Referat - Netværksarrangement Hvordan Sundhedsstyrelsen arbejder med inddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Netværksarrangement Hvordan Sundhedsstyrelsen arbejder med inddragelse"

Transkript

1 Referat - Netværksarrangement Hvordan Sundhedsstyrelsen arbejder med inddragelse Tidspunkt: Onsdag, 17. september til Sted: Sundhedsstyrelsen, Møllens kantine i stueetagen, Islands Brygge 67, 2300 København S Deltagere til arrangementet: Navn Arbejdssted 1. Anja Petersen ViBIS 2. Anna Bachmann Boje Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 3. Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU 4. Bjørn Ursin Knudsen Sundhedsstyrelsen 5. Bodil S Harboe Center for sundhed, Københavns Kommune 6. Britta Bjerrum Mortensen Sundhedsstyrelsen 7. Camilla Kinnerup Sundhedsstyrelsen 8. Dorte Blou KIU - Patientforeningen Kræft I Underlivet 9. Dorte Jeppesen Center for HR, Region Hovedstaden 10. Helene Bilsted Probst Sundhedsstyrelsen 11. Helga Sigmund ViBIS 12. Helle Jeppe Ramsing Sundhedsstyrelsen 13. Helle Høstrup Rigshospitalet, direktionen 14. Henrik G. Nielsen Sundhedsstyrelsen 15. Inger Christiansen Pårørende i Danmark 16. Jeanett Struck Müller NOH Kvalitetsafd 17. Jette Jul Brun Sundhedsstyrelsen 18. Jutta Ølgod Kræftens Bekæmpelse 19. Kim Helleberg Madsen Sundhedsstyrelsen 20. Lena Højgaard Danske Patienter 21. Line Hjøllund Pedersen ViBIS 22. Lis Keiding Sundhedsstyrelsen 23. Lisbeth Ørtenblad CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 24. Maya Nyborg ViBIS 25. Nina Nissen Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning 26. Per Lönn-Christensen BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende 27. Pernille Søndergaard Madsen Projektorganisationen for Nyt OUH, region Syddanmark 28. Rikke Høgsted Høgsted & Middelboe 29. Stense Vestergaard Albertslund Kommune 30. Svend Christensen Diabetesforeningen 31. Thea Wind Professionshøjskolen Metropol

2 Program for arrangementet: 1. Velkomst v. ViBIS 2. Sundhedsstyrelsen og inddragelse v./ Bjørn Ursin Knudsen 3. Brugerinddragelse i Sundhedsstyrelsens arbejde med lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr v./ Enhedschef Henrik G. Jensen, lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr. 4. Inddragelse i forbindelse med udvikling af it-understøttelse af sundhedspersoner v./ Enhedschef Kim Helleberg Madsen, Apoteker og Medicintilskud 5. Kaffepause og netværk 6. Brugerinddragelse i forebyggelse og borgernære sundhedstilbud v./ Jette Jul Bruun, Forebyggelse og Borgernære tilbud 7. Hvordan tager vi inddragelse et skridt videre? v./ Overlæge Helene Bilsted Probst, Sygehus og Beredskab 8. Gruppedrøftelser Ad. 1 Velkomst Anja Petersen, ViBIS, byder velkommen Ad. 2 Sundhedsstyrelsen og inddragelse Bjørn Ursin Knudsen fortæller om Sundhedsstyrelsens arbejde med en politik om brugerinddragelse. Han fortæller dels om baggrunden for Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse og dels om selve politikken. I den forbindelse introducerer Bjørn de kommende oplæg, som afholdes af personale fra de respektive enheder i Sundhedsstyrelsen. Baggrund for politik for brugerinddragelse Det har vist sig, at mange indenfor Sundhedsstyrelsen har erfaring med brugerinddragelse. Imidlertid er erfaringen mest sporadisk. Samtidig er behovet for brugerinddragelse steget, hvilket blandt andet skyldes et pres fra Danske Patienter og ViBIS. Formålet har været, at man i Sundhedsstyrelsen gør brugerinddragelse mere systematisk og inddrager brugernes perspektiv i opgaveløsningen. Inden udformningen af en politik for brugerinddragelse var der tale om en uformel arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med en egentlig politikformulering af brugerinddragelse. Den skulle afdække, hvad Sundhedsstyrelsen ved og kan i forhold til brugerinddragelse. Konkret blev det gjort ved at arbejdsgruppen kom rundt i de respektive enheder og indsamle de tilegnede erfaringer. Efter tilbagemeldingerne er en egentlig politik for brugerinddragelse blevet udformet. Politikken Sundhedsstyrelsen har lavet et katalog om politikken for brugerinddragelse. Den skal være med til at sikre

3 brugerinddragelse, når nye opgaver skal udvikles, implementeres, samles op eller evalueres. I dette katalog er der lagt op til at Sundhedsstyrelsen inddrager brugerperspektivet ved følgende initiativer: 1. Enhederne inddrager systematisk brugernes perspektiv såvel ved udarbejdelse af specifikke udmeldinger som ved mere overordnede udviklings- og planlægningsopgaver. 2. Enhederne tager stilling til, hvor og hvordan brugerinddragelse implementeres i enhedens arbejde, herunder hvordan der følges op og evalueres. 3. Brugerinddragelse bygger på den bedst tilgængelige viden herom, og Sundhedsstyrelsen holder sig derfor ajour med den nyeste viden. 4. Sundhedsstyrelsen bidrager gennem sin indsats til at kvalificere brugerinddragelse på alle niveauer i alle væsentlige aspekter af sin virksomhed, herunder f.eks. i forebyggelse, behandling, rehabilitering, tilsyn, kontrol, overvågning samt lægemiddelgodkendelse og regulering. De følgende oplæg kommer til at handle om, hvad der sker under enkelte enheder. Der bliver dermed fortalt om de tiltag, som de enkelte enheder har fundet relevante. Tiltagene er foreløbige, og der er endnu ikke én samlet indsats. Imidlertid er visionen at medtænke brugerinddragelse på flere niveauer. Ad. 3 Brugerinddragelse i Sundhedsstyrelsens arbejde med lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr Se Henriks slides her Enhedschef Henrik G. Jensen fortæller om, hvordan de arbejder med brugerinddragelse i enheden for lægemiddelovervågning og medicinsk udstyr. Henrik starter med at pointerer, at samtalen altid skal være med brugerne, fordi de på den måde bliver inddraget. Han forklarer, hvordan man i Sundhedsstyrelsen derfor ikke taler til brugerne, men taler med dem og inddrager dem aktivt. Resultatet heraf er, at tilliden til Sundhedsstyrelsens arbejde bliver fastholdt og udbygget. Samtidig bliver udfaldet af arbejdet forhåbentligt mere relevant og vedkommende for dem, som i sidste ende er aftagere af produktet. Henrik lægger vægt på, at der er tre former for brugerinddragelse på forskellige niveauer: 1) Den regelbundne brugerinddragelse - Rådet for Lægemiddelovervågning (RLO) - Udvalget for Medicinsk Udstyr (UMU) 2) Den aftalte og regelmæssige brugerinddragelse - Patientforeninger - Industri 3) Brugerinddragelse i konkrete opgaver.

4 Den regelbundne brugerinddragelse Under den regelbundne brugerinddragelse arbejdes der med to ting: 1. Rådet for Lægemiddelovervågning (RLO) - Opgave: At komme med anbefalinger til Sundhedsstyrelsen om tilrettelæggelse af arbejdet med at indsamle bivirkningsindberetninger og anvende tilgængelig viden om bivirkninger. - Sammensætning: Patienter og forbrugere, sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, apotekere og andre detailforhandlere af lægemidler. 2. Udvalget for Medicinsk Udstyr (UMU) - Opgave: At komme med forslag til ny lovgivning, styrke indsamling og anvendelse af viden om sikkerhed ved medicinsk udstyr og styrke samarbejde/netværk. - Sammensætning: Patienter og forbrugere, virksomheder, sundhedspersoner, videnskabelige selskaber, offentlige myndigheder. Fælles for de to udvalg er, at de er oprettet efter skandaler. Som vist ovenfor består sammensætningen i udvalgene af mange forskellige grupper. Årsagen hertil er, at inklusionen af mange forskellige parter i udvalgene gør det lettere at drøfte tingene ud fra flere forskellige perspektiver. Samtidig er det med til at give drøftelserne en anden vægt. Henrik eksemplificerer ved hjælp af et uddrag fra et referat i Rådet for Lægemiddelovervågning efteråret 2012, hvordan bivirkningshandlingsplanerne er lavet i tæt samarbejde med et råd, som er sammensat som vist ovenstående. Den aftalte og regelmæssige brugerinddragelse Under den aftalte og regelmæssige brugerinddragelse er der et tæt samarbejde med: 1. Patientforeningerne - Der er årligt møde med foreningerne med en åben dagsorden. Der kan være tale om møde om rapporter, problemstillinger, som skal undersøges m.m. 2. Lægemiddelindustrien - Der er to årlige møder, hvor det daglige praktiske arbejde og forbedringer drøftes. Samtidig er der et tæt samarbejde med lægemiddelindustrien, når der diskuteres bivirkninger. Virker brugerinddragelse? I relation til brugerindberetninger af medicin har Danmark været foran. Sundhedsstyrelsen har bedt om at få indberetninger direkte fra medicinbrugere og pårørende om bivirkninger. Disse indberetninger bidrager både i kvantitet og kvalitet til de samlede indberetninger af bivirkninger. De er generelt veldokumenterede med vigtig information, som er med til at forbedre patientsikkerheden. Samtidig giver de en anden viden end den, som læggerne besidder og indberetter. Henrik giver eksempler på brugerinddragelse i nogle konkrete opgaver i form af rapporter, som er udarbejdet i forlængelsen af den store rapport: Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og

5 pårørende i Danmark og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle. Herunder kan blandt andet nævnes: Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi, Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression og Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes. Formålet var at se hvordan indberetninger af bivirkninger fra de aktuelle medicinbrugere og pårørende adskilte sig fra dem, de får fra sundhedsprofessionelle (læger, farmaceuter og andre sundhedspersoner), for at kunne sige, at indberetningerne fra medicinbrugere og pårørende giver Sundhedsstyrelsen ekstra viden, som de ikke får andre steder fra. Konklusionen var for alle rapporterne nogenlunde den samme: - Ved at få mange indberetninger fra patienter og pårørende bliver underrapporteringen af bivirkninger mindre. Vores analyse viser, at indberetningernes fordeling på præparater er lidt anderledes i indberetninger, der er modtaget fra patienter og pårørende end i dem, der er modtaget fra læger. Patienter og pårørende har også indberettet bivirkninger, som de sundhedsprofessionelle ikke har. Det giver derfor mening for Sundhedsstyrelsen at inddrage patienterne og de pårørende, da det styrker deres data og giver et mere præcist og udførligt billede. Brugerinddragelse i konkrete opgaver Der gives eksempler på brugerinddragelse i konkrete opgaver i Sundhedsstyrelsen (se slides) herunder: - I udviklingen af diverse informationsindsatser/kampagner - I udvikling og vedligeholdelse af Indberetningsskemaer - I forbindelse med fokusrapporter om problemstillinger inden for forskellige medicinske områder - I udviklingen af Medicinkombination konkret opgave: I det sidstnævnte konkrete eksempel med udviklingen af medicinkombination.dk, blev der nedsat et brugerpanel, der hele vejen igennem var med til at bestemme formen, og hvordan det enkelte element skulle beskrives. Slutproduktet var, at det munder ud i rød, gul eller grøn i forhold til medicinkombinationen (se slides). Kampagner konkret opgave: Henrik giver endnu et eksempel på brugerinddragelse i en konkret opgave, som denne gang relaterer sig til kampagner hos Sundhedsstyrelsen. Her har Sundhedsstyrelsen arbejdet med forskellige faser, hvor de blandt andet konkretiserer, hvilke medier som skal bruges og sætter sig sammen med lægerne for at finde ud af, hvordan det skal formidles.

6 Uddrag af spørgsmål som opsamling op oplægget Spørgsmål: Er brugerne blevet bedre til at indberette? Svar: Vi har set, at indberetninger er steget. Samtidig kan man generelt se med brugerinddragelse, at det hænger ved i længere tid. Spørgsmål: Når brugerne skal indberette, så ligger de vægt på andre ting end lægerne. Hvad var det? Svar: Brugerne beskriver i højere grad symptomer. Generelt gør dig sig umage og forsøger at beskrive deres symptomer grundigt. Lægerne kan godt være mere kortfattede. Forskellen ligger dermed i, at brugerne er mere beskrivende. Ad. 4 - Inddragelse i forbindelse med udvikling af it-understøttelse af sundhedspersoner Se Kims slides. Enhedschef Kim Helleberg Madsen har fokus på it-projekter til understøttelse og kommer med eksempler på inddragelse af sundhedspersoner i udarbejdelsen og afprøvningen af en løsning i forhold til de sundhedsprofessionelles tilknytning til lægemiddelvirksomheder. Gældende regler Kim gennemgår de gældende regler på området for at skitsere konteksten. Regler vedrørende sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder har eksisteret siden Bestemmelsen fastslår: Den, der udøver læge- eller tandlægevirksomhed, må ikke uden Sundhedsstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en lægemiddelvirksomhed. Det samme gælder for apotekere. - Baggrund for ansøgningspligten er, at den skal understøtte læge- og tandlægestandens generelle habilitet. Samtidig har den til formål at sikre, at patienter kan have tillid til, at personer, der ordinerer eller anbefaler lægemidler, er uafhængige af uvedkommende interesser. Tilknytningsreformen Der er en tilknytningsreform undervejs, som træder i kraft 1. november Baggrunden for tilknytningsreformen er, at Folketinget har bestemt, at man for nogle former for tilknytning ikke længere skal søge om tilladelse hos Sundhedsstyrelsen, der kun kræver en anmeldelse: Anmeldelsesordning vedr. forsknings- og undervisningsopgaver samt aktiebesiddelse op til kr. kræver alene en anmeldelse til Sundhedsstyrelsen og tilknytningen kan påbegyndes direkte herefter. - Anmeldelsesordning for økonomisk støtte til fagrelevante aktiviteter i udlandet.

7 - Andre opgaver vil fortsat kræve en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen og tilknytningen må først påbegyndes når tilladelsen foreligger. Den anden del af reformen handler om, at medicovirksomheder, sygeplejersker mv. omfattes. I den forbindelse består det nye i, at oplysninger om honorar for virksomheden offentliggøres. Derved kan patienter gå ind og se, hvilket honorar virksomheden har fået. Der er tale om en omfattende reform, som også er kompliceret for de sundhedsprofessionelle i forhold til, hvordan de skal agere, hvis de ønsker tilknytning til en af disse virksomheder. Formål med IT-løsningen: Brugerinddragelse Formålet med IT-løsningen er, at sikre at IT-understøttelsen er så brugervenlig som muligt i forhold til eksempelvist at se lægers tilknytning til en virksomhed. Formålet er dermed at skabe så stor gennemsigtighed og åbenhed som muligt, og at det ikke er en barriere for lægerne at skulle udfylde formularer. Konkret har Sundhedsstyrelsen sikret brugervenligheden i forhold til IT-løsningen ved hjælp af tre faser: 1. Brugervenlighedsworkshop meget tidligt i forløbet 2. Brugertest inden løsningen er færdigudviklet 3. Præsentation af løsningen samt samarbejde om målrettet kommunikation Fase 1: Workshop i forbindelse med udvikling af løsningen Workshop var for repræsentanter fra Lægeforeningen, Tandlægeforeningen, Apotekerforening og Dansk Sygeplejeråd meget tidligt i projektet. Her var der en gennemgang af reglerne. Samtidig var der en gennemgang af en prototype i form af tænke-højt-test moderet af en testleder, der var placereret ved siden af deltagerne. Sundhedsstyrelsen havde observatører til at følge testen i tilstødende lokale, så de kunne skrive det ned, som blev diskuteret. Formålet med workshoppen var at tage de ting, som brugerne sagde, med i den videre udformning. I den forbindelse gav workshoppen et godt indblik i de muligheder og udfordringer, som brugerne (f.eks. læger og sygeplejersker) oplevede. Input og ønsker som efterfølgende blev anvendt af Sundhedsstyrelsens og IT-leverandøren i udarbejdelse af den endelige løsning: - Mere overskuelig introduktion - Mere visuel forklaring - Klarere sprog (uden indforståede juridiske termer) - Oversigt på SST.dk, hvoraf det fremgår, hvilke sundhedspersoner der er omfattet. Fase 2: Test af løsningen Inden den endelige godkendelse af leverancen gennemførtes 2. fase af brugerinddragelsen. I anden fase fik læger, tandlæger, sygeplejesker og apotekere i hele landet mulighed for at teste løsningen for at se, hvad der fungerede eller ikke fungerede eller om noget kunne gøres bedre.

8 I praksis faciliterede foreningerne testen til udvalgte medlemmer. Den blev sendt ud til over 100 potentielle brugere. Samlet set fik de 19 tilbagemeldinger, hvoraf 17 mente, at IT-understøttelsen var brugervenlig. Fase 3: Præsentation af løsningen samt kommunikation Tredje fase er blevet afholdt for nylig. Her blev foreningerne inviteret, så de igen kunne komme med input. Der var tale om et samarbejde om kommunikationen om reformen og IT-løsningen herunder en afklaring af, hvordan Sundhedsstyrelsen når ud til medlemmerne og hvordan det sikres, at kommunikationen er målrettet medlemmerne. Den tredje fase giver dermed mulighed for at den endelige løsning bliver endnu skarpere. Den 1. november 2014 bliver projektet endeligt lanceret, hvilket bliver den endelige test af IT-løsningen. Ad. 5 Kaffepause og netværk Ad. 6 Brugerinddragelse i forebyggelse og borgernære sundhedstilbud Se Jettes slides. Enhedschef Jette Jul Brun giver eksempler på, hvordan der i enheden Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud arbejdes med inddragelse af borgere, patienter og pårørendes perspektiver inden for forebyggelse og i udviklingen af borgernære sundhedstilbud. Samt hvordan dette understøttes i ledelsen og i løsningen af konkrete opgaver. Der bliver både set på muligheder og udfordringer. Enhedens opgaver Jette præsenterer enhedens overordnede opgaver: 1. Forebyggelse - Formidling af viden til befolkning og myndigheder om sundhed og forebyggelse samt sikring af kvalitet i forebyggelse og sundhedsfremme. 2. Borgernære sundhedstilbud - Sikring af faglig kvalitet i behandling og rehabilitering herunder tidlig opsporing af sygdom samt understøtte sammenhængende forløb. Fælles for opgaverne er, at de er integreret i borgernes eget liv, hvorfor inddragelse er en grundlæggende præmis. Eksempler på brugerinddragelse I - dialog i almen praksis Eksemplet går på, at der i venteværelset i almen praksis er plakater Godt du spør og visitkort til borgerne med gode spørgsmål. Formålet er at synliggøre, at det er ok at stille spørgsmål til sin læge. Det handler om, at få borger og patienter til at stille de spørgsmål, som de har, når de er hos deres praktiserende læge og ikke først tænke på dem, når de kommer hjem. Herved er der større sandsynlighed

9 for, at borgeren får den behandling, der passer bedst til ham/hende og i sidste ende giver det derved bedre forløb og behandlingsresultater, hvis patienten er med. Kampagnen starter den 29. september og lanceres i samarbejde med den store kampagne fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Almen Medicin og TrygFonden. Sundhedsprofessionelle kommer til at stå frem og sige Godt du spør og inviterer til dialog med sundhedsvæsenet. Eksempler på brugerinddragelse II inddragelse af pårørende Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet et koncept for systematisk inddragelse af pårørende til alvorligt syge, af børn som er pårørende og for pårørendeinddragelse i psykiatrien. Til det har Sundhedsstyrelsen tilegnet sig nye perspektiver ved at inddrage brugerne. Perspektiverne er ofte ikke de samme, som dem sundhedsprofessionelle kommer op med. Det gør derfor altid noget ved en arbejdsgruppe, når borgere, patienter, pårørende sidder med ved bordet. Eksempler på brugerinddragelse III Kvalitetssikring af patientuddannelse Jette pointerer vigtige brugerinddragelsespointer i forhold til patientuddannelse: - Rekruttering (Huske på at borgeren er ikke som den sundhedsprofessionelle udfordring bliver at nå andre relevante målgrupper) - Præferencer (Borgere er forskellige, og de har brug for noget forskelligt. Det er derfor vigtigt at afdække den enkeltes behov med henblik på visitation til relevante tilbud). - Opfølgning (Erfaringen viser, at det kan være vanskeligt at overføre og fastholde kompetencer i hverdagslivet. Derfor skal et hverdagslivsperspektiv medtænkes allerede ved uddannelses begyndelse, så det bliver styrende). Eksempler på brugerinddragelse IIII Satspuljer I relation til satspuljeprojekter fortæller Jette, hvordan Sundhedsstyrelsen slår sig sammen med NGO er og udnytter deres kontakt og indsigt med brugerne. Eksempelvist er det sket i forhold til inddragelse af brugerne i satspuljeprojektet Rygestop, hvor patientorganisationer er blevet inddraget i tilrettelæggelsen, fordi de kan noget andet, end det Sundhedsstyrelsen kan. Jette viser, hvordan det til Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser er et krav, at de konkrete projekter som ansøger, skal udvikles med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov og differentieres i forhold til sværhedsgraden af borgerens psykiske lidelse. Ansøgerene skal derfor have brugerinddragelse som et centralt element i deres projekter, for at blive valgt.

10 Kampagner Når brugerne inddrages i kampagner, kan de få en afgørende betydning for tilrettelæggelsen. Eksempelvist har Sundhedsstyrelsen tidligere i en af deres alkoholkampagner haft en fokusgruppe med kortuddannede mænd, fordi de var målgruppen for kampagnen. Resultatet blev, at den som var mest populær hos fokusgruppen, ikke var den, som Sundhedsstyrelsen oprindeligt vurderede som den bedste. Ikke desto mindre blev den valgt, fordi det nu engang er brugerne, som kampen er lavet til og for. Jette fortæller, at der i forbindelse med gennemførelsen af kampagner altid er andre involverede, som er tættere på målgruppen. Det kan være læger, kommuner etc. Jette har et konkret eksempel med, hvor Sundhedsstyrelsen samarbejdede om en kondomkampagne med Døgnnetto. Sundhedsstyrelsen stiller betingelser til budskabet, men gør ellers en del af formidlingen fri. Når kampagner evalueres gøres det både ved hjælp af kvalitative og kvantitative undersøgelser. Resultatet er, at kampagner har en god effekt og virker (se slides). Dilemmaer - forebyggelse og borgernære tilbud Jette fortæller om de dilemmaer, som eksisterer i forhold til brugerinddragelse i forebyggelse og borgernære tilbud. De centrerer sig primært om følgende spørgsmål: - Hvor fleksibel er fagligheden? - Hvor langt skal vi gå for at møde brugerne? - Hvordan sikrer vi, at borgerne er klædt på? - Hvordan forebygger vi ulighed i inddragelse? Spørgsmål som opsamling op oplægget Spørgsmål: Er det hver gang, I har en kampagne, at I har brugerinddragelse? Svar: Det er der altid på den ene eller anden måde. Samtidig er det der også altid i evalueringer. Ad. 7 Hvordan tager vi inddragelse et skridt videre? Se Helenes slides. Overlæge Helene Bilsted Probst, der kommer fra enheden Sygehus og beredskab, giver eksempler fra specialeplanlægning og psykiatri. Baggrund Helene fortæller, hvordan man inden for sygehusområdet, kan tage skridtet videre. For brugerinddragelse er ikke nødvendigvis let og man kan ikke altid bruge den samme skabelon. Hun opfordrer derfor til, at vi tænker brugerinddragelse på en lidt anden måde.

11 Hvad gøres der Helene fortæller om det, de allerede gør indenfor enheden Sygehuse og beredskab, hvor der er en tradition for involvering og dialog med brugerorganisationer. Der er eksempelvist brugerinddragelse i: - Udvalg som Kræftstyregruppen, Hjertefølge-gruppen og Udvalg for psykiatri - Brugeren involveres i udarbejdelse af brugerrettede produkter som pjecer mv. - Brugerinvolvering i diverse projekter Udfordringer En af udfordringerne er, hvorvidt brugerinvolvering giver mening i mere forvaltningstekniske lovgivningsbundne områder. En anden er, om vi kan udfordre os selv, så vi kan gå fra at lytte til at skabe sammen. To eksempler Helene giver to eksempler på brugerinddragelse indenfor fagligt tunge områder. 1. Specialeplanlægning et skridt på vej 2. Psykiatri videreudvikling Specialeplanlægning I forhold til specialeplanlægning er der nogle bestemte regler og diskussionerne, der kan være fagligt tunge og derved vanskelige at forstå for lægmænd. Spørgsmålet er derfor, om det her kan lade sig gøre at have brugerinvolvering? Det har man diskuteret, da det både skal give mening for Sundhedsstyrelsen og for den organisation, som bliver inviteret. Det er derfor blevet diskuteret, hvordan en organisation eventuelt kan klædes på til at tage del i denne proces. Konkret valgte de to specialer ud. Der er tale om to forskellige specialer, derfor er ensartede processer er ikke nødvendigvis det mest optimale. I stedet er man nødt til at se på, hvem man inviterer og tage udgangspunkt i det. Den umiddelbare erfaring var, at det var godt både at inddrage en patient og organisation i planlægningen, da parterne hver især bidrog med forskellige perspektiver. Resultatet af involveringen af patienter blev, at Sundhedsstyrelsen fik et nyt blik på specialeplanlægning. Samtidig blev brugere mere opmærksomme på hvad specialeplanlægning er og ikke er. Næste trin bliver, at de må ud til mere end to specialer. Psykiatri-området Helene fortæller, at de her har overvejet, om man kunne tage brugerne tidligere ind i forløbet og involvere dem i alle dele af processen. Formålet skulle være at udforske, om man kunne skabe noget sammen. Helene nævner flere eksempler herunder et om brugerstyrede senge, hvor man i Norge fra starten har inddraget regionerne og brugerne, fordi det er dem, som i sidste ende står som aftagere af produkterne.

12 I et andet eksempel fra EN-AF-OS kampagnen, har man involveret brugerne i processen ved at inviteret dem med til at tage beslutninger. Her er kampagnen vokset i dybden, så brugerne selv tager ansvar. Når der på den måde er bevægelser nedefra og der bliver lokale brugerarrangementer, kan man netop tale om en form for skabelse. Konsekvensen af inddragelse er dermed, at projekter får en større bredde og dybde, og der kommer initiativer, som er brugerdrevne. Udfordringen er, at det tager tid at inddrage. Jo flere der skal inddrages, jo længere bliver processen. Det kræver derfor, at der er plads i ens tidsplan, hvis brugerne skal med og det skal planlægges, hvis det skal komme til at køre. Den videre vej For den videre vej fremad er det nødvendigt at prioritere brugerinddragelse. Det kan gøres ved at have et vedvarende fokus, hvor vi deler erfaringer med hinanden. Vigtigt at alle i afdelingen er opmærksom på at tænke det ind. Skal være medarbejderdrevet, men have ledelsesfokus. Det er tidskrævende i visse dele men på sigt tidsbesparende. Samtidig er det måske ikke alle opgaver, der egner sig til det. Derudover er det vigtigt, at vi bevarer åbenhed og nysgerrighed i den slags processer udfordring i forhold til vores behov for kontrol. Samtidig bør fokus være på nyskabelse eller innovation, der giver og skaber mening, men som også er nyttigt. Derfor er pseudoinddragelse ikke en ambition. Inddragelse kan ikke standardiseres, man må bruge sin kreativitet, men man behøver ikke gøre det alene - man kan spørge brugerne. Ad. 8 Gruppedrøftelser Anja Petersen introducerer til de næste minutters diskussion af tre predefinerede spørgsmål. Efterfølgende bliver diskussionerne leveret som input til Sundhedsstyrelsen. Spørgsmålene Spørgsmål: Hvor kan/bør Sundhedsstyrelsens arbejde mere med inddragelse af brugerne? Spørgsmål: Hvem skal inddrages og hvordan? Har I forslag til ideer til konkrete metoder eller tiltag som kunne være relevante for Sundhedsstyrelsens arbejde med inddragelse? Spørgsmål: Hvor kan I se, at Sundhedsstyrelsen kan gøre en forskel i forhold til at understøtte brugerinddragelsen i sundhedsvæsenet? Uddrag af opsamling på diskussionerne i plenum Spørgsmål: Det virker til at være tilfældigt, om man har brugerinddragelse. Hvad er systematikken? Svar: God pointe. Sundhedsstyrelsen skal systematisk reflektere over det. Det er således intentionen, at de systematisk reflekterer over, hvem der inddrages. Men de erkender, at der kan være udfordringer inden man når til slutkurven.

13 Kommentar: Sundhedsstyrelsen bør agere som rollemodel og initiativtager. Når Sundhedsstyrelsen kan inddrage brugerne i specialeplanlægning, kunne det måske også inspirere til, at man i højere grad gør det i regionale råd etc. Input: Hvem er brugerne? Det er pårørende og patienter, som henvender sig. Men Sundhedsstyrelsen bør gøre det klart overfor pårørende og patienter, at der er tale om fælles beslutninger, hvor den sundhedsprofessionelle byder ind med sin faglige i viden og pårørende og patienter med deres. Sådant et samarbejde efterspørges indenfor psykiatrien. Spørgsmål: Hvad skal man gøre for at inddrage brugerne på fagligt svære områder? Kommentarer: Mener oversættere kunne komme ind her. Anden kommentar: Overveje hvad det er, vi vil have, hvilke perspektiver vi har brug for? En anden ting er, at vi også skal overveje, hvordan vi kan samarbejde, så brugerne ikke hele tiden hives frem igen og igen. Her kunne samarbejde anvendes på tværs og ud over Sundhedsstyrelsen. Tredje kommentar: Bør passe på med at professionalisere brugerinddragelse. Bør også uddanne systemet i at forstå brugerne, som de skal ud at snakke med. Fjerde kommentar: Sundhedsstyrelsen bør medfinansiere uddannelse af patienter, fordi patienternes indsigt har en værdi. Det kunne være starten på en kulturændring. Pågældende mener ikke, det er nok, at have en, som kan oversætte. Der skal altså gives plads til, at man kan høre hele historien. Svar: Sundhedsstyrelsen kunne godt tænke sig at udfordre plenum. For måske skal de ikke klæde patienterne på, men der er en udfordring i, hvad er Sundhedsstyrelsens rolle er, da noget af det også ligger ude i praksis etc. Spørgsmål: Der kan være patienter, som har brug for viden, men det kræver, at patienterne uddannes. For der er en videnskløft mellem patient og behandler. Hvordan håndterer man det? Svar: Skelne mellem brugerinddragelse på patient og organisatorisk niveau. På patientniveauet kan patientfortællinger være en god ide i forhold til at klæde patienter på. Kommentar: I forhold til specialeplanlægning er det ikke kun patienterne, der skal klædes på, men også lægerne i forhold til brugerinddragelse. Det handler derfor om forventningsafstemning på møder, inden man går i gang. Formålet er, at man kender den rolle, som man går indtil for bedre vide, hvad det er, man bidrager med. Ad. 9 Afrunding Anja Petersen takker for nogle spændende oplæg og de gode input. Hun runder af ved at tilføje at input, som ikke blev taget op kan indsendes til Sundhedsstyrelsen til Bjørn Ursin Knudsen (mail: eller til ViBIS. Næste arrangement i Vidensforum er den 8. oktober på Psykiatrisk Center på Amager på Digevej 110, 2300 København S (konferencelokalet). Det kommer til at handle om en strategi for brugerdeltagelse og bogen patienten som partner.

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv.

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Tidspunkt: Torsdag, 06. marts, 2014-13:30 til 16:00 Sted: Gentofte Hospital, det lille auditorium,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv.

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Tidspunkt: torsdag, 22. januar 2015 11.00-16.00 Sted: Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 & Medicinerhuset, Aalborg

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

NYHEDSBREV 4. DemensKoordinatorer i DanmarK. Sammen bliver vi stærkere. December 2013. Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag

NYHEDSBREV 4. DemensKoordinatorer i DanmarK. Sammen bliver vi stærkere. December 2013. Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag NYHEDSBREV 4 17. årgang December 2013 DemensKoordinatorer i DanmarK Sammen bliver vi stærkere Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag for demensindsatsen. Den dag mødtes sundhedsministre fra G8-

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere