LUMELA.dk ISSN: Newsletter No: 36, June 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 36, June 2013"

Transkript

1 News from the DLN Here in Denmark the spring has come after a long and cold winter. The trees have turned green and a lot of nice flowers have almost jumped out of the soil and are shining in the sun. The new newsletter from DLN is ready for you to read. Hope you will enjoy the reading as much as the editor has enjoyed the flowers this spring. In this issue: News from the DLN Page 1: News from the Board/ nyt fra bestyrelsen Page 2: Annual general meeting 2013 (AGM)/ Generalforsamling 2013 I DLN Page 8: Baseline Study/ Baseline studie Page 10: Addition/ Tilføjelse Page 11-12: New board member/ Ny i bestyrelsen x 3 Page 12: News from Lesotho Lesotho to Expand HIV and Tuberculosis Programs Page 13: Lesotho: Court to Rule on Women's Rights Page 14: Lesotho Must Increase Citizen Participation Lesotho chieftainship for men only Page 16: Mixed picture for Lesotho's food security Page 18: Lesotho s hospitality industry takes giant leap towards star-grading Page 20: What is Denmark Lesotho Network? Membership of DLN News from the board By Anne Andersen Since the latest edition of Lumela.dk was published, the Annual General Meeting has been held and a new Board elected. There is an article elsewhere in this newsletter. Please take a look. A journalism student has turned to DLN because he and his sister had an idea that they Nyt fra bestyrelsen Af Anne Andersen Siden sidste nummer af Lumela.dk udkom, har der været afholdt generalforsamling, og der er valgt en ny bestyrelse. Der er en artikel et andet sted i dette nyhedsbrev. Se venligst dette. En journaliststuderende har henvendt sig til DLN, fordi han og hans søster havde en ide om, at de ville lave et filmprojekt om det 1

2 would make a film about the rite of passage, many young boys undergo when they travel to the mountains and are trained in culture and traditions. They would apply for Danida's Verdensbilledlegat, which is meant for the production of a short film from a developing country - with an original angle far from the usual stereotypes. There were some posts from DLN members via mail about what a secretive and difficult subject they had chosen. DLN reported that we are interested in knowing how it went, but at the time of writing we have not heard anything. The three projects that DLN is working on with partners in Lesotho are running more or less as planned. At Berea Agricultural Group (BAG) a water tank more than originally budgeted was built. There are plans to apply for the last part of water tanks (13 pcs.) of the originally desired. The Fundraising Group was entrusted with the task. At Rural Self-help Development Association (RSDA) the 2-year phase 2 project is finished and work is underway to apply for a partner ship intervention before the 3rd phase. There has also been made an entry for new volunteers, as a few of the original have left the group. At Peace Development Education (DPE) the new 1-year project has started, and the first quarterly report has arrived. Work is going on to send one or two down to mid term evaluation in July, when the main activity of DPE - public meeting - takes place. Maria Clausen has participated in CISU's AGM and has sent the Board's detailed summary. Interested? See more at The Tourist Trip to Lesotho in autumn 2013 is still being planned, and there are now two in the planning group, as Anni Petterson has come in to work with Lisbet Kristensen. So far there is plenty of vacancy, so if you plan a visit to Lesotho, you can read more about the journey on the website and sign up for it. overgangsritual, mange unge drenge gennemgår, hvor de rejser op i bjergene og bliver uddannet i kultur og traditioner. De ville søge Danidas Verdensbilledlegat, som går til produktion af en kort film fra et u-land - med en original vinkel langt fra de sædvanlige stereotyper. Der var en del indlæg fra DLNmedlemmer over mailen om, hvor hemmelighedsfuldt og vanskeligt et emne, de havde valgt. DLN meldte tilbage, at vi er interesserede i at vide, hvordan det gik, men har i skrivende stund ikke hørt noget. De tre projekter, som DLN arbejder med sammen med partnere i Lesotho, går rimeligt som planlagt. Hos Berea Agricultural Group (BAG) har man bygget en vandtank mere, end der oprindeligt var budgetteret med. Der er planer om at søge til den sidste del vandtanke (13 stk.) af de oprindeligt ønskede. Fundraisinggruppen har fået overdraget opgaven. Hos Rural Self-help Development Association (RSDA) er det 2-årige fase 2-projekt slut, og der arbejdes på at søge en partnerskabsindsats før 3. fase. Der er ligeledes lavet et opslag for at få nye frivillige, idet et par af de oprindelige er trådt ud af gruppen. Hos Development Pease Education (DPE) er det nye 1-årige projekt i gang, og den første kvartalsrapport derfra er ankommet. Der arbejdes på at sende en eller to ned til midtterm evaluering i juli, hvor hovedaktiviteten i DPE borgermødet - finder sted. Maria Clausen har deltaget i CISUs generalforsamling og har sendt bestyrelsen et fyldigt referat. Interesseret? se mere på Turistrejsen til Lesotho i efteråret 2013 er stadig under planlægning, og der er nu to i planlægningsgruppen, idet Anni Petterson er trådt ind og arbejder sammen med Lisbet Kristensen. Indtil videre er der god plads, så har du planer om et besøg i Lesotho, kan du læse mere om rejsen på hjemmesiden og melde dig til. 2

3 The new DLN board From the left: Anne-Marie Erikstrup, Bodil Mathiasen, Karina Ruby, Anne Andersen, Sara Illeras Castellon Nicolaisen. In front: Karen Steffensen. Absent: Marie Villumsen General Assembly 2013 in DLN By Karina Ruby The annual general meeting was held in Aarhus on 16 March with the participation of 16 members. There was as usual a good mood and engagement among participants. For many members the general assembly is a yearly opportunity to see old friends from the time in Lesotho. The biggest news this year was that Helga Højsager did not stand for reelection, so we have a new chairperson, and there are three new young members to the board. It's probably good and healthy for DLN with a little innovation. Are we talking about a generational change in DLN? I hope so, because this would mean that there are good chances that the association can also celebrate the 20th and 25th anniversary with time. The new young members entered DLN via project teams, and it is very positive that they will engage in the association's operations also. Their professional capacity is of great help in the projects, and it can probably also be so in Generalforsamling 2013 i DLN Af Karina Ruby Den årlige generalforsamling blev holdt i Århus d. 16. marts med deltagelse af 16 medlemmer. Der var som sædvanlig en god stemning og engagement blandt deltagerne. For mange medlemmer er GF årets lejlighed til at se gamle venner fra tiden i Lesotho. De største nyheder i år var, at Helga Højsager ikke stillede op til genvalg, så vi har fået ny formand, og der er kommet tre nye unge medlemmer ind i bestyrelsen. 3

4 the Board. Be as it may, I went home from this year's GA in an optimistic mood. Quietly, DLN has evolved over the last 10 years and is now working with three NGOs in Lesotho on the development of the country in different ways, and DLN also organizes trips to Lesotho. Det er vist rigtig godt og sundt for foreningen med lidt fornyelse. Taler vi om et generationsskifte i DLN? Det håber jeg, for så er der gode chancer for, at foreningen også kan fejre 20 og 25 års jubilæum engang med tiden. De nye unge medlemmer er kommet ind i DLN gennem projektgrupperne, og det er meget positivt, at de vil engagere sig i foreningens drift også. Deres faglige kapacitet er til stor hjælp i projektarbejdet, og det kan den formentlig også blive i bestyrelsesarbejdet. Ambitions are sometimes higher than the actual current activity, so more capacity and new forces are very welcome. Minutes from the GA can be found on the website under AGMS. Here is a little summary: Chairperson Helga Højsager welcomed, and Max Schrøeder was elected chairman of the meeting and yours truly was signed to take the minutes. Jeg selv gik i alt fald meget optimistisk hjem fra dette års GF. Stille og roligt har DLN udviklet sig gennem de sidste 10 år og samarbejder nu med tre NGO er i Lesotho omkring udvikling af landet på forskellig vis, og der arrangeres rejser til Lesotho. Ambitionerne er til tider højere end svarende til nuværende aktivitetsniveau, så mere kapacitet og nye kræfter er meget velkomment. Helga Højsager referred to the chairman's report, which was sent via . The year 2012 was marked by the project activities and the association's 10th anniversary. The DPE project has completed the first 1-year phase in early 2012, and it got a little tough Referat fra GF kan læses på hjemmesiden under AGMs. Her er lille sammendrag: 4

5 criticism from CISU due to the chosen evaluation method. A new project has been initiated, second phase with a focus on administration and structure of DPE. Formand Helga Højsager bød velkommen, og Max Schrøeder blev valgt til dirigent og undertegnede til referent. Helga Højsager refererede fra formandsberetningen, som var udsendt via . Året 2012 var præget af projektaktiviteter og foreningens 10 års jubilæum. The RSDA project has been running fine, and the second phase is being completed. Discussions are underway to seek CISU for money for a 3rd phase. BAG has received DKK 48,000 to built 8 water tanks from Lauridsen Foundation. They now have built a total of 13 water tanks at schools that primarily use water to irrigate vegetable gardens. The Board has in 2012 consisted of 7 people, and it has worked well. The Board has held three physical meetings and 4 skype meetings during the year. Lisbeth Kristensen is working on a new tourist trip in October. Participants from the Board and a few other members attended the reception of the ambassador, who was in Denmark. Among guests were a fine choir that can sing in Sesotho. DPE-projektet har afsluttet den første 1-års fase i starten af 2012, og den fik en lidt hård kritik fra CISU pga. den valgte evalueringsmetode. Der er igangsat et nyt projekt, 2. fase med fokus på administration og struktur i DPE. RSDA-projektet har kørt fint, og 2. fase er ved at blive afsluttet. Der er overvejelser i gang om at søge CISU om penge til en 3. fase. BAG har fået kr. til 8 vandtanke fra Lauridsen Fonden. De har nu i alt bygget 13 vandtanke ved skoler, som primært bruger vandet til at vande køkkenhaver med. Bestyrelsen har i 2012 været på 7 personer, hvilket har fungeret godt. Bestyrelsen har holdt 3 fysiske møder og 4 skype-møder i løbet af året. 5

6 DLN has approx. 132 members. Anders Hedegaard added that they were very happy to house the 10 th anniversary celebration on July 7 th Karen Steffensen distributed and reported on Lisbet Kristensen arbejder på at lave en ny turistrejse til oktober. Deltagere fra bestyrelsen og et par andre medlemmer deltog i reception hos ambassadøren, som var i Danmark. Der var bl.a. et godt sangkor, som kan synge på sesotho. DLN har ca. 132 medlemmer. Anders Hedegaard tilføjede, at de var meget glade for at lægge hus til 10-års jubilæumsfesten d. 7. juli Karen Steffensen uddelte og orienterede om regnskabet for Enkelte poster blev forklaret. Årets overskud er kr. Regnskabet blev godkendt. Fund Raising Gruppen v. Claus Løschenkohl og Anders Foghsgaard havde fremsendt forslag om, at Generalforsamlingen skulle drøfte nye arbejdsområder for DLN. FR-Gruppen har tænkt på sundhedsområdet, gadebørn i Maseru og landbrugsprojekter med bæredygtig selvforsyning. the financial statements for Some items were explained. Profit for the year is DKK 25,607. The financial statements were approved. The Fund Raising Group with members Claus Løschenkohl and Anders Foghsgaard had submitted proposals to the General Assembly to discuss new areas of work for DLN. The Fund Raising Group has thought of health, street children in Maseru and agricultural projects with sustainable self-sufficiency. The Fundraising Group currently has no applications to relevant organizations, due to lack of projects to search for. The proposal was discussed. These initiatives will hopefully come from Lesotho, and then we will evaluate and decide if we can go into a collaboration on a project. Initially, we can expect an application from BAG concerning several water tanks, and so the Fundraising Group can once more seek funds from the Lauridsen Fundraising Gruppen har p.t. ingen ansøgninger ude hos relevante organisationer, hvilket skyldes manglende projekter at søge til. Forslaget blev diskuteret. Initiativerne skulle gerne komme fra Lesotho, og så vil vi vurdere og beslutte, om vi kan gå ind i et samarbejde om et projekt. I første omgang kan vi forvente en ansøgning fra BAG vedr. flere vandtanke, og så kan Fundraising Gruppen igen søge midler fra Lauridsen Fonden eller andre. Hvis Fundraising Gruppen har en konkret sag (projekt, NGO) i tankerne, vil vi gerne høre om det. Bestyrelsen og de øvrige tilstedeværende 6

7 Foundation or others. If the Fundraising group has a specific case (project or NGO) in mind, we want to hear about it. The Board and others present at the AGM do currently not feel able to get more projects underway. We only have the capacity of the association to run the two projects through CISU (RSDA and DPE) and some water tanks with BAG. It will require more active members in DLN if we are to run more projects. Karen Steffensen presented the draft budget for It was adjusted by the Assembly and the budget was adopted. On election of the Board were Helga Højsager, John Knudsen, Lisbeth Kristensen, Karina Ruby. Helga, Lisbet and John did not stand again. Karina was willing to re-election. Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Anne-Marie Erikstrup and Marie Villumsen (in absentia) ran for the Board. Board of Directors: There were no contested elections, Sara, Anne-Marie, Marie and Karina were elected. Substitutes: There were no contested elections, first sub. Lisbeth Kristensen and 2 sub. Bodil Højland. på GF føler sig ikke lige nu i stand til at gøre et opsøgende arbejde i forhold til at få flere projekter i gang. Vi har kun lige kapacitet i foreningen til at køre de to projekter via CISU (RSDA og DPE) og nogle vandtanke med BAG. Det vil kræve flere aktive medlemmer i DLN, hvis vi skal køre flere projekter. Karen Steffensen fremlagde forslag til budget for Det blev justeret af forsamlingen, og budgettet blev vedtaget. På valg fra bestyrelsen var Helga Højsager, John Knudsen, Lisbet Kristensen, Karina Ruby. Helga, Lisbet og John stillede ikke op igen. Karina var villig til genvalg. Sara Illeras Castellon Nicolaisen, Anne-Marie Erikstrup og Marie Villumsen (in absentia) stillede op til bestyrelsen. Bestyrelse: Der var ikke kampvalg, Sara, Anne-Marie, Marie og Karina blev valgt. Suppleanter: Der var ikke kampvalg, 1. sup. Lisbet Kristensen og 2. sup. Bodil Højland Ekstern revisor: vi fortsætter med Kulturrevision. Intern revisor: Claus Løschenkohl fortsætter. Intern revisorsuppleant: Claus Bo Jensen fortsætter. Der blev klappet og takket og givet blomster til Helga for hendes 8 år som formand. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Anne Andersen Næstform.: Sara Illeras Castellon Nicolaisen 7

8 External auditor: we continue with Kulturrevision. Internal auditor: Claus Løschenkohl continues. Internal auditor alternate: Claus Bo Jensen continues. The AGM applauded, thanked and gave flowers to Helga for her 8 years as Chairperson. Immediately after the general meeting, the Board constituted as follows: Chair: Anne Andersen Vicechair.: Sara Illeras Castellon Nicolaisen Treasurer: Karen Steffensen Secretary: Karina Ruby Member: Anne-Marie Erikstrup Member: Marie Villumsen Member: Bodil Mathiasen Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Karen Steffensen Karina Ruby Anne-Marie Erikstrup Marie Villumsen Bodil Mathiasen Baseline study By Sara Illeras Castellon Nicolaisen In January this year I went three weeks to Lesotho to visit DLN's partner organisation Development of Peace Education (DPE). I have never been in Lesotho before and I arrived with high expectations. DPE had organised that I could stay with a Basotho family in the centre of Maseru with a woman and her two grand children. They were very hospitable and in the weekends they took me to barbecues with their family and friends. Baseline studie Af Sara Illeras Castellon Nicolaisen I januar måned rejste jeg tre uger til Lesotho for at besøge en af DLN's partnerorganisationer Development of Peace Education (DPE). Det var første gang jeg skulle til Lesotho, og jeg var meget spændt på at skulle af sted. DPE havde kontakt med en Basotho familie midt i Maseru, hvor jeg kunne bo sammen med en dame og hendes to børnebørn. Min værtsfamilie var meget gæstfri og i weekenden tog de mig ofte med til grillfester og besøg hos deres familie og venner. Som en del af mit besøg skulle jeg skrive en baseline rapport for DPE projektet, det vil sige en rapport der beskriver, hvordan udgangspunktet er inden projektet går i gang. Projektet som DLN har startet op med DPE fokuserer på borgerinddragelse i de politiske processer i Lesotho. I løbet af de tre uger besøgte jeg Berea, Mafeteng og Mokhotlong, hvor jeg interviewede landsbyernes beboere, høvdinge og lokalpolitikere om deres politiske 8

9 indflydelse. Jeg kørte dertil i bil sammen med DPE's ansatte op ad snoede veje oppe i bjergene, og det var bagende varmt. Da vi ankom i de forskellige landsbyer havde beboerne sat store telte op, hvor møderne blev holdt. As part of the visit I had to write a Baseline report for DPE and DLN, which means a report that, describes the point of departure before the project starts. The DPE and DLN project focuses on public participation in the political processes of Lesotho. During my stay I visited Berea, Mafeteng and Mokhotlong and interviewed the community members, chiefs and local councillors in the areas. DPE staff members took me there in their car, up and down the mountains in the heating sun. When we arrived in the villages the community members had prepared large tents where we could have the meeting. Each time many people arrived who would like to talk to me and tell me about their experiences. They told me about the yearly community parliaments, organised by DPE, they have every year in July, where the community members can meet members of the parliament and ministers and discuss how the public spending should be prioritised. After my visit in Berea, Mafeteng and Mokhotlong I returned to DPE's office in Alle steder var der mødt mange mennesker op, som var ivrige for at tale med mig. De fortalte blandt andet om de årlige borgerparlamenter, organiseret af DPE, som de holder i juli, hvor folk har mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige parlamentsmedlemmer og ministre og komme med deres syn på hvordan politikerne skal prioritere pengene det kommende år. Efter mine besøg i Berea, Mafeteng og Mokhotlong vendte jeg tilbage til DPE's kontor i Maseru, hvor jeg havde tid til at samle op på mine interviews og skrive den endelige rapport. 9

10 Maseru, where I had time to gather an overview of all my findings and write the final baseline report. Jeg nåede også at interviewe flere NGO'er, parlamentsmedlemmer og en minister, som både var meget positive, men også lidt kritiske over for DPE's ideer. Det var været en virkelig stor oplevelse, og siden jeg er kommet hjem til Danmark har jeg holdt kontakt med min familie i Lesotho, og jeg har fulgt spændt med i hvordan DPE's projekt udvikler sig. I also found time to interview varies organisations, members of parliaments and a minister of the government. It has been a wonderful stay and since my return to Copenhagen I have been in contact with my Lesotho family varies times and I am very curious to follow what is going on in the DPE project. Addition Anders Foghsgaard has asked the editor to ad to his article in Lumela.dk issue 35 about COWI. He wants to pinpoint that in Lesotho it is only possible to lease a plot in 99 years and not to own it as in Denmark. New board member Anne-Marie Erikstrup Hansen completed her training as an international social worker in 2012 and has previously worked in Africa in Tilføjelse Anders Foghsgaard har bedt om at få en tilføjelse til hans artikel om COWI i Lumela.dk nr. 35 med i dette nummer. Det skal pointeres, at man i Lesotho kun kan lease en grund i 99 år og altså ikke eje den ligesom i Danmark. Ny i bestyrelsen Anne-Marie Erikstrup Hansen er uddannet socialrådgiver fra den internationale linje i Aarhus i 2012 og har i den forbindelse tidligere arbejdet i Afrika. Hun har desuden en BA i Dansk og Medievidenskab. Hun arbejder pt. med integration af flygtninge i Danmark. I efteråret 2012 blev hun medlem af Denmark Lesotho Networks projektgruppe: Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho, hvis lokale partner er Rural Self-help Development Association (RSDA). I 10

11 connection with this. She also has a BA in Danish and Media Studies. She currently works with integration of refugees in Denmark, In the fall of 2012 she became a member of Denmark Lesotho Network's projectgroup: Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho, whose local partner is Rural Self-help Development Association (RSDA). She participated in the group's visit to Lesotho in February den forbindelse deltog hun i et besøg til Lesotho i februar New board member Marie Villumsen has been a volunteer in DLN since 2009 and has been involved in development and implementation of the projects with Development for Peace Education (DPE). She has visited Lesotho several times to work with DPE on the design, implementation and evaluation of the projects. With a background in humanitarian and human rights work, Marie is very active in Danish development work though her volunteer engagement in DLN and other Danish development organisations and her present job at the Danish Institute for Human Rights. Ny i bestyrelsen Marie Villumsen har været frivillig i DLN siden Hun har været involveret i udviklingen og implementeringen af projekterne med Development for Peace Education (DPE) og har i den forbindelse besøgt Lesotho flere gange i forbindelse med design, implementering og evaluering af projekterne. Through her work, studies and travel in the Southern Africa region she has implemented projects with a wide range of NGOs and state institutions in Zimbabwe, Zambia, Sudan and Med en baggrund i humanitært og menneskerettigheds arbejde, er Marie meget aktiv i dansk udviklingsarbejde gennem sit frivillige engagement i DLN og andre danske udviklingsorganisationer og sit nuværende job hos Dansk Institut for Menneskerettigheder. Gennem sit arbejde, studier og rejser i det Sydlige Afrika har hun implementeret projekter med forskellige NGOer og stats institutioner i 11

12 Tanzania. She is dedicated to the promotion of public participation in development and through her engagement with DPE and visits to Lesotho she has become dedicated to working with governance and citizen engagement in Lesotho. Zimbabwe, Zambia, Sudan og Tanzania. Hun er dedikeret til at fremme borgerdeltagelse i udviklingsarbejdet og gennem arbejdet med DPE og besøg i Lesotho er hun blevet dedikeret til arbejdet med borgerdeltagelse i Lesotho. New Board member My name is Sara Nicolaisen, I am 31 years old and I live in Copenhagen. I have a Master degree in International Development Studies and throughout my studies I have had a great interest in Sub-Saharan Africa. Ny i bestyrelsen Jeg hedder Sara Nicolaisen, jeg er 31 år og bor I København. Jeg har en kandidat i Internationale Udviklingsstudier og har gennem mit studie interesseret mig meget for Afrika syd for Sahara. Jeg har tidligere været 6 måneder i praktik på den Danske Ambassade i Zambia og jeg har gennem den seneste tid Previously I have stayed 6 months in Zambia, where I did an internship for the Danish Embassy in Zambia, and recently I have travelled in Zimbabwe, Mozambique and South Africa. I am new in DLN and I have been a member of the organisation since January 2013, where I stayed 3 weeks in Lesotho conducting a Baseline study for DLN's partner organisation DPE. I have a great interest in Lesotho, and I am looking forward to work for DLN's executive board. opholdt mig i Zimbabwe, Mozambique og Sydafrika. Jeg er ny i DLN og har været med siden januar 2013, hvor jeg var 3 uger i Lesotho for at skrive en rapport for en af DLN's partnere DPE. Jeg har stor interesse for Lesotho, og jeg ser frem til at arbejde for DLN's bestyrelse. News from Lesotho: From AllAfrica Lesotho to Expand HIV and Tuberculosis Programs 8 May 2013 MASERU, LESOTHO THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA ANNOUNCED TODAY THAT IT IS SIGNING TWO GRANT AGREEMENTS WITH THE MINISTRY OF FINANCE OF LESOTHO TOTALING US$17 12

13 MILLION, TO ALLOW LESOTHO TO EXPAND PREVENTION AND TREATMENT OF HIV AND MULTIDRUG RESISTANT TUBERCULOSIS (MDR-TB). Lesotho has the third highest HIV prevalence in the world, at 24 percent, and the fourth highest estimated TB incidence. The TB-HIV co-infection rates are the fifth highest in the world and multidrug resistant TB is a growing challenge. "We are very pleased to be here today signing these grants," said Dr. Leketekete Victor Ketso, Minister of Finance. "We expect to make great progress in the fight against the diseases through these and other grants. The Global Fund has also invited Lesotho as an interim applicant with US$25 million for HIV and AIDS under its new funding model, which will allow for greater predictability of funding and more strategic investment." Dr. Pinkie Rosemary Manamolela, Minister of Health, added: "The HIV grant signed today will target most vulnerable populations such as women and girls, people living with HIV, and youth out of school, in order to reduce the incidence of new infections and increase universal access to HIV counseling and testing services." Most at risk populations will be reached with a basic package of prevention interventions, such as prevention messages, condom distribution, management of sexually-transmitted infections, and referrals to health facilities. They will be implemented in partnership with civil society organizations and community support groups. The Tuberculosis grant will seek to address MDR/XDR-TB, TB/HIV co-infection, expand high quality TB treatment (DOTs), and engage communities in TB control. "Lesotho is making significant efforts to address the emerging problem of multiple TB drug resistance strains and the serious challenge of HIV/TB co-infection," said Cynthia Mwase, Regional Manager of the Southern and Eastern Africa Team of the Global Fund. "However, there is still more work to do with treatment success and completion rates for new and previously treated cases. The Global Fund is pleased to be able to support Lesotho to work towards achieving global targets." Lesotho has made progress towards the reduction of the HIV epidemic. Incidence of new HIV infections declined by 16% between 2008 and Evidence shows that 97percent of new infections are driven by multiple and concurrent partnerships. The Global Fund has disbursed US$123 million to support the fight against HIV and TB in Lesotho since There are currently 77,000 people on ART, amounting to 61 percent of the estimated number of people in need, and 246 confirmed MDR-TB cases on treatment. The Global Fund is the main financer of second line TB treatment in Lesotho. Lesotho: Court to Rule on Women's Rights BY RICHARD LEE, 15 MAY 2013 On 16 May, the Lesotho Constitutional Court will issue its decision on whether women in Lesotho can succeed to chieftainship. The ground-breaking case brought by Senate Masupha, the first-born child of a chief, challenged the Chieftainship Act, which only permits first-born sons to succeed to chieftainship. "Denying all women the possibility of succeeding to chieftainship not only violates the right to equality under the Lesotho constitution but also reaffirms the notion that women are subordinate members of Lesotho society," said Priti Patel, Deputy Director of the Southern Africa Litigation Centre (SALC), who intervened as friends of the court (amicus curiae) in the matter. "We will see tomorrow whether the court will affirm the rights of women in Lesotho or further entrench women's secondary status." In its submissions, SALC argued that the law is unconstitutional under the Lesotho Constitution as well as under Lesotho's international and regional obligations. The submissions also document how laws that discriminate against women significantly harm the government's ability to effectively respond to Lesotho's HIV epidemic. This case is part of a broader trend in the region to change or repeal laws which explicitly promote gender discrimination. The Constitutional Court in South Africa has struck down laws which deny women the right to inherit or succeed to chieftainship. In Botswana, the High Court recently struck down a customary law which denied women the right to inherit. Courts in Ghana, Kenya, Nigeria, and Tanzania have also all struck down laws which deny women the right to inherit due solely to their gender. 13

14 Lesotho Must Increase Citizen Participation BY RICHARD LEE, 27 MAY 2013 ANALYSIS Despite widely praised elections in 2012, the Lesotho parliament must repeal laws that restrict citizens' participation in political processes and pass new legislation to consolidate the country's impressive democratic credentials, said a new report issued today by the Africa Governance Monitoring and Advocacy Project (AfriMAP). Entitled 'Lesotho - Political Participation and Democracy', the 108-page report praises the country for its recent record of political stability and highlights the fact that the incumbent peacefully relinquished power in 'a rarity in current-day political contestation on the African continent'. However, the report also pinpoints a number of critical challenges, particularly the lack of political will to ensure that decentralization is fully implemented at the local level. This, it says, continues to restrict the political space for effective engagement by ordinary citizens. The report calls on the government to support effective decentralization by allocating the necessary resources to local councils to ensure they have the capacity to carry out their legal mandate, and by granting them the autonomy to provide citizens with the opportunity to fully participate in local affairs. "Lesotho is an emerging democracy that - unlike many African 'democracies' - can point to years of political stability and the peaceful transition of power through the ballot box," said Ozias Tungwarara, Director of AfriMAP. "However, Lesotho must now consolidate its impressive track record by giving all citizens more of a voice, developing its institutions, and promoting more transparent and accountable government." Written by Motlamelle Anthony Kapa, Head of the Department of Political and Administrative Studies at the National University of Lesotho, the report warns the authorities not to miss the opportunity to repeal the Public Procession Act, which restricts citizens' right of freedom of association, as enshrined in numerous regional and continental treaties and standards. The study also urges the government to prioritise an Access to Information law, which would contribute significantly to the development of a more credible and open government. The issue of limited access to the state owned media by opposition politicians is another major issue that the report highlights. Routinely denying opposition figures access to state media - apart from during elections when they are granted limited exposure - ensures that there is no level playing field and no conducive environment for debate or the discussion of divergent views. Therefore, the report calls upon the government to transform the state broadcaster into a public broadcaster that will serve the interests of all Basotho rather than just the ruling elite. The unprecedented study squarely places the onus on parliamentarians to do more to open up the political process and promote public participation. For example, the report calls on MPs to invite, and assist, citizens to contribute during budget preparations. It also urges parliamentarians to pass the Human Rights Commission Bill to establish the much-needed institution, which will help to promote and protect the fundamental rights of all Basotho. The study, which is the first of three major reports on Lesotho to be released by AfriMAP and the Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), focuses on nine thematic areas - Lesotho's constitutional framework; equal citizenship; policy processes; elections; political parties; the legislature; local government; traditional authorities; and development assistance. Documentation: Lesotho - Political Participation and Democracy From Mail & Guardian Lesotho chieftainship for men only 24 May :00 - Eva-Lotta Jansson Judges find that banning daughters from inheriting positions is not a discriminatory practice. In a case brought by Senate Masupha, the first-born female child of a chief, Lesotho's Constitutional Court has reiterated that daughters cannot succeed their fathers to become chiefs. The court said last week that not allowing daughters to inherit the role, based on Lesotho's customary law, was not discrimination and therefore not unconstitutional. 14

15 "It is our view that the applicant cannot be said to be discriminated against on the basis of her sex, but even if that were the case, it does not violate the constitutional provision to the extent that Section 10 of the Chieftainship Act may be declared unconstitutional," said the panel of three Lesotho High Court judges sitting as a Constitutional Court, in its ruling delivered on May 16. Lesotho does not have a Constitutional Court, but instead convenes a panel of judges from the high court when issues of constitutionality are raised. The verdict can now be appealed in the country's regular appeals court. Speaking from Rome, where she is the acting ambassador for Lesotho, Masupha said: "I'm disappointed with the ruling. I didn't expect it. I believe that justice has to be done." At the crux of the case is a section of the Kingdom's Chieftainship Act, encompassing customary law in Lesotho, which allows only males to succeed their fathers to chieftainship. The traditional chieftaincy structure has its roots in a system devised by King Moshoeshoe I, who founded Lesotho in the late 1800s. The chieftaincy is composed of the king, currently King Letsie III, 22 principal chiefs, and ward and village chiefs. Customary law in Lesotho says that while wives can become "caretakers" of the chieftainship until a male heir takes over, or if their chief husbands become ill or die, women cannot, on the basis of their sex, inherit the role or succeed to chieftainship. In the case brought by Masupha, her mother was appointed "caretaker" of the chieftainship when her father died. Then when her mother died, her brother and half-brother vied for the chief's position. Masupha then intervened, wanting to inherit the position as the chief's first-born child. Kuena Thabane, a lawyer, and head of the Federation of Women Lawyers in Lesotho, said the federation was disappointed with the ruling. "This judgment takes us back to the stone age, referring to customary law and reiterating what is written in the books of law on male dominance," she said on the phone from Maseru. "Customary law is supposed to be dynamic and not written in cement." The federation filed an amicus curiae brief supporting Masupha's case. Together with Masupha's lawyers and the other parties supporting her case, a decision had been made to appeal, said Thabane. "Since we still have room to appeal, we intend going on appeal over legal issues that were raised by the judgment." The judgment went against the trend in the region to uphold the rights of women and was worth appealing, said Priti Patel, deputy director of the Johannesburg-based Southern Africa Litigation Centre (SALC), which also filed an amicus curiae brief in the case. "I think what they are saying is that the fact that daughters can't succeed to chieftainship is not unconstitutional," Patel said about the ruling. This is contrary to moves in other countries in the region to amend or repeal laws that explicitly promote gender discrimination, according to the centre. In South Africa the Constitutional Court invalidated laws denying women the right to inheritance and succession to chieftainship. Laws denying women inheritance based on gender have also been struck down in Ghana, Kenya, Nigeria and Tanzania. The Lesotho court did consider arguments along these lines, but were not swayed by them, according to the ruling: "It coud [sic] be argued that Lesotho is in fact lagging behind in its policies of equality between the sexes. That may be a fair comment; but it has equally not abolished the death sentence on the basis of the right to life; neither does this country consider itself bound by the principles of the rights of gay people to the extent of allowing same-sex marriages. Many countries in the world have not yet developed to that stage," said the ruling. "Each country must be allowed to make its choices in this respect." 15

16 12 May 2013 humanitarian news and analysis a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Mixed picture for Lesotho's food security Early rains helped get the farming season get off to a promising start MBABANE, 25 March 2013 (IRIN) - It s a chilly autumn morning and Ntja Mphale, 62, and his wife, Malehlohonolo, are hoeing a dew-covered field just outside their village of Machache, 43km from Lesotho s capital, Maseru. They are among thousands of unemployed Basotho who depend on seasonal work weeding smallholder farmers fields to earn a little cash. The job will provide some temporary relief for Mphale and his family. Some farmers are generous - they can give you as much as 40 maluti (US$4.40) per day, while others give you only 20 ($2.20), but we cannot decline any money, no matter how small. We need to survive, said Mphale. Such work was scarce in the previous two planting seasons. Heavy rains and flooding during the season caused losses that were compounded by a prolonged drought at the start of the season. Many smallholder farmers chose not to plant at all rather than risk incurring further losses. The total area planted to maize, Lesotho s staple crop, dropped by 40 percent, and piece-work labouring in fields dried up. In previous years, the hoeing jobs were hard to come by because few farmers had the guts to compete with the weather, said Mphale. However, this time around I bought shoes for my four grandchildren with the wages I got from hoeing. Photo: Mpho Shelile/IRIN Government steps in Realizing that the 82 percent of Basotho who rely on agriculture for a living could not weather another poor harvest, the government declared the food security situation an emergency in August 2012 and called for donor support to help address the immediate needs of 725,000 people facing hunger, as well as the longer-term need to boost agricultural productivity. For the planting season, the government set aside 117 million maloti ($13 million) for agricultural subsidies, tractors and other related costs. In selected villages all over the country, the government paid the full cost of seed, 16

17 fertilizer and tractors for ploughing. In return, they will receive 70 percent of the harvest, leaving farmers with the remaining 30 percent. Early rains helped the government s interventions and the result has been that thousands of hectares of arable land which had lain fallow in recent farming seasons have now been planted. The prospect of a greatly improved harvest has brought hope to thousands of subsistence farmers. The last time my crops looked so healthy, it was a decade or so ago - I am so relieved, said Tsepo Masupha, a farmer in Roma, 40km from the capital, Maseru. I am tired of buying mealie-meal [maize flour, a staple food] - it s so expensive. However, this year I will even be able to feed my animals. Informal traders in Maseru are already benefiting from this year s better planting season. Ahead of the main harvest in May-June, when dried maize cobs are gathered for milling and turned into mealie-meal, some farmers sell green maize (corn on the cob) to traders like Thabang Seetsa. In recent years, Seetsa was sometimes forced to travel to South Africa to buy green maize because it was in such short supply in Lesotho, but now he can get it from local farmers at a much lower price. Army worm outbreak However, Sekhonyana Mahase, the Senior Crop Production Officer in the Ministry of Agriculture, warned that the outlook was not as positive as it had seemed at the beginning of the year. Initial predictions of good yields were bound to be revised downwards after a lack of rain during February and an unprecedented outbreak of crop-eating army worms. The worms, in fact the caterpillar of a moth, eat the leaves of the maize plants, which are critical for photosynthesis causing the stalks to dry up, so no maize cobs are formed. "Roughly, the worms have destroyed over 30,000 hectares of maize crops all over the country" Reports about the impact of the army worms are still trickling in, but Mahase indicated that the government target of harvesting two tonnes of maize per hectare now looked unlikely to be met. Roughly, the worms have destroyed over 30,000 hectares of maize crops all over the country [equivalent to nearly 25 percent of the planted area], including fields in the most fertile parts of the land, he told IRIN. The caterpillars started appearing in January 2013, forcing the government to hire helicopters for spraying from neighbouring South Africa at a cost of M4 million (US$444,000) in addition to the expense of hiring ground-sprayers in mountainous areas where the use of helicopters is too risky. According to Mahase, the crops that fell victim to the worms were those planted at the end of December 2012 and in early January When the army worms came, they were successful in destroying those crops with soft and greenish leaves. As for those that were planted much earlier, very little damage was done, he said. Tsepo Masupha lost half of his crops to army worms, but hopes he will still be able to get a harvest from the maize he planted earlier. Though I am very hurt with the loss, I did not plough my crops at 17

18 the same time. In some of my fields, the crops are almost ready for harvesting; at least I will have something to eat. The lack of rain and intense heat during February caused more problems for farmers, but Mahase said it was still too soon to estimate the full extent of the combined damage from the army worms and lack of rain. ms/ks/he Theme (s): Food Security, Governance, [This report does not necessarily reflect the views of the United Nations] Lesotho s hospitality industry takes giant leap towards stargrading Leaders/Features Pepper May 10, :32 am By Tsitsi Matope MASERU-Lesotho s hospitality industry took a giant step towards establishing the country s first star-grading system following last Friday s graduation of 28 assessors in Maseru. The evaluators underwent an intensive one-month training programme conducted by American consulting firm, International Executive Service Corps (IESC), graduating with world-class accommodation facilities assessment qualifications to mark a critical step in the kingdom s quest for a structured hospitality sector. With various skills in tourism, heritage, culture and hospitality, the 28 graduates became the first locals to acquire quality assessment skills that are in line with the newly harmonised requirements stipulated by the Regional Tourism Organisation of Southern Africa (RETOSA). But without the assessors, Lesotho would not have been able to implement the grading system an undertaking expected to raise standards and improve services and infrastructure in the hospitality sector hence the significance of last week s graduation at the State Library. The first batch of classified facilities is expected to be unveiled at the end of June this year, making way for the gradual implementation of the star-grading programme by the tourism ministry in close collaboration with the Lesotho Tourism Development Corporation (LTDC). The course-conductors from the IESC have been in the country since January this year and are working under a five-year World Bank-funded Tourism Development Programme (TDC) coordinated by the Private Sector Competitiveness Project (PSCP). In an interview on Monday this week, the TDP national coordinator, Mr Tsepang Hatase, told Public Eye implementation of the Quality Star Grading System would make Lesotho the first country in southern Africa to implement RETOSA s synchronised evaluation system. The harmonisation is expected to improve the marketing of the region based on similarities in quality of service tourists could expect in any southern African country. We are soon going to roll-out the implementation of unique features based on quality assurance, responsible tourism and universal accessibility. These standards recognise the 18

19 future of tourism in areas of responsible tourism and universal accessibility. Heightened community participation, fair trade, liveable wages, protection of the environment and how establishments are going to respond to various disability needs, are going to be the driving force of the sector in the near future, Hatase said. The assessors, Hatase added, were prepared well-enough to be knowledgeable of the evolving tourism sector. Out of the 28 trained assessors, the top seven would soon undergo Master Assessors Training, with the best student from the latter group set to be hired by the LTDC to assume the position of Master Assessor. The other 27 are to work independently although still remaining partners of the corporation. They could also be contracted by the LTDC when need arises. The idea behind training more than we could immediately employ was to ensure we had enough skilled assessors in our pool. We are expecting the demand to grow gradually since assessment of facilities would be done annually in future, Hatase said. He further explained the assessment and star-awarding would be conducted in a transparent manner in order to ensure credibility. Upon completing the examination of establishments such as hotels, lodges, bed-and-breakfast facilities and guesthouses, assessors would make recommendations to be analysed by the programme coordinator, Master Assessor and Awards Committee Board for the final decision. The system will grade what is in place on the day of the inspection, not what establishmentowners intend to improve later. Proprietors throughout the country have been sensitised and more than 95 percent are aware of the on-going programme and what is expected of them. Hatase also said 12 assessments would be piloted next month while selection would be based on the level of enthusiasm about the programme. However, some of the newly trained assessors said they had not expected the evaluation to be challenging, until they visited various establishments during their practical course. Miss Retselisitsoe Maloi, who last year graduated with a Master s Degree in Tourism at the Vaal University of Technology in South Africa, said visiting some of the establishments exposed her to realities she had not imagined. There is a lot of work to be done at some establishments for them to reach the minimum requirements for grading. For some facilities, there isn t much emphasis on quality service but how many visitors they can accommodate, for example. The training of staff would help improve services at some establishments we visited while even more could be done to make facilities visitor-friendly. There is also need to inspire owners to see beyond the Lesotho market, Maloi said. She added although a significant number of establishment-owners were participating in the star-grading programme, implementation of the expected changes in order for facilities to acquire stars, was likely to be a challenge. Another assessor, Mr Thobei Thobei, said landlords should prioritise raising capital to finance the upgrading of their facilities. Ensuring they become part of the grading is critical because this would lead to effective marketing and connect them to tourists who are willing to stay longer and pay more for quality services, Thobei said. He added government and other development partners should also set aside a fund to help in the upgrading of some facilities, particularly where a lot of work needs to be done. The responsibility should not only lie with the owners because their failure to comply with new requirements would negatively impact on the whole sector and country at large. There is need for a network of efforts for the successful implementation of the programme. Thobei studied Tourism Management at the Central University of Technology in South Africa, where he graduated last year. He further explained with so much investment in tourism training, the country should take serious, the development and growth of the sector in order to absorb and utilise all available skills. 19

20 Another assessor, Miss Sebabatso Santho, who studied Heritage, Cultural Tourism and Hospitality Management, said the available skills should be fully utilised to raise the standards of the hospitality sector. Some people running establishments are doing it informally and not out of genuine passion to enable them to invest in improving their facilities, which should not be the case, she pointed out. Santho said in such instances, partnering or employing people skilled in tourism and hospitality management could help improve the establishments. She further emphasised the need to continue strengthening current tourism legislation to support further development of the sector, protect assets, preserve cultural sites and retain skills. We need to develop local capacity so that indigenous establishments can thrive. Communities too, should be educated on the link between tourism, culture and heritage so they can also organise themselves and become an integral part of the tourism sector. Santho also noted with such a rich culture admired the world over, Basotho have a unique selling point they alone, could present to the world. Meanwhile, the International Executive Service Corps team leader, Mr James McGregor, on his part, said Lesotho s tourism sector had a lot of potential and many areas to tap into, for its growth. Implementation of the star-grading programme, he highlighted, is set to provide standards and guidelines that would help tackle challenges emanating from poor service. The hospitality sector should enjoy many types of tourists and the programme provides a template on how to cater for those visitors, improve facilities, have confidence to increase rates and improve on revenue for sustainable and viable operations, McGregor said. McGregor also said although it might take long for some establishments to meet the required minimum standards, the programme would motivate owners to work towards improving their facilities and services. The programme has also helped develop the capacity of establishment-owners to understand tourism is the bright lights of the economy. It is important to see the bigger image of its connectedness with other sectors, which can grow following its own development while the immense employment opportunities it provides are critical for poverty alleviation in Lesotho. He emphasised the programme also sought to enhance understanding on the importance for all stakeholders to work towards developing a self-sustained hospitality sector to allow the continual circulation of locally generated money. A self-sustained hospitality sector, he explained, entailed its development so it could supply all goods currently bought in neighbouring South Africa. Money generated locally easily flows into South Africa before it circulates at least three times. Many tourists are educated and would like proceeds to largely benefit the local market. They would be happier to eat locally-produced bread and cheese and drink tea with locallyprocessed milk, he said. What is Denmark Lesotho Network? The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN aims at supporting NGO s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network 20

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere