Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening"

Transkript

1 Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at eje og drive et kabel tv/bredbåndsanlæg med henblik på at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b) stille bredbåndskapacitet til rådighed for medlemmernes datatransmission c) indkøbe et samlet bredbåndsvolumen for videresalg til medlemmerne, hvis det er økonomisk fordelagtigt for foreningen og det enkelte medlem. d) tilbyde andre serviceydelser til medlemmerne, hvor anlægget naturligt kan udnyttes. Foreningens geografiske område omfatter Fredensborg Søpark (Kovangen og Maglegårdsvej) og Trekanten (Stenbækgårdsvej og Ryttervænget). Foreningens område kan med generalforsamlingens tilslutning udvides med andre ejendomme eller områder i umiddelbar geografisk tilknytning til hovedområdet, såfremt en tilslutning kan ske uden teknisk/økonomisk forringelse for de eksisterende medlemmer. 2. Medlemmerne Enhver som tilsluttes kabel tv/bredbåndsanlægget, skal være medlem af foreningen. Enhver som ejer et hus eller bor i foreningens forsyningsområde, kan blive medlem af foreningen mod at betale en tilslutningsafgift samt kontingent i henhold til foreningens takster, som vedtages på den årlige generalforsamling. Foreningen leverer ydelser til medlemmerne i henhold til foreningens takster godkendt af generalforsamlingen. Medlemmerne afholder selv udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kabelnettet på egen grund fra tilslutningsstanderen til huset. 3. Ind- og udmeldelse Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. Bestyrelsen kan, hvis konkrete omstændigheder taler herfor, tillade udmeldelse med kortere varsel. Der må i den anledning ikke påføres foreningen økonomiske tab. Et medlemskab kan overtages af ny ejer/lejer. Den hidtidige ejer/lejer har pligt til at give bestyrelsen meddelelse om overdragelsen og afvikle en eventuel gæld til foreningen. Hvis der henstår restancer på overtagelsestidspunktet, er den nye ejer/lejer forpligtet til at betale eventuel gæld, før han kan blive medlem af foreningen. Dersom et medlem efter gentagne påkrav ikke betaler en ham påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til retslig inkasso. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller lovlige beslutninger truffet af generalforsamlingen eller bestyrelsen, eller som efter gentagne påkrav ikke betaler kontingent eller andre skyldige beløb til foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Samtidig afbrydes vedkommendes tilslutning til anlægget. Inden eksklusion sættes i kraft skal bestyrelsen skriftligt med 1 måneds varsel orientere medlemmet herom, samt opfordre ham til at bringe forholdet i orden. Medlemmet kan forlange beslutningen om eksklusion forelagt førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse, hvilket dog ikke har opsættende virkning på eksklusionen. Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmet ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller på noget andet beløb. 1/5

2 Stk. 6. Et fornyet medlemskab kan kun opnås mod betaling af eventuelle restancer samt gebyr for tilkobling. Har forbindelsen været afbrudt i mere end 12 måneder, betales i stedet ny tilslutningsafgift. 4. Generalforsamling Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen, regnskab for det forløbne år samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Indkaldelsen vises også på hjemmesiden. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og takster 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt. Forslag, som et medlem ønsker behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal fremsendes til bestyrelsen senest 1. marts. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem, som er i restance med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 5. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes af en generalforsamling, eller skal indkaldes på skriftlig begæring fra mindst 10 % af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages skriftligt varsel, og skal angive formålet med og dagsorden for generalforsamlingen. Den skal afholdes senest 21 dage efter en beslutning er taget af en tidligere generalforsamling, eller en begæring er lovligt fremsat. 6. Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Der vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og følger samtidig den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for radio, tv, bredbånd og telefoni, og orienterer sig løbende om nye muligheder for udnyttelse af foreningens anlæg. Når bestyrelsen har besluttet budgetforslag for kommende regnskabsår, og kommunikeret dette til medlemmerne, kan bestyrelsen opkræve kontingent, takster m.v. i overensstemmelse dermed med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. Bestyrelsen modtager dækning for rimelige udlæg i forbindelse med bestyrelsesmøder og anden mødeaktivitet af foreningsmæssig interesse. Der kan ydes honorar til bestyrelsen i henhold til generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 2/5

3 7. Medlemsinformation Bestyrelsen udgiver en hjemmeside med information til medlemmerne. Bestyrelsen udsender med nyhedsbreve med informationer til medlemmer, der har oplyst sin -adresse. Hvor nærværende vedtægter foreskriver udsendelse eller information til medlemmerne, eller hvor bestyrelsen i øvrigt finder det hensigtsmæssigt, kan dette ske med og samtidig offentliggørelse på hjemmesiden. Skriftlig kommunikation fra et medlem til foreningen kan foretages pr. brev eller . Medlemmer, der ikke ønsker at modtage information pr. , kan efter anmodning til bestyrelsen, få tilsendt informationer på papir. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr herfor. 8. Tegning Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf formand eller næstformand skal være den ene. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem. 9. Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 10. Regnskab og Revision Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Kassereren har ansvaret for foreningens bogføring og betalinger, udarbejder årsregnskab med resultatopgørelse og balance samt budget for det kommende regnskabsår. Årsregnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Uanmeldt revision eller kasse-/bankeftersyn finder sted, når revisorerne ønsker det. Kabel tv/bredbåndsanlægget er foreningens væsentligste aktiv. Foreningens ejerskab omfatter det centrale anlæg til og med tilslutningsstandere foran ejendommene. Bestyrelsen sørger for, at foreningens anlæg og øvrige aktiver forsikres i fornødent omfang. 11. Tekniske Installationer Stk. 6. Stk. 7. Medlemmerne er pligtig til at tåle at forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. Medlemmerne må ikke selv foretage eller lade foretage indgreb i eller ændringer af den del af anlægget, som tilhører foreningen jf. 9, stk. 4. Medlemmerne må ikke lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som kan forstyrre dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Medlemmerne afholder selv udgiften til udbedring af eventuelle skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere eller tilslutningsstandere såvel på som uden for egen ejendom. Eventuelle beskadigelser må straks meddeles bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes. Kvalitetsmåling af antennesignal/bredbåndstilslutning foretages ved første stikdåse i det enkelte hus. 3/5

4 12. Programvalg Valg af de radio- og tv-programmer, som skal distribueres i foreningens anlæg, kan foretages således: a) besluttes af generalforsamlingen, som samtidig fastlægger de økonomiske rammer herfor, b) inden for en rimelig budgetramme besluttes af bestyrelsen, c) besluttes gennem en urafstemning blandt samtlige medlemmer. Resultatet og de øvrige konsekvenser heraf udsendes til alle medlemmer. 13. Urafstemning Urafstemning om sager, der har været behandlet på en generalforsamling, kan besluttes af bestyrelsen, af generalforsamlingen eller af mindst 10 % af medlemmerne. Undtaget herfra er valg, godkendelse af budget og regnskab, vedtægtsændringer eller foreningens ophør. Meddelelse om at urafstemning iværksættes, skal gives på generalforsamlingen, hvor sagen behandles. Der gives dog medlemmer 14 dage til at samle underskrifter fra de 10%. Afstemningstemaet fastsættes af den, der beslutter urafstemningen. Bestyrelsen kan altid kommentere sager, der udsendes til urafstemning. Urafstemning skal iværksættes af bestyrelsen senest 1 måned efter endelig begæring, og der skal gives medlemmerne mindst 15 dage til at indsende stemmeseddel. Stemmesedler modtages af foreningens valgte revisorer eller en af disse udpeget adresse eller person. Revisorerne meddeler afstemningens resultat til bestyrelsen senest 8 dage efter afstemningens afslutning. Bestyrelsen orienterer medlemmerne om resultatet. 14. Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, når mindst 10 % af medlemmerne er repræsenteret og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen, og når vedtægtsændringen har været omdelt til medlemmerne mindst 3 uger i forvejen. Bliver ændringsforslaget vedtaget, men er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages af 2/3 af de fremmødte. 15. Ophævelse af foreningen Ophævelse af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, som indkaldes alene med dette formål for øje, og hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt ophævelsen vedtages, men det nødvendige antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling senest 3 måneder efter den første generalforsamling. Her kan ¾ af de fremmødte medlemmer vedtage nedlæggelsen uanset antallet af fremmødte. Eventuelt overskud i foreningen, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer, med mindre generalforsamlingen træffer anden beslutning. 16. Fortolkning Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af nærværende vedtægter afgøres endeligt af generalforsamlingen. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne ved omdeling samt vises på foreningens hjemmeside. 4/5

5 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2006 til erstatning for vedtægter fra Med rettelser til 6, stk. 1 vedtaget på generalforsamlingen 24. april Med rettelser i 6, stk. 3 samt en række redaktionelle rettelser vedtaget på generalforsamlingen den 30. april Med ændringer i 3, stk. 1, ny 7, sletning af 11, stk. 2 i oprindelig vedtægt, ny 13 samt forskellige redaktionelle rettelser enstemmigt vedtaget på ordinær generalforsamling den og enstemmigt stadfæstet ved ekstraordinær generalforsamling den Den (Sign.) Poul Juul, formand (Sign.) Jens Jacob Skibsted, advokat, dirigent 5/5

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening Side 1 af 10 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere