Affaldsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2005-2016"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning

2

3 Affaldsplan

4 Indhold Forord Sammenfatning Indledning Nationale målsætninger Kommunale målsætninger Affaldsplanens opbygning KORTLÆGNINGSDEL Hvidovre Kommune Gældende affaldsordninger Nuværende affaldsmængder Deponerings- og forbrændingsanlæg Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse m.v Udgifter til håndtering af affald Gebyr for renovationsordningen MÅLSÆTNINGSDEL Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning for industri samt institutioner, handel og kontor (erhvervsaffald)... 60

5 PLANLÆGNINGSDEL Affaldshåndtering og nye initiativer Planer for husholdningsaffald Planer for erhvervsaffald Fremtidige affaldsmængder Forbrændings- og deponeringsanlæg Konsekvenser for budget og gebyrer BILAGSDEL Bilag A: Begreber for affaldsregistrering ISAG Bilag B: Referencer

6 F O R O R D Forord Hvidovre Kommunes Affaldsplan indeholder mål og planer for, hvordan affaldet skal håndteres og behandles i perioden frem til Affaldsplanen, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2004, består af en langsigtet del, der rækker frem til 2016 og en mere detaljeret del, der dækker årene til og med Affaldsplanen er den fjerde affaldsplan, som Hvidovre Kommune har udarbejdet. Det er et krav i miljølovgivningen, at kommunerne hvert fjerde år udarbejder en sådan plan. Planen indeholder blandt andet kommunens målsætninger på affaldsområdet og en tidsplan for, hvordan en række initiativer skal gennemføres. Målet i denne fjerde affaldsplan er, ligesom det har været i de tre foregående affaldsplaner, at mængderne af affald skal begrænses, og at affaldet i så stort omfang som muligt skal genanvendes. Målsætningen om begrænsning af affaldsmængden har vist sig vanskelig at opfylde, men det er lykkedes at genanvende en stadig større del af affaldet. Hvidovre Kommune vil fortsat sætte ind med information til borgere, boligselskaber, grundejerforeninger og erhvervsvirksomheder om mulighederne for at formindske affaldsmængderne. Sideløbende vil kommunen gennemføre kampagner om sortering og genanvendelse af affaldet. Affaldsplanen bevarer i store træk de nuværende ordninger, og samtidigt tilføjes nye ordninger og initiativer, der skal være med til at sikre høj genanvendelse. Et eksempel på de nye initiativer er, at der i planperioden vil blive indført henteordning for papiraffald fra 6

7 alle haveboliger. Desuden vil de gamle papircontainere og kuber til glas, som er opstillet i kommunen, blive udskiftet med de nye beholdertyper, som er blevet afprøvet i den foregående planperiode. Haveejeres mulighed for at låne kompostbeholdere fortsættes, ligesom muligheden for at bestille flishugning af grenaffald bevares. Hertil kommer en ny mulighed for, at grundejerforeninger kan låne kompostkværne. Alle disse tiltag skal bidrage til at minimere affaldsmængden, der transporteres ud af kommunen til centralkompostering eller, for det grønne køkkenaffalds vedkommende, til forbrænding. I den foregående planperiode er der indsamlet erfaringer fra genbrugsbutikker i andre kommuner, og der er fundet et egnet areal til at etablere en genbrugsbutik i Hvidovre Kommune. I den kommende planperiode vil der blive etableret en genbrugsbutik, hvor det vil være muligt at købe brugbare møbler og andet, som er kasseret af de oprindelige ejere. Under planens tilblivelse har mange borgere og virksomheder bidraget med gode forslag til planens indhold. Kommunen takker for disse bidrag. Samtidig benyttes lejligheden til at understrege nødvendigheden af, at såvel borgere som virksomheder fortsat medvirker aktivt og engageret i at nå målene i affaldsplanen. Britta Christensen Borgmester AFFALDSPLAN

8 Sammenfatning Baggrund og målsætninger Alle landets kommuner skal hvert fjerde år udarbejde en affaldsplan. Affaldsplanen skal indeholde kortlægning af affaldsmængder og typer samt målsætninger på affaldsområdet for planperioden. Den kommunale affaldsplan er kommunens redskab til at styre affaldsstrømmene. Affaldsplanen indeholder kommunens visioner og prioriteringen af de initiativer, der foreslås igangsat i planperioden. Denne affaldsplan dækker årene og erstatter den hidtidige Affaldsplan Hvidovre Kommune vil fortsat arbejde for at fremme en udvikling, hvor affaldsmængden begrænses, og hvor ressourcerne i affaldet udnyttes mest muligt. Kommunens overordnede mål for husholdningsaffaldet og for borgernes håndtering af affaldet er: at begrænse dannelsen af husholdningsaffald at øge hjemmekompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald at alt haveaffald genanvendes i egen have at øge genanvendelsen af en række materialer at øge borgernes informationsniveau om de forskellige ordninger. Status 2002 På trods af et fald i andelen af affald, der er gået til genanvendelse, er den nationale målsætning for 2004 om genanvendelse af 64% af affaldet nået. Der blev i 2002 registreret ton affald (inkl ton fra Avedøreværket). Dette var en stigning på 6,6% i forhold til affaldsmængden i Andelen af den samlede mængde affald, der gik til genanvendelse, var 72%, 17% blev forbrændt, 2% blev deponeret, og de resterende 9% gik til specialbehandling. Planlagte ordninger Det nuværende affaldssystem i kommunen vil blive bevaret og udvidet med nye tiltag. De nye tiltag skal sammen med information til både borgere og virksomheder bidrage til, at affaldsmængderne så vidt muligt begrænses, Kommunens overordnede mål for erhvervsaffaldet og for virksomhedernes håndtering af affaldet er: at begrænse affaldsproduktionen at øge genanvendelsen af en række materialer enten ved direkte genbrug, genanvendelse ved oparbejdning og/eller ved materialeog energigenvinding at øge virksomhedernes viden om de forskellige ordninger. 8

9 og andelen til genanvendelse øges, mens andelen til deponi og især forbrænding formindskes. Borgere Der vil være fokus på indsamling af papir og pap. Der vil blive etableret en ny henteordning for papir fra haveboliger. Alle haveboliger, der ikke er omfattet af den nuværende henteordning for glas og papir, vil blive omfattet af den nye ordning. Etageejendomme, der ikke allerede har papirindsamling ved ejendommen, vil få tilbud herom. For at øge genanvendelsen af pap tilbydes alle etageejendomme opsamlingsmateriel til pap. Der etableres forsøg med indsamling af pap fra haveboliger med henblik på etablering af permanent ordning. Der vil blive gennemført forsøg med indsamling af emballager af metal, og såfremt resultaterne af forsøget er positive, vil der blive etableret en permanent ordning. De nuværende glaskuber og papircontainere, der er placeret på offentlige steder, vil de kommende år blive udskiftet med en ny type beholdere. Med henblik på, at alt haveaffald skal genanvendes i kommunen, vil kommunen fortsætte med at udlåne kompostbeholdere. Ordningen for flishugning af grenaffald videreføres, og der vil blive mulighed for, at grundejerforeninger kan låne kompostkværne. Da det formodes, at ikke alt miljøfarligt affald indsamles korrekt, udvides antallet af årlige indsamlinger med miljøbilen fra to til tre indsamlinger. Desuden vil der fortsat blive gennemført informationskampagner om miljøfarligt affald. For at sikre optimal affaldshåndtering i etageejendomme fortsættes samarbejdet med boligselskaber og ejendomsfunktionærer. Det etablerede samarbejde med boligselskaberne om affaldshåndtering i boligselskaberne videreføres. Hvidovre Kommune vil løbende afholde kurser for ejendomsfunktionærer. I den foregående planperiode er der arbejdet med at indsamle erfaringer om genbrugsbutikker og med at finde egnet areal til en genbrugsbutik. I den nye planperiode etableres en genbrugsbutik ud fra de indsamlede erfaringer. Der vil løbende blive gennemført informationskampagner om de forskellige affaldsordninger og forskellige typer af affald. Erhverv Der skal være fokus på affaldsminimering og information i den kommende periode. Informationer skal ud til virksomhederne via hjemmesiden, Miljøavisen, Hvidovre Avis, regulativer og temadage. Det skal sikres, at affaldsproducenter, transportører og modtageanlæg er informeret om regler, deres forpligtelser og ansvarsfordelingen. Der skal gives AFFALDSPLAN

10 S A M M E N F AT N I N G information og vejledning ved tilsyn på virksomhederne og ved kurser for medarbejderne på den enkelte virksomhed. Der er planlagt initiativer til at forebygge og genanvende emballageaffald, herunder affald af glas, plast, jern og metal. Der skal kortlægges muligheder for nye indsamlingsordninger på forskellige fraktioner. Affaldsmængder Det skønnes, at den samlede affaldsmængde fra kommunen i 2008 vil komme op på knap ton. Det er yderligere skønnet, at mængden i 2016 bliver knap ton. Der forventes en svag stigning i mængden af affald til forbrænding og genanvendelse. Mængden af affald, der går til deponering, forventes at være stort set konstant. Der er i de fremlagte skøn ikke taget højde for de initiativer, der er beskrevet i affaldsplanen. Økonomi De planlagte tiltag i affaldsplanen medfører dels investering i materiel og dels øgede udgifter til tømning af materiel og kørsel. I årene 2005, 2006 og 2008 vil der være en merudgift på godt 1 million kr. svarende til ca. 3% af de samlede udgifter. I 2007 vil merudgiften være på i alt knap 3 millioner kr. svarende til ca. 9%. Merudgiften vil blive fordelt på taksterne i de respektive indsamlingsordninger. 10

11 Indledning Hvidovre Kommunes affaldsplan gælder for perioden år Den indeholder dels en status for indsamling og bortskaffelse af affald i Hvidovre Kommune, og dels beskriver den kommunens fremtidige mål og strategier for affaldshåndteringen i de kommende 12 år. Det er et lovkrav, at kommunen hvert fjerde år skal udarbejde en affaldsplan for indsamling og bortskaffelse af affald. Planen skal indeholde en kortlægning og beskrive kommunens målsætninger på affaldsområdet for den kommende planperiode. Der skal være en detaljeret plan for perioden , mens perioden beskrives mere overordnet. Affaldsplanerne skal udarbejdes på grundlag af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. I den kommunale plan skal der desuden tages højde for regeringens affaldsstrategi for perioden , der beskriver de initiativer på affaldsområdet, der på nationalt plan skal iværksættes de kommende år. Under udarbejdelsen af denne affaldsplan er borgere og virksomheder i kommunen i foråret 2004 blevet opfordret til at komme med forslag og idéer til affaldsplanen. 127 borgere og virksomheder fulgte opfordringen og bidrog med forslag og idéer. De indsendte forslag har indgået i debatten og overvejelserne om kommunens fremtidige affaldsordninger. Forslag til affaldsplan har været i offentlig høring i perioden 11. august til 6. oktober I høringsperioden indkom der 21 svar. AFFALDSPLAN

12 S A M M E N F AT N I N G Nationale målsætninger De overordnede fokusområder i regeringens affaldsstrategi er: Ressourcetab og miljøbelastning fra affald skal sættes ned Væksten i affald skal afkobles den økonomiske vækst Mere miljø for pengene øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. De nationale sigtelinjer år 2008 for den samlede affaldsmængde er: 65% genanvendelse 26% forbrænding 9% deponering Regeringens affaldsstrategi nævner en lang række initiativer, der skal iværksættes for at realisere strategien. Indsatsen rettes især mod følgende områder: Tværgående initiativer Gennemsigtighed i de kommunale gebyrer Vidensdeling Forenkling af kommunale regulativer Strategi for farligt affald Byggeri og anlæg Bedre sortering af miljøbelastende stoffer og krav til udvaskning Husholdninger Bedre information til borgerne om kommunale ordninger Udvikling af værktøj til lokal vurdering af behandling af organisk dagrenovation Øget indsamling af plast- og metalemballager Mere genbrug af storskrald Industri Nedbringe affaldsmængden i produktionsprocessen og mere miljøvenlige produkter Mere genanvendelse, mindre deponering Videreudvikling af værktøj til kortlægning af affald Industri samt institutioner, handel og kontor Øget genbrug af emballage Detailhandlen Større udbud af renere produkter Øget genbrug af emballage Deponeringsanlæg Færre men større anlæg Dokumentation af affaldets indhold og udvaskning af miljøskadelige stoffer Affaldsforbrændingsanlæg Handlingsplan for håndtering af røggasrensningsprodukter 12

13 Kommunale målsætninger Der blev i 2002 registreret ton affald i Hvidovre Kommune. Af denne affaldsmængde gik 72% til genanvendelse, 17% til forbrænding, 2% til deponering på losseplads og 9% til særlig behandling. af de initiativer, der foreslås igangsat i planperioden. Affaldsplanen er samtidig det dokument, der viser borgere og virksomheder kommunens overordnede intentioner samt de fremtidige krav til indsamling og behandling i forhold til de enkelte affaldstyper. 72% til genanvendelse 17% til forbrænding 2% til deponering 9% til særlig behandling Af Affaldsplan fremgik det, at der i 1998 blev registreret ton affald i Hvidovre Kommune. At den registrerede mængde i 2002 er mere end det dobbelte af mængden fra 1998 i Affaldsplan skyldes primært, at en væsentlig affaldsmængde (ca ton) fra Avedøreværket ikke indgik i registreringen for De nationale sigtelinjer for affaldshåndteringen i år 2008 er i 2002 opfyldt med hensyn til genanvendelse og deponi, idet Hvidovre Kommune er oppe på 72% affald til genanvendelse og nede på 2% affald til deponering. De nationale målsætninger indgår i kommunens plan for, hvilke ændringer og nye tiltag der skal gennemføres inden for affaldsområdet. Den kommunale affaldsplan er kommunens redskab til at styre affaldsstrømmene. Affaldsplanen indeholder kommunens visioner og prioriteringen AFFALDSPLAN

14 S A M M E N F AT N I N G Affaldsplanens opbygning Affaldsplanen er opbygget i 3 dele: KORTLÆGNING 1 Desuden En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen. Her opgøres affaldsmængderne fordelt på kilder. Samtidig bliver kommunens affaldsordninger gennemgået. Det beskrives, om ordningen er en indsamlings- eller anvisningsordning, hvem ordningen er gældende for, og hvordan den er opbygget. omtales regulativet, der beskriver ordningen. MÅLSÆTNING 2 målsætninger En målsætningsdel, hvor opstillede målsætninger i kommunens tidligere affaldsplan er sammenholdt med de faktisk opnåede resultater. I forlængelse af dette er for årene opstillet. PLANLÆGNING 3 initiativer En planlægningsdel, hvor de fremtidige affaldsmængder kortlægges. Det fastlægges på baggrund af de fastsatte målsætninger for den kommende årrække, hvordan den fremtidige affaldshåndtering i kommunen skal foregå, og hvilke nye der vil blive taget på området. 14

15

16 Kortlægningsdel Denne del af affaldsplanen er en status over affaldshåndteringen i Hvidovre Kommune. Her beskrives kommunens affaldsordninger og affaldsmængder. Desuden beskrives de deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunen anviser affald til. Sidst i kapitlet er der redegjort for kommunens udgifter i forbindelse med håndtering af affaldet og dermed den afledte konsekvens for affaldsgebyrernes størrelse. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en bykommune, der boligmæssigt er fuldt udbygget. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2003, indbyggere i kommunen. Antallet af husstande i egentlige boliger udgjorde , svarende til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,16 personer. Ifølge opgørelser fra Hvidovre Kommune var sammensætningen i boligmassen pr. 1. januar 2003: Parcelhuse Tæt/lav Flerfamilieboliger Kollegieboliger m.v. 659 Andre boliger 41 Sommerhuse (297) og kolonihaver ca. 600 Status for affaldsmængderne er lavet på baggrund af registrerede affaldsmængder fra 2002, og fremgår dels af skemaer, hvor erhvervsmæssige kilder, behandlingsformer, affaldstyper og affaldsfraktioner er kombineret på forskellig vis. Desuden er mængder fordelt på indsamlingskilder gennemgået, hvor disse er opgjort med hensyn til specifikke fraktioner. For definition af begreberne erhvervsmæssige kilder, behandlingsformer, affaldstyper og affaldsfraktioner henvises til bilag A. Skoler 12 stk. med ca elever Daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber): 95 stk. med ca brugere Kommunen har et samlet areal på ha, svarende til en befolkningstæthed på personer pr. km 2. Der er en blandet erhvervsstruktur i kommunen, med Hvidovre Hospital som den største enkeltarbejdsplads. Sammenlagt er der ca virksomheder med omkring arbejdspladser. Erhvervsmæssigt er kommunen stort set udbygget bortset fra enkelte steder på erhvervsområdet på Avedøre Holme, hvor der stadig kan etableres nye virksomheder. 16

17 Gældende affaldsordninger Kommunerne er gennem Miljøbeskyttelsesloven pålagt en generel anvisningspligt, dvs. en pligt til at kunne anvise bortskaffelsesmuligheder for alt affald, der frembringes i kommunen ligesom alle, der er omfattet af den kommunale ordning, er pålagt en benyttelsespligt af disse ordninger. Hvidovre Kommune skal udarbejde affaldsregulativer, der udfylder de regler, der er fastlagt i Miljøbeskyttelsesloven og i udstedte bekendtgørelser på affaldsområdet. Kommunalbestyrelsen fastsætter i affaldsregulativerne bestemmelser om omfang og tilrettelæggelse af kommunens affaldsordninger. Der skelnes mellem indsamlings- og anvisningsordninger. Ved indsamlingsordninger er det kommunalbestyrelsen, der har påtaget sig ansvaret for ordningens etablering og for indsamling og bortskaffelse af affaldet evt. gennem aftaler med private transportører. En indsamlingsordning kan være etableret som en henteordning, hvor affaldet afhentes hos brugeren, eller som en bringeordning, hvor affaldet af brugeren skal bringes til et passende net af opsamlingssteder, som det f.eks. er tilfældet med hensyn til glascontainere. Kommunen skal anvise bortskaffelsesmulighed til det affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning. Anvisningsordninger kan have form af generelle anvisninger for en bestemt affaldstype, evt. omfattende en bestemt brugergruppe, hvor kommunalbestyrelsen overlader til den, der frembringer affaldet, selv at sørge for transporten til det eller de anviste anlæg. Etablering og drift af kommunens affaldsordninger varetages af Teknisk Forvaltning. Administration af affaldsordningerne sker på baggrund af følgende regulativer, der er gældende i kommunen: Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald (omfatter dagrenovation, genbrugsmaterialer, miljøfarligt affald fra private samt dagrenovationslignende affald fra erhverv) Regulativ for behandling og indsamling af haveaffald Regulativ for indsamling af kasserede brugsgenstande Regulativ for bortskaffelse af specielt sygehusaffald og lignende Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder Regulativ for bortskaffelse af byggeog anlægsaffald Ordningerne for de forskellige affaldstyper bliver gennemgået i det efterfølgende. AFFALDSPLAN

18 K O R T L Æ G N I N G S D E L Dagrenovation Ordningstype Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Dagrenovationen indsamles ugentligt fra alle beboelsesejendomme og institutioner. Fra sommerhuse og kolonihaver indsamles der dog kun i perioden 1. april til 30. september svarende til 6 måneder om året. Der indsamles ligeledes dagrenovationslignende affald fra virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen, ligesom der indsamles affald fra mindre butikker og kontorer i blandet bebyggelse. Dagrenovationen indsamles enten i plastsække på 110 eller 160 liter eller i minicontainere på 140, 190, 240, 400, 600, 660 eller 800 liter. Der var den 1. januar 2002 tilmeldt sække og minicontainere volumenmæssigt svarende til enheder á 110 liter. Regulativ Dagrenovationsordningen er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Hvidovre Kommune. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 14. december 2004 og trådte i kraft 1. januar Effektivitet Mængden af dagrenovation er fra steget fra ton til ton svarende til en stigning på 1,7%. Dagrenovation forbrændes. 18

19 Emballageglas samt papir og pap Ordningstype Ordningerne for glas samt papir og pap er indsamlingsordninger iværksat både i form af hente- og bringeordninger. Omfattet af ordningen Alle husstande i helårsboliger og sommerboliger har pligt til at holde glasemballager samt aviser, ugeblade og lignende adskilt fra det øvrige husholdningsaffald og til at aflevere genbrugsmaterialerne gennem kommunens etablerede ordninger. Henteordningen omfatter ca parceller i grundejerforeninger, der har tilsluttet sig ordningen. Der er opstillet et genbrugsstativ ved hver husstand med to plastkassetter, hvor henholdsvis glasemballager og papir frasorteres. Kassetterne tømmes hver 14. dag. Bringeordningen omfatter alle etageejendomme, ca haveboliger samt kolonihaver i sommerhalvåret. Der er opstillet glascontainere 53 steder i kommunen, svarende til 940 indbyggere/ container. De fleste glascontainere tømmes enten ugentligt eller hver 14. dag. Til papirindsamling er opstillet 480 stk. 660 liter containere og 26 stk. 240 liter containere svarende til ca. 100 indbyggere/container. Papircontainerne tømmes ugentligt. Fra mange institutioner indsamles papir og glas hver 14. dag. Der er opstillet 45 containere á 240 liter og 20 containere á 660 liter til indsamling af papir samt 35 plastkassetter til indsamling af glas. Fra en del etageejendomme og de fleste institutioner indsamles pap til genbrug. Ordningen er iværksat som en henteordning. Der er opstillet ca. 110 bure eller containere til indsamling af pap ved etageejendomme og ca. 55 bure eller containere ved institutioner. Bure og containere til pap tømmes efter behov. Regulativ Glas- og aviscontainerordningen er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Hvidovre Kommune under Genbrugsmaterialer. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 14. december 2004 og trådte i kraft 1. januar Effektivitet Den indsamlede glasmængde i Hvidovre Kommune er fra faldet fra 859 ton til 718 ton svarende til et fald på 16%. Mængden af glas indsamlet gennem bringeordningen er fra faldet 25%, mens mængden af glas indsamlet gennem henteordningen er steget 13%. Mængden har ligget stabilt omkring ca. 700 ton pr. år siden Der blev i 2002 indsamlet 14 kg glas/indbygger. Dertil skal lægges flasker, der afleveres gennem detailhandlen. Den indsamlede papirmængde er fra steget fra ton til AFFALDSPLAN

20 K O R T L Æ G N I N G S D E L ton svarende til en stigning på 7%. Der blev i 2002 indsamlet 54 kg aviser og ugeblade/indbygger. Fra er der sket en stigning fra 34 til 66 ton i de indsamlede papmængder fra etageejendomme og institutioner. I har mængden af indsamlet pap været en del højere end mængden i I Affaldsplan var prognosen for den indsamlede mængde pap i 2004 vurderet til 40 ton. Samlet er der i 2002 indsamlet ton pap og papir. Potentialet for indsamling af pap og papir er i 2002 og 2003 vurderet at udgøre ton. Den indsamlede mængde udgør i ,5% af potentialet. I Affaldsplan er målet at indsamle 65% af potentialet i Det indsamlede papir, glas og pap genanvendes. Ordningerne vurderes at fungere rimeligt. 20

21 Miljøfarligt affald fra private Ordningstype Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning og omfatter olie, kemikalier, kanyler, medicinaffald, batterier, lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter alle private husstande. Der gennemføres to gange årligt en indsamlingskampagne for miljøfarligt affald fra husholdninger, hvor Miljøbilen i løbet af en uge holder 40 forskellige steder i kommunen. Tid og sted offentliggøres gennem Hvidovre Avis. Der er desuden truffet aftale med ca. 20 farve- og fotohandlere og byggemarkeder om at modtage kemikalierester fra egne varegrupper. Ca. 60 butikker modtager brugte batterier. Lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder kan afleveres på Materielgården, på Genbrugspladsen og hos forhandlere af lysstofrør. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald i Hvidovre Kommune under punktet om miljøfarligt affald. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 14. december 2004 og trådte i kraft den 1. januar Effektivitet Fra er mængden af indsamlet miljøfarligt affald steget fra 28 ton til 46 ton svarende til en stigning på 64%. I Affaldsplan var prognosen for den indsamlede mængde miljøfarligt affald i 2004 vurderet til 28 ton. Desuden er mængden af miljøfarligt affald indleveret på Genbrugspladsen fra steget fra 60 til 72 ton. Det miljøfarlige affald specialbehandles. På kommunens to apoteker kan der afleveres kanyler, kviksølvtermometre og medicinrester fra private. På kommunens Materielgård og på Genbrugspladsen kan der afleveres rester af olie- og kemikalieaffald. AFFALDSPLAN

22 K O R T L Æ G N I N G S D E L Kasserede brugsgenstande Ordningstype Ordningen er etableret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse, kolonihaver, etageejendomme og institutioner. Kasserede brugsgenstande omfatter, ud over brugsgenstande, jern og metal samt byggeaffald. Mængden af byggeaffald er begrænset til at udgøre ½ m 3 / afhentningsadresse/år. Borgerne skal sortere kasserede brugsgenstande i 10 fraktioner; affald af elektriske og elektroniske produkter, kølemøbler, hård PVC, dæk, jern og metal, madrasser og fjedermøbler, brændbart, ikke brændbart, asbest og eternit samt trærødder (stød). Kasserede brugsgenstande fra haveboliger indsamles ved fortov en gang i kvartalet. Fra etageejendomme, institutioner og kolonihaver indsamles kasserede brugsgenstande efter behov. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for indsamling af kasserede brugsgenstande i Hvidovre Kommune. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. september 2000 og trådte i kraft den 1. december Effektivitet Antallet af fraktioner, som kasserede brugsgenstande sorteres i, er øget. Den indsamlede mængde af kasserede brugsgenstande er fra steget fra ton til ton svarende til en stigning på 6%. Mængden af indsamlede kasserede brugsgenstande til deponi er fra faldet fra 357 ton til 109 ton svarende til et fald på 69%. Der er gennem øget sortering sket en procentvis ændring i behandlingsformen af kasserede brugsgenstande fra deponi til forbrænding og genanvendelse. 22

23 Haveaffald Ordningstype Ordningen er etableret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse, kolonihaver, etageejendomme og institutioner. Haveaffald indsamles fra haveboliger hver 14. dag fra ca. 1. marts til ca. 1. december (40 uger om året). Der må anvendes papirsække, specielle 140 liters beholdere eller plastbøtter tidligere solgt af Teknisk Forvaltning. Grene kan samles i bundter à højst 1 meters længde. Der er ingen begrænsning i antallet af enheder, der tages med ved indsamlingen. Der er begrænsninger i størrelse og vægt pr. enhed. Haveaffald fra etageejendomme og institutioner indsamles efter behov. I vintermånederne hentes større grene fra beskæringer. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for behandling og indsamling af haveaffald i Hvidovre Kommune. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. juni 2001 og trådte i kraft den 1. august Effektivitet Den indsamlede mængde haveaffald var i 2002 på ton og dermed stort set uændret i forhold til mængden i Haveaffaldet komposteres. AFFALDSPLAN

24 K O R T L Æ G N I N G S D E L Kompostbeholdere Ordningstype Ordningen for kompostbeholdere er en ordning for udlån af beholdere til brug ved kompostering i egen have. Omfattet af ordningen Kompostbeholdere udlånes til borgere med have, kolonihave eller nyttehave og til etageejendomme med grønne fællesarealer. Der udlånes højst 1 kompostbeholder pr. husstand. Kompostbeholderne anvendes til kompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald. Den færdige kompost kan derefter benyttes i egen have. Ordningen er ikke obligatorisk. Regulativ Ordningen for kompostbeholdere er ikke omfattet af et regulativ. Udlån af kompostbeholdere er beskrevet i Affaldsplan , som blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 12. december Effektivitet Der er fra 2001 til 2003 udlånt ca kompostbeholdere. Det er ikke umiddelbart til at måle, hvor stor en mængde dagrenovation og haveaffald, der via ordningen er flyttet fra ordningerne for dagrenovation og haveaffald til kompost i borgerens egen have. 24

25 Genanvendelige materialer fra erhverv Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning. Omfattet af ordningen Alle virksomheder bortset fra institutioner er omfattet af ordningen. Papir, pap, emballageglas, planglas (ikke autoglas), jern og metal, ståltromler til direkte genanvendelse, jord, haveaffald/ affald fra grønne områder, skrotbiler, dæk, genanvendeligt PVC-plast samt transportemballager af plast (PE-plast, PP-plast, EPS-plast og genanvendeligt PVC-plast) skal frasorteres virksomhedens øvrige affald til genanvendelse. Affald fra virksomhedens egne grønne områder må gerne komposteres på virksomhedens ejendom. Erhvervsaffald skal afhentes og transporteres af en af Hvidovre Kommune registreret transportør. Virksomheder kan dog selv, og uden at være registreret som transportør, transportere genanvendeligt affald til Genbrugspladsen. Her kan det vederlagsfrit afleveres, hvis der er tale om mængder, der ikke overstiger 1 ton/år. Effektivitet Fra erhvervsmæssige kilder, undtaget byggeri og anlæg samt husholdninger, er der i 2002 og i 1998 registreret følgende mængder glas, pap og papir, jern og metal, dæk, plast samt haveaffald: Affaldsfraktion ton ton Glas Pap og papir Jern og metal Dæk Plast Haveaffald I alt Tallene viser, at den indsamlede mængde af glas, jern og metal, dæk og plast er steget fra 1998 til 2002, mens mængden af pap og papir samt haveaffald, der er indsamlet fra virksomheder til genanvendelse, er faldet. Det bliver ikke registreret på Genbrugspladsen, hvor store mængder genanvendelige materialer, der bliver afleveret fra erhverv. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. april 2001 og trådte i kraft den 1. august AFFALDSPLAN

26 K O R T L Æ G N I N G S D E L Farligt affald fra erhverv Ordningstype Bortskaffelse af farligt affald fra erhvervsvirksomheder, undtagen affald fra tømning af olie- og benzinudskillere samt eksplosivt affald, er organiseret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Tømning af farligt affald fra olie- og benzinudskillere er i kommunen organiseret som en indsamlingsordning i form af en tømningsordning. Ordningen er obligatorisk for virksomheder med olieog benzinudskillere. Farligt affald i form af lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder kan også afleveres via indsamlingsordningen for lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder. Ordningen er organiseret som en bringeordning. Omfattet af ordningen Ordningerne omfatter alle virksomheder, der frembringer farligt affald, eller hvor der er etableret olie- og benzinudskillere. Farligt affald fra virksomheder skal anmeldes til kommunen og skal via en registreret transportør afleveres til Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (SMOKA), Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S. Lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder, der har været benyttet i kommunen, kan også afleveres på Hvidovre Kommunes Materielgård, Høvedstensvej 21, 2650 Hvidovre. Kommunen tilser olie- og benzinudskillere to gange årligt og tømmer dem, hvis det er nødvendigt. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. april 2001 og trådte i kraft den 1. august Effektivitet Der blev i 2002 indsamlet ton farligt affald, hvilket er 543 ton mere end i Pr. 1. januar 2004 var der tilmeldt 86 ejendomme til tømningsordningen for olie- og benzinudskillere. Disse havde sammenlagt 137 olie- og benzinudskillere. 26

27

28 K O R T L Æ G N I N G S D E L Klinisk risikoaffald Ordningstype Ordningen for klinisk risikoaffald er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter smittebærende affald, spidse og skarpe genstande og biologisk affald fra den primære sundhedssektor. Dvs. læger, tandlæger, hjemmepleje mv. Hvidovre Hospital er ikke omfattet af ordningen, idet hospitalet selv varetager indsamling af klinisk risikoaffald. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for bortskaffelse af specielt sygehusaffald og lignende i Hvidovre Kommune. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 22. september 1992 og trådte i kraft den 1. januar Effektivitet Der blev i 2002 indsamlet 1,2 ton klinisk risikoaffald i kommunen, hvilket er 0,3 ton mere end i Hvidovre Hospital er ikke medregnet, da hospitalet ikke er omfattet af ordningen. Elektriske og elektroniske produkter Ordningstype Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter fra virksomheder er organiseret som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Omfattet af ordningen Ordningerne omfatter alle virksomheder, der bortskaffer elektriske og elektroniske produkter. Borgerne kan aflevere elektronikaffald via indsamlingen af kasserede brugsgenstande. Elektriske og elektroniske produkter, der bortskaffes fra virksomheder, skal anmeldes til kommunen og skal via en registreret transportør afleveres til Jernpladsen A/S, Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder. Regulativet blev vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. april 2001 og trådte i kraft den 1. august Effektivitet Der blev i 2002 indsamlet 9,9 ton elektriske og elektroniske produkter via ordningen. 28

29 Kølemøbler Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning. Omfattet af ordningen Ordningen omfatter både private husstande og erhverv. Borgerne kan aflevere kølemøbler via indsamlingen af kasserede brugsgenstande. Kølemøbler indsamlet via indsamlingen af kasserede brugsgenstande eller afleveret på Genbrugspladsen afleveres på modtageanlægget i Vasbygade, for aftapning af freon. Regulativ Ordningen er indeholdt i erhvervsaffaldsregulativet, hvis kølemøblet stammer fra erhverv, ellers er ordningen omfattet af regulativet for kasserede brugsgenstande. Effektivitet I 2002 blev der indsamlet 76 ton cfcholdige kølemøbler, hvilket er 31 ton mere end i Bygge- og anlægsaffald Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning. Omfattet af ordningen Alt bygge- og anlægsaffald. Regulativ Ordningen er beskrevet i Regulativ for bortskaffelse af Bygge- og anlægsaffald i Hvidovre Kommune. Regulativet blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. september 1996 og trådte i kraft den 1. januar Effektivitet Der blev i 2002 oparbejdet/sorteret ton bygge- og anlægsaffald, mens ton gik til forbrænding, ton gik til deponering og ton gik til særlig behandling. Af de ton til særlig behandling er ton affaldsfraktionen jord og sten. AFFALDSPLAN

30 M Å L S Æ T N I N G S D E L Forurenet jord Ordningstype Ordningen er en anvisningsordning, der er hjemlet i lov om forurenet jord. Regulativ Ordningen er indeholdt i erhvervsaffaldsregulativet, med mindre jorden er så forurenet, at den er klassificeret som farligt affald. Omfattet af ordningen Alt forurenet jord er omfattet. Effektivitet I 2002 blev der anvist ca ton forurenet jord fra ejendomme i Hvidovre Kommune. 30

31

32 K O R T L Æ G N I N G S D E L Nuværende affaldsmængder De indsamlede og behandlede affaldsmængder er opgjort på baggrund af oplysninger om kommunens indsamlingsordninger samt oplysninger fra behandlingsanlæg og transportører om afhentet/behandlet affald fra virksomheder og ejendomme i kommunen. Oplysningerne er sammenholdt med de indberetninger, de forskellige behandlingsanlæg har foretaget til Miljøstyrelsens registreringssystem for affald - ISAG (Informationssystem for Affald og Genanvendelse). I de efterfølgende skemaer er oplysningerne om mængder kombineret på forskellig vis, så affaldsfraktioner og -typer kan opgøres i forhold til erhvervsmæssige kilder og behandlingsformer. Det er termerne fra ISAG, der er anvendt i tabellerne. Termerne er defineret i bilag A. Affald ['aw fal ] Affald ['aw fal ] subst. -et 1. noget som smides væk. fx madrester, brugt emballage, spildevand, kasserede ting el. rester fra produktion = skrald at smide affaldet i skraldespanden fabrikken leder affald ud i havet affaldsforbrænding affaldsstoffer affaldssæk husholdningsaffald industriaffald slagteriaffald af+fald forældet affalde falder af 32

33 Samlet mængde affald fordelt på erhvervsmæssig kilde og behandlingsform Mængder opgjort i ton og %-vis fordelt på behandlingsformer Behandlingsform 2002 %-vis fordeling Husholdninger Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Institutioner Genanvendelse Forbrænding 0 0 Deponering 2 2 Særlig behandling 9 7 I alt 119 Handel og kontor Genanvendelse Forbrænding Deponering 54 1 Særlig behandling I alt Industri Genanvendelse Forbrænding Deponering 37 1 Særlig behandling I alt Byggeri og anlæg Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Renseanlæg Genanvendelse 6 0 Forbrænding Deponering 0 0 Særlig behandling 0 0 I alt Forsyningsvirksomhed Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Erhverv diverse Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt I alt

34 K O R T L Æ G N I N G S D E L Samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform Mængder opgjort i ton og %-vis fordelt på behandlingsform 2002 %-vis fordeling Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Samlet affaldsmængde fordelt på erhvervsmæssig kilde og type Ton Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald Farligt affald Husholdninger Institutioner Handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Forsyningsvirksomhed Erhverv diverse I alt I alt 34

35 Samlet mængde affald fordelt på affaldsfraktioner og behandlingsformer Ton Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Andet farligt affald Andet genanvendeligt Asbest Asfalt Autogummi Bark og træflis 1 1 Batterier Beton Blandet bygge- og anlægsaffald Cfc-holdige køleskab og frysere Elektriske og elektroniske produkter Emballageglas Flyveaske Forbrændingsegnet affald Gips Grene, blade, græs mv Ikke forbrændingsegnet affald Jern og metal Jord og sten Kemikalieaffald Klinisk risikoaffald Madaffald/andet organisk Olieaffald Papir & pap Planglas Plast Heraf PVC Ren jord Sand og ristestof Slagger Slam Tegl Træ Heraf imprægneret træ 1 1 I alt Tøj og sko I alt

36 K O R T L Æ G N I N G S D E L Affald fra husholdninger Affaldsmængden fra husholdninger er opgjort som mængden af indsamlet dagrenovation, kasserede brugsgenstande, haveaffald, papir, pap, glas og miljøfarligt affald indsamlet via de kommunale ordninger samt de opgjorte mængder fra Genbrugspladsen. Det betyder, at affaldsmængden ikke kun omfatter affald fra borgere, men i et vist omfang også omfatter affald fra institutioner og erhverv. Dagrenovation Affaldsfraktion Ordning 2002 ton 2003 ton Behandlingsform Papir Pap Papir og pap Flasker og glas Tøj og sko Madaffald/ andet organisk Hente- og bringeordning Henteordning Genbrugspladsen I alt Bringeordning Henteordning Genbrugspladsen I alt Bringeordning Genbrugspladsen I alt Genanvendelse Genanvendelse Genanvendelse Henteordning 15,5 0 Genanvendelse I alt 15,5 0 Diverse brændbart Henteordning Forbrænding I alt Dagrenovation i alt Affaldsfraktionen Diverse brændbart dækker over det, der i daglig tale kaldes for dagrenovation, dvs. affaldet, der ugentlig indsamles i sække eller containere. 36

37 Storskrald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Cfc-holdige køleskabe og frysere Autogummi (dæk) Elektriske og elektroniske produkter Jern og metal Diverse brændbart Diverse ikke brændbart Henteordning, haveboliger og etageboliger Genbrugspladsen ton I alt Henteordning, haveboliger Henteordning etageboliger Genbrugspladsen 4,4 0,2 26 1,5 0,1 25 I alt 30,6 26,6 Henteordning, haveboliger og etageboliger Genbrugspladsen I alt Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen I alt Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen I alt Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen I alt Storskrald i alt Særlig behandling Genanvendelse Særlig behandling Genanvendelse Forbrænding Deponering Haveaffald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Grene, blade, græs m.m. Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen ton I alt Haveaffald i alt Behandlingsform Behandlingsform Genanvendelse AFFALDSPLAN

38 K O R T L Æ G N I N G S D E L Miljøfarligt affald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Batterier Medicinaffald Diverse Butiksordning Apotekerordning Materielgården, inkl. farvehandlerordning Genbrugspladsen Indsamlingskampagner 4,4 4, ,8 11, ton 2,6 7, ,9 I alt Miljøfarligt affald i alt Behandlingsform Særlig behandling Erhvervsaffald Affaldsfraktion Ordning 2002 ton Tegl Beton og asfalt Ren jord Sanitet m.v. Andet bygge- og anlægs-affald PVC Forbrændingsegnet affald (vinduesrammer) Genbrugspladsen Genbrugspladsen Genbrugspladsen Genbrugspladsen Henteordning, haveboliger Henteordning, etageboliger Genbrugspladsen Genbrugspladsen ton I alt Genbrugspladsen I alt 56 - Behandlingsform Genanvendelse 56 - Forbrænding Asbest Genbrugspladsen Deponering Vinduer (glas med rammer) I alt Genbrugspladsen Erhvervsaffald i alt Affaldstypen Erhvervsaffald er i denne sammenhæng bygge- og anlægsaffald, idet bygge- og anlægsaffald i ISAG terminologien altid er erhvervsaffald, uanset om det stammer fra private husstande eller erhverv. 38

39 Samlet affaldsmængde fra husholdninger Mængder opgjort i ton og % Dagrenovation Storskrald Haveaffald Miljøfarligt affald Erhvervsaffald Husholdning i alt Behandlingsform ton ton Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering %-vis fordeling I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt Genanvendelse Forbrænding Særlig behandling Deponering I alt AFFALDSPLAN

40 K O R T L Æ G N I N G S D E L Deponerings- og forbrændingsanlæg Hvidovre Kommune er interessent i I/S Amagerforbrænding. Kommunen har pligt til at anvise alt forbrændingsegnet affald til I/S Amagerforbrænding, ligesom I/S Amagerforbrænding har pligt til at modtage og brænde alt forbrændingsegnet affald fra kommunen. I 2002 er der fra Hvidovre Kommune anvist ton affald til I/S Amagerforbrænding. Kommunen anviser affald til deponi til AV Miljø, Kallerup Grusgrav A/S eller Ågesholm Genbrugs-, Sorterings- og Fyldplads. AV Miljø ejes af I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding i fællesskab. Kommunen har via interessentskabet i I/S Amagerforbrænding ret til kapacitet på AV Miljø. Kommunen har ingen aftale med de øvrige anlæg til deponi om ret til kapacitet. I 2002 er der fra Hvidovre Kommune anvist ton til deponi på AV Miljø. Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse m.v. Slamforbrænding Slam samt eventuelt sand og ristestof fra rensning af spildevand på Spildevandscenter Avedøre brændes i spildevandscentrets slamforbrændingsanlæg. I 2002 blev der brændt ton slam (tørstof). Genbrugspladsen Genbrugspladsen på Avedøreholmen 97 er etableret på et areal lejet af AV Miljø og åbnede 1. juni Genbrugspladsen er åben alle dage fra kl , bortset fra den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar. Den 1. juli 2004 overtog I/S Amagerforbrænding anlæg, drift og vedligeholdelse af genbrugspladserne i de fem interessentkommuner, herunder Hvidovre Genbrugsplads. I/S Amagerforbrænding afholder alle udgifter vedrørende Hvidovre Genbrugsplads undtagen udgiften til leje af grunden, der afholdes af Hvidovre Kommune. Pladsen modtager sorteret affald, der normalt forekommer i hus og have, undtagen dagrenovation. Vogne indregistreret til over kg totalvægt har ikke adgang til pladsen. Erhvervsvirksomheder kan alene aflevere genanvendelige materialer på Genbrugspladsen og kun i et begrænset omfang svarende til 1 ton pr. år. 40

41 Mængden af affald, der er modtaget på Genbrugspladsen, er steget fra ton til ton i perioden svarende til en stigning på 65%. Materielgården På kommunens Materielgård, Høvedstensvej 21, er der en modtageplads til miljøfarligt affald, hvor private kan aflevere miljøfarligt affald. Modtagepladsen er åben mandag til torsdag kl samt fredag kl På Genbrugspladsen modtages følgende fraktioner: Aviser og ugeblade m.v. Pap Flasker og glas Sanitet, gasbeton m.v. Tøj og sko Elektronikaffald (skærme og andet) Køleskabe og frysere Jern og metal (småt og stort) Haveaffald Mursten, tegl og naturskiffer Beton og asfalt Eternit og asbest (let støvende og ikke støvende) Ren jord, ler, grus og sand El-pærer og lysstofrør Vinduesglas og autoruder Olie- og kemikalieaffald og batterier Brændbart affald (småt og stort) Affald til deponi (let og tungt) Dæk Akkumulatorer Trærødder og stød Hård PVC Springmadrasser. AFFALDSPLAN

42 K O R T L Æ G N I N G S D E L Udgifter til håndtering af affald Kommunens renovationsvirksomhed er brugerfinansieret og skal over årene økonomisk hvile i sig selv. Eventuelt overskud eller underskud bliver henholdsvis henlagt eller lagt ud af kommunens kasse og bliver registreret på kommunens konto for mellemværende med renovationsvirksomheden. Alle ordninger for husholdningsaffald finansieres over renovationstaksterne. Opkrævning af renovationsafgifterne sker over ejendomsskattebilletten på baggrund af tilmeldingen til de enkelte affaldsordninger. Indsamlingsordningerne for klinisk risikoaffald, elektriske og elektroniske produkter fra virksomheder samt farligt affald fra virksomheder finansieres af en tilslutningsafgift, der opkræves af den renovatør, der varetager ordningen. Renovationsudgifter fordelt efter ordning i Dagrenovation: Indsamling og kørsel Sække Kompostbeholdere Forbrændingsafgift I alt Haveaffald, haveboliger: Indsamling og kørsel Komposteringsafgift Kompostbeholdere I alt Haveaffald, etageejendomme: Indsamling og kørsel Komposteringsafgift Kompostbeholdere I alt Kasserede brugsgenstande, haveboliger: Indsamling og kørsel Affaldsbehandling I alt Kasserede brugsgenstande, etageboliger: Indsamling og kørsel Affaldsbehandling I alt Genbrug, hente-/bringeordning : Indsamling og kørsel m.v. Bortskaffelse af glas og papir I alt Olie- og kemikalieaffald I alt

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune 16. juli, 2007 Anna Warberg Larsen Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 INDLEDNING... 2

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere