KREJL. &r+æ I ...L_. Io, ÅRGANG NR, L SEPTEI"EER I-o80, .tt*.. < Kommentar...s. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. &r+æ I ...L_. Io, ÅRGANG NR, L SEPTEI"EER I-o80, .tt*.. < Kommentar...s. 2"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN Io, ÅRGANG NR, L SEPTEI"EER I-o80, i...l_ &r+æ I.tt*.. < $.., I NDHOLD: Kommentar...s. 2 Da Skjoldborg gik fal lit...s. 3 rrednatr - galease i Stillehavet. Af Bent Mi kke.l sen,.. s. I Bal i den borgerlige..-.,,.s.11 Fanvel på banegården,...,..s. 16

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - novembet lebruar og april. Omlang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekepedition: Ballee boghandel, Ø6terbrogade, 9670 Løgstør. Poslgiro; Årsabonnement:40 kr. lssn o.t Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. Kære lagser! Hermed tager vi hul på KREJLs 10, årgang, og samtid ig bevæger vi os lorsigtigt ind i compuler-a!deren. KREJL har,o aliid været sidst med det tørste, Anledningen iil Skjoldborg-artiklen på side 3 er, at arkivei skulle levere stof til en bog om Johan Skjoldborg at lorfatteren Knud Sørensen. Den kommer her til efterå!'et. Læg rnebrke til den! Men der faldi altså nogle smuler at til os. (Dog ikke skrever af Knud Sørensen). løvrigt ser det ud til, at vi endnu en gang skal iii ai sætie oplagei i vejret. Stadigvaz( ftur1 40kru Selv den højeste oplysning er borte mellem kl.1 og kl.6 DER ER NEI"ILIG RIFT OM KREJL. Forsidebilledet viser loggeren Frederik.Edna. mena den var oplagt i den Syvendes kanal. Den lå omtren t ud tor roklubben fra Se artikel 5. 8

3 Da Skjoldborg gik fallit Da Johan Skjoldborg havde skrevet sine første noveller og romaner, og ikke mindst husmandssangene, lik han efterhånden betegnelsen: Husmændenes digter. Han havde ptøvel at være sømand og rcgler lq at kunne give et realistisk billede af forholdene, og i 1907 mente han, at han også skulle prøve at være husmand. Det skriver Jens Clausen om isin bog: "Dynæs": Under en Sejltur paa Julsø var Forfatterne Edvard Egeberg og Johan Skjoldborg blevet overrasket af et meget slemt Uvejr, saa de nødtvungent maatte gaa i Land paa Smedieodde. KnaPt havde de laaet sig orienteret en Smule, før Johan Skjoldborg sagde, at det var et deiligt Sted, og at han troede, at han vilde købe det. Da de søgte Husly hos Anders Rasmussen, fandt de ham liggende til Sengs. Det viste sig, at han godt vilde sælge Stedet. Han var lor gammel og lor lidt rask til at kunne passe Sagerne ret meget leengere, sagde han. Og mens Uvejret drev over, blev der handlet i Huset. Da en Time var gaaet, var Aftalen sluttet. For godt TOOO Kr. havde Johan Skjoldborg købt et fredeligt Digterhjem, yndigt beliggende i en kraftig jydsk Natur. Det var et Spil af Skæbnen, at han havnede paa Dynæs." Noget stille hjem blev det nu ikke ide syv år, Skjoldborg boede på Dynæs. Ud over alle de mennesker, der besøgte ham privat, kom der i tusindvis til de berømte Dynæsmøder, som han arrangerede.

4 Møderne var som regel l.søndag i juli, og i 1910 var der mødt 500 mennesker. Mødet blev beskrevet som en vellykket fest, der fortalte lige meget om ægteparret Skjoldborgs gæstfrihed, om naturskønheden på Dynæs og om husmændenes organisation. Tilslutningen til møderne steg stærkt, og den kulminerede i mødet 1913, hvor der mødte omkring 2O.OOO mennesker. Ved mødet var der både musik og korsang, en operasanger og hele fem talere. Foruden Skjoldborg selv var det bl.a. Martin Andersen Nexø. Skjoldborg arrangerede det hele, og skaffede de optrædende for egen regning. Selv om der blev opkrævet en beskeden entre, skulle han være heldig, hvis der ikke blev underskud. Mødet i 1913 var det sidste, som familien Skjoldborg var med til, for han forstod, at han ikke kunne få råd til at blive boende, hvis møderne skulle lortsætte. Han kunne ikke tænke sig at skulle lukke døren for alle de, der ville besøge ham, så han valgte at flytte. Han havde nok heller ikke haft råd til at blive boende alligevel, tor 28. feb blev det oplyst, at der var en gæld på 8OO0 kroner. En kreds al venner forsøgle at få folk til at tegne sig for andele å 100 kr. De skulle senere ombyttes med obligationer, som Skjoldborg forpligtede sig til al torrente og afdrage med 10% om året. Det lykkedes ikke, og 12.okt. lod han sig erklære fallit. Gælden var på ca kr. Sidst på året var der en tvangsauktion over ejendommen. Først blev Skjoldborgs møbler og bogsamling på ca. 12OO bind solgt, og derefter selve ejendommen. Husmændene forsøgte at købe den tilbage til Skjoldborg, men kunne ikke følge med ikapløbet.

5 Kreditorernes iver gav et pudsigt resultat. Om det skrev "Social Demokraten": "Det er ikke hver Dag, at Skifteretten bliver sat til at afgøre, hvad en Forlatters Produktion er værd. Dette skete imidlertid forleden Dag ved Amager Birk, hvor man har Johan Skjoldborgs Bo til Forvaltning. Digteren gik jo som bekendt, for nogen tid siden fallit. Kreditorerne lod alting beslaglægge, hvad der kunne tænkes at være al værdi. Der var ikke meget af rørlig Ejendom, men de ubønhørlige Kreditorer tog Rub og Stub - og beslaglagde også Opførelsesretten til Skjoldborgs dramatiske Produktion. Skjoldborg har jo ikke skrevet mange Stykker, og for en Del al disses Vedkommende var Opførelsesretten allerede solgt lør Skjoldborg gik failit. Men tilbage blev Skuespillet ldeale Magter" og Halvdelen af Opførelsesretten til "Mikkel Larsens Drenge". Den anden Halvdel ejes al en anden. Skifteretten skulde nu se at laa Opførelsesretten til disse to Stykker afsat til Fordel for Kreditorerne, og man indrykkede i den Anledning en højtidelig Bekendtgørelse i "Statstidende" - paa samme Maade som naar Løsøre eller Ejendomme stilles til Tvangsauktion. Mærkeligt nok indgik der kun et eneste Tilbud. Og dette lød oven i Købet kun på 50 Kr! Der afholdtes nu et Skifteretsmøde, hvor man skulde afgøre, om Skjoldborg kunde sælges til den Pris. Og Skifteretten kom til det Resultat, at dette Beløb måtte anses for at være passende. Man vedtog altsaa at sælge Oplørelsesretten for de 50 Kr. - men Forbavselsen var ikke ringe, da det viste sig, at Køberen var - Fru Skjoldborg! Det var hende, der havde indsendt Tilbudet, og Kreditorerne vil ikke kunne gøre lndsigelse, da Fru Skjoldborg har legtepagt med Særeje.' Da Skjoldborg og hustru i 1915 måtte forlade Dynæs, var de økonomisk helt nede, men de fik en aftale med forstander Klodskov på Kærehave Husmandsskole om, at Skjoldborg skulle være lærer der ved siden al forf attervirksomheden. Han havde samtidigt lået en aftale med Gyldendal om, at han kunne hæve 600O kr. om året i forfatterhonorar, mod at Gyldendal lik eneret til at udgive hans bøger. Skjoldborgs fik valget mellem at bo i de moderne lærerboliger eller i et gammelt bindingsværkshus med stråtag, og selvfølgelig valgte de bindingsværket.

6 Der blev indrettet en stue med pejs' langbord og last bænk, hvor Skioldborg sad lor bordenden. En al hans lærerkolleger, Elisius Johnsen, har beskrevet bænken: "Denne laste Bænk fortiener en nærmere Beskrivelse. Den var naturligvis lavet solidt med højt Rygstykke, der var inddelt i firkantede Felter, og paa hver af disse Felter var der et Maleri, malet al forskellige Kunstnere, naar de kom paa Besøg. Desuden var der en Frise Paa langs, hvorpaa der med sirlige Bogstaver var malet: "Kom hvil dig, og vær du min hædrede Gæst! Min dug ieg - den bedste dig breder". Skjoldborg blev på Kærehave itre år, og da han forlod den, var det for at llytte til Løgstør. Da det ikke var lykkedes for lor husmændene at købe Dynæs tilbage, ef ler købe en anden lille gård, begyndte en kreds af dem en indsamling til et digterhjem i Løgstør. Det er muligt at følge en del al slagets gang i bladet "Husmandshjemmet". Her står 7. jan den første opfordring til at være med i indsamlingen. Digterens fortjenester over for husmændene opregnes, og opfordringen er underskrevet af en mængde lremtrædende husmænd med formanden, Peder Langeland, i spidsen. lndsamlingen fortsatte i det første halvår al'1917, og den 2O-maj kunne P. Langeland meddele, at den var nået op på ca kr., men så begyndte kritikken. Der var nogle husmænd, der syntes, at deres surt tjente penge befandt sig bedre hos dem selv. "Husmandshjemmet" bringer en artikel fra "Horsens Venstreblad", hvor der bl.a. står: 'Saadan ræsonnerer Husmændene i Skanderborg Amt, og det synes vi, er saa udmærket og fornuftigt ræsonneret. Vil man følge deres Eksempel overalt, kan det maaske bidrage til at fierne Johan Skjoldborg fra den Piedestal, hvor han selv og hans Beundrere har anbragt ham, og anbringe ham en Smule nærmere Jorden. Skjoldborg har skrevet gode Bøger, nogle i alt Fald, og han har Krav paa den Paaskønnelse, enhver aandeligt arbejdende fortjener. Men en aandeligt arbejdende er de samme økonomiske Samfundslove undergivne som Haandens Arbeidere, de der siger: Ernær dig ved dit Arbejde! Der har været og er Aander i Danmark, der har fortjent større Paaskønnelse og faaet mindre end Skjoldborg. "Min Hakke, min Skovl og min SPade" er en smuk Sang, men den berettiger ikke sin Forfatter til at blive underholdt paa Nationens Bekostning". Nå, tilhængerne var i flertal, og der blev samlet nok ind til at bygge hædersboligen, som kunne indvies 18. nov Elisius Johnsen besøgte familien kort efter indflytningen: "l 1918 rejste Skjoldborg fra Kærehave for at tage Huser - som Husmændene havde skænket dem som Hædersgave - i Besiddelse. Det ligger paa en høj Bakke eller Skrænt lige uden for Løgstør. Da vi besøgte dem deroppe, lagde vi ikke alene Mærke til, at det var indrettet paa samme Maade som det, de havde boet i paa Kærehave, men vi følte ogsaa stærkt deres Glæde og Taknemlighed over at have deres eget Hjem lor Resten af Livet. Jeg ser endnu saa tydeligt, Skjoldborg staar ved Vinduet og ser ned over Løgstørs røde Tage og videre ud over Limfjorden til Hjemlandet. Ja, siger han, "Hannæsland er skønt at skue", og saa peger han ud og viser alt det meget, han kender fra Barndomslandet, der højt mod Nord."

7 Skioldborgs spisestue I den lørste opfordring til indsamling stod der: Skjoldborg har nu købt sig et lille Jordstykke ved Løgstør. I virkeligheden var det Louise, der fik Skøde på grunden- Det var også hende, der underskrev et oantebrev Då kr. til husmændene' irvor hun 'forpligter sig til at betale renterne. Johan måtte sandsynligvis ikke eje noget elter fallitten. Her boede så digteren til sin død. Han var rimeligt sikret økonomisk, men blev aldrig velhavende. Noget af forklaringen gav han selv i et interview ved fallitten:'ja' ser De, det er ikke mit Personlige Forbrug, der har giort mig til en gæhbåtynget Mand. Nu som lør er ieg glad, naar jeg har en Dram og en vindtør iet Fisk. Men jeg har - det vil jeg ikke nægte - været en dårlig økonom- og maåske ogsaa lidt lor tossegod i Pengesager. Deraf Miseren". Tiden i Løgsløt blev tilsyneladende sn god periode i forfatterskabet. Skioldborg skrev mindst lige så meget som før, romaner, fortællinger og skuespil. lalt 9 bind. Den sidste tid blev brugt til at skrive erindringer. 'Min Mindebog" udkom i to bind , og ved sin død i februar 1936 var han begyndt på det tredie bind. Han var aktiv til det sidste. -1-s!t:2/- f --, f)? /--'?;,tj /.j,t ' z'2 'tlkz e <e' -''" {,-.4ø -La* G4t*22,/=, E-t.-n=.4 t* 4Sr*# "4 ^ +/ *oa f7tu?aaa 2^--/ -'.*^ 4 a* ;1 tl a /-J, a-qa E. 1?a-1i ge,v tv.-a -a 4 -i--tq* y'-h/aa, *æ?tq ' ' t. l ', h y'-' z tl-z? th 'r*?sn y'.2 bl 4 & a...- i-* "*ti. L-+ -/.+r <a Za e,e & *u./ t* 4 e7, f l z-- 4 ^ /i--/r* 2 r':- Pt z-4 a,a-ra,ia y'* '/ ' *u z 4** ø4 n6 /?&t-4 r/j J '44 ' 't* * >?* ' -! '+. *- LL- </ * <4r-.'.,. 2' a

8 LØgstør Skibe: >>Edna<< - galease i Stillehavet Historien om loggeren >Edna<< fralggst4r, der nu sejler i Stillehavet, og om hvordan ideen til skibet blev til under et dramatisk forlis ved Australiens kyst afbent Mikkelsen Galeasen 'Edna", der i 1970'erne lå oplaqt i Kanalhavnen i Løgstør, sejler nu på de siorå have. Faktisk har 'Edna", som er amerikansk, de seneste år sejlet i Stillehavet med Hawaii, Tahiti og Kina som anløbspladser på rejser til og fra USA. Dermed er skibet tilbagei i deri del at vården, hvor den i sin tid blev til eller rettere hvor ejeren fik ideen til at købe skibet. Det var styrmand Ejnar Laurids Christensen, der i efteråret besluttede at købe eoet skib. oo det blev til "Edna", der var opkaldt eftei datter6n,"som blev jødt i Beslutningen blev taget efter et alvorligt forlis ved Australiens kyst, hvor motorskibet "Victoria. forliste. sliddet Skibet bliver familien levebrød gennem mange år. Faktisk var,edna* i 1970'erne blandt de akibe, der længst havde haft samme ejer. Ejnar Laurids Christensen sejler med "Edna" hem iit tgzg,, da han må_se sig "overhalet" af lastbiler i indenrigstrafikken. Der er ikke længere økonomi i et så lille skib, der lastede 170 tons, og endelig er det svært at skatfe kvaililiceret besætning til skibet, der skul. le konkunere med moderne coastere om folkene. Beslutningen blev at lægge skibet op i Kanalhavnen og afvente en køber, der ville betale en passende pris I I Logger,Edna" blev købt i torårel 1935 fra Holland, hvor det var bygget i Købet var blot et i rækken fra Holland til Danmark, idet mange selvejer-skippere købte sejl-loggere fra Holland. De var alle bygget 9o1n sejlskibe uden hjælpemotor og var bygget til liskeri i Nordsøen. Loggerne var bygget af stå, et materiale der først våhdt indpæ i d-en danske fiskerflåde i slutningen af 1950'erne. i øvrigt med hollandske nybygninger. Loggerne var et stor skridt for den danske kyst-flåde, som den gang næsten udelukkende beåtod af gamle træskibe. De havde alle små luger og lrange lastrum, hvor loggerne var store dg moderne med brede luger til nem arbejdsgang vid lastning og Iosning. Motor Straks efter købet blev "Edna" sat oå værft i Egernsund, hvor der bl.a. blev instalierbt en diesel-motor. Den var på 62 hk., og viste sig i øvrigt hurtigt at være for lilte. Allerede i 1937 bdv en 1D hk.-motor installeret om bord. 'Edna. er klar i den nye skikkelse. som fraotskib i efteråret og derefter skulle der arbejde!. bggeren >Edna< se her ved kajpladsen i Kmalhawer\ hvor det lå oplagt fra 1973 til 1978, da det blev rclgt. I $ I

9 I I Hq sq redna< i dm nuværende rkikkels som lær*jlskib i fart på de store håve. I 1986 vu galeæn i Shmghai for at lææ the til Vmcouvq i Cmeda I I Amerikaneren Det varede nogle år inden en køber kom og i de mellemliggende år er skipper Christensen beskæf- Fra stsmding ved Australien sæ E.L. Christmsm på dækket med m larckket slæbetross.og et ødelagt klyds. tiget med løbende vedligehold af skibet. lsommeren og efteråret 1978 blev skibet solgt til amerikaneren Brad lves, der fredag 8. decem-ber 1978 seiler fra Løgstør med "Edna". Første havn var Aaiborg, hvor en del reparationsarbejde udføres, inden turen gik til Lissabon i Portugal. Seilskib I foråret 1980 var Brad lves klar til at seile med "Edna., som navn fortsat er, ud på havene i en ny rolle. Skibet er genopstået som en hvid svane meå galease-rig og uden styrehus. I modsætning til så mange andre skibe fra hjemmefarten, er der ikke indrettet saloner under dæk til rige turister. Lastrummet er bibeholdt og der sejles hed last. D t er sker flere gqnge. Og det er lange rejser. "Edna" var i 1986 i Shanghai i Kina for aitætd the i kasser oq i baller. Lossehavnen var Vancouver i Canada, hvor sejlskibet med the fra Kina skulle anløbe som et led i festlighederne omkring verdensudstilling-en Expo 86. Sdnere var galease-n på rejse til Hawaii efter ædelt træ til USA.

10 Fra Australim ses her m.s. >Victoria< på strudq ved Backsuis Passage i dagme eftq 5. oktober Skibet løb op på srmder\ da en smdstom skjulte fymene ude i strædet. M.S. >Victoria< blev hunigt vrag, og besæmingm på 22 personer blev sejlet til Ewopa med en dmper fra det engelske Royal Mail Line. Styrmmd E.L. Christeroen, Lrgstør, vd blmdt besæmingen og se lige under mæten på skibet i hvidt tøj. De to biuedq fra Australien er lånt fia ckivet hos Dmpskibsselskabet Orient, der vd ejer af >Vic!oria<. Rederiets skibe og ukiv administreres nu af Dmpskibsselskabet 'Norden", hvor prokudst Jørgen Falkenstæn ha været Krejl til stor hjælp. Australien Galeasen 'Edna. blev købt etter en gru-opvækkende oplevelse, som Ejnar L. Christensen fortæller til Løgstør Avis i november Da var han netop kommet hjem efter forliset, der skete 5. oktober 1934 ved Backstairs Pæsage (Bagtrappe-passagen) under indsejling til Adelaide i Australien. E.L. Christensen var dengang styrmand på D/S Orients motorskibe,victoria*, der i en sandstorm strandede i pæsagen. Sandstormen skjulte fyret midt i passagen, hvorved skibet mistede orienteringen. Øde område De lørste dage var der endnu håb om bjærgning al skibet, der kun var seks år gammelt. Men efter nogle dage blæste en storm op, og skibet blev slået til vrag på kysten. Det stod kun 50 meter lra land, så alle blev bjærget i god behold. De måtte gå en del kilometer til nærmeste vej, hvorfra de kunne køres til Adelalde. Derfra blev besætningen på 22 personerl8. oktober sejlet med et engelsk skib til London, hvor de var fremme i slutningen af november. Hiemme til iul Til Løgstør Avis siger styrmand E. L. Christensen, at nu vil jeg ihvertfald holde jul hjemme, som svar på spørgsmålet hvad nu?. Det fortælles ligeledes, at styrmand Christensen netop har set sin datter. Hun er født efter at han sidst var hjemme, og at det va(z2månedlettøtl Den efterfølgende beslutning om al starte selv medførte, at Ejnar Laurids Chrlstensen blev den sidste selv-ejerskipper, der startede med bæe i Løgstør, der ellers havde stolte traditioner i søfar ten. En del af dette blev videreført af datteren Edna, der lik en maritim kaniere som telegrafist. Hun gik dog tidligt i land og er nu bosat i Finland.

11 Bal iæn Lokalhistorisk arkiv er kommet i besiddelse af nogle love for Løgstør borgerforening, som sammen med forhandlingsprolokollen giver et ganske interessant billede af forholdene i Løgstør forloo år siden. Foreningen blev startet i1883 på ruinerne al et tidligere forsøg på en håndværkerforening, og lovene er vedtaget samme år med reltelser i 1884 og Foreningens tormål er 'som Hovedregel, at danne et selskabeligt Foreningspunkt udenfor Hjemmet lor Foreningens Medlemmer." Foreningen vil dog også ved lejlighed blande sig i kommunale eller andre spørgsmål, samt samle borgernes stemmer om bestemte personer ved valg o.l. en tildels selvstændig Ansættelse, f. Ex. som Handelsbestyrer, Prokurist, Fuldmægtig eller lignende.' Det kunne have følgende virkning: Den 25.okt.1883 står der i protokollen, at "Forvalter Hansen, Holchasminde, ønsker sig optaget som fast medlem.'det gav anledning til diskussion om, hvad der skulle menes med'forvalter', lor hvis han ikke var bestyrer el.lign., så kunne han ikke optages. Det skulle undersøges. Aret efter, den 31.januar kunne man så læse, at 'Bestyrer Holch Hansen, Holchasminde', ved ballotationen var blevet optaget med 25 ja- og 3 nej-stemmer. Enur MEDLEMMERNE: "Foreningens Medlemmer ere dels faste dels extraordinære og disse sidste igjen dels dandsende dels kvindelige Medlemmer.' Logstor Borgerforening. l'u{teltrrr: fao (lenetulforsanlingø dev 26de /tptil le9i/. 23tle Åpril 1884 og llte Juni Nu skal man ikke tro at en mand, fordi han er borger i byen eller omegnen, uden videre kan blive medlem. Det er noget mere besværligt: "Som fast Medlem af Foreningen kan optages enhver fuldmyndig, uberygtet Mand i Løgslør eller Omegn, forsaavidt han er i selvstændig Stilling eller dog har f,ogstor, 'Irlhl los ll'lvord JdrgrnsDu, t$88,

12 For at blive optaget skulle et nyt medlem foreslås al et al de gamle medlemmer. Forslaget blev hængt op i mødelokalet i 8 dage, og en gang om måneden blev der stemt. Den nævnte "ballotation" var en hemmelig afstemning, hvor de medlemmer, der skulle stemme, var forsynet med 2 kugler, en hvid lor ja, og en sort lor nej. For at blive valgt skulle der være mindst 15 medlemmer tilstede, hvoral 2/3 skulle stemme ja. De extraordinære medlemmer var som nævnl delt ito: DANDSENDE MEDLEMMER. De dansende medlemmer skulle bare være fyldt 18 år og bo på egnen. (Myndig var man jo først, når man var lyldt 25 år). Her var det også mænd, det dreiede sig om. De havde adgang til foreningens fester og måtte medtage 1dame, men de havde ingen stemmeret i foreningen. Det var hovedsaglig kommisser og handelsbetjente og de blev optaget lor 1 år ad gangen. KVINDERNE. Hvis kvinder skulle være medlemmer, skulle de være enker eller ugifte i selvstændige stillinger. De var laste medlemmer, men skulle kun betale det halve i kontingenl, 6 kr. om året. Foreningens faste medlemmer og damer af deres husstand havde adgang til festerne uden særligt vederlag. Men som der står: 'Ethvert fast mandligt Medlem, som enten ikke har Damer i sin Husstand eller ikke ønsker at medtage nogen af de til hans Husstand hørende Damer, kan med Bestyrelsens Samtykke og uden Vederlag... medtage 1Dame". Vi kan kun gætte på, hvad Mutter derhjemme kunne bemærke, når Fatter kom hjem ud på de små timer, (baf lerne varede til kl. 4), elter at have afleveret sin baldame et andet sted! Foreningen beskæftigede sig mest med, hvem der kunne blive medlem, hvilke aviser og tidsskrifter, der burde være i mødelokalet, og hvad tiden iøvrigt skulle gå med. Det er fester og udflugter, og en sjælden gang, hvem man bør stemme på til valgene. lilmelclu lfetlleumer., dcr pailtrj iwlltc)rle sig. naa odtåges pra sitdriulig lllo&le, nrcn ere fri fur rt llet{le hr(lsk[dl,'ortnilgeus llste Jledhrrnru r,! I)d[)q' nf deres llusstald lnre Adgang til li.,turitigrus!'fstliglteder rnlex srrligl Vederlag, rridtagel r$r lrrstlrelsd[ al særligecirunde iiutler,\ulerltrirg ril 0i frdllgge ei $å&hut, Ethyert, f&\t nitrldligt ll{rllenl. som eutetr ikke brrr l)auel i sin Husstand rilcr ilkc rnsker rt ne(ltdge DogeD rl dt 1il bdrr llusstsrd Lorctrrl Dåuler. ku rnerl Besttrelstns sr.dlt)-kke eg nrieu Yerler'ltig (u(lctrfor de i S]utrrirgril åi f,)rrigc Srk. nmvute serlige Till*k1c1 nrerllagt I lran*. dtrker hi! lt nll(ltrge llcre I)rrrer.krr srr(l{!t skr' nred lt itjrelsers Sanrtykk tg irn0ri ri bitill(i rlfi,irstsorte eiltlag. lttr lixtcilrelsc oler l'orenirxrns lirir r){ rsttaorilirrrerl: lledlgnrull skrl lrr". r,l ll,rstlrrlsrrl ils til rxhrrr'iirl ligcc til l.)itrlsrl l,ijitji'niiliie i l'rrrnillels l,rtstslrrg. Mødeaktiviteten var stor, f.eks. i 1890, hvor der var 10 bestyrelsesmøder, 3 generalforsamlinger, 1 valgmøde og 3 ballotationer. Og så havde man endda aflyst den ordinære generalforsamling om sommersnl Den ene ekstraordinære generalforsamling drejede sig om, hvor sommerudflugten skulle gå hen. Hvem var så medlemmer af foreningen? lnitiativtagerne var læge Bergh, sagf. Nørgaard, Kbmd. P. Jensen, Vognfabrikant Lykke, murermester K. G. Knudsen, købmand A. Hdm og bager Jakobsen, 12

13 som blev valgt til den lørste bestyrelse med maler Tøttrup som suppleant. Det var den 26. april Den 29. april meddeler bager Jakobsen, at han meldte sig ud af foreningen, og Tøttrup kom så i bestyrelsen. Hvad Jakobsen er blevet sur over, er ikke til at se. lhvertfald blev han genindmeldt den 24- november ved en ballotation med 13 stemmer mod 2. I 1885 gik sommerturen til Nykøbing M. med dampskibet "Aalborg's ordinære søndagstur til Thisted. Hjem samme dag. lalt 200 kr. Salling Musik skulle have 50 kr. + 2 kr. for at tage 'Den store Tromme' med. Ved sommergeneralforsamlingen var der mødt 2 (to) personer ialt, inklusive bestyrelsenl Borgerforeningen lejede lokaler hos gæstgiver Christensen "Hotel Phønix" for 2OO kr- om året. Der skulle være et oplyst og opvarmet lokale to aftener om ugen til kl. 11. For de samme penge skulle salen stilles til rådighed, når foreningen ønskede det. Som nævnt var foreningen en slags efterfølger for håndværkerforeningen, som var startet i 1862 Efterhånden var der kommet så mange ikke-håndværkere i foreningen, at det blev betænkeligt, og da der så begyndte at komme kvinder, var målet fuldt. Foreningen blev opløst, og efterfulgt al borgerforeningen, mens en helt ny håndværkerforening blev dannet. Borgerloreningen vedtog, at man ikke ville modtage ejendelene fra den gamle forening. De kom på auktion, og kassereren fik bemyndigelse til at byde på det store bogskab, men ikke over 25 kr. Skabet endte hos håndværkerforeningen og derfra kom det til det nystartede folkebibliotek elter Her var det endnu omkring 1960, hvor det rummede en del af børnebøgerne. Allerede det første år blev der arrangeret julebal med fællesspisning. Prisen pr. par var 3.50 kr., nemlig 2 kr. for herrer og 1.50 for damer. Købmd. P.Jensen blev balinspektør og Salling Musikkorps skulle spille. Købmd. P.Jensen AVISER OG TIDSSKRIFTER Der blev fra starten anskaffet 4 dagblade og 4 tidsskrifter, men det er interessant at følge, hvad det var man læste. Det er ikke overraskende, at aviserne var al borgerligt indhold. (Der fandtes i starten ikke meget andet). lnteressen skifter mellem Berlingske, Nationaltidende, som ind imellem hed Dagens Nyheder, og lokalestiftstidender fra Aalborg eller VF borg. t3

14 F.eks. blev Dagens Nyheder og Aalborg Stiltstidende opsagt pr.'1. jan. 1886, og erstattet med Viborg Stiftstidende og det nye blad Politiken. Det sidste holdt kun et halvt år, mens Viborg-bladet holdt et helt. Når året var omme, kom alle de gamle aviser På auktion, og kunne indbringe en 5-6 kr. Tidsskrifterne var bl.a. lllustreret Tidende og flere humoristblade, som f.eks. Punch. Senere begyndte foreningen dog på en mere lødig bogsamling. Det var efterhånden gået tilbage lor hotel "Phønix", så omkring nytår 1888,/89 indledte foreningen forhandlinger med værten på "Hotel du Nord', Seirup, om at flytte over til ham. Det ville kræve, at hotellet fik en ny, tidssvarende festsal. Forhandlingerne endte med, at borgerforeningen d. 1. maj '1889 flyttede de fire huse mod øst. Bestyrelsen satsede også på lorskellige former lor underholdning. Den 28. okt ville den have skuespiller Edv. Jensen og hustru til at give en forestilling, hvis de kunne fås for højst 50 kr. Det måtte helst ikke blive lor dyrt, for kassebeholdningen var på kun 2.60 kr., og bestyrelsen havde forpligtet sig til at betale et evt. underskud. Først flere måneder senere står der noget om det i protokollen, men tallene er udeladt. Bestyrelsen blev ihvertfald siddende. I 1893 måtte foreningen have en ny lejekontrakt, for Seirup havde solgt hotellet til Købmd. P. Jensen. Det skete den '13. maj. lnden sagen nåede at blive behandlet, døde Seirup kun 42 år gammel. P. Jensen var medstifter al foreningen, som på det tidspunkt må have haft ca.50 medlemmer. Det nævnes ingen steder, men antydes al nogle afstemningsresultater.. 'db '<; 't,1 Bal i den borgerlige.

15 Det blev også almindeligt at lave en aftenunderholdning, som fra begyndelsen al 9O-erne også omfattede en dilettantkomedie. De stakkels skuespif lere fik ikke meget tid til at indstudere deres roller, f.eks. vedtog bestyrelsen den 19. nov at indstudere to stykker:'om forladelse' og "Sagt op'. De skulle opløres 8. decemberl I virkeligheden fik de bedre tid, da forestillingen måtte aflyses. 'Da imidlertid paa Grund af indtrulfet betydeligt Højvande ikke blot Hotel du Nords Køkken var blevet ubrugeligt, saa Værten ikke saa sig i Stand til at servere, men desuden Adgangen til Hotellet var i høj Grad besværlig, udsattes Forestillingen indtil videre. I Anledning af en Henvendelse lra en Komite til lndsamling af Bidrag til Fordel for de ved Oversvømmelsen fattige Vandlidte om at benytte Forestillingen til lndtægt for disse, vedtoges det at indkalde en extraordinær Generalforsamling til Onsdagen d. 11. ds. Kl 6 3/4 lor nærmere at tage Bestemmelse om Sagen'. Det blev vedtaget at overdrage komedien til komiteen. Gennem hele perioden er det påfaldende, hvor kort et varsel der tit var til at indkalde generalforsamlinger. Her var det altså to dage. Foruden generalforsamlinger var årets faste punkter: Julebal, fastelavnsløjer, sommerudflugt og aftenunderholdning om efteråret. Da Løgstør gik over til købstadstatus , ville borgerforeningen fejre begivenheden sammsn med et par andre foreninger, og protokollen nævner, at de stikker 25 kr. i foretagendet, Forsvarsbrødrene 20 kr. og Sømandsforeningen 10 kr. For disse penge skulle der serveres punch, når fakkeltoget kl. 12 var slut. Den 2. januar kunne man læse, at det var "forløbet særdeles godt" Protokollen slutter med en notits fra et bestyrelsesmøde 24. jan. 1903: "Der forhandledes om at afholde et Bal den15/2 (Komedie og muligvis Folkedansere).' Både borger- og håndværkerforeningerne fortsatte deres tinærebe indtil de for ikke så mange år siden igen blev slået sammen. a -W Udsiot over byen ca.19oo. I5

16 I Da ingeniør H.Lauridsen d.2. okt.1910 forlod Lø9slør tor at llyite iil Esbjerg, var der mødt en større alskedskomile. Lauridsen tog et billede lra kupevinduet. Del viser tra v.: l.kaptajn Nielsen (VBV), 2.ukendt, S.apoteker Andersen, 4. fru Maltesen, S.manulakturhdl. Dons Fabriciue, 6.Marie, datter a{ apotekeren, 7. Sv.Støckel, 8.Købmd. P.Kold. 9. Garlner Maltesen, 10. murerm.k.c.knudsen, 11.Dr.Kjeldgaard. De to piger foran var Ella Knudsen og Martine Lo - rensen. Billedet er plettet i overtladen. l6

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Mao var død. Den såkaldte firebanden med bla. Maos enke var netop blevet styrtet, og Kina havde åbnet døren på klem for turismen.

Mao var død. Den såkaldte firebanden med bla. Maos enke var netop blevet styrtet, og Kina havde åbnet døren på klem for turismen. 1978 Kina: Mao var død. Den såkaldte firebanden med bla. Maos enke var netop blevet styrtet, og Kina havde åbnet døren på klem for turismen. Venskabsforeningen Danmark - Kina havde dog allerede gennem

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2016-2017 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo,

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere