Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til højere dansk produktivitetsvækst"

Transkript

1 Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer så effektivt som muligt. Produktivitetsudviklingen er afgørende for velstanden i Danmark. CO-Industri ser derfor en høj produktivitetsvækst som væsentlig for at styrke dansk konkurrenceevne. Det er imidlertid ikke kun afgørende, at industrien kan oppebære en høj produktivitetsvækst. Det er også afgørende, at de brancher, der leverer input til industrien, har robust produktivitetsvækst. CO-Industri hilser derfor Produktivitetskommissionens ønske om at trække på bl.a. industriens gode erfaringer med produktivitetsfremmende tiltag meget velkomment. Det er vigtigt at holde sig for øje, at den enkelte arbejdsplads er omdrejningspunktet til at øge produktiviteten. Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at gøre en forskel. Det, der virkelig tæller er, hvordan ledernes og medarbejdernes viden, erfaring og engagement bliver udløst og omsat til handling og resultater. Produktivitetsudviklingen er kortlagt i flere analyser Produktivitetsudviklingen i Danmark og blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, er kortlagt i en række nyere undersøgelser, fx McKinsey-rapporten fra 2010, Det Økonomiske Råd efterår 2010, Erhvervs- og vækstministeriet fra juni 2012 og senest Konkurrenceevneredegørelsen. Disse analyser giver anledning til en lang række resultater. CO- Industri finder dog, at især fire konklusioner bør fremhæves: For det første er produktivitetsudviklingen svag i erhverv, der er afskærmet for et udenlandsk konkurrencepres. Det gælder især byggeog anlægssektoren samt serviceerhvervene. For det andet kan den lavere produktivitetsvækst primært tilskrives en svag udvikling i totalfaktorproduktiviteten (TFP). Der er meget stor spredning i TFP inden for samme branche, og en del virksomheder har set over flere år en relativ svag udnyttelse af deres ressourcer. Især virksomheder i en række hjemmemarkedsorienterede erhverv har en vedvarende lav produktivitet.

2 For det tredje udgør bidraget til produktiviteten fra uddannelse nær ved nul, hvor uddannelse for år tilbage bidrog med 0,3 pct.point pr år. Bidraget fra uddannelse til produktiviteten er derimod steget blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. For det fjerde høster Danmark større gevinster i form af bevægelig kapital og arbejdskraft på tværs af underbrancher, således at ressourcerne bliver anvendt inden for områder, hvor det samfundsøkonomiske afkast er størst. Arbejdskraften er med andre ord meget mobil såvel fagligt som geografisk. Produktiviteten kan løftes her og nu Der er ingen lette løsninger til at fremme produktivitetsudviklingen. Det kræver et langt sejt træk at løfte produktivitetsvæksten, hvor alle har et ansvar for at bidrage til at få sat skub i udviklingen. CO-Industri mener dog, at der på den korte bane er gode muligheder for ved forholdsvis lavpraktiske tiltag at øge produktiviteten på den enkelte virksomhed under de gældende rammebetingelser. En nyere undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter i den private sektor tegner således et klart billede af, at der er oplagte veje til at blive mere effektive i det daglige arbejde på virksomhederne, se boks 1: Øget fokus på bedre arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange har øget produktiviteten mærkbart. Det gælder fx Toms, Siemens Wind Power, Haldor Topsøe, Arriva og Martin Professional Øget fokus på kompetenceudvikling har øget produktiviteten mærkbart. Det gælder fx Babcock & Wilcox Vølund, Cimbria, Yousee, Vestas Wind Systems og Arla. Øget fokus på automatisering og effektivisering har øget produktiviteten mærkbart. Det gælder fx C.A. Nielsen & Petersens Maskinfabrikker, Danfoss, Man Diesel & Turbo, Danish Crown, Novenco, Kverneland Group og Kongskilde Industries. Øget inddragelse af medarbejdernes viden og erfaring i produktionen, når den udvikler nye eller forbedrede produkter, forbedrer produktiviteten mærkbart. Det gælder fx Novo Nordisk, Brüsch Maskinfabrik, Post Danmark Service, Alfa Laval Nordic, Coloplast og LEGO. Fokus på produktivitetsfremmende lønsystemer har forbedre produktiviteten. Det gælder Novozymes, TDC, Rederiet A.P. Møller, Lindø Steel og Københavns Energi.

3 Automatisering og medarbejdernes kompetencer skal følges ad for at få fuldt udbytte af automatisering. Virksomhederne skal sikre tæt kobling mellem investering i ny teknologi og målrettet efteruddannelse af medarbejderne. Det sikrer virksomheder som fx Linak, Grundfos, Cimbria, TDC, Dana-Tank, Møller & Devicon, Aluwind. Medarbejderne kan med andre ord gøre en forskel, hvis ledelsen i højere grad bruger deres fleksibilitet, omstillingsparathed og ikke mindst evne til at tænke i nye baner. Flere danske virksomheder har fået øjnene op for de særlige danske styrkepositioner. En række virksomheder har derfor erkendt, at de ikke har tænkt hele processen igennem, inden de tog beslutningen om at flytte produktion ud af Danmark. De har ganske enkelt konstateret, at fordelene ved udflytning ikke har kunnet stå mål med ulemperne. 28 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i den private sektor har således oplevet, at deres virksomhed har flyttet hele eller dele af produktionen tilbage fra et andet land og til Danmark igen. Mange elementer ligger til grund for virksomhedernes beslutning om at flytte produktionen hjem til Danmark igen. Det altoverskyggende element er fejl og forsinkelser ved produktion i udlandet, jf. tabel 1. Manglende kvalitet er også en væsentlig årsag. Virksomhederne får ganske enkelt bedre produktkvalitet og bedre kontrol af produktionen i Danmark. Tabel 1. Årsager til at flytte produktion hjem til Danmark igen Antal Andel Fejl og forsinkelser ved produktion i udlandet Bedre kvalitet ved produktion i Danmark Større fleksibilitet og hurtig omstilling i Danmark Bedre produktionskontrol i Danmark Lange leveringstider ved produktion i udlandet Anm.: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere årsager. Dette er de fem hyppigst angivne. Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter i den private sektor. Leveringssikkerhed, fleksibilitet og hurtig omstilling spiller også en central rolle. Det er altså ikke bare et spørgsmål om kvalitet, men også

4 at produkter af høj kvalitet bliver leveret til aftalt tid. Det hænger naturligvis sammen. Hurtig og sikker levering betyder, at kunderne kan undgå produktionsstop, og denne fleksibilitet medfører samtidig, at kunderne sparer på lageromkostningerne. Og derfor er de villige til at betale en højere pris. Boks 1. Om undersøgelsen Dansk Metal har i perioden juni 2012 gennemført en elektronisk rundspørge blandt tillidsrepræsentanter i Dansk Metal, der alle er ansat i den private sektor. Af dem har 707 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 41,7. Permanent højere produktivitetsvækst kræver bedre rammebetingelser Hvis produktivitetsvæksten i Danmark skal hæves mærkbart, kræver det ifølge CO-Industri ydermere en styrkelse af de generelle rammebetingelser. CO-Industri finder, at Produktivitetskommissionen bør rette særlig fokus mod følgende områder, hvor der er grobund for at fremme produktivitetsudviklingen: Vi skal sikre et dobbelt uddannelsesløft Højt uddannelsesniveau blandt de ansatte er et af de markante karakteristika ved højproduktive danske virksomheder. Flere skal løftes fra ufaglært til faglært og flere skal løftes fra faglært til videreuddannet. Fremskrivninger fra AE-rådet viser, at der vil mangle med videregående uddannelse om ca. 10 år. Der skal derfor mere fokus på faglærtes uddannelsesmuligheder. Løftet fra faglært til videreuddannet skal sikre plads til nye faglærte, og sikre videreuddannede med faglært baggrund. Vi ved fx, at der bliver behov for driftsteknologer, elinstallatører, produktionsteknologer, maskinmestre og ingeniører i fremtiden. Det er helt afgørende, at danske arbejdere, hvad enten det drejer sig om lagerarbejderen, teknikeren eller smeden, har et tidssvarende uddannelsesniveau og kvalifikationer, hvis danske varer skal være konkurrencedygtige. Og det er afgørende, at der er et godt og effektivt efteruddannelsessystem, der giver medarbejdere mulighed for at holde deres kompetencer vedlige. Det er en forudsætning for, at vi kan konkurrere globalt om at levere de bedste løsninger og dermed fastholde et forholdsvist højt lønniveau.

5 Opgradering af maskiner og udstyr på erhvervsskoler og AMUcentre Erhvervsskoler og efteruddannelsesinstitutioner skal stræbe efter det højeste niveau, og vi skal gøre flere talenter langt bedre. Det er derfor afgørende, at materialer og teknisk udstyr er på højeste niveau på erhvervsskoler og AMU-centre for at sikre, at ansatte i produktionen kan udnytte frontteknologien til fulde. Der er imidlertid et stort efterslæb på erhvervsskolerne, viser en rundspørge blandt erhvervsskolerne foretaget af Dansk Metal i februar 2012 i samarbejde med Danske Erhvervsskoler. Øget kvalitet i grundskole og ungdomsuddannelser Kvalitet er vigtigere end kvantitet 1. Flere skal have bedre færdigheder i matematik, naturfag, læsning mv. i grundskolen og ungdomsuddannelserne for at skabe fortsat vækst i velstanden. Forklaringen er den simple, at gode kundskaber tidligt i livet fremmer udviklingen af nye færdigheder efterfølgende og evnen til at bringe sin viden i spil til gavn for sig selv og samfundet. Tilskyndelse til udnyttelse af stordriftsfordele Mange ansatte er et af de særlige kendetegn ved højproduktive danske virksomheder. Danmark adskiller sig imidlertid ved at have forholdsvis mange små virksomheder særligt inden for bygge- og anlæg samt private serviceerhverv. Det bør derfor overvejes nøje, om man med fordel kan bruge skattesystemet til at motivere til frivillige fusioner af mindre virksomheder for at opnå stordriftsfordele. Investering i nye maskiner og ny teknologi Høj kapitalintensitet er et andet af de markante karakteristika ved højproduktive danske virksomheder. Virksomhedernes investeringer har imidlertid i mange år været lavere i Danmark end i mange andre lande. Der er ydermere stor variation i graden af automation og digitalisering på tværs af brancher og virksomheder. Det hæmmer produktiviteten. Det er derfor helt afgørende, at omfanget af investeringer i virksomhederne øges. Skærpet konkurrence på varemarkedet Konkurrencen i Danmark er ikke på niveau med de bedste lande. Danmark har højere priser i forhold til andre sammenlignelige lande. Danskernes fornemmelse af gennemskuelighed på markedet ligger derudover under OECD-gennemsnittet. Hvis gennemsigtigheden kan 1 Se

6 øges, vil det styrke konkurrencen til gavn for forbrugernes købekraft og lette omkostningstrykket på eksportvirksomhederne. Forskning i produktionsteknologi skal i højsædet Danmark skal konkurrere på høj kvalitet, pålidelighed, hastighed og fleksibilitet. Det kræver løbende udvikling af produktionssystemerne. Investeringer i produktionsforskning er derfor et helt afgørende element, da det kan give virksomhederne ny viden om mere effektive og fleksible produktionsprocesser for hele tiden at optimere produktionen. Og derved vil produktionsforskning bidrage til at reducere lønudgifternes andel af omkostningerne. Mere og bedre videnspredning fra universitetssprog til smedesprog Hvad nytter det at have dansk forskning i verdensklasse, hvis ny viden ikke kommer ud at arbejde i virksomhederne. Der er behov for at sikre øget videnspredning fra universiteter og andre forskningsinstitutioner til erhvervslivet, så ny viden og teknologi kan blive til nye produkter, processer og produktion. GTS-institutterne skal derfor styrkes.

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Veje til Vækst. hvad skal drive Væksten i danmark? REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 15. 16. april 2010

Veje til Vækst. hvad skal drive Væksten i danmark? REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 15. 16. april 2010 Veje til Vækst hvad skal drive Væksten i danmark? Møde i Vækstforum den 15. 16. april 21 REGERINGEN Veje til Vækst hvad skal drive væksten i Danmark? Møde i Vækstforum den 15. 16. april 21 REGERINGEN

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Danmark op i gear. Fordi vi har styrken til at vinde

Danmark op i gear. Fordi vi har styrken til at vinde Danmark op i gear Fordi vi har styrken til at vinde Danmark op i gear Dette er en invitation. En invitation fra erhvervslivet til politikere og danskerne om i fællesskab at vende Danmarks rutsjetur ned

Læs mere

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Oplæg til konferencen Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industripladser?. Konferencen blev

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4.1 Indledning Hvis Danmark vedvarende skal have stigende velstand og bedre levevilkår, kræver det, at produktiviteten løbende øges. Der er en lang række

Læs mere

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00 R:\Projekter\2 ERHVERVS & REGIONALUDVIKLING\3004 Kvalificeret arbejdskraft\endelig udgave til FIST\Rapport - Mangel på kvalificeret arbejdskraft - 01.04.2009.doc Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark i den globale økonomi 1

Danmark i den globale økonomi 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget 17. maj 2005 Danmark i den globale økonomi 1 1. Globaliseringsprocessen Globalisering er en proces, der indebærer øget samarbejde, samhandel

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA [ Firmaadresse] Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Sammenfatning...

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Metal & fakta INDHOLD

Metal & fakta INDHOLD Metal & fakta INDHOLD Bedre udstyr giver bedre uddannelser Ledelsen ofte skyld i rekrutteringsproblemer Ledighedstal: 3,5 pct. ledighed Jobformidling: 1.534 flere job Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2010

Dansk Økonomi Efterår 2010 Dansk Økonomi Efterår 2010 Danish Economy Autumn 2010 English Summary Konjunkturvurdering Produktivitetsudviklingen Dansk Økonomi, efterår 2010 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere