Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009"

Transkript

1 Ejendomsværdiskatten 2010 NOVEMBER 2009

2 Forord Denne vejledning beskriver de generelle regler for ejendomsværdiskat og giver eksempler på, hvordan du beregner ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og kan ikke variere fra kommune til kommune. Skatten indgår i din beregnede forskudsskat, som SKAT opkræver via eskattekortet. Den kommunale ejendomsskat (også kaldet grundskyld) beregnes derimod af din ejendoms grundværdi. Det er den enkelte kommune, der fastsætter denne sats. Kommunen opkræver skatten via indbetalingskort. Denne vejledning kommer ikke videre ind på ejendomsskatten. Ejendomsværdien fastsættes ved en offentlig ejendomsvurdering, der bliver foretaget en gang hvert andet år. Ejerboliger er sidst blevet vurderet 1. oktober 2009, og det er denne vurdering, der vil ligge til grund for din ejendomsværdiskat i både indkomståret 2009 og Du får meddelelse om vurderingen sammen med årsopgørelsen for 2009 og Du kan se ejendomsvurderingerne på skat.dk Borger Ejendomsvurdering. Ejendomsværdiskatten Du skal betale ejendomsværdiskat af såvel danske som udenlandske ejendomme. Det betyder, at du skal betale ejendomsværdi - skat af en ejendom i Danmark, uanset om du er bosat her i landet eller i udlandet. Det betyder også, at du, når du er bosat i Dan - mark, skal betale ejendomsværdiskat af en udenlandsk ejendom. Du skal betale ejendomsværdiskat af bl.a. ejerlejligheder, enfamiliehuse, tofamilie- 2 huse, sommerhuse og stuehuset til landbrugsejendomme. De fleste oplysninger om din ejendom, som skal bruges til at beregne ejendomsværdiskatten, kender SKAT. Har du rettelser til de oplysninger, der er blevet brugt ved beregning af din ejendomsværdiskat, enten i forskudsopgørelsen eller på årsopgørelsen, kan du ændre tallene via TastSelv på skat.dk.

3 Sådan beregnes ejendomsværdi skatten Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra ejendommens værdi, der er fastsat ved den offentlige ejendomsvurdering. Der skal betales 1 procent af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en progressionsgrænse på kroner. Af ejendomsværdien over progressionsgrænsen betales 3 procent i ejendomsværdiskat. Der er et loft over det beløb, som ejendomsværdiskatten beregnes af. Det betyder, at ejendomsværdiskatten af danske ejendomme bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier: Ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret Ejendomsværdien pr. 1. januar procent Ejendomsværdien pr. 1. januar Den endelige beregning af ejendomsværdi - skatten for 2010 vil fremgå af din årsopgø - relse for 2010, som du modtager i foråret Du kan få mere information om selve ejendomsvurderingen på skat.dk Borger Ejendomsvurdering. Der er specielle forhold gældende for ejendomme, der er nybygget, eller hvor der er foretaget om- eller tilbygninger (med byggetilladelse), og hvor disse ændringer ikke er omfattet af den seneste ejendomsvurdering. Disse forhold kan du læse mere om i afsnittet Ved nybygning, til- eller ombygning af bolig. Der er en grænse for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige fra år til år. Der er nogle regler for dette, der kaldes stigningsbegrænsningsreglerne. Læs mere om dette på skat.dk Borger under Bolig. Der beregnes på helårsbasis Ejendomsværdiskatten opgøres på helårsbasis for hele ejendommen. Den beregnede ejendomsværdiskat bliver nedsat forholdsmæssigt, hvis ejendommen ikke har tjent til bolig i hele det pågældende indkomstår, fx på grund af udlejning eller fordi ejendommen har været ubeboelig. Eventuelle nedslag i ejendomsværdiskatten reduceres også forholdsmæssigt. Et indkomstår udgør i denne sammenhæng 360 dage med 30 dage i hver kalendermåned. Udenlandske ejendomme Der gælder de samme regler for beregning af dansk ejendomsværdiskat, uanset om ejendommen ligger i Danmark eller i ud - landet. 3

4 Udenlandske ejendomme bliver beskattet på grundlag af den laveste af følgende tre værdier: Den ansatte ejendomsværdi pr. 1. oktober i indkomståret Den ansatte ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 procent Den ansatte ejendomsværdi pr. 1. januar Hvordan ansættes ejendomsværdien? Hvis der findes en offentlig ejendoms - vurdering for ejendommen, som kan sidestilles med en dansk vurdering, og som er godkendt af SKAT, beregnes ejendoms - værdiskatten efter samme regler, som gælder for danske ejendomme. Hvis der ikke findes en udenlandsk vurdering, der kan sidestilles med den danske, og som SKAT har godkendt, skal du selv opgøre den ejendomsværdi, der skal bruges som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskatten. Ved denne opgørelse skal du tage udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Anskaffelsesprisen/handelsværdien skal reguleres med en afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Be - reg ningsgrundlaget for ejendomsværdi - skatten udgør herefter den laveste af følgende værdier: Handelsværdien pr. 1. oktober i det aktuelle indkomstår, reguleret med afstandsprocenten Handelsværdien pr. 1. januar 2001 plus 5 procent, reguleret med afstandsprocenten Handelsværdien pr. 1. januar 2002, reguleret med afstandsprocenten. Afstandsprocenten er opgjort således: 2001: gennemsnits procent : gennemsnits procent : gennemsnits procent : gennemsnits procent : gennemsnits procent : gennemsnits procent : gennemsnits procent : gennemsnits procent 5 Handelsprisen/anskaffelsesprisen skal herefter indekseres frem eller tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001/2002 eller til det aktuelle indkomstår. Til denne indeksering bruges: et godkendt udenlandsk prisindeks OECDs indeks for udvikling i huspriser det danske sommerhusindeks. SKAT har på nuværende tidspunkt kun godkendt det svenske indeks for fritidshuse. Dette indeks kan anvendes på alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig. Vil du vide mere om det svenske indeks for fritidshuse, de anerkendte OECDindeks samt det danske sommerhusindeks, kontakt da SKAT. 4

5 SKAT kan vælge at efterprøve din opgørelse af beregningsgrundlaget. Ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten er på 1 procent af den del af handelsværdien, der ikke overstiger kr. Af handelsværdien over kr. betales 3 procent i ejendomsværdiskat. Har du købt udenlandsk ejendom efter 2001 Hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark og har købt en ejendom i udlandet efter 1. januar 2001, skal den danske ejendomsværdiskat for ejendommen beregnes på grundlag af anskaffelsesprisen, som indekseres tilbage til 2001/2002 efter ovennævnte metode. Du kan læse mere i pjecen Hus og ejerlejlighed i udlandet, i afsnittet Sådan beregnes danske ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme. Har du købt udenlandsk ejendom før 2. juli 1998 Hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark, og har købt en ejendom beliggende i ud - landet før 2. juli 1998, gives der for visse typer af ejendomme et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat. Nedslaget udgør 0,4 procent af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. Det er ikke sikkert, at det får skattemæssige konsekvenser for dig det afhænger af din betalte udenlandske skat. Sameje og tofamiliesejendomme Sameje Når flere ejere sammen ejer og bebor en et-familiesejendom, skal hver ejer kun betale ejendomsværdiskat af den del, der svarer til ejerens ejerandel af ejendommen. Ejendomsværdiskatten beregnes for hele ejendommen, som om den var eneejet, men du skal så kun betale den del af ejendomsværdiskatten, der svarer til din ejer - andel. Denne opdeling foretages som udgangspunkt automatisk af SKAT. Kun samejere, der anses for at benytte ejendommen, betaler ejendomsværdiskat. Øvrige ejere beskattes af de faktiske lejeindtægter eller en skønsmæssig lejeværdi svarende til markedslejen. Tofamiliesejendomme Når flere ejere sammen ejer og bebor en to-familiesejendom, er det ikke den samlede ejendomsvurdering for hele ejendommen, der danner grundlag for den ejendomsværdiskat, hver ejer skal betale. Det er i stedet den ejerboligværdi, der er anført for den enkelte lejlighed, der skal betales ejendomsværdiskat af. Ejendomsværdiskatten for den enkelte ejer beregnes altså uafhængigt af ejerens ejer - andel af ejendommen. Nedslag i ejendomsværdiskatten I den beregnede ejendomsværdiskat kan der gives en række nedslag. 5

6 Bolig erhvervet senest den 1. juli 1998 Er ejendommen erhvervet senest den 1. juli 1998, bliver ejendomsværdiskatten nedsat med et beløb svarende til 2 promille (0,2 procent) af beregningsgrundlaget. Både køber og sælger skal have underskrevet købsaftalen senest 1. juli For visse ejendomme nedsættes ejendomsværdiskatten desuden med et beløb, svarende til 4 promille af beregningsgrundlaget, dog maksimalt kr. pr. ejendom. Det drejer sig om ejendomme, som kun indeholder én selvstændig lejlighed/boligenhed; visse stuehuse til landbrugsejendomme mv. med tilhørende grund og have; visse skov - brugsejendomme; ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige lejligheder, og som i væsentligt omfang benyttes er - hvervsmæssigt; ejendomme over m 2, der helt eller delvist er beliggende i landzone; ejendomme, der er samnoteret med en vindmølleparcel; ejendomme af den nævnte art, der er beliggende i udlandet. Hvis ejendommen indeholder mere end én lejlighed, gives nedslaget pr. selvstændig boligenhed. For to-famileshuse gælder der dog den særlige regel, at ejendomsværdiskatten nedsættes med 4 promille af beregningsgrundlaget for hele ejendommen. Nedslaget gives ikke til ejere af ejerlejligheder og fredede ejendomme. Nedslaget bortfalder i begge tilfælde ved ejerskifte dog ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller eller samejere. edslag for ikke-beboet periode Som udgangspunkt skal du betale ejen - doms værdiskat for en bolig fra det tidspunkt, hvor ejendommen kan tjene til bolig for dig, dvs. på overtagelsesdagen. Hvis du køber en ejendom og først flytter ind efter overtagelsesdagen, får du dog Eksempler på beregning af nedslag for ejendomme erhvervet før og efter 1. juli 1998 Eksempel 1: Helårsbolig erhvervet senest 1. juli Ejendomsværdi pr procent: kr. Ejendomsværdi pr : kr. Ejendomsværdi pr : kr. Den laveste værdi anvendes i beregningen. Ejendomsværdiskat indkomståret 2010: 10 promille af kr. Nedslag 2 promille af kr. Nedslag 4 promille af kr. = kr., dog maksimalt kr. Ejendomsværdiskat indkomståret 2010 Eksempel 2: Samme ejendom som i eksempel 1, erhvervet efter 1. juli Ejendomsværdiskat indkomståret 2010: 10 promille af kr kr kr kr kr kr. 6

7 ned slag i ejendomsværdiskatten for den pe - riode, ejendommen ikke har været beboet. I visse tilfælde kan du dog blive pålagt at be tale ejendomsværdiskat tilbage fra overtagelsestidspunktet, hvis du over en længere periode ikke flytter ind i en ejendom, du ejer. Du får desuden nedslag i ejendomsværdi - skatten, hvis ejendommen har været ubeboelig i en periode. Det kan eksempelvis være, hvis ejendommen midlertidigt ikke kunne benyttes (tjene som bolig), fx på grund af reparation efter vandskade eller hærværk, hvor ruder er blevet ødelagt, og hvor installationer, elektricitets- og vandforsyning har været afbrudt. Hvis din bolig har været delvist ubeboelig, men du har boet i en del af boligen, der var egnet til beboelse, kan du klage over ejendomsvurderingen med henvisning til boligens dårlige tilstand. Hvis du får medhold i din klage, vil ejendomsværdiskatten blive reduceret. Skal du have nedsat ejendomsværdiskatten af disse grunde, kan du i TastSelv på skat.dk nedsætte skatten med det beløb, der svarer til det aktuelle antal dage. Eller du kan ringe til SKAT. Delvis udleje af boligen Ved delvis udleje menes både udleje af en del af boligen (fx et værelse) og udleje af hele boligen en del af indkomståret. Ved delvis udleje bliver ejendomsværdi - skatten nedsat forholdsmæssigt, men det afhænger af, hvilken metode for opgørelse af lejeindtægt, du vælger. I følgende tilfælde nedsættes ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt: Ved erhvervsmæssig virksomhed i egen ejendom uden vurderingsfordeling Når den regnskabsmæssige metode anvendes (fradrag for faktiske udgifter). Hvis du udlejer hele ejendommen i hele indkomståret, anses det for erhvervsmæssig udlejning, og du skal i disse tilfælde ikke betale ejendomsværdiskat. Derimod skal du betale skat af lejeindtægten. Læs mere om reglerne i pjecen Udlejning af bolig. edslag for pensionister Pensionister har desuden ret til et særligt nedslag. Det kan du læse mere om i afsnittet Særlige regler for pensionister mv. edslag for udenlandske skatter Hvis du ejer en ejendom beliggende i udlandet, og du i det pågældende land har betalt skat af ejendommen, kan du få et nedslag i den danske beregnede ejendomsværdiskat for ejendommen. Det er en betingelse for nedslaget, at skatten svarer til den danske ejendomsværdiskat, dvs. at den beregnes på grundlag af ejendommens værdi. SKAT kan kræve dokumentation for den betalte skat, herunder for beregningsgrundlaget. Nedslaget kan ikke overstige den endeligt opgjorte danske ejendomsværdiskat. 7

8 Eksempler på beregning af ejendomsværdiskatten for 2010 Nedenfor kan du se, hvordan ejendomsværdiskatten beregnes. I eksemplet er medregnet et nedsættelsesbeløb fra Dette nedsættelsesbeløb er en følge af det tidligere omtalte "loft" over ejendomsværdiskatten, der blev indført i Det er kun nogle skatteydere, der har dette nedsættelsesbeløb, og de pågældende personer vil på deres årsopgørelse kunne se teksten "fastfrosset nedsættelsesbeløb fra 2002". Eksemplerne viser, at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for den samme ejendom i samme stand med samme ejer ikke vil stige ud over ejendomsværdien for procent. Personerne i eksemplerne er henholdsvis pensionist og ikke-pensionist. Eksempel 3: Ejendommen, som er en helårsbolig, blev erhvervet senest 1. juli Ejeren er ikke-pensionist og ejer ejendommen 100 procent. Ejendomsværdier den mindste skal vælges Ejendomsværdi pr procent Ejendomsværdi pr Ejendomsværdi pr kr kr kr. Beregning af ejendomsværdiskat for promille af kr kr. Nedslag for erhvervet senest : 2 promille af kr kr. Nedslag for erhvervet senest : 4 promille af kr., dog maksimalt kr kr. Helårlig ejendomsværdiskat efter nedslag kr. Nedsættelsesbeløb fra 2002 Ejendomsværdiskat til betaling kr kr. Eksempel 4: Ejendommen er den samme som i eksempel 3 og ejes 100 procent. Ejeren er pensionist og får et pensionistnedslag ved beregning af ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdier den mindste skal vælges Ejendomsværdi pr procent Ejendomsværdi pr Ejendomsværdi pr kr kr kr. Beregning af ejendomsværdiskat for promille af kr kr. Nedslag for erhvervet senest : 2 promille af kr kr. Nedslag for erhvervet senest : 4 promille af kr., dog maksimum kr kr. Pensionistnedslag: 4 promille af kr., dog maksimum kr kr. Helårlig ejendomsværdiskat efter nedslag kr. Nedsættelsebeløb fra kr. Ejendomsværdiskat til betaling kr. 8

9 Ved nybygning, til- eller ombygning af bolig Som nævnt i afsnittet Sådan beregnes ejendomsværdiskatten, er der et loft over det beløb, som ejendomsværdiskatten beregnes af, som betyder, at ejendomme bliver be - skattet på grundlag af den laveste af tre vær dier. Men derudover kan loftet over ejen domsværdiskatten, og dermed det grundlag, som ejendomsværdiskatten beregnes af, blive omberegnet i disse tilfælde: Ved nybygning, til- eller ombygning, der kræver byggetilladelse Ved frasalg, tilkøb og ekspropriation af grundareal Ved ændret anvendelse af boligen. Om- og tilbygning Ved om- og tilbygninger foretager SKAT en omberegning af loftet i de tilfælde, hvor der siden sidste vurdering er afsluttet en byggesag på ejendommen. Omberegningen medtager kun den del af om- eller tilbygningen, der vedrører selve byggesagen. Øvrige forbedringer og moderniseringer, der måtte være foretaget tidligere eller samtidig, medtages ikke i omberegningen. En modernisering af ejendommens køkken eller badeværelse medfører derfor normalt ikke en omberegning af loftet. Frasalg, tilkøb og ekspropriation Hvis der siden sidste vurdering er sket frasalg, tilkøb eller ekspropriation, foretager SKAT en omberegning af loftet. Ombereg - ningen medtager kun den del, der vedrører frasalget, tilkøbet eller ekspropriationen. Ændret anvendelse Når du ændrer anvendelse af din ejendom, vil den omberegnede værdi af loftet enten få skattemæssig virkning året efter, du har ændret anvendelsen, eller når din ejendom overdrages til en ny ejer. Det afhænger af, om du bebor ejendommen både før og efter den ændrede anvendelse. Hvis du bebor ejendommen både før og efter, får den omberegnede værdi først virkning, når du overdrager ejendommen til en ny ejer. Virkningen af omberegningen udskydes med andre ord. Det betyder, at du skal betale ejendomsværdiskat som du plejer. Hvis eksempelvis en landmand frasælger landbrugsjorden, men fortsat bor på ejendommen, får den omberegnede værdi skattemæssig virkning året efter salget. Hvis ek - sempelvis et areal med en ejerbolig inddrages i byzone, udskydes virkningen af den omberegnede værdi til efter et ejerskifte. Læs eventuelt mere i pjecen Ejendomsvurdering. Er der tale om mere specielle forhold, kan du få hjælp og vejledning hos SKAT på telefon

10 Særlige regler for pensionister mv. Personer, der er fyldt 65 år, får et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat på 4 promille af den ejendomsværdi, der er fastsat for den pågældende ejendom. Ned slaget er dog begrænset til maksimalt kr. for helårshuse og kr. for sommerhuse. Nedslaget afhænger af din indkomst. Det vil sige, at nedslaget nedsættes med 5 procent af et indkomstgrundlag over kr. for enlige og over kr. for gifte pensionister (beløbene er for 2009 og reguleres årligt). Indkomstgrundlaget omfatter den personlige indkomst plus den samlede positive kapitalindkomst plus den samlede positive aktieindkomst (bortset fra dansk aktieudbytte op til kr. for enlige og kr. for ægtefæller). Skattestoppet omfatter ikke indkomstgraduering af pensionistnedslaget. Det betyder, at hvis du er pensionist og din indkomst stiger, vil dit pensionistnedslag blive reduceret eller helt bortfalde, og du kan derved komme til at betale mere i ejendomsværdiskat end tidligere år. Er du efterlevende ægtefælle til en afdød pensionist, har du også ret til pensionistnedslaget, hvis du bliver boende i en ejendom, som har tilhørt en af jer, og I ikke var separerede ved dødsfaldet. Hvis du indgår nyt ægteskab, mister du retten til pensionistnedslaget. Følgende eksempel viser, hvordan et ægtepar får nedsat pensionistnedslaget på grund af for høj indkomst. 10

11 Eksempel 5: Ægtepar, hvor den ene ægtefælle eller begge er fyldt 65 år. Helårsbolig købt senest 1. juli 1998 (og derfor med ret til nedslag på henholdsvis 2 og 4 promille). Ejendomsværdi kr. Indkomståret 2010 / Indkomstgrundlag Ægteparrets samlede personlige indkomst kr. Ægteparrets samlede positive netto-kapitalindkomst kr. Ægteparrets samlede positive aktieudbytte over kr kr. Samlede indkomst kr. Bundfradrag ved indkomstgraduering for ægtepar kr. Grundlag for reduktion af pensionistnedslaget kr. Beregning af pensionistnedslag Ejendomsværdiskat 10 promille af kr kr. Nedslag på 2 promille af kr kr. Nedslag på 4 promille af kr., dog maksimalt kr kr. Nedslag for pensionister på 4 promille af kr., maksimalt kr kr. Ejendomsværdiskat før indkomstgraduering kr. Nedsættelse af pensionistnedslaget, 5 procent af kr. Samlet ejendomsværdiskat efter indkomstgraduering: kr kr kr kr. Hvis du vil klage Hvis du vil klage over beregningen af din ejendomsværdiskat, skal du sende klagen til dit lokale skatteankenævn. Du finder adressen på dit lokale skatte - ankenævn på skat.dk/kontakt. Ønsker du at klage over selve ejendoms - vurderingen, skal din klage være skriftlig og begrundet. Det vil sige, at du skal oplyse, hvad du er uenig i og hvorfor. Adressen står på den meddelelse, du har fået om vurderingen. 11

12 Ejendomsværdiskatten 2010 Denne pjece handler om reglerne for beskatning af ejerbolig, efter ejendomsværdiskatteloven. Alle SKATs pjecer ligger på Enkelte kan du også få hos SKAT, kommunens borgerservice og på mange biblioteker. Opdatering af denne pjece ved eventuelle lovændringer og rettelser sker alene i internetversionen. Læs aktuel information fra SKAT på Udgivet af SKAT Telefon Mail via Adresser på skattecentre ses på ISBN P-serien nr. 19 Version 11.0 Tryk Schultz Grafisk

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0044 Dato: 8. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217-221 og 223 af 23. april 2008. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 252 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Forslag til Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM 1 Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM2008.274 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Ejendomsværdiskat. Læs her om de gældende regler og seneste nyheder, der omhandler dansk ejendomsværdiskat.

Ejendomsværdiskat. Læs her om de gældende regler og seneste nyheder, der omhandler dansk ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskat Læs her om de gældende regler og seneste nyheder, der omhandler dansk ejendomsværdiskat. Indhold Hvis du ikke er fortrolig med regler og fremgangsmåde, bør du læse teksten længere nede.

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Analyse 10. oktober 2013

Analyse 10. oktober 2013 10. oktober 2013 Regionale forskelle i ejendomsbeskatningen Af Christian Heebøll, Rasmus Larsen og Esben Anton Schultz Denne analyse belyser den regionale udvikling i ejendomsbeskatningen fra 1992 og frem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven 2008/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0015 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009.

SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. SKBE09 Skatteberegning 2009 1 SKBE09 Skatteberegning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, oktober 2008. SKBE09 Skatteberegning 2009 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2009. Understøttede

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven LBK nr 486 af 14/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0160556 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1347 af 03/12/2013

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Lempet beskatning af stuehuse

Lempet beskatning af stuehuse - 1 Lempet beskatning af stuehuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En landmand fik ved Østre Landsret medhold i, at et stuehus kunne sælges skattefrit, selv om landmanden var flyttet fra

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Rådighed over selskabets sommerhus

Rådighed over selskabets sommerhus - 1 Rådighed over selskabets sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der har fået stillet bil, bolig, båd eller sommerhus til rådighed af eget selskab, er omfattet af

Læs mere

Nyhedsbrev 2017 CARE UDLAND. Ejendomsmægler. Opdatering af franske skatter, afgifter mv

Nyhedsbrev 2017 CARE UDLAND. Ejendomsmægler. Opdatering af franske skatter, afgifter mv Nyhedsbrev 2017 CARE UDLAND Helle Skovby Michael Skovby Nielsen Opdatering af franske skatter, afgifter mv 27.07.2017 Nye OECD ejendomspris indekser dansk ejendomsværdiskat OECD har offentliggjort indekserne

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd

Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august 2016 Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd Hovedbudskaber Bevar grundskylden det er en god skat Ophæv skattestoppet på ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab - 1 Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Regeringens udspil til boligbeskatning

Regeringens udspil til boligbeskatning - 1 Regeringens udspil til boligbeskatning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge lancerede regeringen et udspil til den fremtidige boligbeskatning i Danmark. Skattestigninger er ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere