FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT"

Transkript

1 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning. Ove Matras indledte sin beretning med at hilse fra Svend Pedersen, Preben Stücker og Svend Åge Hansen som alle havde måttet melde forfald. Herefter meddelte han generalforsamlingen, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Hans Møller til æresmedlem, og overrakte Hans en erkendtlighed med en stor tak for hans ufatteligt store indsats for klubben gennem mange år. Hans fortalte selv, at han havde spillet i klub siden 1937 og spillet i Faldsled og Faaborg fra sidst i 50 erne. Formandens beretning se bilag 1 blev herefter vedtaget enstemmigt. 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. Kassereren gennemgik regnskab samt budget for den kommende sæson Regnskabet udviste et overskud på kr og der er for kommende sæson budgetteret med et mindre overskud på kr. 295, i det der er budgetteret med indkøb af nyt demobræt. Regnskab og budget blev herefter enstemmigt vedtaget se bilag 2 4. Fastsættelse af kontingent. Der var fra bestyrelsen forslag om at hæve kontingentet for juniorer fra kr. 400 til kr Begrundelse for forslaget var, at kontingentet på kr. 400 ikke dækker klubbens omkostninger til DSU.

2 Det bemærkedes, at vedtagelse af kontingentforhøjelsen for juniorer forudsatte en ændring af klubbens vedtægter, som behandledes under pkt. 5. Generalforsamlingen tilsluttede sig med dette forbehold enstemmigt forslaget om kontingentforhøjelse. Kontingenter herefter pr. år: Seniorer kr. 800 Pensionister kr. 500 Juniorer kr Behandling af indkomme forslag. Der var indkommet 2 forslag. a. Ændring af spilledag fra mandag til onsdag Thomas b. Afholdelse af åbent hus arrangement Kirsten og Henriette c. Forslag til vedtægtsændringer - bestyrelsen Ad a) Ændring af spilledag Forslag og ulemper drøftedes. Der var fra mange sider positiv stemning for at ændre spilledag, mens det for 2 fremmødte ville en ændring give store vanskeligheder. Det besluttedes her og nu at fastholde mandag som spilleaften og det besluttedes, at bestyrelsen uforpligtende undersøgte muligheder for at ændre spilledag, da dette ville indebære byt med anden forening. Ad b) Afholdelse af åbent hus arrangement Enighed herom. Der blev nedsat mindre udvalg bestående af Henriette, Kirsten, Ove og Mikael til at arbejde videre. Ad c) Forslag til vedtægtsændringer - bestyrelsen På generelforsamlingen forelå hidtidige vedtægter sammen med bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer vedtaget enstemmigt. Nye vedtægter ses som bilag 3.

3 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. På valg var John Gunn og Svend Åge Hansen, som begge stillede deres pladser til rådighed. Nyvalgte til bestyrelsen blev Ole Hald og Kirsten Lund Som suppleant valgtes John Gunn. John fastholder arbejdet med klubbens hjemmeside. 7. Valg af revisor og suppleant. Som revisor genvalgtes Klaus Borup Som suppleant valgtes Jørgen Krogh 8. Eventuelt. Formandens ugebrev drøftedes og fik stor ros som en vigtig del af klubbens kommunikation. Betydning og udformning af klubbens hjemmeside drøftedes, ligesom det drøftedes, hvordan vi nu og fremadrettet - fastholder og bevarer klubbens historie. Aktuelt har vi brudstykker af klubbens historie på hjemmesiden et flygtigt medie? og ikke andre steder. Og aktuelt er der f.eks. ikke klarhed over, hvor klubbens protokoller findes, de senere år har der ikke været ført protokol, og vi vil således ikke have let ved at genskabe klubbens historie. Der var enighed om at det var hensigtsmæssigt at arbejde videre med dette Referent Mikael Rask

4 Bilag 1 Formandens skriftlige beretning Faaborg den Formandens beretning. Ingen i år har jeg hilsner fra medlemmer der pga. helbredsproblemer ikke er i stand til at være tilstede. Jeg skal hilse fra Svend Pedersen, Preben Stucker og Svend Åge Hansen og sige de er med igen så snart helbredet gør det muligt. Det har været et år, der som sædvanligt har været centreret om kerneaktiviteterne klubturneringen og holdturneringen med god tilslutning til klubturneringen 14 ud af 21 medlemmer samt stor succes i holdturneringen - 1 holdet er tilbage i fynsserien og vi var i stand at stille et andet hold der klarede sig pænt i serie 2. Sommerturneringen 2014 havde kun 9 deltagere vinder Ove Matras nr. 2 Martin Hansen Svendborg. Det bliver spændende at se om flytningen af spilleaftenen til onsdag giver et lidt større deltagerantal. Efterårsturneringen havde 11 deltagere og blev vundet af Mikael Rask. I efterårsferien afviklede Faaborg Skakklub i samarbejde med Faaborg Bibliotek og Fyns Skoleskak for andet år et skakarrangement med mulighed for skakaktiviteter hver dag fra til det blev en stor succes at dømme efter tilbagemeldingerne fra deltagerne og vi blev omtalt i diverse medier.der er planer om at gentage arrangementet i I fyns skakunions pokalskakturnering havde vi to 4 mandshold med og 1 holdet nåede igen i år frem mellem de sidste 8 hold næste år må målet være semifinalen! Deltagelsen af klubbens spillere i enkeltmandsturneringer rundt i landet har været eksplosiv i forhold til tidligere år. At nævne alle lyn hurtigskak og langtidsskakturneringer vi har været repræsenteret i er for stor en opgave for formanden men vil lige nævne DM i Svendborg 5 deltagere fra Fåborg og to af os nåede i præmierækken Peter Andersen vandt den indledende skoleskakturnering og jeg sneg mig til en ratinggruppe præmie i kort påske 1. Ved DM blev der som vanligt afholdt delegeret møde og dansk skakunion fik ny formand. Poul Jacobsen fra Ejby blev valgt uden modkandidat jeg bed især mærke

5 i at han understregede behovet for et bedre samarbejde mellem dansk skakunion og dansk skoleskak og håber at det bliver til mere end ord. Klubben har som bekendt nu både to juniorer og to kvindelige medlemmer, hvilket har medvirket at gøre klubaftenerne livligere og hyggeligere! Lidt plads til diskussion om støjniveauet mm. har der også været og til næste år fordeler vi os lidt anderledes i lokalerne, så er jeg sikker på at vi får en aktiv og spændende klub. Til slut vil jeg takke bestyrelse og medlemmer for hjælpen i det forgangne år og fremsætte håbet om at alle vores fælles anstrengelser giver lidt flere medlemmer.

6 Bilag 2 Regnskab Faaborg Skakklub 22. april april 2015 Budget Driftsregnskab 2014/ / /2016 Indtægter Kontingent Renter - gebyrer Gavekort FSU 500 I alt Udgifter Unionskontingent Gravering Surftown (hosting) Domænenavn Gaver/præmier Torskespisning Tilskud + præmier Batterier/diverse I alt Driftsresultat Nøgletal Egenkapital/Formue per 22. april Overskud Egenkapital/formue per 22. april På konto i Sparekassen Faaborg Kontant i kassen 1166 Restancer 800 Gavekort Bemærkninger fra kassereren: Der er budgetteret med indkøb af demobræt i 2015/2016. Horne den 22. april 2015 Klaus Borup Revisor Bent Warncke Kasserer

7 Bilag 3 Vedtægter for FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober Klubbens navn er Faaborg Skakklub Dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune Klubben skal være medlem af Fyns Skak Union og Dansk Skak Union. 2 Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskab til og interesse for skakspillet. Alle skakinteresserede kan optages som medlemmer. Passive medlemmer kan optages mod et årligt kontingent på 50 kr., der giver ret til deltagelse i klubbens sociale aktiviteter. Kontingentet herfor opkræves i 4. kvartal. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Udmeldelse kan ske med virkning fra udgang af et kvartal, når dette er meddelt klubbens kasserer senest før udgang af kvartalets kvartalets anden måned. 3 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmer til bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at i der i lige år vælges 3 og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Formanden som skal være myndig, vælges direkte af generalforsamlingen i lige år.

8 Juniorer kan indvælges i bestyrelsen, men flertallet i bestyrelsen skal bestå af myndige personer. På første møde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer og fordeler relevante ansvarsområder mellem sig. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 af denne er tilstede. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder finder sted efter behov, dog mindst 1 gang om året. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden mandat fra medlemmerne på den årlige generalforsamling. 4 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der kan stemmes personligt, ikke ved fuldmagt. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes hertil med mindst 2 ugers varsel med følgende: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomme forslag. For at komme til afstemning skal eventuelle forslag være bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 7. Valg af revisor og suppleant. 8. Eventuelt.

9 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som for den ordinære. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen anser det for nødvendig, eller såfremt 25% af klubbens medlemmer skriftligt til formanden fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Ved generalforsamlingen tages alle beslutninger ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Afstemningen foretages ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen ønsker, eller forsamlingen vedtager skriftlig afstemning. 5 Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts Revisorerne har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskaberne. 6 Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftner. 7 Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

10 8 Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 9 Opløsning af klubben kan kun ske ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum, indkaldte generalforsamlinger med ¾ flertal for forslaget. Skulle klubben ophøre at bestå, fordeles dens eventuelle midler og materialer til eventuelle andre skakklubber i Faaborg-Midtfyns kommune. Forefindes ikke andre skakklubber i kommunen tilfalder klubbens midler og materialer Fyns Skak Union. Disse vedtægter er vedtaget på Faaborg Skakklubs generalforsamling den 27. april 2015

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere