Vandværket. Generelle data. Langeskov Vandværk. Vesterskovvej 8, 5550 Langeskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandværket. Generelle data. Langeskov Vandværk. Vesterskovvej 8, 5550 Langeskov"

Transkript

1 Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 441.V Vesterskovvej 8, 5550 Langeskov Kontaktperson: Formand: Keld Ib Hansen Dato for besigtigelse: 5. marts 2013 Indvinding og vandforbrug i 2012 Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d. 1. marts 2028 Indvinding m 3 Vandforbrug Vandforbrug: m 3 /døgn. Natforbrug: 14,5 m 3 /t. Maks timeforbrug: 79,6 m 3 /t Vandforbrug på vandværk Ca m 3 Leveret til andre vandværker 0 m 3 Modtaget fra andre vandværker 0 m 3 Vandspild 2011: Ca. 2-3 %. 2012: 11 % sandsynligvis pga. fejl i hovedmåler. Skiftes i 2013 Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse 1 97 Landbrugsdrift Gartneridrift Industri Institutioner Skoler Hotel/camping Andet Datakilder Kerteminde Kommune februar /ABN/August 2013 Side 1

2 Gennemgang og vurdering Samlet vurdering Emne Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Ældre boringer. Alle boringer monteret med overjordiske råvandsstationer i Lavt stabilt indhold af hovedparametre. Forhøjet kloridindhold fra boring og Der er ikke kendskab til grundvandsbeskyttende tiltag. Primært landbrugsarealer. Velholdte bygninger. Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Stabilt lavt niveau af alle parametre. Ingen overskridelser de sidste 5 år. Ældre velholdte installationer. PVC og PE rør. Løbende udskiftet. Ældste rør fra slut 1960erne. 2-3% spild. Kapaciteten overstiger væsentligt det nuværende og fremtidige forbrug Flere boringer med stor geografisk spredning. Ingen Nødforsyningsforbindelse. Kan nødforsynes fra VandCenter Syd via brandhane Opfylder lovkrav og har en sund økonomi Anbefalinger Etablering af nødforsyningsforbindelse fra Kerteminde Forsyning eller VandCenter Syd. Udskiftning af udpumpningsanlæg til tidsvarende pumper med mindre kapacitet /ABN/August 2013 Side 2

3 Gennemgang og vurdering Indvindingsanlæg Sløjfet Boringer og råvandskvalitet er beskrevet i bilag 1 Udvikling i indvinding /ABN/August 2013 Side 3

4 Gennemgang og vurdering Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Indblæsning af luft igennem diffusere i bund af iltningsbassin Enkel filtrering 3 stk. åbne filtre Filterareal/-kapacitet (total) 3 x 14 m 2 = 42 m 2 Filterskyl metode / hyppighed Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Luft og vand. Hvert filter skylles ca. 2 gange om ugen. Ikke oplyst Afledes til slambassin. Udløb til Ejlmoserenden efter bundfældning m 3 rentvandsbeholder Reaktionsbassin, str. ukendt 4 stk. frekvensstyrede pumper. Kapacitet: 3 store på m 3 /t + 1 lille på 50 m 3 /t, samlet ca. 350 m 3 /t SRO anlæg med overvågning. Styres af niveau i rentvandsbeholderen Afgangstryk Foto af filter Ikke oplyst Foto af rentvandspumper Datakilder Vandværket marts 2013 Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Datakilder Stabilt lavt niveau af alle parametre Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser GEUS Kapacitetsberegning Indvinding Behandling Nominelt 196 m³/t og aktuel 99 m³/t Ca. 190 m³/t Beholder m³ Udpumpning 350 m³/t Datakilder Vandværket juni /ABN/August 2013 Side 4

5 Gennemgang og vurdering Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Datakilder 103 km Alle er udført som PVC eller PE-rør. Etableret fra slut 1960erne til nu Rambøll Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen?. SRO med overvågning af alle relevante driftsforhold. på både vandværk og boringer. Videoovervågning af vandværket Vandværk har ingen nødforsyning men kan nødforsynes fra VandCenter Syd via brandhane. Der ud over er der en teoretisk mulighed for nødforsyning fra Kerteminde Forsyning via forsyningsledning I Odensevej ved Geels Å. Datakilder Vandværket juni 2014 Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik Delvist fordi der indvindes fra boringer med relativt stor geografisk spredning men indvindingen foregår fra samme grundvandsmagasin i de 4 boringer. Velfungerende kr. ( værdipapirer og likvider) 5,63 kr./m3 og 288 kr./år. Beløb inkl. moms. Datakilder Takstblad 2013 og regnskab 2011 Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Næsten alle forbrugere i forsyningsområdet er tilkoblet. Nye udstykninger af parcelhuse kan føre til svag stigning af vandforbrug Udskiftning af rentvandspumper. Ingen Datakilder Vandværket marts /ABN/August 2013 Side 5

6 Gennemgang og vurdering BILAG 1 Vandværksbeskrivelse /ABN/August 2013 Side 6

7 Beskrivelse er et alment vandværk, som forsyner hovedparten af den tidligere Langeskov Kommune, herunder byerne Langeskov, Rønninge, Birkende, Nonnebo, Marslev, Vejruplund, Møllelovet, Holev og Bækskov, samt en række forbrugere i den tidligere Ullerslev Kommune. Vandværket er opført i 1976 og er ikke siden ombygget eller renoveret. Vandværket har fire aktive boringer (DGU nr , , og ). Vandværkets og boringernes beliggenhed fremgår af figur 1. Vandværket indgår jf. den tidligere Langeskov Kommunes vandforsyningsplan i den fremtidige forsyningsstruktur med eget forsyningsområde. Indvindingen var i 2005 ca m³. Indvindingstilladelsen er på m³/år. Vandværket har oplyst et vandspild på ca. 2 %, hvilket er meget lavt. Indvindingen sker fra de tre af boringerne fra kalklag m.u.t. og i en enkel boring fra sandlag m.u.t. Forsyningssikkerheden er mindre god, da vandværket ikke har en forbindelsesledning til andet vandværk. Vandværket kan dog nødforsynes via brandhane fra Vandcenter Syd. Med henblik på at forbedre forsyningssikkerheden har vandværket været i kontakt med Vandcenter Syd og Rolfsted Vandværk, med henblik på at etablere forbindelsesledninger. Der foreligger dog ingen konkrete aftaler. Vandværket pejler boringerne fire gange årligt med ro vandspejl for at følge vandspejlets udvikling. Vandværket følger ligeledes udviklingen i vandkvaliteten og har i de senere år observeret stigende kloridindhold. Vandværket oplyste, at de har en forventning om at kortlægningen og indsatsplanen, kan være med til at forklare det stigende kloridindhold, som de ser i nogle af deres boringer. Vandværket oplever at kloridindholdet stiger på trods af, at deres indvinding er uændret. Vandværket stiller spørgsmål ved, om det skyldes øget indvinding i området generelt. Sløjfet Figur 1 Vandværks- og boringsplaceringer Vandværket påtænker sektionering af deres ledningsnet, for herved at være bedre forberedt når eventuelle lækager opstår. Vandtabet er imidlertid lavt (1-2%), og vandværket har derfor stillet disse planer i bero. 1

8 Kemi (baseret på de senest tilgængelige vandanalyser pr ) Tabel 1 Seneste rent- og råvandsanalyser. Stoffer, hvis indhold ikke ændres væsentligt på vandværket. Stof Drikkevand Grænseværdi Natrium 25 mg/l 26 mg/l 41 mg/l 93 mg/l 37 mg/l 175 mg/l Klorid 38 mg/l 41 mg/l 67 mg/l 170 mg/l 65 mg/l 250 mg/l Fluorid 0,32 mg/l 0,32 mg/l 0,39 mg/l 0,61 mg/l 0,37 mg/l 1,5 mg/l NVOC 1,1 mg/l 1,2 mg/l 1,3 mg/l 1,4 mg/l 2,8 mg/l 4 mg/l Nitrat <0,05 mg/l <0,5 mg/l <0,5 mg/l <0,5 mg/l 0,67 mg/l 50 mg/l Nikkel 0,47 µg/l <0,03 µg/l <0,03 µg/l <0,03 µg/l <0,03 µg/l* 20 µg/l Sulfat 62 mg/l 54 mg/l 40 mg/l 45 mg/l 50 mg/l 250 mg/l i.a. ikke analyseret ** Tabel 2 Seneste rent- og råvandsanalyser. Stoffer, hvis indhold ændres væsentligt på vandværket. Stof Drikkevand Grænseværdi Jern 1,1 mg/l 1,2 mg/l 1 mg/l 0,58 mg/l 0,031 mg/l 0,1 mg/l Mangan 0,13 mg/l 0,12 mg/l 0,095 mg/l 0,073 mg/l <0,005 mg/l 0,02 mg/l Ammonium 0,18 mg/l 0,2 mg/l 0,27 mg/l 0,48 mg/l <0,006 mg/l 0,05 mg/l Nitrit <0,005 mg/l <0,005 mg/l <0,005 mg/l <0,005 mg/l <0,005 mg/l 0,01 mg/l Svovlbrinte i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,05 mg/l Methan i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 0,01 mg/l Arsen 1,1 µg/l 0,58 µg/l <0,88 µg/l 0,74 µg/l 0,38 µg/l* 5 µg/l i.a. ikke analyseret. Tabel 3 Seneste rent- og råvandsanalyser. Stof Drikkevand ph 7,1 ph 7,6 ph 7,6 ph 7,5 ph 7,4 ph Bikarbonat 274 mg/l 277 mg/l 287 mg/l 314 mg/l 286 mg/l Calcium 100 mg/l 96 mg/l 100 mg/l 100 mg/l 99 mg/l Ilt 0,9 mg/l 0,8 mg/l 0,9 mg/l 0,3 mg/l 7,4 mg/l* i.a. ikke analyseret Tabel 4 Bakteriologi Stof Dato Drikkevand Grænseværdi Coliforme bakt.37gr <1 antal/100 ml 0 pr. 100 ml Fækale colibakterier <1 antal/100 ml 0 pr. 100 ml Kimtal 22 gr <1 antal/ml 50 pr. ml Kimtal 37 gr <1 antal/ml 5 pr. ml DGU nr indvinder fra sandmagasinet og adskiller sig geokemisk fra vandværkets øvrige boringer, idet kloridkoncentrationen ligger på et naturligt lavt niveau. Boringen indvinder reduceret grundvand fra jern- sulfatzonen, vandtype C. Dette er en robust vandtype. Vandværkets øvrige boringer indvinder fra kalken, og disse boringer er alle påvirket af forhøjede kloridkoncentrationer (bilag 5-3). Klorid i DGU nr er kun let forhøjet, men der observeres en svag stigning fra mg/l i perioden I DGU nr har kloridkoncentrationen ligget relativt stabilt mellem mg/l fra 1993 til 2004, hvor kloridkoncentrationen faldt til 89 mg/l. Tilsvarende er kloridkoncentrationen i DGU nr været aftagende fra 130 mg/l i 1994 til 94 mg/l i De aftagende kloridkoncentrationer er afspejler sandsynligvis aftagende indvindingsmængder. Det anbefales, at indvindingen jævnes ud på 2

9 samtlige boringer og at den sker jævnt over døgnet. Grundvandet stammer fra jern- og sulfatzonen, vandtype C, og det er en robust vandtype over for nedsivninger fra teræn. Analyserne fra boringerne DGU nr og er forældede, hvilket bl.a. indebærer at der ikke foreligger arsenanalyser fra boringerne. 3

10 Tabel 5 Vandbehandling Anlægsforhold Råvandspumper Pumperne er forsynet med frekvensomformer Nominelle pumpeydelser: 46 m³/h 77 m³/h 46 m³/h 27 m³/h Aktuelle pumpeydelser: 30 m³/h 23,4 m³/h 15,1 m³/h 30 m³/h Indblæsning af luft igennem diffusere i bund af iltningsbassin. Enkelt filtrering over 3 åbne filtre 42 m² i alt 0,9 m (1,6-2,2 mm kvartsmateriale) Iltning/afblæsning Filtrering Filterareal Filterhøjde Reaktionsbassin, størrelse ukendt Rentvandsbeholder m³ Rentvandsbeholderen er aflåst og der er monteret alarm, der aktiveres ved adgang og herved stopper udpumpning fra vandværk. Ledningsnet Digitaliseret Bemærkninger Bygning og maskinanlæg er i god stand men skal løbende vedligeholdes. Driftsforhold Pumpestrategi Udpumpningen fra vandværket er VLT styret. Nødforbindelse Bemærkninger Oppumpningen fra boringerne styres af niveauet i rentvandsbeholderen og indkobles parvis manuelt af vandværkspasseren. Der føres ikke journal over hvilke boringer der indkobles og hvornår. Boringerne er i drift timer pr. døgn. Pumperne er forsynet med frekvensomformer. Kan nødforsynes fra Odense Vandselskab via brandhane Vandværket har ikke flowmåler på de enkelte boringer og kender derfor ikke oppumpningsmængderne fra de enkelte boringer. Vandværket kunne evt. etablere en målerbrønd nær værket, med en måler monteret på råvandsledningen til vandværket. Vandværk Beluftning Filtre Rentvandspumper Nedgang til rentvandstank 4

11 Tabel 6 Boring DGU nr , VV nr. B7 Råvandsstation Udformning Placering Terrænliggende Type Glasfiberhus Dæksel Dør / Hætte Gummiliste Glasfiber Andre åbninger Generel tilstand God Aflåselig inkl. indbrudsalarm og pumpestop Fast bund Vand i råvandsstation Aldrig Insekter/dyr Ingen Organisk materiale Intet Boringsafslutning mv. Tæt forerørsforsegling Forerørsfafslutning Topflangelukning Udluftning Pejlestuds Manometer er monteret Vandtæt strømgennemf. Bemærkninger Der mangler tætning omkring forerør, som er meget korroderet. Hulrum under bund af råvandsstation bør udfyldes, da der kan bo dyr nedenunder betonpladen. Boringsoplysninger Anvendelse Status Aktiv Anvendelse Vandindvinding Udførsels år 1971 Boringstype Filtersat boring Filterinterval 20,5-28,5 m.u.t. Filterkote 1,3 - -6,7 Boringsdybde 28,5 Magasin Smeltevandssand Terrænkote Jupiterdatabase: 21,8 DVR90 Bemærkning Boringen har artesisk vandspejl Pumper Pumpe Pumpetype Dykpumpe, SP 27-3, 30 m³/h Pumpedrift 24 timer pr. døgn, når i drift. Kører samtidig med en af de andre boringer Pumperenoveret / Aldrig renoveret efterset Pumpenedbrud Aldrig Bemærkninger Boringen er artesisk Arealanvendelse 10 meter zone Tidl. Anvendelse Kreaturgræsning, skov Belægning på areal Græs, hybenroser Vedligeholdelse Buskrydning Indhegning af boring Naturlig indhegnet af beplantning Tidl./øvrige boringer på areal/ tilknytning til vv Bemærkninger Ingen 300 meter zone Bemærkninger Landbrug, skov Forureningskilder oplyst af vandværket Bemærkninger Tidligere losseplads mod N 5

12 Tabel 7 Boring DGU nr , VV nr. B10 Råvandsstation Udformning Placering Terrænliggende Type Glasfiber hus Dæksel Dør / Hætte Gummiliste Glasfiber Andre åbninger Generel tilstand God Aflåselig inkl. indbrudsalarm og pumpestop Fast bund Vand i råvandsstation Aldrig Insekter/dyr Enkelte myrer Organisk materiale Intet Boringsafslutning mv. Tæt forerørsforsegling Forerørsfafslutning Topflangelukning Udluftning Pejlestuds Afproppet Vandtæt strømgennemf. Bemærkninger Tætning ved el installation bør forbedres for at undgå myrer. Boringsoplysninger Anvendelse Status Aktiv Anvendelse Vandindvinding Udførsels år 1972 Boringstype Filtersat boring Filterinterval 28,7-44 m.u.t. Filterkote -12, ,5 Boringsdybde 44 Magasin Kalk Terrænkote Jupiterdatabase: 16,5 DVR90 Bemærkning Ingen Pumper Pumpe Pumpetype Dykpumpe SP 46-3, 30 m³/h Pumpedrift 24 timer pr. døgn, når i drift. Kører samtidig med en af de andre boringer Pumperenoveret / Fornyet i 2007 efterset Pumpenedbrud Aldrig Bemærkninger Boringen fik nyt stigrør i 2007, samtidig med pumpeskift. Arealanvendelse 10 meter zone Tidl. Anvendelse Landbrug, engareal, Vindinge Å Belægning på areal græs Vedligeholdelse Græsslåning Indhegning af boring Tidl./øvrige boringer på Ingen areal/ tilknytning til vv Bemærkninger 10 meter zone er ikke overholdt, landbrugsdrift for tæt på boring 300 meter zone Bemærkninger Landbrug, eng, skov Forureningskilder oplyst af vandværket Bemærkninger Ingen 6

13 Tabel 8 Boring DGU nr , VV nr. B12 Råvandsstation Udformning Placering Terrænliggende Type Glasfiber hus Dæksel Dør / Hætte Gummiliste Glasfiber Andre åbninger Generel tilstand God Aflåselig inkl. indbrudsalarm og pumpestop Fast bund Vand i råvandsstation Aldrig Insekter/dyr Ingen Organisk materiale Intet Boringsafslutning mv. Tæt forerørsforsegling Forerørsfafslutning Topflangelukning Udluftning Pejlestuds Afproppet Vandtæt strømgennemf. Bemærkninger Der mangler skilt med DGU nr. på boringen. Nyere råvandsstation i pæn stand. Boringsoplysninger Anvendelse Status Aktiv Anvendelse Vandindvinding Udførsels år 1972 Boringstype Filtersat boring Filterinterval 26-40,5 m.u.t Filterkote -10, ,6 Boringsdybde 40,5 Magasin Kalk Terrænkote Jupiterdatabase: 15,9 DVR90 Bemærkning ingen Pumper Pumpe Pumpetype Dykpumpe, SP 77-2, 23,4 m³/h Pumpedrift 24 timer pr. døgn, når i drift. Kører samtidig med en af de andre boringer Pumperenoveret / Fornyet i 2007 efterset Pumpenedbrud Aldrig Bemærkninger Boringen fik nyt stigrør i 2007, samtidig med pumpeskift. 7

14 Arealanvendelse 10 meter zone Tidl. Anvendelse Landbrug, Vindinge Å Belægning på areal Landbrugsareal ofte oversvømmet af Vindinge Å Vedligeholdelse Græsslåning Indhegning af boring Tidl./øvrige boringer på Ingen areal/ tilknytning til vv Bemærkninger 10 meter zone formodes at være opretholdt, men skyldes formodentlig kun at åen ofte går over sine bredder og gør dyrkning umuligt eller vanskeligt tættere på boringen. Hvis åen ikke går over bredderne, vil der formodentlig dyrkes tættere på boringen og hermed er der risiko for at en eventuel spredning af pesticider kan foregå indenfor de 10 meter. 300 meter zone Bemærkninger Landbrug, engareal, vandløb Svineproduktion ca. 180m NV Forureningskilder oplyst af vandværket Bemærkninger Ingen 8

15 Tabel 9 Boring DGU nr , VV nr. B13 Råvandsstation Udformning Placering Terrænliggende Type Glasfiber hus Dæksel Dør / Hætte Gummiliste Glasfiber Andre åbninger Generel tilstand God Aflåselig inkl. indbrudsalarm og pumpestop Fast bund Vand i råvandsstation Aldrig Insekter/dyr Ingen Organisk materiale Intet Boringsafslutning mv. Tæt forerørsforsegling Forerørsfafslutning Topflangelukning Udluftning Pejlestuds Afproppet Vandtæt strømgennemf. Bemærkninger Nyere råvandsstation i pæn stand. Boringsoplysninger Anvendelse Status Aktiv Anvendelse Vandindvinding Udførsels år 1973 Boringstype Filtersat boring Filterinterval m.u.t. Filterkote -6, ,05 Boringsdybde 30 meter Magasin kalk Terrænkote Jupiterdatabase: 14,95 DVR90 Bemærkning Ingen Pumper Pumpe Pumpetype Dykpumpe, SP 46-3, 15,1 m³/h Pumpedrift 24 timer pr. døgn, når i drift. Kører samtidig med en af de andre boringer Pumperenoveret Fornyet i 2007, da den gamle var for stor Pumpenedbrud Aldrig Bemærkninger Boringen fik nyt stigrør i 2007, samtidig med pumpeskift. Arealanvendelse 10 meter zone Tidl. Anvendelse Kreaturgræsning/eng. Belægning på areal Græs, brakmark Vedligeholdelse Græsslåning Indhegning af boring Tidl./øvrige boringer på areal/ tilknytning til vv Gl. prøveboring , 5 meter nord for boring 13. Boringen er ikke aflåst eller sikret på nogen måde (mod forurening/hærværk). Bemærkninger Ingen markering af 10 m zone 300 meter zone Bemærkninger Engareal, landbrug Forureningskilder oplyst af vandværket Bemærkninger Ingen 9

16 Tabel 10 Boring DGU nr , VV nr. B16 Boringsoplysninger Anvendelse Status Sløjfet Anvendelse Pejle Udførsels år 1973 Boringstype Filtersat boring Filterinterval 19-23,5 m.u.t. Filterkote -2,6 - -7,1 Boringsdybde 43 Magasin Smeltevandssand og-grus Terrænkote Jupiterdatabase: 16,4 DVR90 Bemærkning Boringen er sløjfet pga. olie forurening. Boringen ligger i umiddelbar nærhed af en tidligere losseplads. Boring DGU nr Boring DGU nr Boring DGU nr

17 Boring DGU nr Undersøgelsesboring DGU nr (beliggende 5 m nord for ) Sammenfattende vurdering og anbefalinger Vandværket er velfungerende og i god stand. Forsyningssikkerheden er mindre god. Vandværket kan nødforsynes via brandslange til Odense Vandselskab. For at forbedre forsyningssikkerheden, anbefales det at lave en permanent forsyningsledning til Odense Vandselskab. Vandværkets planer om sektionering af ledningsnettet er positive, idet det giver mulighed for lækageovervågning men er også en fordel i situationer med forurening af ledningsnettet. Alle råvandsstationer er terrænliggende og i god stand. Dog bør der gennemføres tætning mellem rørgennemføringer i bund af råvandsstationen ved boring , ligesom hulrum under bundpladen i samme boring bør udfyldes, jf. foto. I boring bør tætningen ved elinstallationen forbedres, for at undgå myrer. Der er etableret råvandsmåler der registrerer den samlede indvundne vandmængde. Den gamle boring, der ligger ved siden af boring , har DGU nr Boringen findes i Jupiter databasen og er angivet udført for i 1973 som en undersøgelsesboring. Boringen har fået vv nr. boring 14. Boringen er udført til 21 meters dybde, hvor den stoppes i hårdt kalk. Såfremt vandværket ikke anvender boringen, bør den sløjfes. I fald boringen ønskes bibeholdt som evt. pejleboring, bør boringen sikres med en råvandsstation. Der mangler generelt markering af 10 meter zonerne omkring boringerne, og da de fleste boringer er placeret nær landbrugsdrift, er det vigtigt, at 10 meter zonerne opretholdes ved en eller anden form for markering. Boringerne på vandværket indvinder grundvand fra jern- og sulfatzonen, vandtype C. Dette er en robust vandtype over for nedsivninger fra terræn. Boringerne i kalken er dog påvirket af forhøjede kloridkoncentrationer, hvor der ved de seneste analyser er set aftagende kloridkoncentrationer for DGU nr og ved de seneste målinger. Disse boringer indvinder vand med de højeste kloridkoncentrationer, og de vigende koncentrationer afspejler sandsynligvis aftagende indvinding. DGU nr indvinder vand med let forhøjet, men svagt stigende kloridkoncentrationer. 11

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V01-10-0001 / 119121 Navn: Adresse: Murervej 1 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V05-0001 Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk Gennemgang og vurdering Martofte Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.00.0058.00 Martofte Vandværk Fynshovedvej 561, 5390 Martofte Formand: Jørgen Braad Jørgensen

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010 Bognæsgården Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V03-0171 Navn: Bognæsgården Adresse: Bognæsvej 33, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Skovrider Anders H. Petersen Dato for besigtigelse: 30-09-2010 Indvinding

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0012 Overbakken 20, Hejlsminde, 6094 Hejls Kontaktperson: Driftsansvarlig: Leo Schmidt, Markvej 3, 6094 Hejls, 40 97 21 80 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Gennemgang og vurdering Kerteminde Forsyning Bogensø Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.0060.00 Bogensø Vandværk Bogensøvej 329, 5390 Martofte Driftschef:

Læs mere

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson:

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V02.20.0017 Navn: Adresse: Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Formand: Poul Richard Jørgensen. Frørupvej 19. Frørup. 6070 Christiansfeld. 74568333

Læs mere

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse:

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse: Hvalsø Vandværk AMBA Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0018-02 Navn: Hvalsø Vandværk AMBA Adresse: Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer)

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Glim Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0025-00 Navn: Glim Vandværk Adresse: Helvigmaglevej 3, 4000 Roskilde Kontaktperson: Formand: Per Stallknecht Dato for besigtigelse: 07-10-2010

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0022 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Kongsted Engvej 41, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars Skjerning Indvinding og

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn.

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn. Hejls et Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0008 Hejls Overbyvej 4, 6094 Hejls Kontaktperson: Formand og driftsansvarlig: Peter Krag, Højvejen 57, 6094 Hejls, 21 26 34 44 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse:

Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse: Allerslev Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0021-00 Navn: Allerslev Vandværk I/S Adresse: Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre Kontaktperson: Formand: Knud Nielsen Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 et Generelle data Lokalitet: 621.V02.20.0008 Navn: Adresse: Løgervej 9, 6091 Bjert Kontaktperson: Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 Indvinding og

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0008 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson:

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Hjarup. et Generelle data Lokalitet: 629.V02.20.0004.00 Navn: Hjarup Adresse: Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Formand: Flemming Andreassen. Østergårdsvej 3 Hjarup. 6580 Vamdrup Tlf.:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014.

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Klitmøller Vandværk 3 øverste: Vandværksbygningens facade, med port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk Tilstandsrapport og status Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk Tilstandsrapport og status Skovgårde Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Fjellerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere