Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune."

Transkript

1 Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup Højskole ejer matr. nr. 4g, 5l, 8b, 8c, 2c og 2e, Testrup by, Mårslet med bygninger, inventar og haveanlæg. Testrup Højskole har til formål at drive og videreføre den eksisterende institution som højskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. 2 Skolens drift Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og elevforeningen, betaling fra elever og kursister, tilskud fra det offentlige samt indtægter fra udlejninger, arrangementer og kurser, der ikke støttes i henhold til højskoleloven. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f. eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. Værdipapirer skal noteres på institutionens navn og forsynes med påtegning om, at der ikke kan disponeres herover uden samtykke fra bestyrelsen for institutionen. 3 Bestyrelsens sammensætning Den selvejende institution Testrup Højskole ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er skolens højeste myndighed. Af bestyrelsens medlemmer udpeges tre af Testrup Højskoles skolekreds og vælges fire af Testrup Højskoles Elevforening. Medlemmer af bestyrelsen for Testrup Højskole vælges for en periode af 4 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 1

2 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo samt have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke modtage honorarer af skolens midler. Leder, lærere og andet personale under institutionen samt aktuelle elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen - heller ikke som repræsentant for andre - eller deltage i valg til bestyrelsen. 4 Skolekredsens repræsentation i bestyrelsen Skolekredsens formål er at støtte højskolen i dens fortsatte arbejde som folkehøjskole. Som medlem af skolekredsen kan optages personer, som viser interesse for skolens arbejde. Optagelse skal godkendes af skolekredsens bestyrelse, hvis afgørelse kan indankes for generalforsamlingen, både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. Medlemskab af skolekredsen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. Skolekredsens bestyrelse vælger af sin midte tre medlemmer til Testrup Højskoles bestyrelse. For de af skolekredsen valgte gælder, at to og en afgår hvert andet år. 5 Elevforeningens repræsentation i bestyrelsen Til Testrup Højskoles bestyrelse vælger elevforeningen, jf. 3, stk. 2, to tidligere elever på Testrup Højskole og to personer med interesse for højskolen. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra elevforeningen sker ved urafstemning blandt elevforeningens medlemmer. De fire medlemmer af Testrup Højskoles bestyrelse, valgt af elevforeningen, afgår to og to hvert andet år. 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelser og vilkår for tilskud overholdes. 2

3 Bestyrelsen ansætter en forstander til at lede institutionens daglige drift. Desuden skal bestyrelsen efter forstanderens indstilling godkende ansættelse og afskedigelse af skolens faste lærere. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt byggeri. Bestyrelsen godkender de overordnede kursus- og undervisningsplaner og er ansvarlig for fastsættelsen af kursuspriser samt udarbejdelsen af driftsregnskab og status. Stk. 5 Bestyrelsen er pligtig til at underrette ministeriet om højskolens nedlæggelse. 7 Bestyrelsens arbejde m.v. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffesved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, føres til referat. Ethvert medlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet, som opbevares på skolen. Referatet skal godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Institutionen forpligtes ved underskrift af formanden, tillige med to bestyrelsesmedlemmer. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog et kvalificeret flertal af den samlede bestyrelse (dvs. mindst 5 medlemmer). Stk. 5 Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6 Skolens forstander og en repræsentant for fastansatte lærere og funktionærer deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan dog beslutte at holde møder, hvori kun deltager bestyrelsesmedlemmer, når sager af personlige karakter for forstander og medarbejdere behandles. Stk. 7 Alle deltagere ved bestyrelsesmøderne har tavshedspligt, når hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt. 3

4 Stk. 8 Et bestyrelsesmedlem kan ikke modtage honorar for arbejde, der påhviler vedkommende i kraft af bestyrelsesposten. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8 Skolens daglige ledelse Skolens daglige ledelse forestås af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Forstanderen ansætter og afskediger skolens personale efter samråd med skolens medarbejderråd, bestående af fastansatte lærere og funktionærer. Fastansættelse af og afskedigelse af lærerpersonale kan dog kun ske efter samråd med bestyrelsen. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. 9 Medarbejderråd Medarbejderrådet består af forstanderen og skolens faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. Medarbejderrådet tager stilling til de overordnede retningslinjer for skolens virke, herunder kursusstrukturen og den faglige profil. Desuden høres det i bygningssager, økonomiske spørgsmål, samt ved ansættelse og afskedigelse af fast personale. 10 Regnskab og revision Skolens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab for skolen skal foreligge hvert år inden 1. maj og afleveres til revision til en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Regnskabet skal underskrives af alle bestyrelsens medlemmer, som samtidig skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. 4

5 Revisionen sker i overensstemmelse med gældende regler for de frie kostskoler. Revisor må ikke være ejer af eller revisor for selskaber eller virksomheder, som Testrup Højskole har et væsentligt økonomisk mellemværende med. 11 Vedtægtsændringer Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages efter at være vedtaget af et kvalificeret flertal (dvs. mindst 5 medlemmer) af den samlede bestyrelse på to bestyrelsesmøder med mindst 4 ugers mellemrum. Det er en betingelse for fortsat statslig støtte, at ændringerne godkendes af ministeriet. 12 Nedlæggelse Skulle forholdene stille sig således for institutionen ud i fremtiden, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte skolens drift i overensstemmelse med dens formål, skal bestyrelsen træffe beslutning om skolens ophør. Beslutning om nedlæggelse skal træffes af et kvalificeret flertal (dvs. mindst 5 medlemmer). I tilfælde af nedlæggelse har bestyrelsen ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overført til behandling i skifteretten eller ved en af undervisningsministeriet godkendt likvidation. Eventuelle overskydende midler i forbindelse med skolens ophør skal anvendes til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. 13 Ikrafttræden Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter af 1. august 1998, træder i kraft den 24. april Testrup den 9. marts 2013 Nanna Rørdam Knudsen (formand) Mette Bock Niels Pugholm Lise Skjold Anne Mette Borup Jensen (næstformand) Margrethe Bogner Keld Schmidt-Møller 5

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. OrkesterEfterskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere