INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 19. september 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 26. september 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15 18:45 a. Uanmeldt beholdningseftersyn den 29. august (O) * b. Repræsentantskabsmøde om hjemfaldsklausuler den 3. oktober (B) * c. Status på boligsociale helhedsplaner (O) * d. Program for bestyrelsesseminar den september (O) * e. Program for rundtur til udkantsafdelinger den 2. november (O) * 2. Afdelinger kl. 18:45 19:15 a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Godkendelse af afdelingsbudgetter (B) c. Evaluering af og opfølgning på afdelingsmøder 2013 (B) d. Fleksibel udlejning afdeling 22 Illerupvej, 25 Reginehøj og 27 Frydenlund (B) * e. Renovering afdeling 54 Norsgade, skitse til tidsplan (B) * 3. Administration kl. 19:15 19:25 a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering kl. 19:25 19:30 5. Kommende møder kl. a. Emner til næste møde, der holdes den 7. november 2013 (B) b. Mødeplan 2014 (B) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2

3

4 NOTAT TIL PKT 1.b Repræsentantskabsmøde DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Der holdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. oktober, kl på Koldkærgård Konferencecenter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden Formanden byder velkommen og indstiller Robert Thorsen som dirigent og Mette Kjær Larsson som referent. Dirigenten varetager vedtagelse af forretningsorden og nedsættelse af stemmeudvalg. 2. Tiltrædelse af aftale med BL Danmarks Almene Boliger og Aarhus Kommune om frikøb af hjemfaldsklausuler Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet tilslutter sig den vedlagte aftale af 27. maj 2013 med bilag mellem BL Danmarks Almene Boliger og Aarhus Kommune om frikøb af hjemfaldsklausuler. Formanden præsenterer den politiske indstilling, og direktøren gennemgår teknisk aftalen samt dens baggrund og konsekvenser. I den efterfølgende debat besvarer direktøren faglige spørgsmål, mens politiske spørgsmål besvares af bestyrelsen efter en nærmere aftalt fordeling. 3. Eventuelt INDSTILLING Bestyrelsen bedes drøfte og træffe beslutning om repræsentantskabsmødets forløb.

5 NOTAT TIL PKT 1.c Status på boligsociale helhedsplaner DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Arbejdet med de to kommende boligsociale helhedsplaners skrider frem efter en stram, men dog mulig tidsplan, så det fortsat er målet at kunne gå i drift pr. 1. januar Den endelige godkendelse i Landsbyggefonden kan dog først forventes den 16. december Som det er bestyrelsen bekendt, er Alex Vejby Nielsen ansat som boligsocial leder pr. 1. oktober Han har fra primo august og frem til denne dato haft sæde på Brendstrupgårdsvej som konsulent fra Det Boligsociale Fællessekretariat og har arbejdet næsten fuld tid på færdiggørelsen af de to helhedsplaner. I de to nuværende helhedsplaner i Frydenlund og særlig Møllevangen tyder alt på, at der vil være en del uforbrugte midler ved årets udgang. Det forventes, at der kan indgås aftale med Landsbyggefonden om følgende anvendelse af midlerne: Landsbyggefonden har godkendt, at ansættelsen af Alex i den samlede periode i 2013 finansieres fra disse midler og således ikke vil belaste de nye helhedsplaner. Landsbyggefonden formodes også at godkende, at ca kr. bruges på en forlængelse og aftrapning af arbejdet i Møllevangen i 2014 og med ca. halv vægt i Dermed kan der i en overgangsperiode sikres fortsat drift og delvis bemanding af legepladsen og afvikling af de væsentligste fællesaktiviteter, indtil afdelingerne herefter overtager den fulde finansiering. Ift. de kommende helhedsplaner har Aarhus Kommune nu godkendt at medfinansiere en medarbejder i hver helhedsplan på beskæftigelsesområdet. Det er banebrydende og en vigtig faktor i at få indsatsen vedr. uddannelse og beskæftigelse i de to bydele til at fungere. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6 BESTYRELSESSEMINAR 27. og 28. september august 2013 INDBYDELSE

7 Målene med seminaret er at vi får en fælles forventningsafstemning af bestyrelsesarbejdets mål og metoder at vi får et fælles billede af organisationens afdelinger og særlige udfordringer Der konkluderes endeligt på begge punkter på det følgende bestyrelsesmøde. Udover organisationsbestyrelsen er chefgruppen fra administrationen samt bestyrelsens suppleanter indbudt til seminaret. Eventuelle afbud til Mette senest den 13. september Fredag: 16:00 Ankomst og indkvartering Hotel Sabro Kro Viborgvej 780, 8471 Sabro 16:15 Introduktion til bestyrelsesarbejdet Med udgangspunkt i God almen ledelse og Ny i organisationsbestyrelsen Tydeliggøre rollefordeling mellem bestyrelse og administration Hvad er bestyrelsens kompetencer, hvilke kompetencer har det enkelte bestyrelsesmedlem, hvordan holder vi os ajour? Hvordan holder vi os ajour med udvalgsarbejderne? 17:30 Evaluering tidligere udsendt Gennemgå spørgsmålene og få vores umiddelbare svar på, hvordan vi vil gøre det bedre 18:30 Hvad forventer vi af hinanden? Også i forhold til spørgsmålene i evalueringen, suppleret med nye spørgsmål Hvordan holder vi diskursen på møderne. En samarbejdsøvelse. 19:00 Honorering af bestyrelsesarbejdet Lovgivningen og praksis hos os og hos andre sammenlignelige organisationer 19:30 Middag Herefter fortsat debat og socialt samvær Lørdag: 8:30 Morgenmad 9:00 Helikoptertur over Aarhus og zoom på vores afdelinger En meget kort intro til afdelingens bygningsdata og beboersammensætning Udpluk (10-12 afdelinger) der har særlige udfordringer som kan gøres til genstand for nærmere debat 13:00 Frokost og farvel

8 NOTAT TIL PKT 1.e Rundtur til udkantsafdelinger den 2. november DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Bestyrelsen har besluttet at sætte fokus på udfordringerne i en række afdeling i udkantsområderne ved en halvdags studietur den 2. november. På turen vil der være besøg i følgende afdelinger: afdeling 34 Salonikivej og afdeling 39 Attikavej (Hårup) afdeling 44 Hjulby Hegn (Spørring) afdeling 43 Mosevænget og afdeling 69 Ryttervej (Hammel) Der vil være besigtigelse af afdelingerne ved administrationen samt så vidt muligt et kortere møde med hver afdelingsbestyrelse. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager programmet til efterretning og snarest giver tilsagn om deltagelse til Mette Kjær Larsson.

9 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 1 Pal.Müllersvej J. Baggesensvej Afdeling 7 V. Ringgade Afdeling 8 Vilh. Bergsøesvej Peter Fabersvej Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling Majdalen Tamperdalsvej Afdeling 13/16 Hammershusvej Afdeling 15 Møllevangen Afdeling 24 Kirkedammen Vinduesudskiftningen: Sidste trin af 1. års gennemgangen (blok 5) er fastsat til uge og 10. september er der mangelgennemgang og september er der mangeludbedring. Renovering af kloakledninger opstarter mandag uge 37 (9. september). Der startes med ledninger i terræn. Der er nu valgt entreprenør (samme som i afd. 15) til vinduesudskiftningen, med forventet opstart i uge 40/41. Der udsendes varsling til beboerne nu, og senere udsendes en nærmere orientering om projektet med tidsplan. Nyt dræn og asfalt ved garager er afsluttet. Regninger sendt til kommunen og ABC ejendomme. Alle dataforbindelser er nu samlet i en, som sidder i varmemesterkontoret Nedgravet anlæg til grønt affald er færdiggjort. Flere rottefælder optaget efter udryddelse af rotter. Der er nu valgt entreprenør (samme som i afd. 8) til udskiftning af tagvinduerne, med forventet opstart uge 38. Der er udsendt varsling til beboerne, og der vil senere blive udsendt en orientering med tidsplan til beboerne. Bestyrelsen er tidligere orienteret om en usædvanlig vanskelig ophævelsessag i afdelingen. Den er nu lykkeligvis afsluttet med, at Boligkontoret Århus har fået medhold i boligretten, og der er på den baggrund indgået et forlig, hvor den pågældende lejer flytter pr. 31. december 2013.

10 Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 27 Frydenlund Afdeling 28 Lindholmparken Udskiftning i personalet undervejs pga. varmemesters pension. Nyt betalings- og reservationssystem i vaskerier er implementeret. Adgangskontrol på opgange, lave bygninger, vaskeri og selskabslokaler opstartes primo september. Nyt betalings- og reservationssystem er opstartet. Den første information er udsendt ultimo august. Opførelse af ny velfærdsbygning blev opstartet mandag den 19. august I den første uge blev kabler og ledninger klaret, så fra uge 35 vil selve byggeriet gå i jorden. Byggeriet forventes færdig omkring 1. marts Den 5. september blev der afviklet tryghedsmøde med deltagelse af ca. 60 beboere, administration, varmemester, politi samt Aarhus Kommune. Anledningen var en længere periode med uro, sammenstimlen og stofhandel på afdelingens område. Der er på baggrund af det meget konstruktive møde iværksat flere tiltag. Der er omdelt en informationsskrivelse til beboerne om, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever uro eller ulovligheder, herunder muligheden for at informere administrationen anonymt, hvis ikke man ønsker at gå til politiet. Afdelingsbestyrelsen har iværksat en SMS-kæde som skal sikre, at der altid er flere beboere, der kan deltage i hundeluftning og andre aktiviteter på afdelingens udearealer. Endelig er administrationen i samarbejde med en ekspert fra Willis forsikringsmægler i færd med at udarbejde et katalog til afdelingsbestyrelsen og evt. senere et afdelingsmøde om mulige tryghedsskabende tiltag i afdelingens fysiske indretning. Afdeling 29 Kalmargade Køkkenudskiftningen forløber planmæssigt. Der er mangelgennemgang i den første opgang her efter ferien, opgang 60 i blok 8, herefter følger nr. 58 og nr. 56 med en uge imellem. I blok 2 har vi svært ved at komme i kontakt med nogle beboere. Køkkenerne er nu målt op og strømpeforingen er opstartet i blok 2. I forbindelse med installeringen af nye LED lampehoveder på afdelingens 48 standere og ny LED belysning i affaldsøerne, er det konstateret, at el installationen er ulovlig, og kan udgøre risiko for personskade. Derfor er beboerne varslet, og al strøm til udvendig belysning er afmonteret. Der skal laves et udbud på nye kabling i jord m.m., og når licitation er afholdt, indkaldes til ekstra ordinært afdelingsmøde. Realistisk tidsplan er ca. 2 måneder. Landsbyggefonden har truffet en positiv afgørelse vedr. loft over huslejestigningen ift. afdelingens frikøb af sin hjemfaldsklausul. Der skal således kun opkræves 2,17 kr. pr. m 2 pr. år som afdelingens andel af betaling af kreditforeningslånet i 2014, stigende til 4 kr. pr. m 2 i /4

11 Afdeling 31 Rydevænget Nedgravede containere færdige og sat i brug. Tre værelser mærket om til lejligheder. To er byggegodkendt, den sidste mangler. Der er indledt drøftelser med AlmenBo, AAB og Ringgården om en ny samarbejdsaftale vedr. drift i Herredsvang i lyset af nedlæggelsen af Renovacanlægget. Heri indgår en deling af arealerne med henblik på pasning af ejendomsfunktionærerne i de enkelte boligorganisationer. Der udestår en drøftelse om genopretning af økonomien i Kulturhuset i Herredsvang, når økonomien i den kommende helhedsplan fra 1. januar 2014 kendes endeligt. Afdeling 32 Nørreskovvej Afdeling 34/39 Hårup Afdeling 35 Skelagervej Afdeling 41 Virupvej Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 43 Mosevænget Afdeling 48 Skæring Parkvej Afdeling 49 Fredensgade Afdeling 52 Viborgvej Beklædning af skure i gård 2 kører planmæssigt. Fibernet fra Waoo undervejs. Forventes afsluttet 1. november. Nyt betalings- og reservationssystem undervejs. Maling af facader er næsten afsluttet. Maling af opgange og fællesrum er igangsat. Nyt køkken i fællesrum er monteret men ikke helt færdigt. Nye borde, stole og sofaer er indkøbt, men ikke leveret endnu. Forsøgsperiode med afkalker og analyser af vandprøver er afsluttet. Endeligt svar fra bygningsinspektoratet og embedslægen forventes i løbet af september. Skråning mod offentlig vej er klippet ned Ny tagbelægning: Der udføres 1 års eftersyn mandag den 23. september 2013, fra kl Nedgravede containere på midtbyløsningen er klar til brug fra 26. august Belægning, trappe og beplantning er færdiggjort. Der er rykket for færdiggørelse af cykelskur. 4 vinduer er rådne. Der er indhentet priser på nye, men igangsættelse afventes til efter afdelingsmødet. 3/4

12 Afdeling 55 Skæring Parkvej Afdelingen er i gang med at få malet udvendigt træværk, vinduer, døre og affaldsøer. Blyinddækninger ved de afvalmede tage er ved at blive udskiftet på grund af revner og tæringer. Afdeling 57 Åvænget Afdeling 60/61 Pal. Müllersvej Afdeling 61 Pal. Müllersvej Afdeling 63 Skæring Parkvej Afdeling 73 Virup Skovvej Alle tage behandles for alger i løbet af september/oktober måned. Opgang A, B og C males og der fuges ved nederste trappeløb. Asfaltering og opmærkning på p-plads afsluttet. Der er indgået aftale med stud.dat. Mikkel Kjeldsen om at samarbejde om hans specialeprojekt. Han vil udvikle en platform, hvor man med skilte med QR-koder rundt omkring i afdelingen kan få oplysninger via sin mobiltelefon om vedligeholdelsesplanen for de enkelte bygningdele. Projektet tænkes særlig relevant for en ungdomsboligafdeling. Afdelingen har fået malet udhæng, træværk mellem boliger samt fordøre. Arbejdet med byggemodningen er nu i fuld gang og vi har en forventning om, at der snart kan komme lys i gadelygterne. Der er udført mangelgennemgang i 3 boliger i blok B, indflytningen sker 1. september. Resten af blok B (16 boliger) er klar til indflytning 1. oktober. Afdeling 90 Indhentning af priser på renovering af kloakledninger. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/4

13 NOTAT TIL PKT 2.d Fleksibel udlejning DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I forlængelse af prækvalifikationen af de boligsociale helhedsplaner i Frydenlund og Vandtårnsområdet har Aarhus Kommune rettet henvendelse til Boligkontoret Århus, Ringgården, AAB og AlmenBo Aarhus med opfordring til at indføre fleksibel udlejning for alle afdelinger i områderne. Det skal ske efter Aarhus Kommune og 5. kreds model for fleksibel udlejning, som giver fortrin til primært beskæftigede og studerende, sekundært par uden børn og +55-årige. Organisationsbestyrelsen har allerede godkendt fleksibel udlejning pr. 1. oktober 2011 i afdeling 27 Frydenlund, 1. januar 2013 i afdeling 23 Nydamsparken og afdeling 28 Lindholmparken samt pr. 2. april 2013 i afdeling 29 Kalmargade på baggrund af udviklingen i beboersammensætningen. Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse i afdeling 22 Illerupvej, så organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, indtil der vælges en sådan, fx på afdelingsmødet den 19. september. Administrationen har forespurgt afdelingsbestyrelsen i afdeling 25 Reginehøj om ordningen, som har fået tilslutning fra et flertal i afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen i det daværende VesterBo godkendte i september 2011 fleksibel udlejning i afdeling 27 Frydenlund med fortrin til både beskæftigede og pendlere, og hvor fortrin til studerende kun gælder 1- og 2-rumsboliger. Ordningen udløber den 30. september Administrationen har forespurgt afdelingsbestyrelsen om forlængelse og overgang til den fælleskommunale ordning, og det har fået tilslutning fra afdelingsbestyrelsen. Det skal bemærkes, at afdelingen ikke har kompetence vedr. udlejningsforhold. Denne kompetence ligger alene i organisationsbestyrelsen. Det forventes, at AAB og AlmenBo også tilslutter sig den fleksible udlejning i Vandtårnsområdet (dog undtaget AAB s to villaafdelinger). Fleksibel udlejning har vist sig som et effektivt redskab til at påvirke beboersammensætningen. Opgjort på de få afdelinger, der allerede benytter fleksibel udlejning, fordeler de seneste udlejninger sig således 1 : 1 Der kan være udlejninger, hvor der fx er udsendt tilbud inden fleksibel udlejning trådte i kraft, hvorfor den fleksible udlejning formodentlig har endnu større effekt end der fremgår af tabellen.

14 Kalmargade Opryk/kommune Fortrin Venteliste 23 Nydamsparken Frydenlund Lindholmparken Kalmargade INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fleksibel udlejning efter Aarhus Kommunes fælles kriterier i afdeling 22 Illerupvej og afdeling 25 Reginehøj med virkning snarest muligt og senest fra 1. januar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fleksibel udlejning i afdeling 27 Frydenlund efter Aarhus Kommunes fælles kriterier. 2/2

15 NOTAT TIL PKT 2.e Tidsplan for renovering af afdeling 54 Norsgade DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Der blev informeret om den nedenstående tidsplan på afdelingsmødet i afdeling 54 Norsgade den 13. september Forudsætningen for tidsplanen er desværre, at det ikke som tidligere håbet er muligt at opstille færdigbyggede boliger i gården, grundet de svære adgangsforhold. Byggeriet søges nu gennemført som konventionelt byggeri, men med så udbredt brug af færdige elementer som muligt af hensyn til byggeperioden. Tidsplanen er under forudsætning af myndighedernes godkendelse. Boligkontoret Århus, afd. 54, Norsgade Aktivitetsplan for den kommende renovering 2013 Enighed for Aarhus Kommune og LBF om projektets hovedbudget? Fremlæggelse for organisationsbestyrelsen Okt Planlægningsmøde ved BKÅ Okt Møde med afdelingsbestyrelsen Nov Udarbejdelse af huslejekonsekvenser i samarbejde med LBF/Kommune Dec Skema A indberettes til Aarhus Kommune og LBF Dec.2013 Forhandlinger, vedr. honoraraftale Dec Totalrådgivningsaftale med Cowi baseret på gældende rammeaftale Dec Afholdelse af Infomøde med hele afdelingen Jan Godkendelse af Skema A i Aarhus Kommune og LBF Mar Opstart projektering Mar Hovedentreprise, udbudsbekendtgørelse Jun Kvalitetssikring og gennemgang hos bygherre/alectia Jun Sidste frist for anmodning om deltagelse Aug Hovedentreprise, prækvalificering af 5-7 bydende Sep Afslutning projektering Okt Byggesagsbehandling, kvalitetssikring og gennemgang hos bygherre/alectia Nov Udsende projektet til 5-7 prækvalificerede hovedentreprenører Nov. 2014

16 2015 Licitation Jan Forhandlinger med vinder Jan Skriftlig besked til alle om vinder Jan Skema B godkendt i Aarhus Kommune og LBF Feb Kontrahering med vinder Feb Renoveringen starter Mar Renoveringen afsluttes Apr Skema C godkendt i Aarhus Kommune og LBF Sep års gennemgang Apr års gennemgang Apr INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager tidsplanen til efterretning. 2/2

17 NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Service A. Vi har desværre haft nogle situationer, hvor vores beboere uforvarende er blevet udsat for traumatiske hændelser forbundet til deres bopæl hos os. Det kunne være at være vidne til en voldsom brand, at tage sig af et ulykkesoffer eller lignende. Mange har som en del af deres indboforsikring mulighed for at få en form for krisebistand i den slags situationer. Men for yde byens bedste service kan Boligkontoret Århus i meget specielle situationer, og hvor alle andre muligheder er udtømt, nu tilbyde krisehjælp i et begrænset omfang. Derfor har Boligkontoret Århus indgået aftale med Dansk Krisekorps A/S om, at de kan yde krisebistand i den slags situationer. I så tilfælde kan inspektøren rekvirere krisebistand. B. De nye regler om el-tilmelding giver stadig store udfordringer. Siden organisationsbestyrelsens møde i august har BL udsendt sit råd i BL Informerer 4013, der i uddrag anbefaler: Elforsyningsloven ændres i flere trin, og det er første trin, som er trådt i kraft pr. 1. marts Den umiddelbare virkning for boligorganisationerne er, at det cementeres, at levering af elektricitet til lejere ikke er en del af lejeaftalen, men at der er et direkte kundeforhold imellem forbrugeren (lejeren) og det elselskab, som lejeren vælger. Det harmonerer fuldt ud med ordlyden i den autoriserede lejekontraktformular B 1998, hvor der ikke er mulighed for afkrydsning for at udlejer skal levere el. Sådanne muligheder er der for varme og varmt vand, for vand og for fælles signalforsyning. Det er altså forudsat, at levering af elektricitet er et anliggende direkte mellem lejeren og det elselskab, som lejeren vælger. Konsekvensen af dette er, at lejeren selv skal tilmelde sig et elselskab før indflytningen.

18 Der er elselskaber, som opfordrer boligorganisationerne til at indhente fuldmagter fra nye lejere til at tilmelde sig elselskab. Selv om en sådan ordning umiddelbart kan synes at være en service for lejeren og forebygge, at der flyttes ind i et lejemål uden strøm, så fraråder BL sådanne ordninger af flere grunde. Opfordringer fra elselskaber om at tegne fuldmagter kan være et udtryk for, at pågældende elselskaber gerne vil have en præferencestilling. Dermed kan boligorganisationen medvirke til at svække den konkurrence på elmarkedet, som de nye regelsæt tilstræber. Endvidere risikerer boligorganisationen at blive part i en eventuel uenighed om målerens visning m.v. både ved indflytning og fraflytning. I stedet opfordrer BL til, at boligorganisationerne vejleder ved indflytning, jf. nedenfor. ( ) Derfor opfordres boligorganisationerne til i forbindelse med udveksling af lejekontrakt og andre dokumenter at udlevere en kort opfordring til lejeren om selv at huske at tilmelde sig et elselskab. ( ) Lejeren skal tilmelde sig senest 3 dage før indflytning for at være sikker på, at der er strøm i lejligheden. Tilsvarende opfordres boligorganisationerne til at udlevere en orientering til lejere, som opsiger deres lejemål. Boligkontoret Århus har siden de nye regler blev indført, informeret indgående om reglerne og lejerens forpligtelser både i forbindelse med ind- og fraflytning. Derudover forsøges det pt. at indgå aftale med de fem elnetselskaber i Boligkontoret Århus område om en arbejdsgang, hvorefter Boligkontoret Århus gennem lejekontrakten får fuldmagt til at tilmelde lejeren til det forsyningspligtige elselskab, såfremt denne på indflytningsdagen ikke selv har tilmeldt sig en elleverandør. På den måde kan besværet og omkostningerne ved, at der risikerer at blive lukket for strømmen, undgås. Modellen er juridisk holdbar, men forudsætter medvirken fra de involverede elnetselskaber. C. Muligheden for at sende SMS til beboerne har nu været til stede siden 1. januar. En oversigt over brugen viser, der i alt er udsendt SMS er i alt, heraf og siden 1. juli. Det er indtil videre alene i følgende afdelinger, der har været brugt SMS, og at omfanget af brugen er meget varieret: 06 Bethesdavej/Risvang Allé 32 Nørreskovvej 11 Helge Rodes vej 34 Salonikivej 17 Kongsvang 41 Virupvej 25 Reginehøj 50 Brendstrupvej 26 Gustav Wieds Vej/Vestre Ringgade 52 Viborgvej 27 Frydenlund 60 Paludan-Müllers Vej 31 Rydevænget 61 Chokoladen 2/9

19 Det bør overvejes, om debatten om ordningen har medvirket til, at begrænset udbredelsen, og hvordan afdelingsbestyrelser kan få mere glæde af det. Det indstilles, at brugen evalueres primo 2014 og der tages stilling til ordningens videre fremtid. D. Både ind- og fraflyttere spørges fortsat systematisk til deres vurdering af en række aspekter af boligorganisationen, og der er fortsat meget fint med besvarelser. Resultaterne kan sammenfattes med følgende grafer: 4,0 Generel tilfredshed - indflyttere 3,5 3,0 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 2,5 2,0 1,5 Første møde Udlejningsmedarbejder Ejendomsfunktionær Information 1,0 0,5 0, Tilfredshed med boligkvalitet 100% 90% 80% 26% 29% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 56% 10% 14% Bedre end forventet Som forventet Ringere end forventet 3/9

20 Generel tilfredshed - fraflyttere 4,0 3,5 3,0 3,0 2,9 2,9 3,3 3,1 2,9 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 3,0 2,9 3,1 Boligkvalitet 2,5 2,0 Ejendomsfunktionær Administration Information 1,5 Udlejningsmedarbejder 1,0 Service ifbm. fraflytning Total tilfredshed 0,5 0, Flytteårsag 45% 43% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26% 23% 33% 15% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 8% 18% 4% % 6% 11% 0% Udenomsarealer Familie Boligkvalitet Husleje Arbejde/uddannelse Tryghed Anden bolig Naboer Andet 4/9

21 Indstillet på at flytte tilbage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% 27% Total Ja Nej Kommentarerne til undersøgelserne rummer vigtige fingerpeg, som der løbende følges op på. Pt. undersøges det, om der er systematik i de fejl og mangler, der optræder på mangellisterne, ligesom det undersøges, om det i større omfang er muligt at levere bl.a. plantegninger og andre illustrationer fra boligerne. Det er ligeledes iværksat, at der nu automatisk udsendes kvittering, når en underskreven lejekontrakt er modtaget. E. Som besluttet i konceptet for forvaltningsrevision gennemføres der undersøgelser blandt en stikprøve af beboere samt blandt alle afdelingsbestyrelser og medarbejdere i 4. kvartal Resultaterne præsenteres for bestyrelsen på mødet i januar F. Som en opfølgning på kommunikationsstrategien, som bestyrelsen vedtog i september 2012, er der nu indsamlet ideer og ønsker til piktogrammer og mere visuelle kommunikationsudtryk, som vil blive implementeret hen over efteråret og vinteren. Organisation G. Likvidationen af Aarhusbo er nu endeligt gennemført og egenkapitalen i selskabet fordelt efter de vedtagne kriterier. H. Den tidligere beskrevne fælles ansøgning med Aarhus Kommune til Socialministeriet om sindslidende i Møllevangskvarteret bliver desværre ikke til noget. Aarhus Kommune, der havde påtaget sig at være pennefører på ansøgningen, fik ikke færdiggjort arbejdet som aftalt. I. Reglerne om brandsikkerhed og forsikringens betingelser betyder, at en meget stor del af ukrudtsafbrændingen i afdelingerne ikke længere kan foretages lovligt. Derfor skriver administrationen til afdelingsbestyrelserne om, at afdelingerne vil skulle træffe beslutning mellem at acceptere: 5/9

22 a) brug af traditionelle sprøjtemidler b) merudgift til brug af nye, mindre miljøbelastende men dyrere bekæmpelsesmidler c) mere ukrudt i afdelingen Beslutning om brug af bekæmpelsesmidler kan alene træffes af afdelingsmødet. Nogle afdelinger har allerede på afdelingsmøde truffet beslutning om, at man ikke ønsker brug af traditionelle sprøjtemidler. I disse afdelinger vil der med mindre andre beslutninger træffes måtte accepteres mere ukrudt på afdelingens areal. Det indstilles, at administrationen skriver til afdelingsbestyrelserne om de tre valgmuligheder, og tilkendegiver, om afdelingen tidligere har truffet beslutning om fx at undgå sprøjtemidler. Hvis afdelingen har besluttet dette, og hvis ikke afdelingen vælger andet, er alternativ c) automatisk valgt. J. Administrationen har efter en drøftelse i forretningsudvalget indgået aftale med Intrum Justitia der er et af verdens førende inkassobureauer og som i forvejen varetager Boligkontoret Århus inkassosager om at overdrage vores fordringer pr. 7. maj 2013 til dem. Det betyder, at det ikke længere er Boligkontoret Århus, de pågældende nuværende og tidligere beboere skylder penge, men Intrum Justitia. Som betaling for den samlede gældsportefølje har Intrum Justitia betalt Boligkontoret Århus kr., som fordeles til afdelingerne. Samtidig betyder det en væsentlig administrativ lettelse. Det er administrationens klare vurdering, at afdelingerne vil få en bedre betaling ved at få pengene her og nu, frem for over en lang årrække at skulle være afhængig af inkassobureauets succes på de gamle fordringer. Den eneste klare ulempe ved modellen er, at siden de pågældende ikke længere skylder Boligkontoret Århus penge, kan vi ikke afvise dem ved nye lejemål. Det vurderer jeg dog at være et begrænset problem, idet det må formodes at deciderede dårlige betalere hurtigt vil oparbejde en ny gæld, og da meget gamle gældsforhold, hvor de pågældende i mange år har betalt reglementeret, ikke bør afholde os fra at leje en bolig til de pågældende. Desuden er det i forvejen meget få af gældforholdene der har en størrelse, vor afvisning af lejere overhovedet overvejes. Nye gældsforhold der opstår efter 7. maj er selvfølgelig fortsat Boligkontoret Århus. Ligesom hidtil varetager Intrum Justitia inddrivelsen af disse forhold på Boligkontoret Århus vegne. K. Som bekendt har vi undersøgt alle afdelinger i Boligkontoret Århus opført eller renoveret mellem 1950 og 1977 for PCB. Resultaterne fra Teknologisk Institut peger entydigt på, at der ingen helbredsrisiko er i nogen afdeling i Boligkontoret Århus. Det er også den betryggende og glædelige information der er givet videre til afdelingsbestyrelser og de beboere, vi har målt hos samt til de øvrige beboere i Kvarteret og på hjemmesiden. 6/9

23 Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsfaren ved PCB i indeklimaet ud fra nogle såkaldte aktionsværdier en slags grænseværdier, der angiver, hvordan vi skal reagere på resultatet af PCB-målinger Værdierne er opdelt i tre niveauer med hver deres handlingsanvisning: Højeste niveau: Hvis der er mere end 3000 ng PCB pr. m 3 luft, kræver det handling uden unødig forsinkelse. Mellemste niveau: Hvis der er mellem 300 og 3000 ng PCB pr. m 3 luft, skal der lægges en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB pr. m 3 luft. Laveste niveau: Hvis der er mindre end 300 ng PCB pr. m 3 luft, så udgør evt. PCB-registrering ingen helbredsrisiko. Langt de fleste steder har der ikke kunnet måles PCB overhovedet. Enkelte steder har der været svage forekomster, men ingen steder højere end 60 ng pr. m³ luft. L. Arbejdet med at implementere anbefalingerne fra HCK & Partners skrider planmæssigt frem: Der er forhandlet ny samarbejdsaftale med Boligkontoret Århus hovedbankforbindelse Danske Bank, der bl.a. har medført en klart forøget indlånsrente på pt. 0,25 pct. Der er flyttet et beløb på 10 mio. kr. fra bankkonto til kapitalforvaltning. Alle leverandører er tilskrevet med besked om, at Boligkontoret Århus fremover benytter mindst 30 dages betalingsfrist, samt at ikke-aftalte omkostninger alene accepteres, hvis der er tale om fx lovbestemte miljøgebyrer o.l. M. Boligkontoret Århus gennemførte i 2009 et rammeudbud af rådgiverydelser, således at vi siden har haft rammeaftaler med fire rådgivende ingeniørfirmaer. Der skal gennemføres et nyt udbud til årsskiftet, og processen er indledt med BL som konsulenter. N. Administrationen analyserer pt. mulighederne for at outsource udlejningen af erhvervslejemål til en ekstern partner. Der sker i erkendelse af, at Boligkontoret Århus kernekompetencer er på boligudlejning og af, at udlejning af erhvervslejemålene ofte er ganske vanskelig og langvarig, hvilket fører til et betydeligt lejetab. Det er også oplagt, at mange virksomheder som søger lokaler, formodentlig ikke først vil henvende sig til en almen boligorganisation. Administrationen er derfor i dialog med flere alternative partnere og vil i fald der viser sig basis for en aftale forelægge denne til bestyrelsens godkendelse. 7/9

24 Personale O. To medarbejdere i Økonomi Kira Andreasen og Josefine Kildahl går på barsel i en længere periode fra december 2013 hhv. februar I perioden løses opgaverne dels ved mere tværgående opgaveløsning i økonomi, dels ved ansættelse af kontorelev Heidi Qvortrup i et barselsvikariat efter endt uddannelse og dels ved i højere grad at udnytte ressourcerne på tværs i administrationen mere fleksibelt og dynamisk. Det sker konkret ved, at Anne Kastrup, der til daglig arbejder i Udlejning, knyttes til opgaveløsningen i Økonomi, når der er behov herfor, ligesom Casper Bodholt i en længere periode løser sine økonomiopgaver fra en fysisk placering i Udlejning, hvilket både giver en bredere ekspedition og en kompetenceudvikling af medarbejderne i Udlejning. P. Projekt Tryghed og Sikkerhed, der er blevet beskrevet for bestyrelsen af flere omgange senest i august 2013 er indstillet til Arbejdsmiljøprisen. Det afgøres i 4. kvartal, om Boligkontoret Århus i samarbejde med Forebyggelsesfonden, AAB og ESL vinder prisen. Q. Kontoret er lukket den 9. oktober, da der afvikles en fælles medarbejderdag i AAR- HUSboligs regi. R. Hver 18. måned antages en ny ejendomsserviceteknikerelev. Den 1. juni begyndte Sune Jacobsen i afdeling 31 Rydevænget og 45 Kappelvænget.. Som noget nyt er der etableret en mentorordning for eleverne. Der er udvalgt fire ejendomsfunktionærer i fire forskellige afdelinger, alle med forskellige beboermæssige og bygningsmæssige sammensætninger. Disse fire varetager i fællesskab den pågældendes uddannelse med én af ejendomsfunktionærerne som særlig mentor. Det skal realisere, at vi kan tilbyde en elevuddannelse der tager udgangspunkt i den enkelte elev og elevens visioner og ønsker for fremtiden tilbyde en attraktiv, bred og faglig velfunderet elevuddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet sikre en elevuddannelse der lever op til målsætningen i henhold til AarhusTechs praktikmål samt Boligkontoret Århus egne principper synliggøre at Boligkontoret Århus er en god læreplads gøre læretiden indholdsrig og struktureret og sikre sammenhæng mellem skole og praktikforløb. Det betyder også, at praktikperioderne tilrettes efter pensum for hvert hovedforløb 8/9

25 eleven har en fast mentor, som følger op på elevens ve og vel gennem hele læretiden der afholdes mindst to mentorsamlinger om året, hvor der evalueres eleven kan rokeres hvis afdelingen ikke tilgodeser elevens pensum og det er mentors opgave at opgaveløsninger i praktikperioden løses i arbejdstiden. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9/9

26 NOTAT TIL PKT 5.b Mødeplan for Boligkontoret Århus DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/MKL PROBLEMSTILLING Oversigten beskriver møder i organisationsbestyrelsen m.m. i Dato Arrangement Indhold september Bestyrelsesseminar Helikopterperspektiv på afdelingerne Evaluering af bestyrelsens arbejde 3. oktober Repræsentantskabsmøde Aftale om frikøb af hjemfaldsklausuler 21. oktober 2013 Dialogmøde Strategi for bredbånd og tv-pakker 2. november 2013 Bustur Besøg hos udvalgte afdelinger med fokus på udkantsområder 7. november 2013 Bestyrelsesmøde Økonomisk orientering 3. kvartal Finansiering af individuel råderet 9. november 2013 Organisationskonference 5. december 2013 Bestyrelsesmøde Evaluering af bestyrelsens arbejde 9. januar 2014 Bestyrelsesmøde 24. januar 2014 Bestyrelsesmøde Børnereglen 6. februar 2014 Bestyrelsesmøde 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde 3. april 2014 Bestyrelsesmøde 8. maj 2014 Bestyrelsesmøde 22. maj 2014 Repræsentantskabsmøde 19. juni 2014 Bestyrelsesmøde

27 INDSTILLING Mødeplanen er til bestyrelsens orientering. 2/2

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 26. februar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 5. marts 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. august 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2013-2014 Boligkontoret Århus INDHOLD Året der gik... 5 Målene... 6 Beboerne... 8 Nye hjemmesider... 9 Visuel kommunikation... 10 Kvarteret...11 Beboermappen er blevet lettere...12 Orden på

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. september 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. september 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17:15

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere