Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden"

Transkript

1 Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 9 Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen Kvalitetssikring, centret: Jesper R. Fredshavn AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold 1. Formål 3 2. Strategi 3 3. Artsovervågning af fugle 4 4. Anden overvågning af fugle 8 5. Datahåndtering og afrapportering 8 2

3 1. Formål Formålet med programmet til overvågning af fugle i NOVANA er inden for den angivne økonomiske ramme at fremskaffe det faglige grundlag for at kunne opfylde Danmarks forpligtelser i henholdt til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, det Trilaterale Vadehavssamarbejde, Saltvandssøloven og Tøndermarskloven samt anden national lovgivning, herunder: Vurdering af bevaringsstatus for fuglearter, herunder både ynglefugle og trækfugle, som indgår i udpegningsgrundlagene for EU-fuglebeskyttelsesområder Afrapportering til EU i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet (artikel 12 rapportering) Understøttelse af nationale forvaltningsmæssige behov i Natura planlægningen Overvågningsforpligtelser i medfør af Ramsar-konventionen er dækket i kraft af den overvågning, der sker i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, da alle Ramsar-områder i Danmark også er EU-fuglebeskyttelsesområder. 2. Strategi Gunstig bevaringsstatus defineres i EU-habitatdirektivet som vurderingen for arter, som har og i fremtiden ser ud til at have levedygtige bestande, hvis udbredelsesområde ikke er i tilbagegang, og som også i fremtiden vurderes at have tilstrækkeligt store levesteder til at opretholde disse levedygtige bestande. En foreløbig vurdering af bevaringsstatus for fuglearter er anført i Pihl m.fl. (2003). Ud over kategorien gunstig bevaringsstatus opereres med kategorierne ugunstig og usikker bevaringsstatus samt forsvundet. 2.1 Ynglefugle Princippet i overvågningen af ynglefugle er, at arter, som indgår i et eller flere udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder, overvåges mindst én gang i perioden For arter, hvis bevaringsstatus vurderes gunstig, overvåges alene antal og/eller udbredelse det såkaldte basisprogram. Skulle bevaringsstatus for en art ændre sig til ugunstig eller usikker, eller er arten ved den foreløbige vurdering kategoriseret som ugunstig, vil en række levestedsparametre kunne indgå i overvågningen - det såkaldte udvidede program. Det vil sige, at overvågningsindsatsen koncentreres om de arter, som vurderes at have den ringeste bevaringsstatus. For arter, som ikke betragtes som regelmæssige danske ynglefugle, hvilket vil sige arter, som ikke har ynglet 10 år i træk i Danmark, vil levestedsparametrene ikke blive vurderet. Overvågningen er intensiv for langt de fleste arter. Intensiv overvågning omfatter i NOVANA-sammenhæng overvågning af bestandsstørrelse. Den intensive overvågning er for ynglefugle delt op i Intensiv 1 og Intensiv 2. For begge typer af intensiv overvågning gennemfører Naturstyrelsen (NST) feltarbejde, indtastning og kvalitetssikring af data i Naturdata.dk, der er en fællesoffentlig database under Danmarks Miljøportal. Ekstensiv overvågning er alene overvågning af udbredelse og omfatter dels de mere almindelige arter og dels et par arter, som ikke er nært knyttet til fuglebeskyttelsesområder. Denne overvågning baserer sig på indtastninger i 3

4 DOF-basen. DCE gennemfører kvalitetssikring og analyse af data. Data, der ligger til grund for udbredelseskort indlægges i Naturdata.dk. Der lægges i fugleprogrammet i NOVANA op til, at der især i det ekstensive program anvendes data indtastet af Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer i DOFbasen. Hvor DOF-data anvendes i forbindelse med de intensivt overvågede arter sker der en validering af data hos NST og de tilsendte data noteres i feltskemaet i den tekniske anvisning for arten. I tilfælde af, at der mangler data til at feltskemaet kan udfyldes tilfredsstillende, indhenter NST de manglende data ved kontakt til observatør/artscaretaker eller ved feltbesigtigelse. For de ekstensivt overvågede arter bliver alle observationer gennemgået af DCE, og alene de observationer, der vedrører ynglende fugle, indgår i de udbredelseskort, som DCE på den baggrund udarbejder. 2.2 Trækfugle Princippet for overvågning af trækfugle er som for ynglefugle, at de arter, som indgår i et eller flere udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder, overvåges mindst én gang i perioden Et andet princip har været, at overvågningen skal være en del af og derfor synkroniseret med de internationale tællinger af vandfugle, som koordineres af Wetlands International (hovedsæde i Wageningen, Holland). Overvågningen i Vadehavet indgår som en del af det danske bidrag til det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Endelig foretages overvågning af ynglefugle i Tøndermarsken og på Tipperne. De talrigt eller almindeligt forekommende vandfugle overvåges efter et program, som fortsætter den intensive overvågning af arternes bestandsstørrelse i Danmark, som DCE hidtil har gennemført (Tabel 2). Denne overvågning af en række arter er nødvendig for at opfylde Miljøministeriets behovsopgørelse og indgår desuden som grundlag for rådgivning om jagt og jagttider. Ved revisionen af udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelsesområder i 2005 blev en række nye trækfuglearter inddraget. Det gælder specielt en række rovfugle og pomeransfugl. Disse arter vil blive ekstensivt overvåget ud fra data indtastet i DOF-basen mindst én gang i perioden Artsovervågning af fugle 3.1 Ynglefugle Overvågning af ynglefugle i Danmark omfatter arter, som forekommer i et eller flere udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder. Der er udarbejdet en detaljeret oversigt over metode og frekvens i overvågningen (Tabel 1). Overvågning gennemføres som angivet i de tekniske anvisninger for overvågning af ynglefugle. Godkendte Tekniske anvisninger findes på DCE s hjemmeside. Intensiv overvågning Den intensive overvågning efter Intensiv 1 omfatter arter, som forekommer i eller vender tilbage til kendte lokaliteter oftest inden for fuglebeskyttelsesområder, og det er således ret forudsigeligt, hvor disse arter vil forekomme. Ved arter, som overvåges efter Intensiv 1, udfører NST opsøgende feltarbejde af kendte og potentielle ynglelokaliteter, som angivet i den tekniske anvisning for arten. Intensiv 2 omfatter meget sjældne arter, uregelmæssigt ynglende arter og arter, hvis forekomst ikke kan forudsiges. Ved Intensiv 2 4

5 baserer NST sit arbejde på indtastninger af observationer i Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen). DOF udtrækker disse data og fremsender dem til NST (FKG Natur), der videredistribuerer til de enkelte NSTenheder med kopi til DCE. Tabel 1. Oversigt over arter, som indgår i NOVANA-overvågningen af ynglefugle, overvågningsmetode og årstal, hvor overvågningen gennemføres. Fugleart ynglefugle Latinsk navn Intensiv 1 Intensiv 2 Ekstensiv Nordisk lappedykker Podiceps auritus Årlig Rørdrum Botaurus stellaris 2013 Sort stork Ciconia nigra Årlig Hvid stork Ciconia ciconia Årlig Skestork Platalea leucorodia 2011,2014 Bramgås Branta leucopsis Foto 2013* Årlig Hvepsevåge Pernis apivorus 2012,2015 Rød glente Milvus milvus 2012 Havørn Haliaetus albicilla 2013 Rørhøg Circus aeruginosus 2012,2015 Blå Kærhøg Circus cyaneus Årlig Hedehøg Circus pygargus 2011,2013,2015 Kongeørn Aquila chrysaetos 2012,2015 Fiskeørn Pandion haliaetus 2012,2015 Vandrefalk Falco peregrinus 2012,2015 Urfugl Tetrao tetrix - - Plettet Rørvagtel Porzana porzana Årlig Engsnarre Crex crex 2011, 2014 Trane Grus grus 2011, 2014 Klyde Recurvirostra avosetta 2014 Hvidbrystet Præstekrave Charadrius alexandrinus Årlig Hjejle Pluvialis apricaria Årlig Engryle (Sydlig almindelig ryle) Calidris alpina schinzii 2012, 2014 Brushane Philomachus pugnax 2012, 2014 Tinksmed Tringa glareola 2011, 2013, 2015 Sorthovedet måge Larus melanocephalus Årlig Dværgmåge Larus minutus Årlig Sandterne Gelochelidon nilotica Årlig Splitterne Sterna sandvicensis 2012, 2015 Fjordterne Sterna hirundo 2012, 2015 Havterne Sterna paradisaea 2012, 2015 Dværgterne Sterna albifrons 2012, 2015 Sortterne Chlidonias nigra Årlig Stor hornugle Bubo bubo 2012,2015 Mosehornugle Asio flammeus 2011, 2013, 2015 Perleugle Aegolius funereus Årlig Natravn Caprimulgus europaeus 2012,2015 Isfugl Alcedo atthis 2012,2015 Sortspætte Dryocopus martius 2012,2015 Hedelærke Lullula arborea 2012,2015 Markpiber Anthus campestris 2011,2013,2015 Blåhals Luscinia svecica 2012,2015 Høgesanger Sylvia nisoria - - Rødrygget tornskade Lanius collurio 2012,2015 * Fotoovervågning foretages udelukkende på Saltholm 5

6 Overvågningen af ynglefugle er koncentreret om regelmæssigt ynglende fuglearter med ugunstig og i nogen udstrækning også usikker bevaringsstatus. For disse arter gennemføres overvågningen hvert eller hvert andet år, og der indgår typisk en række habitatparametre i overvågningen. Arter med gunstig bevaringsstatus overvåges hvert tredje eller hvert sjette år, og habitatparametre indgår ikke i overvågningen. Ekstensiv overvågning Den ekstensive overvågning omfatter arter, som det ikke er praktisk muligt at overvåge intensivt, fordi de er for talrige eller forekommer i almindelige habitater uden for fuglebeskyttelsesområder (som eksempelvis engsnarre i græsmarker). Basisdata lægges ikke ind i Naturdata.dk, men DCE udarbejder på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOF-basen udbredelseskort for de enkelte arter. Data, der danner grundlag for disse udbredelseskort indlægges i Naturdata.dk. 3.2 Trækfugle Overvågning af trækfugle sker dels gennem optællinger foretaget af DCE (Intensiv overvågning) og dels ved analyse af data indtastet i DOF-basen (Ekstensiv overvågning) (Tabel 2). Tabel 2. Overvågning af trækfugle i NOVANA programmet med status på Fuglebeskyttelsesdirektivet, overvågningstype, overvågningsfrekvens og aktør mht. feltarbejde. Fugleart trækfugle Latinsk navn Bilag 1 Intensiv Ekstensiv Frekvens Feltarbejde Nordisk lappedykker Podiceps auritus x x 1/5 DOFbasen Rødstrubet lom Gavia stellata x x 1/5 DCE Sortstrubet lom Gavia arctica x x 1/5 DCE Pibesvane Cygnus bewickii x x 3/5 DCE Sangsvane Cygnus cygnus x x Årlig DCE Bramgås Branta leucopsis x x Årlig DCE Lille skallesluger Mergus albellus x x 1/5 DCE Havørn Haliaetus albicilla x x 2/5 DOFbasen Blå kærhøg Circus cyaneus x x 2/5 DOFbasen Kongeørn Aquila chrysaetos x x 2/5 DOFbasen Fiskeørn Pandion haliaetus x x 2/5 DOFbasen Vandrefalk Falco peregrinus x x 2/5 DOFbasen Trane Grus grus x x 2/5 DOFbasen Klyde Recurvirostra avosetta x x 3/5 DCE Hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus x x 2/5 DOFbasen Hjejle Pluvialis apricaria x x 1/5 DCE Pomeransfugl Eudromias morinellus x x 2/5 DOFbasen Almindelig ryle Calidris alpina x x 3/5 DCE Lille kobbersneppe Limosa lapponica x x 2/5 DCE Dværgmåge Larus minutus x x 2/5 DCE Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena x 1/5 DCE Skarv Phalacrocorax carbo x 1/5 DCE Knopsvane Cygnus olor x 1/5 DCE Sædgås Anser fabalis x Årlig DCE Kortnæbbet gås Anser brachyrhunchus x Årlig DCE Grågås Anser anser x Årlig DCE Mørkbuget knortegås Branta b. bernicla x Årlig DCE Lysbuget knortegås Branta b. hrota x Årlig DCE 6

7 Gravand Tadorna tadorna x 1/5 DCE Pibeand Anas penelope x Årlig DCE Krikand Anas crecca x Årlig DCE Spidsand Anas acuta x Årlig DCE Skeand Anas clypeata x Årlig DCE Taffeland Aythya ferina x Årlig DCE Troldand Aythya fuligula x 1/5 DCE Bjergand Aythya marina x 1/5 DCE Ederfugl Somateria mollissima x 1/5 DCE Havlit Clangula hyemalis x 1/5 DCE Sortand Melanitta nigra x 1/5 DCE Fløjlsand Melanitta fusca x 1/5 DCE Hvinand Bucephala clangula x 1/5 DCE Toppet skallesluger Mergus serrator x 1/5 DCE Stor skallesluger Mergus merganser x 1/5 DCE Blishøne Fulica atra x 1/5 DCE Strandskade Haematopus ostralegus x 3/5 DCE Strandhjejle Pluvialis squatarola x 3/5 DCE Islandsk ryle Calidris canutus x 2/5 DCE Stor regnspove Numenius arquata x 3/5 DCE Rødben Tringa totanus x 3/5 DCE Hvidklire Tringa nebularia x 3/5 DCE Lomvie Uria aalge x 1/5 DCE Alk Alca torda x 1/5 DCE Tejst Cepphus grylle x 1/5 DCE Intensiv overvågning af trækfugle Den intensive overvågning af trækfugle kortlægger arternes bestande i Danmark. Den gennemføres af DCE igennem en række fastlagte tællinger, som i høj grad er sammenfaldende med internationale tællinger af trækfugle (Tabel 3). Tabel 3. Oversigt over DCE s vandfugletællinger. Tællinger fremhævet er internationale tællinger, som foregår samtidigt over hele Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Trækfugle tællinger Måned År Vandfugle Gæs og svaner Landsdækkende midvintertælling Januar 2013 Alle arter Alle arter Reduceret midvintertælling Januar Årlig Alle arter Alle arter Fældefugletælling August 2014 Udvalgte arter Knopsvane Bramgås og kortnæbbet gås Marts Årlig To arter Lysbuget og mørkbuget knortegås Maj Årlig To underarter Lille kobbersneppe og islandsk ryle Maj 2012, 14 To arter Hjejle Maj 2015 En art Klyde, strandhjejle, stor regnspove, rødben og hvidklire August 2011, 13, 15 Fem arter Grågås September Årlig En art Svømmeænder, taffeland og lysbuget knortegås Oktober Årlig Otte arter En art Strandskade og almindelig ryle Oktober 2011, 13, 15 Pibesvane November 2011, 13, 15 Der anvendes dels optælling fra flyvemaskine af ikke-kystnære havområder og dels optællinger af søer, laguner og fjorde ved hjælp af et netværk af frivillige optællere. 7

8 De internationalt koordinerede tællinger foregår årligt i bestemte måneder (Tabel 3). Disse tællinger indsamler data på de vandfuglearter som forekommer i Danmark om vinteren og i de specielle måneder tællingerne foregår. Der er imidlertid en række arter, som kun forekommer i mindre antal eller er helt væk fra Danmark om vinteren. Det drejer sig i første række om svømmeænder og vadefugle. Da svømmeænder udgør en meget betragtelig del af fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag, overvåges de årligt ved en tælling først i oktober, på det tidspunkt, hvor koncentrationerne af de vigtigste arter er størst. Vadefugle dækkes hver andet år i måneder, hvor arterne koncentreres i Vadehavet og enkelte andre områder. Hjejle udgør en speciel art, som er særdeles vanskelig at overvåge. Der gennemføres en overvågning af forårsrastepladserne hvert sjette år. De seneste års forekomst af pibesvane om efteråret i Danmark antyder en massiv tilbagegang, og der er derfor indlagt en optælling af denne art hvert andet år i november måned. Ekstensiv overvågning af trækfugle Den ekstensive overvågning dækker dels trækfuglearter, som forekommer enkeltvis, som fx rovfugle, dels alkefuglene, som er fåtallige arter i de åbne havområder og dels arter, som er sjældent forekommende, som hvidbrystet præstekrave og pomeransfugl. Overvågningen udføres på basis af data i DOF-basen, og DCE udarbejder mindst én gang i perioden et udbredelseskort for hver art. De data, der indsamles, skal være så tilpas omfattende, at der på basis af data kan gives en vurdering af bevaringsstatus for de enkelte arter. 4. Anden overvågning af fugle NOVANA omfatter endvidere overvågning af yngle- og trækfugle i Vadehavsområdet herunder i Tøndermarsken og Margrethekog. Arbejdet er lagt tilrette i samarbejde med Tyskland og Holland, og koordineres og udføres af DCE. 5. Datahåndtering og afrapportering Ynglefugle Data fra intensiv overvågning af ynglefugle genereret af NST kvalitetssikres af NST og indtastes i Naturdata.dk. DCE gennemfører efterfølgende en faglig kvalitetssikring. Data samles, analyseres og offentliggøres i en årlig NO- VANA-fuglerapport omhandlende resultater af NOVANA overvågningen. Data fra ekstensiv overvågning af ynglefugle genereret af DOF-basen samles og kvalitetssikres af DCE. DCE udarbejder efterfølgende udbredelseskort for de enkelte arter og de data, der ligger til grund for udbredelseskortene indlægges i Naturdata.dk. Data offentliggøres i den årlige NOVANAfuglerapport omhandlende resultater af NOVANA overvågningen. Data fra overvågning af ynglefugle i Vadehavet indsamlet og kvalitetssikret af DCE indgår i NOVANA overvågningen af ynglefugle. Overvågningen afrapporteres til Vadehavssekretariatet, som jævnligt udgiver rapporter med resultater af overvågningen i hele Vadehavsområdet. Data indlægges også i Naturdata.dk. 8

9 Trækfugle Data fra intensiv overvågning af trækfugle genereret af DCE kvalitetssikres og samles af DCE. Data afrapporteres i kort form i den årlige NOVANAfuglerapport omhandlende resultater af NOVANA overvågningen. Data lægges efterfølgende ind i Naturdata.dk. DCE afrapporterer årligt resultater af internationalt koordinerede tællinger af vandfugle til Wetlands International. Data fra ekstensiv overvågning af trækfugle genereret af DOF-basen samles og kvalitetssikres af DCE. Der udarbejdes efterfølgende udbredelseskort for de enkelte arter og de data, der ligger til grund for udbredelseskortene indlægges i Naturdata.dk. Data offentliggøres i den årlige NOVANA-fuglerapport omhandlende resultater af NOVANA overvågningen. Data fra overvågning af fuglene i Vadehavet indsamles og kvalitetssikres af DCE. Disse data indgår i den nationale overvågning af trækfugle. Data afrapporteres endvidere til Vadehavssekretariatet, som jævnligt udgiver rapporter med resultater af overvågningen i hele Vadehavsområdet. Data indlægges også i Naturdata.dk. Afrapportering til EU den såkaldte Artikel 12 rapportering under Fuglebeskyttelsesdirektivet gennemføres hvert 6. år og første gang i Afrapporteringen sker efter kontrakt mellem MIM og DCE, hvor de nærmere detaljer vedrørende ansvars- og opgavefordeling er angivet. 9

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle Danmarks Miljøundersøgelser Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Forfattere: Stefan Pihl & Johnny Kahlert Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af ynglefugle Teknisk anvisning

Læs mere

FUGLE 2004-2011 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 2013

FUGLE 2004-2011 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 2013 FUGLE 2004-2011 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] FUGLE 2004-2011 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet

Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet for fuglearter omfattet af EFfuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport fra DMU, nr. 462 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet for fuglearter

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde nr. 15 Faglig rapport fra DMU nr. 280

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Reservatnetværk for trækkende vandfugle

Reservatnetværk for trækkende vandfugle Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Reservatnetværk for trækkende vandfugle En gennemgang af udvalgte arters antal og fordeling i Danmark 199421 Faglig rapport fra DMU, nr. 49 19941995 221 [Tom

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A106

Læs mere

Tillæg nr. 8 Udvidelse og omlægning af husdyrproduktionen på Kalbækgård I/S, Mindstrupvej 11, Jelling Kommune

Tillæg nr. 8 Udvidelse og omlægning af husdyrproduktionen på Kalbækgård I/S, Mindstrupvej 11, Jelling Kommune Tillæg nr. 8 Udvidelse og omlægning af husdyrproduktionen på Kalbækgård I/S, Mindstrupvej 11, Jelling Kommune 1 2 Indhold Forord...5 Retningslinje og forudsætninger...7 Samlet vurdering og resumé...9 Den

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Teknisk projektbeskrivelse. Oprensning af tilsandet rende ved Sønderho. VVM screening beskrivelse af potentielle miljøpåvirkninger

Teknisk projektbeskrivelse. Oprensning af tilsandet rende ved Sønderho. VVM screening beskrivelse af potentielle miljøpåvirkninger Teknisk projektbeskrivelse. Oprensning af tilsandet rende ved Sønderho VVM screening beskrivelse af potentielle miljøpåvirkninger Juni 2012 Projekt: 30.6450.01 Udarbejdet Kontrolleret : : Kim Aaen Kopi

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60

Natura 2000 basisanalyse Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89, Fuglebeskyttelsesområde F60 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Vadehavet

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk Arbejdsrapport fra DMU, nr. 219 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE OPTÆLLING AF VANDFUGLE I DANMARK, VINTEREN 2007/2008 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Arbejdsrapport fra DMU nr.

LANDSDÆKKENDE OPTÆLLING AF VANDFUGLE I DANMARK, VINTEREN 2007/2008 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Arbejdsrapport fra DMU nr. LANDSDÆKKENDE OPTÆLLING AF VANDFUGLE I DANMARK, VINTEREN 2007/2008 Arbejdsrapport fra DMU nr. 261 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LANDSDÆKKENDE OPTÆLLING AF VANDFUGLE

Læs mere

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område Teknisk Notat Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område nr. 39 September 2005 Endelig version Notat Miljø Industri & Marine IT

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Timme Nyegaard, Hans Meltofte, Jesper Tofft og Michael Borch Grell

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. Timme Nyegaard, Hans Meltofte, Jesper Tofft og Michael Borch Grell Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 Timme Nyegaard, Hans Meltofte, Jesper Tofft og Michael Borch Grell Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 108 nr 1 2014 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY

VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY Revideret rapport rekvireret af Rambøll Danmark A/S Rekvirentrapport fra DMU 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

Læs mere

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper

Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser. beskyttede arter og naturtyper Konsekvensvurdering af ændrede bestemmelser for færdsel og jagt på Saltholms beskyttede arter og naturtyper Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2012 Preben Clausen 1

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Tillæg nr. 13 til. Udvidelse af husdyrbrug på Hyndingholmvej 7 i Tinglev Kommune

Tillæg nr. 13 til. Udvidelse af husdyrbrug på Hyndingholmvej 7 i Tinglev Kommune Tillæg nr. 13 til Udvidelse af husdyrbrug på Hyndingholmvej 7 i Tinglev Kommune Tillæg nr. 13 til Regionplan 2005-2016 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Hyndingholmvej 7 i Tinglev Kommune Udgiver: Sønderjyllands

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle København 22. november 2017 Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2018-2020 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljø-

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

År: ISBN nr Dato: 18. december Forsidefoto: Engryle på ynglepladsen. Foto: Peter Bundgaard Jensen

År: ISBN nr Dato: 18. december Forsidefoto: Engryle på ynglepladsen. Foto: Peter Bundgaard Jensen Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Emneord:

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010 Sammenskrevet og redigeret af ANNE ESKILDSEN & THOMAS VIKSTRØM Jyske perleugleunger ringmærket i maj måned 2010. Foto: Klaus Dichmann Rapport nr. 13 om Danmarks truede og sjældne ynglefugle fra DOF's Caretakerprojekt.

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Thomas Kjær Christensen, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011 Sammenskrevet og redigeret af TIMME NYEGAARD Rovterneunger på Saltholm 2011. Foto: Jan Bolding Kristensen Rapport nr. 14 om Danmarks truede og sjældne ynglefugle fra DOF's Caretakerprojekt. Indledning

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N69

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N69 Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde nr. 62, Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-planer for N89 Vadehavet

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-planer for N89 Vadehavet NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01346 Ref. PJENS Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-2021 for N89 Vadehavet Forslag til Natura 2000-planerne for

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af mosehornugle Asio flammeus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af effekten af en udvidelse af vindmølleparken ved Overgaard på forekomsten af rastende og ynglende fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15 Rekvireret

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2000 Udarbejdet af Rene Christensen Indledning. Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

FUGLE 2014 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 169 2015

FUGLE 2014 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 169 2015 FUGLE 2014 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 169 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] FUGLE 2014 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

50 år med Citizen Science Does size matter?

50 år med Citizen Science Does size matter? Does size matter? Dansk Ornitologisk Forening: Mark Desholm, Irina Levinsky, Thomas Vikstrøm, Iben Hove Sørensen, Timme Nyegaard, Michael Fink Jørgensen, Thomas Lehmberg, Nathia Brandtberg, Theo Askov,

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43

Natura 2000 basisanalyse Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Ringkøbing

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008 Sammenskrevet og redigeret af TIMME NYEGAARD og MICHAEL BORCH GRELL Rapport nr. 11 fra DOF s Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) Slørugle. Foto: Klaus Dichmann. Indledning Nærværende

Læs mere

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt Bind 1-3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 af Torben Nielsen og Morten Nielsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord Jens Overgaard Christensen & Egon Østergaard

Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord Jens Overgaard Christensen & Egon Østergaard Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord 1983-21 Jens Overgaard Christensen & Egon Østergaard Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 16 nr 4 212 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 16, nr 4, 212

Læs mere