Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:"

Transkript

1 Københavns Postcenter torsdag den 14. februar Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, Gruppeformand Henrik Sass Larsen. Henvendelse vedrørende: Behov for bedre mulighed for indflydelse til de ansatte Sikkerhed for at de ansatte får et godt og langt arbejdsliv. Ordentlig behandling af ansatte, der mister arbejdsevne eller rammes af arbejdsmangel Skal de dårligst stillede arbejdere betale den højeste pris?: Denne henvendelse til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget kommer fra Fællesklubben KHC i Københavns Postcenter. Fællesklubben KHC repræsenterer ca. 250 produktionsmedarbejdere ansat på særlige vilkår, udlånte tjenestemænd, produktionsledere, specialister og kontorbetjente. Henvendelsen sker på baggrund af en række begivenheder i Post Danmark, som viser, at der er behov for at styrke de ansattes indflydelse i virksomheden. Udviklingen i Post Danmark er ikke enestående. Den kan i større eller mindre grad genfindes i mange andre virksomheder og institutioner uanset om de er offentlige eller private. Post Danmark er en del af det Svensk/Danske Post Nord, som staten er medejer af. Dermed må det være en opgave for de valgte til Folketinget, at sikre ordentlige forhold i virksomheden. Hvad ordentlige forhold indebærer, er vanskeligt at sætte på en fast formel. Det forandrer sig med tiden ligesom det forandrer sig i forhold til brancher, virksomhedernes størrelse, virksomhedernes geografiske placering og, ikke mindst, virksomhedernes økonomi og det marked virksomhederne opererer på. Skal der ikke længere være pålæg på de 4 klemmer i de ufaglærtes madpakker? Dét, der ikke burde ske men sker er, at de ufaglærte kortuddannende ansatte mærker alle de negative påvirkninger af de forandringer der gennemføres i samfundet, uanset om det er internationalt eller helt lokalt. Det vil være for letkøbt, at affeje de negative påvirkninger af produktionsmedarbejdere med, at det er noget man må tage med Det er en del af pakken for de negative påvirkninger er resultatet af en lang række bevidste valg. Det er ikke tilfældigt, at de negative påvirkninger vender den tunge ende nedad. Påvirkningerne kan fjernes eller reduceres ved at beslutningstagerne træffer nye beslutninger, der hjælper de ufaglærte arbejdere. I tidligere tider blev det formuleret sådan:»et samfund skal kendes på den måde, det behandler dets svageste på«1

2 Siden den internationale finansielle og monetære krise satte ind i har holdningerne til, hvad der er ordentlige forhold stille og roligt ændret sig. Det samme er sket i forhold til rettigheder og pligter. Pligterne forøges og rettighederne bliver færre. Alligevel er det ubehageligt at opleve, at lederne i arbejdsgiverforeningerne og flere direktører i landets største virksomheder (Mærsk, Novo, osv.), der hvert år har store milliard overskud henvender sig til offentligheden med udtalelser om, at de ufaglærte skal vise samfundssind og holde igen med lønudviklingen, så konkurrenceevnen kan forbedres. Den slags herremandsudtalelser burde være stoppet med Stavnsbåndets ophør og enevældens afskaffelse. Er det ikke snart på tide, at direktørerne viser deres værdi ved at lede virksomhederne på en måde, så virksomhederne udvikler nye produkter, der kan sælges og skabe produktion og arbejdspladser her i landet? De samme direktører har i øvrigt ingen problemer med at lovprise Den Danske Velfærdsstat og heller ikke problemer med at benytte kvalificeret hjemmeservice hjælp og omsorg fra sundhedsvæsnet til deres egne eller når deres bekendte får skulderskader på grund af forkert svingteknik med golfkøllerne brækker benene på den sorte pist på skiferien i Schweiz eller får diabetes på grund af forkerte spisevaner. Håbet er, at de politiske partier i Folketinget og Transportudvalget i fremtiden vil have større bevågenhed i forhold til at sikre ordentlige forhold til de ansatte i virksomheder og institutioner, der gennemfører store forandringer. Hvad er følgerne af store personalereduktioner gennem flere år?: De ansatte i Københavns Postcenter, der er 1 af 3 brevpostcentre i Post Danmark, har i de sidste 2 år været hårdt ramt af store personalereduktioner og stillingsnedlæggelser. En situation, som desværre vil fortsætte i 3 4 år endnu og der er ingen sikkerhed for at personalereduktionerne ikke fortsætter? Fra at være én af Københavns store arbejdspladser med mere end x.xxx årsværk er antallet reduceret til ca. xxx årsværk i 2012 og med udgangen af 2015 forventes der at være ca. xxx årsværk. Post Danmark har tydeligt mærket følgerne af den tekniske udvikling, der har gjort det muligt at kommunikere sikkert på Internettet. De store banker, forsikringsselskaber, foreninger, m.fl. har reduceret deres omkostninger ved at sende deres post som digitale meddelelser via Internettet eller mobiltelefoni i stedet for som fysiske breve. For Post Danmark har det medført et stort fald i antallet af breve på mere end xx % pr år. Og med faldende indtægter har virksomheden tvunget til meget hurtigt at omstille sig og det har siden 2010 medført omfattende personalereduktioner. De ansatte må leve med den voldsomme belastning, det er, ikke at vide om deres stilling nedlægges eller hvad der så sker, hvis stillingen nedlægges? I den forbindelse har Fællesklubben KHC bedt om at få undersøgt det psykiske arbejdsmiljø foreløbig uden resultat. Ledelse og arbejdsmiljørepræsentanterne har ikke kunnet blive enige om at gennemføre en undersøgelse blandt de ansatte i 2 år. Efter 2 års arbejde i et hurtigarbejdende udvalg er det nu besluttet, at arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde med det psykiske arbejdsmiljø ved brug af Arbejdspladsvurderinger (APV) eller Risikovurderinger? Det har Arbejdsmiljøorganisationen rent faktisk kunnet gøre i de sidste 2 år uden at det er sket. 2

3 Desværre peger det i retning af, at ledelsen i Post Danmark ikke ønsker en undersøgelse af, hvordan de ansatte oplever det konstante pres de udsættes for med jævnlige personalereduktioner igennem mange år. Det er en stor belastning for de ansatte at vide, at der i de kommende år gennemføres prikkerunder flere gang årligt - For hvornår rammer det én selv? Fællesklubben KHC s bekymring er, at de ansatte pådrager sig psykiske og / eller fysiske skader på helbredet på grund af den meget lange periode, hvor de må leve med frygten for at miste deres arbejdstid miste deres kolleger, skulle påtage sig nye opgaver, de måske ikke har færdigheder eller kompetencer til eller ende med at blive afskediget? Fællesklubben KHC ønsker derfor en undersøgelse, så det kan afdækkes, hvordan situationen er? Og det efterfølgende kan afklares, hvad der skal gøres? 1. Bliver de ansatte psykisk og / eller fysisk syge? 2. Er der symptomer de ansatte skal være opmærksomme på? 3. Hvad kan de ansatte gøre for at modvirke påvirkningerne? 4. Hvor kan de ansatte få hjælp? 5. Osv.? Fællesklubben KHC har flere gange foreslået chefgruppen i Københavns Postcenter, at der blev samarbejdet om personalereduktioner og arbejdsmiljø men chefgruppen har afvist dette. 1. De ansatte bør som minimum registreres, så det på længere sigt kan undersøges, om der opstår skadevirkninger ved langvarigt psykisk pres? 2. Derudover bør de ansatte tilbydes et kort kursus i psykisk førstehjælp, hvor de bliver informeret om, hvordan de selv kan konstatere, om de er ramt psykisk og hvordan de så skal forholde sig. 3. Endeligt bør de ansatte tilbydes let adgang til at tale med en psykolog, når som helst behovet opstår. Hvorfor arbejde om aftenen og natten, når det er billigere og sundere at arbejde om dagen?: Oven i bekymringerne om at miste deres arbejde kan de ansatte frygte, at de skal arbejde om aftenen eller om natten. Årsagen hertil er, at det lavere antal brevforsendelser medfører behov for optimering af brevbærernes ruter i omdelingsafsnittet (Distribution) og det sker blandt andet ved at anvende X- / Y- omdeling, hvilket vil sige, at brevbærerne omdeler A-breve hver dag, mens B- og C-forsendelser m.m. kun omdeles på den ene halvdel af ruten (X-stykket) den ene dag mens der den næste dag omdeles A-breve plus B- og C-forsendelser m.m. på den anden halvdel af ruten (Y-stykket). Post Danmark er forpligtiget til at overholde servicemålene for de forskellige forsendelsestyper. 3 dage for B-breve og op til 5 dage for C-forsendelser. Disse servicemål medfører, at B- og C-forsendelser skal indgå i produktionen på brevcentrene allerede på indleveringsdagen (dag nul), i stedet for at B-breve og C-breve blive sat på lager og behandlet i dagtimerne næste morgen. Fællesklubben KHC har meget svært ved at forstå, at Folketinget fastsætter kvalitetsmål, der medfører, at B- og C- forsendelser skal behandles om aftenen og om natten, når al viden tilsiger, at det ikke er godt for de ansatte at arbejde om aftenen og om natten og det på grund af aften- og nattillæg oven i købet koster 27,- kr. mere pr time end om dagen. I disse ressourcebevidste tider burde det være en selvfølge, at der blev taget hensyn til de ansattes helbred og til hvordan pengene anvendes. 3

4 Forskning: Fællesklubben KHC har henvendt sig til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og forhørt sig om de kunne bidrage med hjælp. En forsker fra NFA har svaret, at den situation Københavns Postcenter befinder sig i, ikke er undersøgt. Normalt medfører organisationsforandringer som det kaldes, når en virksomhed sammenlægges med en anden virksomhed eller rationaliseres at en større eller mindre gruppe ansatte fortsætter i virksomheden, mens de øvrige afskediges. I Københavns Postcenter kan de ansatte blot se frem til, at der hvert år reduceres med ca. xxx årsværk pr år i de næste 3 år. Arbejdstilsynet: Fællesklubben KHC har ligeledes henvendt sig til Arbejdstilsynet, som blot meddeler, at behandlingen af sager vedrørende mangel på forudsigelighed ved væsentlige ændringer og jobusikkerhed i forbindelse med forandringsprocesser skal løses i samarbejde mellem ledelsen og de ansattes repræsentanter, eventuelt med bistand fra eksterne eksperter. Indflydelse og involvering af de ansatte og deres repræsentanter: I Københavns Postcenter og i hele Post Danmark gennemføres der løbende større og mindre forandringer. Det seneste større projekt omfattede opstilling af 3 nye sorteringsmaskiner på 2 etager i brevcenteret. Det betød, at 3 produktionsafdelinger blev sammenlagt til én produktionsafdeling. De gamle arbejdspladser blev fjernet de nye maskiner blev opstillet og de ansatte skulle anvende nye arbejdsmetoder. I den forbindelse bad Fællesklubben KHC om mulighed for at få indflydelse på projektets udformning, fordi erfaringen har vist os, at det er meget vanskeligt at få ændret på tingene, når materielet først er stillet op. Ledelsen afviste vores ønske med henvisning til, at det var et centralt styret projekt, hvilket vil sige at det var et projekt, der berørte alle 3 brevcentre i Danmark og derfor blev styret fra forretningsenheden Produktion & Transport (PRT) i Post Danmark. Det var sandsynligvis korrekt men det ændrede ikke ved, at maskinerne skulle opsættes i arbejdslokaler i Københavns Postcenter, at der skulle findes lokale løsninger på en række områder som: Arbejdsmetoder arbejdstilrettelæggelse arbejdsrotation team inddeling uddannelse og indøvelse opmærkning til materiel osv. Men ledelsen ville ikke involvere de ansattes repræsentanter i planlægningen. Der blev i en kort periode på 5 6 uger forhandlet med tillidsrepræsentanterne om de forslag ledelsen havde udarbejdet. Og det er udmærket at afklare forhold gennem forhandling. Det er bare ikke det samme som at få indflydelse ved at blive involveret i planlægningen af en større forandring. For det er gennem diskussionerne om, hvordan tingene kan gøres, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får indsigt og forståelse for virksomhedens situation og behov og det er gennem planlægningsarbejdet, at de får kompetencer og kvalificerer deres argumentation og ikke mindst det er i planlægningsarbejdet, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får mulighed for at præsentere ledelsen for de ansattes forslag og synspunkter til de projekter og forandringer på arbejdspladsen, som ledelsen vil have gennemført. 4

5 Hvad ved praktiserende læger, hospitalslæger eller speciallæger om de love, regler og arbejdsforhold, der er gældende for de ansatte?: På grund af rationaliseringer, ansættelsesstop, privatisering er gruppen af tjenestemandslignende ansatte i Københavns Postcenter for hovedpartens del i 50 erne. De har mærket de stigende krav om højere produktivitet, bedre kvalitet og omstilling til mere kompetencekrævende opgaver som følge af omstillingen fra manuelt arbejde til betjening af maskiner og computere. Det har medført et stigende antal ansatte med nedslidningsskader og almindeligt forekommende sygdomme. I Post Danmark er der, som i alle andre virksomheder, stor opmærksomhed på sygefravær. Der holdes sygesamtaler, hvis de ansatte har flere fraværsperioder. Ved sygesamtalerne informeres de ansatte om at deres sygefravær ikke er acceptabelt og vil få konsekvenser for deres ansættelse, hvis ikke sygefraværet reduceres. Kan de ansatte ikke give tilsagn om det, fordi deres sygefravær skyldes nedslidningsskader, alvorlig livstruende sygdom eller følger af operationer, som medfører nedsat arbejdsevne i en kortere eller længere periode, vil personalekonsulenter meget sandsynligt bede de ansatte gå til deres læge med en mulighedserklæring, som lægen skal udfylde. En mulighedserklæring består af 2 A4-sider, hvor virksomheden på den første side i 4 rubrikker stiller lægen en række spørgsmål om den ansattes / patientens arbejdsevne og eventuelle skånebehov. På side 2 noterer lægen sin opfattelse. Det kan eksempelvis være NN har behov for nedsat arbejdstid i en periode og lettere siddende arbejde uden tunge løft. I de sidste 5 til 10 år har det ikke været muligt at finde den slags arbejde. Det er bortrationaliseret. De ansatte i produktionen er beskæftiget med stående og gående arbejde med mange løft, skub og træk. Et relevant spørgsmål i denne forbindelse er: Hvordan skulle alle læger vide, hvordan alle arbejdspladser er indrettet? og hvilke præstationskrav de ansatte / patienterne skal klare? Og hvordan alle de forskellige typer arbejde påvirker de ansattes / patienternes fysiske og psykiske helbred? Af sparehensyn og for at sikre et større udbud af (billigere) arbejdskraft har det i de seneste år stort set ikke været muligt at få kommunerne til at etablere fleksaftaler for medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Fleksaftalerne eller fleksjob, som de også kaldes skulle ellers sikre de ansatte mulighed for at fastholde deres arbejde, selvom deres arbejdsevne blev nedsat. Derfor ender sygesager i Post Danmark ofte som pensionssager for de tjenestemandslignende ansatte og som afskedigelsessager for de overenskomstansatte. Det betyder, at de tjenestemandslignende ansatte skal gå til lægen og få fortaget en udvidet helbredsundersøgelse. Lægeerklæringen forlægges Helbredsnævnet i Moderniseringsstyrelsen (finansministeriet), hvor læger og arbejdsretssagkyndige vurderer om de ansatte er tjenstdygtige eller utjenstdygtige. Er de ansatte utjenstdygtige og deres arbejdsevne nedsat til mindre end en 1/3-del, kan de tildeles en kvalificeret tjenestemandspension. Er arbejdsevnen større kan de tildeles en ordinær tjenestemandspension. Mange tror, at en ansættelse som tjenestemand er ensbetydende med et lykkeligt liv til sine dages ende. Virkeligheden er en anden for en tjenestemandslignende ansat i produktionen. Ofte er de ufaglærte kortuddannende tjenestemandslignende ansatte begyndt deres arbejdsliv som 16- eller 18-årige og vil som 52-årig allerede have været beskæftiget med fysisk krævende arbejde i 34 eller 36 år. 5

6 En afskedigelse med ordinær egenpension betyder, at en 52-årig får en tjenestemandspension på ca ,- kr. pr år. Tjenestemandspensionen kan i 2 år suppleres med dagpenge som ledig i forhold til den arbejdsevne (på 40 til 90 %), der er tilbage i forhold til ethvert arbejde. Men hvad så, når tjenestemanden bliver 54 år? Med den nye tilbagetrækningsreform har en ansat født i 2. halvår af 1959 først ret til efterløn som 64-årig og til Folkepension som 67 årig? Har tjenestemanden en ægtefælle eller værdier, er der ikke mulighed for kontanthjælp. Et relevant spørgsmål er: Hvor store er chancen for at en ufaglært kortuddannet tjenestemand på 54 år med 50 % arbejdsevne, som ikke kan sidde ned eller ikke kan stå op eller ikke kan anvende den ene arm eller ikke kan bøje sig eller ikke kan løfte noget hvor stor er chancen for at denne tjenestemand får et arbejde? Et relevant tillægsspørgsmål er: Hvor mange stillinger er der som receptionister i landets virksomheder? og hvor mange af dem er ledige? Det er ikke rimeligt, at teoretiske muligheder for at få et arbejde hindrer almindelige mennesker i at få en ordentlig behandling. En helt anden mulighed er, at en tjenestemandslignende ansat bliver vurderet som uegnet til at arbejde i virksomheden. Det sker, når ledelsen i virksomheden, efter at den ansatte har arbejdet i virksomheden i år, opdager, at den ansatte ikke har kompetencer eller færdigheder til at klare de forhøjede krav, der stilles til de ansatte i En uegnet ansat bliver afskediget med ordinær egenpension. Det er den totale ydmygelse af en ansat - og kan kun betegnes som et utilgiveligt svigt fra ledelsens side, at der ikke i tide er sat ind med uddannelse eller træning i andre arbejdsopgaver. I den slags tilfælde burde der som et minimum hjælpes med efteruddannelse og omplacering til andre virksomheder eller institutioner. Det er svært ikke at få tanken, at ledelsen, i deres iver for at spare, undlader at afskedige den ansatte på grund af arbejdsmangel, som er den reelle situation men kører den ansatte helt i sænk ved at fremstille den ansatte som: Uegnet Der er stor forskel på at tjene ca ,- kr. pr år og i stedet få ca ,- kr. i pension for det er langt fra sikkert at kommunen vil tildele en førtidspension som supplement. Det kan let ende i en tragedie med skilsmisse, salg af bolig, misbrug som på lang sigt vil koste samfundet endnu flere kroner end en ordentlig og anstændig behandling vil koste. Helt overordnet er det ikke en ordentlig eller værdig behandling af de ansatte. Man fratager mennesker deres værdighed, selvstændighed, deres rolle i samfundet og i familierne og deres selvrespekt. Værst af alt, er dog den personlige oplevelse, som den ansatte har med sig selv og omgivelserne. Hvordan oplever og reagerer et menneske på at blive behandlet på den måde og hvilke følgevirkninger har det? Var det ikke bedre, at lægerne blev informeret om, hvordan virkeligheden er i 2013? og at de praktiserende læger, hospitalslæger og speciallæger fik besked på, at de sygdomsramte eller nedslidte ansatte / patienter skal repareres, så deres arbejdsevne bliver tæt på 100 % igen. Lægerne skal ikke give de ansatte en seddel med på arbejde, hvor der står, at de ansatte skal have kortere arbejdstid med let arbejde (for den slags arbejde findes kun i yderst begrænset omfang)! 6

7 Folketinget må tage ansvaret på sig og sikre ordentlige forhold: Folketinget må påtage sig sit ansvar og sikre, at syge og nedslidte får en værdig afslutning på et langt arbejdsliv i økonomisk trygge rammer. Fællesklubben KHC beder de politiske partier i Folketinget om at bidrage til at sikre de ansatte i virksomhederne indflydelse på deres arbejdsplads. Det er ikke værdigt og slet ikke ligeværdigt at virksomhedernes ledere kan diktere alt. I Danmark er der tradition for at tale om tingene der forventes demokrati. Det er højst upassende, at den internationale økonomiske krise benyttes til at gøre arbejdspladserne til lovløse reservater, hvor chefer kan lede gennem envejskommunikation og diktat og hvor de borgerlige og de menneskelige rettigheder er sat ud af kraft i arbejdstiden. 1. Folketinget bør styrke de ansattes ret til en ordentlig behandling. Sikre, at de ansatte på arbejdspladserne får mulighed får reel indflydelse på arbejdspladserne i forhold til arbejdstilrettelæggelse uddannelse og arbejdsmiljø. 2. Folketinget bør styrke Arbejdstilsynet, så det bliver i stand til at kontrollere arbejdspladserne og pålægge virksomhederne at forbedre arbejdsforhold, der kan skade de ansatte. 3. Folketinget bør styrke De Arbejdsmedicinske Klinikker på landets hospitaler, så de bliver i stand til: o at foretage undersøgelser ude på arbejdspladserne. o at undersøge og behandle grupper af ansatte på hospitalet eller på arbejdspladserne. o at forbedre forskningen i arbejdsrelaterede sygdomme og behandling. 4. Praktiserende læger, hospitalslæger og speciallæger skal efteruddannes, så de forstår deres patienters vilkår på arbejdspladserne. Patienterne skal behandles og helbredes så deres arbejdsevne igen bliver tæt på 100 %. 5. Folketinget bør sikre, at ansatte (i Københavns Postcenter) sikres arbejdstid i dagtimerne i den udstrækning det er muligt og ud fra en helhedsvurdering er økonomisk fornuftigt. Eksempelvis kunne servicemålet på B-forsendelser ændres fra 3 dage til 4 dage, hvilket ville give mulighed for at få B-brevene kunne indgå i X- / Y-sorteringen, selvom den første opsamlingssortering først blev foretaget næste dags morgen i forhold til indleveringsdagen. I Fællesklubben KHC har vi tillid til, at Folketinget vil sikre, at omstillinger og forandringer på arbejdspladserne skal gennemføres på en ordentlig måde, hvor de ansatte involveres og deres forslag indgår i ledelsens beslutningsgrundlag. På forhånd tak. Med venlig hilsen Fællesklubben KHC Henrik B Larsen Fællestillidsrepræsentant Per C Andersen Tillidsrepræsentant John M Pedersen Tillidsrepræsentant 7

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed?

Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed? Københavns Postcenter onsdag den 10. november 2010 Åbent brev. Til: beskæftigelsesminister Inger Støjberg forbundsformand i 3F Poul Erik Skov Christensen Kan vi få et nyt menneskesyn - og ligeværdighed?

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2009 Nr. 5-2009 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Mange langstidssyge fængselsbetjente 15 Større magt til afdelingerne på Københavns Fængsler 16 Millionunderskud

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.

Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst. Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.dk) København, den 19. oktober 2012 STOP Fleksjobreformens høringssvar

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Jonas: Okay, hvad er det for en buldozer, kan du tale noget mere om det?

Jonas: Okay, hvad er det for en buldozer, kan du tale noget mere om det? Interview mandag d. 21. oktober 2013 Navn (Anonymt) Jens Jensen Fagforening (Anonym) (Har udbedt sig anonymitet) 00.00: Jonas: Godt, godt, men som sagt vil vi begynde lidt mere generelt og se hvordan arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 2. udgave,

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress Arbejdsbetinget stress April 2006 Arbejdsbetinget stress Arbejdstilsynet April 2006 ISBNnr. 87-7534-574-9 4 5 Indhold Indledning............................................... 6 Arbejdstilsynets praksis

Læs mere