af mentorstøtte. 9

10 10

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projektplan for JobFirst

Projektplan for JobFirst Projektplan for JobFirst Kommune Syddjurs Kommune Kontaktoplysninger på projektleder og medlemmer i indsatsgruppen Navn Stilling Forvaltning Tlf. E-mail Claus Daugaard Projektleder JobFirst Beskæftigelse,

Læs mere

VEJLEDNING / IT-GUIDE JOBFIRST

VEJLEDNING / IT-GUIDE JOBFIRST VEJLEDNING / IT-GUIDE JOBFIRST Lodtrækning 1. Samtale Snuseperioden Virksomhedsforløb Videre vej mod job Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad er baggrunden for registreringen?... 2 Hvorfor er registreringen

Læs mere

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016.

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. N O T A T 08. februar 2016 Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst,

Læs mere

Projektplan for JobFirst

Projektplan for JobFirst Projektplan for JobFirst Kommune Viborg Kontaktoplysninger på projektleder og medlemmer i indsatsgruppen Navn Stilling Forvaltning Tlf. E-mail Karin Nørgaarkonsulent Projektleder og job- 87874745 K4n@jobcenterviborg.dk

Læs mere

JOBFIRST. Netværksmøde for ledere. 8. september 2016

JOBFIRST. Netværksmøde for ledere. 8. september 2016 JOBFIRST Netværksmøde for ledere 8. september 2016 Program - formiddag Velkomst, program og kort status 10.00 10.10 Velkomst v. Helle Rasmussen STAR 10.10 10.15 Kort om formål med seminaret og dagens program

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Overliggernotat. Job-bro til uddannelse: Baggrund, formål og målgruppe

Overliggernotat. Job-bro til uddannelse: Baggrund, formål og målgruppe Overliggernotat 16-06-2017 Job-bro til uddannelse: Baggrund, formål og målgruppe AFA/AKR VOA/TGH 1. Baggrund Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2014, er en central intention, at

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Dokumenttype Rapport Maj 2017 JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING Ref. Chefkonsulent Jais Poulsen, jaip@ramboll.com, tlf.: 51 61 78 36

Læs mere

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb

Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb Spørgsmål og svar på puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb 06-09-2016 J. Nr. Click here to enter text. PID Ansøgerkreds Spørgsmål: Kan man søge puljen, hvis man også deltager i JobFirst? Svar: Man

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. november 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. november 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00. Sidetal:

Læs mere

JobFirst Infomøde. 1. Oktober 2015

JobFirst Infomøde. 1. Oktober 2015 JobFirst Infomøde 1. Oktober 2015 Program 12.00 Velkomst v/ Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør, STAR, Arbejdsmarkedskontor Øst 12.15 Erfaringer med VCG2: Oplæg 1: Effekter af en virksomhedsrettet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

RAR Sydjylland 21. juni 2016 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

RAR Sydjylland 21. juni 2016 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet RAR Sydjylland 21. juni 2016 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 27. juni 2016 1 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i Sydjylland april 2016 10.168 aktivitetsparate på kontanthjælp, heraf 2.096 omfattet

Læs mere

Bilag 2. Indsatsmodel Social støtte i overgang til og fastholdelse af job

Bilag 2. Indsatsmodel Social støtte i overgang til og fastholdelse af job Enhed CHPS Sagsnr. 2017-5631 Dato 06-06-2017 Bilag 2. Indsatsmodel Social støtte i overgang til og fastholdelse af job I det følgende beskrives den indsats, som skal afprøves til målgruppen af aktivitetsparate

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer

FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer 1 INDSATSMODEL 2 Indsatsmodel 3 Kort om Flere skal med Formål og mål Formål Hjælpe flest mulige i målgruppen med at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Inspiration til jobcenterchefer og teamledere Progression i praksis Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Juni 2017 Spørg ind til

Læs mere