OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part"

Transkript

1 OPI-AFTALE 1A Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren Advokatfirma i samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith / Kammeradvokaten og OPI-Labs juridiske arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Syddansk Universitet og Region Syddanmark. En høringsgruppe bestående af bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervs- og Vækstministeriets statsstøttesekretariat har været involveret og bidraget til processen omkring udarbejdelsen af modelaftalerne. Aftalerne kan downloades på OPI-Labs hjemmeside opilab.dk og på Living Lab Denmarks hjemmeside livinglabdenmark.com I

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER 4 2. BAGGRUND OG FORMÅL 4 3. DEFINITIONER 6 4. OPI-PROJEKTET 6 5. SAMARBEJDSFORM 7 6. PARTERNES BIDRAG OG FINANSIERING 8 7. RETTIGHEDER 9 8. UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE INDDRAGELSE AF ANDRE PARTER ERSTATNING AFTALENS OPHØR TVISTER UNDERSKRIFTER 14 I

3 BILAGSOVERSIGT Bilag 2.2: Bilag 2.4: [Bilag 2.8: [Bilag 2.9: Bilag 3.5: Bilag 4.5: Bilag 6.1: Bilag 9.3: Baggrunden for parternes samarbejde Foreløbigt statsstøtteregnskab Forskningsaftalen] Bevillingstilsagn] Beskrivelse af OPI-projektet Forskrift om logbog og dokumentation Budget Formidlings- og offentliggørelsesaftale Modelaftalerne er udarbejdet i samarbejde med Kammeradvokaten og Rønne & Lundgren, endvidere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen leveret bidrag. ii

4 1. PARTER [Offentlig part], og [Privat part] har den [dato] indgået nærværende OPI-aftale. 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Med den demografiske udviklings betydning for omfang af den fremtidige arbejdsstyrke og deraf afledte færre hænder til at varetage den offentlige service i fremtiden har [Offentlig Part] et behov for at fremme udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgange inden for sundheds- og socialområdet til gavn for både den private borger, det offentlige personale og den offentlige drift i sin helhed. 2.2 [Offentlig part] ønsker på denne baggrund at gennemføre et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI-Projektet) for at opnå yderligere viden om [ ]. [Offentlig part] ønsker som led i OPI-Projektet at [angivelse af forventet projektresultat i form af viden om mulige løsninger og måder at håndtere og løse udfordringer ved [Offentlig parts]s opgavevaretagelse]. [Privat part] ønsker at bidrage hertil samt at udvikle egen viden på området. Baggrunden for parternes samarbejde fremgår i øvrigt af bilag Denne aftale sætter rammerne for, hvad parterne agter at bidrage med for at opnå det i punkt 2.1 angivne fælles projektmål, idet parterne er enige om, at der ikke er tale om en leverance af en kontraktbestemt ydelse mod vederlag. Aftalen er derfor ikke en gensidigt bebyrdende aftale. Parterne er herunder enige om, at dansk rets almindelige regler om misligholdelse ikke kan påberåbes, for så vidt angår mangelfuld leverance. 2.4 Parterne har udarbejdet det som bilag 2.4 vedlagte foreløbige statsstøtteregnskab, som viser parternes bidrag til og forventede udbytte af OPI-Projektet, samt de forudsætninger, som er lagt til grund herfor. De offentlige midler, som [offentlig part] tilfører OPI-Projektet (direkte og indirekte udgifter) har sin årsag i [offentlig part]s ønsker som angivet i punkt

5 2.5 Der ydes ikke vederlag til [privat part]. Idet [offentlig part] gennem samarbejdet indirekte medvirker til, at [privat part] opnår en fordel, herunder som følge af rettighedsfordelingen, jf. punkt 7, er der i statsstøtteregnskabet redegjort for, hvorledes [private part] som led i sit bidrag til OPI-Projektet kompenserer [offentlig part] for denne fordel. 2.6 Kompensationen er fastsat på en sådan måde, at parterne hver især vil få et udbytte af OPI-Projektet, der modsvarer deres respektive bidrag og risici ved OPI-Projektet. Parterne har således på grundlag af statsstøtteregnskabet, herunder den fastsatte kompensation for rettighedsfordelingen, vurderet, at OPI-Projektet ikke på tidspunktet for indgåelse af denne samarbejdsaftale indebærer, at der tilgår [privat part] en fordel, der kan udgøre ulovlig statsstøtte. Såfremt dette mod forventning måtte vise sig at være tilfældet, er [privat part] forpligtet til at tilbagebetale beløbet med rente uden i øvrigt at kunne gøre krav gældende mod [offentlig part]. 2.7 Parterne er forpligtede til ved projektets afslutning at udarbejde et endeligt ststsstøtteregnskab baseret på værdien af de frembragte rettigheder sammenholdt med værdien af [privat part] bidrag. Hvis der som led i OPI-Projektet opnås resultater og/eller afdækkes viden af en værdi, som ligger ud over, hvad parterne har lagt til grund i statsstøtteregnskabet, jf. bilag 2.4, eller såfremt budgettet i øvrigt ændres, og [privat part] derved kan anses for at opnå en økonomisk fordel, er parterne forpligtede til at sikre, at der kompenseres for den økonomiske fordel ved supplerende projektbidrag til den [offentlige part], jf. i øvrigt punkt 6 om parternes bidrag og finansiering. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om værdien, er begge parter berettigede til at foranledige en auktion iværksat gennem en annoncering. [Private part] har dog en forkøbsret. 2.8 [Offentlig part] gennemfører OPI-Projektet med hjemmel i [ relevant hjemmelsgrundlag]. 2.9 [[Parterne/offentlig part/privat part] har indgået særskilt aftale med [forskningsinstitution], der er vedlagt som bilag 2.9 med henblik på [forskningsinstitution]s bidrag til OPI-projektet.] 2.10 [OPI-Projektet er støttet med midler fra [bevillingsgiver], og parterne er forpligtede til at overholde vilkårene for støtten, således som disse er præciseret i tilsagnet fra [bevillingsgiver], der er vedlagt som bilag Disse vilkår, herunder eventuelle krav om offentliggørelse m.v., går forud for bestemmelserne i denne aftale.] 5

6 3. DEFINITIONER 3.1 Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI-Projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. 3.2 Forgrundsviden er den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI- Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. Forgrundsviden omfatter opfindelser, uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet af en af parterne. 3.3 [Forskningsaftalen er den mellem [parterne/offentlig part/privat part] indgåede aftale med [forskningsinstitution], der er vedlagt som bilag 2.9.] 3.4 Fortrolige Oplysninger er personnumre og andre personhenførbare oplysninger (herunder informationer om og billeder m.v. af borgere, der medvirker i forbindelse med OPI-Projektet) samt interne oplysninger om den [offentlige part], som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Fortrolige Oplysninger omfatter endvidere alle oplysninger, som er markeret "fortroligt" eller som på grund af deres art og/eller indhold med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, som allerede var offentligt kendt på modtagelsestidspunktet, uden at dette kan henføres til modtagerens handlinger, eller som lovligt blev givet til modtageren af tredjepart. 3.5 OPI-Projektet er det mellem parterne aftalte OPI-Projekt, som nærmere beskrevet under punkt 4 og i bilag OPI-PROJEKTET 4.1 OPI-Projektet gennemføres i perioden [dato-dato]. 4.2 [OPI-Projektet er opdelt i følgende faser: Fase 1 Måldetaljering/brugerundersøgelser/indsamling af ideer/ arbejdsfordeling og viden/feasibility studier Fase 2 Idégenerering og Udvikling Fase 3 Test/evaluering Fase 4 Opsamling og rapportering] 6

7 4.3 OPI-Projektets faser, herunder tids- og aktivitetsplan, er nærmere beskrevet i bilag Parterne giver ingen indeståelse og kan ikke gøres ansvarlige for, at deres bistand til gennemførelse af OPI-Projektet fører til et bestemt resultat. Parterne er forpligtede til at sikre, at OPI-Projektet så vidt muligt baseres på almindeligt tilgængelige materialer og standarder. Parterne skal endvidere sikre, at projektaktiviteterne og Forgrundsviden løbende dokumenteres i hele OPI- Projektets forløb som nærmere angivet i bilag 0, med henblik på, at [offentlig part] kan gøre dette tilgængeligt for andre tilbudsgivere under efterfølgende udbud, jf. punkt SAMARBEJDSFORM 5.1 Parterne er i enhver henseende uafhængige parter. Ingen af parterne har fuldmagt eller på anden måde ret til at skabe forpligtelser for de øvrige parter, med mindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom. Med aftalen etableres intet joint venture, interessentskab, konsortium eller anden sammenslutning mellem parterne, og parterne skal ikke hæfte for eller være ansvarlige for hinanden, bortset fra hvad der udtrykkeligt følger af aftalen. 5.2 Parterne udpeger hver en projektleder. De udpegede projektledere er følgende personer: [Offentlig part]: [Navn] [Privat part]: [Navn] [I henhold til Forskningsaftalen har [forskningsinstitution] udpeget følgende person som projektleder: [navn]]. 5.3 Projektlederne forestår ledelsen og fremdriften af OPI-Projektet, udfører de beslutninger som parterne træffer og rapporterer til disse. Projektlederne varetager bl.a. den løbende koordinering mellem parterne, udarbejder projektplaner samt foretager den nødvendige opgavefordeling. Projektlederne fastsætter selv reglerne for projektledelsens møder, herunder mødeindkaldelser, kommunikation m.v. Projektlederne kan ikke selvstændigt forpligte parterne eller i øvrigt handle i parternes navn uden samtykke fra parterne. 5.4 Forslag fra projektledelsen om ændringer af OPI-Projektet og budgettet skal forelægges parterne. 7

8 6. PARTERNES BIDRAG OG FINANSIERING 6.1 Parterne er enige om at følge det som bilag 6.1 vedlagte budget, der er udarbejdet under hensyntagen til de for [offentlig part] gældende budgetregler, og som indeholder den økonomiske ramme for OPI-Projektet 6.2 [Offentlig part] stiller sin Baggrundsviden, Forgrundsviden og følgende udstyr og faciliteter til rådighed for OPI-Projektet: [angivelse af udstyr og faciliteter, der stilles til rådighed for gennemførelse af OPI-Projektet]. 6.3 [Privat part] stiller sin Baggrundsviden, Forgrundsviden og følgende udstyr og faciliteter til rådighed for OPI-Projektet: [angivelse af udstyr og faciliteter, der stilles til rådighed for gennemførelse af OPI-Projektet]. 6.4 Parterne bidrager med personalemæssige ressourcer som nærmere beskrevet i budgettet. Parterne skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i OPI-Projektet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere. Medarbejdere, som er tilknyttet OPI-projektet, bør således alene udskiftes, hvis det kan ske uden ulempe for OPI-projektets fremdrift og gennemførelse, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt på grund af ændrede forudsætninger hos en af parterne. Parterne skal tidligst muligt orientere hinanden om sådanne påtænkte udskiftninger. Parterne påtager sig loyalt at arbejde for en realisering af OPI-projektets formål, jf. punkt 2.2 ovenfor. 6.5 [[Forskningsinstitution] bidrager til OPI-projektet på de i Forskningsaftalen anførte vilkår.] 6.6 Parterne udarbejder det som bilag 2.4 vedlagte statsstøtteregnskab, jf. ovenfor under pkt Parterne registrerer løbende alle oplysninger af relevans for statsstøtteregnskabet. En gang årligt drøftes og evalueres oplysningerne, og der udarbejdes et endeligt statsstøtteregnskab på tidspunktet for projektets afslutning med henblik på at sikre, at [privat part] ikke indrømmes en fordel i statsstøttemæssig forstand. 6.8 Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er alle beløb i aftalen angivet eksklusive moms og andre afgifter. Hvis et beløb af den ene eller anden grund af en af parterne skal berigtiges til en anden part med moms, er parterne forpligtede til at forhøje det pågældende beløb med det tilsvarende momsbeløb. 8

9 7. RETTIGHEDER 7.1 Hver part bevarer sin ejendomsret til de immaterielle rettigheder, der er en del af den pågældendes Baggrundsviden. Parterne har i hele OPI-Projektets løbetid en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte den anden parts Baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre OPI-Projektet. Det påhviler parterne at sikre, at tredjemand, herunder egne medarbejdere, konsulenter samt underleverandører, stiller alle relevante immaterielle rettigheder til Baggrundsviden til rådighed for den anden part, således at den nødvendige Baggrundsviden vederlagsfrit stilles til rådighed for OPI-projektet. 7.2 Hvis en part som led i OPI-Projektets udførelse frembringer eller skaber Forgrundsviden, som kan rettighedsbeskyttes, er parten forpligtet til straks at meddele dette til den anden part. Såfremt der er frembragt en opfindelse, som kan patent- eller brugsmodelbeskyttes, har [privat part] ret til at søge opfindelsen patent- eller brugsmodelbeskyttet. Kompensation for den erhvervede rettighed sker i henhold til statsstøtteregnskabet og den heri på forhånd fastsatte kompensation. 7.3 [For forskningsinstitutioner, der måtte deltage i OPI-projektet efter selvstændig aftale, gælder dog punkt 7.7 nedenfor.] 7.4 [[Privat part] har en eksklusiv, tidsubegrænset ret til at anvende Forgrundsviden kommercielt gennem samarbejde med andre aktører, ved salg af produkter og serviceydelser baseret på Forgrundsviden og ved salg af licenser hertil. 7.5 Hver part giver i øvrigt den anden part en efterfølgende ikke-eksklusiv, tidsubegrænset ret til at benytte Baggrundsviden, i det omfang den pågældende viden er nødvendig for at de øvrige parter kan udnytte deres ret til Forgrundsviden. Vilkårene herfor aftales skriftligt mellem parterne. 7.6 [Offentlig part] har en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til den gennem OPI-Projektet skabte Forgrundsviden, samt den del af [privat part]s Baggrundsviden, som er nødvendig herfor. Brugsretten omfatter hele [offentlig part], herunder alle institutioner og virksomheder, som ejes, administreres eller finansieres af [offentlig part]. 7.7 I det omfang brugsretten, jf. punkt 7.6, danner grundlag for et efterfølgende udbud hos [offentlig part], er [privat part] forpligtet til at stille Forgrundsviden og den nødvendige Baggrundsviden til rådighed for eksterne leverandører på 9

10 objektive og ikke diskriminerende vilkår[ mod disses betaling af en licens, der maksimalt kan udgøre [indsættes] kr. [Privat part] er alene berettiget til licensbetaling fra den eksterne leverandør, der indgår aftale med den [offentlige part] om levering af en løsning, og den pågældende løsning skal være udviklet på baggrund af den gennem OPI-projektet skabte Forgrundsviden samt eventuelle Baggrundsviden. Nærværende aftale indebærer alene en ret for den eksterne leverandør, men ikke en pligt. Det er herunder overladt til [Privat part] og eksterne leverandører selv at afklare, om [Privat part] er berettiget til licensbetaling. Enhver tvist herom er [offentlig part] uvedkommende]. 7.8 [[Forskningsinstitution]s rettigheder forbundet med [forskningsinstitution]s bidrag til OPI-projektet følger af Forskningsaftalen, og bestemmelser om parternes rettigheder til Forgrundsviden og offentliggørelse heraf i nærværende aftale finder således alene anvendelse i det omfang, disse bestemmelser ikke strider mod [forskningsinstitution]s rettigheder i henhold til Forskningsaftalen.] 8. UDBUDSMÆSSIGE FORHOLD 8.1 I det omfang den rettighedsbeskyttede Forgrundsviden, jf. punkt 7.4, danner grundlag for efterfølgende udbud hos [offentlig part], skal [offentlig part] ved tilrettelæggelse og gennemførelse af sådanne udbud i videst muligt omfang søge at undgå, at [privat part] bliver inhabil i forhold til at afgive tilbud. [Offentlig part] skal herunder iværksætte sådanne tiltag, at [privat part]s eventuelle konkurrencemæssige fordel som følge af deltagelse i OPI-Projektet søges udlignet. [Offentlig part] er herunder berettiget til i forbindelse med udbuddet at gøre Forgrundsviden og den nødvendige Baggrundsviden tilgængelig for tilbudsgivere under forudsætning af, at [offentlig part] pålægger de potentielle tilbudsgivere en forpligtelse til at hemmeligholde denne viden samt til udelukkende at benytte denne viden ved udførelse af den udbudte opgave. Dette gælder uanset, om der gennem OPI-projektet er frembragt en opfindelse, som kan patent- eller brugsmodelbeskyttes. [Privat part] må ikke på nogen måde søge at påvirke udformningen af udbudsbetalingerne for et efterfølgende udbud eller på anden søge at præge et eventuelt udbuds tilrettelæggelse, herunder gennem bestemte (favoriserende) valg af materialer og standarder, jf. også punkt 4.5 ovenfor. 9. OFFENTLIGGØRELSE OG HEMMELIGHOLDELSE 9.1 Parterne har pligt til at hemmeligholde Fortrolige Oplysninger, Forgrundsviden og de andre parters Baggrundsviden. Forpligtelsen gælder også efter OPI- 10

11 Projektets afbrydelse eller afslutning og efter en parts eventuelle udtrædelse af OPI-Projektet, jf. dog 9.2. Parterne kan dog videregive disse oplysninger til deres eventuelle rådgivere i fornødent omfang mod at sikre, at rådgiverne påtager sig en tilsvarende hemmeligholdelsesforpligtelse. 9.2 Parternes hemmeligholdelsesforpligtelse i henhold til punkt 9.1, omfatter ikke viden, som på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig, uden at dette skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen, er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har været berettiget til at viderebringe den pågældende viden, skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, herunder offentlighedsloven og forvaltningsloven, retsafgørelse eller anden bindende offentlig retsakt, eller en part selv har udviklet uafhængigt af deltagelse i OPI-Projektet. Som eksempel herpå kan nævnes: [eksempel på eventuelle konkrete opfindelser eller ny viden, som en part kunne tænkes at opnå sideløbende, men uafhængigt af OPI-projektet]. 9.3 Parterne aftaler herudover, i hvilket omfang Forgrundsviden skal offentliggøres og formidles, jf. det i bilag 9.3 anførte. En part, der ønsker at foretage en offentliggørelse, som ikke udtrykkeligt er beskrevet i bilag 9.3, skal forinden underrette de øvrige parter samt meddele de øvrige parter en frist til at fremkomme med bemærkninger hertil. 9.4 Parterne er forpligtede til at sikre, at deres respektive medarbejdere gøres bekendt med og overholder bestemmelserne om offentliggørelse og hemmeligholdelse i punkt INDDRAGELSE AF ANDRE PARTER 10.1 Ingen af parterne kan inddrage andre parter i OPI-Projektet uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. 11. ERSTATNING 11.1 Parterne er erstatningsansvarlige for deres groft uagtsomme eller forsætlige tilsidesættelse af deres pligter efter punkt 7 og 9 om rettigheder og hemmeligholdelse. Erstatningspligten omfatter ikke tab ved følgeskader så som produkti- 11

12 onsforstyrrelser og andet driftstab, mistet omsætning / avance eller anden indirekte skade. Alle skader og tab, der udspringer af en parts efterfølgende anvendelse af projektresultaterne anses for følgeskader, som ikke er omfattet af den anden parts erstatningsansvar En part er berettiget til at rejse regreskrav mod den anden part efter dansk rets almindelige regler, i det omfang parten måtte blive holdt ansvarlig for skader forårsaget af den anden parts medarbejdere, samarbejdspartnere eller produkter Hver part er ansvarlig for egne medarbejdere. Det forhold, at en opgave udføres hos en anden part, ændrer ikke herpå. [Privat part] er forpligtet til at holde egne medarbejdere forsikret i nødvendigt omfang. [[Offentlig part] er selvforsikret.] 12. AFTALENS OPHØR 12.1 En part kan indstille sin deltagelse i OPI-Projektet, såfremt det aftalte budget ikke kan overholdes, eller det er åbenbart, at det fælles projektmål ikke kan opnås. Parten giver straks en begrundet meddelelse herom til den anden part [Offentlig part] er berettiget til at opsige aftalen, såfremt [offentlig part]s hjemmel til at gennemføre OPI-Projektet bortfalder. Opsigelsen får virkning fra tidspunktet for bortfaldet af hjemlen I de i punkt 12.1 og 12.2 anførte situationer kan der ikke rejses økonomiske krav mod den part, der indstiller sin deltagelse i OPI-Projektet henholdsvis opsiger aftalen. Den part, der indstiller sin deltagelse i OPI-Projektet eller opsiger aftalen, er alene berettigede til at udnytte sine rettigheder i henhold til punkt 7.1 i forhold til den Forgrundsviden, der bestod på tidspunktet, da parten indstillede sin deltagelse eller opsagde aftalen Hvis en part indstiller sit bidrag til OPI-Projektets gennemførelse, uden at en af de i punkt 12.1 eller 12.2 anførte situationer foreligger, og parten ikke har genoptaget sit bidrag inden 30 dage efter at have modtaget opfordring hertil fra den anden part, bortfalder den pågældende parts rettigheder i henhold til punkt 7 i forhold til den opnåede Forgrundsviden. Den anden part kan forlange godtgørelse af omkostningerne ved afvikling af de forpligtelser, som denne har påtaget sig som led i OPI-Projektet, og som har været påregnelige. [Dette gælder også omkostninger forbundet med afvikling af påregnelige forpligtelser påtaget i henhold til Forskningsaftalen.] [[Offentlig 12

13 part] er desuden i tilfælde af [privat part]s indstilling af deres bidrag berettiget til at forlange tilbagebetaling af de beløb, som [offentlig part] har betalt til pågældende inden for den fase, som OPI-Projektet var i på det tidspunkt, hvor [privat part] indstillede sit bidrag til OPI-Projektet.] 12.5 Den anden part kan endvidere beslutte at indstille OPI-Projektet eller at videreføre dette på grundlag af et nyt budget og/eller med nye projektdeltagere. Den part, der fortsætter OPI-Projektet er berettiget til fortsat at benytte den Baggrundsviden og Forgrundsviden, som er tilført OPI-Projektet af den part, der indstiller sin deltagelse i det omfang det er nødvendigt for videreførelsen af OPI-Projektet. Uanset hemmeligholdelsesforpligtelsen, kan den part, der fortsætter OPI- Projektet, gøre Forgrundsviden, Baggrundsviden og Fortrolige Oplysninger tilgængelige for nye projektdeltagere. Nye projektdeltagere skal i givet fald påtage sig de hemmeligholdelsesforpligtelser, som følger af nærværende aftale. 13. TVISTER 13.1 Aftalen er undergivet dansk ret Tvister mellem parterne, der udspringer af OPI-Projektet, aftalen eller parternes samarbejde herom, skal søges bilagt af parterne i mindelighed. Kan der ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved [offentlig part]s værneting. Parterne er dog berettigede til at begære en tvist, som ikke allerede er indbragt for domstolene, afgjort ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg [En tvist mellem parterne, der udspringer af eller har nær tilknytning til en tvist mellem parterne og [forskningsinstitution] eller en af parterne og [forskningsinstitution] kan tillige anlægges ved det værneting, der i henhold til Forskningsaftalen finder anvendelse på tvister mellem Forskningsaftalens parter.] 13.4 Punkt 13.2 [og 13.3] er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler. 13

14 14. UNDERSKRIFTER 14.1 Aftalen underskrives i [2] originaleksemplarer, ét til hver af Parterne. [Sted], den [dato]: For [Part1]: [Sted], den [dato]: For [Part2]: [Navn og Titel] [Navn og Titel] 14

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter OPI-AFTALE 1B Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART]

OPI-AFTALE 2A. Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-AFTALE 2A Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART] OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne,

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

OPI-AFTALE. Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven. [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt.

OPI-AFTALE. Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven. [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt. OPI-AFTALE Åbent Offentligt Privat Innovationssamarbejde baseret på 22 i Udbudsloven [Dato] [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [evt. PRIVAT PART 2] Nærværende aftale-skabelon er en opdateret udgave af aftale-skabelon

Læs mere

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse

Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse OPI-AFTALE 2B Offentligt køb af udviklingsydelse fra to eller flere private parter Artikel 16 f-undtagelse Version 14. marts 2014 REGION SYDDANMARK SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S HEEDS A/S Nærværende

Læs mere

Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad

Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad J.nr.: 7505386 ANTH/ach Kontrakten er i sin helhed et mindstekrav. KONTRAKT Om Prækommercielt indkøb af udvikling af nye, innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3

VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3 VEJLEDNING TIL OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 19. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon

Introduktion til ny OPI aftale-skabelon Introduktion til ny OPI aftale-skabelon 1 Peter Bamberg Jensen 26.05.2016 Hvorfor bruge OPI-aftaler? Udviklingsprojekter mellem offentlige og private parter rummer en række juridiske udfordringer Ligebehandling

Læs mere

KONSULENTHUS NÆSTVED OFFENTLIG/PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part

KONSULENTHUS NÆSTVED OFFENTLIG/PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part KONSULENTHUS NÆSTVED OFFENTLIG/PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og én privat part 10. september NÆSTVED KOMMUNE, CENTER FOR ARBEJDSMARKED FALCK JOBSERVICE

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Samarbejdsaftale om SPININ. Denne samarbejdsaftale aftale om SPININ er indgået mellem

AARHUS UNIVERSITET. Samarbejdsaftale om SPININ. Denne samarbejdsaftale aftale om SPININ er indgået mellem Samarbejdsaftale om SPININ Denne samarbejdsaftale aftale om SPININ er indgået mellem FIRMANAVN Adresse Postnr. CVR-nr. (herefter kaldet Iværksætteren ) Kontaktperson: og FIRMANAVN Adresse Postnr. CVR-nr.

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Offentlig Privat Innovation - juridiske udfordringer og løsningsveje - juridiske OPI modelaftaler KLs Innovationsdag 20.11.2012 Version: 20.11.2012 Peter Bamberg Jensen Baggrund - OPI-Lab D1 leverance:

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014 Udbudsbilag B Kontrakt om gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer fra perioden 2010 til 2014 under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 1. Parterne Følgende parter har indgået

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Version: LLDK 23.01.2013 PBJ Offentlig Privat Innovation - etablering af et godt samarbejde Udarbejdet af: Peter Bamberg Jensen OPI chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Hvorfor Offentligt

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Aftale om fortrolighed mellem [Myndighed] [Adresse] [Postnummer] [By] (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014 OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation 1 Århus, 23. april 2014 Version: 22.04.2014 Peter Bamberg Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation Hvorfor bruge juridiske aftaler?

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere