Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: JTEU j.nr. 400.A januar2012 Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse Til orientering fremsendes nedenstående liste over EU-Domstolens aktiviteter i de kommende tre uger i retssager, som har den danske regerings interesse. For så vidt angår sager, hvor der er nedsat procesdelegation, indeholder listen oplysninger om tidspunktet for mundtlig forhandling, fremsættelse af generaladvokatens forslag til afgørelse (GA) og afsigelse af dom. I sager, der i øvrigt følges af den danske regering, oplyses der om tidspunkt for generaladvokatens forslag til afgørelse og afsigelse af dom. Generaladvokatens udtalelser og EU-Domstolens domme offentliggøres på EU-Domstolens hjemmeside (http://curia.europa.eu/) på selve datoen for fremsættelse eller afsigelse. Der tages forbehold for, at listen er udarbejdet på baggrund af EU-Domstolens retslister, og at EU- Domstolen med kort varsel kan foretage ændringer i egne retslister. Liste over sager, hvor der nedsat procesdelegation: Sagsnr. Titel og kortsagsresumé Processkridt Dato C-210/10 T-59/09 C-542/09 MártonUrbán mod Vám- éspénzügyorsegézakalföldiregionálisparancsnoksága Sagen vedrører: Er en sanktionsordning, hvorefter der pålægges en ensartet bøde på HUF for enhver overtrædelse af bestemmelserne i artikel i Rådets forordning nr. 3821/85 om anvendelsen af kontrolapparatets diagramark inden for vejtransport forenelig med proportionalitetsbetingelsen i artikel 19, stk. 1 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning nr. 3821/85 og nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning nr. 3820/85? Er en sanktionsordning, som ikke differentierer med hensyn til bødens størrelse på grundlag af den begåede overtrædelses grovhed, forenelig med proportionalitetsprincippet? Er en sanktionsordning, som ikke tillader, at der tages hensyn til formildende omstændigheder ved vurderingen af lovovertrædelsen, forenelig med proportionalitetsprincippet? Er en sanktionsordning, som ikke differentierer på grundlag af lovovertræderens personlige omstændigheder, forenelig med proportionalitetsprincippet? Tyskland mod Kommissionen Påstand: Kommissionens afgørelse af 5. december 2008 (SG.E. 3/RG/mbp D(2008) 10067) om imod forbundsregeringens indsigelse i henhold til art. 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1049/2001 at give private ansøgere aktindsigt i dokumenter hidrørende fra de tyske myndigheder i traktatbrudssag nr. 2005/4569. Kommissionen mod Nederlandene Påstand: At Nederlandene har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til 1

2 artikel 45 TEUF og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 1612/68/EØF (om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet ), idet vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som stadig er afhængige af dem, skal opfylde et bopælskrav, den såkaldte»tre-udafseks-års-regel«, for inden for rammerne af WSF at kunne komme i betragtning til studiefinansiering af et studium i udlandet. 2

3 Liste over sager, der i øvrigt følges af den danske regering: Sagsnr. Titel og kortsagsresumé Processkridt Dato C-130/10 T-469/09 C-277/10 Parlamentet mod Rådet Påstand: Annullation af Rådets forordning (EU) nr. 1286/2009 af 22. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaidaorganisationen og Taliban. Virkningerne af Rådets forordning (EU) nr. 1286/20 opretholdes, indtil den er blevet erstattet. Europa-Parlamentet anser Rådets forordning (EU) nr. 1286/2009 af 22. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaidaorganisationen og Taliban, for ugyldig af følgende grunde: henset til dens formål og indhold er det korrekte retsgrundlag for forordningen artikel 75 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde subsidiært var betingelserne for at anvende artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke opfyldt, idet der ikke gyldigt var fremlagt et forslag, og Rådet ikke tidligere havde vedtaget en beslutning i henhold til kapitel 2 i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådeda C 134/26 Den Europæiske Unions Tidende Hvis Domstolen erklærer den anfægtede forordning for ugyldig, foreslår Parlamentet dog, at Domstolen anvender sin skønsbeføjelse til at opretholde virkningerne af den anfægtede forordning i henhold til artikel 264, stk. 2, i TEUF, indtil den er blevet erstattet. Grækenland mod Kommissionen Påstand: Under søgsmålet til prøvelse af Kommissionens beslutning K(2009) 7044 endelig udg. af 24. september 2009 om»udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)«(EUT L 257, s. 28) har Den Hellenske Republik til støtte for påstanden om annullation fremført følgende to anbringender for så vidt angår de finansielle korrektioner, som den er blevet pålagt. Martin Luksan mod Petrus van der Let Sagen vedrører: Fortolkning af Rådets direktiv 92/100/EØF (om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret), Rådet direktiv 93/83/EØF (om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsbelægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel), Rådets direktiv 93/98/EØF (om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF (om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet). GA Dom C-210/10 MártonUrbán mod Vám- éspénzügyorsegézakalföldiregionálisparancsnoksága Sagen vedrører: Er en sanktionsordning, hvorefter der pålægges en ensartet bøde på HUF for enhver overtrædelse af 3

4 T-59/09 T-115/09 og T- 116/09 C-17/10 C-542/09 C-72/10 og C- 77/10 bestemmelserne i artikel i Rådets forordning nr. 3821/85 om anvendelsen af kontrolapparatets diagramark inden for vejtransport forenelig med proportionalitetsbetingelsen i artikel 19, stk. 1 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning nr. 3821/85 og nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning nr. 3820/85? Er en sanktionsordning, som ikke differentierer med hensyn til bødens størrelse på grundlag af den begåede overtrædelses grovhed, forenelig med proportionalitetsprincippet? Er en sanktionsordning, som ikke tillader, at der tages hensyn til formildende omstændigheder ved vurderingen af lovovertrædelsen, forenelig med proportionalitetsprincippet? Er en sanktionsordning, som ikke differentierer på grundlag af lovovertræderens personlige omstændigheder, forenelig med proportionalitetsprincippet? Tyskland mod Kommissionen Påstand: Kommissionens afgørelse af 5. december 2008 (SG.E. 3/RG/mbp D(2008) 10067) om imod forbundsregeringens indsigelse i henhold til art. 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1049/2001 at give private ansøgere aktindsigt i dokumenter hidrørende fra de tyske myndigheder i traktatbrudssag nr. 2005/4569. Electrolux mod Kommissionen Og Whirlpool Europe mod Kommissionen Påstand: Kommissionens beslutning C(2008) 5995 og Kommissionens beslutning C(2008) 599annulleres i sin helhed, da en eller flere af de (kumulative) betingelser i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder ikke er opfyldt, eller da Kommissionen under alle omstændigheder har undladt i fornødent omfang at sikre sig, at hver enkelt af disse betingelser er opfyldt. Subsidiært, annulleres beslutningen i sin helhed under henvisning til manglende overholdelse af begrundelsespligten i artikel 253 EF. Toshiba Corporation m.fl. mod Den tjekkiske konkurrencebeskyttelsesmyndighed Sagen vedrører: Fortolkning af TEUF art. 101 (tidligere TEF art. 81), Rådets forordning 1/2003 (om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82), Kommissionens meddelelse om samarbejdet inden for netværket af konkurrencemyndigheder og princippet ne bis in idem, som er knæsat i artikel 50 i charteret om grundlæggende rettigheder. Kommissionen mod Nederlandene Påstand: At Nederlandene har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 45 TEUF og artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 1612/68/EØF (om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet ), idet vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som stadig er afhængige af dem, skal opfylde et bopælskrav, den såkaldte»tre-udafseks-års-regel«, for inden for rammerne af WSF at kunne komme i betragtning til studiefinansiering af et studium i udlandet. Costa m.fl. Sagen vedrører: Fortolkning af TEF art. 43 og 49 [TEUF art. 49 og 56] med hensyn til etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i sektoren for indgåelse af væddemål om resultat af sportsbegivenheder med henblik på at afgøre om de nævnte bestemmelser muliggør eller hindrer en national lovgivning, som fastlægger en monopolordning for staten og et system med 4

5 C-182/10 C-360/10 C-611/10 C- 612/10 C-594/10 koncessioner og tilladelser. Marie-Noëlle Solvay m.fl. mod Régionwalonne Sagen vedrører: Fortolkning af artikel 2, nr. 2, artikel 3, stk. 9, artikel 6, stk. 9, artikel 9, stk. 1, 2, 3 og 4 og artikel 10a i Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Fortolkning af artikel 1, stk. 5 og artikel 6, stk. 3 og 4 i Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Sabam Sagen vedrører: Giver direktiv 2001/29 (om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet) og 2004/48 (om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder) sammenholdt med direktiv 95/46 (om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger), 2000/31 (om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«)) og 2002/58 (om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation), som fortolket navnlig i henhold til art. 8 og 10 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, medlemsstaterne mulighed for at tillade en national ret, der skal behandle en sags realitet, og alene på grundlag af en retsforskrift, der bestemmer, at [d]er kan ligeledes [af den nationale ret] nedlægges påbud om ophør over for mellemmænd, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemænd til at krænke ophavsretten eller en beslægtet rettighed, at pålægge en hosting-tjenesteyder over for sine kunder, helt generelt og præventivt og for hosting-tjenesteyderens egen regning og uden tidsbegrænsning at indføre et system med filtrering af størstedelen af de oplysninger, der lagres på hosting-tjenesteyderens tjenesteydelser, med henblik på i disse servere at identificere elektroniske filer, der indeholder musikværker, kinematografiske værker eller audiovisuelle værker, som sagsøger hævder at have rettigheder til, og dernæst blokere udvekslingen af disse filer? Jaroslaw Wawrzyniak Mod Agentur fürarbeitmönchengladbach - Familienkasse Sagen vedrører: Fortolkningen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet? Van LaarhovenBelastingadvies ModStaatssecretaris van Financiën Sagen vedrører: Er sjette direktivs artikel 17, stk. 6, litra a), til hinder for ændringer i en fradragsbegrænsende ordning som den foreliggende, med hvilken en medlemsstat har villet gøre brug af den i bestemmelsen hjemlede mulighed for at udelukke (fortsat at udelukke) fradrag for bestemte goder og tjenesteydelser, såfremt det beløb, der ikke kan fradrages, på grund af ændringerne i de fleste tilfælde er blevet større, men hvorved principperne i og opbygningen af den fradragsbegrænsende ordning ikke er blevet ændret? Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal de nationale domstole helt udelade at anvende den fradragsbegrænsende ordning, eller er det tilstrækkeligt at undlade at anvende ordningen i det omfang, den har udvidet anvendelsesområdet for de undtagelser eller begrænsninger, der var gældende på tidspunktet for sjette direktivs ikrafttrædelse? 5

Sagsnr. Titel og kort sagsresumé Processkridt Dato

Sagsnr. Titel og kort sagsresumé Processkridt Dato Udenrigsministeriet JTEU j.nr. 2014-16272 Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 22. september 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Liste over judicielle aktiviteter i

Læs mere

Sagsnr. Titel og kort sagsresumé Processkridt Dato

Sagsnr. Titel og kort sagsresumé Processkridt Dato Udenrigsministeriet JTEU j.nr. 2014-20423 Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 6. oktober 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 03 24 Fax: 33 92 03 03 Liste over judicielle aktiviteter i sager

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 27. maj 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 27. maj 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Udenrigsministeriet JTEU j.nr. 400.A.5-3-0 Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 27. maj 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Liste over judicielle aktiviteter i sager

Læs mere

Sagsnr. Titel og kort sagsresumé Processkridt Dato

Sagsnr. Titel og kort sagsresumé Processkridt Dato Udenrigsministeriet JTEU j.nr. 2014-16272 Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 8. september 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Liste over judicielle aktiviteter i sager

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*)»Direktiv 92/50/EØF offentlige tjenesteydelsesaftaler koncession af tjenesteydelser blandet kontrakt kontrakt vedrørende afståelsen af en del af aktierne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 326/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere