CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og dagsorden ( ) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg ( ) 4. Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) T 1. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 5. Ændret koncept for lokaludvalgene - høringssvar ( ) 6. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan høringssvar ( ) 7. Aktiv og tryg hele livet - høringssvar ( ) 8. Ønsker til det lokale miljøarbejde ( ) 9. Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København - høringssvar ( ) 10. Medlemsforslag: Planerne for Christianias voldanlægs fremtid ( ) 11. Orientering om Christiania ( ) 12. Krøyers Plads ( ) 13. Lokaludvalgets hjemmeside ( ) 14. Christianshavnermøderne 2011 ( ) 15. Frivillighedens Dag den 30. september ( ) 16. Status på puljeøkonomien ( ) 17. Puljeansøgninger, april 2011 ( ) 18. Suppegryde på Dødsruten ( ) 19. Regnskab 2010 ( ) 20. Meddelelser ( ) 2

2 21. Eventuelt ( ) Poul Cohrt oplyste, at dette var Marie Kruchovs sidste møde i lokaludvalget. Hun afløses af Jens Brandt Sørensen. Poul Cohrt takkede Marie Kruchov for hendes indsats. OM MØDET Mødet startede kl og sluttede kl Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jane Lytthans Aksel Køie Gunhild Legaard Tillægsdagsordenssagen Orientering fra arbejdsgrupperne blev behandlet efter dagsordenens punkt 4. Nils H. Groth forlod mødet kl forud for behandlingen af dagsordenens punkt 5. Asbjørn Kaasgaard forlod mødet kl under behandlingen af dagsordenens punkt 17.BILAG 1: BILAG 1: Forslag til kommuneplan 2011 høringssvar Afslutningsvis vil lokaludvalget henvise til vores bydelsplan, som Rådhuset skal tage stilling til senere på året. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand BILAG 2 Ændret koncept for lokaludvalgene høringssvar BILAG 3 3

3 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 høringssvar Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand BILAG 4 BILAG 5 Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København - høringssvar formand BILAG 6 Henvendelse til politidirektøren om anvendelse af tåregas Christianshavns Lokaludvalg 4

4 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Intet 2. Referat og dagsorden ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. 5

5 ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat (er tidligere udsendt) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Lokaludvalget havde ikke bemærkninger til referatet af lokaludvalgsmødet den 30. marts Lokaludvalget godkendte at behandle Tillægsdagsordenssagen Orientering fra arbejdsgrupperne efter dagsordenens punkt Lokaludvalget godkendte dagsordenen. 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte bydelsplanens afsnit fælles med Indre By Lokaludvalg, der skal ligge til grund for den videre udarbejdelse af bydelsplanen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender de afsnit, der er fælles med Indre By Lokaludvalg, som grundlag for den videre udarbejdelse af bydelsplanen. (Bilag 1) PROBLEMSTILLING Bydelsplanarbejdets offentlighedsfase er overstået og lokaludvalget skal overdrage det materiale, der skal ligge til grund for den videre udarbejdelse af bydelsplanen, til Økonomiforvaltningen. I bydelsplanen vil der være to temaer fælles med Indre By Lokaludvalg. LØSNING 6

6 Lokaludvalget drøfter og godkender de to temaer i bydelsplanen, som er fælles med Indre By Lokaludvalg: Havnen som kreativt byrum Den gennemkørende trafik ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt materialet, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningens videre bearbejdelse af materialet sker i samråd med lokaludvalgets bydelsplangruppe. Efter sommerferien kommer bydelsplanen i høring i lokaludvalget samt i de stående udvalg på rådhuset. Bydelsplanen forventes endelig vedtaget af Borgerrepræsentationen i november BILAG 1. Afsnittene i bydelsplanen, som er fælles med Indre By Lokaludvalg 2. Bydelsplan , revideret efter lokaludvalgsmødet den 30. marts 2011 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Lokaludvalget godkendte de afsnit, der er fælles med Indre By Lokaludvalg, som grundlag for den videre udarbejdelse af bydelsplanen. 2. Lokaludvalget godkendte den reviderede Bydelsplan Forslag til Kommuneplan høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om kommuneplanforslaget. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af 7

7 løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Økonomiforvaltningen har sendt forslag til Kommuneplan 2011 i høring med svarfrist den 6. maj LØSNING I mødet vil en medarbejder fra Økonomiforvaltningen præsentere kommuneplanforslaget. Forslag til høringssvar Christianshavns lokaludvalg vil vi dels henholde os til vores høringssvar om kommuneplanstrategien, som vi vedtog den 29. september 2010 og sendte til Økonomiforvaltningen den 1. oktober 2010, og dels til vores bydelsplan, som vi er ved at lægge sidste hånd på. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. Kommuneplanforslaget skal efter sommerferien i offentlig høring. BILAG 1. Kommuneplanens retningslinier og rammer for lokalplanlægning på 2. Økonomiudvalgets beslutning om kommuneplanforslaget samt 6 bilag 3. Lokaludvalgets høringssvar om kommuneplanstrategien 8

8 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget besluttede, at svaret vedr. kommuneplanstrategien udgør høringssvaret om kommuneplanforslaget, dog med følgende ændringer: Til sidste afsnit under overskriften Konkretisering af de trafik- og miljømæssige ambitioner ønskes tilføjes: Christianshavns Lokaludvalg ønsker at bevare den halvvilde natur på Christianias voldanlæg. Dette harmonerer i øvrigt godt med kommunens Plads til Naturen - strategi for biologisk mangfoldighed i København, som er i høring for tiden. Lokaludvalgets høringssvar til den sag er vedlagt. Til 1. afsnit under overskriften Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet tilføjes: I den forbindelse er det bekymrende, at kommunen har som strategi at slå biblioteker og kulturhuse sammen. Vi ser Christianshavns Bibliotek som en central aktør i bydelens kulturliv, der bidrager til livskvaliteten på Christianshavn. Til sidste afsnit under overskriften Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet tilføjes: Nye livsformer på og ved vandet skaber et anderledes og særegent miljø og giver plads til styrkelse af den mangfoldighed, som allerede findes og værdsættes på Christianshavn. Her er plads til husbåde, dog ikke i de eksisterende kanaler og vandløb. Husbådenes dimensioner bør være reguleret, ligesom de ikke bør være permanente. Vi finder en højde på max. 3 meter som det acceptable. Refshaleøen og Christiansholm/Papirøen er velegnede til ikke-permanente husbåde med den max.-højde. Vi mener, at de to områder med tiden vil kunne udgøre to mindre, selvstændige kanalbydele med nye netværk af kanaler, der har plads til husbåde og forretninger på vandet samt boliger og arbejdspladser langs kanalerne. Kanalbyen på Refshaleøen kan endvidere forlænges mod nord og øst. Følgende nye afsnit sættes ind: Fattigdom og marginalisering Kommuneplanen fremhæver Øresundsregionen som en helhed og dermed behovet for et trættere samarbejde mellem Københavns og Malmø Kommuner. Et øget samarbejde mellem de to lande i regionen kan medvirke til en positiv udvikling på begge sider af Øresund. Både Malmø og København står imidlertid overfor et alvorligt problem med stigende fattigdom og marginalisering af store befolkningsgrupper især i udsatte boligområder i 9

9 begge byer. Den negative udvikling rammer især de svageste i samfundet nemlig børnene og de unge, som risikerer at blive marginaliseret gennem hele livet. Det er en bekymrende negativ udvikling som begge byer må anstrenge sig for at modvirke hver for sig og i fællesskab. Viden og Erhverv Udviklingen i Københavns Kommune sakker efter udviklingen i mange europæiske byer, også efter flere byer her i Norden. På den triste baggrund lægges der i kommuneplanen meget stor vægt på, at samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet bliver den centrale vækstdynamo, der atter skaber udvikling af erhvervslivet i Regionen. Erfaringerne både i Danmark og i Sverige er imidlertid, at der ikke er noget let og naturligt samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet med universiteternes autonomi og de ansattes karriereplanlægning i den akademiske verden. Christianshavns Lokaludvalg skal derfor pege på, at andre centrale aktører må inddrages i arbejdet med at skabe ny viden, innovation og erhvervsudvikling. Vi savner, at kommuneplanforslaget gør mere på det felt, ved f.eks. at skabe og vedligeholde rammer for dannelse af virksomhedsklynger og at fokusere på de nyoprettede voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre), hvor arbejdsmarkedets parter i forvejen samarbejder og hvor der er et uudnyttet potentiale for udvikling af ny viden, innovation og erhvervslivet. Høringssvaret ses i bilag 1 til dette referat. T 1. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager arbejdsgruppernes orientering om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget til efterretning. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af en orientering fra arbejdsgrupperne. LØSNING Arbejdsgrupperne orienterer om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget. Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen - Aktuelt 10

10 Alladin-gruppen (Burmeistergade, Prinsessegade, busslusen på Holmen) - Aktuelt Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid - Aktuelt Arrangørgruppen vedr. Christianshavnerdagen - Aktuelt Følgegruppen vedr. multihallen - Aktuelt Info-gruppen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv - Aktuelt ØKONOMI - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Alladin-gruppen (Burmeistergade, Prinsessegade, busslusen på Holmen) Julius Lund oplyste, at gruppen har møde den 5. maj kl Hidtil har gruppen kun brugt midler på lokaleleje. Gruppen viste overborgmesteren rundt på Prinsessegade, da han var på besøg tidligere på måneden. Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen Erling Ekegren oplyste, at gruppen fremover selv vil tage sager op, frem for kun at være reaktive i 11

11 forhold til de sager, lokaludvalget modtager fra forvaltningerne. Man har besluttet at tage følgende sager op: - Renovationsafgifterne og håndteringen af renovationen - fortovsrengøringen Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid Erik Mortensen orienterede om et kulturpolitisk møde i Kvarterhuset i Jemtelandsgade med deltagelse af landspolitikere og kommunalpolitikere. Han havde noteret sig, dels at de var enige om, at skolelever bør lære om alle kunstarter. Og dels at paneldeltageren fra Venstre så Kvarterhuset i Jemtelandsgade som måden, at drive kulturhus og bibliotek på i Københavns Kommune. Julius Lund orienterede om indvielsen af legepladsen på volden den 15. april. Han havde noteret sig, at et rækværk, som lokaludvalget havde efterlyst, var blevet opsat. Arrangørgruppen vedr. Christianshavnerdagen Julius Lund oplyste, at der er blevet udsendt sponsorbreve samt invitationer til Kultur- og fritidsudvalget og til Teknik- og Miljøudvalget. Man vil også invitere Økonomiudvalget. Borgmester Pia Allerslev har givet tilsagn om at komme, men overborgmesteren har meldt afbud. Canal Tours-bådene er ikke til rådighed, så i stedet vil man spørge Netto-bådene. En anden mulighed er at få Movia til at stille en lille el-bus til rådighed. Gruppen har møde den 4. maj. Følgegruppen vedr. multihallen Julius Lund oplyste, at Kultur- og Fritidsforvaltningen holder et interessentmøde den 2. maj. Som det ser ud lige nu, vil hallens kapacitet blive mindre end ønsket, bl.a. fordi der af bevillingen skal afsættes midler til et nyt skitseforslag. Info-gruppen Jette Philipsen oplyste, at gruppen har haft møde med sekretariatet om fordeling af opgaver i forhold til vedligeholdelse af den nye hjemmeside samt facebook-siden. Endvidere, at gruppen arbejder med informationsmateriale, der skal bruges på Christianshavnerdagen. Lotte Barfod er tovholder for gruppen de næste par måneder. Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg 12

12 Michael Madsen oplyste, at gruppen har arbejdet med høringssvar vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og reformprogrammet for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune Aktiv og tryg hele livet. Endvidere følge gruppen madudbringningsordningen. Gruppen vil skrive et udkast til brev til teknik- og miljøborgmesteren om handicapparkeringen i Dronningensgade, som lokaludvalget skal tage stilling til i mødet den 25. maj. Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania Richard Lee Stevens oplyste, at fremover lægges gruppens referater på hjemmesiden. Gruppen har diskuteret trafikken og parkeringen på Prinsessegade og Refshalevej, men vil indtil videre se, hvordan bumpene virker. Gruppen drøfter også affaldssortering, efter at kommunen har meddelt, at affaldet skal placeres i tre åbne affaldscontainere på Refshalevej. Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv Poul Cohrt oplyste, at Forretningsudvalget har møde med forvaltningen den 13. maj om indretningen af torvet. Repræsentanter fra Torvegruppen vil deltage. 5. Ændret koncept for lokaludvalgene - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forslaget til ændret koncept for lokaludvalgene. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Økonomiforvaltningen har sendt ændringer i koncept og regelsæt for lokaludvalgene i høring med svarfrist den 3. maj Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts de indstillinger, der ligger til grund for høringen: Principper for ændringer i koncept for Lokaludvalg og reviderede valgbarhedsregler for 13

13 Lokaludvalg med den tilføjelse, at Økonomiforvaltningen frem mod Økonomiudvalgsmødet d. 31. maj, skal undersøge muligheden for at sænke opstillings- og valgretsalderen i forbindelse med valg til lokaludvalg til 16 år. Af høringsbrevet fremgår det, at revideret Kommissorium for Lokaludvalg og udkast til reviderede Regler for valg til lokaludvalg er til høring, men at lokaludvalget også er velkomne til at indsende kommentarer til formuleringen af den fremtidige miljøopgave. LØSNING Formanden foreslår følgende høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 27. april 2011 drøftet forslaget om ændret koncept for lokaludvalgene. (Udkast til høringssvar eftersendes) Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand Intet ØKONOMI VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. 14

14 Tidspunkt Hvad Bemærkninger 3. maj 2011, kl maj juni eller 16. juni 2011 Efterår 2011 December 2011 Frist for høringssvar fra lokaludvalg ØU behandler indstilling om ændret Kommissorium for lokaludvalg BR behandler indstilling om ændret Kommissorium for lokaludvalg Ændringer i regulativ for lokaludvalg Nyt koncept for bydelsplanlægning Lokaludvalgene afgiver høringssvar om revideret kommissorium for lokaludvalg BR behandler også ændrede valgbarhedsregler for lokaludvalg Eventuelle ændringer af regulativ for lokaludvalg i BR og godkendes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Behandling i ØU og eventuelle ændringer i kommissorium for lokaludvalg som følge heraf, vedtages. BILAG 1. Høringsmaterialet (Er tidligere udsendt på papir og mail) 2. Udkast til høringssvar (eftersendes) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Til mødet forelå et udkast til høringssvar. Høringssvaret blev godkendt, idet afsnittet om valg af suppleant rettes, så der foreslås, at såvel lokaludvalgsmedlemmer som suppleanter udpeges om nødvendigt efter afstemning af Opstillingsmødet. Høringssvaret ses i bilag 2 til dette referat. 6. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om Regionens Hospitals- og Psykiatriplan INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 15

15 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Københavns Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring. Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen har bedt lokaludvalgene om eventuelle kommentarer senest den 2. maj LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg vil inden lokaludvalgsmødet fremsende et udkast til høringssvar. Formandskabet har drøftet sagen og foreslår følgende høringssvar: Da Regionen har planlagt borgermøder om Hospitals- og Psykiatriplan 2020, har lokaludvalget ikke haft borgerdialog om den, men en arbejdsgruppe under lokaludvalget har drøftet sagen. De har følgende bemærkninger: XXX Men derudover mener Christianshavns Lokaludvalg, at sagen ikke egner sig til behandling i lokaludvalgene, da den angår kommunen som helhed og ikke er bydelsrelateret. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til forvaltningen. 16

16 BILAG 1. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Til mødet forelå et udkast til høringssvar. Lokaludvalget godkendte høringssvaret. Høringssvaret kan ses i bilag 3 til dette referat. 7. Aktiv og tryg hele livet - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om et reformprogram for ældrepleje og sundhed i kommunen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 11. april 2011 sendt et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune i høring med svarfrist den 6. maj Reformprogrammet hedder Aktiv og tryg hele livet. Det er et forpligtende politisk rammeprogram for perioden med en række indsatser. LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg vil inden lokaludvalgsmødet udarbejde et udkast til høringssvar. Forretningsudvalget har drøftet sagen og mener, at det af høringssvaret bør fremgå, at lokaludvalget finder høringsfristen uacceptabel kort. ØKONOMI Intet 17

17 VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til forvaltningen. BILAG 1. Høringsmaterialet Aktiv og tryg hele livet. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Til mødet forelå et udkast til høringssvar. Med en enkelt redaktionel rettelse godkendte lokaludvalget høringssvaret. Høringssvaret kan ses i bilag 4 til dette referat. 8. Ønsker til det lokale miljøarbejde ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte ønske til det lokale miljøarbejde generelt og særligt til årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2. halvår INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter ønsker til det lokale miljøarbejde, særligt for 2. halvår 2011 PROBLEMSTILLING Aftalen med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om udførelsen af det lokale miljøarbejde for lokaludvalget træder i kraft den 1. juli Inden da skal Christianshavns Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg og Miljøpunktet aftale en ½-årsplan for det lokale miljøarbejde i 2. halvår Medlemmerne af de to lokaludvalg samt bestyrelsen for Miljøpunktet er inviteret til et møde den 18. maj 2011, hvor det er hensigten, at deltagerne skal arbejde sig frem til en grovskitse for ½- årsplanen. 18

18 LØSNING Christianshavns Lokaludvalg drøfter ønsker til det lokale miljøarbejde, særligt for 2. halvår 2011 ØKONOMI Af sekretariatsmidlerne er der afsat kr. til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2. halvår Derudover har Christianshavns Lokaludvalg afsat kr. af sine puljemidler til opgaven, mens Indre By Lokaludvalg har afsat kr. Miljøpunktets budget er således som det ser ud nu underfinansieret med kr. VIDERE PROCES Christianshavns Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg og bestyrelsen for Miljøpunktet mødes den 18. maj 2011 for at udarbejde et udkast til en ½-årsplan for det lokale miljøarbejde i 2. halvår ½-årsplanen skal formelt godkendes i Christianshavns Lokaludvalg inden sommerferien. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalg drøftede ønsker til det lokale miljøarbejde, særligt for 2. halvår Følgende blev foreslået: - Det lokale miljøarbejde skal være synligt - Fokus på bundmalingen på bådene i kanalerne, hvis det er et problem - Fokus på kanalrundfarternes drivmiddel - Fokus på affaldssortering og håndtering - Kampagne for anvendelse af tørresnore i stedet for tørretumblere - Kampagne mod anvendelse terrassevarmere Forslagene tages med til mødet den 18. maj med indre By Lokaludvalg og bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. 9. Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om dokumentet "Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København". 19

19 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt dokumentet "Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København" i høring med svarfrist den 25. april Christianshavns Lokaludvalg har fået udsættelse til den 28. april LØSNING Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen har ikke haft lejlighed til at drøfte sagen, men formandskabet foreslår, at lokaludvalgets høringssvar tager udgangspunktet i høringssvaret fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (Bilag 2). ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til forvaltningen. BILAG 1. Uddrag af "Plads til Naturen - Strategi for biologisk mangfoldighed i København": Forslag til tiltag i parker og naturområder Område City Hele strategien kan ses på aspx 2. Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar (eftersendes) 20

20 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Før mødet fik lokaludvalget tilsendt Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar. Lokaludvalget tilsluttede sig dette høringssvar. Det ses i bilag 5 til dette referat. 10. Medlemsforslag: Planerne for Christianias voldanlægs fremtid ( ) Julius Lund foreslår, at Christianshavns Lokaludvalg skriver til Slots- og Ejendomsstyrelsen om Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender brevet til Slots- og Ejendosmsstyrelsen, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Julius Lund har foreslået, at lokaludvalget sender et brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen, om at Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier hænger godt sammen med Københavns kommunes politik om en grøn og CO2-neutral by med en mangfoldig natur. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen med kopi til Borgerrepræsentationen: Slots- og Ejendomsstyrelsens plan om at ændre på Christianias voldanlæg, så det fremstår som det militære anlæg, det var en gang, er at øve vold på naturen og fratager borgerne unikke naturoplevelser for en storby som København. Det viser det vedlagte materiale fra Foreningen Bevar Christianias Frie Natur om Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier. Lokaludvalget vil derfor indtrængende opfordre Slots- og Ejendomsstyrelsen til at skrinlægge planerne for voldanlægget og i stedet samarbejde med Københavns Kommune, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Foreningen Bevar Christianias Frie Natur og andre interessenter i området om, at udvikle voldanlæggets mangfoldige natur til glæde for nuværende og kommende beboere på Christianshavns og ikke mindst de mange besøgende. 21

21 Lokaludvalget er meget optaget af problemstillingen og vil senere i år holde et borgermøde om sagen, hvor vi forventer, at Slots- og Ejendomsstyrelsen vil være til stede. Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt henvendelsen, sender sekretariatet den til Slots- og Ejendomsstyrelsen og til Borgerrepræsentationen, samt de lokale medier. BILAG Materialet fra Foreningen Bevar Christianias Frie Natur CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget besluttede følgende brev til Slots- og Ejendomsstyrelsen: Slots- og Ejendomsstyrelsens plan om at ændre på Christianias voldanlæg, så det fremstår som det militære anlæg, det var en gang, er at øve vold på naturen og fratager borgerne naturoplevelser, der er unikke for en storby. Det viser det vedlagte materiale fra Foreningen Bevar Christianias Frie Natur om Christianias voldanlægs naturmæssige og rekreative værdier og det vil også være i overensstemmelse Københavns Kommunes Plads til Naturen - strategi for biologisk mangfoldighed i København, som er i høring for tiden. Lokaludvalget vil derfor indtrængende opfordre Slots- og Ejendomsstyrelsen til at skrinlægge planerne for voldanlægget og i stedet samarbejde med Københavns Kommune, Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, Foreningen Bevar Christianias Frie Natur, Christianias Kontaktgruppe og andre interessenter i området om at udvikle voldanlæggets mangfoldige natur til glæde for nuværende og kommende beboere på Christianshavns og de mange besøgende. Lokaludvalget er meget optaget af problemstillingen og vil senere i år holde et borgermøde om sagen, hvor vi forventer, at Slots- og Ejendomsstyrelsen vil være til stede. Lokaludvalget har vedtaget dette brev i sit møde den 27. april Københavns Borgerrepræsentation har fået en kopi. 22

22 Med venlig hilsen Poul Cohrt, Formand 11. Orientering om Christiania ( ) På baggrund af urolighederne på og omkring Christiania den 11. april 2011 og Slots- og Ejendomsstyrelsens ultimatum til Christiania om stillingtagen til områdets fremtidige ejerforhold drøfter Christianshavns Lokaludvalg status på forholdene på Christiania. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter forholdene på Christiania set i lyset af urolighederne på og omkring Christiania den 11. april 2011 og Slots- og Ejendomsstyrelsens ultimatum til Christiania om stillingtagen til områdets fremtidige ejerforhold PROBLEMSTILLING Det førte til voldsomme uroligheder på og omkring Christiania, da politiet den 11. april 2011 havde en razzia i området. LØSNING Arbejdsgruppen Christiania-Christianshavn orienterer om forholdene på Christiania. Lokaludvalget drøfter forholdene på Christiania og lokaludvalgets opgave i forhold hertil. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES 23

23 Afhænger af drøftelsen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Richard Lee Stevens orienterede om - om forholdene på Christiania set i lyset af urolighederne på og omkring Christiania den 11. april om status på Slots- og Ejendomsstyrelsens påbud vedr. bygninger i området - om drøftelserne om områdets fremtidige ejerforhold - om Christianias beslutning om at holde lukket og konsekvenserne heraf 2. Lokaludvalget drøftede orienteringen 3. Lokaludvalget bemyndigede Poul Cohrt til at skrive til politidirektøren om ikke at anvende tåregas i beboelseskvarterer. Brevet ses i bilag 6 til dette referat. 24

24 12. Krøyers Plads ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte den videre proces for byggeprojektet på Krøyers Plads samt udpeger en repræsentant til en følgegruppe for projektet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg på baggrund af et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen drøfter den videre proces for byggeprojektet på Krøyers Plads 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger en repræsentant til en følgegruppe for projektet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget og NCC har holdt 3 offentlige workshops om byggeprojektet på Krøyers Plads. LØSNING Inden lokaludvalgsmødet den 27. april 2011 sender Teknik- og Miljøforvaltningen et notat til lokaludvalget om den videre proces for byggeprojektet, som lokaludvalget kan drøfte. Lokaludvalget udpeger en repræsentant til en følgegruppe for projektet. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer forvaltningen og NCC om hvem, man har udpeget til følgegruppen. BILAG Notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen (eftersendes) 25

25 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Poul Cohrt orienterede om de tre workshops, lokaludvalget og NCC har holdt for borgerne 2. På baggrund af et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der forelå til mødet, drøftede lokaludvalget den videre proces for byggeprojektet på Krøyers Plads. Lokaludvalget besluttede at meddele forvaltningen, at høringen af lokaludvalget ikke skal ske hen over sommerferien medmindre høringsfristen forlænges 3. Lokaludvalget udpegede Poul Cohrt til følgegruppen for projektet 4. Lokaludvalget besluttede at bede NCC og Københavns Kommune om på et lokaludvalgsmøde at orientere om projektet. Det skal ske i et lokaludvalgsmøde i starten af høringsperioden. 13. Lokaludvalgets hjemmeside ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en arbejdsdeling for opdateringen af lokaludvalgets nye hjemmeside og den nye facebook-side. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender arbejdsdelingen for opdateringen af lokaludvalgets hjemmeside, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har fået en ny hjemmeside og ny facebook-side. LØSNING INFO-gruppen foreslår følgende arbejdsdeling for opdatering af hjemmesiden og facebook-siden: Sekretariatet lægger følgende på hjemmesiden og facebook-siden: - Høringsmateriale - Høringssvar - Dagsordener for lokaludvalgsmøder 26

26 - Referater af lokaludvalgsmøder - Foromtale af Christianshavnermøderne inkl. plakat for møderne - Referat fra Christianshavnermøderne - Information fra forvaltningerne i kommunen - Opdaterer oversigt over støttede projekter og arrangementer - Opdaterer kalenderen for så vidt angår lokaludvalgets møder og arrangementer Arbejdsgruppernes tovholdere lægger følgende på hjemmesiden og facebook-siden: - Dagsordener for arbejdsgruppemøder - Referaterne af arbejdsgruppemøder - Artikler om arbejdsgruppens virke - Opdaterer kalenderen for så vidt angår arbejdsgruppens møder Formandskabets opgaver: - Forholder sig til ideer, modtaget på idekortet - Principiel godkendelse af udadrettet kommunikation INFO-gruppens opgaver: - Lægger evalueringer af støttede projekter og arrangementer på hjemmesiden - Back up for arbejdsgruppernes tovholdere - Artikler om lokaludvalgets virke - Udsender nyhedsbrev mindst 1 gang om måneden - Opdaterer facebook-siden - Følger debatten på facebook-siden - Opdaterer foto-arkiv Sekretariatet er indforstået med den foreslåede arbejdsdeling. ØKONOMI 27

27 Intet VIDERE PROCES De, der skal opdatere hjemmesiden og facebook-siden, får efter mødet udleveret adgangskoder og vil senere få en vejledning om, hvad der ikke er lovligt at lægge på internettet. INFO-gruppen vil til stadighed følge hjemmesiden og sørge for, at den fremstår opdateret. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget godkendte arbejdsdelingen for opdateringen af lokaludvalgets hjemmeside, der fremgår af løsningsafsnittet, idet sekretariatet tillige har til opgave at vedligeholde listen over lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter samt listerne over arbejdsgruppemedlemmerne. 14. Christianshavnermøderne 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte og beslutte temaer for Christianshavnermøderne i juni, september, oktober, november og december. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter og beslutter temaer for Christianshavnermøderne i juni, september, oktober, november og december. 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger tovholdere for de møder, lokaludvalget måtte beslutte tema for PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har tidligere besluttet, at der i 2011 skal holdes et Christianshavnermøde om voldanlæggene på Christiania. Derudover er der ikke besluttet temaer for Christianshavnermøderne i

28 LØSNING Forretningsudvalget har besluttet, at Kom Og Brok Dig er temaet for Christianshavnermødet den 4. maj Julius Lund har oplyst, at et Christianshavnermøde på denne side af sommerferien om voldanlæggene på Christiania ikke er aktuelt. Lokaludvalget drøfter og beslutter temaer for Christianshavnermøderne i juni, september, oktober, november og december og udpeger tovholdere for møderne. ØKONOMI Lokaludvalget har af puljemidlerne afsat kr. til Christianshavnermøderne i Hidtil er der brugt kr. af puljen. VIDERE PROCES De udpegede tovholdere planlægger Christianshavnermøderne i samarbejde med formandskabet og Info-gruppen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL Lokaludvalget besluttede, at Christianshavnermødet i juni afholdes den 8. juni kl og at det har renovationen og fortovsrengøringen som temaer. Arbejdsgruppen vedr. Teknik- og Miljø er tovholder for mødet. 2. Lokaludvalget besluttede, at Christianshavnermødet i september har Christianias voldanlæg som tema. Julius Lund er tovholder for mødet i samarbejde med Christianshavns Lokalråd. 15. Frivillighedens Dag den 30. september ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte, hvordan Frivillighedens Dag skal gribes an på Christianshavn INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 29

29 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter aktiviteter i forbindelse med Frivillighedens Dag den 30. september 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger mindst to tovholdere, som i samarbejde med sekretariatet står for lokaludvalgets aktiviteter PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen har besluttet, at vi skal have en årligt tilbagevendende Frivillighedens Dag i København. Det er en festdag, hvor frivillighed i al sin bredde og mangfoldighed skal synliggøres, hyldes og fejres. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at få aktiveret de lokale miljøer i byen, som de opfordrer til at deltage og bidrage til selve dagen. LØSNING Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser bl.a.: Centralt fra vil vi opfordre til, at man lokalt deltager i fejringen af frivillighed med lokale arrangementer, der alle vil blive synliggjort i et fælles program. Til gengæld sørger vi så for at synliggøre de bidrag, der kommer til dagen centralt fra. Derudover arbejder vi på en fælles fejring på Rådhuset om aftenen, hvor vi i skrivende stund er ved at finde ud af, hvad indholdet skal være helt konkret. Det er således som udgangspunkt de lokale aktører, der selv bestemmer, på hvilken måde de har lyst til at bidrage. Vi har dog imidlertid forsøgt at hjælpe lokalmiljøerne lidt på vej, idet vi har reserveret et centralt kulturhus/ en sportshal i hver bydel, som lige nu står og venter på at blive fyldt ud med et indhold. I jeres bydel har vi reserveret Christianshavns Beboerhus. Det er her, vi gerne vil opfordre jer til at spille ind. ( ) Som lokaludvalg er I bindeled mellem lokalmijøet og Rådhuset, og I har mulighed for at fremme lokale aktiviteter via lokalpuljen. Det er vores håb, at I har lyst til at hjælpe med at gøre denne dag til noget ganske særligt, så vi kan få sat fokus på alle de engagerede mennesker, der frivilligt lægger engagement og en ekstra indsat i København. Konkret forslag til at hjælpe: Kunne I forestille jer, at I sender en opfordring ud til jeres lokalmiljø om at fylde Christianshavns beboerhus ud? Kunne I have lyst til at være tovholder for de henvendelser, der måtte komme fra jeres lokalmiljø i dén forbindelse, således at I koordinerer, hvem der får mulighed for at gøre brug af hallen på selve dagen? Koordinering af aktiviteter skal naturligvis ske i samarbejde med Christianshavns beboerhus. 30

30 I det Frivilligcentrene også er i gang med at planlægge arrangementer i forbindelse med dagen, vil vi gerne opfordre jer til også at tage evt. lokale Frivilligcentre med i tankerne, hvis I vælger at gå videre med vores opfordring til jer. Det er naturligvis helt op til jer, hvordan I går ind i sagen - men vi har allerede nu erfaret, at Frivilligcentrene er godt i gang med planer for dagen rundt omkring i byen. Vi håber meget, at vi kan få et samarbejde op at køre og vil naturligvis skrive jer på som samarbejdspartner på hjemmesiden og i det trykte program, hvis I har lyst til at deltage aktivt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har præciseret, at de har lejet hele Beboerhuset til arrangementet. Sofiebadet har den 13. april 2011 oplyst, at de gerne vil deltage i dagen. ØKONOMI Kultur- og Fritidsforvaltningen har oplyst, at forvaltningen betaler for lejen af Beboerhuset, men at lokaludvalget selv må finde midler til de lokale aktiviteter. VIDERE PROCES I samarbejde med sekretariatet udarbejder tovholderne en beskrivelse af aktiviteterne, lokaludvalget måtte ønske skal indgå i Frivillighedens Dag, indeholdende et overslag på udgifterne, som lokaludvalget tager stilling til inden sommerferien. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Sagen blev udsat til lokaludvalgets møde den 25. maj Status på puljeøkonomien ( ) Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning (bilag 1) PROBLEMSTILLING 31

31 Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i næste møde i lokaludvalget. BILAG 1. Puljeøkonomien, april 2011 (eftersendes) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalg tog status for puljemidlerne til efterretning. 17. Puljeansøgninger, april 2011 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal træffe beslutning om 3 ansøgninger om puljemidler. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg giver BørneJazzKlubben tilsagn om kr. til projektet BørneJazzFestival. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, da lokaludvalget har begrænset midler og ønsker at sprede anvendelsen af sine midler. 2. At Christianshavns Lokaludvalg giver Kulturhuset Islands Brygge, som den ansvarlige tovholder, tilsagn om kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb ud fra en principiel reservation om, at lignende projekter burde være i et kommunalt regi 32

32 3. At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Landskaberne på ansøgningen om kr. til projektet Ande Glad H. C. Andersen", idet lokaludvalget vurderer, at formålet med projektet ikke står klart. PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 3 ansøgninger om puljemidler, der kort er præsenteret i løsningsafsnittet. LØSNING 1. BørneJazzFestival i Christians Kirke 2011 BørneJazzKlubben ansøger om kr. til afholdelse af en musikfestival for børn i Christians Kirke. Festivalen vil kombinere musik og dans i forskellige workshops og cirkusforestillinger. Ansøger forventer ligeledes, at arrangementet vil være med til at gøre Christians Kirke til et samlingssted for lokalområdet, ligesom det styrker Christianshavns kreative kræfter. Arrangementet er støttet med kroner fra Jazz Danmark og vil løbe af stablen den 9 juli Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer, at arrangementet er bydelsrettet, netværksdannende og dialogskabende, ligesom arrangementet også er med til at styrke Christianshavns kulturelle ressourcer. Dog bemærker sekretariatet, at der vil blive taget entré til arrangementet. Derudover ser sekretariatet intet til hinder for at lokaludvalget støtter arrangementet. Arbejdsgruppen anbefaler: BørneJazzKlubben har ansøgt kr. til afholdelse af BørneJazzFestival i Christians Kirke. Arbejdsgruppen anser arrangementet som værdifuldt og i overensstemmelse med de kriterier som Lokaludvalget arbejder ud fra. Vi anbefaler en støtte på kr. Det anføres, at man agter at søge Nordea Danmark, og man kunne tilføje at lokaludvalget kan henvise til også at søge Indre By om puljemidler. Christians Kirke modtager besøgende fra en stor del af byen til sine musikalske arrangementer, herunder må man formode ikke mindst fra Indre By. De mindst 400 besøgende, man venter, peger også i denne retning. Endelig råder lokaludvalget dette år ikke over de nødvendige midler, så vi kan stå som vigtigste økonomiske partner ved afholdelsen af arrangementet. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg giver BørneJazzKlubben tilsagn om kr. til projektet BørneJazzFestival. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, da lokaludvalget har begrænset midler og ønsker at sprede anvendelsen af sine midler. 33

33 2. Historier fra mit kvarter: Fortællinger fra Christianshavn og Islands Brygge set fra børneperspektiv Kulturhuset Islands Brygge m.fl. ansøger om kr. til at afholde et projekt, som gennem fortællerkunst skal være med til at inspirere børn fra Christianshavn og Islands Brygge til at skabe historier om deres bydel og lokalmiljø. Projektet vil samarbejde med de lokale skoler og der vil ligeledes blive afholdt en udstilling til sidst i projektet hvor børnenes historier og tegninger vil blive vist. Børnene fra de 2 bydele vil gennem historiefortællingerne få et indblik i hvordan livet ser ud på henholdsvis Christianshavn og Islands Brygge. Projektet vil involvere 5. eller 6. klasser fra henholdsvis Christianshavns Skole og Islands Brygge Skole. Selve udstillingen vil foregå den 22. november Ansøger har søgt Amager Vest Lokaludvalg om kr. til projektet. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer, at projektet er bydelsrettet, netværksdannende, dialogskabende og lokalkulturelt bevarende, ligesom projektet styrker de sociale og kulturelle ressourcer og sammenhængen mellem de forskellige boligområder på Christianshavn, og skaber dialog om bydelen. Sekretariatet ser intet til hinder for at Lokaludvalget støtter projektet. Arbejdsgruppen anbefaler: Kulturhuset Islands Brygge, som økonomisk ansvarlig tovholder, har ansøgt kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Arbejdsgruppen anser arrangementet som værdifuldt og værdsætter ikke mindst formidlingen af relationerne mellem Christianshavn og Islands Brygge (både historisk og geografisk) som en god og konstruktiv idé. Vi nærer fuld tillid til at "historiedamen" vil være en god projektleder, hvilket støtten fra Amager Vest Lokaludvalg da også understøtter. Vi mener dog umiddelbart kun at kunne anbefale en støtte på kr. Man kan f.eks. bemærke visse uklarheder i opstillingen af udgifter incl. og excl. moms. Endelig rejstes en mere principiel reservation ud fra synspunktet, at opgaven kunne anses for at være kommunal. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg giver Kulturhuset Islands Brygge, som den ansvarlige tovholder, tilsagn om kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, ud fra en principiel reservation om at lignende projekter burde være i et kommunalt regi. 3. Ande glad H C Andersen 34

34 Landskaberene ansøger om kr. til at renovere en række HC Andersen tableauer, som de havde skabt i forbindelse med HC Andersen året. Tableauerne er solcelle drevne og forestiller forskellige figurer fra diverse HC Andersen eventyrer. De har de sidste 3 år drevet rundt ved Nordsjællands Legetøjsmuseum, men Landskaberene ønsker at give dem en sæson mere i Christianshavns Kanal samt i Stadsgraven til christianshavnernes fornøjelse. Projektet er også en måde at skabe mere opmærksomhed på vandet i Christianshavn. Udsætningen af tableauerne vil være i ultimo maj Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer, at projektet er bydelsrettet og dialogskabende og lokalkulturelt udviklende. Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter projektet Arbejdsgruppen anbefaler: Arrangørerne LANDSKABERNE ønskede støtte på kr. til renovering af solcelle drevne blomster med H.C. Andersen tableauer samt afholdelse af en happening. Arrangementet blev afholdt uden støtte i H.C. Andersen-året og fandt ikke den store genklang i arbejdsgruppen. Vi forstår ikke ganske meningen med sætningen "Mere kunst til Amager og Christianshavn. Farvel til figurer og goddag til de overlevende ænder...", og anser beskrivelsen af happeningen som mere end vag og selvmodsigende. Arbejdsgruppen anbefaler derfor et afslag til støtte. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Landskaberne på ansøgningen om kr. til projektet Ande Glad H. C. Andersen", idet lokaludvalget vurderer, at formålet med arrangementet ikke står klart. ØKONOMI Af det samlede puljebudget på kr. har lokaludvalget afsat kr. til puljeansøgninger. Hidtil har lokaludvalget disponeret kr. af de kr. Hvis ovennævnte indstillinger følges, vil lokaludvalget have disponeret for yderligere kr. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning. Får ansøgerne tilsagn om støtte, skal vedkommende aflægge regnskab samt evaluering af projekt/arrangementet, før støtten kan udbetales. BILAG Puljeansøgningerne 35

35 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Asbjørn Kaasgaard forlod mødet under behandlingen af denne sag, da han var inhabil vedr. ansøgningen Historier fra mit kvarter: Fortællinger fra Christianshavn og Islands Brygge set fra børneperspektiv. 1. BørneJazzFestival i Christians Kirke 2011 Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give BørneJazzKlubben tilsagn om kr. til projektet BørneJazzFestival. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb, da lokaludvalget har begrænset midler og ønsker at sprede anvendelsen af sine midler. 2. Historier fra mit kvarter: Fortællinger fra Christianshavn og Islands Brygge set fra børneperspektiv Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give Kulturhuset Islands Brygge, som den ansvarlige tovholder, tilsagn om kr. til projektet Historier fra mit kvarter. Lokaludvalget støtter ikke med det ansøgte beløb ud fra en principiel reservation om, at lignende projekter burde være i et kommunalt regi. 3. Ande glad H C Andersen Lokaludvalget godkendte indstillingen om at give afslag til Landskaberne på ansøgningen om kr. til projektet Ande Glad H. C. Andersen", idet lokaludvalget vurderer, at formålet med projektet ikke står klart. 18. Suppegryde på Dødsruten ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte at afsætte midler til suppe-aktiviteten i Sikker By-ugen INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg afsætter kr. af puljemidlerne til suppeaktiviteten i Sikker By-ugen. Midlerne tages af puljen til bydelsplanrelaterede aktiviteter. 36

36 PROBLEMSTILLING I mødet den 30. marts besluttede lokaludvalget, 1. at stå for et mad-stop på Torvet en fredag eller lørdag aften i Sikker By-ugen, hvor lokaludvalgets medlemmer deler suppe ud og sørger for en god stemning. 2. at udpege Jette Arendrup og Julius Lund som tovholdere på aktiviteten. LØSNING Jette Arendrup og Julius Lund har fået et tilbud på suppen, der skal uddeles. Uddelingen sker fredag d. 27. maj kl på hjørnet af Dronningensgade og Sankt Annægade ved gitteret ind til Vor Frelsers Kirkes grund. ØKONOMI Lokaludvalget afsætter kr. af puljemidlerne til suppe-aktiviteten i Sikker By-ugen. Midlerne tages af puljen til bydelsplanrelaterede aktiviteter. Lokaludvalgets budget ser herefter således ud: Fordelt på poster BUDGET Puljeansøgninger Sekretariatsopgaver Det lokale miljøarbejde, 2. halvår Christianshavnermøder i Bydelsplanrelaterede aktiviteter Havnens Pris Christianshavnerdagen Juletræ på torvet Drift af hjemmeside Nytårskur Øvrige egne projekter Alladin-gruppen Suppegryde på Dødsruten Sum

37 VIDERE PROCES I samarbejde med sekretariatet, Vilde Liv og menighedsrådet arbejder tovholderne videre med arrangementet, som foregår fredag d. 27. maj kl på hjørnet af Dronningensgade og Sankt Annægade ved gitteret ind til Vor Frelsers Kirkes grund. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 27. APRIL 2011 Lokaludvalget besluttede at afsætte kr. af puljemidlerne til suppe-aktiviteten i Sikker Byugen. Midlerne tages af puljen til bydelsplanrelaterede aktiviteter. 19. Regnskab 2010 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage regnskab 2010 for sekretariatsmidlerne til efterretning og godkende regnskab 2010 for puljemidlerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager regnskab 2010 for sekretariatsmidlerne til efterretning (bilag 1) 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender regnskab 2010 for puljemidlerne (bilag 2) PROBLEMSTILLING Regnskab 2010 er afsluttet. LØSNING Lokaludvalget tager regnskab 2010 for sekretariatsmidlerne til efterretning og godkender regnskab 2010 for puljemidlerne. I mødet den 30. marts 2011 udsatte lokaludvalget sagen. ØKONOMI 38

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere