Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128) Dagsorden 1. Velkommen og introduktion 2. Godkendelse af sidste mødereferat 3. KabelTV 4. Henvendelse fra Furesø Kommune vedr. Vil du leje en bolig ud til en flygtning? 5. Forslag til plejeplan for Præstesøfredningen 6. Hastighed på veje i og omkring grundejerforeningen Søgården 7. Generalforsamling a) Indkaldelse b) Regnskab c) Forslag til generalforsamling 8. Havedag(e), Vort kvarter, fællesbede mv. 9. Planlægning af Generalforsamling 10. Eventuelt ad pkt. 1. Velkommen og introduktion Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. ad pkt. 2. Godkendelse af sidste mødereferat Der var ingen kommentarer til mødereferatet af 26. november 2014, hvorfor referatet blev godkendt. Referatet udsendes til foreningens medlemmer via mail og lægges på grundejerforeningens hjemmeside Side 1 af 6

2 ad pkt. 3. KabelTV Flemming orienterede, at der siden sidste bestyrelsesmøde var færdiggjort standerarbejde samt fejlretning af hovedkabel. Hovedkablet havde længe hængt over lejepladsen, da der var uenighed om hvem som skulle betale regningen for udskiftning af dette. Flemming orienterede, at foreningen rent kontraktligt selv indestod for kablerne i jorden, men at det var forsøgt at få YouSee til at dække denne omkostning ved udskiftningen under paragraffen omkring YouSee s forsyningspligt. Den 16. december 2014 modtog Flemming mail fra YouSee om, at ledelsen i YouSee havde godkendt, at YouSee selv ville udføre fejlretningen og selv dække alle omkostninger forbundet hertil. Flemming orienterede videre, at enkelte parceller havde henvendt sig med signalproblemer, hvorfor afhjælpning herpå blev udført før jul af Dansk KabelTV. De implicerede parceller fik dermed besøg af en kabeltekniker som eftergik installationen fra signalskab til hus og interne installationer for at sikre signalleverancen. Henrik orienterede at det generelt kan anbefales, at foretage udskiftning af gamle antennestik til en nyere standard, da dette har en positiv effekt på signalkvaliteten. Flemming berettede videre, at det udarbejdede regelsæt som beskrev grundejernes forpligtigelser for den indgåede aftale omkring kabeltv med YouSee - gældende for den fastsatte periode på 60 måneder - blev udsendt den 14. januar 2015 incl. bilag. Dette har ikke givet anledning til yderligere spørgsmål fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen fandt det vigtigt at både regelsættet samt YouSee s kabelfortegnelse for området lægges ud på foreningens hjemmeside. Det er yderligere bestyrelsens opfattelse, at alle er glade og tilfredse med den nye YouSee-aftale indeholdende både kabel-tv og bredbånd og at de få problemer som har været i overleveringsfasen nu er løst. Dermed er det også vigtigt at nævne, at foreningen på nuværende tidspunkt ikke længere har vedligeholdelses- eller supportpligten, hvorfor fejl, support mv. bør rettes direkte til YouSee. Hjælp til kabeltv, bredbånd mv. kan dermed altid findes på ad pkt. 4. Henvendelse fra Furesø Kommune vedr. Vil du leje en bolig ud til en flygtning? Bestyrelsen har modtaget mail fra Furesø Kommune omkring den øgede tilgang af flygtninge bl.a. fra krigen i Syren. I 2015 skal Furesø Kommune modtage ca. 73 nye flygtninge. Mailen fra Furesø Kommune beskriver videre at byrådet søger at finde en løsning på det øgede antal flygtninge, men Side 2 af 6

3 en vellykket integration kræver, at flere bidrager. Kommunen er i løbende dialog med de almene boligorganisationer for at skaffe tilstrækkeligt med boliger til de nye medborgere. Det har imidlertid vist sig vanskeligt, at finde et tilstrækkeligt antal permanente boliger til flygtningene. Kommunen søger derfor både lejligheder, værelser og huse, og efterlyser private, der i en periode vil udleje deres bolig eller dele af den til flygtninge. Derfor opfordrer kommunen til via grundejerforeningen at medlemmer og netværk overvejer at leje ud til flygtninge. Bestyrelsen fandt det vigtig at videresende mailen fra kommunen til alle grundejere således de alle er orienteret om kommunens ønsker. ad pkt. 5. Forslag til plejeplan for Præstesøfredningen Bestyrelsen har af Furesø Kommune modtaget brev vedr. høring af revideret plejeplan for Præstesøfredningen. Bestyrelsen fandt det vigtigt at videresende Furesø Kommunes brev til foreningens medlemmer samt at videresende brevet til nabogrundejerforeningen såfremt de ikke havde modtaget brevet. Bestyrelsen fandt, at der er mange forskellige hensyn, alt efter hvem man spørger og hvem som anvender arealerne nedenfor Sørækken. Derfor fandt bestyrelsen heller ikke at dette kunne være et grundejerforeningsanliggende, hvorfor et eventuelt høringssvar afgives af de enkelte grundejere. Ad pkt. 6. Hastighed på veje i og omkring grundejerforeningen Søgården Bestyrelsen har den 9. december 2014 modtaget brev fra nr. 144 som henleder opmærksomheden på talrige observationer gjort på forholdet omkring at enkelte billister kører meget stærkt i og omkring omfartsvejene til Dalsø Park. Bestyrelsen kan tilslutte sig observationerne gjort af nr. 144, men har ikke skelnet til hvorvidt der har været tale om fastboende, gæster, leverandører mv. Bestyrelsen har derpå drøftet forskellige tiltag, og finder det nødvendigt at inddrage nabogrundejerforeningen for et fælles tiltag om f.eks. opsætning af skilte med eksempelvis 40 km/t zone. Dette initiativ vil derfor være at finde på dagsordenen for bestyrelsen arbejde for Ad pkt. 7. Generalforsamling Årets generalforsamling blev på sidste bestyrelsesmøde fastsat til onsdag den 25. februar 2015 kl. 19:00 til 22:00 og Satelitten s mødelokale 3 er derfor booket. Der vil i år ikke blive serveret mad, Side 3 af 6

4 hvorfor det tilrådes at spise inden mødet. Der vil dog blive indkøbt diverse drikkevarer og snacks til mødet. Bestyrelsen forslag af Sven Nørgård som dirigent og Hanne Henriksen som referent er bekræftet af begge og begge stiller gerne op. Ad pkt. 7.a Indkaldelse Henrik berettede at indkaldelsen var under udarbejdelse og ville blive fremsendt til bestyrelsens godkendelse inden første uge i februar således den kunne blive udsendt til foreningens medlemmer i god tid inden generalforsamlingen. Ad pkt. 7.b Regnskab Bestyrelsen foretog gennemgang af regnskab og budget. Regnskab og budget for 2015 har fået indarbejdet udgifts-elementer drøftet på bestyrelsesmøde den 26. november Regnskab og budget udsendes i forbindelse med indkaldelsen af generalforsamlingen. Per orienterede, at foreningens nuværende græsslåmaskine nu har udtjent sin værnepligt, hvorfor en ny græsslåmaskine er meget nødvendig og derfor også vil være at finde på budgettet i Ad pkt. 7.c Forslag til generalforsamling Bestyrelsen kunne konstatere, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen den 25. februar Bestyrelsen vil dog udarbejde forslag til ændring af foreningens havedage med fokus på blot én havedag i efteråret, hvorfor forårets havedag udliciteres til en professionel gartnervirksomhed. Bestyrelsen har dermed tilladt sig at indsætte økonomien bag dette forslag i budgettet for 2015 således effekten heraf synliggøres når f.eks. posten til fortæring halveres ved kun at have én enkelt havedag. Ad pkt. 8. Havedag(e), Vort kvarter, fællesbede mv. Henrik orienterede at arbejdsgruppen bestående af Henrik (100), Ole(132), Susse (110), Pernille/Michel (126) havde mødtes den 8. december 2014 omkring opdatering af Vort kvarter. Arbejdet var endnu ikke færdigt og der var behov for yderligere mødeaktivitet, men det havde ikke været mulig at finde en ny ledig dato som har kunnet passe alle mødedeltagere. Der arbejdes på at samle gruppen igen inden for kort tid. Side 4 af 6

5 Henrik berettede videre, at der indtil nu er skabt konsensus omkring opdelingen af parceller i forhold til fællesbede og egne bede og et oversigtskort er udarbejdet og inddelt herfor. Denne opdeling skaber stor synlighed over, hvad der hører vedligeholdelsespligten hos de enkelte parceller og hvad der er indsatsområder på eventuelle havedage. Arbejdet omkring opdateringen af Vort kvarter fortsætter dermed i løbet af Henning nævnte i forbindelse med Henriks orientering, at der fortsat er en del arbejde i forbindelse med at rømme de sidste bede inden afleveringen af vedligeholdelsespligten til de respektive grundejere. Herunder både rydning af eksisterende beplantning og genbeplantning. Særligt beplantningen i fællesbedet på nordlige torv mellem nr. 110 og 124 bestående af vildroser og buske samt 3 grantræer og 3 rønnebærtræer. Per orienterede, at han havde indhentet tilbud hos en professionel gartner til rydning af bed hos nr Tilbuddet lyder på ca. kr ,- ex moms. Bestyrelsen fandt tilbuddet meget bekosteligt set i forhold arealets størrelse, hvorfor det foreslås at leje en gravemaskine, hvorved foreningen selv står for rydningen af bedet på havedagen i efteråret. Bestyrelsen foreslår lørdag den 12. september og forslår også at havedagen gøres til et heldags arrangement startende kl. 9:00 til 17:00, da det ellers vil være svært at nå at rydde hele bedet. Flemming ville i den forbindelse bestille gravemaskine hos Farum miniudlejning således maskinel står klart til havedagen. Plante ville ligeledes blive bestilt og stå klar til dagen. Henning mente også at de fire parceller (110, 112, 114, 116) som har bøgehæk grænsende op mod stamvejen bør tale sammen om, hvorvidt der er behov for en professionel gartner til nedskæring af bøgehækken inden det overgår til grundejernes vedligeholdelsespligt eller om det er et arbejde som de fire parceller klarer sammen. Henning ville tage initiativ til en drøftelse de fire imellem. Bestyrelsen var enig i, at ville dog sikre sig at hæk, bede mv. afleveres i en stand, hvor det er overskueligt for de enkelte parceller at fortsætte vedligeholdelsesarbejdet, nu da det fremadrettet ikke længere er fælles. Plejeplan for fællesarealer udsendes sammen med referatet. Flemming spurgte til status på opkørslen af græs på grunden mellem nr. 144 og 96. Bestyrelsen havde konstateret, at der fortsat var både kørsel og vending på græsarealet. Bestyrelsen besluttede sig for at lægge en passende størrelse sten således parkering og vending umuliggøres. Side 5 af 6

6 Bestyrelsen vil dermed endnu engang gerne henstille til alle om ikke at benytte vore græsarealer til parkering samt vending af køretøjer, da græsset ikke tåler den store belastning. Ad pkt. 9. Planlægning af Generalforsamling Planlægningsmøde for kommende Generalforsamling berammes til den kl. 20:00 hos Henrik. Ad pkt. 10. Eventuelt Der fremkom intet under dette punkt. Side 6 af 6

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 Jeg har valgt at udsende denne beretning og orientering om hvad vi i foreningens bestyrelse arbejder med inden generalforsamlingen, således at man får mulighed

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter Referat fra ordinær generalforsamling I Monjasa Park onsdag d. 23. 3. 2011 kl. 1900.

Grundejerforeningen Jupiter Referat fra ordinær generalforsamling I Monjasa Park onsdag d. 23. 3. 2011 kl. 1900. Grundejerforeningen Jupiter Referat fra ordinær generalforsamling I Monjasa Park onsdag d. 23. 3. 2011 kl. 1900. Der var flg. dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2010.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere