Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt"

Transkript

1 Resultatkontrakt

2

3 By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2004

4 Titel Resultatkontrakt Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2004 Forfatter Lone Møller Sørensen Sprog Dansk Sidetal 22 Emneord Resultatkontrakt Tekstbehandling Omslag Udgiver Annette Frøhling Marie Lübecker, Jørgen True, Jørgen Nielsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut, P.O. Box 119, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: Resultatkontrakt , By og Byg 2004

5 Indhold Indledning...4 Vilkår...5 Lovgrundlag...5 Ny profil...5 Koncernen Økonomi- og Erhvervsministeriet...5 Forskning og kommunikation...6 Samarbejde og partnerskaber...6 Økonomi...6 Strategiske udfordringer og effektmål...7 By og Bygs rolle for byggeriet styrkes lederskab og strategi...7 Anvendt og helhedsorienteret forskning...7 Myndighedsberedskab...8 Kommunikation...8 Uddannelse og efteruddannelse...8 Samarbejde og partnerskaber...8 Medarbejdere...8 Interne processer og ressourcer...9 Resultatmål...10 De konkrete resultatmål...11 Ny profil Lederskab...11 Ny strategi og implementering af organisation...11 Mission, vision og værdigrundlag...11 Anvendt og helhedsorienteret forskning...12 Myndighedsberedskab...13 Kommunikation...13 Uddannelse...14 Samarbejde og partnerskaber...15 Medarbejdere...16 Interne processer og ressourcer...16 Implementering af Excellencemodellen...16 Økonomistyring...17 IT...17 Mål for indtjening og medfinansiering...17 Budgetmæssige forudsætninger...19 Formalia...21 Scorebog for By og Byg

6 Indledning By og Byg er et sektorforskningsinstitut under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Instituttet skal ud fra samfundsmæssige helhedssynspunkter bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. Resultatkontrakten er et led i instituttets samlede strategiske planlægning og indgås hvert år med departementet med bindende mål for det første år, mens de efterfølgende års resultatmål er sigtepunkter. Med en ny profil for By og Byg bliver det en central opgave i dette års resultatkontrakt at fastlægge en ny strategi. Målet er at By og Byg skal være et nationalt og internationalt anerkendt sektorforskningsinstitut, der bidrager med forsknings- og erfaringsbaseret viden, som myndigheder og sektoren kan bruge til at øge vækst og velfærd på bygge- og boligområdet. I perioden 2001 til 2006 falder instituttets basisbevilling med 30 % på grund af bortfald af forskningsområder og generelle krav til effektivisering som statslig institution. I slutningen af 2003 gennemførte instituttet en tilpasning af organisationen. Det bliver derfor en betydelig udfordring i 2004 at sikre den fulde implementering af den nye organisation og styrke akkvisitionsevnen for at kunne realisere de faglige mål i den nye profil. 4

7 Vilkår Lovgrundlag By og Byg er et sektorforskningsinstitut under Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM). Instituttet skal ud fra samfundsmæssige helhedssynspunkter bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægter skal By og Byg levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. Ny profil Som afslutning på Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen besluttede regeringen den 3. november 2003, at By og Byg skal fortsætte som selvstændigt sektorforskningsinstitut, men i ændret form. Den nye profil betyder, at instituttet skal: Fokusere forskningen mod byggeriets og boligmarkedets udvikling gennem styrkelse af viden og innovation, herunder: Styrke forskningen inden for byggeriets produktivitet og innovation Styrke forskningen i konstruktiv sikkerhed og videreføre den øvrige byggetekniske forskning Nedprioritere byforskningen og refokusere bolig- og byfornyelsesforskningen Videreføre forskningen i indeklima Justere forskningen i energi og miljø Målrette formidlingen og udbygge samarbejdet med de mange videninstitutioner for at styrke koordineringen af viden. Intensivere samarbejdet med byggeriets parter, både med videninstitutioner nationalt og internationalt og med virksomheder og myndigheder. Styrke deltagelsen i den forskningsbaserede uddannelse. Ambitionen er, at instituttet skal være bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Instituttets hovedopgaver er fremover: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde ØEMs behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og formidling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Koncernen Økonomi- og Erhvervsministeriet I ØEM er der formuleret en mission og vision for hele ministerområdet for at sikre fælles retning og mål for ministeriets mangeartede opgaver. Ministeriet har endvidere formuleret et værdisæt, som skal sikre, at mission og vision afspejler sig i det daglige arbejde på hele ministerområdet. By og Bygs idégrundlag og vision kan betragtes som en delmængde af ØEMs mission og vision. 5

8 Som sektorforskningsinstitut i ØEM er det en central opgave for By og Byg at spille en aktiv rolle i forbindelse med at realisere regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. By og Bygs rolle er at levere forskningsbaseret viden til at skabe de bedste vækstvilkår på bygge- og boligområdet i Danmark. Forskning og kommunikation De seneste års mange analyser har vist, at der er et stort samfundsmæssigt potentiale i at øge byggeriets kvalitet og effektivitet samt skabe et mere velfungerende bygge- og boligmarked. Regeringen ønsker med sin vækststrategi at skabe større vækst i byggeriet, at arbejde for billigere og bedre byggeri samt flere boliger. Derudover skal byggeriet være sikkert og sundt at opholde sig i. En afgørende vej til både at øge kvaliteten og reducere prisen i byggeriet er et højere innovationsniveau i bygge- og boligsektorens virksomheder. Samtidig er der behov for forskningsbaseret viden som grundlag for udvikling af lovgivningen og opretholdelse af myndighedsberedskabet i forhold til de centrale bygge- og boliglove. Endvidere savner bygge- og boligsektorens aktører en koordineret erfaringsopsamling og en overbliksdannende formidling af såvel erfarings- som forskningsbaseret viden. Reformen af den nationale forskningsstruktur stiller tillige et mere formelt krav til sektorforskningen om at bidrage til uddannelsen på de højere læreanstalter. Samarbejde og partnerskaber Samarbejde og partnerskaber er et centralt middel for instituttet til at styrke forskningen, sektorens innovationsevne, uddannelsesbidraget, instituttets konkurrenceevne og den internationale videnudnyttelse. Som følge af globaliseringen og en gradvis internationalisering af bygge- og boligsektoren er det i stigende grad vigtigt med internationalt forskningssamarbejde. Forskningen på området er dog fortsat i betydelig grad præget af nationale forhold. Det er derfor nødvendigt at være ajour med både den internationale forskning og de særlige danske vilkår på området for at få en effektiv og relevant omsætning af ny forskningsviden, der understøtter vækstvilkårene for borgere og virksomheder. Økonomi 6 By og Bygs indtægter stammer fra basisbevillingen på finansloven, tilskudsfinansieret forskning (nationale og internationale programbevillinger), indtægtsdækket virksomhed og salg af publikationer mv. Basisbevillingen udgør lidt over halvdelen af nettoomsætningen. For perioden 2001 til 2006 falder instituttets basisbevilling med 30 % på grund af bortfald af forskningsområder og generelle krav til effektivisering som statslig institution. Forskningsmidler bliver i stigende grad rettet mod et begrænset antal, højt prioriterede områder og fordelt i konkurrence. Dette sker efter akademiske præmisser i højere grad end hensynet til anvendelsesorientering. Dette forhold koblet med bygge- og boligsektorens lave innovationsniveau forringer konkurrenceevnen for den anvendelsesorienterede bygge- og boligforskning. En lignende tendens ses i EU-regi, hvor hverken bygge- eller boligområdet er indsatsområder i EUs 6. rammeprogram. Undtaget herfra er overvejelserne om etablering af en innovationsfond inden for byggeri i Danmark. Det er derfor en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes.

9 Strategiske udfordringer og effektmål By og Bygs grundlæggende idé er at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Med en ny profil for By og Byg skal instituttet i det kommende år nyformulere mission, vision og strategi. I de årlige resultatkontrakter med ØEM og årlige handlingsplaner omsættes strategien gennem konkrete mål for årets indsats opdelt på de forskellige indsatsområder. Nedenfor beskrives de strategiske udfordringer, som instituttet ser i de kommende år. Disse tager udgangspunkt i den nye profil, instituttets bidrag til vækststrategien, ministeriets interne arbejdsprogram samt de udfordringer, der ligger i den ændrede forskningsstruktur. By og Bygs rolle for byggeriet styrkes lederskab og strategi En vigtig indsats for By og Byg er at fastlægge instituttets nye strategi og implementere den nye organisation med udgangspunkt i den nye profil. Visionen er, at By og Byg skal levere forskningsbaseret viden, som myndigheder og virksomheder kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet. Ambitionen er, at instituttet skal være bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Med instituttets nye profil og det fælles værdigrundlag for hele ØEM er det ligeledes en central opgave for instituttet at revidere mission, vision og værdigrundlag for By og Byg. Anvendt og helhedsorienteret forskning Et kernepunkt i By og Bygs nye profil er en refokusering af forskningen og myndighedsberedskabet mod bygge- og boligsektorens udvikling gennem styrkelse af viden og innovation. By og Bygs forskning er helheds- og anvendelsesorienteret og målrettet kundernes og brugernes behov. Instituttets viden er baseret på høj videnskabelig kvalitet på internationalt niveau. Derudover skal forskningen koncentreres inden for områder, hvor By og Byg har eller kan opnå en styrkeposition, og hvor der er et stort samfundsmæssigt potentiale. Konkrete indsatsområder er: Fastlæggelse af forskningsprogram og faglige hovedindsatser der understøtter målet om: Øget kvalitet i byggeriet, herunder konstruktiv sikkerhed. Øget produktivitet i byggeriet med fokus på processer og bygherrerollen. Sundere bygninger forbedring af sundhed og komfort. Minimering af energiforbrug og miljøbelastning både i bygge- og driftsfasen. Mere velfungerende og fleksibelt boligmarked samt en aktiv byfornyelse. Styrkelse af forskningskvalitet gennem et øget antal internationale publiceringer med referee. Effektindikatorer: Øget viden i bygge- og boligsektoren om: - Produktivitet i byggeriet - Kvalitet i byggeriet - Sundhed - Energi - Flere og bedre boliger - Effektiv byfornyelse Antal publiceringer med referee 7

10 Myndighedsberedskab Effektindikator: Kundetilfredshed By og Byg er en primær leverandør af forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet til ØEM med det formål at bidrage til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet. Den forskningsbaserede viden er central for udviklingen dels af bygge- og boliglovgivningen, dels af nye politiske initiativer til fremme af vækst og velfærd. For at sikre en effektiv myndighedsrådgivning etableres der en samarbejdsaftale med henholdsvis Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST) og Energistyrelsen (ENS). Målet er generelt at styrke samarbejdet mellem styrelserne og øge synergien til fordel for en øget kvalitet og produktivitet på bygge- og boligområdet. Kommunikation Effektindikatorer: Brugertilfredshed Mediedækning Målet er, at instituttet skal blive bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Dette indebærer bl.a.: Effektivisering af formidlingen, så den er målrettet aftagerne, herunder forståelig og anvendelig for disse. Udbygning af samarbejdet med de mange videninstitutioner for at styrke koordineringen af såvel forsknings- som erfaringsbaseret viden på byggeog boligområdet. Uddannelse og efteruddannelse Effektindikator: Ph.d.- og kandidatuddannelse Instituttets samarbejde med universiteterne og de højere læreanstalter udbygges gennem ramme- og samarbejdsaftaler for derigennem at sikre en mere effektiv udnyttelse af den mere praksisnære viden i de forskningsbaserede uddannelser. Samarbejde og partnerskaber Effektindikatorer: Kundetilfredshed Erhvervssamarbejde Internationale projekter Instituttets samarbejde med byggeriets parter intensiveres bl.a. gennem øget anvendelse af partnerskaber og samarbejdsaftaler. Det sker for at styrke effekten af instituttets forskning og ruste instituttet til den stigende konkurrence om forskningsmidlerne. De konkrete hovedindsatser er: Udbygning af erhvervssamarbejdet for at sikre relevansen og omsættelsen af forskningen til konkrete resultater i praksis. Udbygning af det internationale forskningsnetværk med særlig fokus på EUs 6. rammeprogram, herunder hjemtagning af international viden. Medarbejdere Effektindikatorer: Medarbejdertilfredshed Benchmarking med andre offentlige institutioner En væsentlig forudsætning for at kunne realisere By og Bygs nye profil er medarbejdernes lyst og evne til projektledelse lige fra akkvisition til gennemførelse og formidling af resultaterne. Endvidere er det afgørende med effektive og målrettede støtteprocesser for projektlederen. Derfor gennemføres der et kompetenceudviklingsprogram med særlig vægt på projektledelse. 8

11 Interne processer og ressourcer Instituttet vil skabe en målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af instituttets indsats ved implementering af Excellencemodellen. Endvidere har By og Byg et mål om at være en effektiv og konkurrencedygtig organisation, der sikrer en optimal udnyttelse af de ressourcer, samfundet har stillet til rådighed. Derfor vil instituttet styrke den interne projektstyring med fokus på kvalitet og effektivitet i de enkelte projekter. Som følge af den reducerede basisbevilling og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne har instituttet gennemført dels en tilpasning af organisationen til den nye efterspørgsel, dels en effektivisering og omlægning af arbejdsgange. Efter fuld implementering af den nye organisation og styrkelse af akkvisitionsevnen er det målet at øge den eksterne finansiering. Effektindikatorer: Benchmarking med andre offentlige institutioner Ekstern finansiering 9

12 Resultatmål By og Bygs resultatmål for 2004 udgør den overordnede udviklingsramme for instituttet. Målene er vægtet ud fra en vurdering af strategisk og politisk vigtighed. Tabel 1 By og Bygs resultatmål for 2004 Nr. Resultatmål Ressourcer 1 Vægtning Ny profil Lederskab 1 Ny strategi og implementering af organisation 2,2 ÅV 10 2 Mission, vision og værdigrundlag 0,6 ÅV 4 Anvendt og helhedsorienteret forskning 3 Nyt forskningsprogram 1,0 ÅV 10 4 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 10 Myndighedsberedskab 5 Samarbejdsaftale med EBST og ENS 5 Kommunikation 6 Bredere og mere koordineret kommunikation 0,2 ÅV 5 7 Kommunikationsmål 8 Uddannelse 8 Uddannelses- og forskningssamarbejde 5 Samarbejde og partnerskaber 9 Sektorsamarbejde nationalt og internationalt 6 10 Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse 0,2 ÅV 5 Medarbejdere 11 Kompetenceudvikling i projektledelse 0,5 ÅV Det rummelige arbejdsmarked 2 Interne processer og ressourcer 13 Implementering af Excellencemodellen 1,0 ÅV 4 14 Økonomistyring 0,5 ÅV 6 15 IT 0,1 ÅV 4 16 Mål for indtjening og medfinansiering 10 1) Ressourcer omfatter kun det direkte ressourcetræk til udviklingsaktiviteter. Forskningsårsværkene udgør 49,6 ÅV og relaterer sig bredt til de resultatmål, hvor der ikke er angivet ressourcer. 2) Ressourcerne er opgivet uden kursusafvikling. ÅV = årsværk 10

13 De konkrete resultatmål Ny profil Lederskab Ny strategi og implementering af organisation Regeringen besluttede den 3. november 2003, at By og Byg skal fortsætte som selvstændigt sektorforskningsinstitut, men med en ny profil. Visionen for den nye profil er at By og Byg skal levere forskningsbaseret viden, som myndigheder og virksomheder kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet. I de kommende år skal instituttet koncentrere den strategiske indsats omkring kerneområder, der har afgørende betydning for regeringens vækststrategi og myndighedsberedskab inden for området. Endvidere skal instituttet målrette formidlingen og udbygge samarbejdet med de mange videninstitutioner i sektoren. Endelig skal By og Byg intensivere samarbejdet med byggeriets parter og styrke deltagelsen i den forskningsbaserede uddannelse. Ambitionen er at instituttet skal blive bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. I forlængelse heraf har instituttet fastlagt og implementeret en ny organisation pr. 1. januar 2004, der mere målrettet kan understøtte den nye profil. En vigtig indsats for By og Byg i 2004 er at fastlægge instituttets nye strategi med udgangspunkt i den nye profil. Strategien og forskningsprogrammet udarbejdes i dialog med centrale interessenter til instituttet. Målet er at By og Byg inden 1. april 2004 har offentliggjort den nye strategi med mindst fem tiltag, der skal målrette forskning og formidling til erhvervslivet, og som bliver positivt modtaget af centrale aktører i erhvervet. Endvidere fastlægges og implementeres en række nye forretningsgange og organisationsdetaljer i den nye organisation inden 1. august By og Byg har stor fokus på, at indsatsen skal resultere i de ønskede effekter. De årlige mål i resultatkontrakten fokuserer på instituttets produkter, dvs. de ydelser instituttet leverer til kunder, brugere og interessenter. Effekten af instituttets produkter viser sig typisk først efter flere år. Derfor vil instituttet arbejde med at fastlægge 1. generation af effektindikatorer i Resultatmål 1 Ny strategi og implementering af organisation Fastlæggelse og offentliggørelse af ny strategi senest 1. april 2004 Strategien skal indeholde mindst fem tiltag, der skal målrette forskningen og formidlingen, som modtages positivt af centrale aktører i erhvervet Fastlæggelse og implementering af organisationsdetaljer senest 1. august 2004 Fastlæggelse af effektindikatorer Mission, vision og værdigrundlag By og Byg skal særligt bidrage med forskningsbaseret viden og rådgivning for at skabe de bedste vækstvilkår i relation til bygge- og boligområdet i Danmark. Med instituttets nye profil og ØEMs nyformulerede organisationsgrundlag er det en central indsats for instituttet at fastlægge en revideret mission og vision i By og Bygs mission og vision kan betragtes som en delmængde af ØEMs mission og vision og udtrykker, hvilke opgaver der skal løses (mission) og hvilken effekt indsatsen skal skabe (vision). ØEM har endvidere formuleret et værdisæt, som skal sikre, at mission og vision afspejler sig i det daglige arbejde på hele ministerområdet. Gennem By og Bygs mangeårige virke er der opbygget en stærk kultur. Instituttet vil i 11

14 2004 formulere og implementere en lokal udmøntning af ØEMs værdigrundlag, der bygger videre på denne kultur. Resultatmål 2 Mission, vision og værdigrundlag Revision af mission og vision inden 1. juli 2004 Fastlæggelse af værdigrundlag inden 1. juli 2004 Udarbejdelse af plan for implementering af By og Bygs nye mission, vision og værdigrundlag inden 1. juli 2004 Implementering af By og Bygs nye mission, vision og værdigrundlag inden udgangen af 2004 Anvendt og helhedsorienteret forskning Et kernepunkt i By og Bygs nye profil er en refokusering mod bygge- og boligsektorens udvikling. Derudover skal forskningen koncentreres inden for områder, hvor By og Byg har eller kan opnå en styrkeposition, og hvor der er et stort samfundsmæssigt potentiale. Instituttets arbejde understøtter gennemførelsen af målsætningerne i koncernens arbejdsprogram på området 'Effektivt byggeri og flere boliger', og dele af indsatsområderne 'Energi', 'Grøn markedsøkonomi', 'Regional balance', 'Øresundsregionen', 'Forbrugeraspekter' og 'Offentlig-Privat samspil'. Instituttet vil i 2004 fastlægge et nyt forskningsprogram og fokusere de faglige hovedindsatser mod indsatser, der understøtter målene om: Øget kvalitet i byggeriet, herunder konstruktiv sikkerhed. Øget produktivitet i byggeriet med fokus på processer og bygherrerollen. Sundere bygninger forbedring af sundhed og komfort. Minimering af energiforbrug og miljøbelastning både i bygge- og driftsfasen. Mere velfungerende og fleksibelt boligmarked samt en aktiv byfornyelse. Målet er at hver forskningsafdeling formulerer én større faglig satsning inden for afdelingens forskningsområde, der særligt kan profilere afdelingens forskning. Resultatmål 3 Nyt forskningsprogram Fastlæggelse af nyt forskningsprogram inden 1. april 2004 Fastlæggelse af fokus i forskningsindsatsen i hver forskningsafdeling inden 1. april 2004 Forskningen formidles gennem en række forskellige processer målrettet brugernes behov. Instituttet vil fortsætte sin indsats for at øge den internationale publicering med referee til et stabilt niveau i den bedste del sammenlignet med tilsvarende forskningsmiljøer på de højere læreanstalter var et atypisk år med mange internationale publiceringer som følge af afslutningen af en række større, langvarige forskningsprogrammer. Endvidere prioriteres den kortfattede formidling rettet mod sektoren fortsat højt. Derimod nedprioriteres formidling gennem traditionelle publikationer for at nå den mest effektive formidling for de anvendte ressourcer. Resultatmål 4 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang Kvalitet og publiceringsomfang som angivet i tabel 2 12

15 Tabel 2. Publiceringer Antal (pr. forskerårsværk) Antal (/F.ÅV) 2001 Antal (/F.ÅV) 2002 Antal (/F.ÅV) 2003 Forventet Antal (/F.ÅV) 2004 Mål Antal (/F.ÅV) Publikationer 62 (1,02) 64 (1,26) 40 (0,80) Internationale artikler og konferenceindlæg mv. 44 (0,72) 39 (0,64) 82 (1,35) 43 (0,84) 50 (1,00) - Heraf med referee 11 (0,18) 14 (0,23) 37 (0,61) 24 (0,46) 25 (0,50) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 90 (1,80) 1) Målene for 2004 er baseret på de økonomiske forudsætninger som beskrevet i afsnittet om resultatkontraktens forudsætninger. Måltallene gælder for instituttet som helhed. Gennem den interne udmøntning af resultatkontrakten vil målene blive fordelt på forskningsafdelingerne. Opgørelsesmetoden er ændret fra og med 2002 for at forenkle publiceringsopgørelsen og samtidig indfange alle væsentlige publiceringskategorier. Publikationer omfatter By og Bygs egne udgivelser og hele publikationer forfattet af instituttets forskere, men udgivet af andre institutioner. Internationale artikler og konferenceindlæg mv. omfatter tillige bidrag til internationale publikationer i form af antologier o.lign. Danske artikler og konferenceindlæg mv. omfatter tillige erfa-blade samt bidrag til danske antologier o.lign. Myndighedsberedskab By og Byg er en primær leverandør af forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet til ØEM med det formål at bidrage til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet. Som led i myndighedsberedskabet er det vigtigt at have mulighed for proaktivt at kunne tage mindre, aktuelle sager op. Derfor har instituttet indarbejdet en mindre buffer i budgettet, der kan udmøntes i løbet af året. For at sikre en effektiv myndighedsrådgivning etableres der en samarbejdsaftale med henholdsvis EBST og ENS. Aftalen skal fastlægge rammerne for samarbejdet og beskrive institutionernes respektive roller. Samarbejdet vil omfatte dels status for årets samarbejde og indspil til finanslovsprocessen, dels det kommende års strategiske udfordringer, herunder bidrag til ministeriets interne arbejdsprogram, de respektive resultatkontrakter samt ideer til fælles koncernprojekter. Målet er generelt at styrke samarbejdet med styrelserne og øge synergien til fordel for en øget kvalitet og produktivitet på bygge- og boligområdet. Resultatmål 5 Samarbejdsaftale med EBST og ENS Etablering af samarbejdsaftale med EBST inden 1. maj 2004 Etablering af samarbejdsaftale med ENS inden 1. september 2004 Kommunikation Med instituttets nye profil er det målet, at instituttet skal blive bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter. Som led i instituttets nye profil udarbejdes der en revideret kommunikationspolitik, der i højere grad lægger vægt på differentiering af kommunikationen, så den er målrettet aftagerne, herunder at den er både forståelig og anvendelig. By og Byg vil udbygge samarbejdet med de mange videninstitutioner for at styrke koordineringen af såvel forsknings- som erfaringsbaseret viden på bygge- og boligområdet. I 2002 udviklede instituttet et nyt webbaseret kommunikationskoncept i samarbejde med en række centrale videnproducenter. Dette er baseret på en webservice, der vil give brugerne et bedre overblik over produkterne fra de medvirkende videnproducenter. Det nye kommunikationskoncept omfatter ligeledes en for brugerne ny og fælles anvisningsserie, der er bedre egnet til computermediet og som bedre imødekommer brugernes differentierede behov. Gennem 2003 har gruppen søgt at rejse finansiering til projektet, 13

16 og disse bestræbelser vil fortsætte i Dette vil i første omgang ske i form af et forprojekt eventuelt i samarbejde med de større brugergrupper. Denne fase af projektet vil ligeledes omfatte tilvejebringelse af den nødvendige finansiering af den senere implementering. Resultatmål 6 Bredere og mere koordineret kommunikation Udarbejdelse af revideret kommunikationspolitik Koordineret formidling med en række private oplysningsråd: Gennemførelse af forprojekt for webservice og anvisningskoncept Tilvejebringelse af den nødvendige finansiering til næste fase Til måling af, i hvilket omfang By og Byg realiserer kommunikationsmålene om kendskab, tilgængelighed, anvendelighed og legimitet, er der fastlagt en række kvantitative indikatorer. I 2004 udarbejdes der et egentligt kommunikationsregnskab. I 2004 forventes en effekt af den række af udviklingstiltag, der er gennemført i 2002/2003 i form af ny og mere brugervenlig hjemmeside, intensiveret mediesamarbejde og en række mere målrettede formidlingstiltag at afspejle sig i instituttets mediedækning. Resultatmål 7 Kommunikationsmål Indikatorer for kommunikation som angivet i tabel 3. Tabel 3. Indikatorer for kommunikation Mål Publikationssalg (mio. kr.) 1,9 2,8 2,7 2,9 3 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) Artikler og indslag i døgnmedier (336) ) Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle By og Byg. 2) Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3) Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og ikke fra forskningsprodukter, som det planlægges at reducere omfanget af jf. tabel 2. Uddannelse Instituttet vil udbygge samarbejdet med universiteter og højere læreanstalter for at sikre en effektiv udnyttelse af By og Bygs praksisnære viden i de forskningsbaserede uddannelser. By og Byg har gennem flere år haft formelle samarbejdsaftaler med en række forskningsinstitutioner med særlig relevans for dele af By og Bygs arbejdsområde. I 2002 indgik By og Byg rammeaftaler med fem institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter om et udbygget undervisnings- og forskningssamarbejde. Grundet instituttets ændrede forskningsprofil er to af disse dog ikke længere relevante. Målet er i 2004 at etablere yderligere tre rammeaftaler og udmønte minimum tre af rammeaftalerne med bindende aftaler for samarbejdet med universiteterne og de højere læreanstalter. By og Byg vil fortsætte sin indsats for aktivt at deltage i den forskningsbaserede uddannelse inden for sit arbejdsområde. Målet i 2004 er som minimum at have ph.d.-studerende tilknyttet alle fem forskningsområder og overvejende gennem ekstern finansiering. Endvidere tilbyder By og Byg at deltage i uddannelse af kandidater gennem vejledning eller delvis gennemførelse af afgangsprojekter på By og Byg. 14 Resultatmål 8 Uddannelses- og forskningssamarbejde

17 Udmøntning af rammeaftalerne med minimum tre institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter Etablering af yderligere tre rammeaftaler med institutter/centre på universiteter og højere læreanstalter Minimum fem ph.d.-studerende Deltagelse i uddannelse af minimum 15 speciale- og praktikstuderende Samarbejde og partnerskaber Med By og Bygs nye profil skal instituttets samarbejde med byggeriets parter intensiveres. Målet med dette er at styrke effekten af instituttets forskning og ruste instituttet til den stigende konkurrence om forskningsmidlerne. I 2004 vil samarbejdet med sektoren fokusere på: Øget økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren om projekter Etablering af strategiske partnerskaber med udvalgte kunder med det formål i fællesskab at fastlægge et længerevarende samarbejde omkring udvikling inden for et konkret område Internationalt samarbejde Instituttet vil fastholde og udbygge sin position i det internationale forskningsnetværk gennem deltagelse i internationale projekter, primært inden for EUs 6. rammeprogram. By og Byg vil også fortsat prioritere instituttets deltagelse i internationale organisationer og netværk højt dels med fokus på hjemtagning af international viden, dels med fokus på deltagelse i internationale forskningsprojekter. Tabel 4. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Forventet Økonomisk forpligtende samarbejde med 40 % 52 % 55 % 60 % sektoren (andel af projekter) Internationale projekter - 23 % 20 % 23 % 2004 Mål Resultatmål 9 Sektorsamarbejde nationalt og internationalt Økonomisk forpligtende samarbejde med branchen i forbindelse med forskningsprojekter: 60 % af samtlige forskningsprojekter Etablering af minimum tre strategiske partnerskaber 23 % internationale projekter By og Byg ønsker jævnligt at evaluere, i hvilken grad det lykkes at realisere instituttets vision. Evalueringen skal afspejle kundernes og samfundets anvendelse af og tilfredshed med By og Bygs ydelser. Medio 2003 blev der igangsat den første undersøgelse af kundernes oplevelse af de forskningsog udviklingsydelser, som By og Byg leverer, baseret på den enkelte rekvirents udfyldelse af et skriftligt spørgeskema. Måleperioden forlænges til medio 2004, da der er afsluttet færre projekter end forventet. På baggrund af denne fastsættes den fremtidige udvikling i kundetilfredsheden, bl.a. anvendelighed af forskningsresultater og overholdelse af tidsfrister. Resultaterne vil blive benchmarket med lignende undersøgelsesresultater fra en eller flere sektorforskningsinstitutioner, idet den anvendte metode svarer til den, der gennem en årrække har været brugt af Socialforskningsinstituttet. Endvidere udarbejdes der en opgørelse af kommunikationen af By og Bygs viden baseret på: 15

18 Allerede tilgængelige data om bl.a. publicering, presseomtale, trafik på instituttets hjemmeside og salg af publikationer og edb-programmer, for så vidt angår kalenderåret 2003 samt En brugerundersøgelse af en afgrænset del af By og Bygs kommunikation med henblik på at evaluere, i hvilket omfang brugerne kender og anvender de pågældende kommunikationsaktiviteter. Resultatmål 10 Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse Gennemførelse og afrapportering af kundeundersøgelse og afgrænset brugerundersøgelse senest september 2004 Opstilling af kundetilfredshedsmål og benchmarking af kundetilfredshed senest oktober 2004 Udarbejdelse af kommunikationsregnskab senest oktober 2004 Medarbejdere Forskernes evne til at skaffe projekter samt gennemføre og formidle resultaterne med succes til aftalt kvalitet, økonomi og tid er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere By og Bygs ønskede markedsposition. For at styrke forskernes mulighed for at løfte denne opgave har instituttet udviklet rammerne for et program til kompetenceudvikling i projektledelse. Programmet skal give praktiske værktøjer og metoder til projektledelse. Dertil kommer en styrkelse af de procesmæssige sider i hele projektgennemførelsesfasen fra idé til aflevering. Målet er at konkretisere og gennemføre programmet 'Fra salg til formidling' (modul 1) i 2004 med deltagelse af mindst 25 % af forskerne. Resultatmål 11 Kompetenceudvikling i projektledelse Konkretisering af program og fastlæggelse af indhold i modul 1 Gennemførelse af modul 1 for projektledelse med deltagelse af mindst 25 % af forskerne Instituttets andel af medarbejdere, der hører under Finansministeriets målgruppedefinitioner for det rummelige arbejdsmarked med hensyn til personer med nedsat arbejdsevne og/eller lang ledighed skal i 2004 være på mindst 3,5 %. Tabel 5. Andel af medarbejdere inden for det rummelige arbejdsmarked Budget Andel i procent 2,34 3,36 3,5 Resultatmål 12 Det rummelige arbejdsmarked Andelen af medarbejdere inden for det rummelige arbejdsmarked jf. Finansministeriets definitioner skal i 2004 være mindst 3,5 % Interne processer og ressourcer 16 Implementering af Excellencemodellen Det er på koncernniveau besluttet, at ØEM skal anvende Excellencemodellen som gennemgående model for ledelse og udvikling af organisationen. Modellen bygger på de samme ledelsesfilosofier som Balanced Scorecard, som indtil nu er blevet anvendt på By og Byg. Instituttet har i 2003 gennemført en analyse og udarbejdet en plan for implementering af Excellencemodellen på By og Byg i 2004.

19 I 2004 planlægges det at udvikle instituttets nye strategi med udgangspunkt i modellen samt at gennemføre en afgrænset selvevaluering af hele instituttet ('Excellence Light-niveau'). Endvidere udvikles og gennemføres der en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i hele koncernen. I ØEM er medarbejdernes trivsel en forudsætning for at fastholde koncernens videnressourcer. Undersøgelsen skal afdække, hvor mange medarbejdere der mener, at de har et godt kendskab til koncernens strategi og værdigrundlag. Selvevalueringen vil bl.a. inddrage den samlede medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra 2004 og relevante dele af analysen i forbindelse med regeringens beslutning om instituttets fremtid. På baggrund af selvevalueringen identificeres styrker og forbedringsområder. Resultatmål 13 Implementering af Excellencemodellen Udarbejdelse af strategi med udgangspunkt i Excellencemodellen inden 1. april 2004 Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse Gennemførelse af selvevaluering af instituttet med Excellence Light Styrker og forbedringsområder er identificeret gennem udarbejdelse af feedback-rapport Der er udvalgt og igangsat tre væsentlige forbedringsinitiativer Økonomistyring For løbende at kunne realisere den nødvendige effektivisering af de administrative processer og udnytte det fulde potentiale i nye IT-værktøjer gennemfører instituttet løbende en gennemgang af udvalgte arbejdsgange. I 2004 gennemføres en analyse af arbejdsgangene vedrørende godkendelse, økonomistyring og budgetopfølgning af projekter. På basis af analysen fastlægges fremtidige procedurer for alle afdelinger. Resultatmål 14 Økonomistyring Analyse af arbejdsgangene for godkendelse, økonomistyring og budgetopfølgning af projekter Fastlæggelse af procedurer og udvikling af nødvendige hjælpeværktøjer Implementering af de nye procedurer og de nødvendige hjælpeværktøjer IT By og Byg har en målsætning om, at instituttets medarbejdere har adgang til relevante og tidssvarende IT-værktøjer, både i relation til almindelige forretningsprocesser og kontorrutiner og i relation til mere specielle arbejdsopgaver som led i forskningsprocessen. Med udgangspunkt i By og Bygs nye organisation, herunder de nye rammer for IT fastlægges den nye IT-organisation inklusiv arbejdsfordeling og samspil med den øvrige del af organisationen. Med afsæt i By og Bygs nyligt formulerede IT-strategi skal der i 2004 udarbejdes en handlingsplan for instituttets IT-anvendelse. Handlingsplanen vil blive koordineret med ØEMs overordnede handlingsplaner på IT-området, således at man udnytter de mulige synergier i forbindelse med bl.a. fælles indkøb. Generelt koordineres indsatsen i forhold til koncernens analyse af gevinsten ved etablering af administrative fællesskaber på IT-området. Resultatmål 15 IT Fastlæggelse af ny IT-organisation inden 1. maj 2004 Udarbejdelse af IT-handlingsplan Mål for indtjening og medfinansiering By og Byg vil forbedre det økonomiske grundlag for forskningen. Dette skal ske gennem en øget ekstern indtjening fra nationale og internationale programmidler, øget medfinansiering fra erhvervet samt en intern effektivise- 17

20 ring. Efter en fuld implementering af den nye organisation og styrkelse af akkvisitionsevnen i 2004 er det målet at øge den eksterne indtjening, så den mere end kompenserer for det fremtidige fald i basisbevillingen i For løbende at have mulighed for proaktivt at tage mindre, aktuelle sager op indarbejder instituttet i budgettet en mindre buffer, der kan udmøntes i løbet af året. Resultatmål 16 Mål for indtjening og medfinansiering Økonomiske resultatmål som angivet i tabel 6 Tabel 6. Økonomiske nøgletal for Forventet Indtægter, nøgletal (%) 2 Ekstern finansiering heraf privat finansiering 4,9 3,1 3,9 7,5 9,0 10,0 heraf international finansiering 2,1 3,5 6,6 8,5 8,5 9,5 1) Målene for 2004 er baseret på de økonomiske forudsætninger som beskrevet i afsnittet om resultatkontraktens forudsætninger. 2) Nøgletallene er baseret på budgettet for 2004 som angivet i tabel Mål 2005 Mål 18

21 Budgetmæssige forudsætninger By og Bygs indtægter stammer fra basisbevillingen fra ØEM, eksternt finansieret forskning (tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed) samt salg af publikationer mv. Basisbevillingen udgør lidt over halvdelen af nettoomsætningen. De økonomiske forudsætninger for resultatkontrakten er givet i tabel 7 og 8 nedenfor. Tabel 7. Budget for Forventet Indtægter i mio. kr. Forskning, basisbevilling 1 37,2 36,9 35,1 32,6 28,2 Forskning, ekstern finansiering 2 23,0 22,0 22,9 21,8 22,8 Formidling, salgsindtægter 3 2,0 2,8 2,7 2,9 3,0 Indtægter fra særlige initiativer 4 2,4 0,7 0,7 0,3 0,3 I alt 64,6 62,4 61,5 57,6 54,3 Udgifter i mio. kr. Lønninger 47,9 47,1 44,4 41,4 38,1 Drift 17,7 18,0 16,4 16,0 15,5 I alt 65,6 65,1 60,8 57,4 53,6 Resultat i mio. kr. Primo saldo 3,9 2,9 0,2 0,9 1,1 Årets resultat -1,0-2,7 0,7 0,2 0,7 Ultimo saldo 2,9 0,2 0,9 1,1 1,8 1) Finanslovens nettoudgiftsbevilling 2) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed 3) Salg af publikationer og edb-programmer 4) Ekstra stipendiater, gæsteforskere, professorat med gruppe, forskermobilitet og sekretariater 2004 Mål 2005 Mål Tabel 8. Årsværk for Forventet Chefer 6,8 7,0 6,2 5,5 5,5 Forskere (ekskl. chefer) i alt 60,9 60,8 50,8 49,6 49,2 Forskningsprofessorer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorforskere og 48,7 51,9 45,4 44,1 42,4 seniorrådgivere Forskere (stillingsstruktur 3,1 3,6 2,2 1,0 0,8 fra 1997) Ph.d.-studerende 9,1 5,3 3,2 4,5 6,0 Forskere (overgangspulje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige forskere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Studenter 2,3 2,2 2,7 1,5 1,5 Teknisk personale 22,3 20,1 18,7 14,6 13,2 Administrativt personale 24,4 24,2 21,0 16,0 14,2 Elever, lærlinge, personer i 3,2 2,2 4,6 2,3 2,0 jobtilbud I alt 119,9 116,5 104,0 89,5 85, Mål 2005 Mål 19

22 Tabel 9. Budgetfordeling på de forskningsmæssige kerneområder 1 i 2004 Basismidler / mio. kr. % Byggeteknik og Design 6,8 23 Energi og Miljø 6,3 22 Sundhed og Komfort 5,3 18 Proces og Innovation 5,4 18 Boliger og Byfornyelse 5,4 18 I alt 29, ) Fordeling af basismidler på kerneområder er baseret på den fastlagte prioritering fra ØEM. 2) Årlig basisbevilling i 2004 eksklusiv 3,4 mio. kr. i tilpasningsbevilling. 20

23 Formalia Resultatkontrakten indgås mellem By og Byg og departementet. Resultatkontrakten forhandles hvert år og er en rullende, firårig kontrakt, hvor det første års resultatmål er bindende, mens det efterfølgende års resultatmål er sigtepunkter. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar. Uanset resultatkontrakten skal gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. fortsat følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over- og underordnelsesforhold mellem departementet og sektorforskningsinstituttet. Der vil ske afrapportering af resultatkontrakten i forbindelse med By og Bygs aflæggelse af årsrapport. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret ved væsentlige ændringer i det grundlag, som kontrakten er indgået på. Sektorforskningsinstituttets direktør har ansvaret for, at resultatkontrakten bliver overholdt samt for kontraktens eventuelle genforhandling. København, den 29. marts 2004 Michael Dithmer Departementschef Lone Møller Sørensen Direktør 21

24 Scorebog for By og Byg 2004 I forbindelse med bedømmelsen af hvor vidt denne kontrakts målsætninger er opfyldte eller ej, skal afgrænsningen skitseret i nedenstående 'scorebog' anvendes som bedømmelsesgrundlag. Tabel 10 By og Bygs resultatmål for 2004 Nr. Resultatmål Rød Gul Grøn Ny profil Lederskab 1 Ny strategi og implementering af organisation 0-1delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 2 Mission, vision og værdigrundlag 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Anvendt og helhedsorienteret forskning 3 Nyt forskningsprogram 0 delmål opfyldt 1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 4 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 0-2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Myndighedsberedskab 5 Samarbejdsmodel med EBST og ENS 0 delmål opfyldt 1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt Kommunikation 6 Bredere og mere koordineret kommunikation 0-1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 7 Mediedækning 0-1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt Uddannelse 8 Uddannelses- og forskningssamarbejde 0-1 delmål opfyldt 2-3 delmål opfyldt 4 delmål opfyldt Samarbejde og partnerskaber 9 Sektorsamarbejde nationalt og internationalt 0-1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 10 Kunde- og brugertilfredshedsundersøgelse 0-1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt Medarbejdere 11 Kompetenceudvikling i projektledelse 0 delmål opfyldt 1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 12 Det rummelige arbejdsmarked Under 3 % 3,0 3,5 % 3,5 % Interne processer og ressourcer 13 Implementering af Excellencemodellen 0-1 delmål opfyldt 2-4 delmål opfyldt 5 delmål opfyldt 14 Økonomistyring 0-1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 15 IT 0 delmål opfyldt 1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 16 Mål for indtjening og medfinansiering 0-1 delmål opfyldt 2 delmål opfyldt 3 delmål opfyldt 22

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde Resultatkontrakt 2005-2008 Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2005-2008 Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen

By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen Notat By og Bygs høringssvar vedr. Danmarks Forskningsråds gennemgang af sektorforskningen Sammenfatning Generelt om Danmarks Forskningsråds gennemgang By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) kan fuldt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Patent- og Varemærkestyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Patent- og Varemærkestyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger...

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2008-2011

Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2008-2011 Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2008-2011 SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2008 Titel Aftale

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Videnskabsministeriets innovationsindsats

Videnskabsministeriets innovationsindsats Beretning til statsrevisorerne om Videnskabsministeriets innovationsindsats med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Maj 2006 RB A102/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet

Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet 1 Vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet I henhold til 3 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter beskæftigelsesministeren denne vedtægt for Arbejdsmiljøinstituttet. Kapitel

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere