TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslaget pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 40A Landevejscentret samt Kommuneplan tillæg nr. 1. Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet den 19. juni 2007 vedtaget Lokalplan 40A samt Kommuneplantillæg nr. 1 endeligt. Vedtagelsen bekendtgøres offentlig i Amager Bladet den 03. juli 2007 i overensstemmelse med vedlagte annoncetekst. Med venlig hilsen Gitte Jørgensen Afdelingsleder / Kirsten Smidt Teknisk assistent Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre Kastrup Giro Iøvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

2 Tårnby Kommune Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 40A Landevejscentret samt Kommuneplantillæg nr.1. Tårnby Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2007 vedtaget Lokalplan 40A "Landevejscentret" samt forslag til Kommuneplantillæg nr.1 endeligt. Lokalplanområdet er centralt beliggende i Tårnby Kommune ved Lufthavnsmotorvejens skæring med Amager Landevej. Området er tænkt som et center for offentlige formål. Her er således allerede etableret Tårnbys hovedbibliotek, Tårnby Ret politistation, brandstation, kirke og to sportshaller til ketsjer-sport. Tårnby Kommunalbestyrelse ønsker en fortsat udbygning af Landevejscentret til offentlige formål, men også at give mulighed for at etablere sundhedsrelaterede liberale erhverv og et mindre detailudsalg i tilknytning hertil. Formålet med lokalplanen er endvidere at få ajourført det eksisterende plangrundlag med de aktuelle forhold i området. Som en konsekvens af Domstolsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007, nedlægges Tårnby Ret, som hidtil har været beliggende i Landevejscentret. Bygningen indgår herefter i politistationens funktioner. AMAGER LANDEVEJ BLÅKLOKKEVEJ GAMMEL KIRKEVEJ SIRGRÆSVEJ ± I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af planen jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, idet det er vurderet, at der i forhold til det gældende plangrundlag ikke bliver væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen. Denne afgørelse kan inden 4 uger fra dato påklages til Naturklagenævnet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 16 og Lov om planlægning 60. Ifølge planlovens 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30 retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Klagevejledning Ifølge planlovens 58. stk. 1 kan kun retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at Kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Der gælder en klagefrist på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, det vil sige fra den 03. juli Klage over retlige forhold skal indgives til Naturklagenævnet Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra den nævnte dato. Kommunalbestyrelsen lader lokalplanen tinglyse på alle ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplanen, Kommuneplantillæget og den offentlige bekendtgørelse kan De se på Tårnby Rådhus, Informationen og Teknisk Forvaltning samt på kommunens biblioteker. Planen kan også ses på Tårnby s hjemmeside Tårnby Kommune, Rådhuset Amager Landevej Kastrup

3 KLAGEVEJLEDNING Vejledning til påklage af afgørelser truffet i henhold til Lov om Planlægning. Tallene i parentes ved deloverskrifterne angiver den tilhørende paragraf i Lov om Planlægning. Hvem skal der klages til Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Telefon : Fax: Hvad kan der klages over ( 58) 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk. 1. 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 47, stk. 1 3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til 11g stk. 4. 4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Disse afgørelser er typisk truffet med hjemmel i 19 (dispensationssager) eller 43 (sager omhandlende overholdelse af bestemmelser i lokalplaner). 5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal bemærkes, at såfremt Deres klage falder inden for punkt 4, tager Naturklagenævnet kun stilling til, om alle retsregler og retsprincipper er fulgt. Naturklagenævnet tager i denne situation ikke stilling til, om kommunens skøn i sagen og dermed afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvem kan klage ( 59) Miljøministeren. enhver med retlig interesse i sagens udfald. og for så vidt angår kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser: landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvordan klager man ( 60) Bortset fra klage over landzoneafgørelser indgives alle klager skriftligt til Naturklagenævnet.

4 Klage over landzoneafgørelser indgives skriftligt til Tårnby Kommune. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med den afgørelse der er klaget over og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Frist for indgivelse af klage ( 60) Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Virkning af at der klages ( 60) Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Indbringelse for domstolene ( 62) Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter at Naturklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter Naturklagenævnets afgørelse indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Naturklagenævnets behandling af klager Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig og om den der klager er klageberettiget. Hvis disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen. Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne. I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteret til at deltage. Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes. Klagegebyr Jf. Bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet er det en betingelse for nævnets behandling af Deres klage, efter planlovens 58 stk 1 nr. 1, 3 og 4, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

5 TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 40A "Landevejscentret" Sirgræsvej Amager Landevej Blåklokkevej Kamillevej Gammel Kirkevej

6 ORIENTERING Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmningsforanstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold osv.i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt, for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Hæftet består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og har ingen juridisk gyldighed. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen, efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag, vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til dem, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af planen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. Byggelov, Planlov, etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Udarbejdet af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning 2

7 LOKALPLAN 40A Landevejscentret Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning Baggrunden for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden Adgangs- og parkeringsforhold Ubebyggede arealer Forhold til anden planlægning og lovgivning Landsplandirektiver Planlægning i de kystnære dele af byzonen Lov om miljøvurdering af planer og programmer Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Kommuneplan Lokalplaner Byggelinjer Højdegrænser Fortidsminder Jordforurening Varmeforsyning Spildevandsplan Lokalplan 1. Lokalplanens formål 2. Områdets afgrænsning 3. Områdets anvendelse 4. Bebyggelsens omfang og placering 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 6. Ubebyggede arealer 7. Adgangs- og parkeringsforhold 8. Byggelinjer 9. Ledninger 10. Varme 11. Støj 12. Aflysning af lokalplaner 13. Lokalplanens retsvirkning Vedtagelsespåtegning Kortbilag A: Matrikelkort Kortbilag B: Arealanvendelsesplan Kommuneplantillæg nr. 1 3

8 REDEGØRELSE Indledning Lokalplanområdet er centralt beliggende i Tårnby Kommune ved Lufthavnsmotorvejens skæring med Amager Landevej. Området er tænkt som et center for offentlige formål. Her er således allerede etableret Tårnbys hovedbibliotek, Tårnby Ret - som efter kommunalreformen er overgået til politiet - politistation, brandstation, kirke og to sportshaller til ketsjersport. Tårnby Kommunalbestyrelse ønsker en fortsat udbygning af Landevejscentret til offentlige formål, men også at give mulighed for at etablere sundhedsrelaterede liberale erhverv og et mindre detailudsalg i tilknytning hertil. Formålet med lokalplanen er endvidere at få ajourført det eksisterende plangrundlag med de aktuelle forhold i området. Som en konsekvens af Domstolsreformen, som træder i kraft 1. januar 2007, nedlægges Tårnby Ret, som hidtil har været beliggende i Landevejscentret. Bygningen indgår herefter i politistationens funktioner. Baggrunden for lokalplanen Det har længe været et ønske fra Kastrup-Magleby Badmintonklub at få faciliteter, der er i stand til at håndtere større sportsbegivenheder som turneringer og mesterskabskampe, hvor der også er plads til publikum, og hvor tv-transmission vil være mulig. Hidtil har man, ved den slags begivenheder, været henvist til at leje sig ind i andre større haller i f.eks. Københavns Kommune. Badmintonhallen ønskes bygget sammen med den eksisterende badmintonhal og en ny sportshal til gymnastik og anden idræt, som bl.a. skal benyttes af gymnastikforeningen KG66 og den nærliggende Kastrupsgårdskolen. Da området er centralt beliggende i kommunen med en god tilgængelighed, ønsker Kommunalbestyrelsen at give mulighed for at samle sunhedsrelaterede funktioner og opføre et sundhedshus, der kan rumme for eksempel læge, tandlæge, fysioterapi, ergoterapi og fitness. I relation hertil bliver der mulighed for at indrette et mindre detailsalg som apotek eller lignende. I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne fået større ansvar for sundhed og forebyggelse af sygdomme og etablering af et sundhedshus falder i tråd med disse nye opgaver. Eksisterende forhold Landevejscentret ligger i et område præget af offentlig service, og her er ud over den gamle badmintonhal, sportsfaciliteter til tennis, svømning, fodbold og idræt. Området er ikke stationsnært, men der er gode kollektive trafikforbindelser med stoppested for en del buslinjer ved Korsvejen Skole. Landevejscentret har hidtil været reguleret af lokalplan 40, samt to tillæg 40.1 og Lokalplan 40 samt de to tillæg aflyses af nærværende lokalplan. Den eksisterende anvendelse er Hovedbiblioteket, politigård, brandstation, kirke, fritidshjem, tennis- og badmintonbaner. Øst for den nye sportshal ligger en gård, der i dag huser en murermestervirksomhed og bolig. Til gården hører en have, der er omsluttet af høje træer. I den nordlige ende af Landevejscentret (mod Sirgræsvej) ligger en række parcelhuse, som ligger afskærmet til det øvrige centerområde ved et cirka syv meter bredt beplantningsbælte. 4

9 LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets status som center for offentlige formål og give mulighed for at etablere sundhedsrelateret liberalt erhverv og detailhandel og ajourføre plangrundlaget med de eksisterende forhold. Områdets anvendelse Lokalplanen er opdelt i tre delområder (jf. kortbilag B). Delområde I fastlægges til åben lav boligbebyggelse, mens delområde II fastlægges til offentlig service, liberalt erhverv og detailhandel indenfor sundhed, mens delområde III kun må anvendes til offentlige formål som sport og lign. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden Lokalplanen giver mulighed for at udvide eksisterende byggeri og opføre ny bebyggelse til offentlige formål. Endvidere giver lokalplanen mulighed for at etablere liberalt erhverv inden for sundhed. Til det liberale erhverv kan der etableres et mindre detailudsalg, der har med sundhed at gøre. Nybyggeri skal indpasses i området, så det arkitektonisk hænger sammen med biblioteket, brandstationen, retsbygningen og politigården, og hele området får et arkitektonisk helhedspræg. Ny bebyggelse skal opføres med fladt tag og fremstå imødekommende med vinduer ud mod Amager Landevej. Da området idag er præget af bygninger med stor bygningsvolumen og en mulighed bl. a. er at kunne opføre en idrætshal med tilskuerfaciliteter, ønsker kommunalbestyrelsen at hæve bebyggelsesprocenten i forhold til kommuneplanen fra 50 til 70. Med en bebyggelsesprocent på 70 er der mulighed for at bygge ca m2 nyt byggeri. Af hensyn til de parcelhuse, der ligger ud til Sirgræsvej, er der fastsat nogle byggelinier, så nybyggeri får en rimelig afstand til parcelhusene af hensyn til skygge- og indbliksgener. Der er angivet to byggelinier med bygningshøjder på henholdvis 10 og 12½ meter, hvor de 10 meter er nærmest parcelhusene. Byggeriet skal placeres inden for de byggelinier, der er angivet på kortbilaget enten i tilknytning til eksisterende byggeri eller på de ubebyggede arealer. For delområde III kan der kun opføres mindre boldeller redskabsskure. Adgangs- og parkeringsforhold Adgang til området sker via de allerede etablerede veje og stier. Der kan yderligere etableres indkørsel fra Amager Landevej i tilknytning til stien mellem Amager Landevej og Blåklokkevej. Parkering skal finde sted på de eksisterende parkeringsarealer, som vist på kortbilag B. Der kan udover de eksisterende parkeringspladser etableres nye i forbindelse med de påtænkte byggerier. Ubebyggede arealer De ubebyggede araler skal gives et ordentligt udseende med beplantning og bænke, så området fremstår som et sammenhængende grønt område med en sti, der løber tværs igennem. Arealerne skal indrettes så bevægelseshæmmedes færdsel tilgodeses. 5

10 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Landsplandirektiv Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 30. april 1997 om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for området, der er belastet af støj fra trafikken i lufthavnen, er gældende for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende i kategorien "Områder med restriktioner". Det betyder, at området er omfattet af retningslinjerne for støjramte arealer uden for lufthavnens område. Det betyder, at ophold- og kontorfaciliteter i området skal isoleres, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger henholdsvis 30 db (A) og 35 db (A). Planlægning i de kystnære dele af byzonen Lokalplanens område ligger i byzone inden for kystnærhedszonen og er således omfattet af planlovens bestemmelser om planlægningen i kystområderne. De særlige krav til planlægningen i de kystnære dele af byzonen er imidlertid begrænset til de situationer, hvor der reelt er tale om en påvirkning af kystlandskabet (Planloven 16 stk. 4). For lokalplanens område er der ingen visuel sammenhæng med kysten. Der er derfor ikke foretaget en vurdering af de visuelle påvirkninger. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har, jf. lovens 4, truffet afgørelse om, at ændringerne i nærværende lokalplan, i forhold til de gældende planbestemmelser, ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering jf. lovens 3. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Københavns Amt er blevet hørt forud for afgørelsen. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Området, der er omfattet af denne lokalplan, er ikke stationsnært. Alligevel skønnes det at området er tilpas velbeliggende i forhold til anden kollektiv trafikbetjening, at det må anses som værende i fuld overensstemmelse med regionplanen. Kommuneplan I Kommuneplan (for 1.D07, Landevejscentret) er der fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal bygningshøjde på 10 meter. I delområde II i Lokalplanen gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på 70 og en maksimal bygningshøjde på 12½ meter. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg til denne lokalplan. Der kan indrettes detailudsalg på maksimalt 500 m 2 med relation til sundhed. Ifølge kommuneplanen er der mulighed for at etablere detailhandel uden for centerstrukturen, når det hører til områdets daglige forsyning og ligger ud til en af indfaldsvejene. Amager Landevej og Sirgræsvej er defineret som indfaldsveje, hvor der kan etableres detailhandel, og det er derfor i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser. Lokalplaner Området er omfattet af Lokalplan 40, de to tillæg 40.1 og 40.2 samt Lokalplan 50. Alle lokalplaner aflyses og afløses af denne lokalplan. 6

11 Byggelinjer Der er tinglyst en byggelinje på 26 m fra vejmidte på Amager Landevej for matrikel 1g, 18bl, 19at, Kastrup By, Korsvejen og matrikel 1g, Kastrup By, Korsvejen og på alle matrikler mod Sirgræsvej på 10 m. Byggelinjerne er anført på kortbilag B med stiplet linje. Højdegrænser Af hensyn til flysikkerheden skal Københavns Lufthavn registrere og godkende faste og midlertidige hindringer, der ligger mellem kote 25 meter og kote 50 meter (DVR 90). Højere hindringer skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Lokalplanområdet befinder sig endvidere inden for indflyvningszonen til Københavns Lufthavn, hvor inden for der er restriktioner for bygningshøjder på mellem 10 og 15 meter. Fortidsminder Findes der fortidsminder under et jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Jordarbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks anmeldes til Kroppedal Museum for Astronomi. Jordforurening Der kendes til en forurening på matr. 18b, 18bp, del af 18d og del af 7000br, som ligger inden for lokalplanområdet. Ved byggeprojekter eller ændret anvendelse til mere miljøfølsom anvendelse på dette område, skal der ansøges om 8-tilladelse jf. Jordforureningsloven. Ved byggeprojekter andre steder i lokalplanområdet bør der foretages forureningsundersøgelser i forbindelse med det konkrete projekt. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunes spildevandsplan fra Området ligger inden for spildevandsplanens opland I. Spildevand fra lokalplanområdets bygninger og anlæg skal afledes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan. 7

12 LOKALPLAN TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 40A Landevejscentret I henhold til Lov om planlægning (LBK nr 883 af 18/08/2004) med senere ændringer fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at fastlægge området til offentlig service. at ny bebyggelse skal indpasses, så det udgør en arkitektonisk helhed med det eksisterende offentlige byggeri 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses af matriklerne nr. 17c, 17h, 18bl, 18bn, 18bo, 18bp, 18bq, 18d, 18g, 19ah, 19ai, 19al, 19ao, 19ap, 19aq, 19ar, 19as, 19at, 7000br; Tårnby By, Korsvejen, samt 1agx, 1aif, 7000cg, del af 7000bx, del af 1a og del af 1g, Kastrup By, Korsvejen. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området består af tre delområder (I - III, markeret på kortbilag B). 3.2 Delområde I må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse. På hver ejendom må kun indrettes én bolig. 3.3 Delområde II må anvendes til: Offentlige formål og service (hovedbibliotek, kirke, politi, brandstation, kommunal administration og service, idræts- og fritidsfaciliteter og institutioner. Sundhedsrelateret liberalt erhverv som læge, tandlæge, fitness, ergo- og fysioterapi og detailhandel på maksimalt 500 m 2 som apotek eller lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. 3.4 Delområde III må kun anvendes til offentlige formål, navnlig boldbaner mm., og skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af mindre bygninger som f.eks. bold- eller redskabsskure. 4 Bebyggelsens omfang og placering 4.1 For delområde I må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25, og der må bygges i maksimalt 1½ etage. For delområde II må bebyggelsesprocenten ikke overstige 70, og der må bygges i maksimalt 3 etager. For delområde III må der ikke opføres bygninger ud over mindre bold- eller redskabsskure. 4.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag B viste byggelinier og overholde de maksimale højdegrænser, der er angivet på kortbilaget. 4.3 Højdebegrænsninger Hele lokalplanområdet er underlagt en indflyvningsservitut med højdebegrænsninger for byggeri. Byggeriet må derfor ikke uden særlig dispensation fra Statens Luftfartsvæsen overstige disse. For matriklerne 17h, 18bn, 18bo, 18g og 1a gælder en højdebegrænsning på 10 meter. 8

13 For resten af lokalplanområdet gælder en højdebegrænsning på 12,5 meter, med undtagelse af matrikel 1agx, hvor der gælder en højdebegrænsning på 9 m for kirkebygningen samt 14 m for klokketårnet. 4.4 Mindre bebyggelse som skure, tankanlæg m.m. kan placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1 Ny bebyggelse i delområde II, skal med hensyn til materialevalg og udformning, tage udgangspunkt i den eksisterende offentlige bebyggelse, så der skabes en arkitektonisk sammenhæng i området. 5.2 Bebyggelse til sundhedshus skal opføres med fladt tag. 5.3 Bebyggelsen til sundhedshus skal fremstå imødekommende med vinduer mod Amager Landevej. 5.4 Skiltning, reklamering, lysskilte og facadebelysning m.m. skal udformes, så det skaber en god helhedsvirkning med den enkelte bygnings arkitektur og fremstår som en integreret del af denne. 6 Ubebyggede arealer 6.1 De ubebyggede arealer skal fremstå som et sammenhængende parkområde med opholdsarealer og beplantning. 6.2 Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne. 6.3 Det cirka 7 meter brede afskærmende beplantningsbælte syd for områdets parcelhusbyggeri ved Sirgræsvej skal bibeholdes. 7 Adgangs- og parkeringsforhold 7.1 De i området allerede eksisterende veje og parkeringsfaciliteter bibeholdes i deres nuværende omfang (Jf. Kortbilag B). 7.2 Der skal etableres yderligere parkeringspladser i tilknytning til nybyggeri, hvis det skønnes nødvendigt. 7.3 Der kan etableres indkørsel fra Amager Landevej i tilknytning til stien mellem Amager Landevej og Blåklokkevej. Adgang til byggeriet skal i øvrigt ske ad de eksisterende veje. 7.4 Stiforbindelse mellem Amager Landevej og Blåklokkevej skal fastholdes. 8 Byggelinjer 8.1 Ud over de allerede eksisterende tinglyste byggelinjer i lokalplanområdet, oprettes nye byggelinjer (jf kortbilag B). 8.2 På matrikel 18bq oprettes en byggelinie fra Amager Landevej målt fra vejmidte på 20 meter. Arealet mellem byggelinje og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Samtlige byggelinjer i lokalplanområdet fremgår af kortbilag B. 9

14 9 Ledninger 9.1 Nye ledningsanlæg inden for området må kun udføres som jordkabler. 10 Varme 10.1 Fremtidig bebyggelse skal tilsluttes en offentlig kollektiv varmeforsyning, jvf. Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. 11 Støj 11.1 Ved ombygning og ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db(a) for sove- og opholdsrum i boliger og institutioner, og 35 db(a) for støjfølsomme erhverv (kontorer o. lign.). 12 Aflysning af lokalplaner 12.1 Lokalplan 40, Lokalplan 40.1, Lokalplan 40.2 samt Lokalplan 50's aflyses og afløses af nærværende lokalplan. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, og ikke omfatter bestemmelser vedrørende støjforhold. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2007 vedtaget at offentliggøre denne lokalplan. Henrik Zimino Borgmester / Raymond Skaarup Teknisk Chef 10

15 !!!!! ±!!!!!!!!!!!!!!!!! 19as 19at Sirgræsvej!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Amager Landevej 18bo Blåklokkevej 17h 18g 18bn!!!!!!!!!!!!!! Kamillevej 18bq 19ao 19ap 19aq 19ar 18d 19ah 19ai 19al 1agx 7000br 18bp 1aif 7000cc 7000bx 18bl 17c 1a!!!!!!!!!!!!! Gammel Kirkevej!!!!!!!!!!! 1g 7000cg TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 40A Landevejscentret KORTBILAG A Matrikulære forhold Meters!!!! Lokalplanens områdegrænse

16 !!!!! ±!!!!!!!!!!!!!!!!! SIRGRÆSVEJ!!!!!!!!!!!!! I!!!!!! BLÅKLOKKEVEJ AMAGER LANDEVEJ KAMILLEVEJ!!!!!!!!!!!!!! Byggehøjde max. 10 m Byggehøjde max. 12,5 m II Byggehøjde max. 10 m!!!!!!! GAMMEL KIRKEVEJ!!!!!!!!!!!! III!!!!! TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 40A Landevejscentret KORTBILAG B Arealanvendelse Meters Signatur: Delområde I,II og III Byggelinie!!!! Lokalplanens områdegrænse Parkering

17 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Tårnby Kommune har udarbejdet lokalplan for Landevejscenteret ved Amager landevej. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse hermed besluttet at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. I kommuneplanen er der mulighed for en bebyggelseprocent på 50 og en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Kommunalbestyrelsen ønsker at øge bebyggelsesprocenten til 70 og den maksimale bygningshøjde til 12½ meter. For område 1.D07, Landevejscenteret gælder Nuværende anvendelse: område til offentlige formål Fremtidig anvendelse: kontor og serviceerhverv område til offentlige formål Max bebyggelsesprocent: 50 Max antal etager: 3 Særlig bemærkninger max bygningshøjde 10 meter. For kirkebygning og klokketårn 14 meter Ved dette kommuneplantillæg ændres rammebestemmelserne til Nuværende anvendelse: område til offentlige formål Fremtidig anvendelse: kontor og serviceerhverv område til offentlige formål Max bebyggelsesprocent: 70 Max antal etager: 3 Særlig bemærkninger max bygningshøjde 12½ meter. For kirkebygning og klokketårn 14 meter AMAGER LANDEVEJ SIRGRÆSVEJ BLÅKLOKKEVEJ KAMILLEVEJ 1.D07 GAMMEL KIRKEVEJ

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42 Byggesag Byggesag Byggesag KOV0_Våben_Rød Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé 0211-42 - et bydelscenter FORSLAG BORTFALDET Revideret forslag 23. juni 2010-8. juli 2010 Lokalplan 0211-42 Kolding Kommune Lokalplan

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere