1. Indledning. 2. Vækst og konkurrencekraft i dansk turisme. Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 26. november 2008 om dansk turisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Vækst og konkurrencekraft i dansk turisme. Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 26. november 2008 om dansk turisme"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 26. november 2008 om dansk turisme Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Turismen 1 bidrager væsentligt til den danske samfundsøkonomi, herunder ikke mindst til udvikling og beskæftigelse i yderområderne. Den samlede omsætning og valutaindtjening i dansk turisme udgjorde i 2005 henholdsvis 61,9 mia. kr. og 29,4 mia. kr., og turismen udgjorde knap 3 pct. af BNP. Samtidig gav turismen arbejde til godt fuldtidsbeskæftigede. 2 Danmark har det næsthøjeste niveau af turistovernatninger pr. indbygger i Nordeuropa. 3 Imidlertid har dansk turisme gennem de sidste 10 år oplevet en beskeden vækst i turistovernatningerne. Udviklingen dækker over en stor vækst i indenlandske turistovernatninger og et fald i udenlandske. Siden 2006 har antallet af udenlandske turister i Danmark dog atter været opadgående, og væksten i det samlede antal turistovernatninger i Danmark nærmer sig vækstraterne i det øvrige Nordeuropa. Turismeerhvervet er et erhverv i betydelig international konkurrence, og udviklingen inden for fx lavprisflyselskaber og demografi betyder, at rejsemønstre og forbrugerpræferencer er i hastig forandring. Samtidig viser foreløbige prognoser for 2008, at turismen i Nordeuropa er påvirket af den globale økonomiske afmatning. Det gælder også for Danmark, hvor de nyeste prognoser for sommermånederne 2008 viser et betydeligt fald i antallet af overnatningerne i forhold til For at adressere disse udfordringer har VisitDenmarks bestyrelse besluttet at udarbejde en fælles strategi for dansk turisme frem mod år Strategien udarbejdes i dialog med aktørerne i dansk turisme og forventes offentliggjort i januar Regeringen afventer resultaterne af VisitDenmarks strategiarbejde og vil på den baggrund vurdere behovet for opfølgning, både for så vidt angår anvendelsen af statslige turismemidler og øvrige rammebetingelser med betydning for turismeerhvervets vækst og udvikling. Regeringen vil også se på behovet for opfølgning i lyset af den kommende strategi for grøn vækst. Denne redegørelse indeholder, i henhold til Beretning B45 af 21. september 2006, en beskrivelse af turismeerhvervets rammebetingelser og udvikling med henblik på at vurdere dansk turismes vækst og konkurrencekraft. Redegørelsen følger ligeledes op på regeringens turismepolitiske målsætning. Afslutningsvist redegøres for status på den fælles strategi for dansk turisme, som udarbejdes i regi af VisitDenmark. 2. Vækst og konkurrencekraft i dansk turisme Regeringen arbejder for at skabe øget vækst i dansk turisme. På den baggrund opstillede regeringen i Turismepolitisk Redegørelse 2006 følgende målsætning for perioden : 1 Turismen kan dels defineres ud fra efterspørgselssiden, dvs. som de besøgende i Danmark, der har foretaget rejser uden for personernes sædvanlige miljø. Dels kan turismen anskues ud fra udbudssiden som de virksomheder, hvor en væsentlig del af deres produkter og tjenesteydelser er rettet mod besøgende, også defineret som turismeerhvervet. 2 Data fra VisitDenmark. Tallene er fra 2005 og er de seneste tal, der pt. rådes over. 3 De nordeuropæiske lande omfatter i henhold til United Nations World Tourism Organisations (UNWTO) definition Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Irland og Island. 1

2 Væksten i dansk turisme skal ved udgangen af 2010 være på niveau med væksten i turismen i Nordeuropa. Det kræver fortsat vækst i storby- og erhvervsturismen, og at udviklingen i kystturismen bliver mere positiv Væksten i dansk turisme Væksten i dansk turisme vurderes i denne redegørelse ud fra udviklingen i turismeerhvervets værditilvækst, turisternes forbrug under deres ophold i Danmark samt antallet af danske og udenlandske turistovernatninger i Danmark. Udvikling i turismeerhvervets værditilvækst Turismeerhvervet har en udfordring i at matche den positive udvikling i værditilvækst, 4 som det øvrige erhvervsliv har oplevet gennem de seneste år, jf. figur 2.1. I perioden har der været en gennemsnitlig årlig vækstrate i turismeerhvervets værditilvækst på 3 pct., mens det øvrige erhvervsliv til sammenligning har haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på 6,5 pct. Af figur 2.2 ses desuden, at udviklingen i værditilvækst har været meget forskellig inden for de forskellige delbrancher i turismeerhvervet. Den lavere stigning i turismeerhvervets værditilvækst kan bl.a. forklares ved udviklingen i produktivitet. Figur 2.1 og 2.2: Udviklingen i værditilvæksten og udviklingen i værditilvæksten fordelt på udvalgte delbrancher Erhvervslivet i øvrigt Turismeerhvervet i alt Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Vandrerhjem Campingpladser Feriecentre Restauranter Turistbureauer Rejsebureauer, turarrangerende Rejsebureauer, billetformidlende Ferieboligudlejning Anm.: Indeks, 1999=100. Beregningen er opgjort i løbende priser. Prisudviklingen i de enkelte brancher er forskellig, og en sammenligning i faste priser ville være mere retvisende. En beregning i faste priser er fravalgt, da Danmarks Statistik ikke råder over prisindekser på det nødvendige detaljeringsniveau for hver branche både i og udenfor turismeerhvervet. Desuden ville en illustration i faste priser ikke ændre på den overordnede pointe om, at turismeerhvervets værditilvækst har udviklet sig langsommere end resten af erhvervslivet. Kilde: VisitDenmark på basis af tal fra Danmarks Statistik. I 2005 var værditilvæksten pr. fuldtidsansat i turismeerhvervet gennemsnitligt kr. mod kr. pr. fuldtidsansat i det øvrige erhvervsliv. Det skyldes bl.a., at turismeerhvervet er relativt arbejdskraftintensivt og dermed ikke har mulighed for at høste de samme produktivitetsgevinster ved fx anvendelse af ny teknologi, som mange andre erhverv. Desuden er uddannelsesniveauet og lønniveauet i turismeerhvervet relativt lavt. 4 Udviklingen i turismeerhvervets værditilvækst er udtryk for, hvor meget erhvervet bidrager til den samlede værdiskabelse i samfundet og samfundets økonomi. En virksomheds værditilvækst beregnes ved at trække værdien af de råvarer, hjælpestoffer og serviceydelser, der er købt hos andre virksomheder, fra omsætningen. Værditilvæksten anvendes således til betaling af løn, fortjeneste mv. 2

3 Udvikling i turismeomsætningen Omsætningen i dansk turisme opgøres som turisternes samlede forbrug under deres ophold i Danmark i både turisterhverv og øvrige erhverv, fx dagligvarebutikker. Omsætningen kan opdeles på tre forretningsområder: Kystferie, storbyferie og mødeturisme. Den økonomiske betydning af hvert enkelt forretningsområde afgøres af antallet af overnatninger og det gennemsnitlige døgnforbrug, jf. tabel 2.1. Fra har der været vækst i omsætningen på samtlige forretningsområder. Væksten er især drevet af et større antal overnatninger inden for kystferie og et højere døgnforbrug inden for kystferie og mødeturisme. Kystferie defineres som ferie uden for de fire største byer, storbyferie som ferie afholdt i København, Århus, Odense eller Ålborg, og ved mødeturisme forstås erhvervsturisme. Tabel 2.1.: Dansk turismes forretningsområder, (gennemsnitlig årlig udvikling i faste priser) Overnatninger Gennemsnitligt døgnforbrug Omsætning 2007 (mio.) (%) 2007 (kr.) (%) 2007 (mia. kr.) (%) Kystferie 38,9 1, ,4 18,0 5,9 Storbyferie 4,0 4, ,3 4,2 4,5 Mødeturisme 2,5 4, ,2 7,8 9,4 Anm.: Omsætningen er beregnet ud fra efterspørgslen, dvs. med udgangspunkt i turisternes samlede forbrug under deres ophold i Danmark inden for såvel turismeerhvervet som øvrige erhverv (fx køb i dagligvarebutikker). Udviklingen i procent dækker over realvæksten inden for de tre områder og er således baseret på faste priser. Tallene dækker både danske og udenlandske turister inden for de tre forretningsområder. Kilde: VisitDenmark. Kystferieturisterne har det laveste døgnforbrug. Inden for dette område er døgnforbruget halvt så stort som storbyturisternes og udgør 1/8 af mødeturisternes, jf. tabel 2.1. Samlet har kystferieturismen dog størst økonomisk betydning målt i såvel antal overnatninger som omsætning. Fra er både overnatningerne og døgnforbruget steget, hvilket har bidraget til en vækst i omsætningen på gennemsnitligt 5,9 pct. årligt. Kystferieturismen er koncentreret omkring en kort højsæson i juli og august. Storbyferieturister har et højere døgnforbrug end kystferieturister, men udgør en mindre andel målt i antal overnatninger og omsætning. Storbyferie har oplevet en stigning i antallet af overnatninger og omsætning fra , hvilket primært skyldes fremgang i de indenlandske overnatninger og i de udenlandske krydstogtturister. Mødeturismen er målt i antal overnatninger det mindste forretningsområde, men med det højeste døgnforbrug har mødeturismen stor betydning for omsætningen i dansk turisme. Mødeturismen har fra haft gennemsnitlige årlige vækstrater på knap 10 pct. i omsætningen. Udviklingen skyldes flere indenlandske overnatninger og et øget indenlandsk døgnforbrug. Til gengæld har der været en mindre tilbagegang i de udenlandske overnatninger. Udvikling i de samlede turistovernatninger Danmark har det næsthøjeste niveau af turistovernatninger pr. indbygger i Nordeuropa. Figur 2.3 viser den gennemsnitlige årlige vækst i overnatninger i perioden , mens figur 2.4 viser forholdet mellem turistovernatninger og indbyggertal i 2007 i Nordeuropa. I perioden har Danmark oplevet en relativt svag vækst på gennemsnitligt 0,6 pct. årligt i det samlede antal turistovernatninger, mens fx Norge og Sverige har oplevet en vækst der er betydeligt større, jf. figur 2.3. Sammenlignet med Danmark har det øvrige Nordeuropa samlet haft en negativ vækst på -0,3 pct. p.a., jf. figur 2.6. Det må dog bemærkes, at den negative vækst i Nordeuropa alene er båret af Storbritannien, som pga. landets turismemæssige størrelse og relativt store fald i antal overnatninger, trækker gennemsnittet ned. 3

4 Figur 2.3 og 2.4: Gennemsnitlig årlig vækst i overnatninger og overnatninger pr. indbygger 2007 Pct. 6,5 6, Island Norge 4,3 Irland 3,2 2,8 2,5 Holland Sverige Finland Kilde: VisitDenmark på basis af tal fra Eurostat. 0,6-1,8 Danmark UK Antal 8,6 8 Væksten i Danmarks turistovernatninger fra dækker især over et voksende hjemmemarked, idet de indenlandske overnatninger i absolutte tal er steget med i alt 6,4 mio. overnatninger, svarende til ca. 3,3 pct. årligt i perioden, jf. figur 2.5. Til gengæld har Danmark fra årligt mistet ca. 1,5 pct. af de udenlandske overnatninger. Tilbagegangen skyldes primært et fald på knap 5 mio. tyske overnatninger fra , svarende til en årlig tilbagegang på i alt knap 3 pct. af de tyske overnatninger i perioden Island 6,0 6,7 5,4 5,4 Norge Irland Holland Sverige 3,6 Finland 8,3 Danmark 4,3 UK Figur 2.5: Samlede turistovernatninger i Danmark Mio Kilde: Danmarks Statistik Indenlandske Udenlandske I alt Fra 2005 har de udenlandske overnatninger dog igen været stigende, jf. figur 2.5. Fra var den samlede vækst i udenlandske og indenlandske overnatninger 2,8 pct. og oversteg således væksten i det øvrige Nordeuropa på 2 pct., jf. figur 2.7. Igen skyldes udviklingen i det øvrige Nordeuropa primært Storbritannien, der trækker gennemsnittet ned. Tallene vidner således om, at Danmark er på rette spor med hensyn til at indfri målsætningen om en vækst på niveau med det øvrige Nordeuropa fra 2006 og frem mod De første prognoser for 2008 viser dog, at fremgangen i udenlandske turister i Danmark ikke fastholdes i forhold til Denne tendens ses også i det øvrige Nordeuropa og kan bl.a. henvises til den generelle afmatning i den globale økonomi. 5 Der findes ikke sammenlignelige, aktuelle tal for værditilvækst og omsætning i det øvrige Nordeuropa. Derfor gøres der status på regeringens vækstmålsætning ved at sammenligne udviklingen i samlede overnatningstal for Danmark og Nordeuropa i perioden

5 2.2. Turismens markedsandele For at belyse dansk turismes markedsandele sammenlignes Danmark med det øvrige Nordeuropa hvad angår andelen af og udviklingen i udenlandske overnatninger. 6 I Danmark udgør de udenlandske overnatninger ca. 50 pct. af alle turistovernatninger, hvilket er en højere andel end i det øvrige Nordeuropa, hvor den gennemsnitlige andel er knap 40 pct. Danmark havde 22,5 mio. udenlandske overnatninger i 2007, hvilket er mere end både Norge og Sverige tilsammen. Norge og Sverige har til forskel fra Danmark både en sommersæson og en stor vintersæson, og i 2007 udgjorde de to landes overnatninger i alt ca. 19,6 mio. De udenlandske turister i Danmark kommer hovedsageligt fra Tyskland (61 pct.), Norge (11 pct.), Sverige (9 pct.) og Holland (5 pct.). Nye vækstmarkeder er fx Rusland og Kina, hvor der i de første otte måneder af 2008 har været en vækst i overnatningerne på henholdsvis 12 pct. og 17 pct. sammenlignet med samme periode i Turister fra disse markeder udgør dog fortsat en lille andel af dansk turisme. Figur 2.6 og 2.7: Gennemsnitlig vækst i overnatninger i Danmark og Nordeuropa Pct. ( ) ,6 Alle overnatninger 3,3-0,3-1,7 Danmark Indenlandske overnatninger -1,5 Anm.: Øvrige Nordeuropa er Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Irland og Island. Kilde: VisitDenmark på basis af tal fra Eurostat. 2,4 Udenlandske overnatninger Øvrige Nordeuropa Pct. ( ) ,8 2,0 Alle overnatninger Danmark 4,6 2,8 Indenlandske overnatninger 1,0 0,6 Udenlandske overnatninger Øvrige Nordeuropa I perioden er antallet af udenlandske overnatninger i Danmark faldet med 1,5 pct. årligt, mens det øvrige Nordeuropa har haft en årlig fremgang på 2,4 pct. jf. figur 2.6. Faldet i udenlandske overnatninger over en længere periode har resulteret i, at Danmark har tabt markedsandele. Den længerevarende tilbagegang i udenlandske overnatninger herhjemme, især de tyske, kan bl.a. forklares med tysk lavkonjunktur, ændringer i tyskernes feriepræferencer, øget global konkurrence samt en tendens til, at turisterne generelt holder kortere ferier og rejser færre personer ad gangen. Samtidig har Danmark ikke fået tilstrækkelig andel i væksten fra nye turistmarkeder. Det faldende antal tyske turister udgøres primært af kystferieturister med et relativt lavt døgnforbrug. Ikke desto mindre har Danmark fra oplevet en absolut stigning i antallet af udenlandske overnatninger på godt overnatninger, hvilket svarer til en stigning på knap 4 pct., jf. figur 2.5. Det skyldes især en fornyet stigning i tyske overnatninger samt flere norske, hollandske og polske turismeovernatninger. Set i lyset af den generelle økonomiske afmatning er det dog usikkert, om de seneste års positive udvikling kan fastholdes. 6 På turismeområdet er det statistisk mest sikkert at måle konkurrencekraft som andelen af og udviklingen i udenlandske markedsandele. Konkurrencekraft kan også opgøres på andre måder, fx ved at sammenligne prisudviklingen i det danske turismeprodukt med konkurrenternes. Der findes dog ikke data af tilstrækkelig kvalitet, der muliggør dette på turismeområdet. 5

6 3. Øget vækst i turismen frem mod 2010 Analyserne i afsnit 2 har vist, at dansk turisme fortsat har en udfordring i at skabe vækst på niveau med turismen i Nordeuropa. Det danske turismeerhverv har en lavere værditilvækst end det øvrige erhvervsliv, størstedelen af de udenlandske turister har et relativt lavt døgnforbrug, og set over en længere årrække falder andelen af udenlandske turister i Danmark. Derfor har regeringen gennem de senere år igangsat en række initiativer, som skal adressere disse udfordringer. Med Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark er der igangsat en betydelig indsats for at skabe et styrket kendskab til Danmark som turistmål. Endvidere er der igangsat en række initiativer, der skal øge oplevelsesværdien og innovationen i turismeerhvervet, og endelig initiativer, der bl.a. fremmer tilgængeligheden til Danmark og styrker samspillet mellem offentlige og private aktører i dansk turisme Styrket kendskab til Danmark som turistmål Der blev i 2007 opnået bred politisk enighed om at igangsætte Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Gennem en sammenhængende markedsføringsindsats og nye markedsføringsværktøjer skal handlingsplanen bidrage til at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet som investeringsland, eksportland, kreativ nation, uddannelsesland og turistmål. Det overordnede mål er, at kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. På turismeområdet er målet at styrke kendskabet til Danmark som turistmål og herigennem bidrage til øget vækst i turismen. Der er i perioden afsat i alt 412 mio. kr. til handlingsplanen finansieret af globaliseringspuljen. Omverdenen har ikke et særligt klart billede af Danmarks styrker og kompetencer, og Danmark er heller ikke særlig kendt som feriedestination for udenlandske turister. 7 Udlændinge, der har besøgt Danmark, har dog et langt mere positivt billede af Danmark end gennemsnittet blandt udlændinge. 8 Derfor er et øget kendskab til Danmark også en vej til positiv omtale og derigennem vækst i turismen. Markedsføring af kyst- og storbyferieturismen Handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark rummer to initiativer, der specifikt adresserer markedsføring af dansk turisme. I alt er der afsat 60 mio. kr. i perioden til en styrket markedsføring af dansk kystferie- og storbyturisme. Midlerne skal medfinansieres med et tilsvarende beløb fra turismeerhvervet. I alt 33 mio. kr. anvendes på en styrket markedsføringsindsats inden for kystferieturisme. Regeringens indsats indebærer massive online markedsføringskampagner på prioriterede markeder med potentiale for vækst, dvs. Tyskland, Sverige, Norge, Holland, Storbritannien, Polen, mfl. De resterende 27 mio. kr. er afsat til en styrket markedsføringsindsats inden for storbyturisme. Regeringens indsats skal øge kendskabet til de danske storbyer og salget af byernes oplevelsesprodukter på en række prioriterede markeder, nemlig Storbritannien, Tyskland, USA, Italien, Island, Frankrig, Kina og Rusland. Smidiggørelse af regler for udstedelse af turist- og forretningsvisum i Danmark Under handlingsplanen er der også iværksat initiativer, der skal skabe en hurtigere og mere smidig visumadministration for turister og erhvervsrejsende, således at Danmark kan tiltrække flere højtforbrugende turister fra de nye vækstmarkeder såsom fx Kina, Rusland og Indien. 7 Handlinsgplanen for offensiv Global markedsføring af Danmark, april Results for the Danish Ministry of Economic and Business Affairs: The Simon Anholt Nation Branding Index 2006 Quarter 2 (2006). 6

7 I 2008 har regeringen efter dialog med turismeerhvervet iværksat et etårigt forsøg med rejsebureauordninger i Indien, Kina og Ukraine. Ordningerne betyder, at statsborgere fra de pågældende lande kan meddeles bona fide visum 9 med henblik på turistbesøg i Danmark, hvis de opfylder en række kriterier og retningslinjer. Bl.a. skal de pågældende ansøgere have købt en pakkerejse, der mindst omfatter transport og hotelreservation. I Rusland er der, som supplement til den eksisterende rejsebureauordning, indført en etårig forsøgsordning, hvorefter andre aktører end rejsebureauer, fx hoteller, hotelkæder eller feriehusudlejningskæder, kan akkrediteres til ordningen. Regeringen har desuden på opfordring fra turismeerhvervet iværksat en proces for evaluering af visumpraksis. Her undersøges det, om den eksisterende landegruppeinddeling 10 bør opretholdes, eller om man med fordel kan finde en anden systematik, hvorved flere ansøgere kan meddeles visum, uden at det samtidig betyder øget sagsbehandlingstid eller øget risiko for illegal indvandring. For at smidiggøre området for forretningsvisum har integrationsministeren den 8. oktober 2008 fremsat et lovforslag, der gør det muligt for danske virksomheder at blive forhåndsgodkendt til at modtage forretningsbesøg fra statsborgere fra visumpligtige lande. Det betyder, at ansøgerne kan forvente at blive meddelt visum direkte på repræsentationerne. Den Digitale Danmarksfilm Handlingsplanen rummer også en række andre initiativer, der skal styrke kendskabet til Danmark. Således har regeringen også støttet produktionen af en digital samling af 20 korte tematiske film og andet digitalt billedmateriale, der præsenterer Danmark. Regeringen har afsat 10 mio. kr. til danmarksfilmene. Filmene stilles gratis til rådighed for alle, som ønsker at markedsføre Danmark, fx virksomheder, organisationer og udenlandsk presse. Fonden til Markedsføring af Danmark Under Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark har regeringen endvidere etableret Fonden til Markedsføring af Danmark, som støtter projekter, der bidrager til at styrke kendskabet til Danmark. Fonden råder over i alt 150 mio. kr. i perioden og yder økonomisk støtte til større initiativer og begivenheder, der bidrager til at markedsføre Danmark over for udlandet, herunder på turismeområdet. Det kan fx være konferencer, kampagner og udstillinger. Tiltrækning af sportsbegivenheder Under handlingsplanen er der også iværksat en lang række sportsbegivenheder, som skal bidrage til at øge kendskabet til Danmark som kreativ nation og konferenceland. Allerede i 2009 afholdes et dansk sportsår, og der er i perioden i alt afsat 9,5 mio. kr. til denne indsats. I 2009 skal Danmark således være vært for fx en række worldcups, europa- og verdensmesterskaber, sejlsportsarrangementer samt diverse internationale årskongresser, herunder UEFA Congres København er i 2009 også blevet udvalgt som vært for fx World Outgames og UCI bike city. I oktober 2009 afholdes også den Internationale Olympiske Komités (IOC) kongres i København. Her har Fonden til Markedsføring af Danmark bidraget med 3 mio. kr., og staten finansierer kongressen med yderligere 6 mio. kr. Formålet med at støtte kongressen er bl.a. at øge kendskabet til 9 Begrebet bona fide visum dækker over de visumtilladelser, der meddeles direkte på repræsentationerne uden forelæggelse for Udlændingeservice, fordi der ikke foreligger nogen immigrationsrisiko. 10 De lande, hvis statsborgere er visumpligtige til Schengenområdet, er i dansk visumpraksis inddelt i tre landegrupper en asyllandegruppe, en immigrationslandegruppe og en turistlandegruppe. Landegrupperne spiller en væsentlig rolle i forhold til vurderingen af, om der kan meddeles visum med henblik på privat- og turistbesøg her i landet. 7

8 Danmark og dansk kultur samt at øge muligheden for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til Danmark. Med regeringens Handlingsplan for store idrætsbegivenheder fra april 2007 er desuden afsat 35 mio. kr. årligt i perioden til Sport Event Denmark. Beløbet suppleres med et årligt statsligt beløb på 5 mio. kr. i perioden Formålet er at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, og fokus er bl.a. på markedsføring af Danmark i udlandet, tiltrækning af turister og udvikling af idrætten i Danmark Øget innovation og oplevelsesværdi i turismeerhvervet Hvis Danmark skal styrke sin position i konkurrencen om flere og mere højtforbrugende turister, har Danmark en særlig udfordring i at udvikle sæsonuafhængige produkter og aktiviteter af høj oplevelsesværdi og kvalitet. Regeringen har iværksat en række strategiske udviklingsprojekter mv., som skal styrke rammerne for innovation og oplevelsesværdi i turismeerhvervet. Inden for flere af områderne bliver indsatsen suppleret med initiativer under strukturfondsprogrammerne. Udvikling af helårsdestinationer For at tiltrække nye og flere turister med et højt forbrug, er der i perioden afsat 18,5 mio. kr. til udvikling og markedsføring af sæsonuafhængige produkter og aktiviteter. Det kan fx være projekter inden for aktiv ferie, gastronomi, wellness, kulturoplevelser eller lignende. Som led i projektet er der udpeget syv potentielle helårsdestinationer i Danmark. Et krav til alle helårsdestinationerne er, at udviklingen og markedsføringen sker i tæt, lokalt samarbejde mellem kommuner og turismeaktører. Beløbet medfinansieres fra erhvervet, kommuner, regioner og fonde med minimum et tilsvarende beløb. Indsatsen gennemføres i regi af VisitDenmark. Danmark som foretrukken mødedestination Det er afsat i alt 2 mio. kr. i til udvikling og markedsføring af innovative mødeprodukter. Formålet er at styrke mødeturismen og dermed Danmarks konkurrenceevne på det internationale mødemarked. Indsatsen gennemføres i regi af VisitDenmark og omfatter ca. 70 virksomheder over hele landet. Kompetenceudvikling: Analyse af kompetencebehov og nye turismeuddannelser Et øget kompetenceniveau i turismeerhvervet kan bidrage til at øge innovationen og kvaliteten i det danske turismeprodukt. Regeringen har derfor i de senere år styrket udbuddet af turismeuddannelser, så der i dag er et bredt udbud af uddannelser på forskellige niveauer. Fx har der siden 2007 været udbudt en ny bacheloruddannelse i hotelmanagement på Syddansk Universitet, og i december 2008 forventes Undervisningsministeriet at akkreditere en ny professionsbachelor i International Hospitality Management. Desuden er der de senere år oprettet flere kandidat og masteruddannelser, som er relevante i forhold til beskæftigelse inden for turismeerhvervet. For at imødekomme turismeerhvervets fremtidige kompetencebehov udarbejdes i regi af Undervisningsministeriet en analyse af uddannelsesbehovet i branchen. Analysen forventes færdiggjort i februar 2009 og har særligt fokus på erhvervsuddannelserne. Forskning inden for kreativitet, innovation og oplevelsesøkonomi (KINO) Forskning indenfor oplevelsesøkonomi og turisme kan styrke videngrundlaget og dermed skabe en bedre platform for udvikling af den type produkter, som moderne turister efterspørger. Der er som led i Aftale om udmøntning af UMTS-provenuet for afsat i alt 92,6 mio. kr. i perioden 8

9 til tværfaglig forskning inden for kreativitet, innovation, nye produktionsformer og oplevelsesøkonomi. Indtil nu er der igangsat fire større projekter, heraf ét knyttet til turisme. Styrkelse af tværfaglig oplevelsesudvikling Moderne turister efterspørger i stigende grad sammenhængende oplevelser. Derfor er der som led i globaliseringsaftalen afsat 50 mio. kr. til et nyt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Centret skal styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil, øget innovation samt visionære udviklingsprojekter mellem erhvervsliv og kulturliv. I 2008 er der afsat i alt 40 mio. kr. til fire oplevelseszoner, hvor Danmark har særlige forretningsmæssige potentialer. De udpegede zoner er dansk mode, computerspil, madkultur samt en åben zone for oplevelseserhvervene bredt. Oplevelseszonerne kan bl.a. bidrage til at skabe vækst gennem tiltrækning af flere udenlandske turister. Kulturarvsprojekter For at udvikle nye tilbud til historie- og kulturinteresserede turister gennemfører Kulturarvsstyrelsen årlige spydsspidsprojekter om kulturarv og turisme i perioden Derudover skal kulturarvskommune-projekterne styrke kommunernes fokus på anvendelse af kulturarven som strategisk ressource i forhold til bl.a. turismeudvikling inden for oplevelsesøkonomien. Der er fra statslig side afsat 3 mio. kr. til projekterne. Kulturarvsstyrelsen har ligeledes iværksat projektet 1001 fortælling om Danmark, som også støttes med 3 mio. kr Øvrige indsatsområder I tillæg til den øgede markedsføringsindsats, smidiggørelsen af turistvisumreglerne, indsatsen indenfor kompetenceudvikling og styrkelsen af oplevelsesudviklingen i Danmark, har regeringen endvidere taget en række øvrige initiativer til forbedring af turismeerhvervets rammevilkår. Afskaffelse af flypassagerafgiften Flypassagerafgiften er med udgangen af 2007 blevet helt afskaffet. Afskaffelsen af afgiften har bl.a. bidraget til et bedre grundlag for etablering af flere nationale og internationale ruter fra danske lufthavne. Regeringen har desuden arbejdet for fuld liberalisering af luftfarten på både europæisk og internationalt plan, således at danske lufthavne og luftfartsselskaber frit kan indgå aftaler på markedsøkonomiske vilkår om nye ruter til andre lande. Sommerhusgrunde og camping Der er givet mulighed for udstykning af 8000 nye, kystnære sommerhusgrunde, hvilket har understøttet en positiv udvikling i turismeerhvervet. Desuden drøftes i øjeblikket en revision af campingreglementet. I dette arbejde indgår balancen imellem udviklingsmulighederne for campingbranchen og beskyttelsen af danske natur- og landskabsværdier. Tilgængelighed af natur- og kulturoplevelser Fra statslig side er der afsat 34 mio. kr. i perioden til etableringen af fem nationalparker i Thy, ved Mols Bjerge, ved Skjern Å, ved Vadehavet samt i Nordsjælland. I 2008 har staten desuden afsat i alt 14 mio. kr. til at skabe bedre muligheder for friluftsliv i form af flere tilgængelige naturoplevelser for befolkningen og turister, f.eks. mountainbikeruter, fiskepladser mv. Miljøministeriet arbejder herudover på at udvikle en naturportal med formidling af friluftsfaciliteter og naturoplevelser i hele Danmark. VisitDenmark og turismeerhvervet samarbejder i øvrigt med Kulturministeriet og Miljøministeriet om at udvikle, formidle og markedsføre danske kultur- og naturoplevelser. 9

10 God fysisk tilgængelighed i turismen Regeringen vil fortsat arbejde for, at der også fremover sikres god fysisk tilgængelighed for personer med nedsat funktionsevne gennem Mærkeordningen for Tilgængelighed Et effektivt offentlig-privat samarbejde om at skabe vækst Det er vigtigt med et velfungerende og effektivt offentlig-privat samarbejde i dansk turisme. Det er derfor positivt, at strukturreformen har bidraget til at understøtte en mere sammenhængende turismefremmeindsats, herunder et stærkere offentlig-privat samarbejde om udviklingen og markedsføringen af dansk turisme. Den nationale turismeindsats varetages af VisitDenmark, som i 2008 har en basisfinansiering fra staten på 115 mio. kr. VisitDenmarks opgave er at understøtte udviklingen af dansk turisme, igangsætte og koordinere udviklingsprojekter i samarbejde med turismens øvrige aktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau, tilvejebringe turismefaglig viden, samt udvikle og koordinere den internationale markedsføring. I 2007 udgjorde den private medfinansiering af den nationale turismeindsats over 95 mio. kr., hvorved andelen af privat medfinansiering er vokset fra 37 pct. i 2006 til 43 pct. i For yderligere at styrke samarbejdet og sammenhængen, mellem den nationale og regionale indsats for vækst og udvikling i dansk turisme, er VisitDenmarks bestyrelse fra 2007 blevet suppleret med repræsentanter udpeget af de regionale vækstfora. VisitDenmark er desuden repræsenteret i bestyrelserne hos de regionale turismeudviklingsselskaber. Endvidere styrkes samarbejdet ved, at regeringen og de regionale vækstfora har indgået partnerskabsaftaler om turismeindsatsen, der gensidigt forpligter aktørerne til at samarbejde om fælles målsætninger. I alle regioner indgås der desuden resultatkontrakter el.lign. mellem det regionale turismeudviklingsselskab og det regionale vækstforum eller regionen. Gennem sammenlægninger af de regionale turismeudviklingsselskaber er der desuden etableret seks større og mere slagkraftige selskaber i hver af regionerne samt på Bornholm. De regionale udviklingsselskabers primære opgave er at koordinere og gennemføre markedsførings- og produktudviklingsaktiviteter i regionen. Det finansielle grundlag for udviklingsselskaberne skabes primært af regioner, kommuner og enkeltvirksomheder i turismeerhvervet. Alle de regionale turismeudviklingsselskaber har indgået samarbejdsaftaler med VisitDenmark. I 2007 indstillede de regionale vækstfora, at der i regionerne under ét blev afsat over 260 mio. kr. til udvikling af turismeerhvervet. Det svarer til ca. 21 pct. af de samlede regionale investeringer i erhvervsudviklingsaktiviteter. En væsentlig del af disse bevillinger gik til de regionale turismeudviklingsselskaber er første år, hvor de regionale vækstfora har indstillet midler til de nye turismeudviklingsselskaber, og i nogle tilfælde er bevillinger og reservationer flerårige. Det er derfor endnu for tidligt at vurdere niveauet for vækstforaenes investeringer i turisme. Kommunerne investerer allerede i dag i trafikinfrastruktur, natur- og kulturoplevelser, turistbureauer mv. Endvidere er der i kommunernes erhvervsudviklingsstrategier øget fokus på at skabe vækst i den lokale turisme. Endelig er der i EU's landdistriktsprogram for perioden skabt nye muligheder for støtte til lokal udvikling af turismen. 10

11 4. En fælles strategi for dansk turisme Turismeerhvervet er et erhverv i betydelig international konkurrence. Hvis dansk turisme skal fastholde sin internationale konkurrenceposition, er der behov for kontinuerlig nytænkning og udvikling af det danske turismeprodukt. Dansk turisme har en relativt kort sæson, gæster med et relativt lavt døgnforbrug og - set over en længere årrække et faldende antal udenlandske turister. Skal denne udvikling imødegås, er der behov for yderligere at øge oplevelsesværdien i dansk turisme og udvikle nye, sæsonuafhængige produkter, som kan tiltrække flere højtforbrugende turister en større del af året. Danmark skal også i højere grad synliggøres som storbyferienation på udenlandske vækstmarkeder, og der skal tiltrækkes flere udenlandske mødeturister. For at øge værditilvæksten i dansk turisme har VisitDenmark besluttet at udarbejde en fælles strategi for dansk turisme frem mod år Strategien, der udarbejdes i dialog med aktørerne i dansk turisme, bygger videre på regeringens vækstindsats og adresserer samtidig nye muligheder for værdiskabelse i dansk turisme. I strategiarbejdet sigtes der mod at skabe en bredt funderet og målrettet indsats for udviklingen af dansk turisme frem mod 2015, herunder en styrket sammentænkning af de offentlige og private investeringer. Strategien forventes at indeholde en fælles vision og fælles målsætninger for udvikling og markedsføring af dansk turisme fremover. Strategiudkastet er aktuelt i høring og forventes offentliggjort i januar Øget værditilvækst i turismeerhvervet Hovedbudskabet i strategiudkastet er, at turismeerhvervets omsætning, værditilvækst og indtjening kan øges ved at styrke det tværgående samarbejde om produktudvikling og markedsføring af dansk turisme. Samtidig skal fokus i indsatsen rettes mere mod nye, højtforbrugende og kvalitetsbevidste målgrupper, ligesom der skal arbejdes for at udvikle nye produkter, der er attraktive og tilgængelige en større del af året. De foretagne analyser peger bl.a. på, at dansk turismes styrkepositioner og vækstpotentiale ligger inden for områder som natur, kultur, livsstil, erhverv, mode, design og miljøbevidsthed, og at dansk turisme således har et godt udgangspunkt for at imødekomme nye tendenser og behov blandt de kommende års turister. Det gælder ikke alene inden for de områder, hvor dansk turisme i dag har en betydelig værdiskabelse, fx inden for mødeturisme, men også inden for kystferie- og storbyturisme. Samtidig anbefales det at satse på helt nye forretningsområder i vækst, fx inden for internationale rundrejser såsom krydstogt eller specialiserede rejser med fokus på fx natur, kultur og aktiv ferie. I strategiudkastet foreslås det derfor at udvide de nuværende tre forretningsområder til fem nye forretningsområder inden for hhv. kyst, by og naturferie, storbyferie, internationale rundrejser, fx krydstogt, specialiserede rejser, fx gourmet-rejser og velvære-rejser, samt møder, herunder fx konference- og mødeturisme. Endvidere anbefales det at udvide antallet af potentielle markeder for dansk turisme med bl.a. øget fokus på højtforbrugende målgrupper på nye vækstmarkeder, fx i Asien. Der er også øget fokus på børneaktiviteter inden for forretningsområdet kyst, by og naturferie og på moderne byoplevelser inden for forretningsområdet storbyferie, der særligt henvender sig til voksne par. Da et stærkt hjemmemarked er fundamentet for yderligere international vækst, anbefales det i strategiudkastet, at der også fremover satses på fastholdelse og udvikling af det danske hjemmemarked. 11

12 4.2. Styrket tværgående samarbejde om produktudvikling og markedsføring Det foreslås også at styrke samarbejdet mellem turismens aktører om produktudvikling og markedsføring. Som en del af det foreslås det at etablere nye samarbejder i form af seks nye partnerskaber. Det forventes at partnerskaberne vil bidrage til en helt ny og sammenhængende indsats for udvikling og vækst i dansk turisme. Partnerskaberne går på tværs af regionsgrænserne og er udvalgt på baggrund af en prioritering af målgrupper samt under hensyntagen til dansk turismes styrkepositioner og potentialer. De foreslåede partnerskaber er: 1) Sjov, leg og læring, 2) Storbylivsstil, 3) Det gode liv, 4) Natur- og kulturnicher, 5) Internationale kongresser samt 6) Business events. I strategiudkastet foreslås det konkret, at hvert partnerskab udarbejder en handlingsplan for bl.a. udvikling og markedsføring af ferie- og mødeprodukter samt forbedring af fx tilgængelighed, overnatningsfaciliteter og værtskab i tilknytning hertil. Partnerskaberne skal samtidig udvikle idéer til nye fyrtårne med høj international attraktionskraft og markedsføre disse fyrtårne ud fra en ny, sammenhængende branding arkitektur. Det betones i strategiudkastet, at turismeerhvervet og øvrige erhvervsaktører er kerneaktører i partnerskaberne. De skal desuden inkludere både offentlige og private aktører, herunder fx turisme- og oplevelsesudbydere, eksporterhvervet, videninstitutioner, NGO er, ministerier, offentlige turismefremmeaktører mv. Et element i strategiudkastets foreslåede partnerskaber er også, at offentlige og private midler puljes i større, slagkraftige satsninger fordelt på de seks partnerskaber Tværgående samarbejde om en tydelig og attraktiv branding arkitektur Hvad angår markedsføring lægger strategiudkastet op til at sikre en mere sammenhængende og relevant kommunikation. Med udgangspunkt i kommunikationsplatformen fra Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark foreslås det at samle alle aktører i dansk turisme om én fælles branding arkitektur. Den fælles branding arkitektur skal understøttes af en række udvalgte brands med international attraktionskraft, fordelt på følgende brandtyper: 1) fyrtårne, 2) fælles brand historier og 3) sub-brands. Valg af brand er afhængig af, hvilken målgruppe og oplevelse der er i centrum. Markedsføringsindsatsen skal gøre øget brug af digitale platforme og distributionskanaler for at nå turisterne på nye måder Turismeerhvervets rammevilkår Der lægges også op til en række initiativer til forbedring af turismeerhvervets rammebetingelser, herunder: Kortlægning af mulighederne for fortsat strategisk destinationsudvikling under hensyntagen til miljø og planlov, herunder mulighederne for udbygning og modernisering af turismefaciliteter og attraktioner i den danske natur og ved de danske kyster. Forbedring af statistik- og videngrundlaget for både udbuds- og efterspørgselssiden i dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Løbende opfølgning på, at den danske administration af visumreglerne fungerer smidigt og effektivt, med henblik på at tiltrække flere erhvervs- og ferieturister til Danmark. Regeringen vil vurdere behovet for opfølgning, når det endelige resultat af strategiarbejdet foreligger. 12

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget 2008-09 R 3 Offentligt (02) Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Turistpolitisk redegørelse af 26/11 08. (Redegørelse nr. R 3). Økonomi-

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Denne redegørelse beskriver udviklingen i dansk turisme. I perioden 1994-2004

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Turismebranchens fremtidige kompetencebehov En analyse af de fremtidige kompetencebehov i turismebranchen med fokus på de erhvervsuddannede

Turismebranchens fremtidige kompetencebehov En analyse af de fremtidige kompetencebehov i turismebranchen med fokus på de erhvervsuddannede Turismebranchens fremtidige kompetencebehov En analyse af de fremtidige kompetencebehov i turismebranchen med fokus på de erhvervsuddannede Oxford Research A/S Forfatter: nmi Sidst gemt: 20-02-2009 13:38:00

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere