VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014"

Transkript

1 VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C391-DK-FIN-N-S 09/2014

2

3 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren... 2 Korrekt brug... 2 Forkert brug... 2 Støvemission ved brug... 3 Generelle anbefalinger... 3 Overensstemmelseserklæring... 3 Varianter... 3 Beskrivelse af støvsugeren...4 Støvsugerens dele og skilte... 4 Ekstraudstyr... 4 Tilbehør... 4 Ind- og udpakning... 4 Udpakning, flytning, brug og opbevaring... 4 Ibrugtagning af støvsugeren - tilslutning til strømforsyningen... 4 Forlængerledninger... 5 Tørsugning... 5 Vedligeholdelse og reparationer... 5 Tekniske data... 6 Dimensioner... 6 Styreenheder, lysindikatorer og forbindelser... 7 Eftersyn før start... 7 Opstart... 7 Start/stop af støvsugeren... 7 Sådan rystes hovedfilteret... 7 Nødstop... 7 Tømning af affaldsbeholderen... 8 Efter endt arbejde... 8 Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering... 8 Afmontering og udskiftning af hovedfilter... 8 Udskiftning af hovedfilteret... 9 Udskiftning af fremløbs-absolutfilter... 9 Udskiftning af tilbageløbs-absolutfilter... 9 Eftersyn og rengøring af motorens blæser Tæthedskontrol Bortskaffelse af støvsugeren Ledningsdiagrammer Anbefalede reservedele...11 DK Problemløsning / C391

4 Brugervejledning Læs brugervejledningen nøje, og sørg for at overholde alle gældende sikkerhedsforskrifter markeret med ordet DK Driftssikkerhed Før maskinen tages i brug, skal brugervejledningen læses grundigt igennem og gemmes i nærheden af maskinen til senere brug. Støvsugeren må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til, hvordan den virker, og er fuldt kvalificerede til opgaven. Før støvsugeren tages i brug, skal brugeren være instrueret og oplært i, hvordan den virker, og til hvilke opgaver den kan anvendes, inklusive hvordan man på forsvarlig vis tømmer og bortskaffer det opsamlede støv. Maskinen må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med manglende kendskab til maskinen, medmindre dette sker under opsyn af en person, som er fortrolig med maskinens betjening og sikkerhedsudstyr. Børn skal være under opsyn af voksne, så de ikke kan lege med maskinen. Generelle oplysninger om brug af støvsugeren Brug støvsugeren i henhold til lovene i brugslandet. Ud over retningslinjerne i brugervejledningen og lovene i brugslandet, skal brugeren også overholde de tekniske krav (gældende regler for miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, f.eks. det europæiske direktiv 89/391/EF og efterfølgende), for at sikre forsvarlig og korrekt brug af maskinen. Undgå arbejdsoperationer, der kan være til fare for mennesker, ejendom og miljø. Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne i denne brugervejledning. Korrekt brug Denne støvsuger er velegnet til erhvervsmæssig brug i hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og ferielejligheder, hvor den f.eks. kan udlejes, og til alle andre formål end almindelig husholdningsbrug. Denne støvsuger er beregnet til rengøring og opsamling af faste, ikkeantændelige materialer såvel inden- som udendørs. ADVARSEL Denne støvsuger må kun anvendes til støvsugning af tørre overflader. Sørg altid for, at der er tilstrækkelig plads omkring støvsugeren til at kunne nå knapperne med en hurtig bevægelse. Maskinen er beregnet til at blive benyttet af én bruger ad gangen. Denne støvsuger er udstyret med en automatiseret sugeenhed, et forfilter og en beholder til opbevaring af det opsugede materiale. Forkert brug Det er strengt forbudt at bruge støvsugeren på følgende måder: Udendørs i tilfælde af nedbør. På andet end vandrette overflader. Uden monteret filterenhed. Når sugeåbningen og/eller slangen er rettet mod en kropsdel. Uden monteret støvpose. Uden skærme, beskyttelsesdæksler og sikkerhedssystemer, der er installeret af fabrikanten. Når ventilationshullerne er helt eller delvist tildækkede. Når støvsugeren er dækket til med plastic eller stof. Når luftudtaget er helt eller delvist tildækket. I smalle passager, hvor der ikke er frisk luft. Til støvsugning af følgende materialer: 1. Glødende materialer (gløder, varm aske, tændte cigaretter etc.). 2. Åben ild. 3. Brændbare gasser. 4. Brændbare væsker, stærke brændstoffer (benzin, opløsningsmidler, syrer, alkaliske væsker, etc.). 5. Eksplosionsfarligt støv/stoffer og/eller letantændelige stoffer (såsom magnesium- eller aluminiumstøv etc.). VIGTIGT: Misbrug er ikke tilladt. C /2014

5 Støvemission ved brug Vejledende driftsværdier: normal version (ikke egnet til støvsugning af sundhedsfarligt støv): opfanger mindst 99% af støvpartiklerne (se EN , bilag AA); version til rengøring af sundhedsfarligt støv (klasse L, M, H): L: opfanger mindst 99% af støvpartiklerne (se EN , bilag AA); M: opfanger mindst 99.9% af støvpartiklerne (se EN , bilag AA); H: opfanger mindst 99,995% af støvpartiklerne (se EN , bilag AA). Generelle anbefalinger Hvis en nødsituation opstår: beskadiget filter udbrud af brand kortslutning motorblokering elektrisk stød osv. Sluk for støvsugeren, tag stikket ud, og lad en kvalificeret fagmand reparere den. Overensstemmelseserklæring Hver støvsugeren leveres med en EUoverensstemmelseserklæring (VHW311) og en inkorporeringserklæring (VHW310), se faksimilen i fig. 14 og 15. [ BEMÆRK ] Overensstemmelseserklæringen er et vigtigt dokument og bør opbevares på et sikkert sted, så den til enhver tid kan fremvises for myndighederne. Varianter ATEX Fabrikanten fremstiller støvsugere, der er godkendt til anvendelse i potentielt eksplosive miljøer. Disse varianter fremstilles i overensstemmelse med alle gældende direktiver og standarder. En brugervejledning med alle de relevante oplysninger leveres med maskinen. [ BEMÆRK ] ATEX-varianter Kontakt fabrikantens salgsafdeling for nærmere oplysninger om disse versioner. Nærmere oplysninger om ATEX industrimaskiner findes i instruktionerne til ATEX. [ BEMÆRK ] Gennemgå arbejdsstedet og tjek de tilladte stoffer for støvsugeren i version ATEX. Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs i fugtige områder. Disse støvsugere må ikke anvendes i ætsende omgivelser. DK 09/ C391

6 Beskrivelse af støvsugeren DK Støvsugerens dele og skilte Figur 1 1. Identifikationsplade, som inkluderer: Modellens kode, Klasse, Tekniske specifikationer (se tabel på side 6), Serienummer, EF-mærke, Produktionsår, Nominel spænding. 2. Sige 3. Kontrol (normal version, ekstraudstyr) 4. Filterkammer og affaldsbeholder 5. Udblæsningsgitter 6. Oplysningsskilt Dette skilt gør brugeren opmærksom på, at filteret kun må rystes, når støvsugeren er slukket (se også afsnittet Sådan rystes hovedfilteret ). 7. Skilt med elektrisk spænding Angiver den gældende spænding for maskinen (ekstraudstyr). 8. Sugeåbning 9. Vakuummåler (ekstraudstyr) Denne støvsuger frembringer en stor lufts, der trækkes ind gennem suge (8) og blæses ud gennem gitterstang (5). Inden støvsugeren tændes, sættes suges i, og det nødvendige udstyr fastgøre til endestykket. Se fabrikantens reservedelskatalog, eller besøg et servicecenter. Når sugeslangen og mundstykket er blevet monteret, kontrolleres det at motoren drejer den rigtige vej rundt. Denne støvsuger er udstyret med en indvendig ledeplade, der udsætter det opsugede materiale for en kraftig centrifugalbevægelse, der får det til at falde ned i beholderen. Støvsugeren er udstyret med et filter, der gør den velegnet til stort set alle arbejdsopgaver. Ekstraudstyr Kontakt fabrikantens salgsafdeling for nærmere oplysninger om tilbehør. Der følger en vejledning til montering af tilbehøret med ved leveringen. Brug kun originale reservedele, der er leveret og godkendt af fabrikanten. Tilbehør Der findes forskelligt tilbehør til støvsugeren. Se fabrikantens katalog med tilbehør. Brug kun originalt tilbehør leveret og godkendt af fabrikanten. Ind- og udpakning Bortskaf emballagen i henhold til gældende lovgivning. Figur 2 Model A (mm) B (mm) C (mm) Kg VHW VHW Udpakning, flytning, brug og opbevaring Brug kun støvsugeren på en flad, vandret overflade. Sørg for, at overfladen, hvorpå støvsugeren placeres, har en bæreevne, der er tilstrækkelig stor til at bære støvsugerens vægt. Hvis støvsugeren skal løftes, skal det ske ved hjælp af håndtaget på selve støvsugeren, IKKE ved at løfte i affaldsbeholderens håndtag. Ibrugtagning af støvsugeren - tilslutning til strømforsyningen Efterse støvsugeren for synlige skader, før arbejdet påbegyndes. Inden stikket sættes i, sikres det at spændingen svarer til den værdi, der er angivet på mærkepladen. Sæt stikket i en kontakt med en korrekt installeret jordforbindelse. Sørg for, at støvsugeren er slukket (version VHW311T). Sørg for at ledningens stikforbindelser er beskyttet mod vandstænk. Kontroller, at stikket er sat rigtigt i stikkontakten. Tag ikke støvsugeren i brug, hvis ledningen ikke er i perfekt stand (beskadigede ledninger kan medføre elektrisk stød!). Se jævnligt den elektriske ledning efter for slitage, brud og ældning. C /2014

7 Når maskinen er tændt, skal følgende forhold undgås: Undgå at beskadige netledningen ved at vride og knække den eller ved at træde på den. Tag altid fat om stikket, når støvsugeren skal kobles fra lysnettet (træk ikke i ledningen). Udskift altid netledningen med en ledning af samme type som den originale: FROR Den samme regel gælder ved brug af en forlængerledning. Ledningen skal udskiftes af forhandlerens servicepersonale eller af en tilsvarende kvalificeret fagmand. VHW310-støvsugere leveres uden ledning, mens VHW311-støvsugere leveres med en ledning med (VHW311T) eller uden (VHW311) et 16 A-stik, hvilket er i henhold til EF-reglerne. Sprøjt aldrig vand på støvsugeren: dette kan resultere i personskade og kan kortslutte installationen. Overhold sikkerhedsforskrifterne for de materialer, der opsuges af støvsugeren. Tørsugning [ BEMÆRK ] De medfølgende filtre og posen (hvis en sådan er monteret) skal være korrekt installeret. Overhold sikkerhedsforskrifterne for de materialer, der opsuges af støvsugeren. MODELLER LEVERET UDEN STRØMKABEL OG HFI- RELÆBESKYTTELSE Skal brugeren sikre lovpligtig forbindelse til elnettet og en korrekt HFI-relæbeskyttelse i henhold til motorens typeskilt. Denne procedure skal udføres af kvalificeret personale. Forlængerledninger Hvis der anvendes forlængerledning, sikres det at den passer til støvsugerens indgangseffekt og beskyttelsesgrad. Min. ledningskvadrat af forlængerledning: Maks. længde = 20 m Ledning = FROR Maks. effekt (kw) 1,5 Min. ledningskvadrat (mm 2 ) 1,5 Forlængerledningens stikkontakter, kabelklemmer og stikforbindelser samt dens installation skal overholde støvsugerens IP-beskyttelsesgrad, som er anført på mærkepladen. Vedligeholdelse og reparationer Frakobl støvsugeren fra lysnettet før rengøring, vedligeholdelse, udskiftning af reservedele eller ændring til en anden version/variant. Dette gøres ved at tage stikket ud. Overhold altid instruktionerne i denne brugervejledning, når der udføres vedligeholdelse af støvsugeren. Brug kun originale reservedele. Foretag ingen ændringer på støvsugeren. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i fare for personskade. En ikke korrekt anvendelse eller forkert betjening vil desuden ugyldiggøre EU-overensstemmelses-/ inkorporeringserklæringen, som leveres med maskinen. DK Støvsugerens stik skal beskyttes med en differentialafbryder med overbelastningssikring, der slukker for strømforsyningen, hvis strømmen i jordforbindelsen overstiger 30 ma for 30 msek eller en tilsvarende sikringskreds. 09/ C391

8 Tekniske data Parameter Måleenhed VHW310 VHW311 Frekvens Hz Spænding V Motoreffekt kw 1,5 1,5 Motoreffekt (EN ) (50 Hz) kw 1,4 1,4 Støjniveau (Lpf) (EN ) db(a) Beskyttelse IP 55(1) 55 Isoleringsklasse Klasse I(2) I Beholderens kapacitet L 5 5 Sugeåbning (diameter) mm Maks. vakuum hpa - mbar Maks. luftstrøm (uden slange og reduktioner) Maks. luftstrøm (med slange, længde: 3 m, diameter: 50 mm) m 3 /h - L/min m 3 /h - L/min Hovedfilteroverflade m 2 0,42 0,42 Absolut- H -filteroverflade - HEPA 14 i overensstemmelse med MPPS-metoden (EN 1822) Absolut- H -filteroverflade - ULPA 15 i overensstemmelse med MPPS-metoden (EN 1822) m 2 1,1 1,1 m 2 1,1 1,1 (1) Ved at bruge kabelklemmer med den samme IP-beskyttelse eller højere, korrekt installeret. (2) Hvis jordkablet er blevet korrekt installeret af installatøren. Dimensioner Figur 3 Model VHW310 VHW med hjul DK A (mm) B (mm) 710 C (mm) 420 Vægt (kg) [ BEMÆRK ] Opbevaringsbetingelser: Temperatur: -10 C +40 C Fugtighed: 85% Driftsbetingelser: Maks. højde: 800 m (Op til m med nedsat ydeevne) Temperatur: -10 C +40 C Fugtighed: 85% C /2014

9 Styreenheder, lysindikatorer og forbindelser Figur 4 1. Håndtag til udløsning dæksel 2. Affaldsbeholderens lukkebolte 3. Manuel filterrysterknap 4. Start-/stop (normal version) 5. Vakuummåler 6. Netledning Eftersyn før start 1. Sugeåbning Figur 5 Inden støvsugeren startes, kontrolleres det: At filteret er monteret; at alle aflåsningsmekanismer er forsvarligt låst; at sugeslangen og det øvrige udstyr er sat rigtigt fast i sugeåbningen (1); Start ikke støvsugeren, hvis filteret er beskadiget. Opstart VHW311-version med hjul 1. Hjulbremser 2. Startknap (ekstraudstyr) Figur 6 Aktiver hjulbremserne (1), inden støvsugeren startes. Start/stop af støvsugeren VHW311T-version Tænd for støvsugeren ved at dreje knappen (2) til position I. Sluk for støvsugeren ved at dreje knappen til position 0. Kontrol af sugemotorens rotationsretning Kontroller støvsugerens drift ved at holde en hånd hen over sugeåbningen. Hvis støvsugeren blæser luft ud gennem slangen, skyldes det at motoren drejer den forkerte vej; tag stikket ud af kontakten, og vend om på to af de tre strømførende ledninger indvendigt i det stik eller el-panel, som ledningen er tilsluttet. Sådan rystes hovedfilteret Figur 7 VHW310 / VVHW311-version Hvis filtreringskapaciteten reduceres under brug af støvsugeren, skal hovedfilteret rengøres ved at trykke på knappen (1). Sluk for støvsugeren, inden filteret rystes. Ryst aldrig filteret, når støvsugeren er tændt, da dette kan beskadige filteret. Start ikke støvsugeren igen, før støvet har lagt sig. Hvis sugekapaciteten forbliver uændret efter at filteret er blevet rystet, skal filterelementet udskiftes (se afsnittet Udskiftning af hovedfilter ). VHW311T-version Afhængig af den opsugede støvmængde og hvis trykmålerens viser bevæger sig fra det grønne område (2) til det røde område (3), slukkes støvsugeren og hovedfilteret rystes ved hjælp betjeningsarmen (1). Sluk for støvsugeren, inden filteret rystes. Ryst aldrig filteret, når støvsugeren er tændt, da dette kan beskadige filteret. Start ikke støvsugeren igen, før støvet har lagt sig. Udskift filteret, hvis viseren stadig befinder sig i det røde område (3), efter at filteret er blevet rystet (se afsnittet Udskiftning af hovedfilter ). Nødstop Drej hovedkontakten til position 0. DK 09/ C391

10 DK VHW310 - VHW311 Tømning af affaldsbeholderen Inden der fortsættes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud af kontakten. Inden beholderen tømmes, anbefales det at rengøre filteret (se afsnittet Sådan rystes filteret ). 1. Dæksel 2. Sugeslange 3. Låsehåndtag 4. Affaldsbeholder Figur 8 Fjern sugeslangen (2) fra dækslet (1). Udløs dækslet (1) ved hjælp af de to håndtag (3) på dækslet (1); tag derefter dækslet og filteret af. Drej affaldsbeholderen (4) mod uret, og løft den. Tøm beholderen. Sæt den tilbage på plads, idet det sikres at den sidder rigtigt (4), og drej den derefter med uret til den sidder fast. Sæt dækslet (1) og filteret tilbage på plads, således at begge håndtag (3) låses. Tilslut derefter slangen (2). Efter endt arbejde Sluk for støvsugeren, og tag stikket ud. Rul ledningen sammen. Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet Tømning af affaldsbeholderen. Rengør støvsugeren som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering. Vask beholderen med rent vand, hvis støvsugeren har været anvendt til opsugning af farlige stoffer. Opbevar støvsugeren tørt og uden for uvedkommendes rækkevidde. Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering Følgende forholdsregler skal overholdes ved alt vedligeholdelsesarbejde, inklusive rengøring og udskiftning af filteret. Demontering, rengøring og eftersyn af støvsugeren skal udføres på en sådan måde, at de ansvarlige servicemedarbejdere eller andre ikke udsættes for unødig fare. De anbefalede forholdsregler omfatter dekontaminering af støvsugeren inden demontering, filtreret ventilation af udblæsningsluften fra rummet, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og passende personlig beskyttelse. Kamre, der ikke er støvtætte, skal åbnes med passende værktøj (skruetrækkere, skruenøgler, etc.) og rengøres forsvarligt. Foretag en teknisk inspektion mindst én gang om året, f.eks.: efterse filtrene for at finde ud af om støvsugerens lufttæthed på nogen måde er blevet påvirket, og kontroller at det elektriske kontrolpanel virker efter hensigten. Denne inspektion skal udføres af forhandleren eller af en kvalificeret fagmand. Afmontering og udskiftning af hovedfilter Når støvsugeren anvendes til opsugning af farlige stoffer, bliver filtrene forurenede. Derfor træffes følgende foranstaltninger: Udvis stor forsigtighed, og sørg for at det opsugede støv og/eller materiale ikke lækker. Opbevar det afmonterede og/eller udskiftede filter i en forseglet plasticpose. Luk den hermetisk til. Bortskaf filteret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udskiftningen af et filter er en vigtig procedure. Erstat filteret med et filter med samme egenskaber og filteroverflade. Ellers vil støvsugeren ikke fungere korrekt. C /2014

11 Udskiftning af hovedfilteret Figur 9 1. Sugeslange 2. Udløserarme 3. Låg Vær påpasselig med ikke at sprede støvet under udskiftningen af dette filter. Brug en P3-maske og andet passende beskyttelsesudstyr, herunder beskyttelseshandsker (DPI), der egner sig til håndtering af det opsugede støv, og overhold den gældende lovgivning. Inden der fortsættes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud af kontakten. Tag sugeslangen (1) af. Brug den ene af udløserarmene (2) til at fjerne låget (3) og hovedfilteret. Fjern det gamle filter fra holderen og filterringen. Sæt det nye filter i, og fastgør det til holderen og filterringen med de tilsvarende klemmer. Monter låget og hovedfilteret som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge. Bortskaf det gamle filter i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontakt om nødvendigt fabrikantens servicecenter. Udskiftning af fremløbs-absolutfilter Vær påpasselig med ikke at sprede støvet under udskiftningen af dette filter. Brug en P3-maske og andet passende beskyttelsesudstyr, herunder beskyttelseshandsker (DPI), der egner sig til håndtering af det opsugede støv, og overhold den gældende lovgivning. Genbrug ikke absolutfilteret efter at have fjernet det fra støvsugeren. 1. Drejeknap 2. Låg 3. Absolutfilter Figur 10 Pas på ikke at få hænderne i klemme mellem sugeenheden og støvbeholderen. Brug handsker, der kan modstå mekanisk belastning (EN 388) med et beskyttelsesniveau af kategori II. Inden filteret udskiftes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud. Løsn drejeknappen (1), og tag låget (2) af. Tag absolutfilteret (3) ud og læg det ned i en plastpose, luk posen hermetisk, og bortskaf filteret i henhold til gældende lovgivning. Sæt et nyt absolutfilter (3) i med de samme egenskaber som det kasserede filter. Sæt låget (2) på og skru det fast med drejeknappen (1). Efterse jævnligt lågets pakning (2). Udskift pakningen, hvis den er ødelagt, revnet, etc. Udskiftning af tilbageløbs-absolutfilter Vær påpasselig med ikke at sprede støvet under udskiftningen af dette filter. Brug en P3-maske og andet passende beskyttelsesudstyr, herunder beskyttelseshandsker (DPI), der egner sig til håndtering af det opsugede støv, og overhold den gældende lovgivning. Genbrug ikke absolutfilteret efter at have fjernet det fra støvsugeren. 1. Drejeknap 2. Låg 3. Absolutfilter Figur 11 Pas på ikke at få hænderne i klemme mellem sugeenheden og støvbeholderen. Brug handsker, der kan modstå mekanisk belastning (EN 388) med et beskyttelsesniveau af kategori II. Inden filteret udskiftes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud. Løsn drejeknappen (1), og tag låget (2) af. Tag absolutfilteret (3) ud og læg det ned i en plastpose, luk posen hermetisk, og bortskaf filteret i henhold til gældende lovgivning. Sæt et nyt absolutfilter (3) i med de samme egenskaber som det kasserede filter. Sæt låget (2) på og skru det fast med drejeknappen (1). DK 09/ C391

12 Eftersyn og rengøring af motorens blæser Rengør jævnligt motorens blæser for at undgå overophedning af motoren, særligt hvis apparatet anvendes i støvede omgivelser. Tæthedskontrol 1. Blæserslange 2. Sugeslange Figur 12 Eftersyn af slanger Sørg for at forbindelsesslangen (1) er i god stand og korrekt monteret. Udskift slangen, hvis den er beskadiget, defekt eller ikke slutter tæt til. Ved arbejde med klæbrige materialer, efterses slangen (2) for tilstopning såvel ved sugeåbningen som på ledepladen indvendigt i affaldsbeholderen. Skrab sugeåbningen ren fra den udvendige side, og fjern belægningen som beskrevet i figuren. Bortskaffelse af støvsugeren Figur 13 Bortskaf støvsugeren i henhold til gældende lovgivning. Korrekt bortskaffelse (elektrisk og elektronisk affald). (gælder i Den Europæiske Union og i lande med separat affaldsindsamling) Dette symbol (fig. 13), som findes på maskinen eller i dens dokumentation, angiver at produktet efter endt levetid ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at undgå situationer, der kan udgøre en fare for miljøet eller helbredet, og som er forårsaget af forkert bortskaffelse af affaldet, skal dette produkt sorteres fra almindeligt affald og genbruges på forsvarlig vis, så man sikrer en bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet industriaffald. Ledningsdiagrammer Grund 1. Stik 2. Støvsuger 3. Strømafbryder Figur 16 Kode Ref. Del VHW310 (ekstraudstyr) VHW311T Q1 Strømafbryder Z Z Boks til Q1 Z Z DK C /2014

13 Anbefalede reservedele Følgende er en liste over reservedele, der skal være til stede for hurtigere vedligeholdelse. Se fabrikantens reservedelskatalog, når der skal bestilles reservedele. Beskrivelse VHW310 Model VHW311 Filtersæt Pakning til filterring Filterklemme Z Fremløbs-absolutfilter Z Tilbageløbs-absolutfilter HEPA 14 Z ULPA DK 09/ C391

14 Problemløsning Problem Årsag Løsning Støvsugeren går pludselig i stå Støvsugeren lækker støv Støvsugeren afgiver statisk elektricitet Tilstoppet hovedfilter Tilstoppet sugeslange Strømafbryder aktiveres Filteret er revnet Manglende eller defekt jordforbindelse Ryst filteret. Udskift filteret, hvis problemet vedvarer. Efterse sugeslangen, og rengør den. Kontroller indstillingerne. Kontroller motorens indgangseffekt. Tøm beholderen. Kontakt om nødvendigt et autoriseret servicecenter. Udskift det med et filter af samme slags. Efterse alle jordforbindelserne. Efterse især forbindelsen til sugeåbningen. DK C /2014

15 Alkuperäisten ohjeiden käännös Sisällysluettelo Käyttöohjeet...2 Kuljettajan turvallisuus... 2 Yleistä tietoa alipaineimurin käyttämisestä... 2 Sopivat käyttötarkoitukset... 2 Sopimaton käyttö... 2 Pölypäästöt ympäristössä... 3 Yleisiä suosituksia... 3 CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus... 3 Muunnelmat... 3 Pölynimurin kuvaus...4 Pölynimurin osat ja merkinnät... 4 Valinnaiset sarjat... 4 Tarvikkeet... 4 Pakkaaminen ja purkaminen... 4 Purkaminen pakkauksesta, siirtäminen, käyttö ja säilytys... 4 Työhön valmistautuminen - kytkentä virtalähteeseen... 4 Jatko-osat... 5 Kuivat sovellukset... 5 Huolto ja korjaukset... 5 Tekniset tiedot... 6 Mitat... 6 Hallintalaitteet, osoittimet ja liitännät... 7 Käynnistämistä edeltävä tarkastus... 7 Käynnistäminen... 7 Pölynimurin käynnistäminen/pysäyttäminen... 7 Pääsuodattimen ravistaminen... 7 Hätäpysäytys... 7 Säiliön tyhjentäminen... 8 Imuroinnin lopussa... 8 Huolto, puhdistus ja sterilointi... 8 Pääsuodattimen irrottaminen ja vaihto... 8 Pääsuodattimen vaihtaminen... 9 Vastavirran absoluuttisuodattimen vaihtaminen... 9 Myötävirtaisen absoluuttisuodattimen vaihtaminen... 9 Moottorin jäähdytystuulettimen tarkastaminen ja puhdistaminen Tiiviystarkastus Pölynimurin hävittäminen Kytkentäkaaviot Suositellut varaosat...11 FI Vianetsintä / C391

16 Käyttöohjeet Lue käyttöohjeet ja toimi tärkeiden turvaohjeiden mukaisesti, jotka on merkitty sanalla FI Kuljettajan turvallisuus On erittäin tärkeää, että luet nämä käyttöohjeet ennen koneen käynnistämistä, ja että pidät ne käsillä lisätietojen etsimistä varten. Pölynimuria voivat käyttää vain henkilöt, jotka tietävät kuinka imuri toimii, ja jotka ovat valtuutettuja ja koulutettuja käyttämään imuria. Ennen pölynimurin käyttämistä käyttäjiä täytyy informoida, ohjeistaa ja kouluttaa kuinka työskennellä laitteen kanssa, ja mille aineille sen käyttö on sallittua mukaanlukien turvallinen menetelmä imuroidun materiaalin poistamiseen sekä hävittämiseen. Laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää henkilöt (mukaanlukien lapset), joilla on rajoittuneet henkiset tai fyysiset kyvyt, tai heiltä puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heitä valvo henkilö, jolla on kokemusta laitteen käytöstä sekä sen turvallisesta käsittelystä. Lapsia pitää valvoa, jotta varmistutaan, etteivät he leiki laitteen kanssa. Yleistä tietoa alipaineimurin käyttämisestä Pölynimurin käyttöä säätelevät käyttömaan voimassa olevat lait. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassaolevien lakien lisäksi käyttäjän on huomioitava tekniset säädökset laitteen turvallisesta ja oikeasta käyttötavasta. (Lainsäädäntö ympäristö- ja työturvallisuudesta, esim. Euroopan unionin direktiivi 89/391/EY ja sitä seuraavat direktiivit). Älä suorita mitään tehtävää, joka voisi vaarantaa ihmisten turvallisuutta, omaisuutta tai ympäristöä. Noudata tässä käsikirjassa kerrottuja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Sopivat käyttötarkoitukset Tämä pölynimuri sopii kaupalliseen käyttöön, hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, myymälöihin, toimistoihin ja esim. vuokrahuoneistohotelleihin, sekä kaikkiin muihinkin normaalista kotikäytöstä poikkeaviin käyttötarkoituksiin. Tämä pölynimuri on tarkoitettu kiinteiden palamattomien materiaalien puhdistukseen ja keräämiseen sisällä sekä ulkona. VAROITUS Tätä pölynimuria voidaan käyttää vain kuivien materiaalien imuun. Jätä aina tarpeeksi tilaa pölynimurin ympärille hallintalaitteisiin pääsemiseksi helposti. Tämä laite on suunniteltu sellaiseksi, että sitä käyttää yksi käyttäjä kerrallaan. Tämä pölynimuri käsittää automaattisen tyhjiöyksikön, vastavirtasuodattimella ja säiliöllä varustettuna, imetyn materiaalin keräämiseksi. Sopimaton käyttö Pölynimurin seuraava käyttö on jyrkästi kielletty: Ulkona sateisessa ympäristössä. Kun laite ei ole vaakasuoralla tasopohjalla. Kun suodatinyksikkö ei ole asennettuna. Kun tyhjiöimu ja/tai letku on käännetty kehon osiin. Kun pölypussi ei ole asennettuna. Käyttö ilman valmistajan asentamia suojia, suojauksia ja turvallisuusjärjestelmiä. Kun tuuletusaukot ovat osittain tai kokonaan tukkeutuneet. Kun pölynimuri on peitetty muovi- tai kangaspeitteillä. Kun ilmanpoistoaukko on osittain tai kokonaan tukkeutunut. Kun käytetään ahtaissa tiloissa, missä ei ole raitista ilmaa. Seuraavien materiaalien imuroiminen: 1. Palavat materiaalit (hiillokset, kuumat tuhkat, palavat savukkeet jne.). 2. Avoliekit. 3. Palava kaasu. 4. Tulenarat nesteet, aggressiiviset polttoaineet (bensiini, liuottimet, hapot, lipeiset liuokset jne.). 5. Rräjähtävä pöly/aineet ja/tai aineet, jotka ovat alttiita syttymään spontaanilla tavalla (kuten magnesium- tai alumiinipölyt jne.). TÄRKEÄÄ: Vilpillinen käyttö ei ole hyväksyttävää. C /2014

17 Pölypäästöt ympäristössä Suorituskyvyn viitteelliset arvot: normaaliversio (ei sovi vaarallisen pölyn imurointiin): pidättää vähintään 99% imuroiduista hiukkasista (katso EN , liitteet AA); versio terveydelle vaarallisen pölyn imurointiin (L, M, H-luokat): L: pidättää vähintään 99% imuroiduista hiukkasista (katso EN , liitteet AA); M: pidättää vähintään 99.9% imuroiduista hiukkasista (katso EN , liitteet AA); H: pidättää vähintään 99,995% imuroiduista hiukkasista (katso EN , liitteet AA). Yleisiä suosituksia Jos tulee hätätilanne: suodattimen rikkoutuminen tulipalo oikosulku moottorin jumiutuminen sähköisku jne. Sulje pölynimuri, irrota pistoke ja pyydä apua ammattitaitoiselta henkilöltä. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus Jokainen pölynimuri on varustettu CE-vaatimustenmukaisu usvakuutuksella (VHW311) ja yhteenliittämisvakuutuksella (VHW310), katso jäljennöstä kuvista 14 ja 15. [ HUOMAUTUS ] Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tärkeä asiakirja, ja sitä tulee säilyttää luotettavassa paikassa näytettäväksi viranomaisille pyydettäessä. Muunnelmat ATEX Valmistaja tuottaa pölynimureita, joita voidaan käyttää mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä. Nämä muunnelmat valmistetaan voimassaolevien direktiivien ja standardien mukaisesti. Asianmukaiset lisäohjeet toimitetaan pölynimurin mukana. [ HUOMAUTUS ] ATEX-muunnelmat Kysy lisätietoja näistä versioista valmistajan myyntiverkostosta. Katso ATEX teollisuuspölynimurien osalta ATEX - käyttöohjetta. [ HUOMAUTUS ] Tarkasta ATEX-muunnelman pölynimurien sallitut työalueet ja aineet. Pölynimureita ei saa käyttää tai varastoida ulkotiloissa kosteissa paikoissa. Näitä pölynimureita ei voi käyttää syövyttävässä ympäristössä. FI 09/ C391

18 Pölynimurin kuvaus FI Pölynimurin osat ja merkinnät Kuva 1 1. Tunnistuslevy, jossa on: Mallin koodi, luokka, tekniset tiedot (katso sivulta 6), sarjanro, EY-tunnus, valmistusvuosi, sähköverkon nimellisjännite. 2. Pölynimurin liitäntäletku 3. Ohjauspaneeli (normaali versio, jos on) 4. Suodatuskammio ja pölysäiliö 5. Poistoaukko 6. Huomiokilpi Kiinnittää käyttäjän huomion siihen, että suodatinta saa ravistaa ainoastaan imurin ollessa sammutettuna (katso myös kappale Pääsuodattimen ravistaminen ). 7. Paneelin tehokilpi Osoittaa, että paneelissa on tehokilvessä (jos on) ilmoitettu jännite. 8. Tulo 9. Tyhjiömittari (jos on) Tämä pölynimuri synnyttää voimakkaan ilmavirran, joka vedetään sisään imuaukon kautta (8) ja puhalletaan ulos tyhjennyksen kautta (5). Ennen pölynimurin käynnistämisetä aseta imurin letku imuaukkoon ja sovita sitten tarvittava työkalu toiseen päähän. Katso valmistajan lisävarusteluetteloa, tai ota yhteys palvelukeskukseen. Sen jälkeen, kun letku ja työkalut on kiinnitetty, varmista, että moottori pyörii oikein. Tässä pölynimurissa on sisäinen jakolevy, joka ohjaa imuroidut hiukkaset kehänmuotoiseen keskipakoiseen liikkeeseen, joka pudottaa hiukkaset säiliöön. Pölynimuri on varustettu suodattimella, joka mahdollistaa sen käyttämisen useimmissa sovelluksissa. Valinnaiset sarjat Jos haluat lisätietoja lisävarusteista, ota yhteys valmistajan myyntiverkostoon. Vaihtotarvikesarjassa ovat lisävarusteiden asentamisohjeet. Käytä vain toimitettuja ja valtuutettuja alkuperäisvaraosia. Tarvikkeet Saatavilla on monia tarvikkeita; katso lisätietoja valmistajan tarvikeluettelosta. Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita, jotka valmistaja hyväksyy ja toimittaa. Pakkaaminen ja purkaminen Hävitä pakkausmateriaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Kuva 2 Malli A (mm) B (mm) C (mm) Kg VHW VHW Purkaminen pakkauksesta, siirtäminen, käyttö ja säilytys Käytä tasaisilla, vaakasuorilla pinnoilla. Pinnan kantavuuden, jolle pölynimuri laitetaan, tulee olla sen painoon soveltuva. Käytä pölynimurin nostamiseen rakenteeseen kiinnitettyä kädensijaa, ÄLÄ käytä säiliöön kiinnitettyjä kädensijoja. Työhön valmistautuminen - kytkentä virtalähteeseen Varmista, ettei ole mitään selviä merkkejä pölynimuriin tulleista vaurioista ennen työn aloittamista. Ennen kuin kytket imurin sähkövirtaan varmista, että tietokilvessä ilmoitettu jännitearvo vastaa sähköverkon jännitettä. Kytke imuri pistorasiaan, jossa on oikein asennettu maakosketus/maadoitusliitäntä. Varmista, että pölynimuri on pois päältä. (versio VHW311T). Liitäntäkaapeleiden pistokkeet ja liittimet pitää suojata roiskevedeltä. Tarkista, onko liitäntä verkkovirtaan oikea. Käytä pölynimureita vain, kun sähköverkkoon kytkettävät kaapelit ovat täydellisessä kunnossa (vaurioituneet kaapelit voivat johtaa sähköiskuihin!). Tarkasta säännöllisesti, että sähköjohdossa ei ole merkkejä vaurioista, kulumisesta, halkeamista tai ikääntymisestä. C /2014

19 Kun laite on käynnissä, älä: Murskaa, vedä, vahingoita tai tallo johtoa, joka yhdistää imurin sähköverkkoon. Irrota kaapeli sähkösyötöstä vain pistotulpasta vetämällä (älä vedä kaapelista). Korvaa sähköjohto vain saman tyypin johdolla kuin alkuperäinen: FROR, sama sääntö pätee myös, kun käytetään jatko-osaa. Johdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskuksen henkilöstö tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. VHW310-pölynimurit toimitetaan ilman virransyöttökaapelia, kun taas VHW311-pölynimurit toimitetaan virransyöttökaapelin kanssa (VHW311T):n kanssa tai ilman (VHW311):n 16 A liitintä, EC -säädösten mukaisesti. Älä koskaan suihkuta vettä pölynimurin päälle: se voi olla vaarallista ihmisille ja aiheuttaa virtalähteen oikosulun. Noudata turvallisuusmääräyksiä, jotka kattavat materiaalit, joille pölynimuria käytetään. Kuivat sovellukset [ HUOMAUTUS ] Mukana tulevat suodattimet ja pussi (jos käytössä) on asennettava oikein. Noudata turvallisuusmääräyksiä, jotka kattavat materiaalit, joille pölynimuria käytetään. MALLIT, JOTKA TOIMITETAAN ILMAN VIRTAKAAPELIA JA KATKAISINSUOJAUSTA Käyttäjän täytyy toimittaa liitäntä sähköverkkoon voimassa olevan lain mukaisesti, sisältäen katkaisinsuojauksen, joka on sopiva noudattamaan moottorilla olevaa arvokilpeä. Pätevän henkilöstön täytyy suorittaa tämän menettelyn. Jatko-osat Jos käytetään jatkokaapelia, varmista, että se sopii virtalähteeseen ja pölynimurin suoja-asteeseen. Jatkojohtojen vähimmäisosa: Maksimipituus = 20 m Kaapeli = FROR Huolto ja korjaukset Irrota pölynimuri virtalähteestä ennen puhdistusta, huoltoa, osien vaihtamista tai imurin muuntamista toiseksi versioksi/muunnelmaksi. Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta. Suorita vain tässä käsikirjassa kuvatut huoltotoiminnot. Käytä vain alkuperäisiä vara-osia. Älä muunna pölynimuria millään tavalla. Virhe näiden ohjeiden noudattamisessa voisi vaarantaa terveytesi. Lisäksi ohjeiden laiminlyönti mitätöi välittömästi imuria koskevan EU:n vaatimustenmukaisuus-/yhteenliittämisvakuutuksen. Max teho (kw) 1,5 Vähimmäisosa (mm 2 ) 1,5 Jatkokaapelin kantojen, pistotulppien, liittimien ja asennuksen täytyy säilyttää pölynimurin laitekilvessä ilmaistu IP-suojausaste. FI Pölynimurin pistorasia täytyy suojata differentiaalikatkaisimella, jossa on syöksyvirran rajoitus, tai vastaavalla suojapiirillä, joka kytkee virtalähteen pois päältä, kun maahan purettu virta ylittää 30 ma 30 ms ajan. 09/ C391

20 Tekniset tiedot Parametri Yksiköt VHW310 VHW311 Taajuus Hz Jännite V Nimellisteho kw 1,5 1,5 Nimellisteho (EN ) (50 Hz) kw 1,4 1,4 Melutaso (Lpf) (EN ) db(a) Suojaus IP 55(1) 55 Eristys Luokka I(2) I Säiliön tilavuus L 5 5 Imuaukko (halkaisija) mm Maks. tyhjiö hpa - mbar Suurin ilmavirtaus (ilman letkuja ja lyhennyksiä) Suurin ilmavirtaus (letkulla, pituus: 3 m, halkaisija: 50 mm) m 3 /h - l/min m 3 /h - l/min Pääsuodatuspinta m 2 0,42 0,42 Absoluuttisuodattimen H pinta - HEPA 14, MPPS-menetelmän (EN 1822) mukaan Absoluuttisuodattimen H pinta - ULPA 15, MPPS-menetelmän (EN 1822) mukaan m 2 1,1 1,1 m 2 1,1 1,1 (1) Oikea asennus tehdään käyttämällä kaapelipuristimia, joilla on sama tai parempi IP-suojaus. (2) Jos maakaapelin on asentaja kytkenyt oikein. Mitat Kuva 3 Malli VHW310 VHW311 L50 L50 pyörillä A (mm) B (mm) 710 FI C (mm) 420 Paino (kg) [ HUOMAUTUS ] Varastointiolosuhteet: Lämpötila: -10 C +40 C Kosteus: 85% Käyttöolosuhteet: Maksimikorkeus: 800 m (2.000 m saakka alennetuilla suorituskyvyillä) Lämpötila: -10 C +40 C Kosteus: 85% C /2014

21 Hallintalaitteet, osoittimet ja liitännät Kuva 4 1. Kannen irrotusvivut 2. Säiliön lukitustapit 3. Manuaalinen suodattimen ravistusnuppi 4. Käynnistä/pysäytä-kytkin (normaali versio) 5. Tyhjiömittari 6. Sähköverkkokaapeli Käynnistämistä edeltävä tarkastus 1. Tulo Kuva 5 Ennen käynnistämistä, tarkista, että: Suodatin on asennettu; Kaikki lukot on lukittu tiukasti; Imurin letku ja työvälineet on kiinnitetty oikein imuaukkoon (1); Älä käytä pölynimuria jos suodatin on viallinen. Käynnistäminen Versio VHW311 pyörillä 1. Pyöräjarrut 2. Käynnistyskytkin (jos on) Kuva 6 Lukitse pyörän jarrut (1) ennen pölynimurin käynnistämistä. Pölynimurin käynnistäminen/ pysäyttäminen Versio VHW311T Käännä kytkin (2) I -asentoon pölynimurin käynnistämiseksi. Käännä kytkin 0 -asentoon pölynimurin sammuttamiseksi. Tyhjiöyksikön moottorin pyörimissuunnan tarkastus Tarkasta pölynimurin toiminta asettamalla käden imuaukkoon. Jos pölynimuri puhaltaa ilmaa tyhjiöletkusta, moottorin pyörimissuunta on väärä; irrota laite sähköverkosta ja vaihda päinvastaiseksi kaksi kolmevaiheista johtoa virtapistokkeen sisältä tai sähköjakotaulun sisältä, mihin virtakaapeli on kytketty. Pääsuodattimen ravistaminen Kuva 7 Versio VHW310 / VHW311 Jos esiintyy suodatuskyvyn heikentymistä pölynimuria käytettäessä, pääsuodatin tulee puhdistaa käyttämällä nuppia (1). Pysäytä pölynimuri ennen kuin ravistat suodatinta. Älä ravista suodatinta samalla kun pölynimuri on päällä, koska tämä voisi vahingoittaa suodatinta itseään. Odota hetki ennen kuin käynnistät pölynimurin uudelleen, jotta pöly asettuu paikoilleen. Jos imukyky pysyy alhaisena suodattimen ravistelunkin jälkeen, suodatinpanos tulee vaihtaa (katso Pääsuodattimen vaihtaminen -kappaletta). Versio VHW311T Imuroidun pölyn määrästä riippuen, ja jos tyhjiömittarin osoitin siirtyy vihreältä alueelta (2) punaiselle alueelle (3), sammuta pölynimuri ja ravista pääsuodatinta nupin (1) avulla. Pysäytä pölynimuri ennen kuin ravistat suodatinta. Älä ravista suodatinta samalla kun pölynimuri on päällä, koska tämä voisi vahingoittaa suodatinta itseään. Odota hetki ennen kuin käynnistät pölynimurin uudelleen, jotta pöly asettuu paikoilleen. Vaihda suodatinelementti, jos osoitin pysyy yhä punaisella alueella (3), vaikka suodatinta on ravisteltu (katso Pääsuodattimen vaihtaminen -kappale). Hätäpysäytys Käännä pääkytkin 0 -asentoon. FI 09/ C391

22 Säiliön tyhjentäminen Sammuta pölynimuri ennen näiden toimenpiteiden jatkamista ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Ennen säiliön tyhjentämistä on suositeltavaa puhdistaa suodatin (katso kappale Suodattimen ravistaminen ). 1. Kansi 2. Imuletku 3. Lukitusvivut 4. Pölysäiliö Kuva 8 Poista imuletku (2) kannesta (1). Vapauta kansi (1) käyttämällä yhtä kahdesta vivusta (3) kannessa (1); poista sen jälkeen se yhdessä suodattimen kanssa. Käännä säiliötä (4) vastapäivään ja nosta se. Tyhjennä säiliö. Laita se paikalleen jälleen laittamalla huolellisesti kaikki tapit säiliön pohjaan (4), kiinnitä se sitten kääntämällä myötäpäivään. Laita jälleen kansi (1) paikalleen yhdessä suodattimen kanssa painamalla niin kauan, kunnes kummatkin vivut (3) lukittuvat, liitä sitten letku (2) jälleen. Imuroinnin lopussa Pysäytä pölynimuri ja irrota pistoke pistorasiasta. Kelaa liitäntäkaapeli. Tyhjennä säiliö kappaleessa Säiliön tyhjentäminen kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Puhdista pölynimuri kappaleessa Huolto, puhdistus ja sterilointi kuvatulla tavalla. Pese säiliö puhtaalla vedellä, jos imurilla on käsitelty syövyttäviä aineita. Säilytä pölynimuri kuivassa paikassa, johon ei pääse ihmisiä, joilla ei ole lupaa käyttää konetta. Huolto, puhdistus ja sterilointi Alla kuvatut varotoimenpiteet on huomioitava kaikkien huoltotoimintojen yhteydessä, mukaan lukien puhdistus ja suodattimen vaihto. Jotta käyttäjä saisi suorittaa huoltotoimenpiteitä, pölynimuri on purettava, puhdistettava ja huollettava niin pitkälle kuin mahdollista niin, että huoltohenkilökunnalle tai muille henkilöille ei aiheudu vaaratilanteita. Varotoimiin kuuluu puhdistaminen ennen imurin purkamista, purkamishuoneen poistoilman sopiva suodatettu tuuletus, huoltoalueen puhdistus ja asiaankuuluva henkilökohtainen suojaaminen. Ei-pölytiiviit osastot on avattava sopivilla työkaluilla (ruuvimeisseleillä, jakoavaimilla jne.) ja puhdistettava huolellisesti. Suorita tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa, esim.: tarkasta suodattimet selvittääksesi, onko pölynimurin ilmatiiveys heikentynyt jollain tavoin ja varmista, että sähköinen ohjauspaneeli toimii oikein. Tämän tarkastuksen saa suorittaa vain valmistaja tai ammattitaitoinen henkilö. Pääsuodattimen irrottaminen ja vaihto Kun imuria käytetään vaarallisten aineiden imurointiin, suodattimet likaantuvat; tämän vuoksi: Työskentele varovasti ja vältä imuroidun pölyn ja/ tai materiaalin vuotamista. Aseta purettu ja/tai vaihdettu suodatin sinetöityyn muovipussiin. Sulje se hermeettisesti. Hävitä suodatin voimassa olevien lakien mukaisesti. FI Suodattimen vaihtaminen on vakava asia. Vaihdettavan uuden suodattimen on oltava suodatuspintaominaisuuksiltaan samanlainen. Muuten imuri ei toimi kunnolla. C /2014

23 Pääsuodattimen vaihtaminen Kuva 9 1. Imuletku 2. Vapautusvivut 3. Kansi Huolehdi, että tätä toimenpidettä suoritettaessa ei nostateta pölyä. Käytä P3-naamaria ja muita suojavaatteita sekä suojakäsineitä (DPI), jotka soveltuvat kerätyn pölyn vaarallisuudelle. Noudata voimassa olevia lakeja. Sammuta pölynimuri ennen näiden toimenpiteiden jatkamista ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota imuletku (1). Käytä yhtä kahdesta vivusta (2) kannen (3) irrottamisessa yhdessä pääsuodattimen kanssa. Irrota vanha suodatin korista ja suodatinrenkaasta. Asenna uusi suodatin ja kiinnitä se koriin ja suodatinrenkaaseen ao. kiinnittimillä. Asenna kansi ja pääsuodatin vastakkaisessa järjestyksessä kuin irrotettaessa. Hävitä vanha suodatin voimassaolevien lakien mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteys valmistajan huoltokeskukseen. Vastavirran absoluuttisuodattimen vaihtaminen Huolehdi, että tätä toimenpidettä suoritettaessa ei nostateta pölyä. Käytä P3-naamaria ja muita suojavaatteita sekä suojakäsineitä (DPI), jotka soveltuvat kerätyn pölyn vaarallisuudelle. Noudata voimassa olevia lakeja. Älä käytä absoluuttisuodatinta uudelleen poistettuasi sen pölynimurista. 1. Nuppi 2. Kansi 3. Absoluuttisuodatin Kuva 10 Asenna uudelleen varovasti jättämättä käsiä tyhjiöyksikön ja säiliön väliin. Käytä suojakäsineitä mekaanisten riskien (EN 388) varalta suojaluokitustason II. Ennen kuin aloitat nämä toimenpiteet, pysäytä imuri ja irrota pistoke virtalähteestä. Ruuvaa nuppi (1) auki ja poista kansi (2). Poista absoluuttisuodatin (3) ja laita se muovipussiin, sulje pussi ilmatiiviisti ja hävitä suodatin voimassa olevien lakien mukaisesti. Aseta uusi absoluuttisuodatin (3), jolla on samat suodatusominaisuudet, kuin poistetussa suodattimessa. Laita kansi (2) paikalleen kiinnittämällä se nupilla (1). Tarkasta aika ajoin kannen tiiviste (2). Tiiviste pitää vaihtaa, jos se on repeytynyt, katkennut jne. Myötävirtaisen absoluuttisuodattimen vaihtaminen Huolehdi, että tätä toimenpidettä suoritettaessa ei nostateta pölyä. Käytä P3-naamaria ja muita suojavaatteita sekä suojakäsineitä (DPI), jotka soveltuvat kerätyn pölyn vaarallisuudelle. Noudata voimassa olevia lakeja. Älä käytä absoluuttisuodatinta uudelleen poistettuasi sen pölynimurista. 1. Nuppi 2. Kansi 3. Absoluuttisuodatin Kuva 11 Asenna uudelleen varovasti jättämättä käsiä tyhjiöyksikön ja säiliön väliin. Käytä suojakäsineitä mekaanisten riskien (EN 388) varalta suojaluokitustason II. Ennen kuin aloitat nämä toimenpiteet, pysäytä imuri ja irrota pistoke virtalähteestä. Ruuvaa nuppi (1) auki ja poista kansi (2). Poista absoluuttisuodatin (3) ja laita se muovipussiin, sulje pussi ilmatiiviisti ja hävitä suodatin voimassa olevien lakien mukaisesti. Aseta uusi absoluuttisuodatin (3), jolla on samat suodatusominaisuudet, kuin poistetussa suodattimessa. Laita kansi (2) paikalleen kiinnittämällä se nupilla (1). FI 09/ C391

24 Moottorin jäähdytystuulettimen tarkastaminen ja puhdistaminen Puhdista moottorin jäähdytystuuletin määräajoin, jotta moottori ei ylikuumene. Tämä on tärkeää etenkin kun laitetta on käytetty pölyisessä paikassa. Tiiviystarkastus 1. Puhaltimen liitäntäletku 2. Imuletku Kuva 12 Letkujen tarkastus Varmista, että liitosletku (1) on hyvässä kunnossa ja kiinnitetty oikein. Jos letku on vahingoittunut, rikki tai liitetty huonosti liitoksiin, ne täytyy vaihtaa. Kun käsittelet tahmeita materiaaleja, tarkasta mahdolliset tukokset letkussa (2), imuaukossa ja säiliössä olevassa jakolevyssä. Hankaa imuaukkoa ulkopuolelta ja poista hävitettävä jäte kuvan mukaisesti. Pölynimurin hävittäminen Kuva 13 Hävitä pölynimuri voimassaolevien lakien mukaisesti. Asianmukainen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet). (Sovelletaan Euroopan unionissa ja maissa, joissa on erillinen keräysjärjestelmä) Yllä oleva symboli (Kuva 13), joka on esillä tuotteessa tai sen dokumentaatiossa, osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää yhdessä muun paikallisen jätteen kanssa sen elinkaaren päättyessä. Estääksesi virheellisen jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai terveydelle erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se vastuullisesti, jotta tuet materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Tätä tuotetta ei voi hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa. Kytkentäkaaviot Perusmalli 1. Pistotulppa 2. Pölynimuri 3. Virtakatkaisija Kuva 16 Osio Osa VHW310 (jos on) Koodi VHW311T Q1 Virtakatkaisija Z Z Rasia Q1:lle Z Z FI C /2014

25 Suositellut varaosat Seuraavassa on luettelo varaosista, jotka tulisi pitää valmiina saatavilla huoltotoimenpiteiden nopeuttamiseksi. Katso valmistajan varaosaluettelo tilatessasi varaosia. VHW310 - VHW311 Kuvaus VHW310 Malli VHW311 Suodatinpakkaus Suodatinrenkaan tiiviste Suodattimen puristin Z Vastavirtainen absoluuttisuodatin Z Myötävirtainen absoluuttisuodatin HEPA 14 Z ULPA FI 09/ C391

26 Vianetsintä Ongelma Syy Parannuskeino Imuri pysähtyy yhtäkkiä Tukkeutunut pääsuodatin Tyhjiöletku on tukossa Virtakatkaisijan aktivointi Ravista suodatinta. Vaihda se, jos ravistelu ei riitä. Tarkasta tyhjiöletku ja puhdista se. Tarkista asetus. Tarkasta moottorin sähkönsyöttö. Tyhjennä säiliö. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Imurista vuotaa pölyä Suodatin on revennyt Vaihda se toiseen samanlaiseen. Sähköstaattinen virta pölynimurissa Maadoitus puuttuu tai on virheellinen Tarkista kaikki maadoitusliitännät. Tarkasta erityisesti imuaukossa oleva liitäntä. FI C /2014

27 Oversettelse av original bruksanvisning Innholdsfortegnelse Bruksanvisning...2 Operatørens sikkerhet... 2 Generell informasjon om bruk av støvsugeren... 2 Riktig bruk... 2 Feil bruk... 2 Støvutslipp til miljøet... 3 Generelle anbefalinger... 3 CE samsvarserklæring... 3 Varianter... 3 Beskrivelse av støvsugeren...4 Støvsugerens deler og merker... 4 Ekstrasett... 4 Tilbehør... 4 Pakking og utpakking... 4 Pakke ut, flytte, bruke og lagre... 4 Ta i bruk - tilkopling til strømuttaket... 4 Skjøteledninger... 5 Tørre bruksområder... 5 Vedlikehold og reparasjoner... 5 Tekniske data... 6 Størrelser... 6 Kontroller, indikatorer og tilkoplinger... 7 Inspeksjoner før start... 7 Start... 7 Starte/stoppe støvsugeren... 7 Riste primærfilteret... 7 Nødstopp... 7 Tømme beholderen... 8 På slutten av en rengjøringssesjon... 8 Vedlikehold, rengjøring og dekontaminering... 8 Demontering og skifte av primærfilter... 8 Skifte av primærfilter... 9 Skifte av oppstrøms absoluttfilter... 9 Skifte av nedstrøms absoluttfilter... 9 Inspeksjon og rengjøring av motorkjølevifte Tetthetsinspeksjon Bortskaffe støvsugeren Koplingsskjemaer Anbefalte reservedeler...11 N Feilsøking / C391

28 Bruksanvisning Les gjennom bruksanvisningen og følg de viktige sikkerhetsanbefalingene som identifiseres av ordet N Operatørens sikkerhet Før enheten startes er det av avgjørende å lese denne bruksanvisningen og holde den klar til bruk senere. Støvsugeren kan kun brukes av folk som er kjent med måten den virker på og som uttrykkelig er autorisert og opplært til formålet. Før bruk av støvsugeren skal operatørene informeres, instrueres og læres opp i bruk av maskinen og hvilke stoffer den er tillatt brukt for, inkludert sikker metode for fjerning og deponering av det støvsugde materialet. Det er strengt forbudt å bruke enheten for personer (inkludert barn) med begrensede fysiske og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som har erfaring med bruk og sikker håndtering av maskinen. Barn må være under tilsyn for å se til at de ikke leker med maskinen. Generell informasjon om bruk av støvsugeren Bruk støvsugeren etter det gjeldende lovverket i det landet der den brukes. I tillegg til bruksanvisningen og gjeldende lovverk i det landet der støvsugeren er i bruk må også de tekniske reglene for å sikre sikker og riktig drift tas hensyn til (lovverk angående miljømessig og arbeidsmessig sikkerhet bl.a. EU-direktiv 89/391/EC og suksessive direktiver). Ikke utfør noen operasjon som kan sette sikkerheten for personer, eiendom og miljø i fare. Følg sikkerhetsindikasjonene og anvisningene i denne bruksanvisningen. Riktig bruk Denne støvsugeren er bare egnet til kommersiell bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og leilighetshoteller, for leie og andre formål som ikke er vanlige husholdninger. Denne støvsugeren er utformet til å rengjøre og samle opp faste, ikke-antennelige materialer innendørs og utendørs. ADVARSEL - Denne støvsugeren kan kun brukes til å støvstuge tørre materialer. La det alltid være tilstrekkelig med plass rundt støvsugeren til å nå kontrollinnretningene enkelt. Maskinen er konstruert til å brukes av en operatør om gangen. Denne støvsugeren består av en automatisert vakuumenhet, med et oppstrømsfilter og en beholder for å samle opp det støvsugde materialet. Feil bruk Følgende bruk av støvsugeren er strengt forbudt: Utendørs i tilfelle nedbør. Hvis det ikke er plassert på horisontal, jevnt underlag. Hvis filtreringsenheten ikke er installert. Hvis støvsugerinntaket og/eller slangen vendes mot deler av menneskekroppen. Hvis støvposten ikke er installert. Bruk uten verneinnretningene, beskyttende deksler og sikkerhetssystemer som er installert av produsenten. Hvis kjøleviftene er delvis eller fullstendig tilstoppet. Hvis støvsugeren er dekket med plast eller tekstilstoff. Hvis luftutslippet er delvis eller fullstendig lukket. Hvis det brukes på trange steder hvor det ikke finnes frisk luft. Støvsuging av de følgende materialer: 1. Brennende materialer (glør, varm aske, tente sigaretter osv.) 2. Åpne flammer. 3. Brennbar gass. 4. Brennbare væsker, aggressive drivstoff (bensin, løsemidler, syrer, alkaliske løsninger osv.). 5. Eksplosive støvtyper/stoffer og/eller de som er i stand til å antennes spontant (slik som magnesium- eller aluminiumstøv osv.). VIKTIG! Ikke-formålsmessig bruk ikke tillatt. C /2014

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183

BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183 BRUGERVEJLEDNING 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 12 INSTRUKSJONSBOK 20 INSTRUKTIONSBOK 28 1.0 SIKKERHEDSINFORMATION 1.1 INDLEDNING

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 E Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071764 Käyttö- ja

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

FIN. www.groupeseb.com

FIN. www.groupeseb.com DK FIN N S www.groupeseb.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 4.a 4.b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 3 Nutrition

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00427/1 EMHÆTTE EFU 501-02, EFU 501-02 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere