INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Præsidentens beretning IPA Sektion Danmarks organisation Fodbold og glade dage i Kroatien

2

3 INDHOLD 6 6 PRÆSIDENTENS beretning 11 Vores nye WEBMASTER 13 EVENTYR VENTER - i Irland 13 Vores nye MATERIELFORVALTER 14 IPA SEKTION Danmarks organisation 20 LANDSMØDE med mange facetter 24 FODBOLD OG GLADE DAGE i Kroatien 27 IPA SKITUR til Sölden i Østrig 31 FAGLIGT, KULTURELT og SPORTSLIGT samarbejde 32 ÅRETS SKITUR til Isaberg 37 VELGØRENDE for lattermusklerne 38 ET KURSUSTILBUD TIL DIG på Schloss Gimborn 42 MUSICAL I FORUM Queen we will rock you 42 FLYTTEMEDDELELSE UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2011 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 1. august FORSIDEBILLEDET 2. vicepræsident Bjarne Davidsen aflægger beretning ved årets landsmøde. IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr FC Midtjylland - hele regionens hold

5 Forandringens vinde L E D E R Du har været udsat for en del snak om vind her på denne plads men vinden er jo som bekendt også en vigtig drivkraft her i landet. Det netop overståede landsmøde bød imidlertid på en række forandringer, som bringer mig til at tænke på metaforen forandringens vinde. Du vil kunne læse om mange af dem i dette blad, men nogle af dem synes jeg også fortjener omtale her. Vores altid nærværende generalsekretær René Hallin fratrådte posten på mødet, og jeg vil gerne her udtrykke vores store taknemmelighed over for René og for hans store arbejde for sektionen. Renés æresmedlemskab er mere end fuldt fortjent. En næsten endnu større forandring er Lone Preislers afgang som materialforvalter. I mere end 25 år har Lone trofast og pligtopfyldende varetaget dette hverv. Det er ikke forkert at sige, at Lone, der har varetaget hvervet i mere end halvdelen af sektionens eksistens, er en institution i IPA Danmark. Både Lone og René fortjener stor tak for deres store og værdifulde indsats for IPA Danmark. Renés afgang medfører også ændringer i sammensætningen af forretningsudvalget. Alle i forretningsudvalget vil selvfølgelig arbejde videre ud fra de spor, der allerede er lagt. Disse spor leder ud i fremtiden og de nødvendige forandringer, der skal ske for at sikre, at IPA Danmark også fremtidigt er levedygtig og kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem arbejde og fritid for alle ansatte i dansk politi og anklagemyndighed. Et særligt interessepunkt i den kommende tid vil være vore unge medlemmer. Jeg har netop deltaget i et møde blandt de nordeuropæiske præsidenter, hvor vi blandt andet drøftede unge medlemmer og deres ønsker til IPA. Jeg er ganske overbevist om, at der både nationalt og internationalt er et behov for, at vi tager hånd om disse forhold. Vi vil naturligvis ikke glemme andre medlemmer på bekostning af én gruppe. Det er planen, at vi også i den kommende periode vil arbejde intensivt med at skabe rammer, der passer til tiden, for alle medlemmer af IPA Danmark og udnytte det helt unikke potentiale, der ligger i IPA. Lad mig afslutningsvis benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtigt god sommer, hvor I forhåbentlig vil kunne gøre brug af IPA s tilbud. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen Præsident Ejby Industrivej Glostrup Telefon nordeaejendomme.dk IPA-nyt nr

6 Der lyttes opmærksomt. Præsidenten fremlægger beretning. 6 IPA-nyt nr

7 ræsidentens beretning IPA Sektion Danmark har afholdt landsmøde den marts 2011, hvor præsidenten, Michael Boolsen fremlagde sin beretning, der i afkortet udgave gengi- ves følgende, og som giver et lille indtryk af den me- get store berøringsflade foreningen er engageret i. InDleDnIng Indgangsreplikken til min beretning ved landsmødet i 2009 var, at IPA ikke blot lever i men også med det omgivende samfund. Dette gør sig naturligvis stadig gældende, men hel- digvis i en lidt mere positiv betydning i dag, end tilfældet var i Det er ingen hemmelighed, at også de forgangne to år har budt på sine udfordringer. Det er imidlertid min opfat- telse, at der også i videre omfang, end tilfældet var i perioden , har været tid til at kigge på det sjove nemlig udvikling af den danske sektion frem for de økonomiske problemer, vi stod i og i et vist omfang står over for. Som tilfældet var i 2009 kan jeg glædeligvis også i denne beretning sige, at IPA Sektion Danmarks succes ikke skyldes enkeltpersoner, men derimod et stort fælles træk, der tages af alle i både sektionen, kredsene og lokalforeningerne. Jeg vil i denne beretning som en videreførelse af min grundtanke om, at det er sjovere at tale om det, som skal ske, end det, som er sket, prøve at lægge min hovedvægt på mine forestillinger om fremtiden men naturligvis på basis af fortiden. MøDeAKtIvItet I den forløbne periode har der været afholdt to HB II møder og ét UHB møde. Derudover har forretningsudvalget afholdt en række møder. Vi har i forretningsudvalget fastholdt, at en række af møderne er blevet afviklet som telefonmøder. Fokus for disse møder har ikke ændret sig væsentligt fra min beretning i 2009 og har i uprioriteret rækkefølge været følgende punkter, som jeg vil kommentere nedenfor i forskellig form: Økonomi IPA Nyt Hjemmesiden Strukturen i IPA Danmark Fremdrift i og udvikling af Sektion Danmark 50-års jubilæum 2012 IEC-møde i Danmark 2013 Den AlMInDelIge DrIFt Det er i lighed med tidligere min opfattelse, at den almindelige drift i Sektion Danmark som helhed altså sektionen, kredsene og lokalforeningerne er forløbet rigtigt godt i de seneste to år. Eller sagt på en anden måde: IPA har også gennem de seneste to år haft rigtigt meget at tilbyde medlemmerne i form af rejseaktiviteter, sociale aktiviteter og bistand af forskellig karakter. Det ekstra glædelige er efter min opfattelse, at IPA på denne måde også bidrager til at skabe >> IPA-nyt nr

8 Alle i salen var fuldt opmærksomme. en social sammenhæng mellem arbejde og privatliv og dermed at bidrage til medlemmernes trivsel ud fra IPA s grundlæggende venskabsprincip. I relation til den almindelige drift hører det sig imidlertid til at kommentere kort og overordnet på økonomien, som også i den forløbne toårige periode har spillet hovedrollen. Jeg sagde i min sidste beretning, at økonomien stillede os over for en række udfordringer, og at der var blevet brugt megen god tid og mange gode kræfter på at håndtere denne situation. Økonomien er stadig en udfordring, men vi er på rette vej! Med andre ord: Det er min opfattelse, at økonomien er tilfredsstillende under de givne omstændigheder. IPA Nyt hænger fortsat meget tæt sammen med økonomien. Vi har haft drøftelser i hovedbestyrelsen af, hvorvidt vi fortsat skal bruge penge på IPA Nyt, eller om vi eventuelt skal vende os mod webbaserede løsninger. Selv i digitale tider foretrækker tre ud af fire danskere fortsat at få deres medlemsblade på papir. Der er noget særligt over at vælge den gode lænestol og give sig tid til at bladre og læse. Dette er ikke hovedbestyrelsens konklusion, men er taget fra et medlemsbrev fra Cyklistforbundet. Det kunne imidlertid godt være hovedbestyrelsens konklusion, idet en i alt væsentligt enig hovedbestyrelse finder det vigtigt og relevant at fortsætte udgivelsen af bladet. Hjemmesiden har lidt en lidt hensygnende tilværelse i de seneste to år. Den tidligere webmaster gjorde et rigtigt flot stykke arbejde med at opbygge en flot platform for hjemmesiden, men derefter gik det desværre lidt i stå. Vores nye webmaster har nu lavet en ny og mere tilgængelig platform for hjemmesiden (WWW. ipa-dk.dk). IPA i Fremtiden Fremtiden i IPA På vort seneste landsmøde omtalte jeg programdokumentet IPA i Fremtiden Fremtiden i IPA og de tanker, der ligger bag dokumentet. På grundlag af dokumentet har vi inden for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget arbejdet videre med en række af punkterne i dokumentet med henblik på at skabe den fremgang og fremdrift, som er forudsætningen for en levende og attraktiv IPA sektion. Jeg omtalte på det seneste landsmøde, hvilke forventninger jeg havde til samarbejdet med rigspolitichefen efter skiftet på denne post. Jeg har haft nogle drøftelser med rigspolitichefen, som er positivt og velvilligt indstillet over IPA. Han deler min opfattelse af, at der vil kunne opnås fordele for dansk politi på den ene side og IPA på den anden side ved en positiv indstilling over for relevante uddannelsesinitiativer fx ved deltagelse i seminarer på Gimborn eller udveksling gennem police placement programme. Lad mig sige det på den måde: Vi skal smede, mens jernet er varmt! Der er i år udarbejdet et arbejdsprogram for Programmet har været omtalt i IPA Nyt og er i sin helhed tilgængeligt på hjemmesiden. Formålet hermed er for det første at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvad der foregår i sektionen og dermed at kunne forklare medlemmerne, hvad de kan forvente af IPA. For det andet skulle programmet gerne kunne tjene til at fastholde tanken om, hvad det er, vi vil opnå i løbet af 2011 og på længere sigt. For det tredje håber jeg, at det vil kunne være en kilde til inspiration for kredsene og lokalforeningerne i deres fremtidige arbejde. Halvtredsårsjubilæum i 2012 og IEC møde i Danmark i 2013 På IEC-mødet i Paris i 2010 blev det endeligt besluttet, at Danmark skal være vært for IEC-mødet i Der står et stort stykke arbejde foran os! Janne Hübner Holst, som arbejder hos Rigsadvokaten, og som har en meget stor erfaring med at planlægge og stå for endog meget store arrangementer, har velvilligt accepteret at fungere som projektkoordinator for IEC Hun har allerede med hovedbestyrelsens billigelse deltaget i IEC-mødet i Paris sidste år og vil også deltage i Bucharest i år. Det helt overordnede arbejde fastlæggelse af mødested med videre er allerede godt i gang, og vi har en god kontakt til PEB vedrørende arbejdet. Efter landsmødet skal det store arbejde med etablering af en egentlig projektorganisation sættes i gang. I denne forbindelse skal der også etableres en projektorganisation for afviklingen af den efterfølgende venskabsuge. Forretningsudvalget vil umiddelbart efter landsmødet tage skridt til etablering af denne projektorganisation. 8 IPA-nyt nr

9 Forud for IEC 2013 har den danske sektion imidlertid halvtredsårsjubilæum og det er ikke vores hensigt, at det skal gå upåagtet hen! Erling Kjær og Finn Janniche har allerede velvilligt stillet sig i spidsen for den projektorganisation, der skal etableres til dette formål. Af hensyn til det danske EU-formandskab i første halvår 2012 er jubilæumsfestlighederne henlagt til andet halvår 2012, selv om sektionen blev etableret i februar måned. Det samlede forløb forventes at være ca. én uge, og det vil blive kombineret med et møde i hovedbestyrelsen. Med henblik på at undgå, at vi om jeg så må sige falder over vores egne ben og foretager dispositioner, der vil være uhensigtsmæssige for henholdsvis det ene og det andet projekt, er der etableret en styregruppe med forretningsudvalget og projektlederne. Internationale møder Der har været deltagelse i henholdsvis World Congress og et IEC møde og to nordiske møder. Jeg har derudover som nævnt deltaget i den internationale sektions 60-årsjubilæum. Endelig har jeg på eget initiativ besøgt den moldoviske sektion. I forbindelse med World Congress havde vi en forhåbning om, at det ville være muligt at bryde det, vi ofte omtaler som Middelhavsdominansen men den blev snarere styrket. Den internationale præsident fik om end ikke med dansk stemme endnu et treårigt mandat. Set fra min stol var dette trist for IPA! Min oplevelse i den tid, jeg har været præsident, har været, at den internationale præsident på ingen måde bidrager til udviklingen af IPA. Kort sagt sætter præsidenten ikke på nogen måde retning for IPA. Jeg vil kommentere yderligere på dette om et kort øjeblik, når jeg vender mig mod et kommende møde i England. Vores tidligere præsident, Signe, valgte også at trække sit kandidatur, da det blev klart, at den internationale præsident blev genvalgt. Jeg har sagt det tidligere, og vil gerne gentage det her: Det var en klog og modig beslutning. IEC-mødet i Paris indfriede på det foreningsrelevante plan mine forventninger. Men de var heller ikke høje! Det glædelige var selvfølgelig, at det lykkedes at få IEC-mødet 2013 hevet hjem til Danmark. Derudover var der ikke megen udvikling. Efter min opfattelse mangler der visioner for, hvad PEB vil i fremtiden. Det er nu en gang meget vanskeligt at blive ved med at koge en kraftfuld suppe på det ben, der har ligget i gryden de sidste mange år. Man kan sige, at ét væsentligt sigte for den internationale præsident er volumen. Dette kan jeg selvfølgelig ikke være uenig i, og man kan glæde sig over, at Moldova blev optaget som medlem nr. 62. Men der mangler fremdrift! Det er der mange, der er enige i. Med det formål at komme videre herfra har den britiske sektion indkaldt til møde i det, de har kaldt Northern European Forum. Mødet vil have fokus på, hvordan de nordeuropæiske lande, der i høj grad har de samme ideer om, hvilke krav der fremtidigt må stilles til IPA. Vi har valgt at holde det nordiske møde som et baltisk møde i år. Dette er sket i fuld forståelse med de øvrige nordiske præsidenter. Formålet hermed har jeg kort beskrevet i det seneste nummer af IPA Nyt, og jeg vil her begrænse mig til at sige, at der efter min opfattelse vil være en væsentlig synergieffekt i at udvide kredsen med unge sektioner. Her vil jeg også gerne nævne, at den moldoviske sektion i forbindelse med mit besøg i Moldova udtrykte et ønske om at indgå en uformel samarbejdsaftale med den danske sektion. Jeg har stillet mig positiv over for dette ud fra den betragtning, at det vil kunne gavne den danske sektion og være med til at udvide vores horisont. Sammenfatning Samlet set er det min opfattelse, at den danske sektion alt taget i betragtning også i de seneste to år har været inde i en god og stabil udvikling. Vi har kunnet profitere på, at dansk politi ikke har været helt så meget under pres, som tilfældet var i Økonomisk er vi på vej frem, og der er taget de nødvendige tiltag til at sikre den fremtidige økonomi. Vi står over for to store og prestigefyldte projekter, som begge er godt i vej. Der er iværksat forskellige fremadrettede projekter, der skal sikre sammenhængskraften i den danske sektion og sikre IPA Danmarks sammenhæng med dansk politi. Det er min opfattelse, at det er rimeligt at betegne forløbet af de seneste to år som tilfredsstillende. Det nye forretningsudvalg, fra v. Jan Richter Henriksen, Michael Boolsen, Niels Henrik Bak og Finn Knudsen IPA-nyt nr

10 Forsikringer til politiansatte Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk Popermo Forsikring g/s C. F. Tietgens Boulevard 38 DK-5220 Odense SØ Telefon Popermo Forsikring g/s SOLBJERG I/S SOLBJERG I/S SOLBJERG I/S Grejsvej Vejle Tlf IPA-nyt nr

11 Webmaster Jan Anton Jensen. vores nye Webmaster Webmasteren (th) på besøg hos Los Angeles Police Department i Mit navn er Jan Anton Jensen og jeg har siden december 2010 været den nye webmaster for IPA Danmark. I den forbindelse er jeg blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv, samt hvilke tanker jeg har gjort mig med Jeg har altid haft dyb respekt for IPA Danmark, og det er da også med en vis stolthed, at jeg omtaler min nye arbejdsopgave. Jeg vil som webmaster arbejde for, at der bliver et tæt samarbejde omkring udviklingen af hjemmesiden, så medlemmerne kan indhente friske oplysninger om arrangementer m.v. Jeg er selv politimand og har min egen afdeling i Københavns Vestegns Politi, men edb har altid haft min interesse, og jeg har da også undervist i edb og fungeret som systemadministrator i Lyngby. Det startede med Commodore 64 og så er computeren ellers vokset med tiden, så jeg i dag råder over en yderst kompatibel maskine, der bruges til spil og vedligeholdelse af hjemmesider. Når jeg kobler af, så sker det som regel i krig online i Battlefield 2 Bad Company. En af mine store interesser er også Disneyland Resort Paris, hvor min familie har været 11 gange siden Denne lidenskab gjorde, at jeg begyndte at lege med tanken om, at lave en hjemmeside om Disneyland Paris. Siden blev offentlig i august 2008 under navnet og den har siden vokset sig så stor, at den nu er Danmarks største private hjemmeside om Disneyland Resort Paris. Siden har høstet meget ros også fra Disney og den har ca besøgende om måneden. Den succes gjorde, at jeg søgte stillingen som Webmaster for IPA Danmark, da jeg følte mig godt klædt på til opgaven. IPA Danmark havde en flot hjemmeside, men jeg valgte alligevel at lave en helt ny, hvor jeg selv havde designet hjemmesiden fra bunden og derved kendte hele strukturen og programmeringen i hjemmesiden. Det gør det meget lettere, når der skal findes fejl eller laves opdateringer. Hjemmesiden i sin nuværende form har fungeret siden 1. februar 2011, og den består på nuværende tidspunkt af ca. 170 individuelle sider. Siden bliver opdateret mindst to gange om ugen, så alle informationer er up to date, hvilket også øger troværdigheden overfor brugerne. Det betyder også, at lokalforeningerne kan få ting lagt ud på hjemmesiden så hurtigt, at hjemmesiden bliver et brugbart værktøj, når der skal videregives informationer til medlemmerne enten lokalt eller nationalt. Siden vil løbende blive udbygget i tæt samarbejde med kredsene, og det seneste tiltag er, at det nu er muligt at se merchandise i et flot slideshow med priser. Planen er på sigt, at det vil blive muligt at bestille disse effekter online. Desuden er der lavet en gruppe i Facebook.com, hvor nye informationer bliver lagt ud, så vi kan nå den yngre generation af politifolk. Gruppen hedder IPA Danmark og er p.t. en lukket gruppe kun for politifolk. Til sidst vil jeg opfordre alle brugere af om at komme med feedback til mig, så jeg kan udvikle hjemmesiden i den retning, som medlemmerne ønsker. Jan Jensen IPA-nyt nr

12 Skolegade ESBJERG Telefon MØDESTEDET SPARTO ApS v/ Erik Højgaard Søndergade Toftlund Tlf IPA-nyt nr

13 International Youth Gathering er et IPA tilbud til unge årige, og på trods af, at vi sid- ste år desværre måtte aflyse dansk deltagelse, kan to børn af IPA medlemmer atter i år glæde sig til at være med. Denne gang går turen til det smukke Irland i tiden fra den 24. juli til den 7. august. Der er sædvanen tro lavet et utroligt spændende program for de to ugers ophold på Den Grønne Ø. De to udtrukne deltagere fra Sektion Danmark blev Jeppe Hansen fra Bækmarksbro i det Midt-Vestjyske og Anne-Cecilie Koefoed fra Gudhjem på Bornholm. De skal først opleve Dublin, hvor der ligeledes er ankomst og senere også hjemrejse fra. De skal besøge præsidentpaladset, shoppe i Crafton Street, på havnerundfart, besøge politiskolen med diverse opvisninger, på vandsportsøvelser og derudover deltage i et weekendprogram den første weekend, hvor der komme andre unge Irere og tilslutter sig. Den næste uge byder på klatring i klipper, repelling, udforskning af huler, kajakroning, besøg på seværdigheder såsom Cliffs of Moher, Killarney & Tralee og Rock of Cashel, samt naturligvis Battle of the Boyne site. De unge deltagere mødes i Kastrup lufthavn og rejser derfra direkte til Dublin, hvor de bliver modtaget af arrangørerne, som derefter har ansvaret for de unge deltage fra hele verden på resten af turen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil få en oplevelse for livet og møde nye venner. Erfaringsmæssigt vil de unge deltagere udbygge venskaberne efter at IYG er slut, og det fører ofte senere til kontakt og endda besøg hos hinanden. Som mange bekendt er International Youth Gathering (IYG) en begivenhed som IPA udbyder hvert eneste år, hvor ca. 40 unge fra medlemslandene mødes. Så har du som IPA medlem unge i familien, som aldersmæssigt kan komme i betragtning og som kunne være interesseret, så hold øje med IPAs hjemmeside og IPA nyt sidst på året, hvor turen normalt vil blive annonceret og udbudt. De udvalgte deltagere vil skrive en beretning om turen som vil blive offentliggjort i IPA nyt, hvor der kan læses meget mere om deres oplevelser og udbytte af deltagelsen i turen. Bjarne Davidsen 2. vicepræsident Vores nye materielforvalter Hej IPA-medlemmer! Som nyvalgt materielforvalter i IPA Danmark glæder jeg mig meget til at servicere både jer og medlemmerne i udlandet. Mit medlemskab af IPA går tilbage til 1985, og jeg har nydt godt af netværket. Nu syntes jeg imidlertid det var på tide at yde en aktiv indsats for foreningen. Til daglig sidder jeg som personaleleder i Rigspolitiets Center For Logistik, med ansvar for personalet i køretøjs- og elektroniksektionen. Da logistik er en del af min hverdag, syntes jeg det lå til højrebenet at søge tjansen som materielforvalter. De udfordringer der naturligt følger med det nye job, ser jeg som noget positivt. Specielt vil jeg hen over sommeren arbejde på at optimere tilgængeligheden til materielforvalteren, så køb af merchandise i større udstrækning kan foregå elektronisk og på alle tider af døgnet. Servo Per Amikeco Jan Vesth Marker IPA-nyt nr

14 IPA Sektion 3. KoMMISSIon Den SocIAle KoMMISSIon Formand, 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. Præsident Michael Boolsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301, mob vicepræsident Bjarne Davidsen. Syd- og Sønderjyllands Politi Beredskab Aabenraa Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa. Tlf , mob. privat vicepræsident Niels Erik Jensen, Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf , lok Generalsekretær Niels Henrik Bak, Rpch.s Udlændinge Afdeling, Anker Heegaards Gade 7, 1780 København V. Tlf lok.5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær, Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok. 5419, Hovedkasserer Finn Knudsen, Syd- og Sønderjyllands Politi Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf Ass. hovedkasserer (pensionist kontingent) Niels Erik Krarup Nielsen, Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok kommission Den ProFeSSIonelle KoMMISSIon Formand, 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen. Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Bremer Ovesen, Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf , mob Signe Justesen, Østerled 13, 2791 Dragør. Tlf , mob eller 2. KoMMISSIon Den Kulturelle KoMMISSIon Formand, 2. vicepræsident Bjarne Davidsen. Redaktionssekretær Svend Sandberg, Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter Jan Vesth Marker, Rigspolitiet - Koncernservice Køretøjs- og elektroniksektionen Polititorvet 14, 1780 København V. Tlf , mob. privat Hobbysekretær Christian Harre, Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Rejsesekretær Finn Månsson, Københavns Vestegns Politi, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf , lok IPA-husformand Egon Andresen, Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen, KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-kreds 1 nordjylland Formand: Bremer Ovesen, Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Lokalforeninger: Skagen: Flemming Rasmussen, Lokalpolitistationen i Frederikshavn, Skippergade 19-21, 9900 Frederikshavn. Hjørring: Jørgen Holst, Lokalpolitistationen i Hjørring, Horsevang 9, 9800 Hjørring. Tlf Aalborg: Stanley Simonsen, Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf løgstør: Bjarne Bak, Nærpoliti Løgstør, Torvegade 14, 9670 Løgstør. Tlf Hobro: Bjarne Lund, Nærpoliti Hadsund, Himmerlandsgade 9A, 9560 Hadsund. Tlf IPA-nyt nr

15 n Danmarks organisation IPA-KreDS 2 østjylland Formand: Jan Richter Henriksen, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2301, mob Lokalforeninger: Århus: Stig Lindvig Vogelius, Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg Pensionistrepræsentant: Anton O Pedersen, Bygvænget 30, 7500 Holstebro. Tlf IPA-KreDS 4 SyDøStjyllAnD Formand: Mikkel F. F. Ross Sydøstjyllands Politi, Holmboes Allé 2, 8700 Horsens. Tlf eller Lokalforeninger: thisted: Ib Grønkjær, Kronborgvej 111, 7700 Thisted. Tlf Lokalforeninger: Herning: Erik Kristensen, Se kredsformanden. randers: Henning Dyhr, Dragonvej 1, 8900 Randers. Tlf , indvalg 3186 Mob ringkøbing: Steen Hermann Pedersen, Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing. Tlf grenaa: Steffen Tofteberg, Vestre Skovvej 1, 8500 Grenaa. Tlf lokal Holstebro: Keld Nedergaard, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf IPA-KreDS 3 MIDt- og vestjylland Formand: Erik Kristensen, Nørregade 1, 7400 Herning. Tlf IPA-hus Atriumgården, Nordsøvej 59, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Tlf Booking: Børge Sørensen, Markledet 47, 6950 Ringkøbing. Tlf. + fax Skanderborg: Fini Carlsen, Politistationen, Adelgade 38, 8660 Skanderborg. Tlf Fredericia: Kurt Kingod, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf Kolding: Niels Christian Nielsen, Domhusgade 24-26, 6000 Kolding. Tlf Silkeborg: Jørgen Hansen, Chr. d. 8. Vej 2C, 8600 Silkeborg. Tlf vejle: Henrik Moesgaard Jensen, Skolegade 3A, 7100 Vejle Tlf viborg: Niels Brohm, Rødevej 1, 8800 Viborg. Tlf Horsens: Mikkel F. F. Ross Se kredsformanden. >> Skive: Niels Peter Østergaard Olesen, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf Fabriksparken Glostrup Tlf Fax IPA-nyt nr

16 ARBEJDS SIKKERHEDS MATERIEL JNC-SAFETY Tlf L a Scala Industrivej Slagelse Tlf Åbningstider: Tirs-tors + søn kl Fre-lør kl Mandag lukket Smedegade Esbjerg Tlf Actionboat.com Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat. 16 IPA-nyt nr

17 IPA-KreDS 5 SyD- og SønDerjyllAnD Formand: Bent Frandsen, Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Tlf eller IPA-center esbjerg, Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Tlf Booking: Svend Larsen, Mob.tlf Lokalforeninger: Sønderborg: Bent Frandsen, Se kredsformanden. Åbenrå/Padborg: Uffe Skovrup, Haderslevvej 52, 6200 Åbenrå. Tlf tønder: Grethe Bysted, Nørregade 15, 6270 Tønder. Tlf Haderslev: Eivin Christensen, Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf / eller ribe: Ole Gilbert Christensen, Tangevej 4A, 6760 Ribe. Tlf esbjerg: Marius Larsen, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg. Tlf Assens: Børge Hemmingsen Toftevej 33, 5610 Assens. Tlf varde: Bent Christensen, Storegade 79, 6800 Varde. Tlf Middelfart: Lars Rasmussen, Brovejen 242, 5500 Middelfart. Tlf IPA-KreDS 6 Fyn Formand: Peder Ellegaard, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf IPA-hus røde Mølle, Fåborgvej 264, 5700 Svendborg. Tlf Booking: Egon Andresen, Esthersvej 27, 5700 Svendborg. Tlf , mob Lokalforeninger: odense: Niels Erik Jensen, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf IPA-KreDS 7 SyDSjæll. og lolland-falster Formand: Arne Holdensen, Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf lok. 5301; mob Privat: Grævlingestien 5, 4760 Vordingborg. Tlf Kasserer: Gert Larsen Grænsekontrolafdelingen, Maribo Tlf Privat mail: Pensionistrepræssentant: Ole Steffensen, Trekanten 9, 4700 Næstved. Tlf Lokalforeninger: Svendborg: Kaj Kruse, Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Slagelse: Kurt Sørensen, Politistationen, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse. Tlf nyborg: Niels Jespersen, Stendamsgade 12, 5800 Nyborg næstved: Jens Sørensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf >> JYSK SIKRINGS SERVICE Søgårdsvej 5 Kliplev 6200 Aabenraa Tlf IPA-nyt nr

18 MAN S BEST MEDIA Lønstrup Containerservice Mølle Bakkevej Hjørring Tlf Kliplev VVS A/S Kliplev Erhvervspark Aabenraa Tlf Café Nørretorv 2 A 7100 Vejle Tlf IPA-nyt nr

19 vordingborg: Arne Holdensen, Se kredsformanden. nykøbing Falster: Kim Bak, Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf lolland: Peter Damgaard, Grænsepolitiafdelingen, Jernbanegade 14, 4930 Maribo. Tlf IPA-KreDS 8 MIDt- og vestsjælland Formand: Henning Olsen, Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg, Tlf , mob Lokalforeninger: roskilde: Susan Hemmingsen, Kornerupvænge 12, 4000 Roskilde. Tlf Køge: Preben Moliin, Kongsberg Allé 4, 4600 Køge. Tlf Holbæk: Henning Jørgensen, Rådhusvej l, 4300 Holbæk. Tlf Kalundborg: Poul Skovbjerg Jensen, Politistationen, Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg Tlf Kontaktmand på Ringsted Politistation, John Skyt, tlf IPA-KreDS 9 nordsjælland Formand: Erling Kjær, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf IPA-hus Arresøhus, Arresødalsvej 101, 3300 Frederiksværk. Tlf (viceværten). Booking: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf (kl ) Lokalforeninger: lyngby-gentofte: Kim Frøkjær, Hummeltoftevej 14, 2830 Virum. Tlf Helsingør: Finn Jannicke, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Tlf Hillerød: Flemming Christensen, Østergade 1, 3400 Hillerød. Tlf Frederikssund: Claus Leegaard Politgården Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund IPA-kreds 10 KøBenHAvn vestegnen Formand: Finn Månsson, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Lokalforeninger: gladsaxe: Bent Allan Hansen, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Hvidovre: Per Nørgaard, Hvidovre Lokalpoliti, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf glostrup: Poul Jacobsen, Brøndby lokalpoliti, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf IPA-kreds 11 KøBenHAvn Formand: Carsten Holk, Station Lufthavnen, Lufthavnsboulevarden 8, 2770 Kastrup. tlf Kredslokaler: Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 28, 2000 Frederiksberg. Pensionistrepræsentant: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. tlf IPA København Mc-Klub Teis Holmfjord 1567 København V. tlf Lokalforeninger: IPA København: Bent B. Sørensen, Station City, Halmtorvet 20, 1700 København V. tlf IPA Klub Frederiksberg: Finn Jensen, OPA, Politigården i København. tlf lok. 2809, privat IPA Færøerne: Bergleif Brimvik, Jónas Broncksgøta 17, Postboks 3018, FO-110 Tórshavn. tlf (tidsforskel 1 time) IPA grønland: Frederik Solberg Lynge, PM i Grønland, P. H. Lundsteens Vej 1, Postboks 1006, 3900 Nuuk, Grønland. tlf (tidsforskel 4 timer) IPA-kreds 12 BornHolM Formand: Mikael Schollert Stougaard, Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne Tlf IPA-nyt nr

20 Landsmøde med mange Hovedbestyrelsen foreviget efter landsmødet. AF redaktionssekretær Svend Sandberg FOTO Ane Marie Vilhelmsen Som bekendt afholder IPA landsmøde de ulige år, blandt andet med det formål at vurdere om der er fodslag i foreningen. Samtidig er der en række vedtægtsbestemte beslutninger, som kun kan tages på et landsmøde, der jo er foreningens øverste myndighed. Eksempelvis kan nævnes, valg af sektionens ledelse, udnævnelse af æresmedlemmer og ikke mindst vedtægtsændringer. Landsmødet blev i år afholdt midt i marts på Hotel Comwell i Middelfart. Egentlig var det IPA Kreds 11 (København) som skulle være værter for mødet i år, men der var betydelige besparelser at opnå ved at flytte landsmødet til provinsen, hvorfor sektionsledelsen valgte Comwell i Middelfart med henvisning til den lidt anstrengte økonomi i foreningen. 39 ud af 47 mulige delegerede mødte op, således at landsmødet var beslutningsdygtig på trods af de fraværende. Det blev et landsmøde med drøftelse af rigtig mange problemstillinger i en hyggelig og venskabelig atmosfære, og under kyndig ledelse af Christian Skovfoged, der er tidligere kredsformand i det sønderjydske. Tendensen har nogen gange været, at landsmødet i for høj grad omhandler, hvad der var sket. Men glædeligvis fyldte afrapporteringerne mindre i år, og drøftelserne drejede sig i højere grad om fremtiden, om foreningens visioner og de kommende års udfordringer. Rapporterne fra foreningens tillidsfolk vidnede om en særdeles aktiv forening, man kan kalde det en blandet butik med rigtig mange tilbud på hylderne. Men også en forening, der stadig i højere grad engagerer sig professionelt med kurser, undersøgelser og udveksling over landegrænserne. Debat og dilemma Der blev fremsat nogle udmærkede forslag om vedtægtsændringer. Om det var ufyldestgørende forarbejdning, loyalitet overfor de fraværende delegerede eller om der var helt andre årsager, står hen i det uvisse. Men resultatet blev, at alle de fremsatte forslag blev trukket tilbage til senere behandling på et landsmøde. Et forslag om en vedtægtsændring for at skabe plads til en yngre repræsentation i IPAs ledelse gav anledning til en omfattende debat, vel også fordi en sådan bestemmelse strider mod én af IPAs grundtanker, at alle medlemmer kan vælges til alle poster. Nu er grundtanker jo en underlig størrelse, fordi de er udtænkt 20 IPA-nyt nr

21 Præsidenten byder velkommen. facetter! af velmenende mennesker for mange år siden. Historien viser, at den idealisme, som var bærende fra IPAs stiftelse, ikke altid er bæredygtig i takt med udviklingen. Netop alderskriteriet som begrænsning af valg til nogle poster gav tilbage i 90-erne anledning til omfattende debatter, da man med ønske om en yngre tillidsrepræsentation besluttede, at disse poster kræver, at den valgte er tjenestegørende og ikke fyldt 63 år. Forsamlingen lytter opmærksomt. En udmelding fra hovedkassereren om en mindre kontingentstigning ved næste landsmøde i 2013 gav også anledning til en debat med talrige meningstilkendegivelser. Der var gode argumenter både for og imod, men tendensen var vel, at en vel begrundet kontingentstigning i takt med prisudviklingen i samfundet måtte være spiselig. For at afklare den aktuelle økonomiske situation i sektionen, besluttede de delegerede uden det store sværdslag at nedsætte årets tilskud til kredsene med 10,- kr. pr. medlem, men under forudsætning af, at tilskuddet igen reguleres til 2010-niveau i Medlemssekretæren var på banen med sit store dilemma registrering af medlemmernes korrekte adresser. Det er planen, at medlemskortet for næste år skal udsendes sammen med IPA nyt nr. 4, og derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at medlemmerne bliver rigtigt registreret. Det er tidkrævende og kostbart, når udsendte blade og medlemskort returneres af postvæsenet på grund af en forkert adresse, og derefter skal fremsendes igen. Derfor send en meddelelse til medlemssekretæren, når du flytter. 1. vicepræsident Niels Henrik Bak valgt til generalsekretær. Nye ansigter Webmasteren, Jan Anton Jensen informerede om IPAs hjemmeside og om sine intentioner med udvikling af hjemmesiden, så den i højere grad bliver aktuel og et redskab for kredse, lokalforeninger og medlemmer. I takt med samfundsudviklingen er der flere og flere, som søger sine informationer på internettet. Så tog vi lidt vemodigt afsked med Lone Preisler, der i mere end 25 år har bestridt posten som materielforvalter og medlem af 2. kommission. Som hendes afløser valgte hovedbestyrelsen Jan Vesth Marker, der andet sted i bladet fortæller lidt om sig selv. Vi måtte også sige farvel til generalsekretær René Hallin, der på grund af de vedtagne alderskriterier ikke kunne genvælges. Han har igennem mange år været engageret i IPA, og siden 2003 har han omhyggeligt varetaget posten som generalsekretær, hvor han uanset tidspunkt på døgnet stod til rådighed for medlemmerne. Med en stående applaus blev han behørigt udnævnt til æresmedlem af IPA Sektion Danmark. Valgene gav ikke de store forskydninger, men på to poster dog væsentlige. >> >> IPA-nyt nr

22 fjeldsøe EL Krebseparken Esbjerg V Tlf Oluf Høst Vænget Helsingør Tlf HC Genbyg Salg af brugte døre & vinduer. Havearbejde, træfældning, flisearbejde mm. udføres. Herstedøstergade Albertslund Tlf Farm Café Houstrupvej Nørre Nebel Tlf IPA-nyt nr

23 3. vicepræsident Niels Erik Jensen. 2. vicepræsident Bjarne Davidsen. Fhv. præsident Signe Justesen. Arkivaren Erik Bryld. 7: Hovedkasserer Finn Knudsen studerer de sidste tal. Niels Henrik Bak, der hidtil har bestridt posten som formand for 1. kommission, blev uden modkandidat valgt som generalsekretær. Til posten som ny formand for 1. kommission var der opstillet tre kandidater, og efter en skriftligt afstemning blev formanden for IPA Kreds 2, Jan Richter Henriksen valgt. Endvidere blev Michael Schollert Stougaard valgt som suppleant for bestyrelsen. På de øvrige poster var der genvalg uden modkandidater. Landsmødet blev afsluttet med tre rungende hurra-råb for IPA. Under aftenens galla-middag fik René Hallin overrakt IPAs æresnål. Og så var der dragshow Præsidenten takker Christian Skovfoged for en stor indsats. IPA-nyt nr

24 Præsentation af de danske spillere. Der var kamp til stregen. Fodbold glade dage og AF Dennis Thellessen, IPA København. Mandag den 20. september startede i Kastrup Lufthavn. Holdlederne havde bedt os møde præcis kl til en samlet tjek ind. Trods dette påbud formåede nogle få ikke at nå frem til tiden. Her nævnes ingen navne, men de blev straks idømt en passende bøde af bødekasse-formanden. Aktørerne var: Peter Larsen (Paparazzi + Massøse) Martin Lassen (Fyldte 40 år på turen til Porec) Nikolaj Pedersen (Ladies Man nr. 1) Thomas K. Dahl (Elendig spillende træner) Jesper Matthiesen (Paparazzi for vildt) Lasse T. Rasmussen (Mr. Black Jack) Andreas B. Brasch (aka. Andreas B. Brasch) Torben Zimmermann (Palle plankeværk) Jeppe Andreas Krogh-Jensen (Homer Simpson) Jimmy A. Sørensen (Flygtningen) Kenneth J. Nielsen (Don Juan) Dennis Thellessen (Verdens yngste mongol) Karsten Koudahl (Ladies Man nr. 2) Jakob K. R. F. Laursen (Tipoldefar) Esben T. Kristensen (Grækeren) Jeppe s kæreste, som arbejder for Norwegian Air, sørgede for gode pladser i flyet, og at vi alle sad samlet. Da der først var afgang kl mod Pleso Lufthavn i Zagreb havde vi tid til, at få en bid mad, og få stillet shoppe-lysten i det toldfrie område. Inden længe gik turen så med Norwegian Air mod Zagreb i en Boeing W (Pragteksemplar af et fly). Flyveturen tog lidt under to timer, og da vi landede trådte vi ud i 23 graders varme og sol fra en skyfri himmel. I velkomsthallen blev vi modtaget af en mandsperson fra et biludlejningsfirma, som søgte en Miss Koudahl, men vi fik da udleveret de tre fuldblods racere i form af to VW Polo.er 1,4 og en Opel Corsa 1,2. Fra lufthavnen i Zagreb til Porec ved kysten, hvor selve turneringen skulle afvikles, var der 250 km, og vores fantastiske biler sørgede for, at vi kom sikkert frem. Porec er en by med ca indbyggere, og er beliggende i det vestlige Kroatien i området Istrien på kysten til Adriaterhavet. Ved ankomst til Porec sidst på eftermiddagen blev vi indlogeret i lejligheder. En hurtig omklædning, så var vi klar til fællesspisning inde i centrum, og senere et lille kig på Porec s natteliv. Rygterne gik nemlig, at mandage i Porec skulle være en oplevelse af dimensioner, så resultatet blev, at vi alle på forunderlig vis mødtes på den skønne cocktailbar La Ciocolatta. Tirsdag morgen var folk en smule trætte, vistnok efter den anstrengende rejse, men heldigvis skinnede solen igen fra en skyfri himmel, og temperaturen sneg sig over 25 grader. Lejlighederne vi boede i var tilknyttet Hotel Zagreb, som havde en pool vi måtte 24 IPA-nyt nr

25 Tak for kampen. Tid til at nyde solskinnet. benytte, og meget af formiddagen fordrev vi i og ved poolen. Over middag var der arrangeret lidt fodboldtræning af holdlederne. Det foregik i et lokalt anlæg, hvor holdene, PISA 1 og PISA 2 spillede en træningskamp og fik finjusteret taktikken. Den afsluttende straffesparkskonkurrence var noget af et syn (for forbipasserende) og ekstremt spændende. Om aftenen bestilte vi familie-pizzaer leveret til lejlighederne, og der blev opsat en projektor, så der kunne slappes af til film. Folk skulle ikke sent i seng, idet vi skulle tidligt op næste morgen og med en færge til Venedig. venedig Efter morgenmaden onsdag på Hotel Zagreb gik turen fra Porec Havn mod Venedig. En tur på 2½ timer med en katamaranfærge, proppet med turister. Guiderne om bord på færgen fortalte vidt og bredt om Venedig, og om et hav af tilbud, bl.a. gondolture man kunne købe for alt for mange penge. Ved ankomsten til Venedig aftalte vi, at vi ikke ville følge guiderne rundt i byen, men selv finde vej, og opleve byen på egen i Kroatien hånd. Vi medbragte selvfølgelig et kort over byen, så der kunne navigeres rundt, og den sidste færge sejlede fra Venedig mod Porec kl På vores gåtur rundt i byen kom vi forbi Skt. Marcos Plads, som bl.a. er hårdt plaget af turister og duer, og vi så de berømte broer over kanalerne. Ved middagstid fandt vi en restaurant der ikke var overfyldt, og som lå lidt afsides. Den bar ikke præget af at skulle lokke turister til. Tilbage i Porec om aftenen var det igen tid til en lille bytur, denne gang på diskoteket Saint & Sinner. Der blev danset livligt til stor fornøjelse for mange af de besøgende gæster. Det var dansetrin, som man ikke skulle tro fandtes men dét gjorde de. Senere gik nogen af os på Kasino for, at prøve lykken om the big box. Her gik det ganske godt for nogen, mens andre måtte have assistance for at komme hjem. Alt i alt en rigtig underholdende dag. InDleDenDe KAMPe Torsdag var der dømt afslapning ved poolen det meste af formiddagen. Igen med ca. 30 graders varme fra en skyfri himmel. Holdlederne kørte ud til træningsanlægget for at scoute lidt på de andre deltagende hold, så vi nogenlunde havde en idé om kvaliteten. Om aftenen var der officiel velkomst og præsentation af de deltagende nationer, samt taler af IPA s repræsentanter. Zelena Laguna, der ligger ca. 15 min s kørsel uden for Porec, var rammen for åbningsceremonien. Hver nation blev ført ind og præsenteret én ad gangen i en mindre sportshal. Efter ceremonien returnerede vi til Porec, hvor nogen gik tidligt i seng for at være klar til første runde af turneringen fredag formiddag. Andre spillede kort og så film. Fredag skulle der spilles fodbold. Banerne var kridtet op og vejret klart først på dagen. Senere fik vi desværre regnvejr. Der skulle spilles mod håndboldmål på en lille bane. Bolden var af 4 er størrelse, så der var dømt teknisk fodbold eller meget flyvsk bold, idet den var meget let og uregerlig. PISA 1 startede og skulle igennem 4 kampe fredag, hvor de vandt 2 og tabte 2. Kvaliteten af de hold PISA 1 mødte var meget blandet. Der var alt fra Old Boys til italienere med primadonna attitude. PISA 1 løb desværre ind i en del skader den første dag, og på daværende tidspunkt var det usikkert om de kunne stille hold dagen efter. PISA 2 spillede 3 kampe fredag, hvor alle 3 kampe blev vundet, så udgangspunktet for videre deltagelse var god. Her var kvaliteten også meget svingende. Det første hold PISA 2 mødte var værterne selv, som ikke var særlig egnet til fodbold. De 2 andre kampe blev vundet med en mindre margin. Om aftenen var der igen så god stemning, at vi tog et smut ind til Porec centrum. Nu var der masser af liv i byen, og mange lokale på diskotek Saint & Sinner. Det virkede dog, som om de var en smule trætte af turister, idet de var svære, at komme i kontakt med. For nogle blev det sent, mens andre fortrak tidligere på aftenen. FInAle På 2. dagen af turneringen viste det sig desværre, at skaderne på PISA 1 resulterede i, at de måtte trække sig fra turneringen. PISA 2 spillede igen 3 kampe, men denne gang fik de lidt mere modstand, og måtte udgå af turneringen efter 3 sejre, 2 uafgjorte og 1 enkelt nederlag. Nederlaget betød, at PISA 2 ikke sikrede sig videre deltagelse i turneringen. Inden PISA 1 og PISA 2 indtog Porec centrum igen blev der hygget på restaurant inde på byens gamle torv, hvor restauranternes tjenere lokkede de danske kunder til med gebrokne danske gloser. Maden var heldigvis bedre end deres accent. Om aftenen var der igen fest på diskotek Saint & Sinner til godt ud på natten. Lørdag nat ændrede vejret sig dog fra sol til monsunregn. Da vi skulle hjem fra diskoteket regnede det så meget, at man lignede en der lige havde været en tur i poolen. Nogen valgte at gå hjem i blot underbukser fordi alt på dem var gennemblødt. Søndagen stod ikke på så meget udover afslapning, og film på projektor. Næste morgen pakkede vi, gjorde rent i lejlighederne, og drog mod Zagreb. Her blev bilerne afleveret inden vi igen sad i flyveren med kurs mod Danmark. IPA-nyt nr

26 VERNER MIKKELSEN OG SØNNER APS Langåvej Langå Telefon Oensvej Horsens Telefon Nyhavn s Vod-og Trawlbinderi Alt inden for Sports- og fiskenet, samt tovværk. H. E. Bluhmesvej Esbjerg Tlf Mobil Telefax IPA-nyt nr

27 IPA skitur til Sölden i østrig Formanden for IPAs lokalforening i København har indsendt følgende deltagerkommentarer fra årets skitur, der indeholdt alt hvad hjertet kan begære af sne, fart, spænding og kammeratligt samvær! Turens tovholder, Casper Holst I år gik turen til Sölden (Østrig) i uge 4. Vi rejste med skirejsebureauet SlopeTrotter Skitours, som indenfor vores kriterier kunne tilbyde den klart billigste tur. Desværre blev deltager antallet begrænset til 10, hvor der sidste år var hele 36 deltagere. Det skyldtes flere uheldige sammenfald, dels tjenstlige og dels var mange i Sverige til VM i herrehåndbold. De fleste deltagere var fra station City, men vi havde også fornøjelsen af en enkelt god kollega fra Bellahøj. Skaren var et bredt udsnit af den danske befolkning. Alt lige fra skieksperter med mange års skierfaring, til habile skiløbere og nybegyndere var med. To af deltagerne havde således aldrig prøvet at stå på ski. Den ene var fornuftig nok til at ofre nogle timer på skiskole for at få den bedst mulige start på skikarieren, hvilket hun var glad for. Den anden kastede sig frygtløs ud på pisterne med tillid til, at hans kollegaer nok skulle få ham guidet i den rigtige retning. Modigt når man tænker på, at han var i politifolks vold. Han klarede det dog imponerende flot, og var allerede på 2. dagen med på de sorte pister! Sölden var for de fleste et nyt, men positivt bekendtskab. Skiområdet strækker sig over 141 km. pister, fordelt på alle sværhedsgrader. Desuden findes der store strækninger offpist, hvis man er til den slags. Byen er plastret til med et hav af barer og restauranter samt et par diskoteker for natteravnene. Der var noget for enhver smag. Store afterski-barer, hvor folk danser på bordene, små hyggelige barer, hvor folk kan sludre stille over en øl eller en kop Jägerthee, og oppe i terrænet var der to af dagene udendørs afterski med livemusik. Sölden har det meste. Vi var utrolig heldige med vejr og skiføre. I ugerne op til turen havde den stået på tøvejr, og manglende nedbør i form af sne. Men 3-4 dage inden vores ankomst skiftede vejret, hvilket medførte ca. ½ meter ny sne og hårde frostgrader. Det var næsten optimale betingelser for 10 skilystne rejsedeltagere. Personligt må jeg indrømme, at jeg efter en lang karriere på ski, kun har oplevet så gode sneforhold på pisten ganske få gange. Et stort plus i karakterbogen! En tak til SlopeTrotters to guider i Sölden, Jacob og Pia. De var altid smilende og hjælpsomme, og ved flere lejligheder havde vi fornøjelsen af deres selskab. Det gjaldt både fremvisning af pisterne, afterskiing og så kunne vi deltage i guidernes picnicarrangement. Som arrangør af turen kan jeg kun kategorisere turen som et kæmpe hit! Jeg er sikker på, at vi til næste år bliver væsentlig flere deltagere. Allerede nu er vi så småt begyndt at lægge os fast på en ny tur med Saalbach i Østrig som mål. Men hverken tid eller sted næste år er fastlagt. Dog bliver det sikkert som ønsket af flere lidt senere på sæsonen. Pa. Casper Holst Station City, Efterforskningen >> IPA-nyt nr

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14B 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 9630 1448 Alt sendes til Funktionspostk.

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i BYGST ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i BYGST ejendomme Haderslevvej 45 6200 Aabenraa 117 99 54 27.500 3.144 Haderslevvej 52 6200 Aabenraa 95 102 73 85 34 17.000 3.118 Gabelsgade 5 9000 Aalborg 84 87 89 78 11 9.000 1.818 Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg 54 53

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Roskilde DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til DPM i håndbold 2014 Det er med stor glæde, at vi i Midt- og Vestsjælland lægger by til et af dansk politiidræts

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren.

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Du skal indtræde i en LBS Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Indkaldelsen til LBS Indkaldelsen til LBS skal foregå ved, at politiet kontakter et af

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

HISTORIEN KONCEPT SOCIAL OG LOKALT ANSVAR. The Old Irish Pub er Danmarks største familieejede pubkæde, med i alt 22 pubber fordelt over hele landet.

HISTORIEN KONCEPT SOCIAL OG LOKALT ANSVAR. The Old Irish Pub er Danmarks største familieejede pubkæde, med i alt 22 pubber fordelt over hele landet. HISTORIEN The Old Irish Pub er Danmarks største familieejede pubkæde, med i alt 22 pubber fordelt over hele landet. The Old Irish Pub stammer oprindeligt fra Roskilde, hvor pubben Mulligans blev etableret

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

-20% store besparelser på gardiner. www.botex.dk. plisségardiner. Tilbudet gælder hele februar måned 2010.

-20% store besparelser på gardiner. www.botex.dk. plisségardiner. Tilbudet gælder hele februar måned 2010. udsalg store besparelser på gardiner WH Lamelog plisségardiner -20% Lige nu kan du frit vælge i hele den store kollektion af lamel- og plissé gardiner fra WH. WH s gardiner er produceret i Danmark på egen

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere