Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Heimdal, 20. og 21. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Heimdal, 20. og 21. december 2011"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Heimdal, 20. og 21. december Januar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype og form Døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne jf. serviceloven Her ud over løses en række opgaver for VISO socialministeriets Den Nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation. Adresse Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg Telefonnummer adresse Web adresse Lederens navn Ruth Lehm Antal pladser Aflastningsafdeling Egebæksvej med 11 pladser, som benyttes af 44 børn i perioder på sammenlagt 91 dage om året pr. barn. Døgnafdeling Egebæksvej med 8 pladser. Desuden 3 pladser, som benyttes af 24 børn i aflastning i grupper af 3 i perioder på sammenlagt 45 dage om året pr. barn. Døgnafdeling Hestehavevej med 8 pladser. Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tilsynet finder sted 20. december 2011 i tidsrummet fra kl. 15 til kl , og 21. december 2011 fra kl. 9 til kl Herudover indgår indtryk fra og oplevelser ved uanmeldt tilsyn ved Afdeling Hestehavevej, 14. december 2011, også i tilsynet. Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet efter telefonsamtale med Mikael Carlsen den 8. november 2011 er tilsynet varslet ved brev af samme dato. Heimdal oplyser ved tilsynsbesøget, at samtlige forældre skriftligt er orienteret om muligheden for dialog med tilsynet den 20. december Deltagere i tilsynet Ved besigtigelse af de enkelte afdelinger deltager de medarbejdere og afdelingsleder, som er på arbejde på tidspunktet for tilsynsbesøget.

2 Ved tilsynsmødet deltager følgende ansatte, som alle er medlemmer af Heimdals MED-udvalg: Camilla Røg, pædagog aflastningsafdelingen Henriette Hertel, pædagog Hestehavevej Kasper Kock Nielsen, afdelingsleder Aflastningsafdelingen Lars Arvad, pædagog Døgnafdelingen Lena Dich, afdelingsleder døgnafdelingerne Lenette Andsbjerg, leder af konsulentteamet Mikael Carlsen, souschef Peter Vallentin, administrationen Ruth Lehm, forstander. Tilbuddets målgruppe På Heimdals hjemmeside findes følgende beskrivelse af målgruppen: På afdelingerne på Egebæksvej er målgruppen normaltbegavede børn og unge i aldersgruppen 6-18 år med diagnoser indenfor autismespektret og/eller svær ADHD. På afdelingen på Hestehavevej er målgruppen børn og unge i aldersgruppen 6-18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, diagnoser indenfor autismespektret og mental retardering. Børn med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser) har vanskeligheder på især tre områder, afvigelse i den sociale udvikling, afvigelse i kommunikationsevne og indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er den internationale betegnelse for opmærksomhedsforstyrrelser i kombination med hyperaktivitet og svag impulshæmning. ADHD medfører svære opmærksomhedsproblematikker omkring børnenes opfattelse, bearbejdning og forståelse af sanseindtryk og dermed også deres adfærd. På døgnafdelingerne er børnene døgnanbragte. En døgnanbringelse kan forlænges som efterværn ud over det 18. år, hvis dette skønnes nødvendigt. Aflastningsafdelingen er et tilbud til familier med hjemmeboende børn. Det oplyses ved dette tilsyn, at der er ændring i forhold til den gruppe af børn og unge, som visiteres til Heimdals tilbud. Børnenes vanskeligheder får større brede og kompleksitet; tidligere havde børn typisk en enkelt diagnose, og nu er der ofte udredt mellem tre og fem diagnoser. Der er også henvendelser vedrørende børn og unge, som ikke falder inden for ADHD eller autismespektrum forstyrrelser. Materiale der er indgået i forberedelse og bearbejdelse af tilsynet Oplysninger om tilbuddet på hjemmeside. Oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen. Rapporter fra uanmeldt tilsynsbesøg 5. februar og varslet tilsynsbesøg 7. og 8. juni Referat fra MED-udvalgsmøder 30. august og 4. oktober Arbejdsmiljø handlingsplan af 22. september Notat til støtte for udarbejdelse af statusbeskrivelse i forhold til handleplan, udateret. Notat om kontaktpersonens rolle og opgaver, udateret. Notat om opgaver i forhold til de enkelte børn forløb under døgnophold, samt liste over mulige samarbejdspartnere, udateret. Kopi af PowerPoint præsentation til informationsmøde om EarlyBird Programmet. Kopi af hjemmesidetekst om nyt tilbud om telefonvejledning til forældre til børn inden for autisme- og ADHD diagnose området, udateret 2

3 Referat fra personalemøder ved Hestehavevej 2. og 16. november Notat der beskriver dagligdagen og døgnrytmen ved Hestehavevej, juli Kopi af skemaer til brug for overlap ved Hestehavevej. Referat fra personalemøde ved døgnafdelingen Egebæksvej 2. og 30. november Referat fra personalemøde ved aflastningsafdelingen 19. oktober og 30. november Beskrivelser af udvikling og adfærd udarbejdet af Heimdal for det barn eller den unge, der har været indskrevet længst på hver enkelt af de tre afdelinger. På hvilke måder har det været muligt at opleve det sociale liv og samspil i tilbuddet De tilsynsførende har oplevet det sociale liv og samspil, der har udspillet sig på de enkelte afdelinger ved besøgene.. Nogle børn fra døgnafdelingerne er allerede på juleferie, andre er på afdelingen under hele tilsynet. På Hestehavevej er der mange børn hjemme, da det er en skolefridag. Der er kun to børn, som er i dagtilbud andre steder. Der orienteres om, at det er en ualmindelig dag med flere sygemeldinger blandt det faste personale, og derfor mange vikarer. Man har derfor valgt at dele børnene op i mindre grupper og lave ture ud af huset. To børn er til ridning, og en på vej ud at gå en tur i skoven sammen med en medarbejder, og yderligere to børn er på indkøbstur. De tilsynsførende oplever primært det liv og samspil, som udspiller sig i og omkring køkkenalrummet, hvor et barn tilbydes et måltid. Her opleves stor indføling fra en rolig og nærværende medarbejder, som løbende afstemmer med barnet, ved at spørger ind til hvad barnet vil. Døgnafdelingen Egebæksvej besøges ad to omgange. På dagen er der et julearrangement, og de tilsynsførende er først med til at pynte juletræ sammen med tre af de yngste børn og en medarbejder, og senere hjælpes med forberedelsen af julemiddagen, som de tilsynsførende efterfølgende deltager i. Ved døgnafdelingen er der flere børn, som viser de tilsynsførende deres værelse. Ved aflastningen oplever de tilsynsførende det liv og samspil, som der er ved en samling i opholdsstuen, hvor fire børn og to medarbejdere inviterer til deltagelse i quizspillet Jeopardy. Alle Heimdals tre afdelinger er således besøgt ved dette tilsyn. På hvilke måder har der været kontakt og dialog med tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse Ved besøget ved døgnafdelingen Hestehavevej er der dialog med afdelingsleder, medarbejdere og vikarer og kontakt til de børn, som er på afdelingen under besøget. Ved døgnafdelingen Egebæksvej er der ligeledes dialog med afdelingsleder, medarbejdere og også dialog med de børn, som er på afdelingen under besøget. Ved aflastningsafdelingen Egebæksvej er der dialog med medarbejdere og børn på afdelingen. Ud over dialogen med medarbejdere og afdelingsleder ved besøgene på afdelingerne, har de tilsynsførende en dialog om tilbuddets form og indhold ved tilsynsmødet, hvor repræsentanter for medarbejdere og ledelsen deltager. Der er ved dialogmødet med de pårørende samtaler med to hold forældre. 3

4 Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender denne rapport til forstander Ruth Lehm, som sikrer at rapporten er til rådighed for Heimdals brugere og pårørende, samt medarbejderne. Tilsynsenheden anbefaler, at rapporten er genstand for orientering og drøftelse på kommende husmøder, personalemøder og MED-udvalgsmøder. Tilsynsenheden sender tilsynsrapporten til socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, og til Socialforvaltningens ledelse ved socialchef Steinar Eggen Kristensen og konstitueret sekretariatschef Lotte Lyhne samt Familier, Børn og Unge ved søjlechef Ann- Britt Wetche. Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige målsætninger og praksis Beskrivelse af Heimdals målsætninger og praksis kan findes på Tilbudsportalen og på Heimdals hjemmeside. På Tilbudsportalen findes følgende beskrivelse: Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes 3 grundlæggende værdier: Respekt, troværdighed og engagement. Lokalt, med udgangspunkt i de overordnede værdier, arbejder vi på at understøtte udviklingen af det enkelte barn/unges livsduelighed og kompetencer. De konkrete mål for det enkelte barns ophold fastsættes i handleplaner og delhandleplaner, og vurderes og revurderes løbende i samarbejde med den anbringende myndighed og forældremyndighedsindehaverne. Der er de tilsynsførendes vurdering, at der god overensstemmelse imellem indholdet i de undersøgte eksempler på delhandleplaner, som de tilsynsførende har stiftet bekendtskab med ved forberedelsen af dette tilsyn, og indholdet af den praksis som medarbejdere, ledelse og forældrerepræsentanter italesætter i dialogen om børnenes forhold ved Heimdal. Det er de tilsynsførendes indtryk, at mål og målsætninger på Heimdal virker velovervejede, og at de bygger på en afklaret handicapforståelse. På Heimdals hjemmeside findes følgende beskrivelser: Heimdal er et højt specialiseret individualiseret tilbud til børn og unge indenfor autismespektret og eller med svær DAMP ADHD. Institutionen er et førende tilbud i forhold til denne målgruppe og påtager sig et bredt udsnit af børn og unge indenfor målgruppen. Vi samarbejder nationalt og internationalt for at sikre størst mulig udvikling. Heimdal er i besiddelse af den nyeste viden indenfor området, høj specialviden og faglig kompetence samt højt kvalificerede medarbejdere. På Heimdal er udviklingen af pædagogik og arbejdsmiljø hinandens forudsætninger. Et fortsat fokus på denne udvikling af den pædagogiske praksis og det trivselsfremmende arbejdsmiljø er en betingelse for udmøntning af Heimdals mission. Vi kan kun lykkes med opgaven, hvis vi "går på to ben", som betragtes som to ligeværdige komponenter. Heimdal arbejder evidensbaseret og arbejder målrettet med kvalitetssikring og certificering. 4

5 Med dette vil Heimdal arbejde for at sikre børnenes og de unges trivsel, udvikling og livsduelighed, samt være med til at sikre helhed i børnenes og familiernes liv og hverdag. Ud fra det skriftlige materiale, indtryk ved besøg på afdelingerne, og ved dialog på tilsynsmødet, er det tilsynets indtryk og vurderinger, at Heimdal har afklarede og bevidste prioriteringer i den faglige tilgang til arbejdet med børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. Det er indtrykket, at Heimdal i den daglige praksis forfølger målene i det bevidste metodevalg. På Heimdals hjemmeside findes følgende beskrivelser, der understreger dette bevidste metodevalg: Den pædagogiske praksis på Heimdal består af pædagogiske metoder, som bygger på en forståelse af, at børnenes handicap og vanskeligheder har baggrund i hjerneorganiske dysfunktioner. Børnene har som følge af deres handicap behov for et tydeligt og særligt velstruktureret specialpædagogisk miljø. For et barn med ASF og ADHD gør struktur og tydelighed hverdagen mere overskuelig og forudsigelig. Barnet får hjælp til at få orden på den indre uro og kaos, hvilket kan føre til en følelse af tryghed og sikkerhed hos barnet. På Heimdal gør vi brug af flere specialpædagogiske metoder. Dette forudsætter gennemgående en forståelse af, at barnets vanskeligheder viser sig på forskelligt vis, og at det enkelte barn derfor er helt unikt. Der findes dermed ikke for os én strategi for behandling af ASF og ADHD. Vi bygger på følgende elementer i den specialpædagogiske praksis: Handicapforståelse hvilket indebærer, at den pædagogiske metode i alle tilfælde tager udgangspunkt i medarbejderens nuancerede viden og indsigt i, hvad handicappet betyder for det enkelte barns måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav. Individualisering betyder, at den anvendte pædagogiske metode tager udgangspunkt i, og formes efter det enkelte barns individuelle forudsætninger og behov, uanset om der arbejdes alene eller parallelt i en mindre gruppesammenhæng med barnet. Helhed betyder, at den pædagogiske indsats metodisk skal hænge sammen med barnets behov uanset medarbejderens faglige forudsætninger. Der arbejdes på Heimdal i et tæt teamsamarbejde mellem pædagoger og andre fagpersoner om det enkelte barn, så de anvendte metoder er velstrukturerede, sammenhængende og meningsgivende i forhold til barnets behov overskuelighed og entydighed. Forældresamarbejde dette implicerer, at forældrene altid høres og tages med på råd, når den pædagogiske indsats i forhold til barnet tilrettelægges. Forældrenes viden om deres barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov for støtte og læring respekteres højt og er unikt. Denne viden indgår som et væsentligt element på linje med medarbejderens faglige viden og ekspertise i øvrigt. Efter undersøgelse af det skriftlige materiale, og efter kontakt til børnene og dialog med medarbejderne og pårørende ved dette tilsyn, er det de tilsynsførendes oplevelser og indtryk, at Heimdal i stort omfang efterlever ovenstående metodiske intentioner i den pædagogiske praksis med børnene og i samarbejdet med forældrene. 5

6 Aktiviteter og kontakt På Heimdals hjemmeside findes beskrivelser af de forskellige afdelingers prioritering af aktiviteter og kontakt til det øvrige samfund. Døgnafdelingerne fungerer som børnenes hjem, og der gives støtte til at passe skolegang, og til at deltage i aktiviteter. Kontakt til det øvrige samfund er en vigtig kompetence, og børnene støttes til at deltage i indkøb, og til deltagelse i ture og kulturelle begivenheder. Der planlægges aktiviteter ud fra deres aktuelle formåen, men der gives også udfordringer i forhold til interesser og det at turde gå i gang med noget nyt. Ved Døgnafdelingen Egebæksvej beskrives tilbuddet af aktiviteter således: Vi tilbyder fritidsaktiviteter ud af huset som fx ridning, svømning, andre idrætsgrene og spejder. For de beboere som ikke er på hjemme-weekend arrangeres der ture, hvor vi fisker, kører go-cart, er i svømmehallen, biografen. Vi bruger også vores nærmiljø, som udover en stor have med boldbane og bålplads, også byder på strand, vand og skov. Ved længere weekendture med udeliv som tema, kan vi benytte vores kanoer og kajakker. Hvert år arrangerer vi ferieture. I vinterhalvåret er vi på skiferie en uge, i sommerhalvåret på koloni, gerne et sted i Danmarks sommerland. Børnene ved Døgnafdelingen Hestehavevej har større udfordringer og flere vanskeligheder i forhold til at deltage i aktiviteter, hvilket søges tilgodeset ved følgende prioriteringer, som ligeledes er at finde på Heimdals hjemmesider: Med udgangspunkt i det enkelte barn/unges formåen tilbyder vi fritidsaktiviteter ud af huset som eksempelvis svømning og ridning. I weekenderne arrangeres der ture for børnene, det kan være en tur til skov og strand, eller seværdigheder. Herudover bruger vi vores have og legeplads som byder på gynger, trampolin, boldbane, mooncarbane, samt beplantning med dufte og farver. De børn, som på skift modtages i aflastning på Heimdals aflastningsafdeling tilbydes ifølge oplysninger på hjemmesiden følgende muligheder for aktiviteter, og for kontakt under opholdet: På aflastningsafdelingen har børnene og de unge mulighed for at deltage i aktiviteter, som personalet forbereder og planlægger. Vi fisker, kører go-cart, cykler BMX i skoven og på bane, er i svømmehallen, biografen mm. Vi bruger også vores nærmiljø, som udover en stor have med boldbane og bålplads og flere gårdhaver, også omfatter strand, vand og skov. Vi planlægger weekendture med udeliv som tema, hvor vi benytter vores autocampere og de kanoer og kajakker, som Heimdal råder over. Det er fælles for alle afdelinger, at der planlægges aktiviteter, hvor traditionerne i årets gang holdes i hævd, eksempelvis omkring jul, fastelavn, sankthans og markering af børnenes fødselsdage. Det er de tilsynsførendes oplevelser og indtryk efter besøgene ved afdelingerne og efter dialogen med børnene og medarbejderne, at Heimdal søger at tilbyde aktiviteter, som kan kompensere for børnenes vanskeligheder, men som også kan udfordre deres udviklingspotentialer. 6

7 Sprogbrug og omgangsformer i tilbuddet Det er de tilsynsførendes oplevelse og indtryk ved besøgene på afdelingerne, og i kommunikationen med medarbejdere og ledelse, at kommunikationen til og om børnene og de unge, foregår i et respektfuldt og indfølende sprogbrug. Ligeledes er det indtrykket at medarbejderne forholder sig aktivt til børnenes kommunikationsmåder, og er bevidste om opgaven som rollemodel. Det sete skriftlige materiale efterlader indtryk af et respektfuldt og indfølende sprog. Brugerindflydelse Der orienteres ved dette tilsyn om, hvordan børnene ved døgnafdeling Egebæksvej har mulighed for indflydelse. Den yngste gruppe deltager hver tirsdag i et børnemøde, hvor der er dialog om eventuelle ændringer på afdelingen, og de planer, som der i øvrigt er. Ved det seneste børnemøde op til jul, har det eksempelvis været muligt for børnene inden for en given ramme - at vælge deres egen julegave. Man har valgt denne aktive inddragelse, da der er erfaring for, at denne gruppe børn ikke kan rumme ikke at vide, hvad de får i gave. Dem ældste gruppe har - ud over i samspillet i den daglige kontakt - hver torsdag mulighed for indflydelse, hvor medarbejderne kontinuerligt har samtaler om de forhold, som har betydning for børnenes forløb på afdelingen. Ved Døgnafdelingen Hestehavevej er der ikke faste tidspunkter i forhold til en sådan dialog. Her prioriteres det at være der, at være åbne og parate, når børnene kommer med noget i forhold til, hvad de måtte ønske eller have brug for. Børnenes forhold, herunder sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Der orienteres ved dette tilsyn om, at der ved Heimdal er et kostudvalg, som i samarbejde med den ansatte kok har ansvar for at lægge linjen. I forhold til kost beskrives det som en stadig udfordring, at få børnene til at spise varieret og sundt. Børnene omtales som meget selektive ikke som kræsne og har generelt svært ved at de forskellige ingredienser i en ret blandes sammen. Det oplyses, at efter at Heimdal har fået en kok, som har ansvaret, er der på grund af respekt for kokkens faglig blevet færre konflikter i forhold til maden. At lære at spise mere varieret er en proces, som tager udgangspunkt i det enkelte barn, og der inddrages i pligter til at understøtte et nuanceret syn på mad. Eksempelvis er børnene på døgnafdelingen Egebæksvej med til at lave mad hver 14. dag. Ved dette tilsyn undersøges, hvorledes tilbuddet sikrer, at medarbejderne har viden om hvad der er en utilsigtet hændelse i forhold til sundhedsfaglig virksomhed, at medarbejderne har fokus på de utilsigtede hændelser, at der sker en rapportering af hændelsen. Forstanderen oplyser, at man ved Heimdal er opmærksomme på, at denne særlige viden ikke er til stede blandt personalet, at man afventer en udmelding fra driftsområdet i forhold til hvad man skal leve op til, før den opgave præciseres over for medarbejderne. Tilsynet kan på denne baggrund konstatere, at der således aktuelt ikke er det nødvendige kendskab til indberetning af sådanne kritiske hændelser, og vil på derfor anbefale, at Heimdal sammen med driftsområdet får afklaret, hvorledes denne lovbundne opgave implementeres ved tilbuddet. De fleste børn er ordineret medicin, og der er formaliseret en række procedurer i denne forbindelse. Det oplyses, at man samarbejder med forældrene om medicin, og hvad kan man gøre, for at dette lykkes bedst muligt. 7

8 Ved dette tilsyn undersøges hvorledes Heimdal forholder sig til de dilemmaer og udfordringer, som det kan give, at de unge kan være tiltrukket af alkohol og stoffer. Der orienteres om en vedtaget alkoholpolitik, hvor det ikke er tilladt at indtage alkohol på matriklen. Det kan være vanskeligt i en institutionskontekst at tilgodese, at den enkelte unge får mulighed for et almindeligt ungdomsliv og være eksperimenterende under ansvar. Hensynet til helheden gør, at man bliver mere restriktiv. Der gives et eksempel på, hvordan dette håndteres i praksis i forhold til en ung på døgnafdelingen, hvor der laves aftaler om, at han nyder alkohol væk fra stedet. Lige nu er brug eller misbrug ikke et problem inden for huset. Her nævnes det, at der er utallige dilemmaer, hvor det at have fælles regler og samtidigt tage individuelt hensyn er noget man må forholde sig til. Eksempelvis aftales vilkår i forhold til at have mobiltelefon individuelt, hvilket børnene accepterer. De nye teknologiske muligheder giver også andre udfordringer, og her gives eksempel på, at en ung under en konflikt har optaget samtaler med en medarbejder. Det er nye vilkår, som man giver udtryk for, at man som tilbud må lære at leve med. Det oplyses ved tilsynet, at der ikke er nogle af de indskrevne ved Heimdal, som har bevilget en ledsageordning. Brugerøkonomi Børnenes økonomi under anbringelse på døgnafdelingerne er efter tilsynets prioritering ikke undersøgt ved dette tilsyn. De døgnanbragte børn får udbetalt tøj- og lommepenge efter gældende takster. Med den hensigt at ligestille børnene, har børnene som kommer til aflastning som udgangspunkt ikke penge med, og her er en praksis for, at Heimdal giver kr. til fredagsslik, som barnet er med til at købe ind til. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Det oplyses ved forberedelsen af dette tilsyn, at antallet af magtanvendelse over for de anbragte børn i 2010 er 36 episoder; at der i 2011 frem til og med november er registreret 51 episoder. Den forholdsvise store procentvise stigning i antallet forklares med, at det drejer sig om tre børn, hvor der har været mange episoder. Det oplyses, at hver gang der har været en sådan episode, så analyseres det i et læringsperspektiv, om man kunne have gjort noget andet i stedet for. Parallelt med stigningen i antallet af magtanvendelser ses en stigning i antallet af episoder med trusler og eller vold mod medarbejderne. I 2010 var der 226 episoder, og i 2011 frem til og med november er der registreret 307 episoder. Samarbejde med pårørende Ved dette tilsyn er der særlig fokus på tilbuddets overvejelser om information af og kommunikation med børnene og de unge, med de pårørende og eventuelt netværk, og også i forhold til tilbuddets samarbejdspartnere, herunder myndighedspersoner og administration. Ligeledes er tilbuddets interne kommunikation og, hvorledes disse denne omsættes i praksis på dagsordenen. Det oplyses, at der ved indskrivningen sker en forventningsafstemning med alle aktører, og i forhold til forældre på døgnafdelingerne aftales det individuelt, hvorledes dette samarbejde 8

9 skal foregå. Grundaftalen er en orienterende opringning til forældrene en gang om ugen, hvor justeringer i aftalerne og andre vigtige beskeder i samarbejdet efterfølgende noteres. Der orienteres om, at forældresamarbejdet hele tiden er under udvikling, hvilket eksemplificeres med en generel orientering i form af nyhedsbreve til alle forældre på døgnafdelingen. Man orienterer de pårørende om, at de altid er velkomne på afdelingen, at de gerne må komme og spise med, hvis dette ønskes. Det er ofte i forbindelse med at børnene hentes eller bringes, at der er kommunikation med forældrene. Det enkelte barn har en kontaktbog, som følger med til skolen, og hjem til forældrene, hvilket giver adgang til fælles notater vedrørende børnene. Det oplyses, at forældre til børn i aflastning udtrykker forskellige behov for at vide noget om, hvad der sker under aflastningsforløbet. Nogen vil gerne vide mange detaljer, andre ønsker kun at blive kontaktet, hvis der sker markante episoder, og disse forskellige ønsker søges imødekommet. Der anvendes i et stigende omfang til at orientere om, hvad der er hændt under aflastningen. Samarbejdet med forældre beskrives som en spændende udfordring, og man er bevidste om at have et meransvar i forhold til, hvorledes forældresamarbejdet forløber og også at være tydelige, eksempelvis ved at kunne være enige om at man er uenige. Der er 12 medarbejdere under uddannelse i Atlass-Family, som understøtter at man bliver bedre til forældresamarbejdet. Der er forældre, som kan være bekymrede for, at deres barn udsættes for overgreb fra andre børn, og her ønsker man at være proaktive og forudseende, så uheldige situationer børnene imellem minimeres mest muligt. Et forældrepar som benytter aflastningstilbuddet ønsker dialog med tilsynet om forholdene ved aflastningsafdelingen. Her gives udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet, særligt det at barnet er sammen med de samme børn og med de samme voksne i aflastningsforløbene vægtes positivt. Barnet har benyttet tilbuddet i cirka to år, og det opleves som om at være kommet på den rette hylde, hun føler sig hjemme på Heimdal. Personalet opleves at have et stort overskud, inddrager forældrene, orienterer om relevante forhold, og formår at skabe ro, selvom der er mange urolige børn samtidigt. Oplever det som en god service at der modtages nyhedsbrev. Der udtrykkes usikkerhed om bekymring i forhold til de forestående ændringer, hvor man vil være ked af at skulle undvære nogle af de 91 døgn, som der nu tilbydes. Forældrene udtrykker at det vil være uheldigt for pigen, da hun i modsætning til når hun er hjemme hos dem, udvikler sig positivt socialt under opholdene på Heimdal. En forælder til et dreng på døgnafdelingen Egebæksvej oplever, at der er et misforhold imellem den diagnose, som sønnen har, og den behandling ved Heimdal, som tager udgangspunkt i en autismeforståelse. Det opleves, at barnet er meget alene og ensom, at der er skiftende medarbejdere, som har kontakt til ham, at kommunikationen i mellem medarbejdere og pårørende kunne være enklere, hvis det var færre medarbejdere, man skulle samarbejde med. Det opleves ofte at medarbejderne glemmer ting, at aftalte aktiviteter ikke bliver fulgt op. Det opleves, at sønnen ikke får lektiehjælp på døgnafdelingen, hvor han bor. Sønnen går på en almindelig kommuneskole i en specialklasse, og han har ikke længere noget fritidstilbud. Han har tidligere på Heimdals foranledning haft et tilbud i kommunal fritidsklub, men dette er stoppet på grund af Heimdals økonomi. Forælderen har svært ved at se, at det kan være rigtigt at han er den eneste af de børn, som han sammenligner sig med på døgnafdelingen Egebæksvej, 9

10 som ikke har et fritidstilbud, hvor han kan lære flere sociale færdigheder. De andre børn får betalt et SFO-tilbud ved Langagerskolen. Forælderen oplyser, at Heimdal er bekendt med indholdet af den kritik, som fremføres i dialogen med de tilsynsførende. På baggrund af ovenstående oplysninger om manglende fritidstilbud, som bekræftes af Heimdals ledelse ved dette tilsyn, er det tilsynets anbefaling, at Heimdal får afklaret, om der kan eller skal sikres ligebehandling i adgangen til fritidstilbud i mellem børn, som er indskrevet ved Langagerskolen, og børn som er indskrevet andre steder, eksempelvis i en specialklasse ved en kommuneskole. Efter dialog med medarbejdere, ledelse og pårørende ved dette tilsyn, er det de tilsynets indtryk og vurdering, at der generelt er et konstruktivt samarbejde med de pårørende ved Heimdal. Eksternt samarbejde Før døgnafdelingen Hestehavevej blev etableret i 2009 var det alene Langagerskolen, som man samarbejdede med, og med samme faglige udgangspunkt. Seks ud af de otte børn ved Hestehavevej går i skole ved Stensagerskolen, der har en anden handicapforståelse. Dette ses som et tab ikke længere at have et fagligt fællesskabet alene med en skole, da der er et stort ønske om at være helhedsskabende. Der er nu et tættere samarbejde med myndighedsområdet handicapcentret, og dette har ikke kun været nemt, og man er nu i en proces, hvor man gensidigt lærer hinandens forudsætninger nærmere at kende. Klager over tilbuddet Der orienteres i forbindelse med forberedelsen af tilsynet, at der ikke er modtaget klager over tilbuddet i perioden siden seneste tilsyn i juni Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Det undersøges i øjeblikket om afdelingen Hestehavevej kan flytte til bedre egnede lokaler i Egå. Der er aftalt et samarbejde med Stensagergården om mulighederne i Egå, herunder en fælles faglighed. Struktur Der orienteres om, at den struktur der hidtil har været på Heimdals aflastningsafdeling er under pres i forhold til, at der er udmeldt besparelser på aflastningsområdet på 3 millioner i 2012, at der skal tilbydes flere men kortere og mere individuelle aflastningsforløb, og der skal en tredjedel flere børn ind. I efteråret udmeldtes rammestyring med tilbagevirkende kraft fra 30. juni. Det kan blive vanskeligt, hvis man skal administrere under rammestyring og så tage imod børn og unge med stor bredte og kompleksitet. Der udtrykkes bekymring i forhold til denne udvikling, og der savnes et helhedsbillede, som kan besvare nogle af de spørgsmål, som der rejser sig; skal der være individuelle aflastningsforløb i stedet for gruppeforløb? Hvor mange døgnpladser skal der være fremover? 10

11 Der udtrykkes undren over at det prioriteres at spare på aflastningsområdet, da man her ved mindre aflastning til de enkelte familier kan forvente, at der er forældre, som må give op, og som i stedet ønsker barnet døgnanbragt. Forældreråd og landsforening er også bekymrede for udviklingen, og tager initiativer til protester. Internt samarbejde og kommunikation Det formelle samarbejde ved Heimdal er formaliseret i MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe, og af referater fremgår at det er relevante emner for tilbuddets drift, som drøftes i disse fora. Kommunikation og samarbejde om børnenes forløb understøttes af elektroniske dagbogssystemer, og her ud over en række velorganiserede strukturer til at sikre at relevant viden er tilstede hos eller tilgængelig for den enkelte medarbejder. Arbejdstilrettelæggelse Det generelle forbrugsstop i socialforvaltningen har stor betydning for hverdagen på afdelingerne, men personalet har været meget engageret og fleksible i tilrettelæggelsen, så flest mulig timer ender hos børnene. Arbejdsmiljø Der gives ved dette tilsynsbesøg udtryk for, at der blandt medarbejderne ved Heimdal er et godt arbejdsmiljø, som kommer til udtryk ved et stort engagement og en parathed til at gøre hinanden tjenester. Aarhus Kommunes nul-tolerance politik i forhold til vold mod medarbejdere er en udfordring for tilbuddet, og der er en ny registreringspraksis, hvor tidligere intern registrering i socialforvaltningen nu er afløst af en arbejdsskaderegistrering. Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Der er på tidspunktet for dette tilsyn generelt ansættelsesstop ved Aarhus Kommune, og fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere har ikke været et tema ved dette tilsyn. Personaleudvikling personaleuddannelse Det orienteres om, at der er 12 medarbejdere under videreuddannelse ved Atlass Danmark. Dette er tilrettelagt sammen med medarbejdere fra Langagerskolen, og med et indhold hvor stressforståelse, stressniveau og stresshåndtering er i fokus. Der er medarbejdere, som træner og uddanner sig i Mindfullness. Øvrige emner tilbuddet ønsker fremført Forstanderen udtrykker et ønske om på sigt at kunne udvide tilbuddet til også at omfatte aldersgruppen fra 18 op til å Der beskrives konkrete dilemmaer i forhold til at have modtaget en teenager, som ud over handicap også har problemer med misbrug; skal man være konfronterende og opsøgende eller afventende i forhold til at opbygge en bæredygtig relation. 11

12 Der er indskrevet en ung, som er fyldt 18 år, og hvor der endnu ikke er en voksentilbud. Dette rejser blandt andet det problem, at vedkommende nu ikke længere er omfattet af reglerne om magtanvendelse over for børn og unge. Der udtrykkes fra flere medarbejdere ved tilsynsmødet positive tilkendegivelser i forhold til Heimdal; det er på mange måder et dejligt sted Kvalitet og udvikling af tilbuddet Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Det oplyses ved dette tilsyn, at Heimdal har taget initiativ til at formulere et oplæg om den fremtidige indsats på området, som forholder sig til, at man kan gøre det billigere, at man i stedet for at være kompenserende orienteres sig imod empowerment og rettidighed. Oplæget er sendt videre til driftsområdet og til rådmanden, og der er positive tilkendegivelser i forhold til at arbejde videre med det. Der tales om større fokus på udvikling af kompetencer ikke kun kompensation. Som eksempel på dette nævnes, at der er ret stor del af mere intelligente unge, som man tidligere ikke har valgt at give specialtilbud. Disse kunne tilbydes kurser i færdigheder uden døgnanbringelse. Heimdal er i gang med at udvikle og afvikle EarlyBird forældrekurser til forældre, der har hjemmeboende børn. Som organisation er Heimdal i en udviklingsproces i forhold til frisættende ledelse. En proces, som også er et forskningsprojekt med studerende fra universitetet. Det formuleres afslutningsvist, at Heimdals faglige fundament og erfaringer giver motivation til at engagere sig i det nye. Når man skal i gang med at skabe noget nyt så står man på skuldrene af det man har. Tilsynets vurdering Efter besøgene på Heimdals afdelinger og efter kontakt til børnene og de unge, og dialog med medarbejdere, ledelse og pårørende, er det tilsynets oplevelse og vurdering at: At den gruppe af børn og unge, som senest er visiteret til Heimdals tilbud, har vanskeligheder med større bredte og kompleksitet. At mål og målsætninger på Heimdal virker velovervejede, og at de bygger på en afklaret handicapforståelse. At Heimdal i den daglige praksis forfølger målene i det bevidste metodevalg. At der er god overensstemmelse imellem indholdet af delhandleplaner, og indholdet af det tilbud, som børnene modtager. At Heimdal søger at tilbyde aktiviteter, som kan kompensere for børnenes vanskeligheder, men som også kan udfordre deres udviklingspotentialer. At kommunikationen til og om børnene og de unge, foregår i et respektfuldt og indfølende sprogbrug. At der generelt er et konstruktivt samarbejde med de pårørende ved Heimdal. 12

13 At der aktuelt ikke er det nødvendige kendskab blandt medarbejderne til indberetning af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.. Der er ved forberedelsen, afviklingen eller efterbehandlingen af tilsynet ved Heimdals tilbud ikke set forhold, der giver anledning til påbud eller henstillinger, men tilsynsenheden har to anbefalinger. At Heimdal sammen med driftsområdet får afklaret, hvorledes denne lovbundne opgave med indberetning af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. implementeres ved tilbuddet. At Heimdal får afklaret, om der kan eller skal sikres ligebehandling i adgangen til fritidstilbud i mellem børn, som er indskrevet ved Langagerskolen, og børn som er indskrevet andre steder, eksempelvis i en specialklasse ved en kommuneskole. 13

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 12. september 2012 20. september 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Heimdal 4. september 2013 Døgnafdeling Egebæksvej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Heimdal 4. september 2013 Døgnafdeling Egebæksvej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 4. september 2013 Døgnafdeling Egebæksvej 25. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 28. oktober 2010 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Heimdal Døgn- og aflastningstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn på Heimdal 28. og 29. november 2013

Tilsynsrapport for varslet tilsyn på Heimdal 28. og 29. november 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn på Heimdal 28. og 29. november 2013 30. december 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Babakian Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem 15. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen 30. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 10. april 2013 Oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 7. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Chiligruppen Tilbudstype og form Botilbud i henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret 7. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Botilbuddet Katrinebjerg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 19. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Sølyst 12. maj 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda 13. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 25. februar 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier Afdeling Pavillonen Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret 2. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 5. december 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Værket Tilbudstype og form Botilbud jævnfør servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 31. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen 2. december 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt Miniinstitutionerne,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen 1. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset.

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. 1. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden afdeling Krathuset.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vand og By Ungdom. Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen 10. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Birkebakken

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Tingagergården 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Tingagergården

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 20. januar 2011. Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Boområdet, Socialpsykiatri, Boformen Tuesten Huse Tilbudstype

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 18. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegården afdelingen Bakkegården og Bakkehuset Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012 Aarhus kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012 31. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stensagergården

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Birkebakken 25. og 26. oktober 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Birkebakken 25. og 26. oktober 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Birkebakken 25. og 26. oktober 2012 19. november 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 4. februar 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden er en selvejende

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 14. oktober 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Halvvejshuset Tilbudstype og form Et botilbud efter 107

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 25. august 2009 Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype og form Ellengården drives efter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 7. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 17. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Lenskjoldhus Tilbudstype og form Privat opholdssted

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. oktober 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Allé Huset, Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 8. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegaarden Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdsted

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 25. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Madam Grøn Tilbudstype og form Et dagtilbud efter 104 i

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. juni 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Kanten

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. juni 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Kanten Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. juni 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Kanten 17. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Botilbuddet Elev Kollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 8. marts 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aktivitets- og Kontaktsted Annagade Tilbudstype og form

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bocenter Syd Nygårdsvej 1 Hus A 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Syd Nygårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg 23. maj 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Sydvest

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere