Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet"

Transkript

1 Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt for at arbejde målrettet med ledelseskulturen, ledelsesstrukturen, sproget og rammerne for ledelse på KU. Det er vigtigt, hvis KU også i fremtiden vil være en attraktiv arbejdsplads og leve op til de høje forventninger vi har både på egne vegne og møder fra samfundets side. At være en attraktiv arbejdsplads er et af KU s erklærede strategiske indsatsområder for de kommende år, og det kræver bl.a., at vi er i stand til at fastholde og tiltrække de rigtige ledere. Det stiller store krav til den måde, vi griber rekrutteringen af vore kommende ledere an på. En højt kvalificeret lederrekrutteringsproces i både de videnskabelige og administrative miljøer kan kun understøtte vores kommende lederes følelse af, at her vil jeg gerne arbejde. Der er stor erfaring med at undersøge og vægte faglige kompetencer ved rekruttering af ledere på KU. Med udarbejdelsen af KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelses på KU, der indkredser de specifikke ledelseskompetencer, der gælder på tværs af KU og for alle KU ledere, foreligger muligheden for også at undersøge og vurdere de ledelsesmæssige kompetencer i rekrutteringen af kommende ledere til Københavns Universitet. Denne guide samler derfor nogle få konkrete anbefalinger om god lederrekruttering på KU. Specielt hvad angår ansættelsesinterviewet, hvor der både spørges ind til faglige og ledelsesmæssige kompetencer herunder KU s seks kernekompetencer for god ledelse og nogle enkle men virkningsfulde værktøjer, der kan understøtte det kompetenceafdækkende interview og være med til at sikre en højt kvalificeret lederrekrutteringsproces. HR og Organisation Vicedirektør Niels Balslev Wendelboe, marts 2009 INSPIRATION TIL GOD LEDERREKRUTTERING Mange forskellige veje kan føre til god lederrekruttering. Men nogle få systematikker og overvejelser kan have afgørende betydning. Som ansættende leder, men også som tillidsrepræsentant, medarbejder til den kommende leder, lederkollega eller HR/personalemedarbejder vil du her kunne hente inspiration. Et godt lederrekrutteringsforløb består af nogle forbundne delprocesser, der skal håndteres professionelt. Guiden fokuserer på to af disse processer, som er særligt afgørende for et godt lederrekrutteringsforløb: 1. Opstil krav og ønsker - om jobanalyse og kompetenceprofil 2. Stil de rigtige spørgsmål - spørg til kompetencer Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet 1

2 OPSTIL KRAV OG ØNSKER OM JOBANANLYSE OG KOMPETENCEPROFIL SE MULIGHEDERNE Forudsætningen for et godt interview er grundig forberedelse og overvejelser omkring den stilling, der skal besættes. Det er tid givet godt ud og den er hurtigt tjent hjem igen. En ledig stilling er en god anledning til at overveje nye muligheder: Hvilke opgaver skal løses i jobbet i fremtiden? Hvilke faglige og personlige kompetencer er der brug for om 1-2 år? Hvilken grad af erfaring og nytænkning er der brug for? JOBANALYSE At forberede sig grundigt og gøre sig tanker om den stilling der skal besættes gøres bedst i form af en jobanalyse, dvs. en systematisk afdækning af, hvilke rammer og krav der er til lederjobbet, hvad det kræver at blive betragtet som en succes i stillingen samt hvilke kerneopgaver der skal løses. RAMMER Giver den ledige stilling anledning til at gentænke stillingen og tænke i nye baner? Hvad er stillingens referenceforhold og ledelsesmæssige råderum? Hvilke stabs- og supportfunktioner kan lederen trække på? Hvordan er opgaver og roller fordelt mellem lederen, leders chef og evt. kolleger/samarbejdspartnere? Hvilke interne og eksterne samarbejdsrelationer indebærer lederjobbet? RESULTATKRAV Hvilke resultater skal lederen levere på kort, mellemlang og lang sigt? Fx om 3, 12 og 36 måneder? Hvilke udfordringer forventes lederen at finde løsninger på? Hvordan er lederens beføjelser og ansvar defineret og afgrænset? KERNEOPGAVER Hvilke opgaver skal lederen løse for at opfylde resultatkravene? Hvilke opgaver fylder tidsmæssigt hhv. mest og mindst? Hvilke opgaver haster, og hvilke kan vente? Jobanalysen giver ansættelses- eller indstillingsudvalget en fælles platform for at drøfte og definere den ledelsesopgave, der skal løses og den er fundamentet for at udarbejde den kompetenceprofil, ansøgere til jobbet skal matches op imod. KVALITET OG ANSVAR I ANSÆTTELSESUDVALGET/INDSTILLINGSUDVALGET Rigtigt udnyttet er det en styrke, at medlemmerne af udvalget har forskellige kompetencer og perspektiver på rekrutteringen af den kommende leder. Det kan give et mere nuanceret billede af såvel stillingen som ansøgerne, men kræver klare udmeldinger omkring rammerne for arbejdet. Læs Retningslinjer vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet, samt Ansættelsespolitik for ledere, der gælder visse lederstillinger. Læs Grundprincipper for personalepolitik Klarlæg hvilken rolle ansættelsesudvalget eller indstillingsudvalget har, herunder hvordan og hvornår de indgår i processen, jf. ovenstående retningslinjer Klarlæg beslutningskompetence i udvalget Overvej, hvordan udvalget skal samarbejde og hvilke spilleregler der gælder Husk regler og retningslinjer, fx at udvalget har tavshedspligt Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet 2

3 KU S SEKS LEDELSESKOMPETENCER Når jobanalysen er på plads, kan der udarbejdes en egentlig kompetenceprofil. Det vil sige en begrundet og prioriteret liste over de kompetencer, der er forudsætningen for at bestride lederstillingen. KU s fælles ledelsesgrundlag indkredser og beskriver de seks ledelseskompetencer, uddybet i 46 tilhørende udsagn som ledere og medarbejdere mener, skal være tilstede for at KU får succes med fremtidens udfordringer og de skal selvfølgelig også gælde KU s kommende ledere. Interviewguide til KU s seks Ledelseskompetencer er en overskuelig spørgeguide, udarbejdet med henblik på at lette arbejdet med at spørge ind til ledelseskompetencerne under ansættelsessamtalen. Den indeholder mellem fire og seks konkrete spørgsmål til hver af de seks ledelseskompetencer. KOMPETENCEPROFIL En god måde at få hul på kompetenceprofilen er at tage udgangspunkt i KU s seks ledelseskompetencer. Når jobanalysen er på plads kan det således være en god idé at vurdere, hvor de seks ledelseskompetencer kommer i spil, og hente inspiration i interviewguiden til konkrete spørgsmål til kandidaten. Fra jobanalyse til kompetenceprofil og spørgsmål er et enkelt redskab, udviklet til dette formål. Overvej på samme måde de faglige kompetencer i lederstillingen såsom økonomikendskab, forhandlingskendskab, kendskab til og håndtering af lovgivning etc. Også når det gælder kravene til konkrete færdigheder og viden er der brug for så præcist som muligt at vide, hvad der skal spørges og lyttes efter under interviewet. Det kan være en god idé, at tænke over umiddelbare erfaringer med, hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer succes i den pågældende lederstilling. Derfra er der ikke så langt til at kunne beskrive de ønskede ledelsesmæssige og faglige kompetencer. Kompetencekravene bør som hovedregel formuleres som handlinger, der kan observeres direkte: Vi ønsker en leder, der kan sikre tydelige beslutninger. Vi ønsker en leder, der styrker eksterne relationer. En leder, der tydeligt delegerer opgaver og ansvar. Dét er forudsætningen for, at der i interviewet kan stilles præcise og konkrete spørgsmål, som gør det muligt at vurdere, om lederkandidaten faktisk har den pågældende kompetence. Det er ikke tilstrækkeligt at efterspørge en dynamisk eller dygtig leder. I en kompetenceprofil bør ønsker til, hvordan den kommende leder skal agere, konkretiseres. Fx: Vi ønsker en leder, der fastholder fokus på enhedens fremdrift Vi ønsker en leder, der tager initiativ til og ansvar for tværorganisatoriske aktiviteter Vi ønsker en leder, der tager fat i problemer i tide og får dem løst ANBEFALING: At jobanalysen beskriver stillingens vigtigste rammer, resultatkrav og kerneopgaver gerne med udgangspunkt i resultatkravene At jobanalysen lægges til grund for udarbejdelsen af en kompetenceprofil, der så konkret som muligt beskriver de lederkompetencer og de færdigheder, der ønskes hos den kommende leder At jobanalysen og kompetenceprofilen bruges som udgangspunkt for udarbejdelsen af stillingsopslaget. Find værktøjerne på Læs regler og vejledninger på og Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet 3

4 STIL DE RIGTIGE SPØRGSMÅL SPØRG TIL KOMPETENCER Hovedsagen i et ansættelsesinterview bør altid være, hvordan ansøgernes kompetencer matcher den ledelsesopgave, der skal løses. Derfor er en interviewguide, der bygger på en præcis kompetenceprofil, helt afgørende. En jobanalyse og kompetenceprofil vil hjælpe med at få skabt rammerne om et mere struktureret interview, der giver et af de bedste grundlag for at vurdere, hvordan en person faktisk vil handle i konkrete situationer. En struktureret interviewmetode indebærer: At de kompetencer, der er vigtige i jobbet, på forhånd er afdækket og der stilles spørgsmål, som hænger sammen med disse kompetencer At de enkelte ansøgere får stillet de samme spørgsmål og gennemgår den samme interviewproces At den enkelte ansøgers svar bliver noteret og bagefter vurderet systematisk At de forberedte spørgsmål er styrende for interviewet Det væsentligste er at kunne stille de rigtige spørgsmål, komme bag om fortællingerne og derhen, hvor det kan vurderes om lederen besidder kompetencerne. Her er det altid bedre at stille såkaldte erfaringsbaserede spørgsmål såsom hvad gjorde du, da end hvad ville du gøre, hvis. Det er erfaringsbaserede spørgsmål til de seks ledelseskompetencer der præsenteres i Interviewguide til KU s seks Ledelseskompetencer. De giver ansøgeren mulighed for at beskrive sine handlinger præcist og nuanceret. Det kan give ansættelses- eller indstillingsudvalget et bedre fælles grundlag for at vurdere kompetencerne samt mere konkret information om ansøgerens måde at handle på, end hvis der spørges hypotetisk. KOMPETENCERAPPORT Som hjælp til at notere den enkelte ansøgers svar og bagefter kunne vurdere og sammenligne med andre ansøgeres svar, er Kompetencerapporten udarbejdet. Kompetencerapport én kandidat er udarbejdet, så hver enkelt ansøgers svar og eksempler kan noteres og vurderes. Kompetencerapport alle kandidater, kan samle alle kandidaters svar og eksempler på kompetencer, således at kandidaternes kompetencer kan holdes op imod hinanden. ANBEFALING: At I vælger et struktureret interview som metode til jobinterviewet At I spørger systematisk ind til de ønskede kompetencer, herunder KU s seks ledelseskompetencer At I spørger konkret til, hvad ansøgeren har gjort i bestemte situationer At ansøgernes svar og eksempler på kompetencer bliver noteret og bagefter kan holdes op imod hinanden DET GODE INTERVIEW En god interviewguide og definerede roller sikrer fundamentet for gode interviews Hold to evt. tre interviewrunder. Selv efter grundig forberedelse er det vanskeligt at træffe et sikkert valg på baggrund af ét velstruktureret interview Det andet interview kan give mulighed for at bekræfte eller korrigere de indtryk, lederkandidaterne har efterladt efter første interview. Første interviewrunde eller andre begivenheder kan desuden have rokket ved den oprindelige jobanalyse eller kompetenceprofil Vær opmærksom på at afdække både styrker og svagheder, stil ét spørgsmål ad gangen og giv tid til at lytte til og notere svaret Et struktureret interview kan sagtens foregå på en sådan måde, at ansøgeren for plads til at fortælle mere frit, så længe, der er tid til at udvalget får stillet de centrale spørgsmål, hvis lederkandidaten ikke selv kommer ind på dem. Sammenfat notater og lav udveksling af indtryk fra de gennemførte interview Hvis den rigtige kandidat ikke er fundet, så overvej nøje, om de kompromiser der indgås, er for store. Det kan være bedre at genopslå stillingen. Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet 4

5 Forskning i rekruttering viser, at der er stor forskel på, hvor gode forskellige metoder er til at vurdere kandidaterne. Man taler om "forudsigende gyldighed", dvs. hvor sikker hver enkelt metode er til at afdække ansøgernes handlinger og kompetencer og dermed forudsige succes i stillingen. Søjlediagrammet viser nogle af de mest anvendte vurderingsmetoder og deres træfsikkerhed. Skalaen går fra 0 = man kunne lige så godt have slået plat eller krone, til 100 = fuldkommen sikkerhed for, at metoden faktisk forudsiger, hvordan ansøgeren vil klare jobbet. Note: Assesment center er et testforløb med flere forskellige test og simuleringsøvelser, der er udvalgt for at kunne vurdere ansøgernes jobrelevante egenskaber. En integritetstest måler på personlighedstræk, evne til at samarbejde og følelsesmæssig stabilitet. Grafologi omhandler evnen til ud fra analyser af skriftsprog at udlede personaleegenskaber såsom målsætning, stræben og selvvurdering. Kilde: Edith Kahlke og Victor Schmidt: Job og personvurdering, Børsens Forlag, 2000 Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet 5

FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R

FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R Pixie.indd 1 01/03/07 11:06:17 2 PROJEKTGRUPPE Mette Marie Langenge,

Læs mere

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 1 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 FIND DEN RIGTIGE LEDER En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner Rapport_enKolonne.indd 3 01/03/07

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Professionel og gennemtænkt

Professionel og gennemtænkt Professionel og gennemtænkt rekruttering Professionel og gennemtænkt rekruttering af Steffen Marstrand, steffen.marstrand@get2net.dk Indledning Er hastværk lastværk? Lederen i afdelingen har registreret

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU

SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Karen Lund, KL Lars Daugaard, KTO Jens Qvesel, Danske Regioner

PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Karen Lund, KL Lars Daugaard, KTO Jens Qvesel, Danske Regioner NÅR FUSIONER FUNGERER DE FØRSTE 100 DAGE SOM LEDER AF EN FUSIONERET ORGANISATION PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Karen Lund, KL Lars Daugaard, KTO Jens Qvesel, Danske Regioner NÅR FUSIONER

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling 1 Strategisk kompetenceudvikling Sådan opbygger du strategisk kompetenceudvikling i din virksomhed! Niels J. Skaarup 2 Strategisk kompetenceudvikling er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledere der lykkes hvad er det, de kan?

Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Fem kernekompetencer hos kommunale ledere med succes KL og KTO Indhold Hvad er det, de kan? 4 De fem kernekompetencer: 7 1. Relationel forståelse 8 2. Tillidsvækkende

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere