Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2005-2016"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning

2

3 Affaldsplan

4 Indhold Forord Sammenfatning Indledning Nationale målsætninger Kommunale målsætninger Affaldsplanens opbygning KORTLÆGNINGSDEL Hvidovre Kommune Gældende affaldsordninger Nuværende affaldsmængder Deponerings- og forbrændingsanlæg Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse m.v Udgifter til håndtering af affald Gebyr for renovationsordningen MÅLSÆTNINGSDEL Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning for industri samt institutioner, handel og kontor (erhvervsaffald)... 60

5 PLANLÆGNINGSDEL Affaldshåndtering og nye initiativer Planer for husholdningsaffald Planer for erhvervsaffald Fremtidige affaldsmængder Forbrændings- og deponeringsanlæg Konsekvenser for budget og gebyrer BILAGSDEL Bilag A: Begreber for affaldsregistrering ISAG Bilag B: Referencer

6 F O R O R D Forord Hvidovre Kommunes Affaldsplan indeholder mål og planer for, hvordan affaldet skal håndteres og behandles i perioden frem til Affaldsplanen, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2004, består af en langsigtet del, der rækker frem til 2016 og en mere detaljeret del, der dækker årene til og med Affaldsplanen er den fjerde affaldsplan, som Hvidovre Kommune har udarbejdet. Det er et krav i miljølovgivningen, at kommunerne hvert fjerde år udarbejder en sådan plan. Planen indeholder blandt andet kommunens målsætninger på affaldsområdet og en tidsplan for, hvordan en række initiativer skal gennemføres. Målet i denne fjerde affaldsplan er, ligesom det har været i de tre foregående affaldsplaner, at mængderne af affald skal begrænses, og at affaldet i så stort omfang som muligt skal genanvendes. Målsætningen om begrænsning af affaldsmængden har vist sig vanskelig at opfylde, men det er lykkedes at genanvende en stadig større del af affaldet. Hvidovre Kommune vil fortsat sætte ind med information til borgere, boligselskaber, grundejerforeninger og erhvervsvirksomheder om mulighederne for at formindske affaldsmængderne. Sideløbende vil kommunen gennemføre kampagner om sortering og genanvendelse af affaldet. Affaldsplanen bevarer i store træk de nuværende ordninger, og samtidigt tilføjes nye ordninger og initiativer, der skal være med til at sikre høj genanvendelse. Et eksempel på de nye initiativer er, at der i planperioden vil blive indført henteordning for papiraffald fra 6

7 alle haveboliger. Desuden vil de gamle papircontainere og kuber til glas, som er opstillet i kommunen, blive udskiftet med de nye beholdertyper, som er blevet afprøvet i den foregående planperiode. Haveejeres mulighed for at låne kompostbeholdere fortsættes, ligesom muligheden for at bestille flishugning af grenaffald bevares. Hertil kommer en ny mulighed for, at grundejerforeninger kan låne kompostkværne. Alle disse tiltag skal bidrage til at minimere affaldsmængden, der transporteres ud af kommunen til centralkompostering eller, for det grønne køkkenaffalds vedkommende, til forbrænding. I den foregående planperiode er der indsamlet erfaringer fra genbrugsbutikker i andre kommuner, og der er fundet et egnet areal til at etablere en genbrugsbutik i Hvidovre Kommune. I den kommende planperiode vil der blive etableret en genbrugsbutik, hvor det vil være muligt at købe brugbare møbler og andet, som er kasseret af de oprindelige ejere. Under planens tilblivelse har mange borgere og virksomheder bidraget med gode forslag til planens indhold. Kommunen takker for disse bidrag. Samtidig benyttes lejligheden til at understrege nødvendigheden af, at såvel borgere som virksomheder fortsat medvirker aktivt og engageret i at nå målene i affaldsplanen. Britta Christensen Borgmester AFFALDSPLAN

8 Sammenfatning Baggrund og målsætninger Alle landets kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en affaldsplan. Affaldsplanen skal indeholde kortlægning af affaldsmængder og typer samt målsætninger på affaldsområdet for planperioden. Den kommunale affaldsplan er kommunens redskab til at styre affaldsstrømmene. Affaldsplanen indeholder kommunens visioner og prioriteringen af de initiativer, der foreslås igangsat i planperioden. Denne affaldsplan dækker årene og erstatter den hidtidige Affaldsplan Hvidovre Kommune vil fortsat arbejde for at fremme en udvikling, hvor affaldsmængden begrænses, og hvor ressourcerne i affaldet udnyttes mest muligt. Kommunens overordnede mål for husholdningsaffaldet og for borgernes håndtering af affaldet er: at begrænse dannelsen af husholdningsaffald at øge hjemmekompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald at alt haveaffald genanvendes i egen have at øge genanvendelsen af en række materialer at øge borgernes informationsniveau om de forskellige ordninger. Status 2002 På trods af et fald i andelen af affald, der er gået til genanvendelse, er den nationale målsætning for 2004 om genanvendelse af 64% af affaldet nået. Der blev i 2002 registreret ton affald (inkl ton fra Avedøreværket). Dette var en stigning på 6,6% i forhold til affaldsmængden i Andelen af den samlede mængde affald, der gik til genanvendelse, var 72%, 17% blev forbrændt, 2% blev deponeret, og de resterende 9% gik til specialbehandling. Planlagte ordninger Det nuværende affaldssystem i kommunen vil blive bevaret og udvidet med nye tiltag. De nye tiltag skal sammen med information til både borgere og virksomheder bidrage til, at affaldsmængderne så vidt muligt begrænses, Kommunens overordnede mål for erhvervsaffaldet og for virksomhedernes håndtering af affaldet er: at begrænse affaldsproduktionen at øge genanvendelsen af en række materialer enten ved direkte genbrug, genanvendelse ved oparbejdning og/eller ved materialeog energigenvinding at øge virksomhedernes viden om de forskellige ordninger. 8

9 og andelen til genanvendelse øges, mens andelen til deponi og især forbrænding formindskes. Borgere Der vil være fokus på indsamling af papir og pap. Der vil blive etableret en ny henteordning for papir fra haveboliger. Alle haveboliger, der ikke er omfattet af den nuværende henteordning for glas og papir, vil blive omfattet af den nye ordning. Etageejendomme, der ikke allerede har papirindsamling ved ejendommen, vil få tilbud herom. For at øge genanvendelsen af pap tilbydes alle etageejendomme opsamlingsmateriel til pap. Der etableres forsøg med indsamling af pap fra haveboliger med henblik på etablering af permanent ordning. Der vil blive gennemført forsøg med indsamling af emballager af metal, og såfremt resultaterne af forsøget er positive, vil der blive etableret en permanent ordning. De nuværende glaskuber og papircontainere, der er placeret på offentlige steder, vil de kommende år blive udskiftet med en ny type beholdere. Med henblik på, at alt haveaffald skal genanvendes i kommunen, vil kommunen fortsætte med at udlåne kompostbeholdere. Ordningen for flishugning af grenaffald videreføres, og der vil blive mulighed for, at grundejerforeninger kan låne kompostkværne. Da det formodes, at ikke alt miljøfarligt affald indsamles korrekt, udvides antallet af årlige indsamlinger med miljøbilen fra to til tre indsamlinger. Desuden vil der fortsat blive gennemført informationskampagner om miljøfarligt affald. For at sikre optimal affaldshåndtering i etageejendomme fortsættes samarbejdet med boligselskaber og ejendomsfunktionærer. Det etablerede samarbejde med boligselskaberne om affaldshåndtering i boligselskaberne videreføres. Hvidovre Kommune vil løbende afholde kurser for ejendomsfunktionærer. I den foregående planperiode er der arbejdet med at indsamle erfaringer om genbrugsbutikker og med at finde egnet areal til en genbrugsbutik. I den nye planperiode etableres en genbrugsbutik ud fra de indsamlede erfaringer. Der vil løbende blive gennemført informationskampagner om de forskellige affaldsordninger og forskellige typer af affald. Erhverv Der skal være fokus på affaldsminimering og information i den kommende periode. Informationer skal ud til virksomhederne via hjemmesiden, Miljøavisen, Hvidovre Avis, regulativer og temadage. Det skal sikres, at affaldsproducenter, transportører og modtageanlæg er informeret om regler, deres forpligtelser og ansvarsfordelingen. Der skal gives AFFALDSPLAN

10 S A M M E N F AT N I N G information og vejledning ved tilsyn på virksomhederne og ved kurser for medarbejderne på den enkelte virksomhed. Der er planlagt initiativer til at forebygge og genanvende emballageaffald, herunder affald af glas, plast, jern og metal. Der skal kortlægges muligheder for nye indsamlingsordninger på forskellige fraktioner. Affaldsmængder Det skønnes, at den samlede affaldsmængde fra kommunen i 2008 vil komme op på knap ton. Det er yderligere skønnet, at mængden i 2016 bliver knap ton. Der forventes en svag stigning i mængden af affald til forbrænding og genanvendelse. Mængden af affald, der går til deponering, forventes at være stort set konstant. Der er i de fremlagte skøn ikke taget højde for de initiativer, der er beskrevet i affaldsplanen. Økonomi De planlagte tiltag i affaldsplanen medfører dels investering i materiel og dels øgede udgifter til tømning af materiel og kørsel. I årene 2005, 2006 og 2008 vil der være en merudgift på godt 1 million kr. svarende til ca. 3% af de samlede udgifter. I 2007 vil merudgiften være på i alt knap 3 millioner kr. svarende til ca. 9%. Merudgiften vil blive fordelt på taksterne i de respektive indsamlingsordninger. 10

11 Indledning Hvidovre Kommunes affaldsplan gælder for perioden år Den indeholder dels en status for indsamling og bortskaffelse af affald i Hvidovre Kommune, og dels beskriver den kommunens fremtidige mål og strategier for affaldshåndteringen i de kommende 12 år. Det er et lovkrav, at kommunen hvert fjerde år skal udarbejde en affaldsplan for indsamling og bortskaffelse af affald. Planen skal indeholde en kortlægning og beskrive kommunens målsætninger på affaldsområdet for den kommende planperiode. Der skal være en detaljeret plan for perioden , mens perioden beskrives mere overordnet. Affaldsplanerne skal udarbejdes på grundlag af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. I den kommunale plan skal der desuden tages højde for regeringens affaldsstrategi for perioden , der beskriver de initiativer på affaldsområdet, der på nationalt plan skal iværksættes de kommende år. Under udarbejdelsen af denne affaldsplan er borgere og virksomheder i kommunen i foråret 2004 blevet opfordret til at komme med forslag og idéer til affaldsplanen. 127 borgere og virksomheder fulgte opfordringen og bidrog med forslag og idéer. De indsendte forslag har indgået i debatten og overvejelserne om kommunens fremtidige affaldsordninger. Forslag til affaldsplan har været i offentlig høring i perioden 11. august til 6. oktober I høringsperioden indkom der 21 svar. AFFALDSPLAN

12 S A M M E N F AT N I N G Nationale målsætninger De overordnede fokusområder i regeringens affaldsstrategi er: Ressourcetab og miljøbelastning fra affald skal sættes ned Væksten i affald skal afkobles den økonomiske vækst Mere miljø for pengene øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. De nationale sigtelinjer år 2008 for den samlede affaldsmængde er: 65% genanvendelse 26% forbrænding 9% deponering Regeringens affaldsstrategi nævner en lang række initiativer, der skal iværksættes for at realisere strategien. Indsatsen rettes især mod følgende områder: Tværgående initiativer Gennemsigtighed i de kommunale gebyrer Vidensdeling Forenkling af kommunale regulativer Strategi for farligt affald Byggeri og anlæg Bedre sortering af miljøbelastende stoffer og krav til udvaskning Husholdninger Bedre information til borgerne om kommunale ordninger Udvikling af værktøj til lokal vurdering af behandling af organisk dagrenovation Øget indsamling af plast- og metalemballager Mere genbrug af storskrald Industri Nedbringe affaldsmængden i produktionsprocessen og mere miljøvenlige produkter Mere genanvendelse, mindre deponering Videreudvikling af værktøj til kortlægning af affald Industri samt institutioner, handel og kontor Øget genbrug af emballage Detailhandlen Større udbud af renere produkter Øget genbrug af emballage Deponeringsanlæg Færre men større anlæg Dokumentation af affaldets indhold og udvaskning af miljøskadelige stoffer Affaldsforbrændingsanlæg Handlingsplan for håndtering af røggasrensningsprodukter 12

13 Kommunale målsætninger Der blev i 2002 registreret ton affald i Hvidovre Kommune. Af denne affaldsmængde gik 72% til genanvendelse, 17% til forbrænding, 2% til deponering på losseplads og 9% til særlig behandling. af de initiativer, der foreslås igangsat i planperioden. Affaldsplanen er samtidig det dokument, der viser borgere og virksomheder kommunens overordnede intentioner samt de fremtidige krav til indsamling og behandling i forhold til de enkelte affaldstyper. 72% til genanvendelse 17% til forbrænding 2% til deponering 9% til særlig behandling Af Affaldsplan fremgik det, at der i 1998 blev registreret ton affald i Hvidovre Kommune. At den registrerede mængde i 2002 er mere end det dobbelte af mængden fra 1998 i Affaldsplan skyldes primært, at en væsentlig affaldsmængde (ca ton) fra Avedøreværket ikke indgik i registreringen for De nationale sigtelinjer for affaldshåndteringen i år 2008 er i 2002 opfyldt med hensyn til genanvendelse og deponi, idet Hvidovre Kommune er oppe på 72% affald til genanvendelse og nede på 2% affald til deponering. De nationale målsætninger indgår i kommunens plan for, hvilke ændringer og nye tiltag der skal gennemføres inden for affaldsområdet. Den kommunale affaldsplan er kommunens redskab til at styre affaldsstrømmene. Affaldsplanen indeholder kommunens visioner og prioriteringen AFFALDSPLAN

14 S A M M E N F AT N I N G Affaldsplanens opbygning Affaldsplanen er opbygget i 3 dele: KORTLÆGNING 1 Desuden En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen. Her opgøres affaldsmængderne fordelt på kilder. Samtidig bliver kommunens affaldsordninger gennemgået. Det beskrives, om ordningen er en indsamlings- eller anvisningsordning, hvem ordningen er gældende for, og hvordan den er opbygget. omtales regulativet, der beskriver ordningen. MÅLSÆTNING 2 målsætninger En målsætningsdel, hvor opstillede målsætninger i kommunens tidligere affaldsplan er sammenholdt med de faktisk opnåede resultater. I forlængelse af dette er for årene opstillet. PLANLÆGNING 3 initiativer En planlægningsdel, hvor de fremtidige affaldsmængder kortlægges. Det fastlægges på baggrund af de fastsatte målsætninger for den kommende årrække, hvordan den fremtidige affaldshåndtering i kommunen skal foregå, og hvilke nye der vil blive taget på området. 14

15

16 Kortlægningsdel Denne del af affaldsplanen er en status over affaldshåndteringen i Hvidovre Kommune. Her beskrives kommunens affaldsordninger og affaldsmængder. Desuden beskrives de deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunen anviser affald til. Sidst i kapitlet er der redegjort for kommunens udgifter i forbindelse med håndtering af affaldet og dermed den afledte konsekvens for affaldsgebyrernes størrelse. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en bykommune, der boligmæssigt er fuldt udbygget. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2003, indbyggere i kommunen. Antallet af husstande i egentlige boliger udgjorde , svarende til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,16 personer. Ifølge opgørelser fra Hvidovre Kommune var sammensætningen i boligmassen pr. 1. januar 2003: Parcelhuse Tæt/lav Flerfamilieboliger Kollegieboliger m.v. 659 Andre boliger 41 Sommerhuse (297) og kolonihaver ca. 600 Status for affaldsmængderne er lavet på baggrund af registrerede affaldsmængder fra 2002, og fremgår dels af skemaer, hvor erhvervsmæssige kilder, behandlingsformer, affaldstyper og affaldsfraktioner er kombineret på forskellig vis. Desuden er mængder fordelt på indsamlingskilder gennemgået, hvor disse er opgjort med hensyn til specifikke fraktioner. For definition af begreberne erhvervsmæssige kilder, behandlingsformer, affaldstyper og affaldsfraktioner henvises til bilag A. Skoler 12 stk. med ca elever Daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber): 95 stk. med ca brugere Kommunen har et samlet areal på ha, svarende til en befolkningstæthed på personer pr. km 2. Der er en blandet erhvervsstruktur i kommunen, med Hvidovre Hospital som den største enkeltarbejdsplads. Sammenlagt er der ca virksomheder med omkring arbejdspladser. Erhvervsmæssigt er kommunen stort set udbygget bortset fra enkelte steder på erhvervsområdet på Avedøre Holme, hvor der stadig kan etableres nye virksomheder. 16

17 Gældende affaldsordninger Kommunerne er gennem Miljøbeskyttelsesloven pålagt en generel anvisningspligt, dvs. en pligt til at kunne anvise bortskaffelsesmuligheder for alt affald, der frembringes i kommunen ligesom alle, der er omfattet af den kommunale ordning, er pålagt en benyttelsespligt af disse ordninger. Hvidovre Kommune skal udarbejde affaldsregulativer, der udfylder de regler, der er fastlagt i Miljøbeskyttelsesloven og i udstedte bekendtgørelser på affaldsområdet. Kommunalbestyrelsen fastsætter i affaldsregulativerne bestemmelser om omfang og tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger. Der skelnes mellem indsamlings- og anvisningsordninger. Ved indsamlingsordninger er det kommunalbestyrelsen, der har påtaget sig ansvaret for ordningens etablering og for indsamling og bortskaffelse af affaldet evt. gennem aftaler med private transportører. En indsamlingsordning kan være etableret som en henteordning, hvor affaldet afhentes hos brugeren, eller som en bringeordning, hvor affaldet af brugeren skal bringes til et passende net af opsamlingssteder, som det f.eks. er tilfældet med hensyn til glascontainere. Kommunen skal anvise bortskaffelsesmulighed til det affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning. Anvisningsordninger kan have form af generelle anvisninger for en bestemt affaldstype, evt. omfattende en bestemt brugergruppe, hvor kommunalbestyrelsen overlader til den, der frembringer affaldet, selv at sørge for transporten til det eller de anviste anlæg. Etablering og drift af kommunens affaldsordninger varetages af Teknisk Forvaltning. Administration af affaldsordningerne sker på baggrund af følgende regulativer, der er gældende i kommunen: Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald (omfatter dagrenovation, genbrugsmaterialer, miljøfarligt affald fra private samt dagrenovationslignende affald fra erhverv) Regulativ for behandling og indsamling af haveaffald Regulativ for indsamling af kasserede brugsgenstande Regulativ for bortskaffelse af specielt sygehusaffald og lignende Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder Regulativ for bortskaffelse af byggeog anlægsaffald Ordningerne for de forskellige affaldstyper bliver gennemgået i det efterfølgende. AFFALDSPLAN

18 K O R T L Æ G N I N G S D E L Dagrenovation Ordningstype Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Dagrenovationen indsamles ugentligt fra alle beboelsesejendomme og institutioner. Fra sommerhuse og kolonihaver indsamles der dog kun i perioden 1. april til 30. september svarende til 6 måneder om året. Der indsamles ligeledes dagrenovationslignende affald fra virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen, ligesom der indsamles affald fra mindre butikker og kontorer i blandet bebyggelse. Dagrenovationen indsamles enten i plastsække på 110 eller 160 liter eller i minicontainere på 140, 190, 240, 400, 600, 660 eller 800 liter. Der var den 1. januar 2002 tilmeldt sække og minicontainere volumenmæssigt svarende til enheder á 110 liter. Regulativ Dagrenovationsordningen er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Hvidovre Kommune. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 14. december 2004 og trådte i kraft 1. januar Effektivitet Mængden af dagrenovation er fra steget fra ton til ton svarende til en stigning på 1,7%. Dagrenovation forbrændes. 18

19 Emballageglas samt papir og pap Ordningstype Ordningerne for glas samt papir og pap er indsamlingsordninger iværksat både i form af hente- og bringeordninger. Omfattet af ordningen Alle husstande i helårsboliger og sommerboliger har pligt til at holde glasemballager samt aviser, ugeblade og lignende adskilt fra det øvrige husholdningsaffald og til at aflevere genbrugsmaterialerne gennem kommunens etablerede ordninger. Henteordningen omfatter ca parceller i grundejerforeninger, der har tilsluttet sig ordningen. Der er opstillet et genbrugsstativ ved hver husstand med to plastkassetter, hvor henholdsvis glasemballager og papir frasorteres. Kassetterne tømmes hver 14. dag. Bringeordningen omfatter alle etageejendomme, ca haveboliger samt kolonihaver i sommerhalvåret. Der er opstillet glascontainere 53 steder i kommunen, svarende til 940 indbyggere/ container. De fleste glascontainere tømmes enten ugentligt eller hver 14. dag. Til papirindsamling er opstillet 480 stk. 660 liter containere og 26 stk. 240 liter containere svarende til ca. 100 indbyggere/container. Papircontainerne tømmes ugentligt. Fra mange institutioner indsamles papir og glas hver 14. dag. Der er opstillet 45 containere á 240 liter og 20 containere á 660 liter til indsamling af papir samt 35 plastkassetter til indsamling af glas. Fra en del etageejendomme og de fleste institutioner indsamles pap til genbrug. Ordningen er iværksat som en henteordning. Der er opstillet ca. 110 bure eller containere til indsamling af pap ved etageejendomme og ca. 55 bure eller containere ved institutioner. Bure og containere til pap tømmes efter behov. Regulativ Glas- og aviscontainerordningen er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Hvidovre Kommune under Genbrugsmaterialer. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 14. december 2004 og trådte i kraft 1. januar Effektivitet Den indsamlede glasmængde i Hvidovre Kommune er fra faldet fra 859 ton til 718 ton svarende til et fald på 16%. Mængden af glas indsamlet gennem bringeordningen er fra faldet 25%, mens mængden af glas indsamlet gennem henteordningen er steget 13%. Mængden har ligget stabilt omkring ca. 700 ton pr. år siden Der blev i 2002 indsamlet 14 kg glas/indbygger. Dertil skal lægges flasker, der afleveres gennem detailhandlen. Den indsamlede papirmængde er fra steget fra ton til AFFALDSPLAN

20 K O R T L Æ G N I N G S D E L ton svarende til en stigning på 7%. Der blev i 2002 indsamlet 54 kg aviser og ugeblade/indbygger. Fra er der sket en stigning fra 34 til 66 ton i de indsamlede papmængder fra etageejendomme og institutioner. I har mængden af indsamlet pap været en del højere end mængden i I Affaldsplan var prognosen for den indsamlede mængde pap i 2004 vurderet til 40 ton. Samlet er der i 2002 indsamlet ton pap og papir. Potentialet for indsamling af pap og papir er i 2002 og 2003 vurderet at udgøre ton. Den indsamlede mængde udgør i ,5% af potentialet. I Affaldsplan er målet at indsamle 65% af potentialet i Det indsamlede papir, glas og pap genanvendes. Ordningerne vurderes at fungere rimeligt. 20

21 Miljøfarligt affald fra private Ordningstype Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning og omfatter olie, kemikalier, kanyler, medicinaffald, batterier, lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter alle private husstande. Der gennemføres to gange årligt en indsamlingskampagne for miljøfarligt affald fra husholdninger, hvor Miljøbilen i løbet af en uge holder 40 forskellige steder i kommunen. Tid og sted offentliggøres gennem Hvidovre Avis. Der er desuden truffet aftale med ca. 20 farve- og fotohandlere og byggemarkeder om at modtage kemikalierester fra egne varegrupper. Ca. 60 butikker modtager brugte batterier. Lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder kan afleveres på Materielgården, på Genbrugspladsen og hos forhandlere af lysstofrør. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Hvidovre Kommune under punktet om miljøfarligt affald. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 14. december 2004 og trådte i kraft den 1. januar Effektivitet Fra er mængden af indsamlet miljøfarligt affald steget fra 28 ton til 46 ton svarende til en stigning på 64%. I Affaldsplan var prognosen for den indsamlede mængde miljøfarligt affald i 2004 vurderet til 28 ton. Desuden er mængden af miljøfarligt affald indleveret på Genbrugspladsen fra steget fra 60 til 72 ton. Det miljøfarlige affald specialbehandles. På kommunens to apoteker kan der afleveres kanyler, kviksølvtermometre og medicinrester fra private. På kommunens Materielgård og på Genbrugspladsen kan der afleveres rester af olie- og kemikalieaffald. AFFALDSPLAN

22 K O R T L Æ G N I N G S D E L Kasserede brugsgenstande Ordningstype Ordningen er etableret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse, kolonihaver, etageejendomme og institutioner. Kasserede brugsgenstande omfatter, ud over brugsgenstande, jern og metal samt byggeaffald. Mængden af byggeaffald er begrænset til at udgøre ½ m 3 / afhentningsadresse/år. Borgerne skal sortere kasserede brugsgenstande i 10 fraktioner; affald af elektriske og elektroniske produkter, kølemøbler, hård PVC, dæk, jern og metal, madrasser og fjedermøbler, brændbart, ikke brændbart, asbest og eternit samt trærødder (stød). Kasserede brugsgenstande fra haveboliger indsamles ved fortov en gang i kvartalet. Fra etageejendomme, institutioner og kolonihaver indsamles kasserede brugsgenstande efter behov. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for indsamling af kasserede brugsgenstande i Hvidovre Kommune. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. september 2000 og trådte i kraft den 1. december Effektivitet Antallet af fraktioner, som kasserede brugsgenstande sorteres i, er øget. Den indsamlede mængde af kasserede brugsgenstande er fra steget fra ton til ton svarende til en stigning på 6%. Mængden af indsamlede kasserede brugsgenstande til deponi er fra faldet fra 357 ton til 109 ton svarende til et fald på 69%. Der er gennem øget sortering sket en procentvis ændring i behandlingsformen af kasserede brugsgenstande fra deponi til forbrænding og genanvendelse. 22

23 Haveaffald Ordningstype Ordningen er etableret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse, kolonihaver, etageejendomme og institutioner. Haveaffald indsamles fra haveboliger hver 14. dag fra ca. 1. marts til ca. 1. december (40 uger om året). Der må anvendes papirsække, specielle 140 liters beholdere eller plastbøtter tidligere solgt af Teknisk Forvaltning. Grene kan samles i bundter à højst 1 meters længde. Der er ingen begrænsning i antallet af enheder, der tages med ved indsamlingen. Der er begrænsninger i størrelse og vægt pr. enhed. Haveaffald fra etageejendomme og institutioner indsamles efter behov. I vintermånederne hentes større grene fra beskæringer. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for behandling og indsamling af haveaffald i Hvidovre Kommune. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. juni 2001 og trådte i kraft den 1. august Effektivitet Den indsamlede mængde haveaffald var i 2002 på ton og dermed stort set uændret i forhold til mængden i Haveaffaldet komposteres. AFFALDSPLAN

24 K O R T L Æ G N I N G S D E L Kompostbeholdere Ordningstype Ordningen for kompostbeholdere er en ordning for udlån af beholdere til brug ved kompostering i egen have. Omfattet af ordningen Kompostbeholdere udlånes til borgere med have, kolonihave eller nyttehave og til etageejendomme med grønne fællesarealer. Der udlånes højst 1 kompostbeholder pr. husstand. Kompostbeholderne anvendes til kompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald. Den færdige kompost kan derefter benyttes i egen have. Ordningen er ikke obligatorisk. Regulativ Ordningen for kompostbeholdere er ikke omfattet af et regulativ. Udlån af kompostbeholdere er beskrevet i Affaldsplan , som blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 12. december Effektivitet Der er fra 2001 til 2003 udlånt ca kompostbeholdere. Det er ikke umiddelbart til at måle, hvor stor en mængde dagrenovation og haveaffald, der via ordningen er flyttet fra ordningerne for dagrenovation og haveaffald til kompost i borgerens egen have. 24

25 Genanvendelige materialer fra erhverv Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning. Omfattet af ordningen Alle virksomheder bortset fra institutioner er omfattet af ordningen. Papir, pap, emballageglas, planglas (ikke autoglas), jern og metal, ståltromler til direkte genanvendelse, jord, haveaffald/ affald fra grønne områder, skrotbiler, dæk, genanvendeligt PVC-plast samt transportemballager af plast (PE-plast, PP-plast, EPS-plast og genanvendeligt PVC-plast) skal frasorteres virksomhedens øvrige affald til genanvendelse. Affald fra virksomhedens egne grønne områder må gerne komposteres på virksomhedens ejendom. Erhvervsaffald skal afhentes og transporteres af en af Hvidovre Kommune registreret transportør. Virksomheder kan dog selv, og uden at være registreret som transportør, transportere genanvendeligt affald til Genbrugspladsen. Her kan det vederlagsfrit afleveres, hvis der er tale om mængder, der ikke overstiger 1 ton/år. Effektivitet Fra erhvervsmæssige kilder, undtaget byggeri og anlæg samt husholdninger, er der i 2002 og i 1998 registreret følgende mængder glas, pap og papir, jern og metal, dæk, plast samt haveaffald: Affaldsfraktion ton ton Glas Pap og papir Jern og metal Dæk Plast Haveaffald I alt Tallene viser, at den indsamlede mængde af glas, jern og metal, dæk og plast er steget fra 1998 til 2002, mens mængden af pap og papir samt haveaffald, der er indsamlet fra virksomheder til genanvendelse, er faldet. Det bliver ikke registreret på Genbrugspladsen, hvor store mængder genanvendelige materialer, der bliver afleveret fra erhverv. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. april 2001 og trådte i kraft den 1. august AFFALDSPLAN

26 K O R T L Æ G N I N G S D E L Farligt affald fra erhverv Ordningstype Bortskaffelse af farligt affald fra erhvervsvirksomheder, undtagen affald fra tømning af olie- og benzinudskillere samt eksplosivt affald, er organiseret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Tømning af farligt affald fra olie- og benzinudskillere er i kommunen organiseret som en indsamlingsordning i form af en tømningsordning. Ordningen er obligatorisk for virksomheder med olieog benzinudskillere. Farligt affald i form af lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder kan også afleveres via indsamlingsordningen for lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder. Ordningen er organiseret som en bringeordning. Omfattet af ordningen Ordningerne omfatter alle virksomheder, der frembringer farligt affald, eller hvor der er etableret olie- og benzinudskillere. Farligt affald fra virksomheder skal anmeldes til kommunen og skal via en registreret transportør afleveres til Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (SMOKA), Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S. Lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder, der har været benyttet i kommunen, kan også afleveres på Hvidovre Kommunes Materielgård, Høvedstensvej 21, 2650 Hvidovre. Kommunen tilser olie- og benzinudskillere to gange årligt og tømmer dem, hvis det er nødvendigt. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. april 2001 og trådte i kraft den 1. august Effektivitet Der blev i 2002 indsamlet ton farligt affald, hvilket er 543 ton mere end i Pr. 1. januar 2004 var der tilmeldt 86 ejendomme til tømningsordningen for olie- og benzinudskillere. Disse havde sammenlagt 137 olie- og benzinudskillere. 26

27

28 K O R T L Æ G N I N G S D E L Klinisk risikoaffald Ordningstype Ordningen for klinisk risikoaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter smittebærende affald, spidse og skarpe genstande og biologisk affald fra den primære sundhedssektor. Dvs. læger, tandlæger, hjemmepleje mv. Hvidovre Hospital er ikke omfattet af ordningen, idet hospitalet selv varetager indsamling af klinisk risikoaffald. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for bortskaffelse af specielt sygehusaffald og lignende i Hvidovre Kommune. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 22. september 1992 og trådte i kraft den 1. januar Effektivitet Der blev i 2002 indsamlet 1,2 ton klinisk risikoaffald i kommunen, hvilket er 0,3 ton mere end i Hvidovre Hospital er ikke medregnet, da hospitalet ikke er omfattet af ordningen. Elektriske og elektroniske produkter Ordningstype Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter fra virksomheder er organiseret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningerne omfatter alle virksomheder, der bortskaffer elektriske og elektroniske produkter. Borgerne kan aflevere elektronikaffald via indsamlingen af kasserede brugsgenstande. Elektriske og elektroniske produkter, der bortskaffes fra virksomheder, skal anmeldes til kommunen og skal via en registreret transportør afleveres til Jernpladsen A/S, Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. april 2001 og trådte i kraft den 1. august Effektivitet Der blev i 2002 indsamlet 9,9 ton elektriske og elektroniske produkter via ordningen. 28

29 Kølemøbler Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter både private husstande og erhverv. Borgerne kan aflevere kølemøbler via indsamlingen af kasserede brugsgenstande. Kølemøbler indsamlet via indsamlingen af kasserede brugsgenstande eller afleveret på Genbrugspladsen afleveres på modtageanlægget i Vasbygade, for aftapning af freon. Regulativ Ordningen er indeholdt i erhvervsaffaldsregulativet, hvis kølemøblet stammer fra erhverv, ellers er ordningen omfattet af regulativet for kasserede brugsgenstande. Effektivitet I 2002 blev der indsamlet 76 ton cfcholdige kølemøbler, hvilket er 31 ton mere end i Bygge- og anlægsaffald Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning. Omfattet af ordningen Alt bygge- og anlægsaffald. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for bortskaffelse af Bygge- og anlægsaffald i Hvidovre Kommune. Regulativet blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. september 1996 og trådte i kraft den 1. januar Effektivitet Der blev i 2002 oparbejdet/sorteret ton bygge- og anlægsaffald, mens ton gik til forbrænding, ton gik til deponering og ton gik til særlig behandling. Af de ton til særlig behandling er ton affaldsfraktionen jord og sten. AFFALDSPLAN

30 M Å L S Æ T N I N G S D E L Forurenet jord Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning, der er hjemlet i lov om forurenet jord. Regulativ Ordningen er indeholdt i erhvervsaffaldsregulativet, med mindre jorden er så forurenet, at den er klassificeret som farligt affald. Omfattet af ordningen Alt forurenet jord er omfattet. Effektivitet I 2002 blev der anvist ca ton forurenet jord fra ejendomme i Hvidovre Kommune. 30

31

32 K O R T L Æ G N I N G S D E L Nuværende affaldsmængder De indsamlede og behandlede affaldsmængder er opgjort på baggrund af oplysninger om kommunens indsamlingsordninger samt oplysninger fra behandlingsanlæg og transportører om afhentet/behandlet affald fra virksomheder og ejendomme i kommunen. Oplysningerne er sammenholdt med de indberetninger, de forskellige behandlingsanlæg har foretaget til Miljøstyrelsens registreringssystem for affald - ISAG (Informationssystem for Affald og Genanvendelse). I de efterfølgende skemaer er oplysningerne om mængder kombineret på forskellig vis, så affaldsfraktioner og -typer kan opgøres i forhold til erhvervsmæssige kilder og behandlingsformer. Det er termerne fra ISAG, der er anvendt i tabellerne. Termerne er defineret i bilag A. Affald ['aw fal ] Affald ['aw fal ] subst. -et 1. noget som smides væk. fx madrester, brugt emballage, spildevand, kasserede ting el. rester fra produktion = skrald at smide affaldet i skraldespanden fabrikken leder affald ud i havet affaldsforbrænding affaldsstoffer affaldssæk husholdningsaffald industriaffald slagteriaffald af+fald forældet affalde falder af 32

33 Samlet mængde affald fordelt på erhvervsmæssig kilde og behandlingsform Mængder opgjort i ton og %-vis fordelt på behandlingsformer Behandlingsform 2002 %-vis fordeling Husholdninger Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Institutioner Genanvendelse Forbrænding 0 0 Deponering 2 2 Særlig behandling 9 7 I alt 119 Handel og kontor Genanvendelse Forbrænding Deponering 54 1 Særlig behandling I alt Industri Genanvendelse Forbrænding Deponering 37 1 Særlig behandling I alt Byggeri og anlæg Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Renseanlæg Genanvendelse 6 0 Forbrænding Deponering 0 0 Særlig behandling 0 0 I alt Forsyningsvirksomhed Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Erhverv diverse Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt I alt

34 K O R T L Æ G N I N G S D E L Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform Mængder opgjort i ton og %-vis fordelt på behandlingsform 2002 %-vis fordeling Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Samlet affaldsmængde fordelt på erhvervsmæssig kilde og type Ton Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald Farligt affald Husholdninger Institutioner Handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Forsyningsvirksomhed Erhverv diverse I alt I alt 34

35 Samlet mængde affald fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsformer Ton Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Andet farligt affald Andet genanvendeligt Asbest Asfalt Autogummi Bark og træflis 1 1 Batterier Beton Blandet bygge- og anlægsaffald Cfc-holdige køleskab og frysere Elektriske og elektroniske produkter Emballageglas Flyveaske Forbrændingsegnet affald Gips Grene, blade, græs mv Ikke forbrændingsegnet affald Jern og metal Jord og sten Kemikalieaffald Klinisk risikoaffald Madaffald/andet organisk Olieaffald Papir & pap Planglas Plast Heraf PVC Ren jord Sand og ristestof Slagger Slam Tegl Træ Heraf imprægneret træ 1 1 I alt Tøj og sko I alt

36 K O R T L Æ G N I N G S D E L Affald fra husholdninger Affaldsmængden fra husholdninger er opgjort som mængden af indsamlet dagrenovation, kasserede brugsgenstande, haveaffald, papir, pap, glas og miljøfarligt affald indsamlet via de kommunale ordninger samt de opgjorte mængder fra Genbrugspladsen. Det betyder, at affaldsmængden ikke kun omfatter affald fra borgere, men i et vist omfang også omfatter affald fra institutioner og erhverv. Dagrenovation Affaldsfraktion Ordning 2002 ton 2003 ton Behandlingsform Papir Pap Papir og pap Flasker og glas Tøj og sko Madaffald/ andet organisk Hente- og bringeordning Henteordning Genbrugspladsen I alt Bringeordning Henteordning Genbrugspladsen I alt Bringeordning Genbrugspladsen I alt Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Henteordning 15,5 0 Genanvendelse I alt 15,5 0 Diverse brændbart Henteordning Forbrænding I alt Dagrenovation i alt Affaldsfraktionen Diverse brændbart dækker over det, der i daglig tale kaldes for dagrenovation, dvs. affaldet, der ugentlig indsamles i sække eller containere. 36

37 Storskrald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Cfc-holdige køleskabe og frysere Autogummi (dæk) Elektriske og elektroniske produkter Jern og metal Diverse brændbart Diverse ikke brændbart Henteordning, haveboliger og etageboliger Genbrugspladsen ton I alt Henteordning, haveboliger Henteordning etageboliger Genbrugspladsen 4,4 0,2 26 1,5 0,1 25 I alt 30,6 26,6 Henteordning, haveboliger og etageboliger Genbrugspladsen I alt Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen I alt Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen I alt Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen I alt Storskrald i alt Særlig behandling Genanvendelse Særlig behandling Genanvendelse Forbrænding Deponering Haveaffald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Grene, blade, græs m.m. Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen ton I alt Haveaffald i alt Behandlingsform Behandlingsform Genanvendelse AFFALDSPLAN

38 K O R T L Æ G N I N G S D E L Miljøfarligt affald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Batterier Medicinaffald Diverse Butiksordning Apotekerordning Materielgården, inkl. farvehandlerordning Genbrugspladsen Indsamlingskampagner 4,4 4, ,8 11, ton 2,6 7, ,9 I alt Miljøfarligt affald i alt Behandlingsform Særlig behandling Erhvervsaffald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Tegl Beton og asfalt Ren jord Sanitet m.v. Andet bygge- og anlægs-affald PVC Forbrændingsegnet affald (vinduesrammer) Genbrugspladsen Genbrugspladsen Genbrugspladsen Genbrugspladsen Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen Genbrugspladsen ton I alt Genbrugspladsen I alt 56 - Behandlingsform Genanvendelse 56 - Forbrænding Asbest Genbrugspladsen Deponering Vinduer (glas med rammer) I alt Genbrugspladsen Erhvervsaffald i alt Affaldstypen Erhvervsaffald er i denne sammenhæng bygge- og anlægsaffald, idet bygge- og anlægsaffald i ISAG terminologien altid er erhvervsaffald, uanset om det stammer fra private husstande eller erhverv. 38

39 Samlet affaldsmængde fra husholdninger Mængder opgjort i ton og % Dagrenovation Storskrald Haveaffald Miljøfarligt affald Erhvervsaffald Husholdning i alt Behandlingsform ton ton Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering %-vis fordeling I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt AFFALDSPLAN

40 K O R T L Æ G N I N G S D E L Deponerings- og forbrændingsanlæg Hvidovre Kommune er interessent i I/S Amagerforbrænding. Kommunen har pligt til at anvise alt forbrændingsegnet affald til I/S Amagerforbrænding, ligesom I/S Amagerforbrænding har pligt til at modtage og brænde alt forbrændingsegnet affald fra kommunen. I 2002 er der fra Hvidovre Kommune anvist ton affald til I/S Amagerforbrænding. Kommunen anviser affald til deponi til AV Miljø, Kallerup Grusgrav A/S eller Ågesholm Genbrugs-, Sorterings- og Fyldplads. AV Miljø ejes af I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding i fællesskab. Kommunen har via interessentskabet i I/S Amagerforbrænding ret til kapacitet på AV Miljø. Kommunen har ingen aftale med de øvrige anlæg til deponi om ret til kapacitet. I 2002 er der fra Hvidovre Kommune anvist ton til deponi på AV Miljø. Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse m.v. Slamforbrænding Slam samt eventuelt sand og ristestof fra rensning af spildevand på Spildevandscenter Avedøre brændes i spildevandscentrets slamforbrændingsanlæg. I 2002 blev der brændt ton slam (tørstof). Genbrugspladsen Genbrugspladsen på Avedøreholmen 97 er etableret på et areal lejet af AV Miljø og åbnede 1. juni Genbrugspladsen er åben alle dage fra kl , bortset fra den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar. Den 1. juli 2004 overtog I/S Amagerforbrænding anlæg, drift og vedligeholdelse af genbrugspladserne i de fem interessentkommuner, herunder Hvidovre Genbrugsplads. I/S Amagerforbrænding afholder alle udgifter vedrørende Hvidovre Genbrugsplads undtagen udgiften til leje af grunden, der afholdes af Hvidovre Kommune. Pladsen modtager sorteret affald, der normalt forekommer i hus og have, undtagen dagrenovation. Vogne indregistreret til over kg totalvægt har ikke adgang til pladsen. Erhvervsvirksomheder kan alene aflevere genanvendelige materialer på Genbrugspladsen og kun i et begrænset omfang svarende til 1 ton pr. år. 40

41 Mængden af affald, der er modtaget på Genbrugspladsen, er steget fra ton til ton i perioden svarende til en stigning på 65%. Materielgården På kommunens Materielgård, Høvedstensvej 21, er der en modtageplads til miljøfarligt affald, hvor private kan aflevere miljøfarligt affald. Modtagepladsen er åben mandag til torsdag kl samt fredag kl På Genbrugspladsen modtages følgende fraktioner: Aviser og ugeblade m.v. Pap Flasker og glas Sanitet, gasbeton m.v. Tøj og sko Elektronikaffald (skærme og andet) Køleskabe og frysere Jern og metal (småt og stort) Haveaffald Mursten, tegl og naturskiffer Beton og asfalt Eternit og asbest (let støvende og ikke støvende) Ren jord, ler, grus og sand El-pærer og lysstofrør Vinduesglas og autoruder Olie- og kemikalieaffald og batterier Brændbart affald (småt og stort) Affald til deponi (let og tungt) Dæk Akkumulatorer Trærødder og stød Hård PVC Springmadrasser. AFFALDSPLAN

42 K O R T L Æ G N I N G S D E L Udgifter til håndtering af affald Kommunens renovationsvirksomhed er brugerfinansieret og skal over årene økonomisk hvile i sig selv. Eventuelt overskud eller underskud bliver henholdsvis henlagt eller lagt ud af kommunens kasse og bliver registreret på kommunens konto for mellemværende med renovationsvirksomheden. Alle ordninger for husholdningsaffald finansieres over renovationstaksterne. Opkrævning af renovationsafgifterne sker over ejendomsskattebilletten på baggrund af tilmeldingen til de enkelte affaldsordninger. Indsamlingsordningerne for klinisk risikoaffald, elektriske og elektroniske produkter fra virksomheder samt farligt affald fra virksomheder finansieres af en tilslutningsafgift, der opkræves af den renovatør, der varetager ordningen. Renovationsudgifter fordelt efter ordning i Dagrenovation: Indsamling og kørsel Sække Kompostbeholdere Forbrændingsafgift I alt Haveaffald, haveboliger: Indsamling og kørsel Komposteringsafgift Kompostbeholdere I alt Haveaffald, etageejendomme: Indsamling og kørsel Komposteringsafgift Kompostbeholdere I alt Kasserede brugsgenstande, haveboliger: Indsamling og kørsel Affaldsbehandling I alt Kasserede brugsgenstande, etageboliger: Indsamling og kørsel Affaldsbehandling I alt Genbrug, hente-/bringeordning : Indsamling og kørsel m.v. Bortskaffelse af glas og papir I alt Olie- og kemikalieaffald I alt

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere