Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273."

Transkript

1 Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2010 Regeringens Forslag til Finanslov for finansåret 2010 (FFL 2010) er offentliggjort den 25. august august 2009 Sags nr.: Den endelige Finanslov for 2010 forventes vedtaget medio december Globaliseringspuljen Der har på Undervisningsministeriets område været afsat midler fra globaliseringspuljen i perioden De enkelte initiativer evalueres som hovedregel i 2009, og på baggrund heraf tages der stilling til, om initiativerne skal fortsætte, justeres eller omprioriteres til andet. Forhandlingerne om udmøntning af globaliseringspuljen for finder sted i løbet af efteråret 2009, og ændringerne som følge heraf vil derfor først blive indarbejdet på den endelige Finanslov for Nye generelle initiativer Ambitiøs it På baggrund af Analyse af en øget anvendelse af it (AIT) på de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet lægges der op til procesforbedringer, regelforenkling og bedre it-understøttelse af de studieadministrative opgaver, samt en mere ambitiøs anvendelse af it i undervisningen. På det studieadministrative område forventes der således fra 2011 at kunne ske effektiviseringer svarende til, at der på finanslovforslaget for 2010 er indbudgetteret et provenu på 133 mio. kr. i 2011, 138 mio. kr. i 2012 og 238 mio. kr. ved fuld indfasning i Provenuet indhentes i takt med, at de nødvendige tekniske løsninger er etableret, og kan justeres såfremt forudsætningerne for indbudgetterin-

2 2 gen ændrer sig væsentligt. Provenuet forbliver på de selvejende institutioners område til initiativer vedr. pædagogisk it samt øvrige initiativer på de uddannelsesområder, analysen omfatter. Regeringen vil i efteråret 2009 fremlægge en samlet strategi for prioritering af midlerne til bl.a. pædagogisk it. Bygningstaxametre til tidligere amtslige institutioner Der er på finanslovforslaget for 2010 indarbejdet bygningstaxametre til de tidligere amtslige institutioner, nu institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og afdelinger under professionshøjskolerne, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne, idet institutionerne forventes at overtage deres bygninger pr. 1. januar Seniorbonusordning Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden afsat midler til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der på Undervisningsministeriets område afsat i alt 26,5 mio. kr. i 2010 og 24,6 mio. kr. i Midlerne er på finanslovforslaget for 2010 udmøntet som en forhøjelse af undervisningstaxametrene i 2010 og Forhøjelsen udgør for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. i alt 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i Øget elevindtag i staten Som følge af beslutning om at øge indtaget af EUD-elever i staten (herunder visse selvejende uddannelsesinstitutioner) med samlet 10 pct. i 2009 i forhold til elevindtaget i 2008 er der etableret en præmieringsordning i Der vil på et senere tidspunkt følge information om ordningens konkrete udformning. Ordningen finansieres ved en tilskudsreduktion i 2010 på i alt 4,3 mio. kr. på Undervisningsministeriets område. Heraf udmøntes 3,9 mio. kr. som en reduktion af de omfattede uddannelsesinstitutioners undervisningstaxametre i For professionshøjskolerne betyder dette en tilskudsreduktion på i alt 1,3 mio. kr. i I det følgende redegøres nærmere for indholdet af finanslovforslaget for professionshøjskoler og erhvervsakademier m.v. 2. Særlige ændringer for institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser m.v., herunder åben uddannelse

3 3 Taxameterændring for uddannelserne til ergo- og fysioterapeut Den tidsmæssige placering af praktik på uddannelserne til ergo- og fysioterapeut er ændret. Undervisningstaxametret for disse uddannelser er derfor hævet til kr. på FFL Faste tilskud En samlet oversigt over institutionernes faste tilskud opført under Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner er vedlagt i bilag 1 og 2 (dog med undtagelse af tilskud til eksamensudgifter under ). Godkendte nye uddannelser Nye uddannelser, der er godkendt siden orientering om finanslovforslaget for 2009, fremgår af bilag 3. Udenlandske studerende fra lande udenfor EU og EØS-samarbejdet Folketinget har d. 18. juni 2009 vedtaget Lov nr. 590 om ændring af forskellige love på Undervisningsminsiteriets område (Fritagelse for betalingskravet på videregående uddannelser for børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark). Loven trådte i kraft d. 1. juli 2009, og indebærer, at børn af visse udenlandske arbejdstagere fra lande udenfor EU og EØS-samarbejdet fritages for betaling for videregående uddannelse fra d. 1. juli For optag og studieaktivitet for de studerende, der er omfattet af den nye lov gælder samme tilskudsvilkår som for danske studerende. Dog skal optag og studieaktivitet indberettes vha. den særlige rekvirenttype ARB. Der henvises til bilag 4 til dette brev samt til gældende tilskudsinstruks. 3. Takstudvikling Finanslovforslagets undervisnings- og fællesudgiftstakster er pris- og lønreguleret med 1,6 pct. i forhold til finansloven for 2009 svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen. Bygningstaxametrene er som hidtil fastsat på grundlag af et vejet gennemsnit for renteudviklingen og udviklingen i byggepriser. På Forslag til Finanslov for 2010 er renteudviklingen sat til 0 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,2, og udviklingen i byggeprisindekset er af Finansministeriet sat til 0,39 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,8. Bygningstaxametrene reguleres herefter med 0,31 pct. Bygningstaxametre til institutioner, der betaler husleje efter SEA-ordningen er dog reguleret med 0,9 pct. efter forbrugerprisindekset.

4 4 Refusionstaksterne er reguleret efter det kommunale pris- og lønindeks med 2,6 pct Takstudvikling for ordinære uddannelser Tabel 1. Takstudvikling ift for erhvervsakademiuddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,1-0,1-0,3-0,3 Fællesudgiftstakster -1,2-1,8-2,0-2,0 Bygningstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 2. Takstudvikling ift for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,1-0,1-0,3-0,3 Fællesudgiftstakster -1,2-1,8-1,9-1,9 Bygningstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 I takstudviklingen er der ud over ovennævnte initiativer taget højde for statens indkøbseffektivisering fase I-III, digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte (SU) og effektivisering af vejledning om SU samt energibesparelser i staten. Den samlede virkning af disse initiativer er ca. -13 mio. kr. fra 2009 til Takstudvikling for åben uddannelse Tabel 3. Takstudvikling ift i procent ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,4-0,6-0,8-0,8 Bygningstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 I takstudviklingen er der taget højde for statens indkøbseffektivisering fase I-III, energibesparelser i staten samt de ovenfor nævnte generelle initiativer. Tilskuddene til linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser og sundhedsfaglige efteruddannelser er yderligt forhøjet som følge af trepartsaftalerne Lærerne skal efteruddannes i linjefag og Sygeplejersker skal efteruddannes. Takstforhøjelserne skal finansiere en tilsvarende reduktion af deltagerbetalingsgebyrerne. Der henvises til bilag 5.

5 5 Der henvises derudover til bilag 6 om indberetning af oplysninger om deltagerbetaling. 4. Elektronisk takstkatalog, tekstanmærkninger og anmærkninger Taxametrene ekskl. moms og faktorerne til beregning af taxametre inkl. moms fremgår af anmærkningerne/takstkatalogerne under de enkelte hovedkonti i Forslag til Finanslov for Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms i takstkataloget på Undervisningsministeriets hjemmeside: Der er følgende aktivitetsområder (anmærkninger), som vedrører de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet: 20. Undervisningsministeriets samlede kontoplan Videregående uddannelser Erhvervsakademiuddannelser m.v Professionsbacheloruddannelser m.v Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser Åben Uddannelse Andre efter- og videreuddannelser Følgende tekstanmærkninger (C-stykket) vedrører de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet: 1, 3, 117, 119, 120, 139, 144, 167, 169, 170, 171 og 182. Yderligere oplysninger om FFL 2010 findes på Økonomistyrelsens hjemmeside: under punktet Forslag til finanslov for De enkelte tekstanmærkninger og anmærkninger findes ved indtastning af relevant hovedkonto i søgefunktionen (f.eks , osv.). Alternativt kan der søges på tekststrenge, som fx professionsbacheloruddannelse, erhvervsakademiuddannelser, m.v. Spørgsmål vedrørende det udsendte kan rettes til: Ordinære videregående uddannelser rettes til Nicolai Ebsen på tlf eller Ikke-aktivitetsbestemte tilskud og dimensionering på de ordinære uddannelser rettes til Mette Flachs Nielsen på tlf eller Åben uddannelse, herunder tilskudslofter for åben uddannelse, og tilskud vedr. udvekslingsstuderende og udenlandske studerende rettes til Karen Petri på tlf eller

6 6 Med venlig hilsen Henriette Winther Specialkonsulent Direkte tlf

7 Bilag 1: Oversigt over øvrige tilskud 2010 (i mio. kr.) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Journalisthøjskole Institutionstilskud 2,400 2,400 2,400 2,400 Danmarks Journalisthøjskole Center for Journalistisk Efteruddannelse 7,578 7,578 7,578 7,578 Danmarks Journalisthøjskole Faglig basisbevilling 6,098 6,098 6,098 6,098 Den Grafiske Højskole Faglig basisbevilling 4,842 4,842 4,842 4,842 Den Grafiske Højskole Husleje* 5,988 5,988 5,988 5,988 Den Grafiske Højskole Henlæggelser* 0,247 0,247 0,247 0,247 Den Grafiske Højskole Vedligeholdelse 0,176 0,176 0,176 0,176 Den Grafiske Højskole Regulering af depositum* 0,043 0,043 0,043 0,043 Professionshøjskolen UCC Særligt driftstilskud til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 0,751 0,000 0,000 0,000 CVU-København og Nordsjælland Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 CVU-København og Nordsjælland Særligt tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 University College Metropol CVU Øresund Suppleringsuddannelsen i sygepleje** 0,600 0,600 0,600 0,600 VIA University College Jysk CVU Det sygeplejefaglige diplomstudie i sundhedsplejerske** 7,300 7,300 7,300 7,300 University College Vest CVU Vest Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 CVU Vest Særligt tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Diakonhøjskolen i Århus Grundtilskud 1,300 1,300 1,300 1,300

8 8 Bilag 1 (fortsat) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Den Frie Lærerskole Kompensation for bortfald af kvalitets- og institutionsudviklingsmidler 0,500 0,500 0,500 0,500 Grundtilskud 1,100 1,100 1,100 1,100 Ingeniørhøjskolen i København Supportcenter + VUE-bevilling 6,531 6,531 6,531 6,531 Udbydere af sygeplejerskeuddannelsen Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen 0,000-14,227 0,000 0,000 Professionshøjskolernes Rektorkollegium Professionshøjskolernes Rektorkollegium 0,950 0,950 0,950 0,950 Biblioteksstyrelsen Fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser 0,500 0,500 0,500 0,000 Professionshøjskoler og Erhvervsakademier Småfagstilskud 4,000 4,000 4,000 4,000 Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskoler Institutionstilskud 167, , , ,071 Erhvervsakademier Institutionstilskud 13,500 13,500 13,500 13,500 Professionshøjskoler Kvalitetssikring og -udvikling af sundhedsfaglige diplomudd./sikring af udbud** 9,202 9,202 9,202 9,202 Professionshøjskoler Undervisningsmiddelcenterfunktionen 228, , , ,809

9 9 Bilag 1 (fortsat) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Syddansk Universitet Handelshøjskolecentret i Slagelse Overgangsordning for grundtilskud 2,600 2,600 0,000 0,000 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Biblioteksbevilling - Ingeniørhøjskoler 2,884 2,884 2,884 2,884 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Overgangsordning for grundtilskud 1,300 1,300 0,000 0,000 Aarhus Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen i Biblioteksbevilling - Ingeniørhøjskoler Herning 1,364 1,364 1,364 1,364 Handels- og Ingeniørhøjskolen i Overgangsordning for grundtilskud Herning 1,300 1,300 0,000 0,000 Aarhus Universitet Klinisk basisbevilling til tandplejer på SKT-skolen 2,782 2,782 2,782 2,782 Københavns Universitet Skovskolen i Nøddebo Faglig basisbevilling 3,163 3,163 3,163 3,163 Skovskolen i Nøddebo Grundlejeværdi 0,115 0,115 0,115 0,115 Klinisk basisbevilling til tandplejer på SKT-skolen 2,550 2,550 2,550 2,550 * Det endelige tilskud udbetales på baggrund af oplysninger fra udlejer. ** Det endelige tilskud beregnes på baggrund af aktivitetsoplysninger.

10 10 Bilag 2: Oversigt over overgangsordninger 2010 (mio. kr.) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Professionshøjskolen Metropol Frederiksberg Seminarium Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,092 0,062 0,000 0,000 Professionshøjskolen UCC Blaagaards Statsseminarium Københavns Socialpædagogiske Seminarium Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer Ingeniørhøjskolen i København Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer VIA University College 0,500 0,250 0,000 0,000 0,077 0,051 0,000 0,000 0,600 0,300 0,000 0,000 Den Sociale Højskole i Aarhus Overgangsordning fra 2001/2002 0,170 0,000 0,000 0,000 Ikast-seminariet Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,219 0,146 0,000 0,000 University College Nordjylland Hjørring Seminarium Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Journalisthøjskole Særligt renoveringstilskud til Danmarks Journalisthøjskole (4 årigt) 0,068 0,045 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 0,000

11 Bilag 3: Oversigt over nye videregående uddannelser Der er godkendt følgende nye videregående uddannelser, som fremgår af takstkataloget. Ordinære uddannelser: EAK inden for ernæringsteknologi EAK inden for autoteknologi PB i mejeriteknologi PB i eksport og teknologi PB i have- og parkvirksomhed PB i diplomingeniør i bæredygtig energiteknik PB i diplomingeniør i proces og innovation PB i laboratorie- fødevare- eller procesteknologi (overbygning) PB inden for offshore (overbygning) PB i Webudvikling (overbygning) PB i softwareudvikling (overbygning) PB i international handel og markedsføring (overbygning) PB inden for design og business (overbygning) PB i sportsmanagement (overbygning) PB i International Hospitality Management (overbygning) Åben uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Diplomuddannelse i webudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i sportsmanagement VVU i ungdoms- og voksenundervisning VVU i oplevelsesøkonomi VVU i tolkning

12 Bilag 4. Optag og studieaktivitet vedr. studerende fra lande udenfor EU og EØS: Studerende fra lande udenfor EU og EØS kan optages som udvekslingsstuderende, i visse tilfælde, hvor kriterierne herfor er opfyldt, som danske studerende, som betalingsstuderende og i visse tilfælde som særligt dygtige udenlandske studerende med fripladsstipendium igennem CIRIUS og fra d. 1. juli 2009 også som børn af visse udenlandske arbejdstagere. Den tilskudsmæssige og konteringsmæssige håndtering af studerende fra lande udenfor EU og EØS afhænger, hvilken status de har. Nedenfor angives, hvad der gælder for hvilke studerende fra lande udenfor EU og EØS. Kategori Betingelse Tilskudsvilkår Aktivitetsindberetning Formålskontering Internationalisering Personer, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet. Opholdet har en varighed af mindst 3 måneder. Der udløses et særligt internationaliseringstilskud for hver indgående udvekslingsstuderende. Der indberettes en indgående studerende med landekode. Der bliver ikke foretaget indskrivning, da det er en gæstestuderende. Gæstestuderende Ordinære studerende Personer, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet. Personer, som er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark Der udløses tilskud på samme vilkår som for danske studerende efter samme tilskudskriterier. Der udløses tilskud på samme vilkår som for danske studerende efter samme tilskudskriterier. Rekvirenttypen UVM benyttes ved indberetning af studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks. Indskrivningsform: Gæstestuderende Rekvirenttypen UVM benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks. Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse. Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse. Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse. Børn af visse udenlandske arbejdstagere Personer, som kommer til Danmark sammen med deres forældre, og har opholdstilladelse efter udlændingelovens 9c, Forælderen har opholdstilladelse på grundlag af Der udløses tilskud på samme vilkår som for danske studerende efter samme tilskudskriterier. Rekvirenttypen ARB benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse.

13 13 beskæftigelse efter udlændingelovens 9a. Kategori Betingelse Tilskudsvilkår Aktivitetsindberetning Kontering Særligt dygtige udenlandske studerende med fripladsstipendium Den studerende er meddelt stipendium til særligt dygtige udenlandske studerende fra CIRIUS. Der udløses ikke nogen tilskud. I stedet udbetales stipendiemidler direkte til institutionen. Rekvirenttypen CIR benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks Der angives ikke uddannelse i formålskonteringen, men anvendes det formål, som vedrører IDV vedrørende udenlandske studeren- Udenlandske selvbetalere Den studerende er statsborger i et land udenfor EU og EØS og tilhører ikke nogen af ovenstående kategorier. Uddannelse udbydes til disse studerende som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Der udløses ikke nogen tilskud. I stedet opkræver institutionen betaling fra den studerende Rekvirenttypen USB benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks de. Der angives ikke uddannelse i formålskonteringen, men anvendes det formål, som vedrører IDV vedrørende udenlandske studerende. Undervisningsministeriet anvender aktivitetsindberetninger og data fra formålskontering i forbindelse med økonomisk styring, økonomisk tilsyn og som grundlag for at belyse sager om indtægter og aktiviteter, der finder sted på institutionerne vedrørende udenlandske studerende. Registreret studieaktivitet tjener som dokumentation for, om grundlag for indtægter fra tilskud, stipendier mv. og studieafgift er til stede. Studieaktivitet dokumenterer endvidere, at opholdsgrundlag er til stede for de studerende ved institutionerne, der har opnået opholdstilladelse som studerende ved en institution for videregående uddannelse i Danmark. Der henvises til gældende tilskudsinstrukser for indberetning af studieaktivitet: Erhvervsakademiinstruksen: PH-Instruksen for professionsbacheloruddannelser mv.: Der henvises til konteringsinstruksen for korrekt kontering af indtægter fra studerende fra lande udenfor EU og EØS:

14 Bilag 5 Takstforhøjelser til finansiering af nedsættelse af deltagerbetalingen. To trepartsaftaler fra 2007 vedrører enkelte uddannelser, som får forhøjet undervisningstilskuddet yderligere i Takstforhøjelserne forventes fastholdt i 2011 og skal finansiere en nedsættelse af deltagerbetalingen, der svarer til takstforhøjelsen. 1. Lærerne skal efteruddannes i linjefag. En delmængde af de pædagogiske diplomuddannelser er omfattet af særlige takstforhøjelser som følge af trepartsaftalen lærerne skal efteruddannes i linjefag fra Som følge heraf sættes undervisningstilskuddet yderligere op i 2010 i forhold til Tabel 1. Udvikling i undervisningstaksten til linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser. Uddannelse Takst på FL2009 Normaltakst på Takst på FFL10 FFL2010* Grundmodul Billedkunst Biologi Dansk Dansk som andetsprog Drama Fremmedsprog Fysik/Kemi Fællesmodul Geografi Historie Idræt Kost m.v Kristendom/Religion Matematik Material Kultur Musik Naturfag Natur/Teknik Samfundsfag Specialpædagogik *) Normaltaksten angiver den takst, der ville gælde på FFL10, hvis ikke der var indgået trepartsaftaler om takstforhøjelser for de konkrete uddannelser Indtægter fra deltagerbetaling og taxametertilskud skal formålskonteres vha. formål 21, som vedrører de linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser. Indtægter, som er formålskonteret sammenlignes til brug for opfølgning på prisfastsættelsen af deltagerbetalingen. 2. Sygeplejerskerne skal efteruddannes. En delmængde af de sundhedsfaglige uddannelser samt en tværfaglig og en samfundsfaglig uddannelse er som følge af trepartsaftalen Sygeplejersker skal efteruddannes fra 2007 omfattet af særlige takstforhøjelser

15 15 for undervisningstilskuddet i 2010, som forventes fastholdt i Tilskudsforhøjelserne skal finansiere en nedsættelse af deltagerbetalingen, der svarer til forhøjelsen i tilskud. Tabel 2 viser udviklingen i undervisningstilskuddene for de uddannelser, der er omfattet af aftalen sygeplejersker skal efteruddannes. Tabel 2. Udvikling i undervisningstaksten til uddannelser, der er omfattet af aftalen Sygeplejersker skal efteruddannes. Uddannelse Normaltakst på Takst på FL2009 Takst på FFL10 FFL2010* PB Ergo. og fysioterapeut ÅU PB Ernæring og Sundhed ÅU PB Radiograf ÅU PB Sygeplejerske ÅU Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed Diplomuddannelsen i oral helse Sundhedsfaglige diplomuddannelser Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation. Den tværfaglige diplomuddannelse i psykiatri i teori og praksis *) Normaltaksten angiver den takst, der ville gælde på FFL10, hvis ikke der var indgået trepartsaftaler om takstforhøjelser for de konkrete uddannelser

16 16 Bilag 6. Indberetning vedr. deltagerbetaling Aktivitet vedr. åben uddannelse skal indberettes i de studieadministrative systemer med den rekvirenttype, der matcher den konkrete studerende. Indtægter fra tilskud og deltagerbetaling skal formålskonteres, hvor formålet er sammenfaldende med det CØSA-formål, der fremgår af det elektroniske takstkatalog. Indtægter fra deltagerbetaling er en tilskudsforudsætning under åben uddannelse på videregående niveau. Formålskonterede indtægter anvendes dels til at dokumentere udviklingen i indtægter fra deltagerbetaling og tilskud på konkrete uddannelser. Konkrete indtægter fra deltagerbetaling tjener endvidere som dokumentation for, at tilskudsgrundlaget har været til stede for uddannelsesaktiviteter, der har udløst tilskud uden åben uddannelse. For korrekt registrering af aktivitet og indtægter henvises til gældende tilskudsinstruks og til gældende konteringsvejledning: Erhvervsakademiinstruksen: Tilskud/Tilskudsregler/Instruks%20ea.aspx PH-instruksen for professionsbacheloruddannelser m.v.: Tilskud/Tilskudsregler/Instruks%20ph.aspx Der henvises til konteringsinstruksen for korrekt kontering af indtægter fra studerende fra lande uden for EU og EØS: egnskab/konteringsregler.aspx

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet. 26. august 2010 Sags nr.: 146.58G.031

Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet. 26. august 2010 Sags nr.: 146.58G.031 Udbydere af videregående uddannelse under Undervisningsministeriet Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Finanslov for finansåret 2013 20. december

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Institutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Institutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Udbydere af almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

FTF-kommentarer til Forslag til Finanslov 2010

FTF-kommentarer til Forslag til Finanslov 2010 09-0617 -- 25.08.2009 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF-kommentarer til Forslag til Finanslov 2010 Finanslovsforslaget indeholder et historisk stort underskud på de offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt

NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR Generelt 25. august 2010/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2011 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2011 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2010 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt Sygepleje-

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 Udbydere af erhvervsuddannelser Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Forslag. Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C

Kopi til institutionernes revisorer, regnskabskonsulenterne og UNI*C Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene offentlige gymnasier, VUC'er, erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner for videregående uddannelse Kopi til institutionernes revisorer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Undervisningsministeriet Dokument-id 247.771.032 Institutionsstyrelsen Tilskudskontoret VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Den 1. januar 2003 trådte ordningen med momskompensation i kraft. Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang

Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Notat vedrørende forslag til Finanslov 2017 En teknisk gennemgang Ver.3 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2017 den 30. august 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har lagt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler Maj 2015 Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler (2014) Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Forslag. Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Forslag. Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2009/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 054.272.021 Fremsat den 12. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere