INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Præsidentens beretning IPA Sektion Danmarks organisation Fodbold og glade dage i Kroatien

2

3 INDHOLD 6 6 PRÆSIDENTENS beretning 11 Vores nye WEBMASTER 13 EVENTYR VENTER - i Irland 13 Vores nye MATERIELFORVALTER 14 IPA SEKTION Danmarks organisation 20 LANDSMØDE med mange facetter 24 FODBOLD OG GLADE DAGE i Kroatien 27 IPA SKITUR til Sölden i Østrig 31 FAGLIGT, KULTURELT og SPORTSLIGT samarbejde 32 ÅRETS SKITUR til Isaberg 37 VELGØRENDE for lattermusklerne 38 ET KURSUSTILBUD TIL DIG på Schloss Gimborn 42 MUSICAL I FORUM Queen we will rock you 42 FLYTTEMEDDELELSE UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2011 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 1. august FORSIDEBILLEDET 2. vicepræsident Bjarne Davidsen aflægger beretning ved årets landsmøde. IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr FC Midtjylland - hele regionens hold

5 Forandringens vinde L E D E R Du har været udsat for en del snak om vind her på denne plads men vinden er jo som bekendt også en vigtig drivkraft her i landet. Det netop overståede landsmøde bød imidlertid på en række forandringer, som bringer mig til at tænke på metaforen forandringens vinde. Du vil kunne læse om mange af dem i dette blad, men nogle af dem synes jeg også fortjener omtale her. Vores altid nærværende generalsekretær René Hallin fratrådte posten på mødet, og jeg vil gerne her udtrykke vores store taknemmelighed over for René og for hans store arbejde for sektionen. Renés æresmedlemskab er mere end fuldt fortjent. En næsten endnu større forandring er Lone Preislers afgang som materialforvalter. I mere end 25 år har Lone trofast og pligtopfyldende varetaget dette hverv. Det er ikke forkert at sige, at Lone, der har varetaget hvervet i mere end halvdelen af sektionens eksistens, er en institution i IPA Danmark. Både Lone og René fortjener stor tak for deres store og værdifulde indsats for IPA Danmark. Renés afgang medfører også ændringer i sammensætningen af forretningsudvalget. Alle i forretningsudvalget vil selvfølgelig arbejde videre ud fra de spor, der allerede er lagt. Disse spor leder ud i fremtiden og de nødvendige forandringer, der skal ske for at sikre, at IPA Danmark også fremtidigt er levedygtig og kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem arbejde og fritid for alle ansatte i dansk politi og anklagemyndighed. Et særligt interessepunkt i den kommende tid vil være vore unge medlemmer. Jeg har netop deltaget i et møde blandt de nordeuropæiske præsidenter, hvor vi blandt andet drøftede unge medlemmer og deres ønsker til IPA. Jeg er ganske overbevist om, at der både nationalt og internationalt er et behov for, at vi tager hånd om disse forhold. Vi vil naturligvis ikke glemme andre medlemmer på bekostning af én gruppe. Det er planen, at vi også i den kommende periode vil arbejde intensivt med at skabe rammer, der passer til tiden, for alle medlemmer af IPA Danmark og udnytte det helt unikke potentiale, der ligger i IPA. Lad mig afslutningsvis benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtigt god sommer, hvor I forhåbentlig vil kunne gøre brug af IPA s tilbud. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen Præsident Ejby Industrivej Glostrup Telefon nordeaejendomme.dk IPA-nyt nr

6 Der lyttes opmærksomt. Præsidenten fremlægger beretning. 6 IPA-nyt nr

7 ræsidentens beretning IPA Sektion Danmark har afholdt landsmøde den marts 2011, hvor præsidenten, Michael Boolsen fremlagde sin beretning, der i afkortet udgave gengi- ves følgende, og som giver et lille indtryk af den me- get store berøringsflade foreningen er engageret i. InDleDnIng Indgangsreplikken til min beretning ved landsmødet i 2009 var, at IPA ikke blot lever i men også med det omgivende samfund. Dette gør sig naturligvis stadig gældende, men hel- digvis i en lidt mere positiv betydning i dag, end tilfældet var i Det er ingen hemmelighed, at også de forgangne to år har budt på sine udfordringer. Det er imidlertid min opfat- telse, at der også i videre omfang, end tilfældet var i perioden , har været tid til at kigge på det sjove nemlig udvikling af den danske sektion frem for de økonomiske problemer, vi stod i og i et vist omfang står over for. Som tilfældet var i 2009 kan jeg glædeligvis også i denne beretning sige, at IPA Sektion Danmarks succes ikke skyldes enkeltpersoner, men derimod et stort fælles træk, der tages af alle i både sektionen, kredsene og lokalforeningerne. Jeg vil i denne beretning som en videreførelse af min grundtanke om, at det er sjovere at tale om det, som skal ske, end det, som er sket, prøve at lægge min hovedvægt på mine forestillinger om fremtiden men naturligvis på basis af fortiden. MøDeAKtIvItet I den forløbne periode har der været afholdt to HB II møder og ét UHB møde. Derudover har forretningsudvalget afholdt en række møder. Vi har i forretningsudvalget fastholdt, at en række af møderne er blevet afviklet som telefonmøder. Fokus for disse møder har ikke ændret sig væsentligt fra min beretning i 2009 og har i uprioriteret rækkefølge været følgende punkter, som jeg vil kommentere nedenfor i forskellig form: Økonomi IPA Nyt Hjemmesiden Strukturen i IPA Danmark Fremdrift i og udvikling af Sektion Danmark 50-års jubilæum 2012 IEC-møde i Danmark 2013 Den AlMInDelIge DrIFt Det er i lighed med tidligere min opfattelse, at den almindelige drift i Sektion Danmark som helhed altså sektionen, kredsene og lokalforeningerne er forløbet rigtigt godt i de seneste to år. Eller sagt på en anden måde: IPA har også gennem de seneste to år haft rigtigt meget at tilbyde medlemmerne i form af rejseaktiviteter, sociale aktiviteter og bistand af forskellig karakter. Det ekstra glædelige er efter min opfattelse, at IPA på denne måde også bidrager til at skabe >> IPA-nyt nr

8 Alle i salen var fuldt opmærksomme. en social sammenhæng mellem arbejde og privatliv og dermed at bidrage til medlemmernes trivsel ud fra IPA s grundlæggende venskabsprincip. I relation til den almindelige drift hører det sig imidlertid til at kommentere kort og overordnet på økonomien, som også i den forløbne toårige periode har spillet hovedrollen. Jeg sagde i min sidste beretning, at økonomien stillede os over for en række udfordringer, og at der var blevet brugt megen god tid og mange gode kræfter på at håndtere denne situation. Økonomien er stadig en udfordring, men vi er på rette vej! Med andre ord: Det er min opfattelse, at økonomien er tilfredsstillende under de givne omstændigheder. IPA Nyt hænger fortsat meget tæt sammen med økonomien. Vi har haft drøftelser i hovedbestyrelsen af, hvorvidt vi fortsat skal bruge penge på IPA Nyt, eller om vi eventuelt skal vende os mod webbaserede løsninger. Selv i digitale tider foretrækker tre ud af fire danskere fortsat at få deres medlemsblade på papir. Der er noget særligt over at vælge den gode lænestol og give sig tid til at bladre og læse. Dette er ikke hovedbestyrelsens konklusion, men er taget fra et medlemsbrev fra Cyklistforbundet. Det kunne imidlertid godt være hovedbestyrelsens konklusion, idet en i alt væsentligt enig hovedbestyrelse finder det vigtigt og relevant at fortsætte udgivelsen af bladet. Hjemmesiden har lidt en lidt hensygnende tilværelse i de seneste to år. Den tidligere webmaster gjorde et rigtigt flot stykke arbejde med at opbygge en flot platform for hjemmesiden, men derefter gik det desværre lidt i stå. Vores nye webmaster har nu lavet en ny og mere tilgængelig platform for hjemmesiden (WWW. ipa-dk.dk). IPA i Fremtiden Fremtiden i IPA På vort seneste landsmøde omtalte jeg programdokumentet IPA i Fremtiden Fremtiden i IPA og de tanker, der ligger bag dokumentet. På grundlag af dokumentet har vi inden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget arbejdet videre med en række af punkterne i dokumentet med henblik på at skabe den fremgang og fremdrift, som er forudsætningen for en levende og attraktiv IPA sektion. Jeg omtalte på det seneste landsmøde, hvilke forventninger jeg havde til samarbejdet med rigspolitichefen efter skiftet på denne post. Jeg har haft nogle drøftelser med rigspolitichefen, som er positivt og velvilligt indstillet over IPA. Han deler min opfattelse af, at der vil kunne opnås fordele for dansk politi på den ene side og IPA på den anden side ved en positiv indstilling over for relevante uddannelsesinitiativer fx ved deltagelse i seminarer på Gimborn eller udveksling gennem police placement programme. Lad mig sige det på den måde: Vi skal smede, mens jernet er varmt! Der er i år udarbejdet et arbejdsprogram for Programmet har været omtalt i IPA Nyt og er i sin helhed tilgængeligt på hjemmesiden. Formålet hermed er for det første at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvad der foregår i sektionen og dermed at kunne forklare medlemmerne, hvad de kan forvente af IPA. For det andet skulle programmet gerne kunne tjene til at fastholde tanken om, hvad det er, vi vil opnå i løbet af 2011 og på længere sigt. For det tredje håber jeg, at det vil kunne være en kilde til inspiration for kredsene og lokalforeningerne i deres fremtidige arbejde. Halvtredsårsjubilæum i 2012 og IEC møde i Danmark i 2013 På IEC-mødet i Paris i 2010 blev det endeligt besluttet, at Danmark skal være vært for IEC-mødet i Der står et stort stykke arbejde foran os! Janne Hübner Holst, som arbejder hos Rigsadvokaten, og som har en meget stor erfaring med at planlægge og stå for endog meget store arrangementer, har velvilligt accepteret at fungere som projektkoordinator for IEC Hun har allerede med hovedbestyrelsens billigelse deltaget i IEC-mødet i Paris sidste år og vil også deltage i Bucharest i år. Det helt overordnede arbejde fastlæggelse af mødested med videre er allerede godt i gang, og vi har en god kontakt til PEB vedrørende arbejdet. Efter landsmødet skal det store arbejde med etablering af en egentlig projektorganisation sættes i gang. I denne forbindelse skal der også etableres en projektorganisation for afviklingen af den efterfølgende venskabsuge. Forretningsudvalget vil umiddelbart efter landsmødet tage skridt til etablering af denne projektorganisation. 8 IPA-nyt nr

9 Forud for IEC 2013 har den danske sektion imidlertid halvtredsårsjubilæum og det er ikke vores hensigt, at det skal gå upåagtet hen! Erling Kjær og Finn Janniche har allerede velvilligt stillet sig i spidsen for den projektorganisation, der skal etableres til dette formål. Af hensyn til det danske EU-formandskab i første halvår 2012 er jubilæumsfestlighederne henlagt til andet halvår 2012, selv om sektionen blev etableret i februar måned. Det samlede forløb forventes at være ca. én uge, og det vil blive kombineret med et møde i hovedbestyrelsen. Med henblik på at undgå, at vi om jeg så må sige falder over vores egne ben og foretager dispositioner, der vil være uhensigtsmæssige for henholdsvis det ene og det andet projekt, er der etableret en styregruppe med forretningsudvalget og projektlederne. Internationale møder Der har været deltagelse i henholdsvis World Congress og et IEC møde og to nordiske møder. Jeg har derudover som nævnt deltaget i den internationale sektions 60-årsjubilæum. Endelig har jeg på eget initiativ besøgt den moldoviske sektion. I forbindelse med World Congress havde vi en forhåbning om, at det ville være muligt at bryde det, vi ofte omtaler som Middelhavsdominansen men den blev snarere styrket. Den internationale præsident fik om end ikke med dansk stemme endnu et treårigt mandat. Set fra min stol var dette trist for IPA! Min oplevelse i den tid, jeg har været præsident, har været, at den internationale præsident på ingen måde bidrager til udviklingen af IPA. Kort sagt sætter præsidenten ikke på nogen måde retning for IPA. Jeg vil kommentere yderligere på dette om et kort øjeblik, når jeg vender mig mod et kommende møde i England. Vores tidligere præsident, Signe, valgte også at trække sit kandidatur, da det blev klart, at den internationale præsident blev genvalgt. Jeg har sagt det tidligere, og vil gerne gentage det her: Det var en klog og modig beslutning. IEC-mødet i Paris indfriede på det foreningsrelevante plan mine forventninger. Men de var heller ikke høje! Det glædelige var selvfølgelig, at det lykkedes at få IEC-mødet 2013 hevet hjem til Danmark. Derudover var der ikke megen udvikling. Efter min opfattelse mangler der visioner for, hvad PEB vil i fremtiden. Det er nu en gang meget vanskeligt at blive ved med at koge en kraftfuld suppe på det ben, der har ligget i gryden de sidste mange år. Man kan sige, at ét væsentligt sigte for den internationale præsident er volumen. Dette kan jeg selvfølgelig ikke være uenig i, og man kan glæde sig over, at Moldova blev optaget som medlem nr. 62. Men der mangler fremdrift! Det er der mange, der er enige i. Med det formål at komme videre herfra har den britiske sektion indkaldt til møde i det, de har kaldt Northern European Forum. Mødet vil have fokus på, hvordan de nordeuropæiske lande, der i høj grad har de samme ideer om, hvilke krav der fremtidigt må stilles til IPA. Vi har valgt at holde det nordiske møde som et baltisk møde i år. Dette er sket i fuld forståelse med de øvrige nordiske præsidenter. Formålet hermed har jeg kort beskrevet i det seneste nummer af IPA Nyt, og jeg vil her begrænse mig til at sige, at der efter min opfattelse vil være en væsentlig synergieffekt i at udvide kredsen med unge sektioner. Her vil jeg også gerne nævne, at den moldoviske sektion i forbindelse med mit besøg i Moldova udtrykte et ønske om at indgå en uformel samarbejdsaftale med den danske sektion. Jeg har stillet mig positiv over for dette ud fra den betragtning, at det vil kunne gavne den danske sektion og være med til at udvide vores horisont. Sammenfatning Samlet set er det min opfattelse, at den danske sektion alt taget i betragtning også i de seneste to år har været inde i en god og stabil udvikling. Vi har kunnet profitere på, at dansk politi ikke har været helt så meget under pres, som tilfældet var i Økonomisk er vi på vej frem, og der er taget de nødvendige tiltag til at sikre den fremtidige økonomi. Vi står over for to store og prestigefyldte projekter, som begge er godt i vej. Der er iværksat forskellige fremadrettede projekter, der skal sikre sammenhængskraften i den danske sektion og sikre IPA Danmarks sammenhæng med dansk politi. Det er min opfattelse, at det er rimeligt at betegne forløbet af de seneste to år som tilfredsstillende. Det nye forretningsudvalg, fra v. Jan Richter Henriksen, Michael Boolsen, Niels Henrik Bak og Finn Knudsen IPA-nyt nr

10 Forsikringer til politiansatte Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk Popermo Forsikring g/s C. F. Tietgens Boulevard 38 DK-5220 Odense SØ Telefon Popermo Forsikring g/s SOLBJERG I/S SOLBJERG I/S SOLBJERG I/S Grejsvej Vejle Tlf IPA-nyt nr

11 Webmaster Jan Anton Jensen. vores nye Webmaster Webmasteren (th) på besøg hos Los Angeles Police Department i Mit navn er Jan Anton Jensen og jeg har siden december 2010 været den nye webmaster for IPA Danmark. I den forbindelse er jeg blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv, samt hvilke tanker jeg har gjort mig med Jeg har altid haft dyb respekt for IPA Danmark, og det er da også med en vis stolthed, at jeg omtaler min nye arbejdsopgave. Jeg vil som webmaster arbejde for, at der bliver et tæt samarbejde omkring udviklingen af hjemmesiden, så medlemmerne kan indhente friske oplysninger om arrangementer m.v. Jeg er selv politimand og har min egen afdeling i Københavns Vestegns Politi, men edb har altid haft min interesse, og jeg har da også undervist i edb og fungeret som systemadministrator i Lyngby. Det startede med Commodore 64 og så er computeren ellers vokset med tiden, så jeg i dag råder over en yderst kompatibel maskine, der bruges til spil og vedligeholdelse af hjemmesider. Når jeg kobler af, så sker det som regel i krig online i Battlefield 2 Bad Company. En af mine store interesser er også Disneyland Resort Paris, hvor min familie har været 11 gange siden Denne lidenskab gjorde, at jeg begyndte at lege med tanken om, at lave en hjemmeside om Disneyland Paris. Siden blev offentlig i august 2008 under navnet og den har siden vokset sig så stor, at den nu er Danmarks største private hjemmeside om Disneyland Resort Paris. Siden har høstet meget ros også fra Disney og den har ca besøgende om måneden. Den succes gjorde, at jeg søgte stillingen som Webmaster for IPA Danmark, da jeg følte mig godt klædt på til opgaven. IPA Danmark havde en flot hjemmeside, men jeg valgte alligevel at lave en helt ny, hvor jeg selv havde designet hjemmesiden fra bunden og derved kendte hele strukturen og programmeringen i hjemmesiden. Det gør det meget lettere, når der skal findes fejl eller laves opdateringer. Hjemmesiden i sin nuværende form har fungeret siden 1. februar 2011, og den består på nuværende tidspunkt af ca. 170 individuelle sider. Siden bliver opdateret mindst to gange om ugen, så alle informationer er up to date, hvilket også øger troværdigheden overfor brugerne. Det betyder også, at lokalforeningerne kan få ting lagt ud på hjemmesiden så hurtigt, at hjemmesiden bliver et brugbart værktøj, når der skal videregives informationer til medlemmerne enten lokalt eller nationalt. Siden vil løbende blive udbygget i tæt samarbejde med kredsene, og det seneste tiltag er, at det nu er muligt at se merchandise i et flot slideshow med priser. Planen er på sigt, at det vil blive muligt at bestille disse effekter online. Desuden er der lavet en gruppe i Facebook.com, hvor nye informationer bliver lagt ud, så vi kan nå den yngre generation af politifolk. Gruppen hedder IPA Danmark og er p.t. en lukket gruppe kun for politifolk. Til sidst vil jeg opfordre alle brugere af om at komme med feedback til mig, så jeg kan udvikle hjemmesiden i den retning, som medlemmerne ønsker. Jan Jensen IPA-nyt nr

12 Skolegade ESBJERG Telefon MØDESTEDET SPARTO ApS v/ Erik Højgaard Søndergade Toftlund Tlf IPA-nyt nr

13 International Youth Gathering er et IPA tilbud til unge årige, og på trods af, at vi sid- ste år desværre måtte aflyse dansk deltagelse, kan to børn af IPA medlemmer atter i år glæde sig til at være med. Denne gang går turen til det smukke Irland i tiden fra den 24. juli til den 7. august. Der er sædvanen tro lavet et utroligt spændende program for de to ugers ophold på Den Grønne Ø. De to udtrukne deltagere fra Sektion Danmark blev Jeppe Hansen fra Bækmarksbro i det Midt-Vestjyske og Anne-Cecilie Koefoed fra Gudhjem på Bornholm. De skal først opleve Dublin, hvor der ligeledes er ankomst og senere også hjemrejse fra. De skal besøge præsidentpaladset, shoppe i Crafton Street, på havnerundfart, besøge politiskolen med diverse opvisninger, på vandsportsøvelser og derudover deltage i et weekendprogram den første weekend, hvor der komme andre unge Irere og tilslutter sig. Den næste uge byder på klatring i klipper, repelling, udforskning af huler, kajakroning, besøg på seværdigheder såsom Cliffs of Moher, Killarney & Tralee og Rock of Cashel, samt naturligvis Battle of the Boyne site. De unge deltagere mødes i Kastrup lufthavn og rejser derfra direkte til Dublin, hvor de bliver modtaget af arrangørerne, som derefter har ansvaret for de unge deltage fra hele verden på resten af turen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil få en oplevelse for livet og møde nye venner. Erfaringsmæssigt vil de unge deltagere udbygge venskaberne efter at IYG er slut, og det fører ofte senere til kontakt og endda besøg hos hinanden. Som mange bekendt er International Youth Gathering (IYG) en begivenhed som IPA udbyder hvert eneste år, hvor ca. 40 unge fra medlemslandene mødes. Så har du som IPA medlem unge i familien, som aldersmæssigt kan komme i betragtning og som kunne være interesseret, så hold øje med IPAs hjemmeside og IPA nyt sidst på året, hvor turen normalt vil blive annonceret og udbudt. De udvalgte deltagere vil skrive en beretning om turen som vil blive offentliggjort i IPA nyt, hvor der kan læses meget mere om deres oplevelser og udbytte af deltagelsen i turen. Bjarne Davidsen 2. vicepræsident Vores nye materielforvalter Hej IPA-medlemmer! Som nyvalgt materielforvalter i IPA Danmark glæder jeg mig meget til at servicere både jer og medlemmerne i udlandet. Mit medlemskab af IPA går tilbage til 1985, og jeg har nydt godt af netværket. Nu syntes jeg imidlertid det var på tide at yde en aktiv indsats for foreningen. Til daglig sidder jeg som personaleleder i Rigspolitiets Center For Logistik, med ansvar for personalet i køretøjs- og elektroniksektionen. Da logistik er en del af min hverdag, syntes jeg det lå til højrebenet at søge tjansen som materielforvalter. De udfordringer der naturligt følger med det nye job, ser jeg som noget positivt. Specielt vil jeg hen over sommeren arbejde på at optimere tilgængeligheden til materielforvalteren, så køb af merchandise i større udstrækning kan foregå elektronisk og på alle tider af døgnet. Servo Per Amikeco Jan Vesth Marker IPA-nyt nr

14 IPA Sektion 3. KoMMISSIon Den SocIAle KoMMISSIon Formand, 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. Præsident Michael Boolsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301, mob vicepræsident Bjarne Davidsen. Syd- og Sønderjyllands Politi Beredskab Aabenraa Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa. Tlf , mob. privat vicepræsident Niels Erik Jensen, Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf , lok Generalsekretær Niels Henrik Bak, Rpch.s Udlændinge Afdeling, Anker Heegaards Gade 7, 1780 København V. Tlf lok.5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær, Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok. 5419, Hovedkasserer Finn Knudsen, Syd- og Sønderjyllands Politi Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf Ass. hovedkasserer (pensionist kontingent) Niels Erik Krarup Nielsen, Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok kommission Den ProFeSSIonelle KoMMISSIon Formand, 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen. Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Bremer Ovesen, Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf , mob Signe Justesen, Østerled 13, 2791 Dragør. Tlf , mob eller 2. KoMMISSIon Den Kulturelle KoMMISSIon Formand, 2. vicepræsident Bjarne Davidsen. Redaktionssekretær Svend Sandberg, Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter Jan Vesth Marker, Rigspolitiet - Koncernservice Køretøjs- og elektroniksektionen Polititorvet 14, 1780 København V. Tlf , mob. privat Hobbysekretær Christian Harre, Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Rejsesekretær Finn Månsson, Københavns Vestegns Politi, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf , lok IPA-husformand Egon Andresen, Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-kreds 1 nordjylland Formand: Bremer Ovesen, Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Lokalforeninger: Skagen: Flemming Rasmussen, Lokalpolitistationen i Frederikshavn, Skippergade 19-21, 9900 Frederikshavn. Hjørring: Jørgen Holst, Lokalpolitistationen i Hjørring, Horsevang 9, 9800 Hjørring. Tlf Aalborg: Stanley Simonsen, Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf løgstør: Bjarne Bak, Nærpoliti Løgstør, Torvegade 14, 9670 Løgstør. Tlf Hobro: Bjarne Lund, Nærpoliti Hadsund, Himmerlandsgade 9A, 9560 Hadsund. Tlf IPA-nyt nr

15 n Danmarks organisation IPA-KreDS 2 østjylland Formand: Jan Richter Henriksen, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301, mob Lokalforeninger: Århus: Stig Lindvig Vogelius, Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg Pensionistrepræsentant: Anton O Pedersen, Bygvænget 30, 7500 Holstebro. Tlf IPA-KreDS 4 SyDøStjyllAnD Formand: Mikkel F. F. Ross Sydøstjyllands Politi, Holmboes Allé 2, 8700 Horsens. Tlf eller Lokalforeninger: thisted: Ib Grønkjær, Kronborgvej 111, 7700 Thisted. Tlf Lokalforeninger: Herning: Erik Kristensen, Se kredsformanden. randers: Henning Dyhr, Dragonvej 1, 8900 Randers. Tlf , indvalg 3186 Mob ringkøbing: Steen Hermann Pedersen, Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing. Tlf grenaa: Steffen Tofteberg, Vestre Skovvej 1, 8500 Grenaa. Tlf lokal Holstebro: Keld Nedergaard, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf IPA-KreDS 3 MIDt- og vestjylland Formand: Erik Kristensen, Nørregade 1, 7400 Herning. Tlf IPA-hus Atriumgården, Nordsøvej 59, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Tlf Booking: Børge Sørensen, Markledet 47, 6950 Ringkøbing. Tlf. + fax Skanderborg: Fini Carlsen, Politistationen, Adelgade 38, 8660 Skanderborg. Tlf Fredericia: Kurt Kingod, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf Kolding: Niels Christian Nielsen, Domhusgade 24-26, 6000 Kolding. Tlf Silkeborg: Jørgen Hansen, Chr. d. 8. Vej 2C, 8600 Silkeborg. Tlf vejle: Henrik Moesgaard Jensen, Skolegade 3A, 7100 Vejle Tlf viborg: Niels Brohm, Rødevej 1, 8800 Viborg. Tlf Horsens: Mikkel F. F. Ross Se kredsformanden. >> Skive: Niels Peter Østergaard Olesen, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf Fabriksparken Glostrup Tlf Fax IPA-nyt nr

16 ARBEJDS SIKKERHEDS MATERIEL JNC-SAFETY Tlf L a Scala Industrivej Slagelse Tlf Åbningstider: Tirs-tors + søn kl Fre-lør kl Mandag lukket Smedegade Esbjerg Tlf Actionboat.com Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat. 16 IPA-nyt nr

17 IPA-KreDS 5 SyD- og SønDerjyllAnD Formand: Bent Frandsen, Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Tlf eller IPA-center esbjerg, Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Tlf Booking: Svend Larsen, Mob.tlf Lokalforeninger: Sønderborg: Bent Frandsen, Se kredsformanden. Åbenrå/Padborg: Uffe Skovrup, Haderslevvej 52, 6200 Åbenrå. Tlf tønder: Grethe Bysted, Nørregade 15, 6270 Tønder. Tlf Haderslev: Eivin Christensen, Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf / eller ribe: Ole Gilbert Christensen, Tangevej 4A, 6760 Ribe. Tlf esbjerg: Marius Larsen, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg. Tlf Assens: Børge Hemmingsen Toftevej 33, 5610 Assens. Tlf varde: Bent Christensen, Storegade 79, 6800 Varde. Tlf Middelfart: Lars Rasmussen, Brovejen 242, 5500 Middelfart. Tlf IPA-KreDS 6 Fyn Formand: Peder Ellegaard, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf IPA-hus røde Mølle, Fåborgvej 264, 5700 Svendborg. Tlf Booking: Egon Andresen, Esthersvej 27, 5700 Svendborg. Tlf , mob Lokalforeninger: odense: Niels Erik Jensen, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf IPA-KreDS 7 SyDSjæll. og lolland-falster Formand: Arne Holdensen, Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf lok. 5301; mob Privat: Grævlingestien 5, 4760 Vordingborg. Tlf Kasserer: Gert Larsen Grænsekontrolafdelingen, Maribo Tlf Privat mail: Pensionistrepræssentant: Ole Steffensen, Trekanten 9, 4700 Næstved. Tlf Lokalforeninger: Svendborg: Kaj Kruse, Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Slagelse: Kurt Sørensen, Politistationen, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse. Tlf nyborg: Niels Jespersen, Stendamsgade 12, 5800 Nyborg næstved: Jens Sørensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf >> JYSK SIKRINGS SERVICE Søgårdsvej 5 Kliplev 6200 Aabenraa Tlf IPA-nyt nr

18 MAN S BEST MEDIA Lønstrup Containerservice Mølle Bakkevej Hjørring Tlf Kliplev VVS A/S Kliplev Erhvervspark Aabenraa Tlf Café Nørretorv 2 A 7100 Vejle Tlf IPA-nyt nr

19 vordingborg: Arne Holdensen, Se kredsformanden. nykøbing Falster: Kim Bak, Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf lolland: Peter Damgaard, Grænsepolitiafdelingen, Jernbanegade 14, 4930 Maribo. Tlf IPA-KreDS 8 MIDt- og vestsjælland Formand: Henning Olsen, Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg, Tlf , mob Lokalforeninger: roskilde: Susan Hemmingsen, Kornerupvænge 12, 4000 Roskilde. Tlf Køge: Preben Moliin, Kongsberg Allé 4, 4600 Køge. Tlf Holbæk: Henning Jørgensen, Rådhusvej l, 4300 Holbæk. Tlf Kalundborg: Poul Skovbjerg Jensen, Politistationen, Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg Tlf Kontaktmand på Ringsted Politistation, John Skyt, tlf IPA-KreDS 9 nordsjælland Formand: Erling Kjær, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf IPA-hus Arresøhus, Arresødalsvej 101, 3300 Frederiksværk. Tlf (viceværten). Booking: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf (kl ) Lokalforeninger: lyngby-gentofte: Kim Frøkjær, Hummeltoftevej 14, 2830 Virum. Tlf Helsingør: Finn Jannicke, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Tlf Hillerød: Flemming Christensen, Østergade 1, 3400 Hillerød. Tlf Frederikssund: Claus Leegaard Politgården Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund IPA-kreds 10 KøBenHAvn vestegnen Formand: Finn Månsson, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Lokalforeninger: gladsaxe: Bent Allan Hansen, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Hvidovre: Per Nørgaard, Hvidovre Lokalpoliti, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf glostrup: Poul Jacobsen, Brøndby lokalpoliti, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf IPA-kreds 11 KøBenHAvn Formand: Carsten Holk, Station Lufthavnen, Lufthavnsboulevarden 8, 2770 Kastrup. tlf Kredslokaler: Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 28, 2000 Frederiksberg. Pensionistrepræsentant: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. tlf IPA København Mc-Klub Teis Holmfjord 1567 København V. tlf Lokalforeninger: IPA København: Bent B. Sørensen, Station City, Halmtorvet 20, 1700 København V. tlf IPA Klub Frederiksberg: Finn Jensen, OPA, Politigården i København. tlf lok. 2809, privat IPA Færøerne: Bergleif Brimvik, Jónas Broncksgøta 17, Postboks 3018, FO-110 Tórshavn. tlf (tidsforskel 1 time) IPA grønland: Frederik Solberg Lynge, PM i Grønland, P. H. Lundsteens Vej 1, Postboks 1006, 3900 Nuuk, Grønland. tlf (tidsforskel 4 timer) IPA-kreds 12 BornHolM Formand: Mikael Schollert Stougaard, Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne Tlf IPA-nyt nr

20 Landsmøde med mange Hovedbestyrelsen foreviget efter landsmødet. AF redaktionssekretær Svend Sandberg FOTO Ane Marie Vilhelmsen Som bekendt afholder IPA landsmøde de ulige år, blandt andet med det formål at vurdere om der er fodslag i foreningen. Samtidig er der en række vedtægtsbestemte beslutninger, som kun kan tages på et landsmøde, der jo er foreningens øverste myndighed. Eksempelvis kan nævnes, valg af sektionens ledelse, udnævnelse af æresmedlemmer og ikke mindst vedtægtsændringer. Landsmødet blev i år afholdt midt i marts på Hotel Comwell i Middelfart. Egentlig var det IPA Kreds 11 (København) som skulle være værter for mødet i år, men der var betydelige besparelser at opnå ved at flytte landsmødet til provinsen, hvorfor sektionsledelsen valgte Comwell i Middelfart med henvisning til den lidt anstrengte økonomi i foreningen. 39 ud af 47 mulige delegerede mødte op, således at landsmødet var beslutningsdygtig på trods af de fraværende. Det blev et landsmøde med drøftelse af rigtig mange problemstillinger i en hyggelig og venskabelig atmosfære, og under kyndig ledelse af Christian Skovfoged, der er tidligere kredsformand i det sønderjydske. Tendensen har nogen gange været, at landsmødet i for høj grad omhandler, hvad der var sket. Men glædeligvis fyldte afrapporteringerne mindre i år, og drøftelserne drejede sig i højere grad om fremtiden, om foreningens visioner og de kommende års udfordringer. Rapporterne fra foreningens tillidsfolk vidnede om en særdeles aktiv forening, man kan kalde det en blandet butik med rigtig mange tilbud på hylderne. Men også en forening, der stadig i højere grad engagerer sig professionelt med kurser, undersøgelser og udveksling over landegrænserne. Debat og dilemma Der blev fremsat nogle udmærkede forslag om vedtægtsændringer. Om det var ufyldestgørende forarbejdning, loyalitet overfor de fraværende delegerede eller om der var helt andre årsager, står hen i det uvisse. Men resultatet blev, at alle de fremsatte forslag blev trukket tilbage til senere behandling på et landsmøde. Et forslag om en vedtægtsændring for at skabe plads til en yngre repræsentation i IPAs ledelse gav anledning til en omfattende debat, vel også fordi en sådan bestemmelse strider mod én af IPAs grundtanker, at alle medlemmer kan vælges til alle poster. Nu er grundtanker jo en underlig størrelse, fordi de er udtænkt 20 IPA-nyt nr

21 Præsidenten byder velkommen. facetter! af velmenende mennesker for mange år siden. Historien viser, at den idealisme, som var bærende fra IPAs stiftelse, ikke altid er bæredygtig i takt med udviklingen. Netop alderskriteriet som begrænsning af valg til nogle poster gav tilbage i 90-erne anledning til omfattende debatter, da man med ønske om en yngre tillidsrepræsentation besluttede, at disse poster kræver, at den valgte er tjenestegørende og ikke fyldt 63 år. Forsamlingen lytter opmærksomt. En udmelding fra hovedkassereren om en mindre kontingentstigning ved næste landsmøde i 2013 gav også anledning til en debat med talrige meningstilkendegivelser. Der var gode argumenter både for og imod, men tendensen var vel, at en vel begrundet kontingentstigning i takt med prisudviklingen i samfundet måtte være spiselig. For at afklare den aktuelle økonomiske situation i sektionen, besluttede de delegerede uden det store sværdslag at nedsætte årets tilskud til kredsene med 10,- kr. pr. medlem, men under forudsætning af, at tilskuddet igen reguleres til 2010-niveau i Medlemssekretæren var på banen med sit store dilemma registrering af medlemmernes korrekte adresser. Det er planen, at medlemskortet for næste år skal udsendes sammen med IPA nyt nr. 4, og derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at medlemmerne bliver rigtigt registreret. Det er tidkrævende og kostbart, når udsendte blade og medlemskort returneres af postvæsenet på grund af en forkert adresse, og derefter skal fremsendes igen. Derfor send en meddelelse til medlemssekretæren, når du flytter. 1. vicepræsident Niels Henrik Bak valgt til generalsekretær. Nye ansigter Webmasteren, Jan Anton Jensen informerede om IPAs hjemmeside og om sine intentioner med udvikling af hjemmesiden, så den i højere grad bliver aktuel og et redskab for kredse, lokalforeninger og medlemmer. I takt med samfundsudviklingen er der flere og flere, som søger sine informationer på internettet. Så tog vi lidt vemodigt afsked med Lone Preisler, der i mere end 25 år har bestridt posten som materielforvalter og medlem af 2. kommission. Som hendes afløser valgte hovedbestyrelsen Jan Vesth Marker, der andet sted i bladet fortæller lidt om sig selv. Vi måtte også sige farvel til generalsekretær René Hallin, der på grund af de vedtagne alderskriterier ikke kunne genvælges. Han har igennem mange år været engageret i IPA, og siden 2003 har han omhyggeligt varetaget posten som generalsekretær, hvor han uanset tidspunkt på døgnet stod til rådighed for medlemmerne. Med en stående applaus blev han behørigt udnævnt til æresmedlem af IPA Sektion Danmark. Valgene gav ikke de store forskydninger, men på to poster dog væsentlige. >> >> IPA-nyt nr

22 fjeldsøe EL Krebseparken Esbjerg V Tlf Oluf Høst Vænget Helsingør Tlf HC Genbyg Salg af brugte døre & vinduer. Havearbejde, træfældning, flisearbejde mm. udføres. Herstedøstergade Albertslund Tlf Farm Café Houstrupvej Nørre Nebel Tlf IPA-nyt nr

23 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. 2. vicepræsident Bjarne Davidsen. Fhv. præsident Signe Justesen. Arkivaren Erik Bryld. 7: Hovedkasserer Finn Knudsen studerer de sidste tal. Niels Henrik Bak, der hidtil har bestridt posten som formand for 1. kommission, blev uden modkandidat valgt som generalsekretær. Til posten som ny formand for 1. kommission var der opstillet tre kandidater, og efter en skriftligt afstemning blev formanden for IPA Kreds 2, Jan Richter Henriksen valgt. Endvidere blev Michael Schollert Stougaard valgt som suppleant for bestyrelsen. På de øvrige poster var der genvalg uden modkandidater. Landsmødet blev afsluttet med tre rungende hurra-råb for IPA. Under aftenens galla-middag fik René Hallin overrakt IPAs æresnål. Og så var der dragshow Præsidenten takker Christian Skovfoged for en stor indsats. IPA-nyt nr

24 Præsentation af de danske spillere. Der var kamp til stregen. Fodbold glade dage og AF Dennis Thellessen, IPA København. Mandag den 20. september startede i Kastrup Lufthavn. Holdlederne havde bedt os møde præcis kl til en samlet tjek ind. Trods dette påbud formåede nogle få ikke at nå frem til tiden. Her nævnes ingen navne, men de blev straks idømt en passende bøde af bødekasse-formanden. Aktørerne var: Peter Larsen (Paparazzi + Massøse) Martin Lassen (Fyldte 40 år på turen til Porec) Nikolaj Pedersen (Ladies Man nr. 1) Thomas K. Dahl (Elendig spillende træner) Jesper Matthiesen (Paparazzi for vildt) Lasse T. Rasmussen (Mr. Black Jack) Andreas B. Brasch (aka. Andreas B. Brasch) Torben Zimmermann (Palle plankeværk) Jeppe Andreas Krogh-Jensen (Homer Simpson) Jimmy A. Sørensen (Flygtningen) Kenneth J. Nielsen (Don Juan) Dennis Thellessen (Verdens yngste mongol) Karsten Koudahl (Ladies Man nr. 2) Jakob K. R. F. Laursen (Tipoldefar) Esben T. Kristensen (Grækeren) Jeppe s kæreste, som arbejder for Norwegian Air, sørgede for gode pladser i flyet, og at vi alle sad samlet. Da der først var afgang kl mod Pleso Lufthavn i Zagreb havde vi tid til, at få en bid mad, og få stillet shoppe-lysten i det toldfrie område. Inden længe gik turen så med Norwegian Air mod Zagreb i en Boeing W (Pragteksemplar af et fly). Flyveturen tog lidt under to timer, og da vi landede trådte vi ud i 23 graders varme og sol fra en skyfri himmel. I velkomsthallen blev vi modtaget af en mandsperson fra et biludlejningsfirma, som søgte en Miss Koudahl, men vi fik da udleveret de tre fuldblods racere i form af to VW Polo.er 1,4 og en Opel Corsa 1,2. Fra lufthavnen i Zagreb til Porec ved kysten, hvor selve turneringen skulle afvikles, var der 250 km, og vores fantastiske biler sørgede for, at vi kom sikkert frem. Porec er en by med ca indbyggere, og er beliggende i det vestlige Kroatien i området Istrien på kysten til Adriaterhavet. Ved ankomst til Porec sidst på eftermiddagen blev vi indlogeret i lejligheder. En hurtig omklædning, så var vi klar til fællesspisning inde i centrum, og senere et lille kig på Porec s natteliv. Rygterne gik nemlig, at mandage i Porec skulle være en oplevelse af dimensioner, så resultatet blev, at vi alle på forunderlig vis mødtes på den skønne cocktailbar La Ciocolatta. Tirsdag morgen var folk en smule trætte, vistnok efter den anstrengende rejse, men heldigvis skinnede solen igen fra en skyfri himmel, og temperaturen sneg sig over 25 grader. Lejlighederne vi boede i var tilknyttet Hotel Zagreb, som havde en pool vi måtte 24 IPA-nyt nr

25 Tak for kampen. Tid til at nyde solskinnet. benytte, og meget af formiddagen fordrev vi i og ved poolen. Over middag var der arrangeret lidt fodboldtræning af holdlederne. Det foregik i et lokalt anlæg, hvor holdene, PISA 1 og PISA 2 spillede en træningskamp og fik finjusteret taktikken. Den afsluttende straffesparkskonkurrence var noget af et syn (for forbipasserende) og ekstremt spændende. Om aftenen bestilte vi familie-pizzaer leveret til lejlighederne, og der blev opsat en projektor, så der kunne slappes af til film. Folk skulle ikke sent i seng, idet vi skulle tidligt op næste morgen og med en færge til Venedig. venedig Efter morgenmaden onsdag på Hotel Zagreb gik turen fra Porec Havn mod Venedig. En tur på 2½ timer med en katamaranfærge, proppet med turister. Guiderne om bord på færgen fortalte vidt og bredt om Venedig, og om et hav af tilbud, bl.a. gondolture man kunne købe for alt for mange penge. Ved ankomsten til Venedig aftalte vi, at vi ikke ville følge guiderne rundt i byen, men selv finde vej, og opleve byen på egen i Kroatien hånd. Vi medbragte selvfølgelig et kort over byen, så der kunne navigeres rundt, og den sidste færge sejlede fra Venedig mod Porec kl På vores gåtur rundt i byen kom vi forbi Skt. Marcos Plads, som bl.a. er hårdt plaget af turister og duer, og vi så de berømte broer over kanalerne. Ved middagstid fandt vi en restaurant der ikke var overfyldt, og som lå lidt afsides. Den bar ikke præget af at skulle lokke turister til. Tilbage i Porec om aftenen var det igen tid til en lille bytur, denne gang på diskoteket Saint & Sinner. Der blev danset livligt til stor fornøjelse for mange af de besøgende gæster. Det var dansetrin, som man ikke skulle tro fandtes men dét gjorde de. Senere gik nogen af os på Kasino for, at prøve lykken om the big box. Her gik det ganske godt for nogen, mens andre måtte have assistance for at komme hjem. Alt i alt en rigtig underholdende dag. InDleDenDe KAMPe Torsdag var der dømt afslapning ved poolen det meste af formiddagen. Igen med ca. 30 graders varme fra en skyfri himmel. Holdlederne kørte ud til træningsanlægget for at scoute lidt på de andre deltagende hold, så vi nogenlunde havde en idé om kvaliteten. Om aftenen var der officiel velkomst og præsentation af de deltagende nationer, samt taler af IPA s repræsentanter. Zelena Laguna, der ligger ca. 15 min s kørsel uden for Porec, var rammen for åbningsceremonien. Hver nation blev ført ind og præsenteret én ad gangen i en mindre sportshal. Efter ceremonien returnerede vi til Porec, hvor nogen gik tidligt i seng for at være klar til første runde af turneringen fredag formiddag. Andre spillede kort og så film. Fredag skulle der spilles fodbold. Banerne var kridtet op og vejret klart først på dagen. Senere fik vi desværre regnvejr. Der skulle spilles mod håndboldmål på en lille bane. Bolden var af 4 er størrelse, så der var dømt teknisk fodbold eller meget flyvsk bold, idet den var meget let og uregerlig. PISA 1 startede og skulle igennem 4 kampe fredag, hvor de vandt 2 og tabte 2. Kvaliteten af de hold PISA 1 mødte var meget blandet. Der var alt fra Old Boys til italienere med primadonna attitude. PISA 1 løb desværre ind i en del skader den første dag, og på daværende tidspunkt var det usikkert om de kunne stille hold dagen efter. PISA 2 spillede 3 kampe fredag, hvor alle 3 kampe blev vundet, så udgangspunktet for videre deltagelse var god. Her var kvaliteten også meget svingende. Det første hold PISA 2 mødte var værterne selv, som ikke var særlig egnet til fodbold. De 2 andre kampe blev vundet med en mindre margin. Om aftenen var der igen så god stemning, at vi tog et smut ind til Porec centrum. Nu var der masser af liv i byen, og mange lokale på diskotek Saint & Sinner. Det virkede dog, som om de var en smule trætte af turister, idet de var svære, at komme i kontakt med. For nogle blev det sent, mens andre fortrak tidligere på aftenen. FInAle På 2. dagen af turneringen viste det sig desværre, at skaderne på PISA 1 resulterede i, at de måtte trække sig fra turneringen. PISA 2 spillede igen 3 kampe, men denne gang fik de lidt mere modstand, og måtte udgå af turneringen efter 3 sejre, 2 uafgjorte og 1 enkelt nederlag. Nederlaget betød, at PISA 2 ikke sikrede sig videre deltagelse i turneringen. Inden PISA 1 og PISA 2 indtog Porec centrum igen blev der hygget på restaurant inde på byens gamle torv, hvor restauranternes tjenere lokkede de danske kunder til med gebrokne danske gloser. Maden var heldigvis bedre end deres accent. Om aftenen var der igen fest på diskotek Saint & Sinner til godt ud på natten. Lørdag nat ændrede vejret sig dog fra sol til monsunregn. Da vi skulle hjem fra diskoteket regnede det så meget, at man lignede en der lige havde været en tur i poolen. Nogen valgte at gå hjem i blot underbukser fordi alt på dem var gennemblødt. Søndagen stod ikke på så meget udover afslapning, og film på projektor. Næste morgen pakkede vi, gjorde rent i lejlighederne, og drog mod Zagreb. Her blev bilerne afleveret inden vi igen sad i flyveren med kurs mod Danmark. IPA-nyt nr

26 VERNER MIKKELSEN OG SØNNER APS Langåvej Langå Telefon Oensvej Horsens Telefon Nyhavn s Vod-og Trawlbinderi Alt inden for Sports- og fiskenet, samt tovværk. H. E. Bluhmesvej Esbjerg Tlf Mobil Telefax IPA-nyt nr

27 IPA skitur til Sölden i østrig Formanden for IPAs lokalforening i København har indsendt følgende deltagerkommentarer fra årets skitur, der indeholdt alt hvad hjertet kan begære af sne, fart, spænding og kammeratligt samvær! Turens tovholder, Casper Holst I år gik turen til Sölden (Østrig) i uge 4. Vi rejste med skirejsebureauet SlopeTrotter Skitours, som indenfor vores kriterier kunne tilbyde den klart billigste tur. Desværre blev deltager antallet begrænset til 10, hvor der sidste år var hele 36 deltagere. Det skyldtes flere uheldige sammenfald, dels tjenstlige og dels var mange i Sverige til VM i herrehåndbold. De fleste deltagere var fra station City, men vi havde også fornøjelsen af en enkelt god kollega fra Bellahøj. Skaren var et bredt udsnit af den danske befolkning. Alt lige fra skieksperter med mange års skierfaring, til habile skiløbere og nybegyndere var med. To af deltagerne havde således aldrig prøvet at stå på ski. Den ene var fornuftig nok til at ofre nogle timer på skiskole for at få den bedst mulige start på skikarieren, hvilket hun var glad for. Den anden kastede sig frygtløs ud på pisterne med tillid til, at hans kollegaer nok skulle få ham guidet i den rigtige retning. Modigt når man tænker på, at han var i politifolks vold. Han klarede det dog imponerende flot, og var allerede på 2. dagen med på de sorte pister! Sölden var for de fleste et nyt, men positivt bekendtskab. Skiområdet strækker sig over 141 km. pister, fordelt på alle sværhedsgrader. Desuden findes der store strækninger offpist, hvis man er til den slags. Byen er plastret til med et hav af barer og restauranter samt et par diskoteker for natteravnene. Der var noget for enhver smag. Store afterski-barer, hvor folk danser på bordene, små hyggelige barer, hvor folk kan sludre stille over en øl eller en kop Jägerthee, og oppe i terrænet var der to af dagene udendørs afterski med livemusik. Sölden har det meste. Vi var utrolig heldige med vejr og skiføre. I ugerne op til turen havde den stået på tøvejr, og manglende nedbør i form af sne. Men 3-4 dage inden vores ankomst skiftede vejret, hvilket medførte ca. ½ meter ny sne og hårde frostgrader. Det var næsten optimale betingelser for 10 skilystne rejsedeltagere. Personligt må jeg indrømme, at jeg efter en lang karriere på ski, kun har oplevet så gode sneforhold på pisten ganske få gange. Et stort plus i karakterbogen! En tak til SlopeTrotters to guider i Sölden, Jacob og Pia. De var altid smilende og hjælpsomme, og ved flere lejligheder havde vi fornøjelsen af deres selskab. Det gjaldt både fremvisning af pisterne, afterskiing og så kunne vi deltage i guidernes picnicarrangement. Som arrangør af turen kan jeg kun kategorisere turen som et kæmpe hit! Jeg er sikker på, at vi til næste år bliver væsentlig flere deltagere. Allerede nu er vi så småt begyndt at lægge os fast på en ny tur med Saalbach i Østrig som mål. Men hverken tid eller sted næste år er fastlagt. Dog bliver det sikkert som ønsket af flere lidt senere på sæsonen. Pa. Casper Holst Station City, Efterforskningen >> IPA-nyt nr

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Er IPA attraktiv for unge? Landsmøde med vedtægtsændringer uden sværdslag Hvorfor får jeg ikke bladet? Hvad er IEC-2013 in

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark De danske IPA huse Idéoplæg til IPAs Venner Facebookcamp 2014 en god begyndelse IPAs tillidsfolk efter årets valg INDHOLD

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IYG en oplevelse for livet! Kronik: Vi skal ud af dødvandet! Spændende tur til Grønland! INDHOLD 6 6 UFORGLEMMELIGE DAGE

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IPAs 50 års jubilæum med fokus på fremtiden! Stor udskiftning i toppen af IPAs internationale ledelse Spændende kursustilbud

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Fin respons på IEC mødet International Youth Gathering i Schweitz Skal IPA-arbejde honoreres? Generalforsamlinger INDHOLD

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark HUSK dit medlemskort 2015 i indlagte brev Spændende kursusprogram på Schloss Gimborn IPA på vej til en foryngelseskur! Adventure

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark Ungdomsturene igen en succes med engagerede ledere Skitur med udfordringer Motorcyklen er blevet et hit blandt medlemmerne

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2013 Medlemsblad for Sektion Danmark Nordisk møde med nye IPA-venner Vikingerne var internationalt orienteret Politisamarbejde med Tyrkiet gennem IPA Vågnende

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2014 Medlemsblad for Sektion Danmark Forandringens vinde skaber innovation Sommertilbud til IPA-børn Polarkrydstogt til Svalbard INDHOLD 6 6 FORANDRINGENS vinde

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 december 2010 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Læs i dette nummer bl.a. om: På vulkaner IPA Slagelses besøg på Island IEC-møde I Paris set med unge øjne Det bedste af Peru 36 IPA-medlemmer på en

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63 NR. 2 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Seminar om strukturrapporten Ekstraordinær generalforsamling 2008 Nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Projekt Valby Idrætspark Portræt af Steen Ryborg

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Det nyeste familiemedlem - IPA Moldova Politihotellet i London Dansker i Cowboyland INDHOLD 6 6

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Det Blå Blad. Nr.1-2014 UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr.1-2014 UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB Det Blå Blad Nr.1-2014 UDGIVER AF DET BLÅ BLAD ER LPO-DSB Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand #Så er tiden kommet, hvor første

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

NR. 1 2012 40. ÅRGANG. U-10 Drenge klar til sæson 2012. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse 1

NR. 1 2012 40. ÅRGANG. U-10 Drenge klar til sæson 2012. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse 1 NR. 1 2012 40. ÅRGANG KLUBBLAD U-10 Drenge klar til sæson 2012 Luk op og føl KLUBÅNDEN... God fornøjelse 1 BESTYRELSEN Formand Henrik Schnoor Heravej 40 9210 Aalborg SØ tlf. 61334860 Næstformand Kaj Lind

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere