Faster Kirke - restaurering og nye alterbilleder 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faster Kirke - restaurering og nye alterbilleder 2012"

Transkript

1 Faster Kirke - restaurering og nye alterbilleder 2012

2 Kære besøgende i Faster Kirke! Faster Menighedsråd har et stort ønske om, at vi alle kommer til at føle os hjemme her i kirkerummet. Vi har som menighedsråd fulgt arbejdet gennem de tre måneder, hvor restaureringsarbejde stod på her i kirken. Vi har været med til at farvesætte og træffe de nødvendige beslutninger. Vi har ønsket at skabe et kirkerum, hvor fortid og nutid mødes. Et kirkerum, som kan rumme alle livets facetter fra den største glæde til den dybeste sorg. Vi håber, at hele menigheden over tid kommer til at føle det som vores kirke, og at vi sammen kan glæde os over de ændringer, der er sket. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med maler Verner Mikkelsen, farvekonservator Bent Jacobsen, konserveringscenteret i Vejle og billedkunstner Jørn Henrik Olsen. Samarbejdet stod på igennem en længere periode med forberedelser forud for de tre intensive måneder (januar, februar og marts 2012), hvor det praktiske arbejde blev udført. Alle har overholdt de aftaler, der var indgået, og det kan vi kun sige tak for. Vi vil gerne rette en stor tak til jer i sognet, der har været med til at skabe dette kirkerum både arbejdsmæssigt og med økonomisk støtte. Nu er det sådan, at èt er at skabe rammer. Noget andet er indholdet. Det er dette sidste, der gør hele forskellen, og det er der ikke ændret på. Kirken står her stadig til Guds ære, og med menigheden som bruger. Vi skal fylde kirken med alt det, den står for. Det skal være vor bøn og vort ønske! Margit Kristensen Menighedsrådsformand

3 Vandringen til Emmaus Kunstneren har ordet Nu og da prikker livet hul på trygheden. Fortrængte spørgsmål vender tilbage. Og det gør de måske med en overvældende styrke. Vi kan kalde dem evige eller uundgåelige spørgsmål: Hvorfor lever vi? Hvorfor synes ondskaben at sejre? Hvorfor rammer lidelsen tilsyneladende blindt? Hvorfor skal vi skilles fra dem, vi elsker? Hvorfor varer det skønne alt for kort? Findes der en Gud, som er andet end vor egen ønsketænkning? Livet har til tider flere spørgsmål end svar. Hjertet opleves tungt og fyldt af sorg. Ikke underligt, at sorgen er blevet kaldt kærlighedens dyreste pris. Det kan virkelig være svært at stå alene ved sorg over den uigenkaldelige adskillelse. Der kan være behov for nogle,

4 som er villige til at gå et stykke vej sammen med os. Mennesker, som ikke nødvendigvis kommer med svar, før vi er blevet set og hørt - og har fået sat ord på noget af det, der måske tynger os allermest. Da kan grænseområder i vort liv også blive et område præget af forandring, vækst og fornyelse. Og sådan er det også i mødet med andre. Vil vi forandre, må vi være der for andre. Da må vi tilbyde medvandring og se det menneske, der har brug for nærvær og tilstedeværelse. En forpligtende tanke hos mig har været, at al forandring kræver forankring. Det betyder blandt andet, at forandring skal ske med dyb respekt for det lokale, folkelige liv, stedets historie og traditioner. Kirken og verden uden for kirkerummet bør finde hinanden. Udsmykningen med farverne i kirkens rum bør derfor også give plads til både lethed og dybde, der åbner op for udsyn og tolkning af kirkens budskab og opgave ind i vor tid. Det smukke, kærlighedsfulde, det bevægende, det medlidende, det grumme ja, alt det, der har med menneskelivet og kristenlivet at gøre, bør optimalt set komme til udfoldelse i kunsten. Dette kan overføres til mine tanker om altertavlens trefløjede malerier (en triptykon). Målet har været til Faster Kirke at skabe en altertavle, hvor vi kan finde glæde, livsmod og håb, fordi vi på dette sted også gennem beskuelse af alterbillederne møder den bevægelse og dynamik, som prædikenens ord, sakramenterne, tilbedelsen og lovprisningen er fyldt op af. Flisegulvet i kirkens midtergang har jeg set som en vandringssti, der kunne udgøre det første stykke vej op i et billedunivers, som blotlægger vandringen for enhver beskuers Vandring til Emmaus. Bærende farver i malerierne er rødlig, brændt sienna, lysere sand- og jordfarvet sienna, natur og lokalt bestemte elementer af varmgrønne, lysblålige og mørkere kontrastfelter. Farverne skal alle beskrive det spændingsfyldte undervejs i menneskelivet og kristentroens modsætninger, som lyser ud af teksten. Jesus kom gående ind i bedrøvede disciples liv, jf. Lukasevangeliet, kapitel 24. Han blev deres medvandrer. Disse vandrere, - mellem Jerusalem og Emmaus slider voldsomt med det, de har oplevet i påskeugen. Vi forstår, at de taler om alt det, der var sket. Fraværet af deres herre var så forfærdeligt nærværende. Det er ét af grundvilkårene i mange menneskers liv. De færreste oplever en intens og urokkelig forvisning, hvorimod tvivl og usikkerhed nager men på denne vandring kommer Jesus selv og slår følge med sine disciple. Den opstandne lever. De troede, at de havde oplevet katastrofen, men påsken forklarer ligesom alt for dem. Igennem et nølende gennembrud åbnedes deres øjne, og de ser.

5 På malerierne har jeg forsøgt at indlemme både den rådløse vandring på vej til Emmaus (under mørkets fortegn), trosvejen (hvor Jesus dukker op som medvandrer, hvor der sker en afsløring af en usynlig virkelighed, hvor Guds nærvær og omsorg træder frem eller ind i disciplenes liv ) og den glade retur til Jerusalem (hvor erfaringen netop går på, at det gamle er borte, de vender tilbage vender om til fællesskabet). I det moderne liv søger mennesker selv en mening. Spørgsmålet til kirken er derfor, om de søgende kan møde op med deres liv, rådvildhed og tvivl og møde andre på denne vandring og få tolket de eksistentielle spørgsmål i en åben og tillidsvækkende atmosfære, så kan kirken blive et sted, hvor livets tekst og tekstens liv mødes? Mit lede- og ønskeord med tilknytning til altertavlen og gudstjenestelivet i Faster Sogn er: Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os? - Lukasevangeliet 24,32 Jørn Henrik Olsen Billedkunstner, fakultetsleder, ph.d.

6 Tanker omkring farvesætning af Faster Kirke Det er altid en udfordring at skulle farvesætte et kirkerum. Uanset hvor mange gange man har prøvet det, er det hver gang en helt ny opgave. Man kan aldrig have en facitliste med i baglommen og sige: At denne kirke ligner kirken, vi lavede derovre, så mon ikke vi også kan bruge de samme farver denne gang? På trods af, at de fleste af vore landsbykirker ligner hinanden så meget, er inventar og lysindfald så forskelligt, at der til hver eneste opgave skal tænkes andre tanker end i den foregående kirke. Mine medarbejdere og jeg har gennem årene farvesat mere end 100 kirker, jeg tror ikke, at vi har brugt nøjagtig den samme farvenuance to gange. Ved ny farvesætning af et kirkerum tilstræbes det, at der skabes et harmonisk og roligt rum, hvor de valgte farver tjener til at løfte og fremhæve især altertavle og prædikestol. De nye farver må ikke overstråle det historiske inventar, men skal tjene som bindeled mellem disse. Som udgangspunkt vælges der ikke farver, som i forvejen er dominerede på alter og prædikestol, men hellere kulører, som er i harmoni med disse, da man på den måde ikke fremhæver enkelte kulører på bekostning af andre. Der tilstræbes enkelhed i stafferin-

7 Foto: HVK gen, dvs. at der ikke foreslås flere stafferinger på gavle og stole, end absolut nødvendigt for evt. at fremhæve enkelte arkitekturdele. Som regel giver lys/skyggevirkningen nok i sig selv. Bænkeværket fremstår langt mere veldefineret, hvis billedet ikke forstyrres af for mange stafferinger. En hyndefarve i en anden, men harmonerende kulør, som eventuelt fanger noget fra prædikestolen eller alteret, kan i stedet tjene som en slags staffering. Ved valg af kulør og farvekraft i kirken som helhed tages der forbehold for, at farven skal være langtidsholdbar. Det vil sige, at man er opmærksom på, at der ikke må vælges for kraftige kulører i et for nutidigt farvesprog, da kirken skal stå med de valgte kulører i mange år. Altertavlen i Faster kirke er en såkaldt Katekismustavle fra 1568, og det har oprindeligt kun indeholdt skriftsteder, men havde indtil nu et maleri i storfeltet, som viste den fortabte søns hjemkomst og sidefelterne symboler for tro og håb. Tavlens staffering var domineret af okkerbrune farver med stafferinger i grønt, rødt, grå og forgyldninger. Trekantgavlene var sorte. Prædikestolen i tidlig renæssance havde samme stafferingsfarve som altertavlen, men de gråmalede foldeværk i storfelterne var stafferet med røde, grønne og violette klatter som skæmmede stolen. Kirkens øvrige inventar (bænke, orgel og dør) var malet i en tung brunokker som hovedfarve med mange stafferinger, som derved blev domineret af rødt på fyldningsfelter. Bjælkeloftet var malet med grå farve på fladen, mens bjælkerne var malet i en mørk grøn. Hovedindtrykket af kirkerummet var tungt, og der manglede en farvemæssig adskillelse af kirkens enkelte inventardele.

8 Da menighedsrådet havde truffet det valg at erstatte altertavlens gamle malerier med billeder af kunstneren Jørn Henrik Olsen, var det klart, at der ved en ny farvesætning af inventaret skulle tages højde for, at der blev bragt et helt nyt farvesprog ind i kirken. Det betød, at man i den forbindelse også overvejede at justere stafferinger på altertavle og prædikestol, så de kunne bringes i harmoni med de nye billeder. På et møde med menighedsrådet, hvor både kunster og jeg selv var med, redegjorde vi hver især for de tanker, vi gjorde os om kirkens fremtidige farveholdning. Der var forskellige synspunkter, men alle var enige om, at man ønskede et mere nutidigt, lettere og klarer farvesprog i rummet, under hensyntagen til det gamle inventar og de nye malerier i altertavlen. Man kunne hurtigt enes om, at loftet skulle males i en lys, varm, grå tone uden markering af bjælkerne. Man var ligeledes enige om, at stafferingerne på altertavle og prædikestol skulle justeres. Til gengæld var man ikke helt sikker på, hvilke af de tre forslag til bænkefarve der skulle vælges. Man ønskede sig en lysere kirke, og så foreslår farvekonsulenten bl.a. en mørk, brun/violet farve (Dodenkop)!! Det krævede en lille ekskursion til et par andre kirker med lignende bænkefarve, inden man var overbevist om, at en lys kirke godt kan have mørke bænke, idet den mørke farve gav et godt modspil til de nye billeder, samtidig med at den gav god tyngde i bunden af rummet. Inden der blev valgt kulør til orgel og pulpitur, blev et par bænke malet færdige i den valgte kulør. Det gav bedre mulighed for at bedømme de to farver sammen. Man enedes om et orgelpulpitur i en lys grå og orgelet i mørk grøn med guldstaffering. På den måde afgrænses orgelet i forhold til pulpiturfronten, og helhedsindtrykket bliver derved lettere. Da malerierne blev sat i altertavlen, blev det klart, at man ikke kunne nøjes med en justering af tavlens stafferinger. Man fornemmede ikke, at malerierne blev ordentlig indrammet. Derfor blev tavlens rammeværk stort set nymalet og søjlerne forgyldte overalt. Trekantgavlene blev strøget ind i en lysere grøn tone end rammeværket. Af den hidtidige staffering blev stort set kun forgyldte profiler bibeholdt. Det har strammet tavlens udtryk og fremhævet de nye malerier. Men ommalingen af altertavlen betød samtidig, at vi også stort set måtte ommale prædikestolen. Hvor vi i første omgang kun troede, at vi skulle fjerne de kulørte klatter i foldeværket og omstaffere et par profiler, måtte vi male og forgylde det meste af rammeværket for at skabe en enkelhed i stafferingen, som svarer nogenlunde til altertavlen. amager malerforretning aps Verner mikkelsen biltlf ørnevej skjern tlf fax

9 Foto: Helga Aagaard Der er skabt et rum, hvor hver inventardel fremtræder veldefineret. Den mørke bænkefarve binder rummet sammen, giver malerierne et kulørmæssigt modspil, og danner god kontrast til det lyse loft. Det lyse pulpitur får næsten det grønne og forgyldte orgel til at svæve, og altertavle og prædikestol fremstår harmoniske og kraftfulde. Det har været en inspirerende oplevelse at arbejde med farvesætningen af Faster kirke, hvilket ikke mindst skyldes det gode samarbejde med menighedsråd og kunstner. Vi skal jo primært fungere som konsulenter, som prøver at synliggøre de tanker, som menighedsrådet har gjort sig. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi også forsøger at trække menighedsrådet i vores retning, hvis vi synes, at vi har fået en god ide. I Faster er det gået lidt i begge retninger, så på trods af de kompromisser, der nødvendigvis må indgås i et sådan forløb, synes vi, at resultatet er blevet rigtig godt. Mine medarbejdere og jeg håber, at I er lige så tilfredse med resultatet som vi, og vi vil med glæde huske tilbage på vores møder og arbejde i kirken, som altid har foregået i en positiv og ofte munter atmosfære. Tak til menighedsråd, kunstner og personale for et godt og konstruktivt samarbejde! Med venlig hilsen Farvekonservator Bent Jacobsen

10 Konserveringsarbejder i Faster Kirke: Konserveringsarbejdet i Faster Kirke bestod af arbejde på altertavlen, prædikestol, opgangspanel, lydhimmel og det gamle midterfeltsmaleri. Det var et tværfagligt konserveringsprojekt mellem to farvelagskonservatorer fra Korserveringscenteret i Vejle og en trækonservator fra Konserveringscenter Vest, Ølgod. Formålet med konserveringen af Faster Kirkes inventar var at bevare og sikre den nuværende tilstand ifølge Nationalmuseets retningslinjer og deres historiske funktion til fremtiden. Det første arbejde var fastlægning af løst farvelag. Vi ser ofte problemer med, at farven løsner sig fra det underliggende træ eller lærred, fordi der ofte er meget svingende temperatur og luftfugtighed i kirker. Når luftfugtigheden stiger, udvider materialer som træ og maling sig. Men de gør det ikke i samme takt. Det modsatte sker, når luftfugtigheden falder. Det betyder, at der meget ofte er problemer med løse og skallende malingslag i kirkerne. Vi skulle derfor forsigtigt indføre størlim med en lille pensel under det afskallende og løse farvelag. Størlim er lim, som stammer fra svømmeblæren af støren. Denne lim har meget gode egenskaber til farvelagskonservering. De fleste vil bedst kende støren, som leverandør af kaviar! Efter en vis tørringstid blev farvelaget langsomt trykket ned med en varmespatel præcis på det sted, hvor farvelaget oprindeligt havde ligget. På den måde dannes en vedhæftning mellem farvelag og det bærende underlag. Dette arbejde skulle udføres med stor tålmodighed, det kræver specielle evner og tager rigtig lang tid. Den største del af konserveringsarbejdet på Faster Kirkes inventar bestod dog i udkitning af alle de steder, hvor der var revner i træet, eller hvor farvelaget manglede. Dette skete i tæt samarbejde med trækonservator, som tog sig af de steder, hvor der f.eks. var åbne samlinger eller større revner i træet. Disse blev ført sammen eller udfyldt med balsatræ. De andre steder, som var for små til trækonservatoren, blev udbedret af malerikonservatorerne. Vi brugte forskellige slags kitmaterialer af gips, kridt og harelim og små spatler, som kendes fra tandlægen. Ved dette arbejde var det enormt vigtigt, at udkitningernes højde lå præcis på det samme niveau som det omkringliggende malingslag, fordi hver niveauforskel kom til at blive synlig ved de efterfølgende overmalinger. Det krævede høje finmotoriske evner, dvs. en rolig hånd og gode øjne for detaljer. Det gamle midterfeltsmaleri var meget snavset, samtidig med var lærredet dårligt opspændt. Desværre havde maleriet også været angrebet af mug. Det blev konserveret på Konserveringscentrets værksted i Vejle. De nye malerier i altertavlen blev monteret med hjælp af en individuel løsning, som består af en rammekonstruktion, der holder malerierne på plads. Disse er dog monteret således, at de kan tages af igen ved evt. ved-

11 Foto: Helga Aagaard ligeholdelse. De udførte konserveringsarbejder er dermed alle reversible, dvs. de brugte materialer har den højeste ældningsbestandighed, og kan fjernes igen. Arbejdet imødekommer derfor den bedste forskningsstandard indenfor konservering. Bortset fra det gamle midterfeltsmaleri, som nu hænger på skibets nordvæg, er konserveringsarbejderne fuldstændig usynlige, fordi overfladerne efter planen blev overmalede. Men vores arbejde var nødvendigt, for at baggrunden for de nye farvelægninger var i orden. Vigtigst er, at det dermed er muligt at fjerne nymalingen og komme tilbage til de ældre malingslag. Det var et krav fra Nationalmuseet, hvilket giver kommende generationer mulighed for at komme tilbage til kirkens foregående eller tidligere tilstand, og det vil i fremtiden være et vidne om kirkens og sognets historie og liv. Satiness Schwindt Malerikonservator Cand.scient. Cons. Konserveringscentret i Vejle Foto: Helga Aagaard

12 Det lange historiske tilbageblik Faster Kirke er i lighed med de fleste middelalderkirker opført i romansk stil omkring år Koret og skibet er opført af granitkvadre på skråkantssokkel. Våbenhuset er tilbygget senere, formentlig omkring år På ydersiden af våbenhuset ses to reliefsten, som kunne stamme fra en tidligere korbue i kirken. En anden sten har tydeligvis tjent som øverste bue i et romansk vindue i kirken. Tidligere havde kirken mod nord en kvindedør, som i dag kan anes udefra som en tilmuret indgang. I korets væg kan der ligeledes ses en tilmuret åbning, som efter sigende blev brugt til, at folk med smittefarlig sygdom kunne modtage nadveren gennem lugen, uden at de øvrige kirkegængere blev smittet. Faster Kirke var uden tårn indtil 1926, hvor en lokal indsamling gjorde det muligt at bygge tårnet. Flere privatpersoner har ejet Faster Kirke i tidsrummet mellem 1699 til Her kan blandt andre nævnes to af kirkens daværende præster. Faster Sogns beboere købte kirken i Menigheden ejede kirken frem til Herefter har kirken været selvejende. Oplysninger om kirkens historie før reformationen i 1536 er ellers meget sparsomme. Ud over murværket kan enkelte dele af inventaret føres tilbage til katolsk tid. Døbefonten er ældst, og stammer formentlig helt tilbage fra kirkens indvielse. Inden døbefonten fik sin nuværende plads, stod den tæt på indgangsdøren efter katolsk skik. Dåbskanden og dåbsfadet er fra Inskriptionen på fadet lyder som følgende: Døber dem til Faderens og Sønnen og Helligåndens navn. Krucifikset, som nu hænger på nordvæggen, er ligeledes et værdifuldt vidnesbyrd fra middelalderen. Det har i mange år været placeret over alteret. Kristusfiguren er middelalderlig, mens selve korset er af nyere dato. På alterbordet står to messinglysestager, som er skænket kirken i Et uddrag af inskriptionen lyder: Til Faster Kirkes opbyggelse og Guds æres forfremmelse. Kirkens syvarmede lysestage er fra 1927 og bærer inskriptionen: Hvor elskede ere dine boliger Herre Seboth (Salme 84 vers 2). Kirkens alterkalk er fra Alterbordet kan føres tilbage til tiden lige efter reformationen. Fra officiel side ved vi, at altertavlen i 1768 er en såkaldt katekismus-altertavle med forskellige inskriptioner. I slutningen af 1700-tallet indsættes et nadverbillede, som er malet direkte på en egetræsplade. Dette billede kan i dag ses på Ringkøbing Museum. Dette billede blev i 1885 afløst af et alterbillede med motivet af den fortabte søn af kunstmaler Anker Lund. Dette billede er nu indrammet og hænger på skibets nordvæg op mod koret. Det nye alterbillede er omtalt på anden side i denne pjece. På altertavlens sidefløje var der dengang malet henholdsvis et anker og et kors med spyd og svamp.

13 Begge malerier er bevaret, idet de er tildækket af de to nye alterbilleder, som nu er påmonteret med et par små søm. Prædikestolen er fremstillet i 1576 til Skjern Kirke. Først i 1630 kom den til Faster Kirke. Prædikestolen bærer den latinske indskrift: Clama necesses annunga populo scelera ipsorum Hvilket direkte oversat lyder: Råb højt ; spar ikke din strube... forkynd mit folk dets brøde Lydhimlen er fremstillet i 1937 som en kopi af en tidligere lydhimmel - formentlig fra 1600-tallet. Kirken fik et stueorgel i Efter en pause hvor kirken ikke havde et orgel, fik man i 1910 skænket et nyt orgel. Dette blev erstattet af et Frobeniusorgel i Det nuværende orgel blev taget i brug i Det er på 12 stemmer, to manualer samt pedal. I 1910 blev de gamle bænke erstattet med de nuværende stolestader. Menighedsrådsmedlem og kasserer Poul Holm Inspiration til denne artikel er hentet fra bogen: Rids af Faster Kirkes historie af Valborg Thomassen Denne pjese er udabejdet med støtte fra:

14 Processen frem til restaureringen De spæde kim Ved kirkesynet over Faster kirke i maj 1997 var den anden af to mangler i synsprotokollen: Maling af stolestader påtænkes. Her begyndte en proces, der nu er ført ud i livet i kirken, som den fremstår nu. Ved provstesynet i april 2002 anføres i samme protokol: Alterbilledet repareres. Der var blandt andet konstateret en større rift i lærredet. Drømmen om noget nyt Hermed fik drømmen om en eventuel, ny alterudsmykning i Faster kirke næring. Et sognemøde gav menighedsrådet mandat til at undersøge mulighederne for fornyelse. I det videre arbejde med disse tanker var flere kunstnere i spil, og på et menighedsrådsmøde september 2007 besluttede et flertal, at vi ville kontakte kunstneren, Jørn Henrik Olsen, for at bede ham føre sit forslag om en prøvealtertavle ud i livet. I første omgang regnede vi med ét stort billede, der skulle afløse alt det over selve alterbordet. Vi søgte om at få lov til midlertidigt at nedtage den nuværende altertavle for at kunne restaurere det centrale billede, som trængte til en kærlig hånd. Af det svar, vi fik tilbage fra Ribe Stift, kunne vi se, at der fra Nationalmuseet værnedes meget om det bestående rammeværk. I januar 2008 havde menighedsrådet sagen på dagsordenen, og referatet lyder: Vi har lyttet til svar fra den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet og ønsker at ændre projektet, så rammeværket bevares. Derfor frafalder vi ønsket om at fjerne hele altertavlen midlertidigt. Vi har fået et nyt tilbud fra Jørn Henrik Olsen. Tilbuddet bygger på, at rammeværket bevares, og der indsættes et maleri foran i hvert af de tre felter. Vi vil gerne tage imod det tilbud. Herefter gik Jørn Henrik Olsen i gang med at arbejde på billederne, og prøvealtertavlen kunne så afsløres ved gudstjenesten i Faster Kirke søndag den 9. marts Det blev meldt ud, at billederne nu skulle hænge i kirken omkring et år frem. Der var umiddelbart mange positive tilkendegivelser. Inddragelse af sognet I forløbet blev der afholdt nogle sognemøder, da vi som menighedsråd ønskede at inddrage hele menigheden i processen. Det var meget værdifuldt for os at lytte til tanker, forslag og de naturlige indvendinger i forhold til noget så følsomt som alterudsmykningen - vel vidende, at det i den sidste ende var menighedsrådet, der måtte tage ansvar for sin beslutning. Den endelige beslutning I juni 2009 besluttede menighedsrådet at arbejde videre frem imod en løsning, hvor billederne fra prøvealtertavlen indsættes i rammeværket som permanent altertavle. På

15 Foto: HVK dette tidspunkt blev der i samråd med kirkemaler, Bent Jacobsen og Jørn Henrik Olsen udarbejdet forslag til farvesætning af stolestader og andet træværk i kirkerummet alt sammen afstemt efter farverne i de kommende alterbilleder. Sagen blev herefter indsendt til Ribe Stift til godkendelse. Godkendelsen og virkeliggørelsen Ribe Stift meddeler sin samlede godkendelse af projektet den 11. februar Efteråret 2011 blev brugt til at få mange detaljer på plads i planlægningen. Der blev prøvemalet bænke i tre forskellige farver, så vi kunne opleve dem i rummet. Menighedsrådet var på rundtur til andre kirker, der var blevet malet inden for de seneste år, for at opleve virkningen i hele kirkerum. Valget faldt på den mørke farve, og loftet skulle helt bestemt være lysere. I selve gennemførelsen af det konkrete arbejde i de tre første måneder af 2012 var der også mange afgørende beslutninger undervejs. De nye billeder blev sat ind i rammeværket, som herefter kunne afstemmes, så det kom til at harmonere med udtrykket i de tre billeder. Orgelpulpituret fik en meget lysere og mere enkel fremtoning. Herefter blev der taget fat på en dæmpning af de mange farver på prædikestolen. Alt dette foregik i en løbende dialog med konsulent og den godkendende myndighed. Via en indsamling i sognet lykkedes det i slutfasen også at få nye hynder til hele kirken. Med venlig hilsen Henrik Vejlgaard Kristensen Sognepræst

16 Denne pjece er udarbejdet med grafisk assistance fra Allan Nielsen, Ikast, og med billeder hovedsagelig taget af fotograf Bjarne Ingemann, Faster.

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

RESTAURERING AF SEVEL KIRKE FOR SEVEL MENIGHEDSRÅD JANUAR 2015

RESTAURERING AF SEVEL KIRKE FOR SEVEL MENIGHEDSRÅD JANUAR 2015 RESTAURERING AF SEVEL KIRKE FOR SEVEL MENIGHEDSRÅD JANUAR 2015 UDFØRT AF: V I L S B Ø L L O G P O U L S E N A / S A R K I T E K T F I R M A M A A P A R VESTERGADE 27 7620 LEMVIG TLF. 9781 0777 DRAGSBÆKVEJ

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk NAZARET kirke Bygningen & dens historie www.fredensognazaret.dk En kirke bliver til I slutningen af 1800-tallet havde København kun få kirker i forhold til befolkningstallet. Området mellem Østerbrogade,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Trøstet sorg som slebet glas!

Trøstet sorg som slebet glas! Trøstet sorg som slebet glas! Matt 5,1-12 kollekt: Lissner, s. 214 Salmer: 573-575-654-321-775 Vær fortsat ved vor side, når stormen stilner af. Vær hos os, når vi søger til vore kæres grav. Giv, at vi

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

HØNS I MIN MALING. Dette motiv er blot et forslag, leg med det og lad det inspirere dig i en fremgangsmåde i at male med akrylmaling på lærred.

HØNS I MIN MALING. Dette motiv er blot et forslag, leg med det og lad det inspirere dig i en fremgangsmåde i at male med akrylmaling på lærred. HØNS I MIN MALING Malingen jeg benytter er akryl maling. Føl dig fri til at vælge andre farvenuancer, samt ændre på selve opsætning af motiv. Måske du vil have flere eller færre høns og hjerter på? Dette

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Nr. 4. November 2012 32. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 4. November 2012 32. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 4. November 2012 32. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sorgens dyb afspejler kærlighedens højde Ethvert menneskes liv kan beskrives som erfaringens vej. Ethvert menneske, må tåle

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Andre aktiviteter KIRKENS RESTAURERING

Andre aktiviteter KIRKENS RESTAURERING Andre aktiviteter KIRKENS RESTAURERING af Jørgen Demant formand for menighedsrådets kirkeudvalg Det omfattende restaureringsarbejde er nu godt i gang og skrider fremad som planlagt. Kirken er flyttet ned

Læs mere