Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00."

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Tilbagekaldelse af likvidationsanmeldelse for Aresa A/S 3. Salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS 4. Fremrykning af udnyttelsestidspunkt for warrants 5. Beretning om cleantech selskabet AQUALIFE 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsformål 9. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsnavn og ny hjemstedskommune 10. Tilpasning af vedtægter med anvendelse af elektronisk kommunikation 11. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse 12. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse mod apportindskud af AQUALIFE Solutions ApS 13. Bestyrelsesbemyndigelse til køb af egne aktier 14. Vedtægtsændringer i øvrigt 15. Bemyndigelse til dirigenten I forbindelse med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i Aresa A/S er der modtaget et forslag til dagsorden fra en aktionær i selskabet. Forslaget fra aktionæren er indsat som punkt nr. 4 i dagsordenen og vil blive behandlet sammen med punkt nr. 3 i dagsordenen, da begge punkter omhandler et betinget salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS. Dagsordenen samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige på og ligge til eftersyn på Selskabets kontor, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, samt blive fremsendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. I henhold til vedtægternes pkt. 8.1 har hver aktionær, der senest 5 dage inden generalforsamlingen har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort - enten personligt eller ved fuldmagt - adgang til generalforsamlingen med en eventuel medfølgende rådgiver. Rekvirering af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan foretages ved at udfylde og returnere tilmeldingsblanket til I-nvestor A/S. Adgangskort og fuldmagtsformular udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis Selskabet kræver det, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt. 1

2 Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes 7.10 og aktieselskabslovens 78. Opmærksomheden henledes på vedtægternes pkt. 8.3, hvorefter en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, ikke kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Selskabets aktiekapital udgør ,00 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. Jyske Bank A/S er udpeget af Selskabet og aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. * * * * * På vegne af Aresa A/S Ole Andersen Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S Marc Jeilman Bestyrelsesformand Jesper Bak Adm. direktør First North Advisor Allan Reimann Aresa A/S godkendte rådgiver er Dahl - Sørensen & Partners A/S Tlf.: Tlf.: På hjemmesiden kan downloades - Fuldstændige forslag - Udkast til nye vedtægter - Tilmeldings og fuldmagtsblanket Fuldstændige forslag på den ekstraordinære generalforsamling i Aresa A/S 2

3 Ad 1. Valg af Dirigent Likvidatorerne foreslår Advokat Claus Abildstrøm som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling i Aresa A/S. Ad 2. Tilbagekaldelse af likvidationsanmeldelse for Aresa A/S Likvidatorerne har sikret opsigelse af alle medarbejdere, og den sidste fratrædelse fandt sted ultimo maj Alle forpligtende aftaler er opsagte og sat ud af drift med undtagelse af aftale med First North, samt aftale med I-nvestor A/S (selskabets aktiebog). Datterselskaberne Aresa D.o.o. Beograd og Aresa BioPharma ApS er likvideret med effekt per ultimo September Datterselskabet Aresa D.o.o. Zagreb med dennes datter Aresa D.o.o Lasinja er solgt per 1. Juni Datterselskabet Aresa BioDetection ApS er solgt per 17. september 2009 betinget af generalforsamlingens godkendelse d. 9. oktober Aresa A/S ejer ingen aktiver herefter ud over kontantbeholdningen, og vil kun have ubetydelige udgifter tilbage i forbindelse med Aresa A/S historiske drift. Likvidatorerne er i forbindelse med fondsbørsmeddelelse den 18. september 2009 blevet orienteret om konsortiets anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S fremadrettede planer for selskabets drift. Likvidatorerne har forinden afholdt møder med Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S og har på denne baggrund anbefalet, at likvidationsanmodningen trækkes tilbage. Samtidigt er det likvidatorernes overbevisning, at det fornødne finansielle beredskab er tilstede for fuldstændigt at honorere, det pligtmæssige tilbud om køb af samtlige Aresa A/S aktionærers aktiebesiddelser. På baggrund af den nye aktionærgruppes støttetilsagn og aktivitetsplaner, som forelagt Aresa A/S likvidatorer, indstiller likvidatorerne til generalforsamlingen at, likvidationsanmeldelsen for selskabet tilbagekaldes. Ad 3. Salg af datterselskabet Aresa Biodetection ApS Likvidatorer i Aresa A/S, repræsenteret ved Jes Østergaard og Ole Andersen har den 17. september indgået aftale med medstifteren af Aresa A/S, Aresa Biodetection ApS og Aresa BioPharma ApS Direktør Cand. Scient. Carsten Meier om salg af selskabet Aresa Biodetection ApS til Carsten Meier. Selskabet Aresa Biodetection ApS har været forsøgt afhændet til tredjemand uden held, forud for indgåelse af betinget salgsaftale med Carsten Meier. Salget er betinget af en godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S. Prisen for selskabet med samtlige aktiver og passiver udgør i alt DKK ,00. Salgsprisen skal ses i lyset af, at en stor del af selskabets aktiver allerede er afhændet, og det faktum, at selskabet alternativt ville blive likvideret og endeligt, at der påhviler selskabet væsentlige omkostninger og en anseelig arbejdsindsats, såfremt aktiverne i selskabet i form af anmeldt patent og forsøgsmaterialer skal opretholde en værdi. Endeligt ligger det også til grund for fastsættelsen af prisen, at selskabets skattemæssige underskud af eksperter vurderes, at være værdiløst for trediemand. Selskabet har modtaget følgende forslag fra en aktionær. Forslaget behandles ved den ekstraordinære generalforsamling. "Aresa Biodetection ApS sælges til direktør og likvidator Carsten Meier for DKK ,-, dog med forkøbsret for Aresa A/S nuværende aktionærer. Ønsker ikke alle aktionærer at gøre brug af deres forkøbsret, kan de resterende aktionærer evt. købe en større andel end deres forholdsmæssige ejerandel berettiger til". Ad 4. Fremrykning af udnyttelsestidspunkt for warrants I henhold til punkt 6.7 i bilag til vedtægterne 6.3, 6.4, 6.5 og 6.7 er selskabet berettiget til at fremrykke udnyttelsestidspunktet for warrants som følge af kontrolskifte i Aresa A/S. Et konsortium anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S har den 18. september 2009 offentliggjort overtagelsen af en aktiepost svarende til 52,07 procent af selskabets aktiekapital. I henhold til punkt 6.7 bilag til vedtægterne 6.3, 6.4, 6.5 og 6.7 fremgår det, at meddelelse om fremrykning af udnyttelsestidspunktet skal afgives skriftligt til indehavere af warrants senest 3 måneder efter, at kontrolskifte er gennemført. 3

4 Indehavere af warrants i Aresa A/S har modtaget skriftlig meddelelse om en fremrykning af udnyttelsestidspunkt og warrants, der ikke er udnyttet inden dette fremrykkede tidspunkt, vil bortfalde ved udløb af fremrykket udnyttelsestidspunkt uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation. Som en konsekvens af ovenstående foreslås det, at afsnit og bilag, der vedrører warrants udgår af Selskabets vedtægter. Ad 5. Beretning om Cleantech selskabet AQUALIFE Et konsortium anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S har den 18. september 2009 offentliggjort erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost i Aresa A/S. Formålet med erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost i Aresa A/S er at introducere det danske cleantech selskab AQUALIFE på Københavns Fondsbørs. Konsortiet har i forbindelse med erhvervelsen forpligtet sig til at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud til resterende aktionærer i Aresa A/S. Et pligtmæssigt tilbud udsendes af konsortiet efter præsentation af AQUALIFE og indenfor en tidsfrist på 4 uger fra konsortiets overtagelse af Aresa A/S aktier. Der er indgået betinget aftale med anpartshaverne i AQUALIFE Solutions ApS om erhvervelse af den samlede anpartskapital i AQUALIFE Solutions ApS. Købesummen for AQUALIFE Solutions ApS er blevet fastsat til DKK 50 mio. som erlægges i Aresa A/S aktier. Købesummen er betinget af en tilfredsstillende due-diligence og tilhørende vurderingsberetning fra selskabets revisor. Erhvervelsen er betinget af generalforsamlingsbesluttet kapitalforhøjelse i Aresa A/S og nærværende forslag til vedtægtsændringer i Aresa A/S. Cleantech pionerer AQUALIFE Solutions ApS ( AQUALIFE ) er pioner indenfor cleantech logistikløsninger til den globale fiskeindustri. Selskabet er baseret i Danmark med internationale aktiviteter. AQUALIFE har udviklet et enestående og patenteret logistiksystem, der muliggør transport af levende akvatiske dyr (fisk, skaldyr, bløddyr) mellem verdensdele med samtidig kraftig reduktion af CO2 udledning. Selskabets patenter er delejet med A.P. Møller Mærsk Gruppen. Selskabets historie AQUALIFE s tilblivelse tog sin begyndelse på Dansk Skaldyrcenter i 2002, hvor selskabets stiftere blev engageret som konsulenter med henblik på at evaluere den danske akvakulturs afsætningsmuligheder internationalt. I forbindelse med dette projekt, der indebar stor kontakt til den akvakulturelle industri på internationalt plan, blev det tydeligt, at der i stigende grad var behov for at skabe et globalt logistiksystem for ferske produkter. Med base på Dansk Skaldyrcenter blev der i årene sammensat et hold af biologer, der fik til opgave at udvikle et system, hvor en række tekniske og biologiske principper blev afprøvet og dokumenteret. I samme periode modtog projektet støtte under den danske innovationslov, og en række internationale institutioner blev engageret i projektet. I 2005 indtrådte Maersk Line i projektet, og stiftelsen af AQUALIFE blev en realitet. Såvel Maersk Line som Maersk Container Industries har været dybt engageret i design og fremstillingen af de specialbyggede containere og skaldyrstanke beregnet til søtransport over lange afstande. Et tæt samarbejde med Maersk Line har været understøttende for udbredelsen af kendskabet til AQUALIFE internationalt. I perioden frem til 2009 er der i AQUALIFE regi investeret ca. 40 mio. kr. i udviklingen af selskabets produkt. Midlerne er investeret i opretholdelsen af et dedikeret team på 5-6 medarbejdere, samt en række konsulenter og specialister. Ligeledes er der produceret en mængde prototyper af blandt andet skaldyrstanke, hvormed en række statiske tests og prøveafskibninger er blevet foretaget imellem det amerikanske og europæiske kontinent. AQUALIFE systemet er nu med stor succes introduceret til såvel producenter som den brede fiskeindustri i USA og Canada. Europæiske distributører har ligeledes modtaget de første afskibninger af levende hummere direkte fra Canada. 4

5 Sideløbende med opstarten af den første transportkorridor fra Canada til Europa er AQUALIFE i kontakt med potentielle kunder i Asien, Oceanien, Sydamerika og en række europæiske lande. AQUALIFE logistikløsninger til den globale fiskeindustri AQUALIFE tilbyder den hastigt voksende internationale akvakulturelle industri en unik, avanceret og patenteret logistikløsning, der for første gang effektivt forbinder de store produktionsområder med de vigtigste markeder i verden. Selskabets teknologi gør det muligt at skabe og understøtte globale eksportmuligheder via en miljømæssig bæredygtig løsning medens der samtidigt sker en erstatning mellem luftfragt og søfragt - med reduceret udledning af CO2 til følge. AQUALIFE s forretningsgrundlag er baseret på følgende indtægtskilder: 1. Fragt Indtægter fra fragt genereres med en stærk konkurrencemæssig fordel, eftersom der ikke eksisterer alternative, konkurrerende løsninger. 2. Udstyr Turn-key løsninger til opførelsen af terminaler og anden nødvendig teknologi. Udstyret er særligt udviklet og tilegnet hertil og kan udelukkende bruges i forbindelse med AQUALIFE systemet. 3. Serviceydelser Diverse ydelser til implementeringen af logistikken i forsyningskæden fra produktion til marked. Fragtindtægterne udgør den strategiske værdi, mens de øvrige produkter og serviceydelser tilbydes med det primære formål at optimere fragtindtægterne. Selskabet ønsker samtidigt at skabe nye standarder indenfor fødevaresikkerhed og dyrevelfærd gennem stram styring og optimering af forsyningskæden. AQUALIFE markedet Mere end 2,6 mia. forbrugere verden over får mindst 20 procent af deres daglige proteinindtag fra fiskeprodukter. Akvakulturen er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden med en årlig vækst på knap 10 procent. Den globale akvakultur producerer årligt 46 mio. tons med en total eksportværdi på 330 mia. kroner. Heraf repræsenterer skaldyrssegmentet 25 mio. tons og udgør cirka 35 procent af den totale eksportværdi. De akvakulturelle produktionsområder er i stigende grad lokaliseret fjernt fra de primære markeder i verden, da det muliggør etablering af større produktioner uden negative miljømæssige konsekvenser. Dette, kombineret med den kendsgerning, at den globale forbruger i stigende grad efterspørger ferske og bæredygtige produkter, har banet vejen for udviklingen af miljøvenlige (grønne) logistikløsninger; løsninger, der kan holde akvatiske produkter friske, selv når de transporteres over lange afstande. AQUALIFE cleantech løsninger AQUALIFE systemet er baseret på specialbyggede tanke sammensat med 40 fods kølecontainere, hvorved der skabes et stabilt, lukket akvatisk miljø. AQUALIFE tankene, der står klar på de dertil opførte AQUALIFE terminaler, påfyldes levende akvatiske dyr, som bringes i en kunstig dvaletilstand gennem en styret akklimatisering. Dyrene transporteres således i dvale og i deres naturlige omgivelser frem til deres endelige bestemmelsessted. Transporterne foregår i lukkede korridorer mellem to faste punkter, henholdsvis en afskibnings- og en modtagerterminal. Terminalerne samt anden landbaseret teknologi produceres og opføres af AQUALIFE. AQUALIFE partnere 5

6 Mærsk Line AQUALIFE har et tæt samarbejde med Mærsk Line med henblik på sikringen af såvel et konkurrencedygtigt C02-aftryk som den generelle markedsudvikling. A.P. Møller Mærsk Gruppen ejer 50 procent af AQUALIFE-patenterne og varetager samtidig finansiering af containerudstyr til understøttelse af selskabets vækst. Canadian Provincial Government Canada er en af verdens største eksportører af levende og ferske akvatiske produkter. Provinsregeringen i Nova Scotia (The Provincial Government of Nova Scotia) anbefaler brugen af AQUALIFE systemet, og understøtter en aftale med AQUALIFE om opførelsen af en afskibningsterminal i Canada. URK Fiskeauktion Europas største fiskeauktion er lokaliseret i byen Urk i Holland. AQUALIFE har indgået en aftale med URK Fiskeauktion om opførelsen af en modtagerterminal i Urk, der forventes opført i første kvartal Terminalen vil kunne modtage op til 20 containere om ugen udover at have en opbevaringskapacitet på 50 tons. AQUALIFE nøgletal AQUALIFE befinder sig efter flere års udvikling i en overgang fra proof of concept til operationel drift. Selskabet har indgået aftaler med en række nøglekunder således at omsætning og indtjening i 2010 kan opnås baseret på allerede indgåede aftaler. Selskabet forventer et nulresultat i 2010 med positiv pengestrøm fra tredje kvartal Selskabets finansieringstilsagn indebærer, at der er likviditetsberedskab til at gennemføre en implementering og udbygning af selskabets logistikmæssige infrastruktur i 2010 og Selskabets partnerskab med Maersk Line indebærer desuden, at en væsentlig del af selskabets arbejdskapital finansieres af Maersk Line i takt med selskabets vækst. Ved udgangen af 2011 forventer selskabet at være i fuld drift med AQUALIFE transportkorridorer på tværs af Europa og Nordamerika. Selskabet budgetterer konservativt med en omsætning på DKK 80 mio. i 2012 og tilhørende resultat før afskrivninger på DKK 12 mio. Aktiviteter på tværs af Europa og Nordamerika skal tjene som model for den videre skalering til øvrige markeder. Selskabet har en global vækstplan og det forretningsmæssige potentiale i Asien skønnes at være enormt. Aktiviteter i Asien er dog ikke medtaget i ovenstående budgethenvisninger. For yderligere information omkring AQUALIFE henvises der til selskabets hjemmeside: AQUALIFE direktionen Direktionen i AQUALIFE udgøres af Lars Nannerup og Lars Nygaard Jepsen. Lars Nannerup, CEO (1961): Lars Nannerup stiftede AQUALIFE i partnerskab med Maersk Line. Lars Nannerup har sin baggrund i den internationale FMCG-industri (Fast Moving Consumer Goods), hvor han bl.a. har tilbragt 12 år i USA, England, Polen samt Mellemøsten inden for mærkevarevirksomheder som Hägen-Däzs, Pepsi Cola og Dolina. Lars Nannerup har arbejdet indenfor ledelse siden 1986 og som direktør siden 1990, primært i stillinger og med opgaver indenfor udvikling af internationale forretningsområder og eksport. Lars Nannerup s øvrige ledelses og bestyrelsesposter: Wall & Co ApS. Lars Nygaard Jepsen, COO (1960): Lars Nygaard Jepsen har en baggrund indenfor international forretningsudvikling samt ledelse. Lars Nygaard Jepsen har blandt andet bestridt ledende stillinger i A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og i Egmont koncernen. Lars Nygaard Jepsen har tilbragt 12 år i udlandet, dels i England, Tyskland og Asien, herunder Kina, Taiwan og Thailand, hvor han har stået i 6

7 spidsen for etablering og daglig ledelse af en række nye forretningsenheder. Lars Nygaard Jepsen har en E*MBA fra Scandinavian International Management Institute (SIMI), hvor han i dag er medlem af SIMI Alumni Association. Lars Nygaard Jepsen s øvrige ledelses og bestyrelsesposter: Optimum Holding ApS. Ad 6. Valg til bestyrelse Følgende foreslås valgt til Selskabets bestyrelse: Carsten Malby Erik Bresling Jens Willumsen Jes Østergaard, og Ole Andersen ABSOLUT KONSORTIET har ønsket at sikre en kontinuitet i selskabets Corporate Governance og ser derfor positivt på en opstilling fra Jes Østergaard og Ole Andersen. Carsten Malby opstiller som formandskandidat. Ledelseshverv og baggrund for de enkelte kandidater fremgår herunder: Carsten Malby Carsten Malby (1950) var medstifter af advokatvirksomheden Gorrissen Federspiel Kierkegaard, hvor han var aktiv som senior partner frem til Carsten Malby er advokat med en solid ledelsesbaggrund indenfor fusioner og virksomhedsovertagelser. Carsten Malby er nu aktiv investor, bestyrelsesmedlem og rådgiver ved virksomhedskøb og salg. Carsten Malby s øvrige ledelses og bestyrelsesposter omfatter især: Faxe Kalk A/S, Gludan A/S, Danfold A/S, Dagbladet Information A/S, People Group A/S, Wibroe Duckert & Partners A/S, XO-Care A/S og Attente ApS. Erik Bresling Erik Bresling (1953) er i dag bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i AQUALIFE Solutions ApS, hvor Erik Bresling har optrådt som seed investor siden selskabets stiftelse. Erik Bresling har en erhvervsmæssig baggrund med ledende stillinger indenfor tekstil- og mode industrien efterfulgt af en årrække som selvstændig ejendoms- og private equity investor. Erik Bresling har kombineret sine interesser for natur, gastranomi og miljø på tværs af sine aktiviteter. I tillæg til en aktiv rolle på bestyrelsen af AQUALIFE er Erik Bresling ejer af en række mondæne københavnske restauranter, herunder Café Ketchup i Tivoli, The Lot, Restaurant Fiat og Quote. Erik Bresling s øvrige ledelses og bestyrelsesposter: C & L Group A/S, K/S Parken Tårn D, Horesta, Restaurant Ketchup Tivoli A/S, Investea German High Street A/S, Copenhagen London Baltic Forest Latvia SIA, Erik Bresling ApS. Jens Willumsen Jens Willumsen (1960) er i dag bestyrelsesmedlem og aktionær i AQUALIFE Solutions ApS, hvor Jens Willumsen har optrådt som ventureinvestor. Jens Willumsen har en erhvervsmæssig baggrund med ledende stillinger indenfor Scandinavian Airlines Denmark (SAS) efterfulgt af en årrække som selvstændig ventureinvestor i samarbejde med bl.a. Vækstfonden. Jens Willumsen s øvrige ledelses og bestyrelsesposter: Visit Denmark, Skygate International A/S, Momondo Aps, Charlotte Sparre A/S, Vizeum (Aegis media group), Ingeniøren, IndexAwards, Modstrøm A/S, Bjerre Media Service A/S, Atlantic Airways, Colonial ApS. Jes Østergaard Jes Østergaard (1948) er tidligere bestyrelsesmedlem i Aresa A/S. Jes Østergaard har en 7

8 erhvervsmæssig baggrund som adm. direktør for DAKO A/S og forud for dette ledende stillinger hos Medicon Valley Academy og Novo Nordisk A/S. Jes Østergaard s øvrige ledelses og bestyrelsesposter: H. Lundbeck A/S, Lundbeckfonden, LFI A/S, Scion- DTU A/S, acronordic A/S, ilochip A/S. Ole Andersen Ole Andersen er tidligere bestyrelsesformand i Aresa A/S. Ole Andersen er direktør for og driver investerings- og udviklingsfirmaet ApS Falkenhøj. Ole Andersen har en erhvervsmæssig baggrund med ledende stillinger i Apple koncernen og Ole Andersen samarbejder i dag med den norske venturefond Verdane Capital. Ole Andersen s øvrige ledelses og bestyrelsesposter: IT Ressource ApS, Noise Limit ApS, Envest ApS, EXP Hosting og Consulting A/S, Modus A/S, Holdingselskabet af 1934 A/S, Verdane Capital V A GP ApS, Verdane Capital V B GP ApS, Verdane Capital VI A GP ApS, Verdane Capital VI B GP ApS, Verdane Capital VII GP ApS, ApS Falkenhøj. Ad 7. Valg af revisor Det foreslås, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som Selskabets nye revisor for regnskabsåret Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er i forvejen revisor i selskabet AQUALIFE Solutions ApS. Revisor vælges med simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens 77. Selskabets nuværende revisor KPMG fratræder på generalforsamlingen. Ad 8. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsformål Det foreslås, at formålsbestemmelsen i vedtægternes afsnit 3.1 ændres, så den fremover får følgende ordlyd: 3.1 Selskabets formål er at udvikle, fremstille og markedsføre miljørigtige transport- og logistiksystemer vedrørende især fisk og skaldyr, samt dermed beslægtet virksomhed. Ad 9. Tilpasning af vedtægter med nyt selskabsnavn og ny hjemstedskommune Det foreslås, at vedtægternes afsnit 1.1 og 2.2 ændres, således at afsnit vedrørende navn og hjemstedskommune fremover får følgende ordlyd: 1.1 Selskabets navn er AQUALIFE A/S. 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. Ad 10. Tilpasning af vedtægter med anvendelse af elektronisk kommunikation Det foreslås i medfør af aktieselskabslovens 65b at indføre elektronisk kommunikation mellem Selskabet og aktionærerne. Forslaget indebærer, at Selskabet fremover vil benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post, når der kommunikeres med aktionærer. Det indebærer bl.a., at indkaldelse til generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmæssig rapportring samt generalforsamlingsprotokollater sendes til Selskabets navnenoterede aktionærer med elektronisk post. Materiale, som Selskabet udveksler elektronisk med aktionærerne, vil ligeledes blive gjort tilgængeligt på Selskabets hjemmeside. Der henvises til punkt 13.1, 13.2,13.3 i forslaget til nye vedtægter; 13.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til afsnit 13.2 og

9 13.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via . Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside. Ad 11. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse Det foreslås, at generalforsamlingen i medfør af aktieselskabslovens 37 bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til den 31. december 2012 ad én eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK ,00. Bemyndigelsen skal ses i tillæg til kapitalforhøjelsen på nominelt DKK ,00 i forbindelse med apportindskud af AQUALIFE. Der henvises til punkt 5.5, 5.6, og 5.7 i forslaget til nye vedtægter; 5.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2012 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. 5.6 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse. 5.7 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Bemyndigelsen ønskes med henblik på finansiel understøttelse af fremtidige egenkapitalinvesteringer inden for selskabets formål. Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1. Ad 12. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse mod apportindskud af AQUALIFE Solutions ApS Det foreslås at bemyndige bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens 37 til at forhøje Aresa A/S aktiekapital med DKK ,00 fra DKK ,00 til DKK ,00 ved apportindskud af anparterne i AQUALIFE, svarende til en samlet værdi af indskuddet på DKK ,00. Der henvises til punkt 5.8, 5.9, og 5.10 i forslaget til nye vedtægter; 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2009 at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK ,00. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. 9

10 5.9 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1. Baggrunden for forslaget er følgende Et investorkonsortie anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S ( ABSOLUT KONSORTIET ) har den 18. september 2009 udsendt fondsbørsmeddelelse, hvori det er offentliggjort, at ABSOLUT KONSORTIET har erhvervet en aktiepost svarende til 52,07 procent af aktiekapitalen i Aresa A/S. ABSOLUT KONSORTIET har med anpartshaverne i selskabet AQUALIFE Solutions ApS ( AQUALIFE ) indgået aftale om at erhverve anpartskapitalen AQUALIFE Solutions ApS. ABSOLUT KONSORTIET har aftalt med anpartshavere i AQUALIFE Solutions ApS, at en erhvervelse af anpartskapitalen i AQUALIFE foretages af det børsnoterede selskab Aresa A/S under forudsætning af, at en sådan transaktion godkendes af generalforsamlingen i Aresa A/S. Ifølge den mellem parterne indgåede indskuds- og overdragelsesaftale skal overtagelsen af AQUALIFE gennemføres ved vedtagelse af bestyrelsens forslag om forhøjelse af Aresa A/S aktiekapital med DKK ,00 fra DKK ,00 til DKK ,00 ved apportindskud af anparterne i AQUALIFE, svarende til en samlet værdi af indskuddet på DKK ,00. Udstedelsen af nye aktier i Aresa A/S sker således til en pris på DKK 2,37 pr. aktie á nominelt DKK 1 og uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Efter indskuddet af AQUALIFE anparterne i Selskabet vil AQUALIFE blive et datterselskab til Selskabet. Tegningskursen er fastsat til DKK 2,37 pr. aktie svarende til markedsprisen på Aresa A/S aktier ved overtagelse af en kontrollerende aktiepost i Aresa A/S. Selskabets overtagelse af AQUALIFE er betinget af, at Selskabets generalforsamling vedtager beslutningen om forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved apportindskud af anparterne i AQUALIFE. Vedrørende de nærmere vilkår for Selskabets overtagelse af AQUALIFE henvises til bestyrelsens redegørelse for de nærmere omstændigheder vedrørende apportindskuddet, som har betydning for beslutningen, jf. aktieselskabslovens 33 jf. 6, stk. 3, og den af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udarbejdede vurderingsberetning vedrørende anparterne i AQUALIFE Solutions ApS, jf. aktieselskabslovens 29 stk. 2 nr. 2. Beslutning om forhøjelsen af aktiekapitalen i Selskabet skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78, stk. 1. Selskabets ledelse vil på generalforsamlingen redegøre nærmere for forslaget og dets indhold. Kapital- og aktionærforhold I forbindelse med kapitalforhøjelse udstedes nye aktier i Aresa A/S og efter erhvervelsen af 100 procent af anpartskapitalen i AQUALIFE solutions ApS vil Aresa A/S aktiekapital nominelt udgøre DKK ,00 svarende til ,00 aktier a nominelt DKK 1. Aktiekapitalen er ikke inddelt i forskellige klasser. Den nominelle værdi er DKK 1 per styk. Alle aktionærer har samme stemmerettigheder, hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. 10

11 Ejerforholdene i AQUALIFE Solutions ApS inden denne meddelelse (meddelelsestidspunktet) er som følger: Ejerkreds i AQUALIFE Solutions ApS Forud for meddelelsestidspunkt Repræsenteret ved Anparter Ejerandel Erik Bresling Aps Erik Bresling ,77% Wall & Co. ApS Lars Nannerup ,12% Spogárd Holding A/S René Spogárd ,80% Colonial ApS Jens Willumsen ,75% Alicon Holding B.V. Nils Lorenzen ,00% Jens Willumsen Jens Willumsen ,81% Optimum Holding ApS Lars Jepsen ,76% Totalt ,00% Forud for apportindskud af AQUALIFE i Aresa A/S er det desuden aftalt mellem AQUALIFE Solutions ApS og ABSOLUT KONSORTIET, at der tilføres kontant egenkapital i AQUALIFE Solutions ApS. Tilførsel af egenkapital sker for at underbygge værdiansættelsen af AQUALIFE og tilsikre, at den fremadrettede kapitalstruktur i et børsnoteret AQUALIFE er i overenstemmelse med selskabets vækststrategi. Ejerforholdene i AQUALIFE Solutions ApS forinden et apportindskud (aktieombytte tidspunktet) er som følger: Ejerkreds i AQUALIFE Solutions ApS Forud for apportindskud Repræsenteret ved Anparter Ejerandel Erik Bresling Aps Erik Bresling ,54% Wall & Co. ApS Lars Nannerup ,52% Spogárd Holding A/S René Spogárd ,59% Absolut Invest Konsortiet Marc Jeilman ,28% Colonial ApS Jens Willumsen ,59% Alicon Holding B.V. Nils Lorenzen ,10% Jens Willumsen Jens Willumsen ,24% Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S Marc Jeilman ,63% Optimum Holding ApS Lars Jepsen ,50% Totalt ,00% Apportindskuddet eksekveres betinget af generalforsamlingens godkendelse. Apportindskudet medfører at der udstedes nye aktier i Aresa A/S til køb af anpartskapitalen i AQUALIFE Solutions ApS med et bytteforhold svarende til 111,88447 anparter i AQUALIFE Solutions ApS for hver aktie i Aresa A/S. 11

12 Ejerstrukturen i et børsnoteret AQUALIFE er som følger: Ejerkreds i Aresa A/S : AQUALIFE A/S Efter udstedelse af nye aktier Repræsenteret ved Aktier Ejerandel Erik Bresling Aps Erik Bresling ,87% Wall & Co. ApS Lars Nannerup ,41% Absolut Invest Konsortiet Marc Jeilman ,39% Spogárd Holding A/S René Spogárd ,29% Colonial ApS Jens Willumsen ,91% Nuværende aktionærer i Aresa A/S Bestyrelsen ,95% Alicon Holding B.V. Nils Lorenzen ,58% Jens Willumsen Jens Willumsen ,91% Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S Marc Jeilman ,36% Optimum Holding ApS Lars Jepsen ,34% Totalt ,00% Oversigten afspejler aktionærfordelingen forud for udsendelse af et pligtmæssigt overtagelsestilbud til samtlige aktionærer i Aresa A/S. Det fremgår, at konsortiet anført af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S vil opnå en samlet ejerandel på 16,39 procent. Ejerandel ejet direkte af Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S repræsenterer et honorar for nærværende transaktion. Honorar betales af de anpartshavere i AQUALIFE Solutions ApS som indgår i selskabets ejerkreds ved meddelelsestidspunktet. Følgende investorer i konsortiet vil eje en selvstændig ejerandel der overstiger 5 procent i det børsnoterede selskab: Attente ApS, ejet og kontrolleret af Carsten Malby. Øvrige investorer i konsortiet vil eje aktier der svarer til respektive ejerandele under 5 procent i det børsnoterede selskab. Interessekonflikter Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S optræder som investor og finansiel rådgiver i ABSOLUT KONSORTIET. Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S er reguleret af det danske finanstilsyn. ABSOLUT KONSORTIET består af en uafhængig investorkreds, hvor deltagende investorer forud for denne meddelelse - ikke besidder ejerandele i AQUALIFE. På tidspunktet for indgåelse af aftaler vedrørende betinget apportindskud i Aresa A/S mellem ABSOLUT KONSORTIET og AQUALIFE kan det oplyses, at Erik Bresling samtidigt er mindretalsaktionær i Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S. Erik Bresling ejer via selskabet Erik Bresling ApS en ejerandel på 0,57 procent i Absolut Invest Group A/S der er moderselskab for Absolut Invest Fondsmæglerselskab A/S. Absolut Invest Group A/S kontrolleres af Oresund Capital Group Holding ApS, med Marc Jeilman som hovedaktionær. Marc Jeilman har en række interesser indenfor klima og cleantech og har bistået som finansiel arkitekt bag nærværende transaktion. Erik Bresling ejer via selskabet Erik Bresling ApS en ejerandel på 41,77 procent af AQUALIFE forud denne meddelelse. Erik Bresling og øvrige medlemmer af ejerkredsen i AQUALIFE deltager hverken direkte eller indirekte som investorer i ABSOLUT KONSORTIET. Selskabet vurderer ikke, at ovenstående forhold eller øvrige forhold medfører, at der foreligger potentielle interessekonflikter mellem bestyrelse og direktion og deres forpligtigelser overfor Aresa A/S. 12

13 Ad 13. Bestyrelsesbemyndigelse til køb af egne aktier Det foreslås, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Der henvises til punkt 5.11 i forslaget til nye vedtægter; 5.11 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Bemyndigelsen er givet frem til næste ordinære generalforsamling i Ad 14. Vedtægtsændringer i øvrigt Det foreslås, at Selskabets vedtægter i øvrigt moderniseres. Der henvises til udkastet til nye vedtægter i deres helhed. Til vedtagelse af forslaget kræves tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 78 stk. 1. Ad. 15. Bemyndigelse til dirigenten Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. 13

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S, CVR nr. 89 68 99 10.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S, CVR nr. 89 68 99 10. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 30/2007 Silkeborg, den 21. november 2007 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S Selskabsmeddelelse nr. 3-2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen 23. marts 2011 i Netop Solutions A/S I henhold til vedtægternes 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S fredag den 15. april

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Selskabsmeddelelse nr. 11/2007 Frederiksberg, 11. december 2007 Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Frederiksberg, 11. december 2007: Olicom A/S, hvis aktier er noteret på OMX Den

Læs mere