TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent"

Transkript

1 BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af transferrin (TRFRN) i humant serum og plasma. Opsummering og forklaring af analysen er hovedplasmaproteinet for transport af jern. niveauerne anvendes som en hjælp i diagnosen af fejlernæring, akute inflammation, infektion og sygdomme i forbindelse med de røde blodlegemer, for eksempel jernmangelanæmi. 1 Principper for proceduren Den kvantitative måling af transferrin foretages ved hjælp af VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens i forbindelse med VITROS Chemistry Products kalibratorkit 20 og VITROS Chemistry Products FS diluentpakke 2 på VITROS 5,1 FS kemisystemer. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens er en pakke med to beholdere, der indeholder brugsklare, flydende reagenser. Prøver, kalibratorer og kontroller fortyndes automatisk med saltvand og blandes med reagens 1, der indeholder en polymer. Tilsætning af antisera, der er specifikt for humant transferrin (reagens 2) frembringer en immunkemisk reaktion, der danner antistof/antigenkomplekser. Lysspredningsegenskaberne hos antistof/antigenkomplekserne øger turbiditeten i opløsningen proportionalt med transferrinkoncentrationen i prøven. Turbiditeten måles spektrofotometrisk ved 340 nm. Når der er udført en kalibrering for hvert reagenslot, kan transferrinkoncentrationen i hver ukendt prøve bestemmes ved hjælp af den lagrede kalibreringskurve og den målte absorbans, der findes ved prøveanalyseringen. Reaktionssekvens Trin 1: Fortynding af TRFRN prøven Prøve Fortynder/R1 Polymer Fortyndet prøve Trin 2: Dannelse af TRFRN/antistofkompleks R2 Fortyndet prøve Polyklonale antistoffer Antigen-/antistofkompleks Version 1.0 Pub. Nr. J21395_DA 1

2 TRFRN BRUGSANVISNING Analyseprincip og -betingelser Analyseprincip og -betingelser Analyseprincip Blindkorrigeret endepunkt VITROS system 5,1 FS Omtrentlig inkubationstid Temperatur Bølgelængde Prøvevolumen Inkubation 1: 5 minutter 37 C 340 nm Inkubation 2: 5 minutter 37 C 340 nm 4,8 µl Advarsler og forholdsregler Kun til in vitro diagnostisk brug. Dette produkt indeholder natriumazid. Ved bortskaffelse i håndvaske med bly- eller kobberinstallationer, skal der skylles med rigeligt vand for at forhindre dannelse af potentielt eksplosive metalazider.. Udvis forsigtighed ved håndtering af materialer og prøver af human oprindelse. Da ingen testmetode helt kan garantere, at der ikke forekommer infektiøse stoffer, skal alle prøver, kontroller og kalibratorer betragtes som potentielt infektiøse. Håndtér prøver, fast og flydende affald og testkomponenter i overensstemmelse med lokale regulativer og NCCLS retningslinjer M29 2 eller andre offentliggjorte sikkerhedsmæssige retningslinjer for biologisk farlige produkter. Se specifikke advarsler og forholdsregler for kalibratorer, kvalitetskontrolmaterialer og andre komponenter i brugsanvisningen til det relevante VITROS produkt eller i andre fabrikanters produktlitteratur. Reagenser Reaktive ingredienser Reagens 1 (R1): Ingen Reagens 2 (R2): Gede antisera til humant transferrin 1 ml/ml Andre ingredienser Reagens 1 (R1): Konserveringsmiddel, polymer, buffere, uorganiske salte Reagens 2 (R2): Konserveringsmiddel, uorganiske salte Håndtering af reagenser FORSIGTIG: Anvend ikke reagenskit med beskadigede eller ufuldstændigt forseglede pakninger. Efterse pakningen for tegn på skader. Udvis forsigtighed, hvis den ydre pakning åbnes med et skarpt instrument, så den enkelte produktpakning ikke beskadiges. Reagenserne leveres klar til brug. Undgå omrystning, hvilket kan forårsage skum eller bobler. Klargøring af reagens 1. Tag reagenset ud af køleskabet. 2. Placér det straks i Reagensbeholdning 3. Hætterne må ikke løsnes eller fjernes inden påfyldning. 2 Pub. Nr. J21395_DA Version 1.0

3 BRUGSANVISNING Krav til prøvemateriale TRFRN Reagensopbevaring og -stabilitet VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens er holdbart indtil udløbsdatoen på kartonen, når det opbevares og håndteres som angivet. Reagensopbevaring og stabilitet for TRFRN Reagenskit Opbevaringstilstand Stabilitet Uåbnet Nedkølet 2 8 C Indtil udløbsdato Åbnet I analyseinstrument System tændt 4 uger Kontrollér ydeevne med kvalitetskontrolmaterialer: Hvis systemet slukkes i mere end 30 minutter. Efter genpåfyldning af reagenser, der er fjernet fra reagensbeholdning 3 og gemt til senere brug. Krav til prøvemateriale ADVARSEL: Håndtér prøver som biologisk farligt materiale. Egnet prøvemateriale Serum Plasma Heparin EDTA Der er offentliggjort rapporter om, at visse typer prøvetagningssystemer påvirker analytter og analyser. 3 Bekræft, at det anvendte prøvetagningssystem er kompatibelt med denne analyse Ikke-egnet prøvemateriale Ingen Serum og plasma Prøvetagning og -forberedelse Tag prøver vha. standard laboratorieprocedurer. 4,5 BEMÆRK: Se betjeningsvejledningen til VITROS 5,1 FS kemisystemet angående krav til mindste fyldningsvolumen. Patientforberedelse Ingen særlig patientforberedelse er nødvendig. Særlige forholdsregler Se fortyndingsanvisninger under Prøvefortynding. Centrifugér prøver og fjern serum eller plasma fra cellulært materiale inden for 2 timer efter prøvetagning. 6 Prøvehåndtering og -opbevaring ADVARSEL: Håndtér prøver som biologisk farligt materiale. Håndtér og opbevar prøver i tilproppede prøverør for at undgå kontamination og fordampning. Bland prøver ved forsigtig inversion og lad dem opnå stuetemperatur, C, inden analysering. Opbevaring og holdbarhed af prøvematerialet: Serum og plasma Opbevaring Temperatur Stabilitet Stuetemperatur C 1 dag Nedkølet 2 8 C 3 dage Frosset 6-20 C Ubegrænset Undgå gentagne fryse-optøningscyklusser. Version 1.0 Pub. Nr. J21395_DA 3

4 TRFRN BRUGSANVISNING Analyseprocedure Analyseprocedure Vedlagte materialer VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent Nødvendige, ikke vedlagte materialer VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 20 Kvalitetskontrolmaterialer, såsom VITROS Chemistry Products Protein Performance Verifiers I, II og III VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 (BSA/saltvand) Driftsanvisninger Kontrollér reagensbeholdningerne mindst én gang om dagen for at sikre, at mængderne er tilstrækkelige til de planlagte analyser. Se betjeningsvejledningen til VITROS 5,1 FS kemisystemet for yderligere oplysninger. Lad alle væsker og prøver opnå stuetemperatur, C, inden analysering. Prøvefortynding Prøvefortynding på instrumentet: Der står flere oplysninger om den automatiske fortyndingsprocedure i analyseinstrumentet i brugervejledningen til VITROS kemisystem. Anvend VITROS Chemistry Products FS diluentpakke 2 (BSA/saltvand) til fortynding. Manuel prøvefortynding: Hvis TRFRN-koncentrationerne overstiger systemets lineære område: Fortynd prøven med saltvand fra VITROS Chemistry Products FS diluentpakke 2 (BSA/saltvand). Prøver med værdier over det lineære område kan fortyndes op til 1 del prøve til 1 del fortynder (2X fortynding). Analysér igen. Gang resultaterne med fortyndingsfaktoren for at opnå et estimat af den oprindelige prøves TRFRN-koncentration. Hvis et VITROS 5,1 FS-system anvendes i aktiveret analysatorfortyndingsmodus, må prøverne ikke fortyndes manuelt. Der står flere oplysninger om den automatiske fortyndingsprocedure i brugervejledningen til VITROS 5,1 FSsystemet. Kalibrering Nødvendige kalibratorer VITROS Chemistry Products kalibratorkit 20 Forberedelse, håndtering og opbevaring af kalibratorer Der henvises til brugsanvisningen til VITROS Chemistry Products kalibrator 20. Kalibreringsprocedure Se betjeningsvejledningen til VITROS 5,1 FS kemisystemet. Kalibrering foretages i følgende tilfælde Kalibrér: Når der skiftes reagens-lotnummer. Når kritiske systemdele udskiftes i forbindelse med service eller vedligeholdelse. Når det er påkrævet i henhold til regeringsregulativer. I USA kræver CLIA-regulativer f.eks. kalibrering eller kalibreringskontrol mindst én gang hver sjette måned. Det kan også være nødvendigt at kalibrere VITROS TRFRN-analysen: Hvis kvalitetskontrolresultater vedvarende er uden for acceptabelt område. Når visse serviceprocedurer er blevet udført. Se betjeningsvejledningen til VITROS 5,1 FS kemisystemet for yderligere oplysninger. Beregninger Absorbansen måles ved 340 nm efter hver inkubation (Blind, endepunkt) og responsen beregnet ud fra forskellen på absorbansværdier. Når der er udført en kalibrering for hvert reagenslot, kan transferrinkoncentrationen i de ukendte prøver bestemmes ved hjælp af den lagrede kalibreringskurve og den respons, der er målt i analysen af hver prøve. 4 Pub. Nr. J21395_DA Version 1.0

5 BRUGSANVISNING Kvalitetskontrol TRFRN Validitet af en kalibrering Kalibreringsparametre fastsættes automatisk af VITROS 5,1 FS kemisystem i forhold til et sæt kvalitetsparametre, der er angivet på skærmbilledet Review Assay Data (findes via Options Review/Edit Calibrations Review Assay Data). Hvis ikke alle disse prædefinerede kvalitetsparametre overholdes, vil det resultere i en fejlkalibrering. Kalibreringsrapporten bør anvendes sammen med kvalitetskontrolresultaterne til validering af en kalibrering. Lineært område Konventionelle enheder mg/dl SI-enheder (g/l) 80,00 750,00 0,80 7,50 Se prøver uden for det lineære område under Prøvefortynding. Kalibreringens sporbarhed Værdier, der tildeles VITROS Chemistry Products kalibratorkit 20 til transferrin, kan spores til IRMM/IFCC (Institute for Reference Methods and Materials/International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) CRM 470 (RPPHS) (Reference Preparation for Proteins in Human Serum) Reference Material. 7 Ortho-Clinical Diagnostics kalibrationslaboratoriet anvender CRM 470 til at understøtte transferrin-værdifastsætningen af VITROS Chemistry Products kalibratorkit 20. Kvalitetskontrol Procedureanbefalinger ADVARSEL: Håndtér kvalitetskontrolmaterialer som biologisk farligt materiale. Vælg kontrolniveauer, der kontrollerer det klinisk relevante område. Kvalitetskontrolmaterialer analyseres på samme måde som patientprøver før eller under analysering af patientprøver. Analysér kontrolmaterialer for at kontrollere systemets kvalitet: Efter kalibrering. I henhold til lokale regulativer eller mindst én gang hver dag, analysen udføres. Når specificerede serviceprocedurer er blevet udført. Se betjeningsvejledningen til VITROS 5,1 FS kemisystemet. Hvis kontrolresultaterne befinder sig uden for det acceptable område, undersøges årsagen, før det besluttes, om patientresultaterne skal rapporteres. Vedrørende almindelige anbefalinger for kvalitetskontrol, se NCCLS Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline Second Edition 8 eller andre offentliggjorte retningslinjer. Se betjeningsvejledningen til VITROS 5,1 FS kemisystemet for yderligere oplysninger. Valg af kvalitetskontrolmateriale VITROS Chemistry Products protein kvalitetskontrolmaterialer anbefales til brug med VITROS kemisystemet. Evaluér præstationen af andre kommercielle kontrolvæsker for kompatibilitet med denne analyse, før den anvendes til kvalitetskontrol. Andre kontrolmaterialer end VITROS Chemistry Products protein kvalitetskontrolmaterialer kan vise en forskel ved sammenligning med andre transferrinmetoder, hvis de: Afviger fra en ægte human matrix. Indeholder høje koncentrationer af konserveringsmidler, stabilisatorer eller andre nonfysiologiske tilsætningsstoffer. Forberedelse og opbevaring af kvalitetskontrolmaterialer Se brugsanvisningen til VITROS Chemistry Products protein kvalitetskontrolmateriale I, II og III eller anden produktlitteratur fra fabrikanten. Version 1.0 Pub. Nr. J21395_DA 5

6 TRFRN BRUGSANVISNING Forventede værdier og rapporteringsenheder Forventede værdier og rapporteringsenheder Referenceinterval Disse referenceintervaller er de centrale 95 % af resultaterne af en intern undersøgelse af 121 tilsyneladende raske personer. Konventionelle enheder (mg/dl) SI-enheder (g/l) ,1 3,8 Hvert laboratorium skal bekræfte gyldigheden af disse intervaller for de befolkningsgrupper, der arbejdes med. Rapporteringsenheder og omregningsfaktor VITROS kemisystem kan programmeres til at rapportere transferrinresultater i konventionelle eller SI-enheder. Konventionelle enheder SI-enheder (mg/dl) g/l (mg/dl x 0,01) Procedurens begrænsninger Ingen antigenoverskudseffekt blev observeret for prøver med koncentrationer af transferrin op til mg/dl. Kendte interferenser Ingen er identificeret. Andre begrænsninger Visse lægemidler og kliniske tilstande vides at ændre transferrinkoncentrationer in vivo. Der står flere oplysninger i én af de offentliggjorte opsummeringer. 9,10 6 Pub. Nr. J21395_DA Version 1.0

7 BRUGSANVISNING Præstationskarakteristika TRFRN Præstationskarakteristika Metodesammenligning Graferne og dataene viser resultaterne af en metodesammenligning mellem prøver, der er analyseret på VITROS 5,1 FS kemisystemet og prøver, der er analyseret vha. et kommercielt tilgængeligt system, baseret på NCCLS protokol EP9. 11 Metodesammenligning for TRFRN: Serum og plasma Konventionelle enheder SI-enheder VITROS 5,1 FS kemisystem (mg/dl) VITROS 5,1 FS kemisystem (g/l) Kommercielt tilgængelig metode (mg/dl) Kommercielt tilgængelig metode (g/l) Metodesammenligning for TRFRN: Serum 5,1 FS System vs. kommercielt tilgængelig metode* n Hældning * Beckman IMMAGE assay Korrelations koefficient Konventionelle enheder (mg/dl) Prøvekoncentra tionsområde Skærings punkt Sy.x Prøvekoncentra tionsområde SI- enheder (g/l) Skærings punkt 137 0,96 0, ,74 749,91-0,24 14,48 1,05 7,50 0,00 0,14 Præcision Præcisionen blev evalueret med kvalitetskontrolmaterialer på VITROS 5,1 FS-systemet ifølge NCCLS protokol EP5. 12 Disse resultater er vejledende. Variabler som f.eks. instrumentvedligeholdelse, miljø, opbevaring og håndtering af reagenset, rekonstituering af kontrolmateriale og håndtering af prøverne kan påvirke reproducerbarheden af testresultaterne. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagenspræcision Konventionelle enheder (mg/dl) SI- enheder (g/l) SD inden Intern SD inden Intern Intern Gennems- for samme laboratorie- Gennemsnitskonc. for samme laboratorie- laboratorie- Antal System nitskonc. dag* SD** dag* SD** CV%** observ. Antal dage 138,08 0,952 6,354 1,38 0,009 0,063 4, VITROS 5,1 FS 269,88 1,463 7,077 2,70 0,015 0,072 2, ,07 6,542 24,491 5,47 0,065 0,245 4, * Præcision inden for samme dag blev bestemt vha. to kørsler pr.dag med to gentagelser pr. kørsel. ** Lab.præcision blev bestemt ved hjælp af et enkelt lot reagenser og ugentlig kalibrering. Sy.x Version 1.0 Pub. Nr. J21395_DA 7

8 TRFRN BRUGSANVISNING Præstationskarakteristika Specificitet Substanser, der ikke interfererer Substanserne, der er opført i denne tabel, blev testet med VITROS Chemistry Products TRFRN-reagenset ved en transferrinkoncentration på ca. 183 mg/dl ved hjælp af protokoller baseret på NCCLS Protocol EP7, 13 og fundet ikke at interferere, bias < 16,5 mg/dl ved den viste koncentration. Hæmoglobin og bilirubin blev testet med VITROS Chemistry Products TRFRN-reagenset ved en transferrinoncentration på ca. 134 mg/dl ved hjælp af protokoller baseret på NCCLS Protocol EP7, og fundet ikke at interferere, bias < 13,5 mg/dl ved den viste koncentration. Stof Koncentration Acetominophen 200 µg/ml µmol/l Acetyl-L-cystein (N) 100 mg/dl 6,13 mmol/l Amoxicillin 20 µg/ml 55 µmol/l Ascorbinsyre 3 mg/dl 0,17 mmol/l Bilirubin 60 mg/dl 1,03 mmol/l Carbamazepin 120 µg/ml 507,6 µmol/l Dipyron 30 mg/dl 0,85 mmol/l Ethamsylat 3 mg/dl 0,11 mmol/l Gentamicinsulfat 120 µg/ml 251 µmol/l Hæmoglobin mg/dl 10 g/l Ibuprofen 400 µg/ml µmol/l Intralipid mg/dl 10 g/l Lidokain 60 µg/ml 256 µmol/l Methotrexat 2 mmol/l 2 mmol/l Prokainamid 100 µg/ml 368 µmol/l Propranolol ng/ml 19,3 µmol/l Rantidin 200 µg/ml 637 µmol/l Salicylsyre 500 µg/ml 3,6 mmol/l Simvastatin 16 µg/ml 1,2 mmol/l Theofyllin 250 µg/ml µmol/l Triglycerider mg/dl 11,3 mmol/l Valproat 500 µg/ml µmol/l 8 Pub. Nr. J21395_DA Version 1.0

9 BRUGSANVISNING Referencer TRFRN Referencer 1. Burtis C, Ashwood, ER (ed). Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA; WB Saunders Co; ; NCCLS. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Second Edition. NCCLS document M29-A2 [ISBN ]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; Calam RR. Specimen Processing Separator Gels: An Update. J Clin Immunoassay. 11:86 90; NCCLS. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard Fourth Edition. NCCLS document H3-A4. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Skin Puncture; Approved Standard Fourth Edition. NCCLS document H4-A4 [ISBN ]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; Clinical Laboratory Handbook for Patient Preparation and Specimen Handling. Fascicle VI: Chemistry/Clinical Microscopy. Northfield, IL: College of American Pathologists; Baudner, S., Bienvenu, J., Blirup-Jensen, S., Carlstrom, A., Johnson, A.M., Ward, Milford A., Ritchie, R., Svendsen. P.J, and Whicher, J.T. The Certification of a Matrix Reference Material for Immunochemical Measurement of 14 Human Serum Proteins, CRM470, Report EUR EN, 1993: NCCLS. Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline-Second Edition. NCCLS Document C24. Wayne, PA: NCCLS; Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. Ed. 4 Washington, D.C.: AACC Press; Friedman RB, Young DS. Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests. Washington, D.C.; AACC Press; NCCLS. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline Second Edition. NCCLS document EP9-A2 (ISBN ). NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania USA, NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline. NCCLS document EP5-A [ISBN X]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA, NCCLS. Interference Testing In Clinical Chemistry; Proposed Guideline. NCCLS document EP7-A [ISBN ]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA , USA, Symbolforklaring Version 1.0 Pub. Nr. J21395_DA 9

10 TRFRN BRUGSANVISNING Symbolforklaring Revisionshistorie Revisionsdato Version Beskrivelse af tekniske ændringer Version 1.0 Første udgivelse af dokumentet Underskriv og datér herunder. Opbevar den gamle brugsanvisning ifølge relevante lokale regulativer eller laboratoriets retningslinjer. Underskrift Forældet dato Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4DP United Kingdom Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 100 Indigo Creek Drive Rochester, NY VITROS er et varemærke tilhørende Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. 10 Pub. Nr. J21395_DA Version 1.0

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1709 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af vancomycin ()

Læs mere

glucoseoxidase peroxydase

glucoseoxidase peroxydase BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products GLU slides GLU 170 7801 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS GLU slides måler kvantitativt koncentrationen af glucose (GLU) i serum, plasma,

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products GENT Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products GENT Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1711 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af gentamicin ()

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CRP slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CRP slides VITROS Chemistry Products slides 192 6740 809 7990 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af () i serum og plasma ved

Læs mere

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BUN/UREA 174 3418 810 2204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS BUN/UREA slides måler kvantitativt koncentrationen af

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products malb Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products malb Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products malb Reagent malb 680 1740 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products malb reagens bruges til kvantitativ måling af albumin

Læs mere

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products PHOS slides PHOS 151 3209 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS PHOS slides måler kvantitativt koncentrationen af fosfor (PHOS) i serum,

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products CREA-slides CREA 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products CREA-slides måler kvantitativt koncentrationen af kreatinin

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides

BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides 161 6200 815 7596 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS K + slides måler kvantitativt kalium (K + ) koncentration i serum,

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE da GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE 7D65 B7DTF6 G2-8840/R02 GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Gamma-Glutamyl Transferase-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Synovasure alfa-defensin lateral flow-testkit

Synovasure alfa-defensin lateral flow-testkit Synovasure alfa-defensin lateral flow-testkit Til in vitro-diagnostisk brug Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugeren skal læse denne indlægsseddel i sin

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Til kvalitativ påvisning af anti-hcv-antistoffer i humant serum og plasma ved anvendelse af Access Immunoassay-systemerne. ACCESS Immunoassay System HCV

Læs mere

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere