KREJL. &r+æ I ...L_. Io, ÅRGANG NR, L SEPTEI"EER I-o80, .tt*.. < Kommentar...s. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. &r+æ I ...L_. Io, ÅRGANG NR, L SEPTEI"EER I-o80, .tt*.. < Kommentar...s. 2"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN Io, ÅRGANG NR, L SEPTEI"EER I-o80, i...l_ &r+æ I.tt*.. < $.., I NDHOLD: Kommentar...s. 2 Da Skjoldborg gik fal lit...s. 3 rrednatr - galease i Stillehavet. Af Bent Mi kke.l sen,.. s. I Bal i den borgerlige..-.,,.s.11 Fanvel på banegården,...,..s. 16

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - novembet lebruar og april. Omlang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekepedition: Ballee boghandel, Ø6terbrogade, 9670 Løgstør. Poslgiro; Årsabonnement:40 kr. lssn o.t Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. Kære lagser! Hermed tager vi hul på KREJLs 10, årgang, og samtid ig bevæger vi os lorsigtigt ind i compuler-a!deren. KREJL har,o aliid været sidst med det tørste, Anledningen iil Skjoldborg-artiklen på side 3 er, at arkivei skulle levere stof til en bog om Johan Skjoldborg at lorfatteren Knud Sørensen. Den kommer her til efterå!'et. Læg rnebrke til den! Men der faldi altså nogle smuler at til os. (Dog ikke skrever af Knud Sørensen). løvrigt ser det ud til, at vi endnu en gang skal iii ai sætie oplagei i vejret. Stadigvaz( ftur1 40kru Selv den højeste oplysning er borte mellem kl.1 og kl.6 DER ER NEI"ILIG RIFT OM KREJL. Forsidebilledet viser loggeren Frederik.Edna. mena den var oplagt i den Syvendes kanal. Den lå omtren t ud tor roklubben fra Se artikel 5. 8

3 Da Skjoldborg gik fallit Da Johan Skjoldborg havde skrevet sine første noveller og romaner, og ikke mindst husmandssangene, lik han efterhånden betegnelsen: Husmændenes digter. Han havde ptøvel at være sømand og rcgler lq at kunne give et realistisk billede af forholdene, og i 1907 mente han, at han også skulle prøve at være husmand. Det skriver Jens Clausen om isin bog: "Dynæs": Under en Sejltur paa Julsø var Forfatterne Edvard Egeberg og Johan Skjoldborg blevet overrasket af et meget slemt Uvejr, saa de nødtvungent maatte gaa i Land paa Smedieodde. KnaPt havde de laaet sig orienteret en Smule, før Johan Skjoldborg sagde, at det var et deiligt Sted, og at han troede, at han vilde købe det. Da de søgte Husly hos Anders Rasmussen, fandt de ham liggende til Sengs. Det viste sig, at han godt vilde sælge Stedet. Han var lor gammel og lor lidt rask til at kunne passe Sagerne ret meget leengere, sagde han. Og mens Uvejret drev over, blev der handlet i Huset. Da en Time var gaaet, var Aftalen sluttet. For godt TOOO Kr. havde Johan Skjoldborg købt et fredeligt Digterhjem, yndigt beliggende i en kraftig jydsk Natur. Det var et Spil af Skæbnen, at han havnede paa Dynæs." Noget stille hjem blev det nu ikke ide syv år, Skjoldborg boede på Dynæs. Ud over alle de mennesker, der besøgte ham privat, kom der i tusindvis til de berømte Dynæsmøder, som han arrangerede.

4 Møderne var som regel l.søndag i juli, og i 1910 var der mødt 500 mennesker. Mødet blev beskrevet som en vellykket fest, der fortalte lige meget om ægteparret Skjoldborgs gæstfrihed, om naturskønheden på Dynæs og om husmændenes organisation. Tilslutningen til møderne steg stærkt, og den kulminerede i mødet 1913, hvor der mødte omkring 2O.OOO mennesker. Ved mødet var der både musik og korsang, en operasanger og hele fem talere. Foruden Skjoldborg selv var det bl.a. Martin Andersen Nexø. Skjoldborg arrangerede det hele, og skaffede de optrædende for egen regning. Selv om der blev opkrævet en beskeden entre, skulle han være heldig, hvis der ikke blev underskud. Mødet i 1913 var det sidste, som familien Skjoldborg var med til, for han forstod, at han ikke kunne få råd til at blive boende, hvis møderne skulle lortsætte. Han kunne ikke tænke sig at skulle lukke døren for alle de, der ville besøge ham, så han valgte at flytte. Han havde nok heller ikke haft råd til at blive boende alligevel, tor 28. feb blev det oplyst, at der var en gæld på 8OO0 kroner. En kreds al venner forsøgle at få folk til at tegne sig for andele å 100 kr. De skulle senere ombyttes med obligationer, som Skjoldborg forpligtede sig til al torrente og afdrage med 10% om året. Det lykkedes ikke, og 12.okt. lod han sig erklære fallit. Gælden var på ca kr. Sidst på året var der en tvangsauktion over ejendommen. Først blev Skjoldborgs møbler og bogsamling på ca. 12OO bind solgt, og derefter selve ejendommen. Husmændene forsøgte at købe den tilbage til Skjoldborg, men kunne ikke følge med ikapløbet.

5 Kreditorernes iver gav et pudsigt resultat. Om det skrev "Social Demokraten": "Det er ikke hver Dag, at Skifteretten bliver sat til at afgøre, hvad en Forlatters Produktion er værd. Dette skete imidlertid forleden Dag ved Amager Birk, hvor man har Johan Skjoldborgs Bo til Forvaltning. Digteren gik jo som bekendt, for nogen tid siden fallit. Kreditorerne lod alting beslaglægge, hvad der kunne tænkes at være al værdi. Der var ikke meget af rørlig Ejendom, men de ubønhørlige Kreditorer tog Rub og Stub - og beslaglagde også Opførelsesretten til Skjoldborgs dramatiske Produktion. Skjoldborg har jo ikke skrevet mange Stykker, og for en Del al disses Vedkommende var Opførelsesretten allerede solgt lør Skjoldborg gik failit. Men tilbage blev Skuespillet ldeale Magter" og Halvdelen af Opførelsesretten til "Mikkel Larsens Drenge". Den anden Halvdel ejes al en anden. Skifteretten skulde nu se at laa Opførelsesretten til disse to Stykker afsat til Fordel for Kreditorerne, og man indrykkede i den Anledning en højtidelig Bekendtgørelse i "Statstidende" - paa samme Maade som naar Løsøre eller Ejendomme stilles til Tvangsauktion. Mærkeligt nok indgik der kun et eneste Tilbud. Og dette lød oven i Købet kun på 50 Kr! Der afholdtes nu et Skifteretsmøde, hvor man skulde afgøre, om Skjoldborg kunde sælges til den Pris. Og Skifteretten kom til det Resultat, at dette Beløb måtte anses for at være passende. Man vedtog altsaa at sælge Oplørelsesretten for de 50 Kr. - men Forbavselsen var ikke ringe, da det viste sig, at Køberen var - Fru Skjoldborg! Det var hende, der havde indsendt Tilbudet, og Kreditorerne vil ikke kunne gøre lndsigelse, da Fru Skjoldborg har legtepagt med Særeje.' Da Skjoldborg og hustru i 1915 måtte forlade Dynæs, var de økonomisk helt nede, men de fik en aftale med forstander Klodskov på Kærehave Husmandsskole om, at Skjoldborg skulle være lærer der ved siden al forf attervirksomheden. Han havde samtidigt lået en aftale med Gyldendal om, at han kunne hæve 600O kr. om året i forfatterhonorar, mod at Gyldendal lik eneret til at udgive hans bøger. Skjoldborgs fik valget mellem at bo i de moderne lærerboliger eller i et gammelt bindingsværkshus med stråtag, og selvfølgelig valgte de bindingsværket.

6 Der blev indrettet en stue med pejs' langbord og last bænk, hvor Skioldborg sad lor bordenden. En al hans lærerkolleger, Elisius Johnsen, har beskrevet bænken: "Denne laste Bænk fortiener en nærmere Beskrivelse. Den var naturligvis lavet solidt med højt Rygstykke, der var inddelt i firkantede Felter, og paa hver af disse Felter var der et Maleri, malet al forskellige Kunstnere, naar de kom paa Besøg. Desuden var der en Frise Paa langs, hvorpaa der med sirlige Bogstaver var malet: "Kom hvil dig, og vær du min hædrede Gæst! Min dug ieg - den bedste dig breder". Skjoldborg blev på Kærehave itre år, og da han forlod den, var det for at llytte til Løgstør. Da det ikke var lykkedes for lor husmændene at købe Dynæs tilbage, ef ler købe en anden lille gård, begyndte en kreds af dem en indsamling til et digterhjem i Løgstør. Det er muligt at følge en del al slagets gang i bladet "Husmandshjemmet". Her står 7. jan den første opfordring til at være med i indsamlingen. Digterens fortjenester over for husmændene opregnes, og opfordringen er underskrevet af en mængde lremtrædende husmænd med formanden, Peder Langeland, i spidsen. lndsamlingen fortsatte i det første halvår al'1917, og den 2O-maj kunne P. Langeland meddele, at den var nået op på ca kr., men så begyndte kritikken. Der var nogle husmænd, der syntes, at deres surt tjente penge befandt sig bedre hos dem selv. "Husmandshjemmet" bringer en artikel fra "Horsens Venstreblad", hvor der bl.a. står: 'Saadan ræsonnerer Husmændene i Skanderborg Amt, og det synes vi, er saa udmærket og fornuftigt ræsonneret. Vil man følge deres Eksempel overalt, kan det maaske bidrage til at fierne Johan Skjoldborg fra den Piedestal, hvor han selv og hans Beundrere har anbragt ham, og anbringe ham en Smule nærmere Jorden. Skjoldborg har skrevet gode Bøger, nogle i alt Fald, og han har Krav paa den Paaskønnelse, enhver aandeligt arbejdende fortjener. Men en aandeligt arbejdende er de samme økonomiske Samfundslove undergivne som Haandens Arbeidere, de der siger: Ernær dig ved dit Arbejde! Der har været og er Aander i Danmark, der har fortjent større Paaskønnelse og faaet mindre end Skjoldborg. "Min Hakke, min Skovl og min SPade" er en smuk Sang, men den berettiger ikke sin Forfatter til at blive underholdt paa Nationens Bekostning". Nå, tilhængerne var i flertal, og der blev samlet nok ind til at bygge hædersboligen, som kunne indvies 18. nov Elisius Johnsen besøgte familien kort efter indflytningen: "l 1918 rejste Skjoldborg fra Kærehave for at tage Huser - som Husmændene havde skænket dem som Hædersgave - i Besiddelse. Det ligger paa en høj Bakke eller Skrænt lige uden for Løgstør. Da vi besøgte dem deroppe, lagde vi ikke alene Mærke til, at det var indrettet paa samme Maade som det, de havde boet i paa Kærehave, men vi følte ogsaa stærkt deres Glæde og Taknemlighed over at have deres eget Hjem lor Resten af Livet. Jeg ser endnu saa tydeligt, Skjoldborg staar ved Vinduet og ser ned over Løgstørs røde Tage og videre ud over Limfjorden til Hjemlandet. Ja, siger han, "Hannæsland er skønt at skue", og saa peger han ud og viser alt det meget, han kender fra Barndomslandet, der højt mod Nord."

7 Skioldborgs spisestue I den lørste opfordring til indsamling stod der: Skjoldborg har nu købt sig et lille Jordstykke ved Løgstør. I virkeligheden var det Louise, der fik Skøde på grunden- Det var også hende, der underskrev et oantebrev Då kr. til husmændene' irvor hun 'forpligter sig til at betale renterne. Johan måtte sandsynligvis ikke eje noget elter fallitten. Her boede så digteren til sin død. Han var rimeligt sikret økonomisk, men blev aldrig velhavende. Noget af forklaringen gav han selv i et interview ved fallitten:'ja' ser De, det er ikke mit Personlige Forbrug, der har giort mig til en gæhbåtynget Mand. Nu som lør er ieg glad, naar jeg har en Dram og en vindtør iet Fisk. Men jeg har - det vil jeg ikke nægte - været en dårlig økonom- og maåske ogsaa lidt lor tossegod i Pengesager. Deraf Miseren". Tiden i Løgsløt blev tilsyneladende sn god periode i forfatterskabet. Skioldborg skrev mindst lige så meget som før, romaner, fortællinger og skuespil. lalt 9 bind. Den sidste tid blev brugt til at skrive erindringer. 'Min Mindebog" udkom i to bind , og ved sin død i februar 1936 var han begyndt på det tredie bind. Han var aktiv til det sidste. -1-s!t:2/- f --, f)? /--'?;,tj /.j,t ' z'2 'tlkz e <e' -''" {,-.4ø -La* G4t*22,/=, E-t.-n=.4 t* 4Sr*# "4 ^ +/ *oa f7tu?aaa 2^--/ -'.*^ 4 a* ;1 tl a /-J, a-qa E. 1?a-1i ge,v tv.-a -a 4 -i--tq* y'-h/aa, *æ?tq ' ' t. l ', h y'-' z tl-z? th 'r*?sn y'.2 bl 4 & a...- i-* "*ti. L-+ -/.+r <a Za e,e & *u./ t* 4 e7, f l z-- 4 ^ /i--/r* 2 r':- Pt z-4 a,a-ra,ia y'* '/ ' *u z 4** ø4 n6 /?&t-4 r/j J '44 ' 't* * >?* ' -! '+. *- LL- </ * <4r-.'.,. 2' a

8 LØgstør Skibe: >>Edna<< - galease i Stillehavet Historien om loggeren >Edna<< fralggst4r, der nu sejler i Stillehavet, og om hvordan ideen til skibet blev til under et dramatisk forlis ved Australiens kyst afbent Mikkelsen Galeasen 'Edna", der i 1970'erne lå oplaqt i Kanalhavnen i Løgstør, sejler nu på de siorå have. Faktisk har 'Edna", som er amerikansk, de seneste år sejlet i Stillehavet med Hawaii, Tahiti og Kina som anløbspladser på rejser til og fra USA. Dermed er skibet tilbagei i deri del at vården, hvor den i sin tid blev til eller rettere hvor ejeren fik ideen til at købe skibet. Det var styrmand Ejnar Laurids Christensen, der i efteråret besluttede at købe eoet skib. oo det blev til "Edna", der var opkaldt eftei datter6n,"som blev jødt i Beslutningen blev taget efter et alvorligt forlis ved Australiens kyst, hvor motorskibet "Victoria. forliste. sliddet Skibet bliver familien levebrød gennem mange år. Faktisk var,edna* i 1970'erne blandt de akibe, der længst havde haft samme ejer. Ejnar Laurids Christensen sejler med "Edna" hem iit tgzg,, da han må_se sig "overhalet" af lastbiler i indenrigstrafikken. Der er ikke længere økonomi i et så lille skib, der lastede 170 tons, og endelig er det svært at skatfe kvaililiceret besætning til skibet, der skul. le konkunere med moderne coastere om folkene. Beslutningen blev at lægge skibet op i Kanalhavnen og afvente en køber, der ville betale en passende pris I I Logger,Edna" blev købt i torårel 1935 fra Holland, hvor det var bygget i Købet var blot et i rækken fra Holland til Danmark, idet mange selvejer-skippere købte sejl-loggere fra Holland. De var alle bygget 9o1n sejlskibe uden hjælpemotor og var bygget til liskeri i Nordsøen. Loggerne var bygget af stå, et materiale der først våhdt indpæ i d-en danske fiskerflåde i slutningen af 1950'erne. i øvrigt med hollandske nybygninger. Loggerne var et stor skridt for den danske kyst-flåde, som den gang næsten udelukkende beåtod af gamle træskibe. De havde alle små luger og lrange lastrum, hvor loggerne var store dg moderne med brede luger til nem arbejdsgang vid lastning og Iosning. Motor Straks efter købet blev "Edna" sat oå værft i Egernsund, hvor der bl.a. blev instalierbt en diesel-motor. Den var på 62 hk., og viste sig i øvrigt hurtigt at være for lilte. Allerede i 1937 bdv en 1D hk.-motor installeret om bord. 'Edna. er klar i den nye skikkelse. som fraotskib i efteråret og derefter skulle der arbejde!. bggeren >Edna< se her ved kajpladsen i Kmalhawer\ hvor det lå oplagt fra 1973 til 1978, da det blev rclgt. I $ I

9 I I Hq sq redna< i dm nuværende rkikkels som lær*jlskib i fart på de store håve. I 1986 vu galeæn i Shmghai for at lææ the til Vmcouvq i Cmeda I I Amerikaneren Det varede nogle år inden en køber kom og i de mellemliggende år er skipper Christensen beskæf- Fra stsmding ved Australien sæ E.L. Christmsm på dækket med m larckket slæbetross.og et ødelagt klyds. tiget med løbende vedligehold af skibet. lsommeren og efteråret 1978 blev skibet solgt til amerikaneren Brad lves, der fredag 8. decem-ber 1978 seiler fra Løgstør med "Edna". Første havn var Aaiborg, hvor en del reparationsarbejde udføres, inden turen gik til Lissabon i Portugal. Seilskib I foråret 1980 var Brad lves klar til at seile med "Edna., som navn fortsat er, ud på havene i en ny rolle. Skibet er genopstået som en hvid svane meå galease-rig og uden styrehus. I modsætning til så mange andre skibe fra hjemmefarten, er der ikke indrettet saloner under dæk til rige turister. Lastrummet er bibeholdt og der sejles hed last. D t er sker flere gqnge. Og det er lange rejser. "Edna" var i 1986 i Shanghai i Kina for aitætd the i kasser oq i baller. Lossehavnen var Vancouver i Canada, hvor sejlskibet med the fra Kina skulle anløbe som et led i festlighederne omkring verdensudstilling-en Expo 86. Sdnere var galease-n på rejse til Hawaii efter ædelt træ til USA.

10 Fra Australim ses her m.s. >Victoria< på strudq ved Backsuis Passage i dagme eftq 5. oktober Skibet løb op på srmder\ da en smdstom skjulte fymene ude i strædet. M.S. >Victoria< blev hunigt vrag, og besæmingm på 22 personer blev sejlet til Ewopa med en dmper fra det engelske Royal Mail Line. Styrmmd E.L. Christeroen, Lrgstør, vd blmdt besæmingen og se lige under mæten på skibet i hvidt tøj. De to biuedq fra Australien er lånt fia ckivet hos Dmpskibsselskabet Orient, der vd ejer af >Vic!oria<. Rederiets skibe og ukiv administreres nu af Dmpskibsselskabet 'Norden", hvor prokudst Jørgen Falkenstæn ha været Krejl til stor hjælp. Australien Galeasen 'Edna. blev købt etter en gru-opvækkende oplevelse, som Ejnar L. Christensen fortæller til Løgstør Avis i november Da var han netop kommet hjem efter forliset, der skete 5. oktober 1934 ved Backstairs Pæsage (Bagtrappe-passagen) under indsejling til Adelaide i Australien. E.L. Christensen var dengang styrmand på D/S Orients motorskibe,victoria*, der i en sandstorm strandede i pæsagen. Sandstormen skjulte fyret midt i passagen, hvorved skibet mistede orienteringen. Øde område De lørste dage var der endnu håb om bjærgning al skibet, der kun var seks år gammelt. Men efter nogle dage blæste en storm op, og skibet blev slået til vrag på kysten. Det stod kun 50 meter lra land, så alle blev bjærget i god behold. De måtte gå en del kilometer til nærmeste vej, hvorfra de kunne køres til Adelalde. Derfra blev besætningen på 22 personerl8. oktober sejlet med et engelsk skib til London, hvor de var fremme i slutningen af november. Hiemme til iul Til Løgstør Avis siger styrmand E. L. Christensen, at nu vil jeg ihvertfald holde jul hjemme, som svar på spørgsmålet hvad nu?. Det fortælles ligeledes, at styrmand Christensen netop har set sin datter. Hun er født efter at han sidst var hjemme, og at det va(z2månedlettøtl Den efterfølgende beslutning om al starte selv medførte, at Ejnar Laurids Chrlstensen blev den sidste selv-ejerskipper, der startede med bæe i Løgstør, der ellers havde stolte traditioner i søfar ten. En del af dette blev videreført af datteren Edna, der lik en maritim kaniere som telegrafist. Hun gik dog tidligt i land og er nu bosat i Finland.

11 Bal iæn Lokalhistorisk arkiv er kommet i besiddelse af nogle love for Løgstør borgerforening, som sammen med forhandlingsprolokollen giver et ganske interessant billede af forholdene i Løgstør forloo år siden. Foreningen blev startet i1883 på ruinerne al et tidligere forsøg på en håndværkerforening, og lovene er vedtaget samme år med reltelser i 1884 og Foreningens tormål er 'som Hovedregel, at danne et selskabeligt Foreningspunkt udenfor Hjemmet lor Foreningens Medlemmer." Foreningen vil dog også ved lejlighed blande sig i kommunale eller andre spørgsmål, samt samle borgernes stemmer om bestemte personer ved valg o.l. en tildels selvstændig Ansættelse, f. Ex. som Handelsbestyrer, Prokurist, Fuldmægtig eller lignende.' Det kunne have følgende virkning: Den 25.okt.1883 står der i protokollen, at "Forvalter Hansen, Holchasminde, ønsker sig optaget som fast medlem.'det gav anledning til diskussion om, hvad der skulle menes med'forvalter', lor hvis han ikke var bestyrer el.lign., så kunne han ikke optages. Det skulle undersøges. Aret efter, den 31.januar kunne man så læse, at 'Bestyrer Holch Hansen, Holchasminde', ved ballotationen var blevet optaget med 25 ja- og 3 nej-stemmer. Enur MEDLEMMERNE: "Foreningens Medlemmer ere dels faste dels extraordinære og disse sidste igjen dels dandsende dels kvindelige Medlemmer.' Logstor Borgerforening. l'u{teltrrr: fao (lenetulforsanlingø dev 26de /tptil le9i/. 23tle Åpril 1884 og llte Juni Nu skal man ikke tro at en mand, fordi han er borger i byen eller omegnen, uden videre kan blive medlem. Det er noget mere besværligt: "Som fast Medlem af Foreningen kan optages enhver fuldmyndig, uberygtet Mand i Løgslør eller Omegn, forsaavidt han er i selvstændig Stilling eller dog har f,ogstor, 'Irlhl los ll'lvord JdrgrnsDu, t$88,

12 For at blive optaget skulle et nyt medlem foreslås al et al de gamle medlemmer. Forslaget blev hængt op i mødelokalet i 8 dage, og en gang om måneden blev der stemt. Den nævnte "ballotation" var en hemmelig afstemning, hvor de medlemmer, der skulle stemme, var forsynet med 2 kugler, en hvid lor ja, og en sort lor nej. For at blive valgt skulle der være mindst 15 medlemmer tilstede, hvoral 2/3 skulle stemme ja. De extraordinære medlemmer var som nævnl delt ito: DANDSENDE MEDLEMMER. De dansende medlemmer skulle bare være fyldt 18 år og bo på egnen. (Myndig var man jo først, når man var lyldt 25 år). Her var det også mænd, det dreiede sig om. De havde adgang til foreningens fester og måtte medtage 1dame, men de havde ingen stemmeret i foreningen. Det var hovedsaglig kommisser og handelsbetjente og de blev optaget lor 1 år ad gangen. KVINDERNE. Hvis kvinder skulle være medlemmer, skulle de være enker eller ugifte i selvstændige stillinger. De var laste medlemmer, men skulle kun betale det halve i kontingenl, 6 kr. om året. Foreningens faste medlemmer og damer af deres husstand havde adgang til festerne uden særligt vederlag. Men som der står: 'Ethvert fast mandligt Medlem, som enten ikke har Damer i sin Husstand eller ikke ønsker at medtage nogen af de til hans Husstand hørende Damer, kan med Bestyrelsens Samtykke og uden Vederlag... medtage 1Dame". Vi kan kun gætte på, hvad Mutter derhjemme kunne bemærke, når Fatter kom hjem ud på de små timer, (baf lerne varede til kl. 4), elter at have afleveret sin baldame et andet sted! Foreningen beskæftigede sig mest med, hvem der kunne blive medlem, hvilke aviser og tidsskrifter, der burde være i mødelokalet, og hvad tiden iøvrigt skulle gå med. Det er fester og udflugter, og en sjælden gang, hvem man bør stemme på til valgene. lilmelclu lfetlleumer., dcr pailtrj iwlltc)rle sig. naa odtåges pra sitdriulig lllo&le, nrcn ere fri fur rt llet{le hr(lsk[dl,'ortnilgeus llste Jledhrrnru r,! I)d[)q' nf deres llusstald lnre Adgang til li.,turitigrus!'fstliglteder rnlex srrligl Vederlag, rridtagel r$r lrrstlrelsd[ al særligecirunde iiutler,\ulerltrirg ril 0i frdllgge ei $å&hut, Ethyert, f&\t nitrldligt ll{rllenl. som eutetr ikke brrr l)auel i sin Husstand rilcr ilkc rnsker rt ne(ltdge DogeD rl dt 1il bdrr llusstsrd Lorctrrl Dåuler. ku rnerl Besttrelstns sr.dlt)-kke eg nrieu Yerler'ltig (u(lctrfor de i S]utrrirgril åi f,)rrigc Srk. nmvute serlige Till*k1c1 nrerllagt I lran*. dtrker hi! lt nll(ltrge llcre I)rrrer.krr srr(l{!t skr' nred lt itjrelsers Sanrtykk tg irn0ri ri bitill(i rlfi,irstsorte eiltlag. lttr lixtcilrelsc oler l'orenirxrns lirir r){ rsttaorilirrrerl: lledlgnrull skrl lrr". r,l ll,rstlrrlsrrl ils til rxhrrr'iirl ligcc til l.)itrlsrl l,ijitji'niiliie i l'rrrnillels l,rtstslrrg. Mødeaktiviteten var stor, f.eks. i 1890, hvor der var 10 bestyrelsesmøder, 3 generalforsamlinger, 1 valgmøde og 3 ballotationer. Og så havde man endda aflyst den ordinære generalforsamling om sommersnl Den ene ekstraordinære generalforsamling drejede sig om, hvor sommerudflugten skulle gå hen. Hvem var så medlemmer af foreningen? lnitiativtagerne var læge Bergh, sagf. Nørgaard, Kbmd. P. Jensen, Vognfabrikant Lykke, murermester K. G. Knudsen, købmand A. Hdm og bager Jakobsen, 12

13 som blev valgt til den lørste bestyrelse med maler Tøttrup som suppleant. Det var den 26. april Den 29. april meddeler bager Jakobsen, at han meldte sig ud af foreningen, og Tøttrup kom så i bestyrelsen. Hvad Jakobsen er blevet sur over, er ikke til at se. lhvertfald blev han genindmeldt den 24- november ved en ballotation med 13 stemmer mod 2. I 1885 gik sommerturen til Nykøbing M. med dampskibet "Aalborg's ordinære søndagstur til Thisted. Hjem samme dag. lalt 200 kr. Salling Musik skulle have 50 kr. + 2 kr. for at tage 'Den store Tromme' med. Ved sommergeneralforsamlingen var der mødt 2 (to) personer ialt, inklusive bestyrelsenl Borgerforeningen lejede lokaler hos gæstgiver Christensen "Hotel Phønix" for 2OO kr- om året. Der skulle være et oplyst og opvarmet lokale to aftener om ugen til kl. 11. For de samme penge skulle salen stilles til rådighed, når foreningen ønskede det. Som nævnt var foreningen en slags efterfølger for håndværkerforeningen, som var startet i 1862 Efterhånden var der kommet så mange ikke-håndværkere i foreningen, at det blev betænkeligt, og da der så begyndte at komme kvinder, var målet fuldt. Foreningen blev opløst, og efterfulgt al borgerforeningen, mens en helt ny håndværkerforening blev dannet. Borgerloreningen vedtog, at man ikke ville modtage ejendelene fra den gamle forening. De kom på auktion, og kassereren fik bemyndigelse til at byde på det store bogskab, men ikke over 25 kr. Skabet endte hos håndværkerforeningen og derfra kom det til det nystartede folkebibliotek elter Her var det endnu omkring 1960, hvor det rummede en del af børnebøgerne. Allerede det første år blev der arrangeret julebal med fællesspisning. Prisen pr. par var 3.50 kr., nemlig 2 kr. for herrer og 1.50 for damer. Købmd. P.Jensen blev balinspektør og Salling Musikkorps skulle spille. Købmd. P.Jensen AVISER OG TIDSSKRIFTER Der blev fra starten anskaffet 4 dagblade og 4 tidsskrifter, men det er interessant at følge, hvad det var man læste. Det er ikke overraskende, at aviserne var al borgerligt indhold. (Der fandtes i starten ikke meget andet). lnteressen skifter mellem Berlingske, Nationaltidende, som ind imellem hed Dagens Nyheder, og lokalestiftstidender fra Aalborg eller VF borg. t3

14 F.eks. blev Dagens Nyheder og Aalborg Stiltstidende opsagt pr.'1. jan. 1886, og erstattet med Viborg Stiftstidende og det nye blad Politiken. Det sidste holdt kun et halvt år, mens Viborg-bladet holdt et helt. Når året var omme, kom alle de gamle aviser På auktion, og kunne indbringe en 5-6 kr. Tidsskrifterne var bl.a. lllustreret Tidende og flere humoristblade, som f.eks. Punch. Senere begyndte foreningen dog på en mere lødig bogsamling. Det var efterhånden gået tilbage lor hotel "Phønix", så omkring nytår 1888,/89 indledte foreningen forhandlinger med værten på "Hotel du Nord', Seirup, om at flytte over til ham. Det ville kræve, at hotellet fik en ny, tidssvarende festsal. Forhandlingerne endte med, at borgerforeningen d. 1. maj '1889 flyttede de fire huse mod øst. Bestyrelsen satsede også på lorskellige former lor underholdning. Den 28. okt ville den have skuespiller Edv. Jensen og hustru til at give en forestilling, hvis de kunne fås for højst 50 kr. Det måtte helst ikke blive lor dyrt, for kassebeholdningen var på kun 2.60 kr., og bestyrelsen havde forpligtet sig til at betale et evt. underskud. Først flere måneder senere står der noget om det i protokollen, men tallene er udeladt. Bestyrelsen blev ihvertfald siddende. I 1893 måtte foreningen have en ny lejekontrakt, for Seirup havde solgt hotellet til Købmd. P. Jensen. Det skete den '13. maj. lnden sagen nåede at blive behandlet, døde Seirup kun 42 år gammel. P. Jensen var medstifter al foreningen, som på det tidspunkt må have haft ca.50 medlemmer. Det nævnes ingen steder, men antydes al nogle afstemningsresultater.. 'db '<; 't,1 Bal i den borgerlige.

15 Det blev også almindeligt at lave en aftenunderholdning, som fra begyndelsen al 9O-erne også omfattede en dilettantkomedie. De stakkels skuespif lere fik ikke meget tid til at indstudere deres roller, f.eks. vedtog bestyrelsen den 19. nov at indstudere to stykker:'om forladelse' og "Sagt op'. De skulle opløres 8. decemberl I virkeligheden fik de bedre tid, da forestillingen måtte aflyses. 'Da imidlertid paa Grund af indtrulfet betydeligt Højvande ikke blot Hotel du Nords Køkken var blevet ubrugeligt, saa Værten ikke saa sig i Stand til at servere, men desuden Adgangen til Hotellet var i høj Grad besværlig, udsattes Forestillingen indtil videre. I Anledning af en Henvendelse lra en Komite til lndsamling af Bidrag til Fordel for de ved Oversvømmelsen fattige Vandlidte om at benytte Forestillingen til lndtægt for disse, vedtoges det at indkalde en extraordinær Generalforsamling til Onsdagen d. 11. ds. Kl 6 3/4 lor nærmere at tage Bestemmelse om Sagen'. Det blev vedtaget at overdrage komedien til komiteen. Gennem hele perioden er det påfaldende, hvor kort et varsel der tit var til at indkalde generalforsamlinger. Her var det altså to dage. Foruden generalforsamlinger var årets faste punkter: Julebal, fastelavnsløjer, sommerudflugt og aftenunderholdning om efteråret. Da Løgstør gik over til købstadstatus , ville borgerforeningen fejre begivenheden sammsn med et par andre foreninger, og protokollen nævner, at de stikker 25 kr. i foretagendet, Forsvarsbrødrene 20 kr. og Sømandsforeningen 10 kr. For disse penge skulle der serveres punch, når fakkeltoget kl. 12 var slut. Den 2. januar kunne man læse, at det var "forløbet særdeles godt" Protokollen slutter med en notits fra et bestyrelsesmøde 24. jan. 1903: "Der forhandledes om at afholde et Bal den15/2 (Komedie og muligvis Folkedansere).' Både borger- og håndværkerforeningerne fortsatte deres tinærebe indtil de for ikke så mange år siden igen blev slået sammen. a -W Udsiot over byen ca.19oo. I5

16 I Da ingeniør H.Lauridsen d.2. okt.1910 forlod Lø9slør tor at llyite iil Esbjerg, var der mødt en større alskedskomile. Lauridsen tog et billede lra kupevinduet. Del viser tra v.: l.kaptajn Nielsen (VBV), 2.ukendt, S.apoteker Andersen, 4. fru Maltesen, S.manulakturhdl. Dons Fabriciue, 6.Marie, datter a{ apotekeren, 7. Sv.Støckel, 8.Købmd. P.Kold. 9. Garlner Maltesen, 10. murerm.k.c.knudsen, 11.Dr.Kjeldgaard. De to piger foran var Ella Knudsen og Martine Lo - rensen. Billedet er plettet i overtladen. l6

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub Gouda Rejseforsikring er med lil al dække Globen. Vi dækker ogs~ gerne dig. Som DllK-medlem får du 33% rabat på rejseforsikringer til dig og din familie (medrejsende samboende saml egne børn). Ring til

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 6. Okt. 2009. 58. årgang. Som rigtige. ... side 6

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 6. Okt. 2009. 58. årgang. Som rigtige. ... side 6 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 6. Okt. 2009 58. årgang Som rigtige... side 6 Annonce 16 20 24 6 4 Kort nyt 5 Leder Det er bare noget vi leger! 6 Som rigtige tjenere Ansvar giver selvtillid

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 September 2007 42. årgang nr. 4 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Foto: Finn Ferrall Medborgerhuset i Taastrup Indkaldelse til generalforsamling: Lørdag den

Læs mere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Jern- og skrotfarten på Frederiksværk Med en vis ret kan man kalde Stålvalseværket i Frederiksværk for Carolinernes moder, idet det har leveret stålet til

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2012 95. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2012 95. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2012 95. ÅRGANG 1 Fødselsdage AUGUST 20. august 3070 70 år. Hans Chr. Vestergaard Jensen Degnevænget 8, Kr. Stillinge 4200 Slagelse 27. august 2274

Læs mere

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s. wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere