Arbejdsgivernes Elevrefusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgivernes Elevrefusion"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Arbejdsgivernes Elevrefusion Arbejdsgivernes Elevrefusion ER

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 AER i kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens beretning 5 Administration 11 Administration 11 Påtegninger 15 Ledelsens regnskabspåtegning 15 Intern revisors erklæringer 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Regnskab 18 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 23 AER s ledelse 25 Bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 25 Supplerende oplysninger 26 Kort om AER 26 2

3 AER i kort fortalt Årets resultat blev et underskud på 274 mio. kr., og ultimo 2012 var egenkapitalen negativ med mio. kr. AER-bidraget blev pr. 1. januar 2012 forhøjet fra kr. årligt pr. fuldtidsmedarbejder til kr. Arbejdsgivernes bidrag til VEU blev samtidig reguleret til 557 kr. pr. fuldtidsansat. for elever. Såvel antallet af arbejdsgivere som antallet af elever, der modtog lønrefusion, var på niveau med Administrationsomkostningerne beløb sig til 74 mio. kr. svarende til 325 kr. pr. elev, hvilket er 25 kr. lavere end i AER indtægtsførte mio. kr. i arbejdsgiverbidrag. AER s regnskabsmæssige udgifter var i alt mio. kr., hvilket var 421 mio. kr. lavere end i Der blev udbetalt lønrefusion til arbejdsgivere Pr. 31. december 2012 skiftede AER navn til AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - som følge af en ændring af AER-loven, vedtaget af Folketinget den 17. december Samtidig blev der gennemført en række ændringer med hensyn til præmie, bonus og løntilskud. 3

4 Femårsoversigt Hovedtal i mio. kr Indtægter Arbejdsgiverbidrag Regulering i tilgodehavende arbejdsgiverbidrag Overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning Indtægter i alt Refusioner og tilskud Lønrefusion EGU-løntilskud Befordringstilskud Mobilitetsfremmende ydelser Tilskud til faglige udvalg mv Bidrag til VEU-godtgørelse Præmie- og bonusordning Refusioner og tilskud i alt Administrationsomkostninger Renteposter Årets resultat Egenkapital ultimo Balancesum Nøgletal Administrationsomkostninger pr. omfattet elev (i kr.) ) Der blev udbetalt mio. kr. i præmie og bonus i Reguleringen af forventede udbetalinger på 186 mio. kr. medførte, at de regnskabsmæssige udgifter blev mio. kr. i ) Der blev udbetalt mio. kr. i præmie og bonus i Reguleringen af forventede udbetalinger på 540 mio. kr. medførte, at de regnskabsmæssige udgifter blev mio. kr. i ) Der blev udbetalt mio. kr. i præmie og bonus i Reguleringen af forventede udbetalinger på mio. kr. medførte, at de regnskabsmæssige udgifter blev mio. kr. i

5 Ledelsens beretning I. ÅRETS RESULTAT Ledelsesforhold AER s økonomiske rammer fastsættes i Finansloven af Folketinget. AER s bestyrelse har indstillingsret med hensyn til takster for lønrefusion, mens arbejdsgivernes bidrag, som udgør indtægtsgrundlaget for AER, fastsættes af Folketinget. Årets resultat Årets resultat blev et underskud på 274 mio. kr., der primært kan henføres til indtægter fra arbejdsgiverbidrag på mio. kr. og samlede udbetalinger på mio. kr. For året var der forventet et underskud på 887 mio. kr. I det lys er årets resultat isoleret set tilfredsstillende, hvorimod misforholdet mellem indtægter og udgifter fortsat ikke er tilfredsstillende. I 2012 udgjorde de regnskabsmæssige udgifter til lønrefusion mio. kr., hvilket er 81 mio. kr. mindre end i De regnskabsmæssige udgifter til Præmie- og bonusordningen udgjorde mio. kr. i 2012, et fald på 400 mio. kr. i forhold til året før. Af de indbetalte arbejdsgiverbidrag blev mio. kr. overført til Ministeriet for Børn og Undervisning til godtgørelse af deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). Administrationsomkostningerne beløb sig til 74 mio. kr., hvilket var 4 mio. kr. lavere end i Administrationsomkostningerne svarer til 325 kr. pr. elev, hvilket er et fald på 25 kr. i forhold til Årets resultat medførte en væsentlig forringelse af egenkapitalen, der ved årets udgang var negativ med mio. kr. II ÅRETS AKTIVITETER Generelt I 2012 blev der registreret en tilgang på nye elever, hvilket er på niveau med I forhold til uddannelsesindgange blev den største stigning registreret på uddannelserne Transport og logistik samt Produktion og udvikling, hvor tilgangen steg med hhv. 258 og 206 elever, svarende til 15 og 11 pct. i forhold til Det største fald i tilgang blev registreret på Sundhed, omsorg og pædagogik samt Bil, fly og andre transportmidler, hvor tilgangen faldt med henholdsvis 616 og 295 elever, svarende til 6 pct. og 14 pct. i forhold til pct. af den udbetalte lønrefusion blev udbetalt for kvinder mod 48 pct. for mænd. 51 pct. af de lønrefusionsberettigede elever var kvinder, mens 49 pct. var mænd. Der blev ydet lønrefusion til arbejdsgivere i 2012, hvilket svarer til niveauet i De offentlige arbejdsgiveres andel af de samlede udbetalin- 5

6 Udgifter til lønrefusion Arbejdsgiverbidrag, årlig indbetaling pr. fuldtidsansat Mio. kr. Kr Bidrag i henhold til aftale om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Ekstraordinære bidrag jf. Praktikaftalen i 2011 Ekstraordinære bidrag jf. Praktikaftalen i 2010 Formålsbestemt bidrag VEU bidrag ger af lønrefusion udgjorde 48 pct. i 2012 mod 46 pct. i Stigningen skyldes dels en høj tilgang af elever inden for Sundhed, omsorg og pædagogik i de foregående år, dels at en relativt stor andel af SOSU-eleverne var voksenelever. De regnskabsmæssige udgifter til præmie og bonus udgjorde mio. kr. i I alt blev der udbetalt præmie og bonus til arbejdsgivere for elever. De offentlige arbejdsgiveres andel af de samlede præmie og bonusudbetalinger var 36 pct. i 2012 mod 39 pct. i Faldet skal ses i lyset af harmoniseringen af reglerne for udbetaling af præmie og bonus således, at det fra 1. januar 2012 ikke længere var muligt at modtage præmie og bonus for både trin 1 og 2 på SOSU-uddannelsen. De offentlige arbejdsgiveres andel af de indbetalte arbejdsgiverbidrag udgjorde 31 pct. i De private arbejdsgiveres andel udgjorde 69 pct. praktikpladser, hvoraf knap 2,3 mia. kr. skulle finansieres af arbejdsgiverne via AER. AER s andel af udgifterne blev finansieret ved en forhøjelse af AER-bidraget med 389 kr. årligt i perioden fra 2012 til Dermed udgjorde arbejdsgivernes bidrag til AER kr. pr. fuldtidsansat i 2012, hvilket er det højeste niveau i AER s historie. Aftalen blev udmøntet ved en ændring af AER-loven den 21. december Enklere administration, høj brugertilfredshed AER lægger i den daglige administration afgørende vægt på at realisere de politiske aftaler. De gentagne ændringer af regelsættet ofte implementeret med kort varsel er løbende fulgt op af omlægninger af arbejdsgange og it-løsninger med fokus på at levere korte svartider, høj driftsstabilitet og tilgængelighed for arbejdsgiverne. Aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 Regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2011 aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser i Aftalen videreførte Præmie- og bonusordningen samt løntilskudsordningen vedrørende EGU-elever i Aftaleparterne afsatte ca. 2,6 mia. kr. til den forstærkede indsats for ATP Koncernen gennemfører løbende eksterne målinger af brugernes tilfredshed med den service, som AER s kunderådgivere yder ved telefoniske henvendelser. I lighed med årene før var resultatet af målingen, gennemført i efteråret 2012, positivt. Af de adspurgte udtrykte 89 pct. generel tilfredshed med telefonbetjeningen i forbindelse med udbetalinger, 82 pct. gav udtryk for, at også ventetiden var acceptabel, mens 96 pct. fandt kunderådgiverne venlige og imødekommende. 6

7 III ØKONOMI Bidrags- og refusionssatser for 2012 Folketinget fastsatte for 2012 det samlede arbejdsgiverbidrag for 2012 til kr. pr. fuldtidsansat, som sammensættes således: det formålsbestemte AER-bidrag på kr. VEU-bidraget på 557 kr. ekstraordinært bidrag for på 299 kr. Præmie- og bonusordningen i 2012 på 389 kr. Refusionssatserne blev reguleret svarende til bestyrelsens indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning. Udviklingen i likviditet og egenkapital i 2012 Egenkapitalen var ved udgangen af 2012 negativ med mio. kr., hvor den ultimo 2011 var negativ med mio. kr. Ved udgangen af 2012 var den samlede likviditet negativ med mio. kr. Det var en forværring på 660 mio. kr. i forhold til udgangen af 2011, hvor likviditetsunderskuddet udgjorde mio. kr. Likviditetsunderskuddet er oparbejdet gennem de seneste tre år, og er yderligere forøget som følge af videreførelsen af Præmie- og bonusordningen i Likviditetsunderskuddet er opstået, fordi tidligere ændringer af Præmie- og bonusordningen ikke var fuldt finansieret, og fordi der er forskel på tidspunkterne for arbejdsgivernes indbetaling af bidrag og AER s udbetaling af ydelser. Likviditetsunderskuddet i 2012 blev dækket ind via en statsgaranteret kredit, stillet til rådighed af AER s sædvanlige bankforbindelse. Administration Omkostningerne til administration beløb sig i 2012 til 74 mio. kr. mod 78 mio. kr. i Omkostningerne pr. elev udgjorde 325 kr. i 2012 mod 350 kr. i Faldet i nøgletallet kan primært henføres til faldet i administrationsomkostningerne. Analyser AER opdaterede i 2012 analysen Erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvens. Analysen er tilgængelig på AER s hjemmeside. IV. SAMFUNDSANSVAR AER udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket omfatter såvel hensyn til miljø og ressourceforbrug, som de medarbejdere, der administrerer AER. Medarbejderne er ansat i ATP Koncernen, hvor der blandt andet er sat fokus på at have en stabil og veluddannet medarbejderportefølje, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. Der henvises til ATP Koncernens årsrapport for 2012, hvor samfundsansvar er omtalt i ledelsesberetningen samt i en særskilt artikel. 7

8 V. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUT- NINGEN Der er fra balancedagen og frem til underskriftstidspunktet ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. VII. REFORM AF ADGANGEN TIL ERHVERVSUDDANNEL- SERNE MV. Anbefalinger fra Erhvervsuddannelsesudvalget Regeringen nedsatte i august 2012 Erhvervsuddannelsesudvalget, der skal fremlægge konkrete anbefalinger til langsigtede og holdbare løsninger på praktikpladsområdet, herunder modeller for målretningen af erhvervsuddannelserne mod unge under 25 år. Udvalget skal samtidig udarbejde forslag til nye tiltag, som styrker og videreudvikler de nuværende tilbud på erhvervsuddannelsesniveau i voksen og efteruddannelsessystemet, hvor ufaglærte voksne kan få et målrettet tilbud bl.a. baseret på erhvervede kompetencer. Erhvervsuddannelsesudvalget afgav i oktober 2012 delrapportering til regeringen for udvalgets fase I, med anbefalinger til praktikpladsunderstøttende initiativer og en bedre uddannelsesgaranti. Udvalget forventes at aflevere delrapport for fase II i april/maj Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik den 8. november 2012 en aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I den forbindelse blev det aftalt, at AER-bidraget omlægges til et bredere uddannelsesbidrag AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) den nuværende Præmie- og bonusordning for uddannelsesaftaler afvikles pr. 31. december 2012 der etableres en ny midlertidig Præmie- og bonusordning i 2013 for uddannelsesaftaler, som målrettes unge under 25 år, således at der i 2013 kan modtages et beløb på op til kr. pr. aftale arbejdsgiverne overtager statens finansieringsansvar for skolepraktikydelsen pr. 1. januar 2013 den nuværende løntilskudsordning for arbejdsgivere, der ansætter EGU-elever, på 30 kr. i timen afvikles den 31. december 2012 der etableres en ny midlertidig løntilskudsordning i 2013 for arbejdsgivere, der ansætter EGU-elever under 25 år, på 14 kr. i timen den nuværende løntilskudsordning for arbejdsgivere, der ansætter elever, som uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, gøres permanent. Den politiske aftale blev hastebehandlet af Folketinget, som vedtog en ændring af AER-loven den 17. december 2012 med ikrafttræden den 1. januar Ministeriet for Børn og Undervisning har beregnet, at aftalen vil medføre udgifter på 3,1 mia. kr., som bl.a. finansieres 8

9 af arbejdsgiverne via en omlægning af AER til AUB. Ministeriet forventer, at bidraget pr. fuldtidsansat, på baggrund af forudsætningerne bag aftalen, vil kunne videreføres på et uændret niveau i 2013 på kr. Fra 2014 øges bidraget alt andet lige, set i forhold til en situation, hvor aftalen ikke var indgået. ville falde bort med udgangen af 2012, hvorfor der ikke var afsat midler til videreførelse af ordningen. Udgangspunktet for AER s budget og bidraget til Finansloven var det gældende arbejdsgiverbidrag for 2012 på kr., som alene var tilstrækkeligt til at finansiere Præmie- og bonusordningen indtil udgangen af Aftaleparterne forventer at genoptage forhandlingerne i 2013, når Erhvervsuddannelsesudvalget har afsluttet fase II. Denne fase vil omfatte anbefalinger om blandt andet adgangen til erhvervsuddannelserne, uddannelsernes indhold, struktur, og kvalitet samt målretningen af erhvervsuddannelserne og i særlig grad praktikpladserne mod unge, samtidig med at der sikres bedre tilbud til voksne. I forlængelse af Erhvervsuddannelsesudvalgets fase II forventes det, at aftaleparterne drøfter den udskudte omlægning af finansieringen af VEU-godtgørelsen. VII. FORVENTNINGER TIL 2013 Finansiering Arbejdsgivernes bidrag til AER fastsættes hvert år af Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven. Forinden har AER s bestyrelse afgivet et budget til Ministeriet for Børn og Undervisning over forventede udgifter og indtægter. I maj 2012 tog AER s bidrag til Finanslov 2013 udgangspunkt i en forventning om, at Præmie- og bonusordningen Med vedtagelsen af Finanslov 2013 blev det samlede arbejdsgiverbidrag til AER fastsat til kr. pr. fuldtidsansat. Heraf udgør det formålsbestemte bidrag inklusiv ekstraordinære bidrag i alt kr. pr. fuldtidsbeskæftiget, og VEU-bidraget 566 kr. Udgifter Udgiften til lønrefusion er i 2013 budgetteret til mio. kr., hvilket er på niveau med Refusionssatserne i 2013 blev fastsat i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning. Det betyder, at refusionssatserne for første til fjerde læreår i 2013 er fastsat til henholdsvis kr., kr kr. og kr. pr. skoleuge, mens satsen for voksenelever er fastsat til kr. Etableringen af en midlertidig Præmie- og bonusordning i 2013 er budgetteret til 696 mio. kr., som finansieres via AUBbidraget. Udgifterne hertil henføres regnskabsmæssigt til Administrationsomkostningerne er estimeret til at stige fra 9

10 74 mio. kr. i 2012 til 81 mio. kr. i 2013 bl.a. på grund af implementeringer af de vedtagne lovændringer. Likviditetsunderskuddet ventes at blive større end tidligere år. Parterne bag aftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti har således i aftalen tilkendegivet, at aftalen vil indebære en midlertidig forringelse af AER s likviditet, og at der derfor skal tilvejebringes en forøget statsgaranti til AER. På den baggrund har Ministeriet for Børn og Undervisning udstedt en statsgaranti på op til 5 mia. kr. til fortsat dækning af likviditetsunderskuddet i For 2013 budgetteres med et samlet overskud på 340 mio. kr. og en negativ egenkapital ultimo 2013 på mio. kr. Ministeriet for Børn og Undervisning har oplyst, at det som følge af finansieringsomlægningen forventes, at det er muligt at reducere det akkumulerede underskud i AER fra 2013 til AER har også noteret sig, at ministeriet forudsætter, at størrelsen af arbejdsgiverbidraget fortsat vil bygge på et hvile i sig selv-princip. Ole Bonde Larsen formand Tomas Frydenberg Koncerndirektør 10

11 Administration Tilgang til erhvervsuddannelserne som andel af samtlige årige Antal lønrefusionsberettigede kvinder og mænd Pct. Antal elever Kvinder Mænd Årets udgifter blev i 2012 på mio. kr. Dette var et fald på 413 mio. kr. i forhold til 2011, hvor årets udgifter var mio. kr. Udgifter til lønrefusion udgjorde mio. kr. i 2012, hvilket var på niveau med 2011, hvor udgifterne udgjorde mio. kr. i 2012, var på niveau med Der blev i 2012 udbetalt for i alt elever. I 2012 blev der udbetalt lønrefusion for skoleuger. Dette er et fald svarende til 5 pct. i forhold til 2011, hvor antallet var på skoleuger. Det færre antal skoleuger var forklaringen på, at udgifterne til lønrefusion faldt i Udbetalingerne til præmie og bonus steg fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. i På grund af en lavere regulering i hensættelserne til forventede udbetalinger, er de regnskabsmæssige udgifter dog faldet fra mio. kr. i 2011 til mio. kr. i Udgifter til VEU-godtgørelsen udgjorde mio. kr., hvilket var på niveau med 2011, hvor udgifterne udgjorde mio. kr. Lønrefusion Tilgangen af lønrefusionsberettigede elever var i 2012 på elever. Dette er på niveau med 2011, hvor tilgangen var på elever. Set i forhold til hele årgangen af årige faldt andelen af elever, der tager en erhvervsuddannelse med lønrefusion, fra 6,2 pct. i 2011 til 6,0 pct. i Set over en længere periode faldt andelen af elever markant i 2009, som er året hvor den økonomiske krise for alvor slog igennem. I 2010 steg andelen igen, men har siden været svagt faldende, og ikke på niveau med perioden før Det samlede antal elever, der blev udbetalt lønrefusion for Fordelingen af elever på uddannelsesindgange blev kun ændret på enkelte områder i forhold til Andelen af elever, der er udbetalt lønrefusion for, på Sundhed, omsorg og pædagogik steg i 2012 og omfattede 32 pct. af de lønrefusionsberettigede elever mod 31 pct. i Modsat faldt andelen af elever på Bygge og anlæg fra 13 pct. i 2011 til 11 pct. i Andelen af elever på Merkantil forblev på 19 pct. Indenfor de øvrige, mindre indgange var andelen af lønrefusionsberettigede elever på samme niveau som i I 2012 fortsatte udviklingen fra 2011, hvorefter der blev udbetalt mere i lønrefusion for kvinder end for mænd. Således fordelte lønrefusionen sig i 2012 med 52 pct. på kvinder og 48 pct. på mænd. Baggrunden herfor var dels, at andelen af kvinder de seneste år er steget; i 2012 var der for første gang flere lønrefusionsberettigede kvinder (51 pct.) end mænd (49 pct.), og dels at kvinder i højere grad var voksenelever med ret til den højere lønrefusionssats. I 2012 modtog arbejdsgivere lønrefusion. Antallet svarer til 2011, hvor arbejdsgivere modtog lønrefusion. 11

12 Antal elever der har fået voksenelevsats fordelt på køn Antal Mænd Kvinder Antal elever som arbejdsgiver har modtaget præmie og bonus for Antal elever De offentlige arbejdsgiveres andel af de samlede udbetalinger af lønrefusion udgjorde 48 pct. en stigning i forhold til 2011, hvor de offentliges andel udgjorde 46 pct. Stigningen skyldes en højere andel af lønrefusionselever, herunder voksenelever, inden for området Sundhed, omsorg og pædagogik, hvor hovedparten af arbejdsgiverne indenfor denne indgang er offentlige. Voksenelever AER har i 2012 udbetalt 884 mio. kr. i lønrefusion for voksenelever, svarende til 32 pct. af de samlede lønrefusionsudbetalinger. Dette er på niveau med 2011, hvor AER udbetalte 870 mio. kr. i lønrefusion for voksenelever, svarende til 31 pct. af de samlede udbetalinger til lønrefusion. I 2012 blev der udbetalt voksensats for elever, hvilket er på niveau med 2011, hvor antallet af voksenelever var på Fordelingen af voksenelever på køn har ligeledes været stabil fra 2011 til Der var kvindelige voksenelever i 2012 og mandlige voksenelever. Præmie og bonus De regnskabsmæssige udgifter til præmie og bonus udgjorde mio. kr. i Heraf udgjorde udbetalinger mio. kr. og regulering i hensættelsen til forventede udbetalinger var negativ med 186 mio. kr. Hensættelsen dækker krav vedrørende præmie- og bonusberettigede uddannelsesaftaler indgået i 2012 og tidligere. Tilgangen af elever, som berettigede deres arbejdsgiver til præmie og bonus, var i 2012 på niveau med Tilgangen af præmieringsberettigede elever var på i I 2012 modtog arbejdsgivere præmie og bonus for elever. Dette er en stigning i forhold til 2011, hvor arbejdsgivere modtog præmie og bonus for elever. Stigningen skyldes, at præmie og bonusudbetalingerne oftest udbetales over flere år, og opgørelsen vedrører således uddannelsesaftaler indgået i både 2012 og tidligere år. De offentlige arbejdsgivere modtog 36 pct. af de samlede præmie- og bonusudbetalinger. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor de offentlige arbejdsgiveres andel var på 39 pct. Faldet skal ses i lyset af harmoniseringen af reglerne for udbetaling af præmie og bonus således, at det fra 1. januar 2012 ikke længere var muligt at modtage præmie og bonus for både trin 1 og 2 på SOSU-uddannelsen. Befordringstilskud Udbetalingerne og de regnskabsmæssige udgifter til befordring på 99 mio. kr. i 2012 var på niveau med udbetalingerne til befordring i 2011 på 100 mio. kr. Der blev udbetalt befordringstilskud for elever i Dette er på samme niveau som 2011, hvor udbetaling af befordringstilskud omfattede elever. I alt fik arbejdsgivere udbetalt befordringstilskud i 2012, hvilket ligeledes var på niveau med

13 Antal elever der har modtaget mobilitetsfremmende ydelser Antal elever MOB-elever PIU-elever Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede fra , det første år efter endt uddannelse Beskæftigelsesfrekvens 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Endt udd Endt udd Endt udd Endt udd. Endt udd Løntilskud for EGU-elever AER udbetaler løntilskud til arbejdsgivere, som indgår praktikaftaler med EGU-elever. I 2012 blev der udbetalt AER løntilskud for 32 mio. kr. til 786 arbejdsgivere for elever. Dette er en stigning fra 2011, hvor AER udbetalte løntilskud for 29 mio. kr. til 748 arbejdsgivere for elever. Det er både private og offentlige arbejdsgivere, som indgår praktikaftaler med EGU-elever. I 2012 havde 60 pct. af eleverne indgået aftale med en privat arbejdsgiver og 40 pct. med en offentlig arbejdsgiver. Til sammenligning modtog de private arbejdsgivere 57 pct. af de samlede løntilskud. Mobilitetsfremmende ydelser I 2012 modtog elever mobilitetsfremmende ydelser i Danmark eller udlandet, heraf modtog elever støtte i forbindelse med praktik i udlandet (PIU-ordningen). Antallet af elever, der modtager mobilitetsfremmende ydelser fra AER, er steget med 16 pct. fra 2011 til Antallet af elever, der har modtaget mobilitetsfremmende ydelser, har i de foregående år været meget stabile. Stigningen på 16 pct. fra 2011 til 2012 har dermed været usædvanlig høj. Tilskud til faglige udvalg mv. Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg kan ansøge AER om midler til aktiviteter, der fremmer indgåelse af erhvervsuddannelsesaftaler. Der er i alt udbetalt 30 mio. kr. til 169 aktiviteter i Den økonomiske ramme på 30 mio. kr. fastsættes i finansloven. Arbejdsgivernes finansiering af VEU-godtgørelsen Arbejdsgiverne bidrager via AER-bidraget til finansiering af godtgørelse af deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). I 2012 udgjorde de regnskabsmæssige udgifter mio. kr. I beløbet indgår udbetalinger til Ministeriet for Børn og Undervisning på mio. kr. og en regulering af hensættelserne til forventede udbetalinger på 24 mio. kr. Arbejdsgivernes VEU-bidrag udgjorde 557 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i Erhvervsuddannedes beskæftigelsefrekvens AER opdaterede i 2012 analysen Erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvens. Opgørelsen af beskæftigelsesfrekvenser omfatter erhvervsuddannede, som blev færdiguddannet i årene , fordelt på henholdsvis ordinært uddannede, restlæreuddannede, skolepraktikuddannede og voksenelevuddannede. Udgifterne til mobilitetsfremmende ydelser udgjorde i alt 30 mio. kr. i Analysen i 2012 blev udarbejdet på baggrund af færdiguddannede elevers beskæftigelse i perioden Dette års opgørelse af erhvervsuddannedes beskæftigelsesfre- 13

14 kvenser ( ) underbygger sidste års analyse, hvor de erhvervsuddannedes beskæftigelse faldt, hvilket afspejler den generelle nedgang i beskæftigelsen som følge af den økonomiske krise. Ligesom på det øvrige arbejdsmarked, er det især de nyuddannede, som ikke er kommet i beskæftigelse i samme omfang som før den økonomiske krise. Beskæftigelsen er også på et lavere niveau for erhvervsuddannede, som har været på arbejdsmarkedet i nogle år end før den økonomiske krise. Sideløbende blev der foretaget en opgørelse af frekvensen for sygedagpenge, barselsdagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. I takt med at beskæftigelsesfrekvenserne er faldet i 2009, 2010 og 2011, ses en tilsvarende stigning i arbejdsløshedsdagpengefrekvensen, mens frekvensen for kontanthjælp og sygedagpenge har været stort set konstant over perioden. Der er udarbejdet en videreuddannelsesfrekvens til og med 2010, hvilket omfatter elever uddannet til med I 2010 er videreuddannelsesfrekvensen steget i forhold til Det fremgår, at kvinderne har en højere videreuddannelsesfrekvens end mændene. 14

15 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for AER. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af AER s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den 12. marts 2013 Direktion: Tomas Frydenberg /Lars Damgaard Sørensen koncerndirektør økonomidirektør Bestyrelse: Ole Bonde Larsen bestyrelsesformand Simon Neergaard-Holm Louise Pihl Ejner K. Holst Per Påskesen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Birgitte Slot Svend Berg Nanna Højlund Frank Juncker bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Lone Saaby Henrik Casper Susanne Ottesen Jørgen Pater bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Rikke Rønnest Maria Schack Vindum Rita Bundgaard Anders Vind bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 15

16 Intern revisors erklæringer Til bestyrelsen i AER Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for AER for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod ordningens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ordningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold henviser vi til note 4 om udviklingen i AER s likviditet og egenkapital, hvoraf det fremgår, at AER s bankforbindelse har tilkendegivet at stille de fornødne likviditetsfaciliteter til rådighed for AER, og Ministeriet for Børn og Undervisning har stillet statsgaranti for lånet. Ledelsen har aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2013 Peter Jochimsen revisionschef 16

17 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i AER Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for AER for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af AER s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af AER s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for ordningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ordningens interne kontrol. En revision Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold henviser vi til note 4 om udviklingen i AER s likviditet og egenkapital, hvoraf det fremgår, at AER s bankforbindelse har tilkendegivet at stille de fornødne likviditetsfaciliteter til rådighed for AER, og Ministeriet for Børn og Undervisning har stillet statsgaranti for lånet. Ledelsen har aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Henrik Wellejus statsautoriseret revisor 17

18 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2012 for AER er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. AER er ikke omfattet af årsregnskabsloven. og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I det omfang, årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed omfatter yderligere oplysningskrav, er disse medtaget i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde AER, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter. Resultatopgørelse Arbejdsgiverbidrag omfatter arbejdsgiverbidrag vedrørende regnskabsåret. Bidrag til VEU-godtgørelse omfatter den andel af arbejdsgiverbidraget, der overføres til Ministeriet for Børn og Undervisning til hel eller delvis finansiering af godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, it, husleje mv. Renter omfatter renter af indestående i bank, renter vedrørende bankgæld, låneforpligtelser samt morarenter. Renter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat afsættes ikke i regnskabet, da AER ikke er skattepligtig. Balance Tilgodehavende bidrag måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 18

19 Andre tilgodehavender omfatter blandt andet mellemregning med ATP samt tilgodehavende arbejdsgiver bidrag. Lånemellemværende og gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Interne transaktioner Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for AER s vedkommende omfatter Arbejdsmarkedets Tillægspension. Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvide beholdninger samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres direkte som indbetalte bidrag med fradrag af udbetalinger. Endvidere medtages renter samt udbetalinger vedrørende administrationsomkostninger. De likvide beholdninger, der endvidere fremgår af balancen, forefindes som lånemellemværende hos pengeinstitutter. 19

20 Resultatopgørelse for 2012 I mio. kr Note Indtægter Arbejdsgiverbidrag Overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning 4 2 Indtægter i alt Refusioner og tilskud Lønrefusion EGU-løntilskud Befordringstilskud Mobilitetsfremmende ydelser Tilskud faglige udvalg mv Bidrag til VEU-godtgørelse Præmie og bonus Refusioner og tilskud i alt Administrationsomkostninger Resultat før renter Renteindtægter 7 8 Renteomkostninger Årets resultat Årets resultat overføres til egenkapitalen. 20

21 Balance pr. 31. december 2012 I mio. kr Note AKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavende bidrag Mellemregning med Samlet betaling 34 9 Tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER 3 Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser 4 Kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 21

22 Pengestrømsopgørelse for 2012 I mio. kr Indbetalt arbejdsgiverbidrag mv Udbetalt vedrørende VEU-godtgørelse Udbetalt vedrørende AER s udgifter Udbetalt vedrørende administrationsomkostninger Renter Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende finansiering Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 31. december

23 Noter I mio. kr Note 1 VEU-godtgørelse Bidrag til VEU-godtgørelse Skyldige udbetalinger ultimo Skyldige udbetalinger primo Bidrag til VEU-godtgørelse i alt Note 2 Administrationsomkostninger Køb af administrative ydelser hos ATP Revision -0-0 Øvrige omkostninger -3-4 Administrationsomkostninger i alt Note 3 Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Note 4 Kreditinstitutter Ved udgangen af 2012 var den samlede likviditet negativ med mio. kr. Det var en forværring på 660 mio. kr. i forhold til udgangen af 2011, hvor likviditetsunderskuddet udgjorde mio. kr. Likviditetsunderskuddet i 2012 blev dækket ind via en statsgaranteret kredit, stillet til rådighed af AER s sædvanlige bankforbindelse. Likviditetsunderskuddet ventes at blive større i 2013 end tidligere år. Ministeriet for Børn og Undervisning har udstedt en statsgaranti på op til 5 mio. kr. til fortsat dækning af AER s likviditetsunderskud. I aftalen om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti er det aftalt, at den nuværende Præmie- og bonusordning afvikles pr. 31. december 2012, og at der etableres en midlertidig Præmie- og bonusordning i Det fremgår yderligere af aftalen, at bidraget pr. lønmodtager på baggrund af forudsætningerne bag aftalen vil kunne videreføres på uændret niveau (2.973 kr.) i 2013 og 2014, og derefter reduceres til ca kr. i 2015 og ca kr. i På baggrund af en fremskrivning baseret på, at Præmie- og bonusordningen ikke videreføres efter 2013, forventes kun en delvis reetablering af egenkapitalen, idet underfinansieringen fra tidligere år ikke kan opvejes af den nye aftale. På baggrund af en fremskrivning af indtægter og udgifter, forventes egenkapitalen at blive forbedret, men fortsat at være negativ i betydeligt omfang ved udgangen af

24 Noter I mio. kr Note 5 Anden gæld Lønrefusion EGU-løntilskud 13 8 Befordringstilskud VEU-godtgørelse PIU-præmie til Ministeriet for Børn og Undervisning 5 5 Præmie og bonus Øvrige kreditorer 6 9 Anden gæld i alt Ultimo januar var der af skyldig lønrefusion, tilskud og godtgørelse mm. under AER-ordningen udbetalt Note 6 Eventualforpligtelser Der er indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på

25 AER s ledelse Bestyrelse Formand Direktør Ole Bonde Larsen Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening: Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening Chefkonsulent Birgitte Slot, DI Afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri Uddannelseschef Svend Berg, Dansk Erhverv Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby, Landbrug og Fødevarer Udpeget af staten: Kontorchef Maria Schack Vindum Udpeget af Kommunernes Landsforening: Chefkonsulent Henrik Casper Udpegnet af Danske Regioner: Konsulent Rikke Rønnest Udpeget af Landsorganisationen i Danmark: LO-sekretær Ejner K. Holst, Landsorganisationen i Danmark Konsulent Anders Vind, Landsorganisationen i Danmark Forbundssekretær Per Påskesen, Dansk Metalarbejderforbund Uddannelseskonsulent Frank Juncker, 3F, Fagligt Fælles Forbund Konsulent Susanne Ottesen, HK/Danmark Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd: Konsulent Jørgen Pater Udpeget af KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte: Forbundssekretær Nanna Højlund Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg: Formand Rita Bundgaard, HK/STAT Forretningsudvalg Formand Ole Bonde Larsen Arbejdsgiverrepræsentant Simon Neergard-Holm Lønmodtagerrepræsentant Anders Vind Daglig ledelse Direktør Tomas Frydenberg Medlemmer af Koncerndirektionen i ATP Henrik Gade Jepsen: Konstitueret direktør Lars Damgaard Sørensen: Økonomi og IT Lilian Mogensen: Kunder og HR Tomas Frydenberg: Forretningsudvikling Sekretær for bestyrelse og forretningsudvalg Kundechef Gitte Fensten Madsen Ankenævnet for ATP m.m Ved Stranden København 25

26 Kort om AER Målsætning Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) har til formål at fremme udbuddet af praktikpladser og derved sikre et højt uddannelsesniveau og veluddannet arbejdskraft. VEU-godtgørelse AER bidrager til finansieringen af godtgørelse til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, idet 557 kr. af hvert indbetalt fuldtidsbidrag overføres til staten. Ejerforhold AER er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse bestående af en formand, otte arbejdsgiverrepræsentanter og otte lønmodtagerrepræsentanter. AER administreres af ATP. Lovgrundlag AER blev oprettet ved lov. nr. 242 af 8. juni Lovgrundlaget er løbende blevet tilpasset de skiftende vilkår. Loven fremgår af lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar Ydelser fra AER Lønrefusion Under erhvervsuddannelserne og erhvervsfisker, farmakonom, lokomotivføreruddannelserne refunderer AER helt eller delvist arbejdsgivernes udgifter til elevløn under skoleophold. Befordringstilskud Under de samme uddannelser refunderer AER størstedelen af de befordringsudgifter, som arbejdsgiverne har afholdt i forbindelse med elevers skoleophold. Mobilitetsfremmende ydelser i og udenfor Danmark AER yder økonomisk støtte til elever for at fremme den geografiske og faglige mobilitet i Danmark. AER yder desuden støtte til elevers praktikophold, til arbejdsgiveres udstationering af elever, til skoler for praktikaftaler i udlandet og til faglige udvalgs og arbejdsgiveres opsøgende arbejde i udlandet (PIU). Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg AER yder tilskud til aktiviteter, der fremmer indgåelse af erhvervsuddannelsesaftaler. Den finansielle ramme fastsættes i de årlige finanslove. Præmie, bonus og løntilskud til arbejdsgiverne AER udbetaler præmie under elevens prøvetid, og bonus, hvis eleven fortsætter efter prøvetidens udløb, samt løntilskud ved ansættelse af EGU-elever. Statsfinansierede ydelser AER har i 2012 administreret en række ydelser for staten: Skolepraktikydelse til elever i skolepraktik. Skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Befordringstilskud til elever i skolepraktik. Støtte til værktøj, værnemidler og lignende til elever i skolepraktik. Tilskud til skoler mv. til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Præmie til skoler for praktikaftaler i udlandet. Bonus til elever under ungdomsuddannelse med lønnet praktik. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler og lignende til elever i EUD+. Tilskud til løn for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Statens tilskud til lønrefusion under elevers valgfri supplerende undervisning og ved elevers studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux). Finansiering Alle private og offentlige arbejdsgivere, der er omfattet af ATP-loven, betaler bidrag til AER afhængig af antal fuldtidsansatte i virksomheden. Dog skal arbejdsgivere, der kun har én ansat ikke betale bidrag, ligesom der ikke betales bidrag for elever og for hver 50. medarbejder. Bidraget er fastsat i AER-loven og udgjorde kr. årligt pr. fuldtidsansat i Yderligere oplysninger AER s hjemmeside er integreret i en fælles arbejdsgiverportal på og indeholder yderligere beskrivelser af de enkelte ydelser samt nøgletal og statistik. Her kan arbejdsgiverne få adgang til en lang række selvbetjeningsmuligheder for ATP, AES, FerieKonto, AER, Finansieringsbidrag og Barsel.dk. 26

27 Indledning Ledelsens beretning Administration Tema artikel Femårsoversigt Påtegninger Regnskab AER s ledelse Supplerende oplysninger Arbejdsgivernes Elevrefusion Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax AER - Årsrapport 2011

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Indledning 3 AUB i 2013 - kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Årsrapport 2011. Arbejdsgivernes Elevrefusion

Årsrapport 2011. Arbejdsgivernes Elevrefusion Årsrapport 2011 Arbejdsgivernes Elevrefusion Indholdsfortegnelse Indledning 3 AER i 2011 - kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens beretning 5 Administration 10

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere