Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania"

Transkript

1 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sags r.: Dok.: 11. marts 2003 Politikontoret LË'J I NOTITS om den politimæssige indsats i Christiania 1. politidirektøren i København har i vedlagte notat redegiort for den aktuelle politimæssige situation i relation til Christiania samt skitseret forudsætningeme for og de forventede konsekvenser af to mulige fremtidige indsatser i Christiania. Som det fremgår, har Københavns politis hidtidige indsats været baseret på en strategi med det formål at normalisere forholdene, således at de kommer så tæt på situationen i det gvrige København som muligt. Målet har bl.a. været gennem politiaktioner at standse den åbenlyse hashhandel, at afdække organiserede narkokriminalitets-strukturçr ved systematisk efterforskning samt at vænne Christiania til polititilstedeværelse og på længere sigt skabe grundlag for en normal politipatruljering i området. 2: Situationen i Christiania blev sidste år drøftet mellem Justitsministeriet og Kpbenhavns politi med henblik på at styrke politiets:indsats. Som det fremgår, er den efterforskningsmeessige indsats i den senere tid intensiveret. Der er endvidere i ved udnyttelse af de tilstedeværende politistyrker i anledning af EU-formandskabet - gennemføn dobbelt så mange støne politiaktioner mod hashhandlen som i de foregående år (15 i 2002 mod 7, 4,6 og 8 i ). En oversigt over aktionerne med oplysninger om anholdelser og beslag er vedlagt som bilag 1 til politidirektørens udtalelse. Endvidere har Københavns politl t.,e år taget initiativ til en mere aktiv og direkte dialog mellem politiet og Christiania. 3. Ved overvejelserne om den fremtidige politiindsats i Christiania vil en mulighed være at fortsætte den hidtidige indsats. Slotsholmsgade København K Telefon: Telefax: L0 E-post: Internet:

2 Denne indsats vil som hidtil kunne indgå i den løbende, samlede prioritering af politiindsatsen i hovedstadqr. Som det fremgår, har politiindsatsen afdækket adskillige laiminelle strukturer og netværk, herunder i relation til rockermiljøet, og der er gennemført mange tunge sager og omfattende beslaglæggelser, ligesom de jævniige aktioner skønnes at sætte hashhandlerne under et vist økonomisk og psykologisk preq. Det er samtidig politidirektørens vurdering, at Christiarria er indforstået med at fortsætte dialogen med politiet. Heroverfor står, at den erklærede åbenlyse hashhandel efter politidirektørens vurdering er den væsentligste årsag til, at det ikke har været muligt at skabe grundlag for en almindelig, uniformeret politimæssig patruljering og en normalisering af forholdene i området. Det ef samtidig politidirektørens vurdering; at.d-en politimæssige indsats i denne þenseqnde i vidf omfang ñå hefegnes som nvtteløs. og at en-ry hidtidi vi kunne normalisere forholderie i Christiánia ellçr den åbenlyse hashhandel til D;ffi: róm følge af Christianias udtrykte ønske om fri hash - samtidig betvivles, at der alene gennem dialog kan gøres forhåbninger om at bringe den åbenlyse hashhand l til ophøt. ^.'1 4. Som mulighed for den fremtidige politiindsats har politidirelitpren skitseret "Qt "n gennemfgrelsen af en udvidet politiindsats med det måi, at den åbenlyse hashhandel umiddelbart bringes til ophør, og at forholdene normaliseres i relation til mulighederne for politimæssig pauuljel ng og omfanget af kriminalitet.. ' Som anført af politidirektøren vil en sådan indsats ikke kunne gennemføres inden for en almindelig prioritering af ressourcerne i Københavns pohd. Det er således politidirektørens vurdering, at en politimæssig indsats af den nævnte karakter ved aktionens opstart vil nødvendiggøren indsatsstyrke på polititjenesteqræ d. Efter den indledende aktion skønnes herefter over nogle dage at være et gennem$nitligt personalebehov på 494 politidenestemænd (svarende til mand på døgnbasis). Demæs-t skønnes basis.-denne styrke vurderes herefter at måtte opretholdes i op til et halv år og muligt længere. Som det fremgår, vil personaletil en sådan udvidet indsats for en dels vedkommende bestå af allerede uddannede polititjenestemænd fra Københavns politi, over for hvem der vil skulle iværksættes en målrettet uddannelse rettet mod opgaven. Herudover vil der skulle anvendes personale fra Beredskabssektionen. Som følge af de særlige uddannelses- og personalebehov

3 'f tnrrliohe len for an tvendige personaleressourcer rnå også VçdvurderingenafmulighedenforanvendelsenafdenØdvendl.g:.personat:l inãga, u, **-fo, tiden i poritiet er ved at afvikle er m get betyderigr overarbejde r: iïtl*r.r:fu over for at måtte anvende meget betydelige ressourcer til sikkerhedsopgaver og i forbindelse med demonstrationer ved en eventuel krig i lrak' l yt. udvidet politiindsats vil i øvrigt i sagens natur skr lle Den nærmere tilrettet"-tït:' '' it'l Ïï:,;ÏiJ,,Ïï'o*o*,.og afpasses foretagespågrundlagafdebeslutninger,dermåtteblivetruffetirelationtilo og koordineres med andre myndigheders tittag i forbindelse hermed. politidirektøren ha^r i den forbindelse pegetpå, at det i givet fald samtidig vil være af afgørende betydning, at der tilvejebringes en plan!øsning og træffes andre foranstaltninger, som forhindrer en tilbagevenden til de tidligere tilstande'. Som antørtaf politidirektøren vil den umiddelbare gevinst p"tit1in011s-være' at ":d î :UutO::. den åbenlyse hashhandel bringes til ophør, og at de nye efterforsn:ttïjt_yeri aetlå11:::lij,skabt ved at flytte hashhandlen væk fra christiania, formentlig vil være nemmere for politiet at agerei. ' DetmåsomanfØrtafpolitidirektørenimidlerti.dqamtidigtagesibetragtnin8,aten nd'-":..' denne karakter retlet rno "n åbenlyse ha hhldel i Christiania-r-Y k1n at ville påvirke ll'uttt den samlede omsætning af hash mv. i København, og at det er Københavns politis vurdering, at hashhandlen vil flytte uo i gua"*iljøet i København og til hashklubber, hvorved der kan skabes,;io", for markeder, hvor der ikke blot for "kunderne'r vil være adgang til hæh, men også til hårdere stoffer. 5. Som det fremgår af det anfçrte, har politidirektøren skitseret to mulige modeller for den fremtidi ge politiindsats i Christiania' Den første mulighed er at videreføre de hidtidige indsats. En sådan indsats kan som anført ikke forventes at ville normarisere forholdene i christiania eller i øvrigt bringo den åbenlyse hashhandel til ophør, jf; nælmere ovenfor under pkt' 2 og 3' Den anden mulighed er at gennemføren udvidet politimæssig indsats som nærmere beskrevet ovenfor under prd. 4. En sådan indsats må forventes at kunne bringe den åbenlyse hashhandel i Christiania til ophør' under EU-formandskabet vil den ngdvendige personaleressource først være til stede i Beredskabssektionen i starten af Nærmere oplysninger om personarebehovet og uddannelsessituationen er vedlagt som bilag 3 og 4 til politidirektørens udtalelse- -3-

4 Der er imidlertid s imtidig betydelige ulemper og uhensigtsmæssighedeq forbundet qred at genn emføreen sådan indsats. Disse kan i meget kort form sammenfattes således: o Det vil af ressource. og planlægningsmæssige grunde mv. ikke vsere muli-gt ativærksætte indsatsen før omkring årsskiftet I givet fald må det derfor overvejæ; om der børiv erksættes en nænnere "advarsels-fâse", f.eks. således at der gives Christiania nogle måneder til selv at Eøre op med den åbenlyse hashhandel samtidig med, at detvarsles, at problemet ellers vil blive løst af politiet'.. De meget betydelige ressourcçr, som vil skulle anvendes i en længere,periode, wil ikke kunne anvendes til løsning af andre politimæssige opgaver? Der vil kunne være.risiko for mere omfattende konfrontationer mellem politiet og christianitterne' i o Der vil iljce ske nogen påvirkning af den samlede omsætning af hash v. i o det i vidt omfang er tilfældet for Christiania - kun er adgang'til hash mv., men også til hårdere stoffer)' Muligheden for ved en indsats af den nævnte karakter at bringe hashhandlen i Christiania til ophør vil samtidig kræve iværksættelse af andre ikke-politimæssige tiltag, forhindrer en generablering af ddtidligere tilstande. Disse ulgmper må afvejes over for hensynet til at bringe den åbenlyse hashhandel til ophør Det er samtidig vigtigt at fremhæv e, at afgølelsen om, hvilken politimæssig indsats der'ønskes, i meget vidt omfang må aflrænge af de mere generelle overvejelser om, hvad der på længere sigt, skal ske med Christiania. En storstilet og langvarig politiindsats rettet mod hashsalget i Christ ianiabør således næppe iværksættes, hvis der inden for en kortele tid eftu 1n sådan aktion på ny skal gennemføres mere omfattende politiindsatser som led i andre foranstaltninger vedrørende Chri sti ani a. ' sorn ra. C 6. Det kan overvejes, om der eventuelt - såfremt betænkelighederne ved den udvidede politimæssige indsatskønnes for store - kan findes alternative løsninger- En sådan løsning må i givet fald overvejes nærmere og drøftes med bl.a. Københavns politi. Mulige elementer ville bl.a. kunne være en -4-

5 christiania, en fortsat konsekvent politirnæssig indsats med gget fokus pl, retlfslfølgni.ng af g.i.þ*dlgi4amt planlægningsmæssige initiativer fra bl.a. Forsvarsrninisteriet i relation til iffi s"ttnt "belastede" områder i Christiania' Dçt må imidlertid samtidig fremhæves, ar sådanne eventuelle alternative løsninger tt:,ltlt: kunne antages at væteegnede til at bringe den åbenlyse hashhandel i Christiania til umiddelbart opþør, Ønskes et sådan lgsning, kan der næppe anvise andre fremgangsmåder end gennemfprelse af den omtalte udvidede politimæssige indsats i sammenhæng med de planlægningsmæssige tiltag, der er npdvendige for at forhindre en genetablering af de tidtigere tilstandei Itrod ú1u ûj -)-

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV.

RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. DECEMBER 2003 K A P I T E L 1... 7 Indledning... 7 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 7 2. Arbejdsgruppens sammensætning... 8

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. marts 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-740-0150 Dok.: CKV40433 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere