Brug af uheldsmodeller i byområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af uheldsmodeller i byområder"

Transkript

1 Brug af uheldsmodeller i byområder af Civilingeniør Poul Greibe Atkins Danmark Forskningsassistent Marlene Rishøj Kjær Danmarks TransportForskning

2 Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé Bygning 116 vest 2800 Kgs. Lyngby Tlf

3 Baggrund Hovedformålet med projektet er at demonstrere praktisk brug af uheldsmodeller til bygader, som blev udviklet i Vejdirektoratets regi i sen 90'erne. Projektets sekundære formål var, at undersøge hvorvidt og godt disse uheldsmodeller passer til et andet vejnet end det oprindelige, der ydermere har et nyere sæt data. Projektet er under afslutning, og ventes offentliggjort i efteråret Uheldsmodellerne er nærmere beskrevet i Håndbog i trafiksikkerhedsberegninger [Rapport 220, Vejdirektoratet 2001]. Uheldsmodellerne er baseret på oplysninger om kryds og strækninger fra en række kommuner. Modellerne beregner det forventede antal uheld i kryds og på strækninger i byområder med baggrund i parametrene; uheld, trafikmængder, omgivelser og vejgeometri. Uheldsmodellerne kan bl.a. bruges i forbindelse med udpegning af særligt uheldsbelastede steder, dvs. til sortpletudpegning, eller til at prædiktere antallet af uheld ved ændringer af trafiksystemet i byer. Uheldsmodellen for strækninger er af formen: UHT = a N p Hvor UHT er uheldstætheden på strækningen (uheld pr år pr km) N er trafikmængden på strækningen målt i årsdøgntrafiktal (ÅDT) a og p er konstanter og uheldsmodellen for kryds er af følgende form: UHT = a 1 p1 N pri N p2 sek Hvor UHT er uheldstætheden (uheld pr år) Npri er trafikmængden ind i krydset fra den primære retning (målt i ÅDT) Nsek er trafikmængden ind i krydset fra den sekundære retning (målt i ÅDT) a 1, p1, p2 er konstanter

4 Konstanterne a, p, a 1, p1 og p2 er forskellige parametresæt, der refererer til hver af de 4 krydstyper og de 6 strækningstyper. Konstanterne er dannet udfra reggressionsanalyser på det oprindelige vejnet. Alle strækninger og kryds er inddelt i kategorier. Tabel 1 viser de nærmere specifikationer for strækningerne. Strækningerne er klassificeret i seks typer afhængig af randbebyggelse, antal sideveje samt den tilladte hastighed på strækningen. Krydsene er inddelt i 4 typer; 3- og 4-ben samt med og uden signalregulering. Strækningstype Bebyggelse Sideveje pr km Tilladt hastighed (km/t) AD Center/ forretningsgade E Etage/ åben- lav/ industri F Etage/ åben- lav/ industri G Etage/ åben- lav/ industri > H Spredt I Spredt - 70 Tabel 1. Strækningstypernes karakteristika. Testområderne Det anvendte testvejnet består af kryds og strækninger beliggende i byzonen i de tre kommuner Frederikshavn, Holbæk og Kalundborg. Det totale vejnet består af 130 km fordelt på i alt 438 strækninger og 206 kryds, Se Tabel 2. Type Fr.havn Holbæk Kalundborg Hele nettet A-D (km) 1,4 1,3 1,5 4,1 E (km) 57,4 22,4 19,3 99,1 F (km) 0 0,4 0 0,4 H (km) 11,8 7,9 4,0 23,7 I (km) 0,5 1,3 1,0 2,8 Alle strækninger (km) 71,1 33,3 25,8 130,3 T-kryds ej signal T-kryds signal F-kryds ej signal F-kryds signal Alle kryds (stk.) Tabel 2. Testvejnettet fordelt på typer og kommuner. Størstedelen af strækningerne er af vejtype E, der dækker over vejstrækninger hvor randbebyggelserne er etagebyggeri, åben-lav eller industriel karakter, antallet af sideveje pr. km. overstiger ikke 10 og hvor den skiltede hastighed er km/t. Ca. halvdelen af krydsene er T-kryds uden signalregulering.

5 For alle kryds og strækninger er indsamlet oplysninger om ÅDT og politiregistrerede uheld i perioden Uheldene er stedfæstet ud fra oplysninger om vejnummer og vha. uheldsteksten. Observerede og beregnede antal uheld. For testvejnettet er der i den femårige periode sket 622 uheld. Stedfæstelsen af uheldene viser, at uheldene fordeler sig ligeligt mellem strækninger og kryds. Sammenkøres disse oplysninger med uheldsmodellernes estimater, ses af Tabel 3, at modellerne beregner 34% flere uheld end der observeres. Det var på forhånd forventet, at modellerne ville beregne ca % for mange uheld, da antallet af uheld på byveje er faldet, siden modellerne blev udarbejdet. Type Data Fr.havn Holbæk Kalundborg Total A-D Beregnede Observerede E Beregnede Observerede F Beregnede Observerede H Beregnede Observerede I Beregnede Observerede Alle strækninger Beregnede Alle strækninger Observerede T-kryds Beregnede ej signal Observerede T-kryds Beregnede Signal Observerede F-kryds Beregnede ej signal Observerede F-kryds Beregnede Signal Observerede Alle kryds Beregnede Alle kryds Observerede Beregnede samlet vejnet Observerede samlet vejnet Tabel 3. Oversigt for antallet af observerede og beregnede uheld på testvejnettet i perioden

6 Som det fremgår af Tabel 3 er der i testnettet store variationer mellem de beregnede og observerede uheldstal både inden for de enkelte stræknings- og krydskategorier men også indenfor de tre kommuner. Det viser sig, at uheldsmodellen for kryds "rammer" mere rigtigt end uheldsmodellen for strækninger, da dækningsgraden 1 for krydsuheld ligger på 90%, hvorimod dækningsgraden for strækningsuheld ligger på 64%. Figur 1 illustrerer, hvorledes dækningsgraderne fordeler sig for henholdsvis strækninger, kryds og samlet på de tre kommuner og testnettet samlet. Sammenlignes kommunerne ses det, at Frederikshavn kommune har det mest homogene resultat, idet både strækninger og kryds har en dækningsgrad på ca. 80%. % strk i alt kryds i alt total Fr.havn Holbæk Kalundborg Hovedtotal Figur 1. Dækningsgraderne for uheld i de tre kommuner og samlet. En nærmere undersøgelse af forholdet mellem det beregnede antal uheld og det observerede, er lavet ved at beregne fordelingen af residualerne (observeretberegnet) og deviansbidraget. Det viser sig, at middelværdien for residualerne for de fleste kryds- og strækningstyper er negative hvilket betyder, som før nævnt, at modellerne beregner flere uheld end der er observeret. Ses på spredningen af residualerne, er den i samme størrelsesorden, som hvis residualerne beregnes for det oprindelige vejnet. Modellerne passer altså lige så godt for testvejnettet som for det oprinde- 1 Dækningsgrad er defineret som det procentuelle forhold mellem det beregnede antal uheld og det observerede antal uheld. 100% betyder fuld overensstemmelse. >100% betyder, at der er sker flere uheld i vejnettet, end modellen har beregnet. <100% betyder, at uheldsmodellen har beregnet flere uheld end der er observeret.

7 lige net, blot er ses for det samlet testvejnet en generel niveauforskel, idet uheldsrisikoen er mindre end beregnet. Det gennemsnitlige årsdøgntrafiktal (ÅDT) på teststrækningerne er væsentligt lavere end på de oprindelige strækninger. Dette har ført til en undersøgelse 2 om recessionen i ÅDT influerer væsentligt på modellens overestimering af uheld. Den gennemsnitlige uheldstæthed (UHT) for både test- og oprindelige strækninger af typen E er beregnet og opdelt i forskellige ÅDT niveauer. Figur 2 viser den gennemsnitlige UHT for de oprindelige og test strækninger i forskellige ÅDT niveauer. Til sammenligning vises modellen baseret på de oprindelige strækninger. UHT for oprindelige og nye strækningstype E 3,50 3,00 2,50 Nye-strk Oprind. Strk Model 2,00 UHT 1,50 1,00 0,50 0, ÅDT Figur 2. UHT for nye strækninger (testvejnettet) og de oprindelige strækninger af vejtypen E. For alle ÅDT-grupper ligger UHT for de nye strækninger under de oprindelige, især for strækninger med høj ÅDT. Som det ses vil modellen for disse grupper beregne et meget højere antal uheld. Langt størstedelen af de nye strækninger har dog en ÅDT mellem , og her passer modellen bedre, men estimerer stadig for mange uheld. Selvom der er forskel i ÅDT på de nye og oprindelige strækninger, kan forskellen ikke forklare, hvorfor modellen estimerer for mange uheld. Tilsyneladende er UHT faldet for alle ÅDT grupper. 2 Disse beregninger er kun foretaget for strækninger af typen E (Ntest= 99 km, Nmodel= 66,3 km), da datagrundlaget for de resterende vej- og krydstyper ikke er stort nok.

8 Det var som før nævnt på forhånd forventet, at modellerne ville beregne ca % for mange uheld. Resultaterne for testvejnettet har vist, at der er store forskelle på kryds og strækninger og ikke mindst på de forskellige kommuner. I gennemsnit beregner uheldsmodellerne 55% for mange uheld på strækningerne og 11% for mange uheld i krydsene. Bortset fra disse niveauforskydninger har de beregnede uheldstal for testvejnettets den samme eller en mindre spredning, end hvad der fandtes ved udviklingen af modellens kryds og strækninger. Estimering af nye parametre Datamateriale for testnettet muliggør en ny estimering af konstanterne i modellen. Det antages, at eksponeringsdelen i uheldsmodellerne, dvs. ÅDT variablen og de tilhørende p-parametre ikke har ændret sig, og a-parameteren reestimeres. Det er kun muligt at fortage denne handling for strækningstype AD, E og H, da de som de eneste i testkommunerne har tilstrækkelig antal observationer. Parametrene for a bliver da som vist i tabel 4. Type Ny a-parameter "Gammel" a-parameter A-D 1, , E 4, , H 1, , T-kryds u. signal 7, , T-kryds signal 1, , F-kryds u. signal 7, , F-kryds signal 9, , Tabel 4. Nye a-parametre for udvalgte strækninger og kryds. Det skal bemærkes, at der for alle de benævnte strækninger og T-kryds uden signal er signifikant forskel på de tre kommuner, og derfor kan testkommunerne ikke anses som værende homogene. Dette betyder, at de viste værdier i tabel 4 er middelværdier og skal behandles med forbehold. Det ses af de nye estimerede a-parametre, at vejtyperne er meget forskellige fra de "gamle" a-værdier, særligt vejtype E og H passer dårligt, hvor sidstnævnte er 67% lavere end den oprindelige a-parametre. For krydsene derimod er det særligt T-kryds uden signal, der skiller sig ud. Her er forskellen 23% lavere, men også F- kryds med signal's a-parameter er 11% lavere.

9 Diskussion af uheldstallene Der kan være flere forskellige forhold, som kan være med til at forklare de forskelle, som optræder mellem de beregnede og observerede uheldstal. Det kan eksempelvis være: 1. Uheldsmodellerne er baseret på trafik- og uheldsdata fra perioden I perioden er antallet af uheld faldet på byveje samtidig med, at trafikken er steget en smule. Det betyder, at modellerne skønsmæssigt vil beregne ca % for mange uheld i forhold til situationen i dag. 2. Kommunerne på landsbasis svinger mellem at have 2 og 6 uheld per 1000 indbyggere. Hvis denne forskel i risiko kan antages at være gældende for det generelle uheldsrisiko i kommunerne, er det sandsynligt, at uheldsmodeller som er baseret på udvalgte homogene kommuner, passer mindre godt i andre kommuner. 3. Uheldsrapporteringen i de forskellige politikredse varierer meget, især for andelen af indrapporteret uheld (uheld med personskade, med materialskadeog ekstrauheld). Det kan betyde, at uheldsstatistikken giver et skævt billede af den reelle risiko i kommunerne, og dermed vil modellerne passe mere eller mindre godt. 4. Brug af uheldsmodellerne forudsætter en opdeling af vejnettet i strækninger og kryds. Denne opdeling er langt fra entydig, når det handler om byveje, hvor små kryds ofte betragtes som en del af strækningen. Selvom der er klare definitioner på hvordan vejnettes skal opdeles, kan det i praksis være svært og dermed kan der opstå en skæv fordeling mellem risiko i kryds og på strækninger. De vigtigste forskelle skønnes at kunne forklares ud fra punkt 1 og 2. Udpegning af sorte pletter Uheldsmodellerne kan benyttes i arbejdet med at udpege sorte pletter. Uheldsmodellerne kan udpege kryds og strækninger, hvor der sker flere uheld end man kan forvente. De udpegede kryds eller strækninger underkastes herefter en nærmere analyse.

10 En sort plet-udpegning vha. uheldsmodellerne er afprøvet på testvejnettet, og til sammenligning er den traditionelle udpegningsmetode (uheldstæthed/- frekvensmetoden) ligeledes anvendt på vejnettet. Forskellen på de to metoder er, at modellerne udpeger de kryds og strækninger, hvor der sker flere uheld end forventet i forhold til samme typer af kryds eller strækninger, hvorimod tæthed-/frekvensmetoden udpeger de kryds og strækninger, der er mest uheldsbelastede (Dette er målt som de steder med den højeste uheldsfrekvens i enheden uheld pr. mio. biler og med højeste uheldtæthed, dvs uheld per år). Ved tætheds-/frekvensmetoden antages desuden, at antallet af uheld afhænger linieært af trafikmængden, hvor modellerne tillader en ikkelineær sammenhæng. En anden vigtig forskel er, uheldsmodellerne kan udpege et sorte pletter på tværs af alle kryds- og strækningstyper, hvorimod uheldstætheds-/frekvensmetoden udpeger strækninger og kryds hver for sig, hvorved en sammenligning mellem kryds og strækninger ikke er mulig. Uheldsmodellerne udpeger 33 sorte pletter på testvejnettet, og ved en udpegning med brug af uheldstætheds-/frekvensmetoden af samme antal sorte pletter, finder man, at uheldstætheds-/frekvensmetoden udpeger 76% af uheldsmodellernes sorte pletter. Begge metoder har således meget stort sammenfald af kryds og strækninger. Figur 3 viser sammenfaldet mellem disse. Oversigt for sorte pletter A-D E H T-kryds T-kryds ej signal F-kryds F-kryds ej signal Model Fælles UHT/UHF Figur 3. Fordelingen af sorte pletter fordelt på stræknings- og krydstype og efter udpegningsmetode samt de sorte pletter, som begge metoder udpeger. Uheldsmodellerne har endvidere den fordel, at man kan vurdere graden af en plets "sorthed", og derved få prioriteret de sorte pletter; kryds og strækninger i mellem. Dette gøres ved at beregne på hvilket udpegningsniveau den sorte plet er fundet. Alle 33 sorte pletter er udpeget på mindst 97,5% niveau. Enkelte pletter vil også blive udpeget på en højere niveau. Jo højere niveau jo større sorthed.

11 Ser man nærmere på pletter med en høj sorthed, finder man at halvdelen af uheldsmodellernes sorte pletter har et udpegningsniveau på 99,5%. Det viser sig dog, at langt hovedparten af de sorteste pletter ligeledes identificeres af uheldstætheds-/frekvensmetoden. Opsamling og konklusion Formålet er at demonstrere praktisk brug af modellerne til bygader, samt at teste hvorledes og hvor godt de passer til det vejnet, der er i testkommunerne med uheldsdata fra den femårig periode De tre testkommuner er valgt, da de allerede havde indsamlet en stor del af de nødvendige data til brug for projektet. Det var på forhånd forventet, at de beregnede uheldstal som fremkom vha. uheldsmodellerne ville være ca % højere end de observerede i testkommunerne, idet modellerne er baseret på et ældre sæt uheldsdata. Uheldsudviklingen har nemlig været faldende i de senere år samtidig med, at trafikken er svagt stigende. Det undersøgte vejnet består af 130 km vejstrækninger og 206 kryds. Samlet set blev der for strækningerne observeret 504 uheld mod 324 beregnet, og for kryds blev der observeret 332 uheld mod 298 beregnet. For hele vejnettet beregner modellerne altså 34% for mange uheld i forhold til hvad der er observeret. Det dækker dog over store forskelle mellem de forskellige stræknings- og krydstyper og ikke mindst de tre testkommuner. Generelt passer de beregnede uheldstal for krydsene (samlet set) ganske godt, mens de beregnede uheldstal for strækningerne generelt er for høje, med store variationer afhængig af strækningstypen. Holbæk kommune adskiller sig endvidere ved generelt at have meget få observerede uheld i forhold til de beregnede, samlet set observeres kun ca. 50%, hvilket også hænger sammen med at Holbæk har en signifikant lavere uheldsrisiko sammenlignet med Kalundborg og Frederikshavn. Modellerne blev oprindeligt baseret på data fra en række kommuner med et vejnet, der tilsammen havde et homogent uheldsrisiko. Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at der tilsyneladende kan være stor forskel på det generelle risikoniveau blandt kommuner, og at uheldsmodellerne derfor vil beregne uheldstal, der passer mere eller mindre godt, da de ikke tager hensyn til dette forhold. Holbæk kommune er et godt eksempel herpå.

12 En nærmere analyse af modellernes beregnede uheldstal set i forhold til de observerede viser, at modellerne "rammer mere ved siden af" på vejnettet i testkommunerne end på det vejnet, som modellerne er baseret på. Det skyldes dog primært, at der er tale om generelle niveauforskelle, mens spredningen i "hvor godt modellen rammer" er i størrelsesorden af, hvad man kunne forvente. For F-kryds uden signal vil modellen f.eks. for testkommunerne i over 60% af tilfældene beregne et uheldstal, der rammer ± 1 uheld ved siden af. Andelen af kryds, hvor modellen rammer "meget ved siden" af, er mindre end ventet. På basis af strækninger og kryds i testkommunerne er der forsøgsvis estimeret nye a-parametre til uheldsmodellerne, idet p-parametrene er fastholdt. Forskellen imellem de nye og gamle a-parametre illustrerer således den generelle forskel i uheldsrisiko mellem testkommunerne anno og de oprindelige modelkommuner med ældre uheldsdata. Ved beregninger af fremtidige uheldstal for kryds og strækninger bør det overvejes at bruge disse nye a-parametre til uheldsmodellerne idet de er baseret på nyere data. Da det samtidig viste sig, at der var stor forskel på de 3 testkommuner bør a-parametrene dog bruges med forsigtighed. På vejnettet i de tre testkommuner er der udpeget sorte pletter vha. af uheldsmodellerne. I alt 33 sorte pletter blev fundet, 19 på strækninger og 14 i kryds. Forsøgsvis er der ligeledes udpeget 33 sorte pletter vha. tætheds- /frekvensmetoden. Blandt de 33 pletter, som modellerne udpeger, genfindes 25 pletter, når man bruger tætheds-/frekvensmetoden. Der er således rimelig overensstemmelse mellem de to metoder på vejnettet i testkommunerne. De mest alvorlige sorte pletter, der udpeget af uheldsmodellerne, genfindes ligeledes i stor stil ved tætheds-/frekvensmetoden. Referencer Brug af uheldsmodeller - test i tre kommuner Marlene Rishøj Kjær og Poul Greibe Danmark TransportForskning (ventes offentliggjort efterår 2002) Håndbog i trafiksikkerhedsberegninger Rapport 220, Vejdirektoratet, 2001

13 Uheldsmodel for bygader. Del 1: Model for 3- og 4-benede kryds Notat 22, Vejdirektoratet, 1995 Uheldsmodel for bygader. Del 2: Model for strækninger Notat 59, Vejdirektoratet, 1998

Uheldsmodeller for bygader

Uheldsmodeller for bygader Uheldsmodeller for bygader Test i tre kommuner Rapport 1 2003 Marlene Rishøj Kjær Poul Greibe Uheldsmodeller for bygader Test i tre kommuner Rapport 1 2003 Marlene Rishøj Kjær Poul Greibe Uheldsmodeller

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning

Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning Klasssificering af uheld i forbindelse med sortpletudpegning Bo Grevy Institut for planlægning (IFP) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby : 4525 1546, Fax : 4593 6412, Email : grevy@ivtb.dtu.dk

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Dorte Vistisen Carl Bro as, IMM/CTT på DTU M.Sc., PhD studerende 1 Indledning Selvom der årligt anvendes mange millioner på

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Trafikdage på Aalborg Universitet Mandag den 28. august 2006

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker.

Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker. Tanken med denne Workshop er at gennemgå: Hvad har vi, og hvad kan undværes. Hvad er vores umiddelbare planer. Og ikke mindst, hvad er jeres ønsker. 1 I dag er der 2 indgange til uheldssystemerne. Det

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Til Helle og min mor

Til Helle og min mor Ph.d.-afhandling af Michael Sørensen Aalborg Universitet, august 2006 Til Helle og min mor 1 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Sektion for Byplanlægning, Veje og Trafik

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 12 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder Rapport nr. 5 Dato: 1996 Forfatter:

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Erfaringer med udpegning af målestrækninger

Erfaringer med udpegning af målestrækninger Erfaringer med udpegning af målestrækninger Civilingeniør Dorte Billskog Hansen, Vestsjællands Amt, dhanse@vestamt.dk Teknisk assistent Ruth Møgelvang og civilingeniør Dorte Kristensen, Holbæk Kommune,

Læs mere

Uheldsmodeller for veje i åbent land

Uheldsmodeller for veje i åbent land Uheldsmodeller for veje i åbent land Forprojekt Søren Underlien Jensen 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1. Indledning... 11 1.1 Formål med forprojektet...

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Af civilingeniør Michael Sørensen Trafikdage på Aalborg Universitet 2003 1 Udpegning af grå strækninger i det åbne land Dette paper er lavet på baggrund af

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger.

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger. Metode til forbedring af trafiksikkerheden i åbent land Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk og Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk Sortpletudpegning har hidtil været et vigtigt

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen September 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning... 5 1.

Læs mere

Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer

Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer TRAFIKSIKKERHED Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer Aalborg Universitet konkluderede sidste sommer, at anlæg af cykelstier øger antallet af personskadeuheld med 35%. Men evalueringen var

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch, Trafitec

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch, Trafitec Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch, Trafitec Overblik Baggrund Datagrundlag Metode Modeller Baggrund Vejkryds med dobbeltrettede cykelstier Supplement til speciale

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser Uge 43 I Teoretisk Statistik,. oktober 3 Simpel lineær regressionsanalyse Forudsigelser Fortolkning af regressionsmodellen Ekstreme observationer Transformationer Sammenligning af to regressionslinier

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Fremtiden for sortpletarbejdet

Fremtiden for sortpletarbejdet Fremtiden for sortpletarbejdet Udpegning af risikolokaliteter på 2-sporede veje i åbent land på baggrund af vejkarakteristika Camilla Sloth Andersen Ph.d. studerende csa@plan.aau.dk Camilla Sloth Andersen,

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst (Projektet anvender værktøjsprogrammet TI Nspire) Alle de tilstedeværende i klassen tildeles et nummer, så med 28 elever i klassen uddeles numrene

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Trafiksikkerhed på motorveje

Trafiksikkerhed på motorveje Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og vejledning til IT-værktøj Søren Underlien Jensen August 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning... 3 Opdeling af motorvejsnettet...

Læs mere

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark. En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark. En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996 Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-1996 Rapport 235 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2.

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE Trafik Side 1 af 19 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger

Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger Uheld pr. år pr. km Uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og værktøjer for strækninger Motorvejsnettet 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 Årsdøgntrafik

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere