Budgetproces og tidsplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetproces og tidsplan 2017"

Transkript

1 Jacob Dahl Andersen Direkte: Mail: Sagsnr.: S Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende principper for budgetlægningen. I hovedparten af årene har budgetlægningen resulteret i brede budgetforlig, hvor der er sikret et solidt overskud på driften og en kassehenlæggelse. Det er derfor naturligt, at arbejdet med Budget 2017 tager udgangspunkt i de samme overordnede processer. Imidlertid bliver det i disse år stadig tydeligere, at Jammerbugt Kommune står over for en betydelig strukturel og dermed økonomisk udfordring. Blandt andet er der udsigt til et demografisk skifte, hvor der bliver færre børn og unge samt borgere i den erhvervsaktive alder, mens der bliver flere +65-årige. Dette påvirker både udgifts- og indtægtssiden. Herudover står kommunen over for den udfordring, at der med finansloven er vedtaget det såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget indarbejdes som en reduktion i budgetlovens kommunale udgiftslofter. Dermed reduceres kommunernes serviceudgifter som udgangspunkt med én procent årligt fra 2017 til og med 2019 svarende til 2,4 mia. kr. hvert år. Tilsvarende reduceres bloktilskuddet med 2,4 mia. kr. Dette svarer til ca. 17 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Med budgettet for 2016 har forligspartierne besluttet, at der allerede fra 2016 er behov for at sikre en nødvendig tilpasning af driftsudgifterne for at opnå en tilstrækkelig balance i økonomien. I 2016 er der indregnet et behov for optimering og omstilling på 8,1 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter. I overslagsårene er der indregnet et omstillingsbidrag på 1 pct. årligt svarende til henholdsvis 17, 35 og 53 mio. kr. Som konsekvens af det samlede udfordringsbillede har administrationen udarbejdet et oplæg til en fremadrettet budgetproces, hvor både direktionen og det politiske niveau arbejder proaktivt og sikrer tiltag, der finansierer eventuelle budgetudfordringer, som vil medføre merudgifter aktuelt og i de kommende år. Herudover bevirker udfordringsbilledet, at der er tilrettelagt en proces, hvor der fokuseres på mulighederne for langsigtede tilpasninger af kommunens driftsudgifter. Nærmere bestemt er der igangsat en udgiftsanalyse med det formål at synliggøre mulighederne og potentialerne ved en langsigtet tilpasning af kommunens udgiftsniveau. Målet er, at der tidligt i budgetprocessen kan udarbejdes et beslutningsgrundlag, således at der kan træffes politiske 1

2 beslutninger om effektuering af driftstilpasninger, så tilpasningerne kan have fuld årseffekt i Der er således i budgetproces 2017 et skarpt fokus på at udarbejde et budget i balance med fokus på langsigtede driftstilpasninger. Denne beskrivelse af budgetproces 2017 er suppleret med tre bilag: 1. Drejebog for analyse af udgiftsprioriteringen 2. Drejebog for den politiske behandling 3. Drejebog for MED-inddragelse og høring. Økonomisk politik I lighed med de senere år opstilles en økonomisk politik med det formål at få fastlagt nogle få centrale økonomiske mål, som Kommunalbestyrelsen vil nå med udarbejdelsen af Budget Målsætningerne har til formål at sætte de økonomiske rammer for budgetarbejdet og angive fokus i forbindelse med de senere opfølgninger på budgettet. Følgende økonomisk politik er udarbejdet set i lyset af kommunens økonomiske rammer: Solidt overskud på driften: For at kunne finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og skabe budgetsikkerhed skal der i det vedtagne budget være et driftsoverskud på mio. kr. Hvis nogle af de besluttede omstillingsforslag kun har begrænset effekt i 2017, men tilsvarende større effekt i 2018 og frem, eller der er behov for investeringer inden for driften, kan der i Budget 2017 opereres med et driftsoverskud på minimum 50 mio. kr. Der skal ligeledes være fokus på overslagsårene, således at der også her tilstræbes et overskud på driften i størrelsesordenen mio. kr. Realistisk anlægsbudget: I 2017 afholdes der kun mindre udgifter til færdiggørelse af Aabybro Skole. Der skal dog afsættes et betydeligt beløb til asfaltvedligeholdelse, ligesom der skal skabes et råderum til at gennemføre andre nødvendige investeringer. Øvrige anlægsudgifter skal holdes på et minimum. Der skal derfor i 2017 afsættes et realistisk og nødvendigt anlægsbudget forventeligt omkring 50 mio. kr. I overslagsårene forventes anlægsbudgettet at skulle udgøre omkring 40 mio. kr. Låneoptag og afdrag på lån: For at skaffe finansiering til de prioriterede anlægsinvesteringer optages de nødvendige lån i Budgettet til afdrag og renter afpasses hertil i overslagsårene. 2

3 Låneoptaget forventes dog at være betydelig lavere end i de foregående år, hvor anlægsbudgettet har været historisk højt. Målsætningen er derfor, at låneoptaget og afdraget på gælden skal balancere for at sikre, at gælden forbliver uændret. Sikring af likviditet: Det forventes, at kommunens likviditet i 2016 vil blive fastholdt på et tilstrækkeligt niveau. Det er således ikke målet at opbygge yderligere likviditet i budgettet for For at skabe sikkerhed for at budgetudsving kan håndteres uden kassetræk, skal budgettet for 2017 dog minimum operere med en kassehenlæggelse på 10 mio. kr. Budgetfokus: Kommunalbestyrelsen lægger afgørende vægt på, at der sikres en løbende opfølgning på såvel drift som anlæg, og at der ageres proaktivt hos ledelse og udvalg såfremt, der er udsigt til afvigelser i forhold til det tekniske basisbudget ( rettidig omhu ). Direktørerne har ansvaret for den umiddelbare opfølgning og for at agere i forhold hertil i det omfang, det ligger inden for det administrative kompetenceområde. Dette gælder både i forhold til budgetopfølgningerne i 2016 og i forhold til opståede tekniske ændringer i forbindelse med selve budgetlægningen. Såfremt forventede afvigelser kræver politisk handling, skal direktørerne snarest muligt bringe sagen frem i direktionen og fagudvalget, idet udvalgene har ansvar for at håndtere eventuelle afvigelser inden for politikområdet alternativt udvalgets samlede budgetramme. Slutteligt kan sagen bringes frem for Kommunalbestyrelsen, hvis ikke afvigelsen kan løses inden for udvalgets samlede ramme. Tekniske ændringer Udgangspunktet for Budget 2017 er overslagsår 2017 i det vedtagne Budget 2016, som herefter fremskrives til 2017-niveau. Grundet kommunens udfordringsbillede er målsætningen nulvækst i det tekniske budget. Dog vil Økonomiaftalen for 2017 medføre en række aftalemæssige ændringer, som for kommunerne under ét er finansieret. Et af fokusområderne i budgetprocessen for 2017 er derfor, at der hurtigt skal ageres, hvis der er udsigt til overskridelser af de økonomiske rammer ud over de aftalemæssige ændringer. Dette for at sikre, at de økonomiske konsekvenser af eventulle afvigelser synliggøres, og at der i forlængelse heraf tages stilling til finansieringen heraf. De tekniske ændringer kan både vise sig som en konsekvens af budgetopfølgningerne for 2016, ligesom der kan opstå tekniske ændringer som følge af eksempelvis demografi, opdateringer og justeringer af budgettet i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for

4 Direktionen har en initiativforpligtelse i forhold til at fremlægge eventuelle tekniske ændringer på deres respektive udvalgsområder. Herudover har direktionen til opgave at udarbejde et oplæg til finansieringsmuligheder i første omgang inden for politikområdet, men ellers inden for udvalgsområdet. Det vil være fagudvalgene, som skal træffe beslutning om eventuelle finansieringstiltag på tværs af udvalgets politikområder. I sidste ende kan Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen finde tiltag på tværs af udvalgene. I forbindelse med denne proces vil der være behov for et oversigt, hvori de tekniske ændringsforslag præsenteres/beskrives og hvor eventulle finansieringsmuligheder gennemgås. Det er op til Økonomiudvalget, efter indstilling fra fagudvalgene, at beslutte hvilke tekniske ændringer, der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen af budgettet. Aftalemæssige ændringer I budgetudarbejdelsen vil der givetvis fremkomme tekniske ændringer, hvortil der landspolitisk er taget stilling til finansieringen. Disse ændringer vil også blive præsenteret i oversigten over tekniske ændringsforslag, hvorefter der skal tages politisk stilling til, hvilke ændringer (samt størrelsen heraf), der skal indarbejdes i Budget Dette gælder økonomiaftalen herunder lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt moderniseringsaftale og fremadrettede ændringer i budgetgarantien. Ligeledes er det op til Økonomiudvalget, efter indstilling fra fagudvalgene, at beslutte hvilke aftalemæssige ændringer, der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen af budgettet. Omstillingsmuligheder Som nævnt indledningsvis er de økonomiske rammer snævre, og det er forventningen, at kommunen selv skal skabe et økonomisk råderum til blandt andet omprioritering, men også til at sikre finansiering af anlægsbudgettet og sikring af likviditeten. Balanceudfordringen Umiddelbart er der en balanceudfordring i budgetoverslagsår 2017 på knap 30 mio. kr. for at kunne opnå målsætningen om et overskud på driften ca. 60 mio. kr. jævnfør nedenstående oversigt. Som det også fremgår af oversigten, er overskuddet på driften i overslagsår ,3 mio. kr. mindre end overskuddet i Budget Mio. kr Forskel Indtægter (skatter og tilskud) Driftsudgifter , , , ,9-10,5-10,6 Løn- og prisreserver - 38,0 38,0 Renter 10,2 14,7 4,5 4

5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53,4-32,1 21,3 Indtægterne stiger ca. 10,5 mio. kr. fra 2016 til I indtægterne i 2017 er der forlods indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. samt et ekstraordinært finansieringstilskud på 37 mio. kr. svarende til finansieringstilskuddet i Hvorvidt disse forlods indregnede indtægter modtages i 2017, og i hvilket omfang afhænger af konjunkturerne, økonomiaftalen for 2017 samt Social- og Indenrigsministeriet svar på kommunens ansøgning om særtilskud. Driftsudgifterne i 2017 er i løbende priser 10,6 mio. kr. lavere end driftsudgifterne i Som nævnt indledningsvist er der i 2016 indregnet et behov for optimering og omstilling på 8,1 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter. I overslagsår 2017 er der indregnet et omstillingsbidrag på 1 pct. årligt svarende til 17 mio. kr. Herudover er der i 2017 indregnet en forventet pris- og lønstigning på 38 mio. kr. Forligspartierne har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 besluttet, at arterne varekøb og tjenesteydelser ikke fremskrives i Budget En forventet besparelse på ca. 5 mio. kr. er derfor allerede indregnet i pris- og lønfremskrivningen på de 38 mio. kr. Udgiften til renter forventes at blive 4,5 mio. kr. højere i Der er i 2017 budgetteret med et anlægsbudget på 50 mio. kr. Dette kombineret med et lavere låneoptag og et større afdrag på den langfristede gæld viser resultatopgørelsen, at kassebeholdningen mindskes med 24 mio. kr. i Håndtering af balanceudfordringen Der er således en balanceudfordring på knap 30 mio. kr. for at nå kunne opnå målsætningen om et overskud på driften ca. 60 mio. kr. Skal der opnås et overskud på driften svarende til 2016 er balanceudfordringen på 21,3 mio. kr. Herudover skal de 17 mio. kr. vedrørende omstilling og optimering udmøntes. I 2016 er besparelsen på de 8,1 mio. kr. udmøntet af de politiske udvalg. De politiske udvalg har besluttet, at denne udmøntning videreføres i 2017, hvorfor der skal findes og udmøntes yderligere knap 9 mio. kr. for at nå de 17 mio. kr. Dermed skal der findes omstillinger for 38,9 mio. kr. (30 + 8,9) for at håndtere balanceudfordringen på de 30 mio. kr. og samtidig udmønte den restende del af puljen vedrørende omstilling og optimering. Hvis overskuddet på driften i 2017 skal svare til overskuddet i 2016, skal der findes omstillingsforslag for 30,2 mio. kr. (21,3 + 8,9). For at håndtere balanceudfordringen og udmønte puljen vedrørende omstilling og optimering skal der således findes omstillingsmuligeder på mellem 30 og 40 mio. kr. For også at sikre mulighed for politiske prioriteringer er der behov for, at der 5

6 som minimum skabes en omstillingsråderum på omkring 40 mio. kr. svarende til 2 pct. af både service- og overførselsudgifterne. Analyse af udgiftsprioritering (beslutningsblokke) Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der som en del af budgetprocessen skal igangsættes en analyse af mulighederne for langsigtede tilpasninger af kommunens driftsudgifter. Nærmere bestemt skal analysen give viden om, på hvilke områder kommunens driftsudgifter ligger relativt højt sammenlignet med andre kommuner. Direktionen har besluttet, at KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning skal stå for denne proces. I første omgang gennemfører KORA en nøgletalsscreening af 12 udgiftsområder, hvor Jammerbugt Kommunes udgiftsniveau og udgiftsudvikling sammenlignes med sammenlignelige kommuner, gennemsnittet for Region Nordjylland samt landsgennemsnittet. Herefter udarbejder KORA forklarende indikatorer for de fire udgiftsområder (fokusområder), hvor kommunen i særlig grad anvender flere ressourcer end andre, sammenlignelige kommuner. Ovenstående svarer til, hvad KORA betegner fase 1 i deres model. Herudover tilbyder KORA at gennemføre af konkrete analyser af de fire udvalgte fokusområder ( fase 2 ). Formålet med disse analyser er at pege på mulighederne for tilpasninger til et lavere udgiftsniveau fx gennem effektiviseringer og servicetilpasninger. Uanset hvem der gennemfører analyserne af de fire fokusområder, skal Jammerbugt Kommune på baggrund heraf udarbejde konkrete beslutningsblokke. Beslutningsblokkene vil blive præsenteret i et selvstændigt katalog. Bilag 1 Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 beskriver indholdet og processen i KORAs analyse af udgiftsprioriteringen. Omstillingsforslag Ud over de beslutningsblokke, der fremkommer på baggrund af KORAs analyse, vil der sandsynligvis være behov for en række omstillingsforslag til brug for budgetlægningen. I lighed med de senere års budgetlægning lægges der op til, at langsigtede og økonomiske væsentlige omstillingsforslag bringes i spil. Samtidig skal der være koncernfokus, hvilket vil sige, at der også i prioriteringssituationen fokuseres på tværgående omstillingsforslag, og at der sættes fokus på kommunen som helhed. Samtidig kan der være forslag med flerårigt perspektiv og forslag, der kan kræve en investering for at kunne realiseres. Følgende områder kan indgå i direktionens forslag til omstillinger: 6

7 Fortsatte effektiviseringer og tilpasninger (bl.a. på baggrund af eventuel moderniseringsaftale mellem regeringen og KL samt KL s effektiviseringsog styringsprogram). Ændringer i strukturen i de kommunale tilbud Digitalisering i forhold til interne processer og i forhold til borgerbetjening (blandt andet på baggrund af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi) Anvendelse af velfærdsteknologi (især på ældre- og handicapområdet) Specifikke forslag om ændringer i serviceniveau (blandt andet områder, hvor kommunens tilbud ligger over lovgivningsmæssige minimumsstandarder) Rollefordeling I forbindelse med budgetudarbejdelsen er der følgende rollefordeling: Direktionen udgør sammen med Økonomi- og Stabschefen styregruppen ifm. KORAs analyse fremlægger eventelle tekniske ændringer blandt andet på baggrund af de løbende budgetopfølgninger udarbejder oplæg til håndtering af de tekniske ændringer drøfter og fremlægger ideer til beslutningsblokke pba. udgiftsanalysen drøfter og fremlægger ideer til omstillingsforslag udarbejder katalog over eventuelle budgetbehov (såvel drift som anlæg) gennemgår og drøfter budgettets indtægtsside (herunder effekter af demografi, økonomiaftale, DUT, budgetgaranti og evt. moderniseringsaftale) udarbejder et katalog med omstillingsforslag til drøftelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget i balance til drøftelse i Økonomiudvalget Fagudvalgene drøfter og indstiller håndtering af tekniske ændringer og direktionens oplæg drøfter og indstiller beslutningsblokke på egne udvalgsområder på baggrund af udgiftsanalysen drøfter og prioriterer omstillingsforslag på egne udvalgsområder således at kategori A er forslag, der indstilles indarbejdes i budgettet og kategori B er forslag, der ikke indstilles indarbejdet i budgettet drøfter og indstiller om eventuelle budgetbehov skal indarbejdes i budgettet (såvel drift som anlæg). Økonomiudvalget fastlægger pris- og lønfremskrivningsfaktorer samt fastlægger indtægtsforudsætninger fastlægger de økonomiske rammer for budgetlægningen og drøfter/justerer rammerne på møder i foråret 7

8 går i dialog med direktionen om beslutningsblokke og omstillingsforslag samt indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilke forslag, der bør indgå i budgetforslag til 2017 udarbejder på baggrund heraf et forslag til et budget i balance, som sammen med alle forslag sendes til Kommunalbestyrelsen til drøftelse på budgetseminaret beslutter hvilke beslutningsblokke og omstillingsforslag, der skal sendes i høring beslutter på baggrund af udvalgenes behandling og budgetseminaret hvilke af de anbefalede tekniske ændringer, der indregnes i budgetoplægget til førstebehandling udarbejder budgetforslag i balance til førstebehandling og endeligt budgetforslag i balance til andenbehandling Kommunalbestyrelsen præsenteres for resultaterne af KORAs udgiftsanalyse og budgetproces 2017 i februar præsenteres for analysen af de udvalgte udgiftsområder i maj/juni drøfter i august i budgetsituationen drøfter på baggrund af Økonomiudvalgets oplæg på budgetseminaret et budget i balance forhandler og vedtager det endelige budget Bilag 2 Drejebog for den politiske behandling gennemgår den politiske behandling af Budget 2017 herunder rollefordelingen mellem de forskellige udvalg. Øvrige fokuspunkter MED-systemet inddrages i budgetprocessen i lighed med tidligere år. Der lægges i budgetprocessen for 2017 vægt på, de enkelte MED-udvalg sikrer, at udvalgets årshjul giver mulighed for at bidrage til at kunne konsekvensbeskrive de forslag i omstillingskataloget, som er relevante for det enkelte MED-udvalg. Herudover lægges der vægt på, at det i regi af udvalgsformand, formand og næstformand i de enkelte MED-udvalg sikres, at dialogmøderne har en form og et indhold, som kan understøtte og medvirke til MED-udvalgenes bidrag til budgetprocessen. Bilag 3 Drejebog for inddragelse af MED-systemet samt høring beskriver, hvordan MED-systemet inddrages i budgetprocessen, samt hvordan høringsprocessen skal foregå. I lighed med de seneste år udarbejdes budgetmappen som en elektroniske budgetmappe, der er tilgængelig på ipad. 8

9 Der gennemføres i budgetprocessen to runder med spørgsmål/svar. Første runde gennemføres før budgetseminaret og anden runde gennemføres efter budgetseminaret, men før de politiske forhandlinger. Tidsplan Med afsæt i budgetprocessen og de tre tilhørende bilag ser tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2017 ud således: Tidspunkt Aktør Aktivitet 10. februar Økonomiudvalget Behandling af budgetproces og tidsplan Fastlæggelse af økonomiske rammer Fastlæggelse af fremskrivningsfaktorer 18. februar Kommunalbestyrelsen KORA præsenterer resultaterne af udgiftsanalysen ( fase 1 ) Præsenteres for budgetproces 2017 KMB giver signaler om det videre arbejde 29. februar-3. marts Fagudvalgene Igangsættelse af arbejdet med B2017 på egne områder 9. marts Økonomiudvalget Igangsættelse af arbejdet med B2017 på egne områder Marts/april Alle MED-udvalgene Dialog om budgetarbejdet og drøftelse af beslutningsblokke/omstillingsforslag April/maj Fagudvalgene og Forvaltnings- MED/Beskæftigelsesudval g og jobcenter 15. marts Direktionen Budgetstatus Dialogmøder om visioner, rammer og forslag 5. april Direktionen Status på rammer og processer april Fagudvalgene Fortsat arbejde med B april Økonomiudvalget Fortsat arbejde med B april Direktionen Budgetstatus 26. april Direktionen Status på budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Maj Alle MED-udvalgene Dialog om budgetarbejdet og 9

10 drøftelse af beslutningsblokke/omstillingsforslag maj Fagudvalgene Behandling af Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Drøfter B2017 for udvalgets område herunder tekniske ændringer, beslutningsblokke, omstillingsforslag og evt. udvidelsesforslag 11. maj Økonomiudvalget Behandling af Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Drøftelse af B2017 overordnede rammer samt tekniske ændringer, beslutningsblokke, omstillingsforslag og evt. udvidelsesforslag 18. maj Direktionen Drøfter budgetopfølgningen Drøftelse af Budget 2017 herunder status og rammer samt tekniske ændringer 19. maj Kommunalbestyrelsen Behandling af Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Præsentation af analysen af de udvalgte udgiftsområder/tilpasningsmuligh eder ( fase 2 ) 24. maj Direktionen Status på B2017 herunder omstillingsforslag Juni Alle MED-udvalgene Dialog om budgetarbejdet og drøftelse af beslutningsblokke/omstillingsforslag 30. maj 2. juni Fagudvalgene Drøfter B2017 herunder tekniske ændringer, beslutningsblokke, omstillingsforslag og evt. udvidelsesforslag 8. juni Økonomudvalget Drøftelse af B2017 herunder tekniske ænderinger, beslutningsblokke og omstillingsforslag på egne områder 14. juni Direktionen Budgetstatus 10

11 14. juni Hovedudvalget 28. juni Direktionen Overordnet balance i B juni Hovedudvalget Status på budgetarbejdet møde med borgmester 1. juli Kommunalbestyrelsen Administrationen udsender skriftlig status på økonomiaftale, indtægtsforudsætninger og budgetsituationen 5. juli Direktionen Behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj og den overordnede balance i B2017 August Fagudvalgene og Forvaltnings- MED/Beskæftigelsesudval g og jobcenter 11 Dialogmøde 2. august Direktionen Budgetstatus samt Budgetopfølgning pr. 31. maj august Fagudvalgene Behandle budgetopfølgning pr. 31. maj Indstille hvilke tekniske ændringer der skal indarbejdes i budgettet Indstille hvilke aftalemæssige ændring der skal indarbejdes i budgettet Indstiller besluningsblokke og prioriterer omstillingsforslag 17. august Økonomiudvalget Behandle budgetopfølgning pr. 31. maj Beslutte hvilke tekniske/aftalemæssige ændringer der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen 18. august MED-udvalg, ledere, Bestyrelsesrepræsentante Indstiller beslutningsblokke og prioriterer omstillingsforslag på egne områder Beslutte hvilke beslutningsblokke/omstillingsfors lag der skal sendes i høring Orienteringsmøde om status på budgetarbejdet herunder

12 18. august - 2. september r m.fl. Høringsparter fremlæggelse af omstillingsforslag Høringsperiode 22. august Kommunalbestyrelsen Frist for spørgsmål til 1. runde af spørgsmål/svar 25. august Kommunalbestyrelsen Temamøde vedr. B2017 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar Sept./okt. MED-udvalg Inddragelse af MED-udvalgene før 1. og 2. behandling 30. august Direktionen Drøftelse af svar til runde 1. runder af spørgsmål/svar 2. september Kommunalbestyrelsen Frist for adm. svar til 1. runde af spørgsmål/svar september Kommunalbestyrelsen Budgetseminar 13. september Direktionen Budgetstatus samt oplæg til 1. behandlingen 14. september Hovedudvalg og Økonomudvalget Dialogmøde 14. september Økonomiudvalget Førstebehandling af budget 15. september Kommunalbestyrelsen Frist for spørgsmål til 2. runde af spørgsmål/svar 22. september Kommunalbestyrelsen Førstebehandling af budget 27. september Direktionen Drøftelse af svar til 2. runde af spørgsmål/svar 28. september Kommunalbestyrelsen Frist for adm. svar til 2. runde af spørgsmål/svar 29. september Kommunalbestyrelsen Budgetforhandlinger 3. oktober kl September/ oktober Kommunalbestyrelsen Hovedudvalg Frist for ændringsforslag Inddragelse af Hovedudvalg hvis der er ændringer der berører medarbejderforhold ml. 1. og 2. behandling 5. oktober Økonomiudvalget Andenbehandling af budget 12

13 13. oktober Kommunalbestyrelsen Andenbehandling af budget 26. oktober MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentante r m.fl. Orienteringsmøde om godkendt budget November/dec. Alle MED-udvalg Orientering om godkendt budget. Udmøntningen af budgettet drøftes i MED. Nov./dec. Hovedudvalg/Direktion Evaluering af budgetprocessen 15. december Central Økonomi Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt på ipad og hjemmesiden 13

Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015

Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015 15-01-2014 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-2-14 Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015 Kommunernes økonomi har gennem de seneste år i høj grad

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1

Referat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1 MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl. 8.30 Mødelokale 1 Dagsorden 1. Orientering om status på budget 2012 2. Budget 2013, genbehandling 3. Evaluering af MUS samtalerne 4. Evt.

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere