Referat. af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. februar 2009 /JETSAL Refer af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Punkt 3 vedr. internionale oplevelsesfyrtårne blev behandlet som sidste punkt på dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer af Vækstforums møde den 24. november Vækstforums Handlingsplan 2009 økonomisk prioritering 2 Vækstforums Handlingsplan Oplevelsesøkonomi internionale oplevelsesfyrtårne 3 Ansøgninger om støtte til videreudvikling af internionale oplevelsesfyrtårne 8 Iværksætteri og virksomhedsudvikling 4 Nyt VÆKSTmidt acceleror virksomhedsudviklingsprogram Megassning Energi og Miljø 5 Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer 6 Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning Uddannelse og kompetenceudvikling 7 Ansøgning - Etablering af Studentervæksthus Århus 24 Oplevelsesøkonomi 8 Ansøgning - Projektmidler til Midtjysk Turisme Ansøgning om medfinansiering til Interreg IVA Kteg-Skagerak-projektet "VER-DI- Vern og verdiskaping - nurskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling" 10 Ansøgninger - Den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter - opfølgning og afslutning Ansøgninger - Puljen til Klimopmødeaktiviteter 37 Landdistriktsudvikling 12 Ansøgninger - Landdistriktsudvikling - indstilling om bevilling, støtte til modelprojekter, landsbypris m.v. 39 Ansøgning fra HIRC 13 Ansøgning - Udvikling af base for innovionsnetværk inden for brintteknologi - fra HIRC 43

3 Indholdsfortegnelse Etablering af faglige ekspertråd 14 Fødevarerådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum It-Rådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum 48 Opfølgning på resultkontrakter pr. 1. september Opfølgning på resultkontrakter 51 Orienteringssager 17 Orientering om oversigt over den regionaløkonomiske udvikling i Midtjylland Orientering - Aftale for stregisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovion, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Orientering - Aftale om landdistriktsprogrammet for Orientering - Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Eventuelt 61

4 Refer af Vækstforums møde den 24. november 2008 Sekretariet indstiller, referet godkendes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Sagsfremstilling Bilag: Refer af Vækstforums møde den 24. november 2008

5 Vækstforums Handlingsplan 2009 Resumé Vækstforum godkendte på sit møde den 24. november 2008 Handlingsplan for 2009, som er blevet til på baggrund af det stuspapir for Handlingsplan , der er blevet udarbejdet af sekretariet. Stuspapiret har været drøftet på workshops for alle aktører og dannede også baggrund for Vækstforums Midtvejskonference den 6. oktober Vækstforum besluttede ved samme lejlighed foretage en tværgående økonomisk prioritering af Handlingsplan 2009 på sit møde den 26. januar 2009 og udste ved samme lejlighed den økonimiske prioritering af de fremlagte handlingsplaner for henholdsvis Megassningen Energi og miljø og Megassningen Fødevarer til Vækstforums møde den 26. januar Sagsfremstilling Handlingsplanen 2009 indeholder følgende: Megassninger særlige midtjyske prioriteringer Vækstforum har vedtaget tre megassninger, hvor der forventes være særlige muligheder for skabe en forbedret internional konkurrenceevne for midtjyske virksomheder. Det gælder Energi og Miljø, Erhverv-Sundhed og Fødevareområdet. Der er tale om store og væsentlige erhvervsområder, hvor Vækstforum ønsker give særlig prioritet til initiiver, der kan styrke innovion, netværkssamarbejde, videnspredning, teknologiudvikling, kompetenceudvikling og internionalisering. Indsserne skal gå på tværs af både de mange virksomheder og aktører og på tværs af erhvervsområder, viden- og forskningsinstitutioner m.v. Rammebetingelser motorer for vækst i midtjyske virksomheder Vækstforum vil prioritere gode regionale rammebetingelser til alle virksomheder i Region Midtjylland. Det sker gennem større programmer med virksomhedsrettede initiiver inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling samt innovion og it. Tilbuddene skal være tilgængelige for den brede gruppe af virksomheder. Der skal være et relevant tilbud til de virksomheder, der er motiveret. Tilbuddene skal være målrettet virksomhedernes behov, være synlige og tilgængelige i et samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Tværgående indsser prioriteres i alle Vækstforums initiiver Vækstforum har igangs en række initiiver inden for tre særlige indssområder, hvor der findes et vækstpotentiale i Region Midtjylland, der ikke er fuldt udnyttet. Det gælder inden for oplevelsesøkonomi, landdistriktsudvikling og globalisering. Der er samtidig tale om tværgående indsser, der skal bidrage operionelt til understøtte og udfolde initiiver inden for de øvrige indssområder. Handlingsplan 2009 tager udgangspunkt i

6 6 de 9 indssområder og de i iværkste initiiver, de erhvervspolitiske udfordringer, som gælder for indssområderne og partnerskabsaftalens elementer. Økonomi Vækstforum har indtil nu indstillet, til henholdsvis bevilling og reservion, projekter til Regionsrådet for i alt 901 mio. kr. Heraf udgør de regionale erhvervsfremmemidler 360 mio. kr. og 214 mio. kr. er EU Mål 2-midler. Derudover er der således en øvrig medfinansiering på 327 mio. kr. jf. bilag 1. En del af de bevilgede og reserverede midler vedrører projekter, som rækker frem til 2013, som det fremgår af bilag 1. Der er således følgende disponible midler i årene : Budget (i mio. kr.) Regionale midler EU midler, mål Budget i alt Vækstforums sekretari har drøftet forskellige prioriteringsmuligheder og foreslår, der kan tages udgangspunkt i følgende principper: Regionaløkonomisk effekt Geografiske hensyn (20% af midlerne til gavn for yderområder jf. EU Mål 2- midler) Gearing der bør sikres maksimal EU- og anden medfinansiering Sammenhæng der bør sikres maksimal synergi mellem indssområderne og andre relevante tiltag inden for disse f.eks. stslige initiiver Metodeudvikling - der bør forts sikres rum til en eksperimenterende tilgang jf. innovionsstregien Fleksibilitet og rådighed der bør sikres et rimeligt økonomisk råderum for det Vækstforum, som tiltræder i 2010 Ud fra disse principper kan følgende model overvejes: Der "flyttes" 37 mio. kr. af de regionale midler til 2010, Projekter, som ligger inden for Vækstforums stregi og som lever op til ovenstående principper, indstilles til Regionsrådet, Vækstforums sekretari foretager en kritisk gennemgang af alle reservioner ud fra ovenstående principper, Sagen forelægges herefter Vækstforum den 24. marts 2009 med henblik på en endelig prioritering af størrelsen af det ønskede økonomiske råderum i 2009 og de følgende år.

7 7 Indstilling: Den administrive styregruppe drøftede sekretariets forslag og indstiller på den baggrund følgende: der overføres 37 mio. kr af de regionale midler fra 2009 til 2010, projekter, som ligger inden for Vækstforums stregi og Handlingsplan 2009 og som lever op til ovenstående principper, indstilles til Regionsrådet, dvs.: der til Megassningen Energi og miljø reserveres 48 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler (6 mio. i 2009, 13 mio. kr. i 2010, 13 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012) og 21 mio. kr. af EUs Mål 2-midler, Regionalfonden (7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 7 mio. kr. i 2012), der til Megassningen Fødevarer reserveres 31,24 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler (5,41 mio. i 2009, 12,64 mio. kr. i 2010 og 13,19 mio. kr. i 2011) og 41,79 mio. kr. af EU's Mål 2-midler, Regionalfonden (6,14 mio. kr. i 2009, 17,15 mio. kr. i 2010 og 18,5 mio. kr. i 2012), Vækstforum prioriterer indstillingen af de efterfølgende sager vedr. Internionale oplevelsesfyrtårne - punkt 3, Acceleror - punkt 4, ansøgningen om projektmidler til Midtjysk Turisme - punkt 8, ansøgningen om medfinansiering til Interreg IVA Kteg-Skagerak-projektet "VER-DI - vern og verdiskaping" - punkt 9 og indarbejder dem i den tværgående økonomiske prioritering for Handlingsplan Det indstilles endvidere Vækstforums sekretari foretager en kritisk gennemgang af alle reservioner ud fra ovenstående principper. Endelig indstilles sagen forelægges Vækstforum den 24. marts 2009 med henblik på en endelig prioritering af størrelsen af det ønskede råderum i 2009 og de følgende år. Bilag: Handlingsplan 2009 Bilag 1 Beslutning Indstillingen blev vedtaget, idet der ikke som indstillet overføres 37 mio. kr. af de regionale midler fra 2009 til 2010.

8 Ansøgninger om støtte til videreudvikling af internionale oplevelsesfyrtårne Resumé I januar 2008 besluttede Vækstforum give 11 konsortier en indledende udviklingsfinansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt, med det formål undersøge og kortlægge potentialerne for et internionalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne har afrapporteret dette arbejde den 31. oktober Seks konsortier har endvidere søgt støtte til videreudvikling af internionale oplevelsesfyrtårne. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum reserverer 7,5 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til projektet Fængslet og ansøger udarbejder en ansøgning om medfinansiering på 7,5 mio. kr. til projektet Fængslet fra den Europæiske Regionalfond under forudsætning af, ansøger i det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger (herunder arbejder mere visionært med oplevelsesdelen) og under forudsætning af, den erhvervsdrivende fond har en karakter, der gør det muligt støtte projektet. Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til fremme og videreføre MMEx i et andet regi end Internionale oplevelsesfyrtårne ansøger undersøger mulighederne for indarbejde MMEx i initiivet Film og nye Medier, ligesom mulighederne for nional medfinansiering (f.eks. via puljen til oplevelseszoner) bør undersøges. Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en eventuel ny ansøgning fra Hedens Colosseum under forudsætning af, ansøger i det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger, herunder der arbejdes videre med give oplevelsescentret reelt, unikt og nyskabende oplevelsesindhold og der ikke søges støtte til noget, der vil virke konkurrenceforvridende i forhold til andre potentielle multiarenaer i regionen på kort eller længere sigt. Vækstforum overvejer indstille til Regionsrådet, der bevilges et mindre beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet konditionerne herfor skal aftales nærmere. Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en eventuel ny ansøgning fra Planet Randers under forudsætning af, ansøger i det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger, herunder projektets finansiering sandsynliggøres og placeres inden for en etapeopdeling.

9 9 Vækstforum overvejer indstille til Regionsrådet, der bevilges et mindre beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet konditionerne herfor skal aftales nærmere. Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 4,875 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Havets Hus under forudsætning af en senere tilsvarende medfinansiering fra EU s Regionalfond, samt under forudsætning af ansøger kan demonstrere 3,25 mio. kr. i medfinansiering af udviklingsprocessen, og Vækstforum reserverer 4,875 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til projektet Havets Hus og ansøger udarbejder en ansøgning om medfinansiering på 4,875 mio. kr. til projektet Havets Hus fra den Europæiske Regionalfond. Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en eventuel ny ansøgning fra Element.Z under forudsætning af, ansøger i det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger. Vækstforum overvejer indstille til Regionsrådet, der bevilges et mindre beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet konditionerne herfor skal aftales nærmere. Beslutning Vækstforum besluttede indstille projekt Fængslet til en foreløbig reservion på 7,5 mio. kr. fra EU s Mål 2, Regionalfonden under forudsætning af, ansøger udarbejder en ny ansøgning, hvor der tages højde for ekspertpanelets bemærkninger. indstille til Regionsrådet, der bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling til hvert af projekterne Hedens Colosseum, Planet Randers og Element.Z til videre bearbejdning af projekterne, herunder vurdering af ekspertpanelets bemærkninger. Vækstforum vurderede, der her var tale om projekter med et internionalt potentiale. indstille til Regionsrådet, der bevilges kr. af de regionale midler til videreførelse af projekt MMEx i andet regi. indstille til Regionsrådet der til Havets Hus bevilges op til 6,5 mio. kr. de regionale midler til erhvervsudvikling fra den formålsbetemte pulje til oplevelsesprojekter - under forudsætning af en senere tilsvarende og evt. højere medfinansiering fra EU s Mål 2, Regionalfonden, samt under forudsætning af ansøger kan demonstrere mindst 25% medfinansiering af udviklingsprocessen. Vækstforum fandt, der var tale om et godt projekt, som ikke lever op til kravene, som gælder udviklingen af internionale fyrtårne, og projektet indstilles derfor til midler fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter.

10 10 Administrionen har efterfølgende skønnet, der til projektet kan opnås maksimal EU medfinansiering svarende til 9,8 mio. kr. fra EU s Mål 2, Regionalfonden. Den regionale medfinansiering vil således udgøre 3,238 mio. kr. Alt under forudsætning af, der opnås en yderligere medfinansiering på 6,57 mio. kr. Martin Merrild stemte imod den del af indstillingen, som vedrører Fængslet. Johannes Steensgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Sagsfremstilling Et internionalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreivitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internionalt potentiale og bygge på et stærkt offentligt-priv samspil. Vækstforum behandlede grundlaget for det videre arbejde med udviklingen af internionale oplevelsesfyrtårne på mødet den 13. september Her blev det bemærket, der skal anlægges en ambitiøs vinkel på udvælgelsen af projekterne. Medfinansieringen vil f.eks. kunne anvendes til uddybende analyser i forhold til fase 2, etablering af sekretari/organision, udvikling af markedsføring og samarbejde mellem relevante aktører. Midlerne vil ikke kunne anvendes til fysisk blivende investeringer. Arbejdet med udvikling af internionale oplevelsesfyrtårne løber over fire faser: Fase 1: Udvælgelse af konsortier (januar 2008) Fase 2: Konsortier gennemfører analyser mv. (primo oktober 2008) Fase 3: Afrapportering på fase 2 analyser og evt. ansøgning om fase 4 finansiering (31. oktober 2008) Fase 4: Udvikling af oplevelsesfyrtårne ( ) I januar 2008 besluttede Vækstforum give 11 konsortier en indledende udviklingsfinansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt med det formål undersøge og kortlægge potentialerne for et internionalt oplevelsesfyrtårn. Det drejer sig om: 1 mio. kr. til Horsens Kommune og Tækker Group til projektet "World of Crime", 1 mio. kr. til Århus Kommune til projektet "Multiarena Århus", kr. til Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort til projektet "Internional videnindsamling", 1 mio. kr. til Midtjyske Museers Udviklingsråd, CAVI, Kulturprinsen, The Animion Workshop, Teer Kapult, TEKNE og Interface til projektet "Midtjysk oplevelsesproduktion", 1 mio. kr. til CAT production ApS og El-museet til undersøge mulighederne for etablere en samarbejdsplform mellem de to projekter -"Vindenergi - et viden- og oplevelsescenter" og "Danmarks Energi Museum", 1 mio. kr. til Herning Kommune og Messecenter Herning A/S til projektet "Hedens Colosseum" 1 mio. kr. til Randers Regnskov til projektet "Planet Randers", kr. til Ikast-Brande Kommune, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Visit Herning og Brande Vandrerhjem til projektet "Kilden",

11 11 1 mio. kr. til Aarhus Universitet, Ktegcentret og Norddjurs Kommune til projektet "Havets Hus", og 1 mio. kr. til Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret og Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet "Stjernen, et oplevelseseksperimentarium ved Ringkøbing Fjord" Konsortierne har afrapporteret dette arbejde den 31. oktober Det er ikke alle konsortier, som har været klar med en ansøgning til fase 4, men nogle af projekterne kan på sigt udvikle sig, så det på et senere tidspunkt kunne være relevant med en ny ansøgning. Den viden, som analyser mv. i fase 2 har genereret, vil blive opsamlet i forbindelse med arbejdet med opbygge en videnplform inden for oplevelsesøkonomi (Vækstforums Handlingsplan 2009). Seks konsortier har i fase 3 søgt støtte til videreudvikling af internionale oplevelsesfyrtårne. Det drejer sig om: Den erhvervsdrivende fond "Udviklings- og driftsfonden FÆNGSLET" søger støtte til videreudvikling af "Fængslet" (tidligere "World of Crime") Konsortiet bestående af Midtjyske Museers Udviklingsråd, CAVI - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, The Animion Workshop, TEKNE - netværk for digital kunst, Teer Kapult, Interface - ressourcer for gymnasier og museer, Kulturprinsen og Børnekulturens Udviklingscenter søger støtte til videreudvikling af "MMEx - Meaning Making Experiences" (tidligere "Midtjysk Oplevelsesproduktion") Konsortiet bestående af Herning Kommune og Messecenter Herning A/S søger støtte til "Hedens Colosseum" Den selvejende institution "Randers Regnskov" søger støtte til "Planet Randers" Konsortiet bestående af Aarhus Universitet, Ktegcentret og Norddjurs Kommune søger støtte til "Havets Hus" Destinion Ringkøbing Fjord (et samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Handelsog TurismeCentret og Ringkøbing-Skjern Kommune) søger støtte til "Element.Z" (tidligere "Stjernen"). De seks ansøgninger er blevet vurderet af et uvildigt ekspertpanel (Peter Sand, direktør for VEGA; Mark Lorenzen, lektor ved Copenhagen Business School og Rolf Røtnes, seniorkonsulent hos Econ Pöyry i Norge), som i deres anbefaling til Vækstforum har taget udgangspunkt i kriterierne opstillet af Vækstforum forud for arbejdets påbegyndelse: Projektets nyhedsværdi: Projektet skal sikre etablering af en nyskabende og original idé og koncept, der har en stor markedsmæssig nyskabelse Der skal dokumenteres internionalt udsyn og inddragelse af de rette internionale aktører Projektets soliditet: Der skal fremlægges et organisorisk, finansielt og kompetencemæssigt bæredygtigt konsortium bag ansøgningen

12 12 På baggrund af en detaljeret forretningsplan skal det kunne dokumenteres, idéen og konceptet er økonomisk bæredygtigt og på sigt vil kunne få en realistisk driftsøkonomi. Det skal ske i form af konkrete analyser, herunder markedsanalyser. Centrale vurderinger skal udarbejdes/verificeres af uafhængige eksperter Der skal præsenteres en arbejdsplan og budget for projektomkostninger i perioden , herunder ekstern priv og offentlig medfinansiering Der skal dokumenteres, der er indgået klare aftaler af bindende karakter organisorisk og økonomisk med relevante konsortieparter og samarbejdsparter Projektets videndeling: For sikre en bred regional og lokal opbakning til de regionale oplevelsesfyrtårne skal dokumenteres bred inddragelse af regionale og lokale parter, f.eks. kommuner og videninstitutioner Alle relevante lokale, regionale og nionale aktører skal være inddraget i projekter og deres rolle skal dokumenteres Ud over se på de ovenstående kriterier har ekspertpanelet også set på ansøgningens samlede indhold og dokumention og afrapporteringen af fase 2. Det er et enigt ekspertpanel, som står bag vurderingerne. Ekspertpanelet bemærker, "...ansøgningerne generelt bærer præg af, de kun i begrænset omfang indeholder tilstrækkelig unikhed og dokumention til kunne betragtes som potientielt internionale oplevelsesfyrtårne i forhold til ambitioner som Vækstforum har opstillet.". I forhold til vurdering af de enkelte ansøgninger henvises til ekspertpanelets not (vedlagt). Den korte konklusion af notet er Fængslet kunne tildeles udviklingsfinansiering, fordi der er tale om en spændende bygning, der har historisk potentiale til kunne benyttes på en ny og interessant måde. MMEx - Meaning Making Experiences ikke tildeles udviklingsfinansiering, fordi ansøgningen som helhed ikke lever op til kriterierne for oplevelsesfyrtårne. Der er perspektiver med projektet, som bør forfølges i andet regi. Hedens Colosseum ikke bør tildeles udviklingsfinansiering, fordi ansøgningen som helhed ikke lever op til de opstillede kriterier for oplevelsesfyrtårne. Der er en økonomisk soliditet i projektet, men den oplevelsesmæssige dimension bør udfoldes meget mere. Planet Randers ikke bør tildeles udviklingsfinansiering, fordi der til trods for et storslået projekt savnes internional "reason to go" og økonomisk realisme i muligheden for gennemføre projektet, både i forhold til besøgsforventninger, driftsøkonomi og finansiering. En økonomisk etapeopdeling med sandsynliggørelse af specielt de indledende etaper vil kunne rette op på dette. Havets Hus bør tildeles en meget stor udviklingsfinansiering, fordi der er tale om et unikt koncept, der bygger på oplevelse i kombinion med viden og erhverv indtænkt i en interessant global kontekst. Element.Z kunne på et senere tidspunkt tildeles en mindre udviklingsfinansiering. Ekspertpanelet har ikke vurderet, om de aktiviteter, der ansøges om midler til, er støtteberettigede i forhold til gældende regelsæt for, hvad Vækstforum må medfinansiere. Denne vurdering er efterfølgende foretaget af den administrive styregruppe. Der skal i

13 13 denne forbindelse tages et generelt forbehold over for støttemulighederne, idet der i de fleste ansøgninger er en række forhold, som yderligere skal belyses/afklares. De projekter, som opnår tilsagn fra Vækstforum om udviklingsfinansiering, vil herefter blive bedt om udarbejde en ansøgning til EU's Regionalfond. Ansøgningsproceduren foregår således i to faser, hvor Vækstforum i første omgang udelukkende indstiller til Regionsrådet om Region Midtjyllands regionale udviklingsmidler. Når ansøgningen til EU's Regionalfond foreligger, skal Vækstforum indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen om medfinansiering fra den Europæiske Regionalfond. Bilag: Ekspertpanelets vurdering af ansøgningerne Vækstforums beslutningsnot af 5. maj 2008 om arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne i 2008 Not af 1. oktober 2008 til ansøgerne med uddybende vurderingskriterier Ansøgninger: "FÆNGSLET" "MMEx - Meaning Making Experiences" "Hedens Colosseum" "Planet Randers" "Havets Hus" "Element.Z"

14 Nyt VÆKSTmidt acceleror virksomhedsudviklingsprogram Resumé Væksthus Midtjylland søger om støtte til igangsætning af et nyt program, VÆKSTmidt acceleror , målrettet internionalt orienterede virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Initiivet ligger i forlængelse af globaliseringsaftalens mål for Danmark som førende vækst og iværksættersamfund i 2015, samt partnerskabsaftalens mål om et sammenhængende rådgivningssystem med adgang og kendskab til samt anvendelse af kapital. Målet med vækstpakken er, flere virksomheder med internionalt vækstpotentiale udvikler klare markeds- og vækststregier, opbygger internionale netværk og accelererer internional vækst og konkurrenceevne via bedre adgang til rådgivning og kapital. Ud af en økonomisk ramme på 109,5 mio. kr. ansøges om 14,3 mio. kr. fra regionale erhvervsudviklingsmidler og 28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond. Vækstfonden og de deltagende virksomheder forudsættes bidrage med hhv. 30 mio. kr. og 24 mio. kr. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender projektet som et 3-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 4,1 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011 af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af programaktiviteter, med en øvrig finansiering på 94,4 mio. kr. fordelt på Vækstfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Europæiske Regionalfond, EU KASK samt deltagende SMV, Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der bevilges 28,8 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af programaktiviteter. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Vækstforum vedtog på sit møde den 24. november 2008 Handlingsplan Under indssen for iværksætteri og virksomhedsudvikling gennemføres et nyt virksomheds-

15 15 udviklingsprogram, der er en videreudvikling og tilpasning af det eksisterende VÆKSTmidt program, som har dokumenteret stor efterspørgsel efter tilpassede rådgivnings-, netværks- og mentorydelser. Et nyt VÆKSTmidt acceleror implementeres som led i Vækstforums partnerskabsaftale med sten, med fokus på et sammenhængende rådgivningssystem med en forbedret indss for nye og mindre virksomheder, der skal sikre, flere kommer ind i et vækstforløb, samt øge virksomhedernes kendskab til og anvendelse af finansielle instrumenter. Som led i det gennemførte VÆKSTmidt program har Vækstforum neds et Advisory Board for programmet for sikre kvalitet, relevans og regional forankring. Panelet er sammens af repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, byggeriets organisioner og arbejdstagerorganisionerne. På baggrund af programerfaringer fra 2007 og 2008 anbefaler advisory boardet, der iværksættes en forbedret og målrettet, flerårig indss for perioden , der indeholder: En vækstkapital pakke til mindre virksomheder En rådgivningspakke, der fortsætter succesfulde rådgivnings- og mentorordninger En netværkspakke, der fortsætter succesfulde kollektive vækstforløb Et styrket partnerskab, der omfter regionale og nionale aktører med centrum i en regional operør Formålet med VÆKSTmidt acceleror er, flere virksomheder realiserer et internionalt vækstpotentiale og bliver i stand til : Udvikle klare markeds- og vækststregier Opbygge internionale netværk Accelerere internional vækst og konkurrenceevne Programmet afstemmes med øvrige indssområder i handlingsplanen, således programmet også bidrager til realisere mål om: Regional balance gennem en intensiv informions- og vejledningsindss i yderområder Oplevelser som megrend, ved konkret udnytte erfaringer fra puljeprojekter Internionalt samarbejde med Danmarks Eksportråd, så der skabes en effektiv adgangsvej og sammenhæng til nionale eksporttilbud IT og innovion, ved samarbejde med såkaldte IT-netværksagenter placeret lokalt Energi og miljøteknologi ved tæt koordinion med programmet ENERGITECHmidt, så flere virksomheder udvikler ren og energibesparende teknologi, processer og produkter Væksthus Midtjyllands erfaringer er, virksomheder præsterer bedre, når der er ops klare mål for deres udvikling og vækst, og der via ekstern bistand kan gennemføres en fokuseret forretningsstregi på et godt kapitalgrundlag. Derfor anbefales, VÆKSTmidt acceleror programmet implementeres som en såkaldt vækstpakke, hvor virksomheder efter behov kan vælge a la carte imellem en række skræddersyede ydelser.

16 16 Det kan ske ved træk på følgende programfaciliteter: Individuelt tilrettelagte rådgivnings- og mentorforløb Kollektive vækstgruppeforløb mellem flere virksomheder Nøje tilrettelagte, kollektive forløb, der klargør virksomheder til indskud af vækstkapital Indskud af vækstkapital i samarbejde med Vækstfonden Bag programmet vil stå et nionalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende partnerskab, med Væksthus Midtjylland som operør, der på baggrund af en lokal screening, foretager en specialiseret problemafklaring og vurdering af vækstpotentiale i samarbejde med væsentlige aktører, såsom Vækstfonden, Østjysk innovion, Innovion Midtvest, Teknologisk Institut, Symbion, Danmarks Eksportråd og Connect Denmark. Som en helt ny facilitet skal der, via en kapitalvækstpakke til virksomheder med et stort potentiale, kunne tilbydes risikovillig kapital sammen med et accelerorforløb, der forbereder virksomheden til internional vækst. Der er behov for stille vækstkapital til rådighed, da finanskrisen forværrer etablerede virksomheders muligheder for tiltrække kapital til vækst fra et priv marked, med baggrund i en række finansieringskilder, som virksomheder normalt trækker på, herunder fonde og banker, vil være langt mindre villige end i tidligere år til foretage risikovillige investeringer. Programmets målgruppe er virksomheder i prive byerhverv, specielt inden for hovedområderne fremstilling, handel, transport og forretningsservice, med minimum 3 års levetid, der primært afsætter ud af regionen og har et betydeligt direkte eller indirekte eksportpotentiale. Hovedpunkter i resultkontrakten er følgende: Væksthuset etablerer et sammenhængende partnerskab mellem lokale, regionale og nionale erhvervsfremmeaktører. Væksthuset gennemfører årligt minimum 300 screeninger, der leder til 170 vækstforløb. Heraf gennemføres minimum 100 individuelle mentor- og rådgivningsforløb, minimum 60 kollektive forløb samt minimum 10 acceleror vækstkapital forløb. Væksthuset screener virksomheder til relevante, virksomhedsrettede ordninger hos erhvervsfremmeaktører i partnerskabet. Væksthuset udarbejder alle relevante dokumenter knyttet til implementering og dokumention af programmet. Væksthuset ansøger og gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter i samarbejde med partnere, under Interreg 4 programmet. Væksthuset gennemfører som led i programmet markedsføringsaktiviteter, herunder kampagner, workshops og øvrige formidlingsaktiviteter. Væksthuset nedsætter og leder et brugerpanel, der overvåger initiivets fremdrift og kommer med løbende anbefalinger. Der gennemføres effektmålinger af programmet, hvortil der knyttes effektkrav på 5-15% målt på omsætning, eksport eller værditilvækst. Der knyttes et specifikt vækstkrav til hver programfacilitet. Det største effektkrav på 15% årlig vækst stilles til virksomheder, der bevilges accelerorpakke og vækstkapital. Der skal foretages en samlet programevaluering af ekstern evaluor.

17 17 Til programmet afsættes en samlet økonomiske ramme på 109,5 mio. kr. over en 3 års periode, fordelt med 44,9 mio. kr. til en acceleror vækst-pakke, 44,7 mio. kr. til en vækstpakke med rådgivnings- og mentorydelser, 7,9 mio. kr. til en vækstpakke med kollektive netværksforløb, 7,0 mio. kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter samt 5 mio. kr. til programgennemførelse. Det forudsættes, programaktiviteter finansieres med 30 mio. kr. fra Vækstfonden, 28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, 24 mio. kr. fra de deltagende virksomheder, 9 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt 3,5 mio. kr. fra INTERREG 4A midler. Detaljerede juridiske forhold bl.a. vedrørende finansieringen fra Vækstfonden sammen med finansieringen fra EU s strukturfonde, herunder stsstøttereglerne, kan få indflydelse på detailorganiseringen af initiiverne i programmet. Økonomi: Budget (mio. kr.) I alt Acceleror vækstkapitalpakke 15,0 15,0 15,0 44,9 Vækstpakke, rådgivning og mentorydelser 14,9 14,9 14,9 44,7 Vækstpakke, vækstgrupper, netværk 2,6 2,6 2,6 7,9 Kompetenceudvikling, internional 1,0 3,0 3,0 7,0 Programgennemførelse 1,7 1,7 1,7 5,0 I alt 35,2 37,2 37,2 109,5 Finansiering (mio. kr.) I alt Region Midtjylland 4,1 5,1 5,1 14,3 EU mål 2 Regionalfond 9,6 9,6 9,6 28,8 Vækstfonden 10,0 10,0 10,0 30,0 Priv medfinansiering (SMV) 8,0 8,0 8,0 24,0 Erhvervs- og Byggestyrelsen 3,0 3,0 3,0 9,0 EU, KASK INTERREG 4A 0,5 1,5 1,5 3,5 I alt 35,2 37,2 37,2 109,5 Bilag: Vækstredegørelse, november fremsendt i papirudgave Ansøgning VÆKSTmidt Acceleror fremsendt i papirudgave

18 Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer Resumé Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 igangsætte et forprojekt vedrørende udnyttelse af pil til energiformål. Resulterne foreligger nu, og Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. Formålet med projektet er udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse fra pil til energiformål uden gå på kompromis med fødevareproduktionen. Projektet vil bidrage til styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på nurog miljøområdet. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der til projektet "Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer" bevilges et tilskud fra megassning Energi og Miljø på kr. af de reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler ( kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012). Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 igangsætte et forprojekt vedrørende anvendelse af pil til energiformål. Resulterne for forprojektet foreligger nu i form af en rapport (kan rekvireres hos sekretariet), der klarlægger og sandsynliggør forretningsideen. Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. Projektet understøtter Vækstforums megassning på energi og miljø, specifikt indssområdet Samspil mellem energi og miljø". Projektet understøttes af den nyligt udgivne rapport fra Fødevareministeriet om virkemidler til reduktion af drivhusgasser, "Landbrug og Klima". "Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer"

19 19 Projektparter Agro Tech, Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet DJF, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Københavns Universitet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, HedeDanmark og Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Hertil kommer repræsentanter for deltagende lodsejere. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er kombinere energiproduktion med vandmiljøbeskyttelse for herved udvikle en helt ny forretningsmodel, som kan skabe erhvervsudvikling for regionens virksomheder. Dette gøres ved etablere en stor-skala pileproduktion på landbrugsarealer med særlig risiko for udledning af kvælstof til vandmiljøet og med begrænsede alternive anvendelsesmuligheder. Pileproduktionen skal således ikke konkurrere med fødevareproduktionen. Målet er, i oplandene til Ringkøbing og Nissum Fjorde, etablere omkring ha med pil i perioden , svarende til en årlig produktion på op til 250 TJ vedvarende energi (til sammenligning bruger 100 husstande årligt ca. 6 TJ i energi til varme). Herved kan produceres en væsentlig del af det brændsel, som anvendes lokalt i varmeværker m.m. Dertil kommer, vandmiljøet kan spares for i omegnen af 56 tons kvælstof pr. år i forhold til udledningen, hvis arealerne forts var dyrket med enårige afgrøder. Piledyrkning kan blive et vigtigt og omkostningseffektivt redskab for kommunerne i relion til deres forpligtelser på miljøområdet. Da det er første gang, der i Danmark etableres så stort et pileareal i et koncentreret område, ventes projektet kunne fungere som rollemodel for en nional opskalering. Projektet vil bidrage til erhvervsudvikling i flere relerede forretningsområder, såsom landbruget, energisektoren, entreprenører, producenter af teknologi mv. I projektet ønskes der støtte til organisering og projektledelse, således demonstrionsprojektet gennemføres hensigtsmæssigt, lodsejerne organiseres og afsætning af biomassen sikres. Forretningsmodellens bæredygtighed skal udvikles og dokumenteres i forhold til økonomi, energiproduktion og miljø- og landskabsmæssige forhold. Endelig skal projektets resulter og erfaringer løbendede formidles. Økonomi Budget (i 1000 kr.) I alt Organisering Dokumention Formidling Etablering af pil* I alt Finansiering (i 1000 kr.) I alt Region Midtjylland EU's Kteg-Skagerak-program Projektpartnere, egenfinansiering FødevareErhverv, tilskud til etabl. af pil Lodsejere, egenfinansiering af etabl. af pil I alt

20 20 * Region Midtjylland bidrager ikke til etablering af pil Bilag: Ansøgning, Anvendelse af pil til energiproduktion og nurbeskyttelse på miljøfølsomme arealer

21 Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning Resumé Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 igangsætte et forprojekt vedrørende udnyttelse af biomasse fra engarealer til energiformål. Resulterne foreligger nu, og Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. Formålet med projektet er udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse fra engarealer til energiformål uden gå på kompromis med fødevareproduktionen. Projektet vil bidrage til styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på nurog miljøområdet. Projektet understøtter endvidere udvikling af forsøgsbiogasanlægget samt etablering af en ny økologisk forsøgsstion på Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der til projektet "Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning" bevilges et tilskud fra megassning Energi og Miljø på kr. af de reserverede regionale midler til erhvervsfremme ( kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og i 2012). Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 igangsætte et forprojekt vedrørende anvendelse af engafgrøder til energiformål. Resulterne for forprojektet foreligger nu i form af en rapport (kan rekvireres hos sekretariet), der klarlægger og sandsynliggør forretningsidéen. Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. Projektet understøtter Vækstforums megassning på energi og miljø, specifikt indssområdet Samspil mellem energi og miljø". Projektet understøttes af den nyligt udgivne rapport fra Fødevareministeriet om virkemidler til reduktion af drivhusgasser, "Landbrug og Klima". Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning

22 22 Projektparter Agro Tech, LandboMidtØst/Økologirådgivning Midtjylland, Aarhus Universitet-DJF, Nur & Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning - Landscenteret, Økologisk Landsforening, Planenergi, Viborg Kommune, Tange Frilandsgartneri, Xergi m.fl. Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er i stor skala demonstrere, hvordan effektiv udnyttelse af biomasse fra engarealer kan udvikles til en ny bæredygtig forretningsmodel, der kombinerer samproduktion af vedvarende energi og økologisk gødning med nurpleje og miljøbeskyttelse. Målet er, forretningsmodellen vil skabe erhvervsudvikling for regionens virksomheder på området og for tilknyttede erhverv. Det er målet, mellem 500 og 1000 ha engarealer i Nørreådalen mellem Randers og Viborg vil indgå i projektet. På dette grundlag forventes en årlig produktion af 100 TJ vedvarende energi i form af biogas (til sammenligning bruger 100 husstande årligt ca. 6 TJ i energi til varme) og tons økologisk gødning, som vil mindske de økologiske landmænds behov for anvendelse af konventionel husdyrgødning. Der er således tale om en betydelig mængde næringsstoffer, som samtidig fjernes fra vandmiljøet. Dertil kommer en række afledte positive effekter på plante-, fugleliv og landskabet, ved engarealer afhøstes og derved holdes lysåbne. Projektet er det første af sin art og vil derfor have stor erhvervsmæssig og samfundsøkonomisk betydning ved fungere som rollemodel for kommende projekter. Projektet bidrager til erhvervsudvikling i flere relerede forretningsområder, såsom energisektoren, entreprenører, producenter af teknologi, økologisektoren mv. Dertil kommer, projektet har stregisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på nur- og miljøområdet, og det understøtter udvikling af forsøgsbiogasanlægget samt etablering af en ny økologisk forsøgsstion på Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum. I projektet ønskes der støtte til organisering og projektledelse, således demonstrionsprojektet gennemføres hensigtsmæssigt, lodsejerne organiseres, og leverancen af biomasse til produktion af biogas og økologisk gødning sikres. Forretningsmodellens bæredygtighed skal dokumenteres i forhold til økonomi, energi- og drivhusbalance samt miljøforhold. Som et væsentlig element i projektet skal viden og resulter løbende formidles. Økonomi Budget (i 1000 kr.) I alt Organisering Dokumention Formidling Etablering af økologisk biogasreaktor* I alt

23 23 Finansiering (i 1000 kr.) I alt Region Midtjylland EU's Kteg-Skagerak-program Projektpartnere, egenfinansiering Aarhus Universitet, egenfinansiering af økologisk biogasreaktor I alt *) Region Midtjylland bidrager ikke til medfinansiering af anlægsomkostninger Bilag: Ansøgning, Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning

24 Ansøgning - Etablering af Studentervæksthus Århus Resumé Aarhus Universitet har indsendt ansøgning om etablering af et studentervæksthus ved Aarhus Universitet. Ansøgningen er en del af realiseringen af Vækstforums initiiv "Mere iværksætteri i uddannelser". Studentervæksthuset er et tilbud til studerende, som har en idé, de ønsker udvikle og gøre til et forretningskoncept. Studentervæksthuset skal bl.a. tilbyde personlig og faglig vejledning, mentoring samt adgang til kontor- og labororiefaciliteter. Studentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannelsesmiljøerne i Århus på bachelor- og kandidniveau. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender Aarhus Universitet som operør for etablering af "Studentervæksthus Aarhus" Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler bevilges i alt kr. for 2009 og 2010 Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der af EU's Regionalfondsmidler bevilges i alt kr. for 2009 og 2010 Aarhus Universitet skal med indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, Studentervæksthustilbuddet er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus-området Beslutning Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelse: Vækstforum drøftede, hvordan Studenterhuset med sin unikke placering og organisering kan bidrage til involvere flere studerende med interesse for entrepreneurship. På den baggrund besluttede Vækstforum indstille til Regionsrådet, der indgås en resultkontrakt med Studenterhuset for 2 år og med en årlig bevilling på kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling. Der udarbejdes en redegørelse vedr. studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland. Sagsfremstilling Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiivet "Mere iværksætteri i uddannelser".

25 25 Initiivet "Mere Iværksætteri i uddannelser" har til formål styrke uddannelsesinstitutionernes fokus på gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende på især de videregående uddannelser. Indssen for styrke den regionale iværksætterkultur omfter følgende områder: En styrkelse og en koordinering af indssen inden for iværksætteri på især de videregående uddannelser i regionen, herunder udvikling af undervisningsmeriale og undervisningsmetoder og gennemførelse af netværksaktiviteter Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsidéer Studentervæksthuse Etablering af et virtuelt miljø til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsidéer et virtuelt studentervæksthus Initiivet er rettet mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Baggrund Vækstforum den 6. februar 2007: Igangsættelse af forprojekt Vækstforum den 13. juni 2007: Godkendelse af initiiv, reservion af EU-midler, heraf 6 mio. kr. fra Regionalfonden og 2 mio. kr. fra Socialfonden, og indstilling om reservion af midler til Regionsrådet på 8 mio. kr. Regionsrådet den 22. august 2007: Reservion af økonomisk ramme på 8 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler Region Midtjylland gennemførte fra den 28. august 2007 en ansøgningsrunde, hvor der indkaldtes ansøgninger til initiivets tre indssområder. På Vækstforums møde den 10. december 2007 bevilgedes midler til Iværksætterakademiet IDEA, Studentervæksthuset ved The Animion Workshop og Det Virtuelle Studentervæksthus. Den 25. september 2007 blev der afholdt informionsmøde om etablering af studentervæksthuse i Århus. Det blev her aftalt, parterne arbejdede videre med etablering af et konsortium med henblik på udarbejdelse af en fælles ansøgning om etablering af et studentervæksthus i Århus. Det blev efterfølgende aftalt udsætte ansøgningen som følge af organisionsændringer på Aarhus Universitet omhandlende etablering af Århus Entrepreneurship Centre. Aarhus Universitet har nu indsendt ansøgningen "Studentervæksthus Århus". Ansøgningen omfter etablering af et studentervæksthus i tilknytning til Aarhus Universitet. Studentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannelsesmiljøerne i Århus på bachelor- og kandidniveau. Det er målet, der skal etableres et miljø, som fokuserer på tiltrække og udvikle de studerende på tværs af de faglige miljøer. Studentervæksthuset vil overordnet blive tilpasset to målgrupper: Studerende, som ikke nødvendigvis har en bestemt idé, og studerende som allerede har en idé, som de ønsker udvikle til et forretningskoncept. En del af aktiviteterne vil være målrettet en af de to målgrupper, mens andre vil være for begge. Herudover vil der være en række åbne aktiviteter med det formål skabe interesse, motivere eller kompetenceudvikle, herunder camps, summerschools og konkurrencer. Aktiviteterne for de to målgrupper af studerende vil omfte følgende:

26 26 Business Sandbox Målgruppen er studerende, som ikke nødvendigvis har en bestemt idé, men ønsker komme igennem en kreiv og innoviv proces, som dels giver mulighed for en personlig afklaring og dels giver kompetencer i gennemføre en værdiskabende proces. Det primære er give motiverede studerende mulighed for komme gennem et forløb, som giver kompetencer og afklaring i forhold til komme videre med entrepreneurielle aktiviteter. Business Take Off Målgruppen er her studerende, som allerede har en idé, de ønsker udvikle til et forretningskoncept. De vil her blive tilbudt en proces, hvor de dels kommer igennem en personlig afklaring, dels får kvalificeret deres idé frem til virksomhedsetablering. Elementer i denne proces vil bl.a. være kompetenceafklaring, udvikling af forretningskoncept og udarbejdelse af forretningsplan. Deltagerne kan få tilknyttet en branchekendt mentor, deltage i netværk, workshops og sidst i processen kan deltagelse i springboards via Connect Denmark være en mulighed. For de studerende, der har behov for værksteds- og labororiefaciliteter, vil der være adgang til disse i de involverede uddannelsesmiljøer. Aarhus Universitet vil etablere et samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser på bachelor- og kandidniveau. Aarhus Universitet har i forvejen særlig tætte samarbejdsrelioner til Ingeniørhøjskolen og Kaospiloterne, og disse byder i projektet bl.a. ind med følgende elementer: Adgang til værksteds- og labororiefaciliteter, coaching, sparring, kurser, netværk m.v. Endvidere vil Aarhus Universitet etablere samarbejde med de regionale erhvervsfremme aktører, bl.a. Væksthus Midtjylland, Østjysk Innovion, Connect Denmark og Incuba Science Park. Hovedpunkter i resultkontrakten er følgende: Studentervæksthus Århus skal tiltrække og udvikle studerende på tværs af faglige miljøer. Studentervæksthus Århus skal stille kontor-, værksteds- og labororiefaciliteter til rådighed for de studerende. Der skal minimum etableres arbejdspladser til 40 studerende i Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende kompetencetilførsel inden for faglige, tekniske og forretningsmæssige områder. Studentervæksthuset skal etablere netværk og mentorordning for de studerende, samt afholde workshops, temaarrangementer og foredrag. Studentervæksthuset skal etablere samarbejde med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner samt med de regionale erhvervsfremmeaktører. Minimum 70% af de studerende, der deltager i Studentervæksthusets "Business Take Off ", skal etablere virksomhed.

27 27 Minimum 50% af de studerende, der deltager i Business Sandbox, skal udarbejde en forretningsplan. Der skal foretages evaluering og effektmåling af Studentervæksthus Århus. Økonomi Aarhus Universitet afholder, ud over nedenstående udgiftsbudget, udgifter for minimum 1 mio. kr., ligesom samarbejdspartnere bidrager med adgang til labororie- og værkstedsfaciliteter. Budget (mio. kr.) I alt Studentervæksthus Århus I alt Finansiering (mio. kr.) I alt Region Midtjylland EU s Regionalfond I alt Bilag: Ansøgning til Vækstforum - Studentervæksthus Bilag til ansøgning

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Regional Udvikling Skotttenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere