Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273."

Transkript

1 Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2010 Regeringens Forslag til Finanslov for finansåret 2010 (FFL 2010) er offentliggjort den 25. august august 2009 Sags nr.: Den endelige Finanslov for 2010 forventes vedtaget medio december Globaliseringspuljen Der har på Undervisningsministeriets område været afsat midler fra globaliseringspuljen i perioden De enkelte initiativer evalueres som hovedregel i 2009, og på baggrund heraf tages der stilling til, om initiativerne skal fortsætte, justeres eller omprioriteres til andet. Forhandlingerne om udmøntning af globaliseringspuljen for finder sted i løbet af efteråret 2009, og ændringerne som følge heraf vil derfor først blive indarbejdet på den endelige Finanslov for Nye generelle initiativer Ambitiøs it På baggrund af Analyse af en øget anvendelse af it (AIT) på de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet lægges der op til procesforbedringer, regelforenkling og bedre it-understøttelse af de studieadministrative opgaver, samt en mere ambitiøs anvendelse af it i undervisningen. På det studieadministrative område forventes der således fra 2011 at kunne ske effektiviseringer svarende til, at der på finanslovforslaget for 2010 er indbudgetteret et provenu på 133 mio. kr. i 2011, 138 mio. kr. i 2012 og 238 mio. kr. ved fuld indfasning i Provenuet indhentes i takt med, at de nødvendige tekniske løsninger er etableret, og kan justeres såfremt forudsætningerne for indbudgetterin-

2 2 gen ændrer sig væsentligt. Provenuet forbliver på de selvejende institutioners område til initiativer vedr. pædagogisk it samt øvrige initiativer på de uddannelsesområder, analysen omfatter. Regeringen vil i efteråret 2009 fremlægge en samlet strategi for prioritering af midlerne til bl.a. pædagogisk it. Bygningstaxametre til tidligere amtslige institutioner Der er på finanslovforslaget for 2010 indarbejdet bygningstaxametre til de tidligere amtslige institutioner, nu institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og afdelinger under professionshøjskolerne, der udbyder sygeplejerske- og radiografuddannelserne, idet institutionerne forventes at overtage deres bygninger pr. 1. januar Seniorbonusordning Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden afsat midler til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der på Undervisningsministeriets område afsat i alt 26,5 mio. kr. i 2010 og 24,6 mio. kr. i Midlerne er på finanslovforslaget for 2010 udmøntet som en forhøjelse af undervisningstaxametrene i 2010 og Forhøjelsen udgør for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. i alt 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i Øget elevindtag i staten Som følge af beslutning om at øge indtaget af EUD-elever i staten (herunder visse selvejende uddannelsesinstitutioner) med samlet 10 pct. i 2009 i forhold til elevindtaget i 2008 er der etableret en præmieringsordning i Der vil på et senere tidspunkt følge information om ordningens konkrete udformning. Ordningen finansieres ved en tilskudsreduktion i 2010 på i alt 4,3 mio. kr. på Undervisningsministeriets område. Heraf udmøntes 3,9 mio. kr. som en reduktion af de omfattede uddannelsesinstitutioners undervisningstaxametre i For professionshøjskolerne betyder dette en tilskudsreduktion på i alt 1,3 mio. kr. i I det følgende redegøres nærmere for indholdet af finanslovforslaget for professionshøjskoler og erhvervsakademier m.v. 2. Særlige ændringer for institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser m.v., herunder åben uddannelse

3 3 Taxameterændring for uddannelserne til ergo- og fysioterapeut Den tidsmæssige placering af praktik på uddannelserne til ergo- og fysioterapeut er ændret. Undervisningstaxametret for disse uddannelser er derfor hævet til kr. på FFL Faste tilskud En samlet oversigt over institutionernes faste tilskud opført under Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner er vedlagt i bilag 1 og 2 (dog med undtagelse af tilskud til eksamensudgifter under ). Godkendte nye uddannelser Nye uddannelser, der er godkendt siden orientering om finanslovforslaget for 2009, fremgår af bilag 3. Udenlandske studerende fra lande udenfor EU og EØS-samarbejdet Folketinget har d. 18. juni 2009 vedtaget Lov nr. 590 om ændring af forskellige love på Undervisningsminsiteriets område (Fritagelse for betalingskravet på videregående uddannelser for børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark). Loven trådte i kraft d. 1. juli 2009, og indebærer, at børn af visse udenlandske arbejdstagere fra lande udenfor EU og EØS-samarbejdet fritages for betaling for videregående uddannelse fra d. 1. juli For optag og studieaktivitet for de studerende, der er omfattet af den nye lov gælder samme tilskudsvilkår som for danske studerende. Dog skal optag og studieaktivitet indberettes vha. den særlige rekvirenttype ARB. Der henvises til bilag 4 til dette brev samt til gældende tilskudsinstruks. 3. Takstudvikling Finanslovforslagets undervisnings- og fællesudgiftstakster er pris- og lønreguleret med 1,6 pct. i forhold til finansloven for 2009 svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen. Bygningstaxametrene er som hidtil fastsat på grundlag af et vejet gennemsnit for renteudviklingen og udviklingen i byggepriser. På Forslag til Finanslov for 2010 er renteudviklingen sat til 0 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,2, og udviklingen i byggeprisindekset er af Finansministeriet sat til 0,39 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,8. Bygningstaxametrene reguleres herefter med 0,31 pct. Bygningstaxametre til institutioner, der betaler husleje efter SEA-ordningen er dog reguleret med 0,9 pct. efter forbrugerprisindekset.

4 4 Refusionstaksterne er reguleret efter det kommunale pris- og lønindeks med 2,6 pct Takstudvikling for ordinære uddannelser Tabel 1. Takstudvikling ift for erhvervsakademiuddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,1-0,1-0,3-0,3 Fællesudgiftstakster -1,2-1,8-2,0-2,0 Bygningstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 2. Takstudvikling ift for professionsbacheloruddannelser ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,1-0,1-0,3-0,3 Fællesudgiftstakster -1,2-1,8-1,9-1,9 Bygningstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 I takstudviklingen er der ud over ovennævnte initiativer taget højde for statens indkøbseffektivisering fase I-III, digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte (SU) og effektivisering af vejledning om SU samt energibesparelser i staten. Den samlede virkning af disse initiativer er ca. -13 mio. kr. fra 2009 til Takstudvikling for åben uddannelse Tabel 3. Takstudvikling ift i procent ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakster -0,4-0,6-0,8-0,8 Bygningstakster 0,0 0,0 0,0 0,0 I takstudviklingen er der taget højde for statens indkøbseffektivisering fase I-III, energibesparelser i staten samt de ovenfor nævnte generelle initiativer. Tilskuddene til linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser og sundhedsfaglige efteruddannelser er yderligt forhøjet som følge af trepartsaftalerne Lærerne skal efteruddannes i linjefag og Sygeplejersker skal efteruddannes. Takstforhøjelserne skal finansiere en tilsvarende reduktion af deltagerbetalingsgebyrerne. Der henvises til bilag 5.

5 5 Der henvises derudover til bilag 6 om indberetning af oplysninger om deltagerbetaling. 4. Elektronisk takstkatalog, tekstanmærkninger og anmærkninger Taxametrene ekskl. moms og faktorerne til beregning af taxametre inkl. moms fremgår af anmærkningerne/takstkatalogerne under de enkelte hovedkonti i Forslag til Finanslov for Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms i takstkataloget på Undervisningsministeriets hjemmeside: Der er følgende aktivitetsområder (anmærkninger), som vedrører de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet: 20. Undervisningsministeriets samlede kontoplan Videregående uddannelser Erhvervsakademiuddannelser m.v Professionsbacheloruddannelser m.v Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser Åben Uddannelse Andre efter- og videreuddannelser Følgende tekstanmærkninger (C-stykket) vedrører de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet: 1, 3, 117, 119, 120, 139, 144, 167, 169, 170, 171 og 182. Yderligere oplysninger om FFL 2010 findes på Økonomistyrelsens hjemmeside: under punktet Forslag til finanslov for De enkelte tekstanmærkninger og anmærkninger findes ved indtastning af relevant hovedkonto i søgefunktionen (f.eks , osv.). Alternativt kan der søges på tekststrenge, som fx professionsbacheloruddannelse, erhvervsakademiuddannelser, m.v. Spørgsmål vedrørende det udsendte kan rettes til: Ordinære videregående uddannelser rettes til Nicolai Ebsen på tlf eller Ikke-aktivitetsbestemte tilskud og dimensionering på de ordinære uddannelser rettes til Mette Flachs Nielsen på tlf eller Åben uddannelse, herunder tilskudslofter for åben uddannelse, og tilskud vedr. udvekslingsstuderende og udenlandske studerende rettes til Karen Petri på tlf eller

6 6 Med venlig hilsen Henriette Winther Specialkonsulent Direkte tlf

7 Bilag 1: Oversigt over øvrige tilskud 2010 (i mio. kr.) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Journalisthøjskole Institutionstilskud 2,400 2,400 2,400 2,400 Danmarks Journalisthøjskole Center for Journalistisk Efteruddannelse 7,578 7,578 7,578 7,578 Danmarks Journalisthøjskole Faglig basisbevilling 6,098 6,098 6,098 6,098 Den Grafiske Højskole Faglig basisbevilling 4,842 4,842 4,842 4,842 Den Grafiske Højskole Husleje* 5,988 5,988 5,988 5,988 Den Grafiske Højskole Henlæggelser* 0,247 0,247 0,247 0,247 Den Grafiske Højskole Vedligeholdelse 0,176 0,176 0,176 0,176 Den Grafiske Højskole Regulering af depositum* 0,043 0,043 0,043 0,043 Professionshøjskolen UCC Særligt driftstilskud til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 0,751 0,000 0,000 0,000 CVU-København og Nordsjælland Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 CVU-København og Nordsjælland Særligt tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 University College Metropol CVU Øresund Suppleringsuddannelsen i sygepleje** 0,600 0,600 0,600 0,600 VIA University College Jysk CVU Det sygeplejefaglige diplomstudie i sundhedsplejerske** 7,300 7,300 7,300 7,300 University College Vest CVU Vest Opgaver ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,000 1,000 1,000 1,000 CVU Vest Særligt tilskud til forsøg og udvikling ifm. uddannelse af sløjdlærere 1,100 1,100 1,100 1,100 Diakonhøjskolen i Århus Grundtilskud 1,300 1,300 1,300 1,300

8 8 Bilag 1 (fortsat) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Den Frie Lærerskole Kompensation for bortfald af kvalitets- og institutionsudviklingsmidler 0,500 0,500 0,500 0,500 Grundtilskud 1,100 1,100 1,100 1,100 Ingeniørhøjskolen i København Supportcenter + VUE-bevilling 6,531 6,531 6,531 6,531 Udbydere af sygeplejerskeuddannelsen Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen 0,000-14,227 0,000 0,000 Professionshøjskolernes Rektorkollegium Professionshøjskolernes Rektorkollegium 0,950 0,950 0,950 0,950 Biblioteksstyrelsen Fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser 0,500 0,500 0,500 0,000 Professionshøjskoler og Erhvervsakademier Småfagstilskud 4,000 4,000 4,000 4,000 Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskoler Institutionstilskud 167, , , ,071 Erhvervsakademier Institutionstilskud 13,500 13,500 13,500 13,500 Professionshøjskoler Kvalitetssikring og -udvikling af sundhedsfaglige diplomudd./sikring af udbud** 9,202 9,202 9,202 9,202 Professionshøjskoler Undervisningsmiddelcenterfunktionen 228, , , ,809

9 9 Bilag 1 (fortsat) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Syddansk Universitet Handelshøjskolecentret i Slagelse Overgangsordning for grundtilskud 2,600 2,600 0,000 0,000 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Biblioteksbevilling - Ingeniørhøjskoler 2,884 2,884 2,884 2,884 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Overgangsordning for grundtilskud 1,300 1,300 0,000 0,000 Aarhus Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen i Biblioteksbevilling - Ingeniørhøjskoler Herning 1,364 1,364 1,364 1,364 Handels- og Ingeniørhøjskolen i Overgangsordning for grundtilskud Herning 1,300 1,300 0,000 0,000 Aarhus Universitet Klinisk basisbevilling til tandplejer på SKT-skolen 2,782 2,782 2,782 2,782 Københavns Universitet Skovskolen i Nøddebo Faglig basisbevilling 3,163 3,163 3,163 3,163 Skovskolen i Nøddebo Grundlejeværdi 0,115 0,115 0,115 0,115 Klinisk basisbevilling til tandplejer på SKT-skolen 2,550 2,550 2,550 2,550 * Det endelige tilskud udbetales på baggrund af oplysninger fra udlejer. ** Det endelige tilskud beregnes på baggrund af aktivitetsoplysninger.

10 10 Bilag 2: Oversigt over overgangsordninger 2010 (mio. kr.) Institution Forhenværende institution Bevillingsformål Professionshøjskolen Metropol Frederiksberg Seminarium Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,092 0,062 0,000 0,000 Professionshøjskolen UCC Blaagaards Statsseminarium Københavns Socialpædagogiske Seminarium Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer Ingeniørhøjskolen i København Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer VIA University College 0,500 0,250 0,000 0,000 0,077 0,051 0,000 0,000 0,600 0,300 0,000 0,000 Den Sociale Højskole i Aarhus Overgangsordning fra 2001/2002 0,170 0,000 0,000 0,000 Ikast-seminariet Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer 0,219 0,146 0,000 0,000 University College Nordjylland Hjørring Seminarium Momsovergangsordning vedr. bygningsinvesteringer Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Journalisthøjskole Særligt renoveringstilskud til Danmarks Journalisthøjskole (4 årigt) 0,068 0,045 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 0,000

11 Bilag 3: Oversigt over nye videregående uddannelser Der er godkendt følgende nye videregående uddannelser, som fremgår af takstkataloget. Ordinære uddannelser: EAK inden for ernæringsteknologi EAK inden for autoteknologi PB i mejeriteknologi PB i eksport og teknologi PB i have- og parkvirksomhed PB i diplomingeniør i bæredygtig energiteknik PB i diplomingeniør i proces og innovation PB i laboratorie- fødevare- eller procesteknologi (overbygning) PB inden for offshore (overbygning) PB i Webudvikling (overbygning) PB i softwareudvikling (overbygning) PB i international handel og markedsføring (overbygning) PB inden for design og business (overbygning) PB i sportsmanagement (overbygning) PB i International Hospitality Management (overbygning) Åben uddannelse: Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Diplomuddannelse i webudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i sportsmanagement VVU i ungdoms- og voksenundervisning VVU i oplevelsesøkonomi VVU i tolkning

12 Bilag 4. Optag og studieaktivitet vedr. studerende fra lande udenfor EU og EØS: Studerende fra lande udenfor EU og EØS kan optages som udvekslingsstuderende, i visse tilfælde, hvor kriterierne herfor er opfyldt, som danske studerende, som betalingsstuderende og i visse tilfælde som særligt dygtige udenlandske studerende med fripladsstipendium igennem CIRIUS og fra d. 1. juli 2009 også som børn af visse udenlandske arbejdstagere. Den tilskudsmæssige og konteringsmæssige håndtering af studerende fra lande udenfor EU og EØS afhænger, hvilken status de har. Nedenfor angives, hvad der gælder for hvilke studerende fra lande udenfor EU og EØS. Kategori Betingelse Tilskudsvilkår Aktivitetsindberetning Formålskontering Internationalisering Personer, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet. Opholdet har en varighed af mindst 3 måneder. Der udløses et særligt internationaliseringstilskud for hver indgående udvekslingsstuderende. Der indberettes en indgående studerende med landekode. Der bliver ikke foretaget indskrivning, da det er en gæstestuderende. Gæstestuderende Ordinære studerende Personer, som er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet. Personer, som er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark Der udløses tilskud på samme vilkår som for danske studerende efter samme tilskudskriterier. Der udløses tilskud på samme vilkår som for danske studerende efter samme tilskudskriterier. Rekvirenttypen UVM benyttes ved indberetning af studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks. Indskrivningsform: Gæstestuderende Rekvirenttypen UVM benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks. Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse. Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse. Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse. Børn af visse udenlandske arbejdstagere Personer, som kommer til Danmark sammen med deres forældre, og har opholdstilladelse efter udlændingelovens 9c, Forælderen har opholdstilladelse på grundlag af Der udløses tilskud på samme vilkår som for danske studerende efter samme tilskudskriterier. Rekvirenttypen ARB benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks Som taxametertilskud vha. SKS konto 1011 Taxametertilskud og anvendelse af det formål, der vedrører den konkrete uddannelse.

13 13 beskæftigelse efter udlændingelovens 9a. Kategori Betingelse Tilskudsvilkår Aktivitetsindberetning Kontering Særligt dygtige udenlandske studerende med fripladsstipendium Den studerende er meddelt stipendium til særligt dygtige udenlandske studerende fra CIRIUS. Der udløses ikke nogen tilskud. I stedet udbetales stipendiemidler direkte til institutionen. Rekvirenttypen CIR benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks Der angives ikke uddannelse i formålskonteringen, men anvendes det formål, som vedrører IDV vedrørende udenlandske studeren- Udenlandske selvbetalere Den studerende er statsborger i et land udenfor EU og EØS og tilhører ikke nogen af ovenstående kategorier. Uddannelse udbydes til disse studerende som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Der udløses ikke nogen tilskud. I stedet opkræver institutionen betaling fra den studerende Rekvirenttypen USB benyttes ved indberetning af optag og studieaktivitet efter gældende tilskudsinstruks de. Der angives ikke uddannelse i formålskonteringen, men anvendes det formål, som vedrører IDV vedrørende udenlandske studerende. Undervisningsministeriet anvender aktivitetsindberetninger og data fra formålskontering i forbindelse med økonomisk styring, økonomisk tilsyn og som grundlag for at belyse sager om indtægter og aktiviteter, der finder sted på institutionerne vedrørende udenlandske studerende. Registreret studieaktivitet tjener som dokumentation for, om grundlag for indtægter fra tilskud, stipendier mv. og studieafgift er til stede. Studieaktivitet dokumenterer endvidere, at opholdsgrundlag er til stede for de studerende ved institutionerne, der har opnået opholdstilladelse som studerende ved en institution for videregående uddannelse i Danmark. Der henvises til gældende tilskudsinstrukser for indberetning af studieaktivitet: Erhvervsakademiinstruksen: PH-Instruksen for professionsbacheloruddannelser mv.: Der henvises til konteringsinstruksen for korrekt kontering af indtægter fra studerende fra lande udenfor EU og EØS:

14 Bilag 5 Takstforhøjelser til finansiering af nedsættelse af deltagerbetalingen. To trepartsaftaler fra 2007 vedrører enkelte uddannelser, som får forhøjet undervisningstilskuddet yderligere i Takstforhøjelserne forventes fastholdt i 2011 og skal finansiere en nedsættelse af deltagerbetalingen, der svarer til takstforhøjelsen. 1. Lærerne skal efteruddannes i linjefag. En delmængde af de pædagogiske diplomuddannelser er omfattet af særlige takstforhøjelser som følge af trepartsaftalen lærerne skal efteruddannes i linjefag fra Som følge heraf sættes undervisningstilskuddet yderligere op i 2010 i forhold til Tabel 1. Udvikling i undervisningstaksten til linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser. Uddannelse Takst på FL2009 Normaltakst på Takst på FFL10 FFL2010* Grundmodul Billedkunst Biologi Dansk Dansk som andetsprog Drama Fremmedsprog Fysik/Kemi Fællesmodul Geografi Historie Idræt Kost m.v Kristendom/Religion Matematik Material Kultur Musik Naturfag Natur/Teknik Samfundsfag Specialpædagogik *) Normaltaksten angiver den takst, der ville gælde på FFL10, hvis ikke der var indgået trepartsaftaler om takstforhøjelser for de konkrete uddannelser Indtægter fra deltagerbetaling og taxametertilskud skal formålskonteres vha. formål 21, som vedrører de linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser. Indtægter, som er formålskonteret sammenlignes til brug for opfølgning på prisfastsættelsen af deltagerbetalingen. 2. Sygeplejerskerne skal efteruddannes. En delmængde af de sundhedsfaglige uddannelser samt en tværfaglig og en samfundsfaglig uddannelse er som følge af trepartsaftalen Sygeplejersker skal efteruddannes fra 2007 omfattet af særlige takstforhøjelser

15 15 for undervisningstilskuddet i 2010, som forventes fastholdt i Tilskudsforhøjelserne skal finansiere en nedsættelse af deltagerbetalingen, der svarer til forhøjelsen i tilskud. Tabel 2 viser udviklingen i undervisningstilskuddene for de uddannelser, der er omfattet af aftalen sygeplejersker skal efteruddannes. Tabel 2. Udvikling i undervisningstaksten til uddannelser, der er omfattet af aftalen Sygeplejersker skal efteruddannes. Uddannelse Normaltakst på Takst på FL2009 Takst på FFL10 FFL2010* PB Ergo. og fysioterapeut ÅU PB Ernæring og Sundhed ÅU PB Radiograf ÅU PB Sygeplejerske ÅU Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed Diplomuddannelsen i oral helse Sundhedsfaglige diplomuddannelser Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation. Den tværfaglige diplomuddannelse i psykiatri i teori og praksis *) Normaltaksten angiver den takst, der ville gælde på FFL10, hvis ikke der var indgået trepartsaftaler om takstforhøjelser for de konkrete uddannelser

16 16 Bilag 6. Indberetning vedr. deltagerbetaling Aktivitet vedr. åben uddannelse skal indberettes i de studieadministrative systemer med den rekvirenttype, der matcher den konkrete studerende. Indtægter fra tilskud og deltagerbetaling skal formålskonteres, hvor formålet er sammenfaldende med det CØSA-formål, der fremgår af det elektroniske takstkatalog. Indtægter fra deltagerbetaling er en tilskudsforudsætning under åben uddannelse på videregående niveau. Formålskonterede indtægter anvendes dels til at dokumentere udviklingen i indtægter fra deltagerbetaling og tilskud på konkrete uddannelser. Konkrete indtægter fra deltagerbetaling tjener endvidere som dokumentation for, at tilskudsgrundlaget har været til stede for uddannelsesaktiviteter, der har udløst tilskud uden åben uddannelse. For korrekt registrering af aktivitet og indtægter henvises til gældende tilskudsinstruks og til gældende konteringsvejledning: Erhvervsakademiinstruksen: Tilskud/Tilskudsregler/Instruks%20ea.aspx PH-instruksen for professionsbacheloruddannelser m.v.: Tilskud/Tilskudsregler/Instruks%20ph.aspx Der henvises til konteringsinstruksen for korrekt kontering af indtægter fra studerende fra lande uden for EU og EØS: egnskab/konteringsregler.aspx

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V.... 4 3.1 OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2008 Rådet for Erhvervsakademi uddannelser og Professionsbachelor uddannelser Rådets beretning for 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn Fællesudgiftstaxameter Taksteftersyn Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Formål, metode og afgrænsninger... 2 1.3 Definitioner og datagrundlag... 4 1.4 Indhold... 7 2 Konklusioner

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering. Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere