INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 19. september 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 26. september 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15 18:45 a. Uanmeldt beholdningseftersyn den 29. august (O) * b. Repræsentantskabsmøde om hjemfaldsklausuler den 3. oktober (B) * c. Status på boligsociale helhedsplaner (O) * d. Program for bestyrelsesseminar den september (O) * e. Program for rundtur til udkantsafdelinger den 2. november (O) * 2. Afdelinger kl. 18:45 19:15 a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Godkendelse af afdelingsbudgetter (B) c. Evaluering af og opfølgning på afdelingsmøder 2013 (B) d. Fleksibel udlejning afdeling 22 Illerupvej, 25 Reginehøj og 27 Frydenlund (B) * e. Renovering afdeling 54 Norsgade, skitse til tidsplan (B) * 3. Administration kl. 19:15 19:25 a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering kl. 19:25 19:30 5. Kommende møder kl. a. Emner til næste møde, der holdes den 7. november 2013 (B) b. Mødeplan 2014 (B) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2

3

4 NOTAT TIL PKT 1.b Repræsentantskabsmøde DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Der holdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. oktober, kl på Koldkærgård Konferencecenter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden Formanden byder velkommen og indstiller Robert Thorsen som dirigent og Mette Kjær Larsson som referent. Dirigenten varetager vedtagelse af forretningsorden og nedsættelse af stemmeudvalg. 2. Tiltrædelse af aftale med BL Danmarks Almene Boliger og Aarhus Kommune om frikøb af hjemfaldsklausuler Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet tilslutter sig den vedlagte aftale af 27. maj 2013 med bilag mellem BL Danmarks Almene Boliger og Aarhus Kommune om frikøb af hjemfaldsklausuler. Formanden præsenterer den politiske indstilling, og direktøren gennemgår teknisk aftalen samt dens baggrund og konsekvenser. I den efterfølgende debat besvarer direktøren faglige spørgsmål, mens politiske spørgsmål besvares af bestyrelsen efter en nærmere aftalt fordeling. 3. Eventuelt INDSTILLING Bestyrelsen bedes drøfte og træffe beslutning om repræsentantskabsmødets forløb.

5 NOTAT TIL PKT 1.c Status på boligsociale helhedsplaner DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Arbejdet med de to kommende boligsociale helhedsplaners skrider frem efter en stram, men dog mulig tidsplan, så det fortsat er målet at kunne gå i drift pr. 1. januar Den endelige godkendelse i Landsbyggefonden kan dog først forventes den 16. december Som det er bestyrelsen bekendt, er Alex Vejby Nielsen ansat som boligsocial leder pr. 1. oktober Han har fra primo august og frem til denne dato haft sæde på Brendstrupgårdsvej som konsulent fra Det Boligsociale Fællessekretariat og har arbejdet næsten fuld tid på færdiggørelsen af de to helhedsplaner. I de to nuværende helhedsplaner i Frydenlund og særlig Møllevangen tyder alt på, at der vil være en del uforbrugte midler ved årets udgang. Det forventes, at der kan indgås aftale med Landsbyggefonden om følgende anvendelse af midlerne: Landsbyggefonden har godkendt, at ansættelsen af Alex i den samlede periode i 2013 finansieres fra disse midler og således ikke vil belaste de nye helhedsplaner. Landsbyggefonden formodes også at godkende, at ca kr. bruges på en forlængelse og aftrapning af arbejdet i Møllevangen i 2014 og med ca. halv vægt i Dermed kan der i en overgangsperiode sikres fortsat drift og delvis bemanding af legepladsen og afvikling af de væsentligste fællesaktiviteter, indtil afdelingerne herefter overtager den fulde finansiering. Ift. de kommende helhedsplaner har Aarhus Kommune nu godkendt at medfinansiere en medarbejder i hver helhedsplan på beskæftigelsesområdet. Det er banebrydende og en vigtig faktor i at få indsatsen vedr. uddannelse og beskæftigelse i de to bydele til at fungere. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6 BESTYRELSESSEMINAR 27. og 28. september august 2013 INDBYDELSE

7 Målene med seminaret er at vi får en fælles forventningsafstemning af bestyrelsesarbejdets mål og metoder at vi får et fælles billede af organisationens afdelinger og særlige udfordringer Der konkluderes endeligt på begge punkter på det følgende bestyrelsesmøde. Udover organisationsbestyrelsen er chefgruppen fra administrationen samt bestyrelsens suppleanter indbudt til seminaret. Eventuelle afbud til Mette senest den 13. september Fredag: 16:00 Ankomst og indkvartering Hotel Sabro Kro Viborgvej 780, 8471 Sabro 16:15 Introduktion til bestyrelsesarbejdet Med udgangspunkt i God almen ledelse og Ny i organisationsbestyrelsen Tydeliggøre rollefordeling mellem bestyrelse og administration Hvad er bestyrelsens kompetencer, hvilke kompetencer har det enkelte bestyrelsesmedlem, hvordan holder vi os ajour? Hvordan holder vi os ajour med udvalgsarbejderne? 17:30 Evaluering tidligere udsendt Gennemgå spørgsmålene og få vores umiddelbare svar på, hvordan vi vil gøre det bedre 18:30 Hvad forventer vi af hinanden? Også i forhold til spørgsmålene i evalueringen, suppleret med nye spørgsmål Hvordan holder vi diskursen på møderne. En samarbejdsøvelse. 19:00 Honorering af bestyrelsesarbejdet Lovgivningen og praksis hos os og hos andre sammenlignelige organisationer 19:30 Middag Herefter fortsat debat og socialt samvær Lørdag: 8:30 Morgenmad 9:00 Helikoptertur over Aarhus og zoom på vores afdelinger En meget kort intro til afdelingens bygningsdata og beboersammensætning Udpluk (10-12 afdelinger) der har særlige udfordringer som kan gøres til genstand for nærmere debat 13:00 Frokost og farvel

8 NOTAT TIL PKT 1.e Rundtur til udkantsafdelinger den 2. november DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Bestyrelsen har besluttet at sætte fokus på udfordringerne i en række afdeling i udkantsområderne ved en halvdags studietur den 2. november. På turen vil der være besøg i følgende afdelinger: afdeling 34 Salonikivej og afdeling 39 Attikavej (Hårup) afdeling 44 Hjulby Hegn (Spørring) afdeling 43 Mosevænget og afdeling 69 Ryttervej (Hammel) Der vil være besigtigelse af afdelingerne ved administrationen samt så vidt muligt et kortere møde med hver afdelingsbestyrelse. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager programmet til efterretning og snarest giver tilsagn om deltagelse til Mette Kjær Larsson.

9 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 1 Pal.Müllersvej J. Baggesensvej Afdeling 7 V. Ringgade Afdeling 8 Vilh. Bergsøesvej Peter Fabersvej Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling Majdalen Tamperdalsvej Afdeling 13/16 Hammershusvej Afdeling 15 Møllevangen Afdeling 24 Kirkedammen Vinduesudskiftningen: Sidste trin af 1. års gennemgangen (blok 5) er fastsat til uge og 10. september er der mangelgennemgang og september er der mangeludbedring. Renovering af kloakledninger opstarter mandag uge 37 (9. september). Der startes med ledninger i terræn. Der er nu valgt entreprenør (samme som i afd. 15) til vinduesudskiftningen, med forventet opstart i uge 40/41. Der udsendes varsling til beboerne nu, og senere udsendes en nærmere orientering om projektet med tidsplan. Nyt dræn og asfalt ved garager er afsluttet. Regninger sendt til kommunen og ABC ejendomme. Alle dataforbindelser er nu samlet i en, som sidder i varmemesterkontoret Nedgravet anlæg til grønt affald er færdiggjort. Flere rottefælder optaget efter udryddelse af rotter. Der er nu valgt entreprenør (samme som i afd. 8) til udskiftning af tagvinduerne, med forventet opstart uge 38. Der er udsendt varsling til beboerne, og der vil senere blive udsendt en orientering med tidsplan til beboerne. Bestyrelsen er tidligere orienteret om en usædvanlig vanskelig ophævelsessag i afdelingen. Den er nu lykkeligvis afsluttet med, at Boligkontoret Århus har fået medhold i boligretten, og der er på den baggrund indgået et forlig, hvor den pågældende lejer flytter pr. 31. december 2013.

10 Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 27 Frydenlund Afdeling 28 Lindholmparken Udskiftning i personalet undervejs pga. varmemesters pension. Nyt betalings- og reservationssystem i vaskerier er implementeret. Adgangskontrol på opgange, lave bygninger, vaskeri og selskabslokaler opstartes primo september. Nyt betalings- og reservationssystem er opstartet. Den første information er udsendt ultimo august. Opførelse af ny velfærdsbygning blev opstartet mandag den 19. august I den første uge blev kabler og ledninger klaret, så fra uge 35 vil selve byggeriet gå i jorden. Byggeriet forventes færdig omkring 1. marts Den 5. september blev der afviklet tryghedsmøde med deltagelse af ca. 60 beboere, administration, varmemester, politi samt Aarhus Kommune. Anledningen var en længere periode med uro, sammenstimlen og stofhandel på afdelingens område. Der er på baggrund af det meget konstruktive møde iværksat flere tiltag. Der er omdelt en informationsskrivelse til beboerne om, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever uro eller ulovligheder, herunder muligheden for at informere administrationen anonymt, hvis ikke man ønsker at gå til politiet. Afdelingsbestyrelsen har iværksat en SMS-kæde som skal sikre, at der altid er flere beboere, der kan deltage i hundeluftning og andre aktiviteter på afdelingens udearealer. Endelig er administrationen i samarbejde med en ekspert fra Willis forsikringsmægler i færd med at udarbejde et katalog til afdelingsbestyrelsen og evt. senere et afdelingsmøde om mulige tryghedsskabende tiltag i afdelingens fysiske indretning. Afdeling 29 Kalmargade Køkkenudskiftningen forløber planmæssigt. Der er mangelgennemgang i den første opgang her efter ferien, opgang 60 i blok 8, herefter følger nr. 58 og nr. 56 med en uge imellem. I blok 2 har vi svært ved at komme i kontakt med nogle beboere. Køkkenerne er nu målt op og strømpeforingen er opstartet i blok 2. I forbindelse med installeringen af nye LED lampehoveder på afdelingens 48 standere og ny LED belysning i affaldsøerne, er det konstateret, at el installationen er ulovlig, og kan udgøre risiko for personskade. Derfor er beboerne varslet, og al strøm til udvendig belysning er afmonteret. Der skal laves et udbud på nye kabling i jord m.m., og når licitation er afholdt, indkaldes til ekstra ordinært afdelingsmøde. Realistisk tidsplan er ca. 2 måneder. Landsbyggefonden har truffet en positiv afgørelse vedr. loft over huslejestigningen ift. afdelingens frikøb af sin hjemfaldsklausul. Der skal således kun opkræves 2,17 kr. pr. m 2 pr. år som afdelingens andel af betaling af kreditforeningslånet i 2014, stigende til 4 kr. pr. m 2 i /4

11 Afdeling 31 Rydevænget Nedgravede containere færdige og sat i brug. Tre værelser mærket om til lejligheder. To er byggegodkendt, den sidste mangler. Der er indledt drøftelser med AlmenBo, AAB og Ringgården om en ny samarbejdsaftale vedr. drift i Herredsvang i lyset af nedlæggelsen af Renovacanlægget. Heri indgår en deling af arealerne med henblik på pasning af ejendomsfunktionærerne i de enkelte boligorganisationer. Der udestår en drøftelse om genopretning af økonomien i Kulturhuset i Herredsvang, når økonomien i den kommende helhedsplan fra 1. januar 2014 kendes endeligt. Afdeling 32 Nørreskovvej Afdeling 34/39 Hårup Afdeling 35 Skelagervej Afdeling 41 Virupvej Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 43 Mosevænget Afdeling 48 Skæring Parkvej Afdeling 49 Fredensgade Afdeling 52 Viborgvej Beklædning af skure i gård 2 kører planmæssigt. Fibernet fra Waoo undervejs. Forventes afsluttet 1. november. Nyt betalings- og reservationssystem undervejs. Maling af facader er næsten afsluttet. Maling af opgange og fællesrum er igangsat. Nyt køkken i fællesrum er monteret men ikke helt færdigt. Nye borde, stole og sofaer er indkøbt, men ikke leveret endnu. Forsøgsperiode med afkalker og analyser af vandprøver er afsluttet. Endeligt svar fra bygningsinspektoratet og embedslægen forventes i løbet af september. Skråning mod offentlig vej er klippet ned Ny tagbelægning: Der udføres 1 års eftersyn mandag den 23. september 2013, fra kl Nedgravede containere på midtbyløsningen er klar til brug fra 26. august Belægning, trappe og beplantning er færdiggjort. Der er rykket for færdiggørelse af cykelskur. 4 vinduer er rådne. Der er indhentet priser på nye, men igangsættelse afventes til efter afdelingsmødet. 3/4

12 Afdeling 55 Skæring Parkvej Afdelingen er i gang med at få malet udvendigt træværk, vinduer, døre og affaldsøer. Blyinddækninger ved de afvalmede tage er ved at blive udskiftet på grund af revner og tæringer. Afdeling 57 Åvænget Afdeling 60/61 Pal. Müllersvej Afdeling 61 Pal. Müllersvej Afdeling 63 Skæring Parkvej Afdeling 73 Virup Skovvej Alle tage behandles for alger i løbet af september/oktober måned. Opgang A, B og C males og der fuges ved nederste trappeløb. Asfaltering og opmærkning på p-plads afsluttet. Der er indgået aftale med stud.dat. Mikkel Kjeldsen om at samarbejde om hans specialeprojekt. Han vil udvikle en platform, hvor man med skilte med QR-koder rundt omkring i afdelingen kan få oplysninger via sin mobiltelefon om vedligeholdelsesplanen for de enkelte bygningdele. Projektet tænkes særlig relevant for en ungdomsboligafdeling. Afdelingen har fået malet udhæng, træværk mellem boliger samt fordøre. Arbejdet med byggemodningen er nu i fuld gang og vi har en forventning om, at der snart kan komme lys i gadelygterne. Der er udført mangelgennemgang i 3 boliger i blok B, indflytningen sker 1. september. Resten af blok B (16 boliger) er klar til indflytning 1. oktober. Afdeling 90 Indhentning af priser på renovering af kloakledninger. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/4

13 NOTAT TIL PKT 2.d Fleksibel udlejning DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I forlængelse af prækvalifikationen af de boligsociale helhedsplaner i Frydenlund og Vandtårnsområdet har Aarhus Kommune rettet henvendelse til Boligkontoret Århus, Ringgården, AAB og AlmenBo Aarhus med opfordring til at indføre fleksibel udlejning for alle afdelinger i områderne. Det skal ske efter Aarhus Kommune og 5. kreds model for fleksibel udlejning, som giver fortrin til primært beskæftigede og studerende, sekundært par uden børn og +55-årige. Organisationsbestyrelsen har allerede godkendt fleksibel udlejning pr. 1. oktober 2011 i afdeling 27 Frydenlund, 1. januar 2013 i afdeling 23 Nydamsparken og afdeling 28 Lindholmparken samt pr. 2. april 2013 i afdeling 29 Kalmargade på baggrund af udviklingen i beboersammensætningen. Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse i afdeling 22 Illerupvej, så organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, indtil der vælges en sådan, fx på afdelingsmødet den 19. september. Administrationen har forespurgt afdelingsbestyrelsen i afdeling 25 Reginehøj om ordningen, som har fået tilslutning fra et flertal i afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen i det daværende VesterBo godkendte i september 2011 fleksibel udlejning i afdeling 27 Frydenlund med fortrin til både beskæftigede og pendlere, og hvor fortrin til studerende kun gælder 1- og 2-rumsboliger. Ordningen udløber den 30. september Administrationen har forespurgt afdelingsbestyrelsen om forlængelse og overgang til den fælleskommunale ordning, og det har fået tilslutning fra afdelingsbestyrelsen. Det skal bemærkes, at afdelingen ikke har kompetence vedr. udlejningsforhold. Denne kompetence ligger alene i organisationsbestyrelsen. Det forventes, at AAB og AlmenBo også tilslutter sig den fleksible udlejning i Vandtårnsområdet (dog undtaget AAB s to villaafdelinger). Fleksibel udlejning har vist sig som et effektivt redskab til at påvirke beboersammensætningen. Opgjort på de få afdelinger, der allerede benytter fleksibel udlejning, fordeler de seneste udlejninger sig således 1 : 1 Der kan være udlejninger, hvor der fx er udsendt tilbud inden fleksibel udlejning trådte i kraft, hvorfor den fleksible udlejning formodentlig har endnu større effekt end der fremgår af tabellen.

14 Kalmargade Opryk/kommune Fortrin Venteliste 23 Nydamsparken Frydenlund Lindholmparken Kalmargade INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fleksibel udlejning efter Aarhus Kommunes fælles kriterier i afdeling 22 Illerupvej og afdeling 25 Reginehøj med virkning snarest muligt og senest fra 1. januar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fleksibel udlejning i afdeling 27 Frydenlund efter Aarhus Kommunes fælles kriterier. 2/2

15 NOTAT TIL PKT 2.e Tidsplan for renovering af afdeling 54 Norsgade DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Der blev informeret om den nedenstående tidsplan på afdelingsmødet i afdeling 54 Norsgade den 13. september Forudsætningen for tidsplanen er desværre, at det ikke som tidligere håbet er muligt at opstille færdigbyggede boliger i gården, grundet de svære adgangsforhold. Byggeriet søges nu gennemført som konventionelt byggeri, men med så udbredt brug af færdige elementer som muligt af hensyn til byggeperioden. Tidsplanen er under forudsætning af myndighedernes godkendelse. Boligkontoret Århus, afd. 54, Norsgade Aktivitetsplan for den kommende renovering 2013 Enighed for Aarhus Kommune og LBF om projektets hovedbudget? Fremlæggelse for organisationsbestyrelsen Okt Planlægningsmøde ved BKÅ Okt Møde med afdelingsbestyrelsen Nov Udarbejdelse af huslejekonsekvenser i samarbejde med LBF/Kommune Dec Skema A indberettes til Aarhus Kommune og LBF Dec.2013 Forhandlinger, vedr. honoraraftale Dec Totalrådgivningsaftale med Cowi baseret på gældende rammeaftale Dec Afholdelse af Infomøde med hele afdelingen Jan Godkendelse af Skema A i Aarhus Kommune og LBF Mar Opstart projektering Mar Hovedentreprise, udbudsbekendtgørelse Jun Kvalitetssikring og gennemgang hos bygherre/alectia Jun Sidste frist for anmodning om deltagelse Aug Hovedentreprise, prækvalificering af 5-7 bydende Sep Afslutning projektering Okt Byggesagsbehandling, kvalitetssikring og gennemgang hos bygherre/alectia Nov Udsende projektet til 5-7 prækvalificerede hovedentreprenører Nov. 2014

16 2015 Licitation Jan Forhandlinger med vinder Jan Skriftlig besked til alle om vinder Jan Skema B godkendt i Aarhus Kommune og LBF Feb Kontrahering med vinder Feb Renoveringen starter Mar Renoveringen afsluttes Apr Skema C godkendt i Aarhus Kommune og LBF Sep års gennemgang Apr års gennemgang Apr INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager tidsplanen til efterretning. 2/2

17 NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Service A. Vi har desværre haft nogle situationer, hvor vores beboere uforvarende er blevet udsat for traumatiske hændelser forbundet til deres bopæl hos os. Det kunne være at være vidne til en voldsom brand, at tage sig af et ulykkesoffer eller lignende. Mange har som en del af deres indboforsikring mulighed for at få en form for krisebistand i den slags situationer. Men for yde byens bedste service kan Boligkontoret Århus i meget specielle situationer, og hvor alle andre muligheder er udtømt, nu tilbyde krisehjælp i et begrænset omfang. Derfor har Boligkontoret Århus indgået aftale med Dansk Krisekorps A/S om, at de kan yde krisebistand i den slags situationer. I så tilfælde kan inspektøren rekvirere krisebistand. B. De nye regler om el-tilmelding giver stadig store udfordringer. Siden organisationsbestyrelsens møde i august har BL udsendt sit råd i BL Informerer 4013, der i uddrag anbefaler: Elforsyningsloven ændres i flere trin, og det er første trin, som er trådt i kraft pr. 1. marts Den umiddelbare virkning for boligorganisationerne er, at det cementeres, at levering af elektricitet til lejere ikke er en del af lejeaftalen, men at der er et direkte kundeforhold imellem forbrugeren (lejeren) og det elselskab, som lejeren vælger. Det harmonerer fuldt ud med ordlyden i den autoriserede lejekontraktformular B 1998, hvor der ikke er mulighed for afkrydsning for at udlejer skal levere el. Sådanne muligheder er der for varme og varmt vand, for vand og for fælles signalforsyning. Det er altså forudsat, at levering af elektricitet er et anliggende direkte mellem lejeren og det elselskab, som lejeren vælger. Konsekvensen af dette er, at lejeren selv skal tilmelde sig et elselskab før indflytningen.

18 Der er elselskaber, som opfordrer boligorganisationerne til at indhente fuldmagter fra nye lejere til at tilmelde sig elselskab. Selv om en sådan ordning umiddelbart kan synes at være en service for lejeren og forebygge, at der flyttes ind i et lejemål uden strøm, så fraråder BL sådanne ordninger af flere grunde. Opfordringer fra elselskaber om at tegne fuldmagter kan være et udtryk for, at pågældende elselskaber gerne vil have en præferencestilling. Dermed kan boligorganisationen medvirke til at svække den konkurrence på elmarkedet, som de nye regelsæt tilstræber. Endvidere risikerer boligorganisationen at blive part i en eventuel uenighed om målerens visning m.v. både ved indflytning og fraflytning. I stedet opfordrer BL til, at boligorganisationerne vejleder ved indflytning, jf. nedenfor. ( ) Derfor opfordres boligorganisationerne til i forbindelse med udveksling af lejekontrakt og andre dokumenter at udlevere en kort opfordring til lejeren om selv at huske at tilmelde sig et elselskab. ( ) Lejeren skal tilmelde sig senest 3 dage før indflytning for at være sikker på, at der er strøm i lejligheden. Tilsvarende opfordres boligorganisationerne til at udlevere en orientering til lejere, som opsiger deres lejemål. Boligkontoret Århus har siden de nye regler blev indført, informeret indgående om reglerne og lejerens forpligtelser både i forbindelse med ind- og fraflytning. Derudover forsøges det pt. at indgå aftale med de fem elnetselskaber i Boligkontoret Århus område om en arbejdsgang, hvorefter Boligkontoret Århus gennem lejekontrakten får fuldmagt til at tilmelde lejeren til det forsyningspligtige elselskab, såfremt denne på indflytningsdagen ikke selv har tilmeldt sig en elleverandør. På den måde kan besværet og omkostningerne ved, at der risikerer at blive lukket for strømmen, undgås. Modellen er juridisk holdbar, men forudsætter medvirken fra de involverede elnetselskaber. C. Muligheden for at sende SMS til beboerne har nu været til stede siden 1. januar. En oversigt over brugen viser, der i alt er udsendt SMS er i alt, heraf og siden 1. juli. Det er indtil videre alene i følgende afdelinger, der har været brugt SMS, og at omfanget af brugen er meget varieret: 06 Bethesdavej/Risvang Allé 32 Nørreskovvej 11 Helge Rodes vej 34 Salonikivej 17 Kongsvang 41 Virupvej 25 Reginehøj 50 Brendstrupvej 26 Gustav Wieds Vej/Vestre Ringgade 52 Viborgvej 27 Frydenlund 60 Paludan-Müllers Vej 31 Rydevænget 61 Chokoladen 2/9

19 Det bør overvejes, om debatten om ordningen har medvirket til, at begrænset udbredelsen, og hvordan afdelingsbestyrelser kan få mere glæde af det. Det indstilles, at brugen evalueres primo 2014 og der tages stilling til ordningens videre fremtid. D. Både ind- og fraflyttere spørges fortsat systematisk til deres vurdering af en række aspekter af boligorganisationen, og der er fortsat meget fint med besvarelser. Resultaterne kan sammenfattes med følgende grafer: 4,0 Generel tilfredshed - indflyttere 3,5 3,0 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 2,5 2,0 1,5 Første møde Udlejningsmedarbejder Ejendomsfunktionær Information 1,0 0,5 0, Tilfredshed med boligkvalitet 100% 90% 80% 26% 29% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 56% 10% 14% Bedre end forventet Som forventet Ringere end forventet 3/9

20 Generel tilfredshed - fraflyttere 4,0 3,5 3,0 3,0 2,9 2,9 3,3 3,1 2,9 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 3,0 2,9 3,1 Boligkvalitet 2,5 2,0 Ejendomsfunktionær Administration Information 1,5 Udlejningsmedarbejder 1,0 Service ifbm. fraflytning Total tilfredshed 0,5 0, Flytteårsag 45% 43% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26% 23% 33% 15% 13% 12% 10% 10% 9% 7% 8% 18% 4% % 6% 11% 0% Udenomsarealer Familie Boligkvalitet Husleje Arbejde/uddannelse Tryghed Anden bolig Naboer Andet 4/9

21 Indstillet på at flytte tilbage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% 27% Total Ja Nej Kommentarerne til undersøgelserne rummer vigtige fingerpeg, som der løbende følges op på. Pt. undersøges det, om der er systematik i de fejl og mangler, der optræder på mangellisterne, ligesom det undersøges, om det i større omfang er muligt at levere bl.a. plantegninger og andre illustrationer fra boligerne. Det er ligeledes iværksat, at der nu automatisk udsendes kvittering, når en underskreven lejekontrakt er modtaget. E. Som besluttet i konceptet for forvaltningsrevision gennemføres der undersøgelser blandt en stikprøve af beboere samt blandt alle afdelingsbestyrelser og medarbejdere i 4. kvartal Resultaterne præsenteres for bestyrelsen på mødet i januar F. Som en opfølgning på kommunikationsstrategien, som bestyrelsen vedtog i september 2012, er der nu indsamlet ideer og ønsker til piktogrammer og mere visuelle kommunikationsudtryk, som vil blive implementeret hen over efteråret og vinteren. Organisation G. Likvidationen af Aarhusbo er nu endeligt gennemført og egenkapitalen i selskabet fordelt efter de vedtagne kriterier. H. Den tidligere beskrevne fælles ansøgning med Aarhus Kommune til Socialministeriet om sindslidende i Møllevangskvarteret bliver desværre ikke til noget. Aarhus Kommune, der havde påtaget sig at være pennefører på ansøgningen, fik ikke færdiggjort arbejdet som aftalt. I. Reglerne om brandsikkerhed og forsikringens betingelser betyder, at en meget stor del af ukrudtsafbrændingen i afdelingerne ikke længere kan foretages lovligt. Derfor skriver administrationen til afdelingsbestyrelserne om, at afdelingerne vil skulle træffe beslutning mellem at acceptere: 5/9

22 a) brug af traditionelle sprøjtemidler b) merudgift til brug af nye, mindre miljøbelastende men dyrere bekæmpelsesmidler c) mere ukrudt i afdelingen Beslutning om brug af bekæmpelsesmidler kan alene træffes af afdelingsmødet. Nogle afdelinger har allerede på afdelingsmøde truffet beslutning om, at man ikke ønsker brug af traditionelle sprøjtemidler. I disse afdelinger vil der med mindre andre beslutninger træffes måtte accepteres mere ukrudt på afdelingens areal. Det indstilles, at administrationen skriver til afdelingsbestyrelserne om de tre valgmuligheder, og tilkendegiver, om afdelingen tidligere har truffet beslutning om fx at undgå sprøjtemidler. Hvis afdelingen har besluttet dette, og hvis ikke afdelingen vælger andet, er alternativ c) automatisk valgt. J. Administrationen har efter en drøftelse i forretningsudvalget indgået aftale med Intrum Justitia der er et af verdens førende inkassobureauer og som i forvejen varetager Boligkontoret Århus inkassosager om at overdrage vores fordringer pr. 7. maj 2013 til dem. Det betyder, at det ikke længere er Boligkontoret Århus, de pågældende nuværende og tidligere beboere skylder penge, men Intrum Justitia. Som betaling for den samlede gældsportefølje har Intrum Justitia betalt Boligkontoret Århus kr., som fordeles til afdelingerne. Samtidig betyder det en væsentlig administrativ lettelse. Det er administrationens klare vurdering, at afdelingerne vil få en bedre betaling ved at få pengene her og nu, frem for over en lang årrække at skulle være afhængig af inkassobureauets succes på de gamle fordringer. Den eneste klare ulempe ved modellen er, at siden de pågældende ikke længere skylder Boligkontoret Århus penge, kan vi ikke afvise dem ved nye lejemål. Det vurderer jeg dog at være et begrænset problem, idet det må formodes at deciderede dårlige betalere hurtigt vil oparbejde en ny gæld, og da meget gamle gældsforhold, hvor de pågældende i mange år har betalt reglementeret, ikke bør afholde os fra at leje en bolig til de pågældende. Desuden er det i forvejen meget få af gældforholdene der har en størrelse, vor afvisning af lejere overhovedet overvejes. Nye gældsforhold der opstår efter 7. maj er selvfølgelig fortsat Boligkontoret Århus. Ligesom hidtil varetager Intrum Justitia inddrivelsen af disse forhold på Boligkontoret Århus vegne. K. Som bekendt har vi undersøgt alle afdelinger i Boligkontoret Århus opført eller renoveret mellem 1950 og 1977 for PCB. Resultaterne fra Teknologisk Institut peger entydigt på, at der ingen helbredsrisiko er i nogen afdeling i Boligkontoret Århus. Det er også den betryggende og glædelige information der er givet videre til afdelingsbestyrelser og de beboere, vi har målt hos samt til de øvrige beboere i Kvarteret og på hjemmesiden. 6/9

23 Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsfaren ved PCB i indeklimaet ud fra nogle såkaldte aktionsværdier en slags grænseværdier, der angiver, hvordan vi skal reagere på resultatet af PCB-målinger Værdierne er opdelt i tre niveauer med hver deres handlingsanvisning: Højeste niveau: Hvis der er mere end 3000 ng PCB pr. m 3 luft, kræver det handling uden unødig forsinkelse. Mellemste niveau: Hvis der er mellem 300 og 3000 ng PCB pr. m 3 luft, skal der lægges en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB pr. m 3 luft. Laveste niveau: Hvis der er mindre end 300 ng PCB pr. m 3 luft, så udgør evt. PCB-registrering ingen helbredsrisiko. Langt de fleste steder har der ikke kunnet måles PCB overhovedet. Enkelte steder har der været svage forekomster, men ingen steder højere end 60 ng pr. m³ luft. L. Arbejdet med at implementere anbefalingerne fra HCK & Partners skrider planmæssigt frem: Der er forhandlet ny samarbejdsaftale med Boligkontoret Århus hovedbankforbindelse Danske Bank, der bl.a. har medført en klart forøget indlånsrente på pt. 0,25 pct. Der er flyttet et beløb på 10 mio. kr. fra bankkonto til kapitalforvaltning. Alle leverandører er tilskrevet med besked om, at Boligkontoret Århus fremover benytter mindst 30 dages betalingsfrist, samt at ikke-aftalte omkostninger alene accepteres, hvis der er tale om fx lovbestemte miljøgebyrer o.l. M. Boligkontoret Århus gennemførte i 2009 et rammeudbud af rådgiverydelser, således at vi siden har haft rammeaftaler med fire rådgivende ingeniørfirmaer. Der skal gennemføres et nyt udbud til årsskiftet, og processen er indledt med BL som konsulenter. N. Administrationen analyserer pt. mulighederne for at outsource udlejningen af erhvervslejemål til en ekstern partner. Der sker i erkendelse af, at Boligkontoret Århus kernekompetencer er på boligudlejning og af, at udlejning af erhvervslejemålene ofte er ganske vanskelig og langvarig, hvilket fører til et betydeligt lejetab. Det er også oplagt, at mange virksomheder som søger lokaler, formodentlig ikke først vil henvende sig til en almen boligorganisation. Administrationen er derfor i dialog med flere alternative partnere og vil i fald der viser sig basis for en aftale forelægge denne til bestyrelsens godkendelse. 7/9

24 Personale O. To medarbejdere i Økonomi Kira Andreasen og Josefine Kildahl går på barsel i en længere periode fra december 2013 hhv. februar I perioden løses opgaverne dels ved mere tværgående opgaveløsning i økonomi, dels ved ansættelse af kontorelev Heidi Qvortrup i et barselsvikariat efter endt uddannelse og dels ved i højere grad at udnytte ressourcerne på tværs i administrationen mere fleksibelt og dynamisk. Det sker konkret ved, at Anne Kastrup, der til daglig arbejder i Udlejning, knyttes til opgaveløsningen i Økonomi, når der er behov herfor, ligesom Casper Bodholt i en længere periode løser sine økonomiopgaver fra en fysisk placering i Udlejning, hvilket både giver en bredere ekspedition og en kompetenceudvikling af medarbejderne i Udlejning. P. Projekt Tryghed og Sikkerhed, der er blevet beskrevet for bestyrelsen af flere omgange senest i august 2013 er indstillet til Arbejdsmiljøprisen. Det afgøres i 4. kvartal, om Boligkontoret Århus i samarbejde med Forebyggelsesfonden, AAB og ESL vinder prisen. Q. Kontoret er lukket den 9. oktober, da der afvikles en fælles medarbejderdag i AAR- HUSboligs regi. R. Hver 18. måned antages en ny ejendomsserviceteknikerelev. Den 1. juni begyndte Sune Jacobsen i afdeling 31 Rydevænget og 45 Kappelvænget.. Som noget nyt er der etableret en mentorordning for eleverne. Der er udvalgt fire ejendomsfunktionærer i fire forskellige afdelinger, alle med forskellige beboermæssige og bygningsmæssige sammensætninger. Disse fire varetager i fællesskab den pågældendes uddannelse med én af ejendomsfunktionærerne som særlig mentor. Det skal realisere, at vi kan tilbyde en elevuddannelse der tager udgangspunkt i den enkelte elev og elevens visioner og ønsker for fremtiden tilbyde en attraktiv, bred og faglig velfunderet elevuddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet sikre en elevuddannelse der lever op til målsætningen i henhold til AarhusTechs praktikmål samt Boligkontoret Århus egne principper synliggøre at Boligkontoret Århus er en god læreplads gøre læretiden indholdsrig og struktureret og sikre sammenhæng mellem skole og praktikforløb. Det betyder også, at praktikperioderne tilrettes efter pensum for hvert hovedforløb 8/9

25 eleven har en fast mentor, som følger op på elevens ve og vel gennem hele læretiden der afholdes mindst to mentorsamlinger om året, hvor der evalueres eleven kan rokeres hvis afdelingen ikke tilgodeser elevens pensum og det er mentors opgave at opgaveløsninger i praktikperioden løses i arbejdstiden. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9/9

26 NOTAT TIL PKT 5.b Mødeplan for Boligkontoret Århus DATO 19. september 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/MKL PROBLEMSTILLING Oversigten beskriver møder i organisationsbestyrelsen m.m. i Dato Arrangement Indhold september Bestyrelsesseminar Helikopterperspektiv på afdelingerne Evaluering af bestyrelsens arbejde 3. oktober Repræsentantskabsmøde Aftale om frikøb af hjemfaldsklausuler 21. oktober 2013 Dialogmøde Strategi for bredbånd og tv-pakker 2. november 2013 Bustur Besøg hos udvalgte afdelinger med fokus på udkantsområder 7. november 2013 Bestyrelsesmøde Økonomisk orientering 3. kvartal Finansiering af individuel råderet 9. november 2013 Organisationskonference 5. december 2013 Bestyrelsesmøde Evaluering af bestyrelsens arbejde 9. januar 2014 Bestyrelsesmøde 24. januar 2014 Bestyrelsesmøde Børnereglen 6. februar 2014 Bestyrelsesmøde 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde 3. april 2014 Bestyrelsesmøde 8. maj 2014 Bestyrelsesmøde 22. maj 2014 Repræsentantskabsmøde 19. juni 2014 Bestyrelsesmøde

27 INDSTILLING Mødeplanen er til bestyrelsens orientering. 2/2

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Fællesfaciliteter i boligområderne

Fællesfaciliteter i boligområderne Fællesfaciliteter i boligområderne Oversigten viser Boligkontoret Århus fællesfaciliteter fordelt på afdelings- og boligområdeniveau. Forudsætningen for en boligområde-tilgang til fællesfaciliteterne er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl. 16.00, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: (JN) Joan Nielsen (SJ) Steen Johansen TP) Teddy Pedersen (SI) Susse

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

30. juni Torsdag den 30. juni 2016 kl afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

30. juni Torsdag den 30. juni 2016 kl afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. 30. juni 2016 28 Torsdag den 30. juni 2016 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol (bilag

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 side nr. 194 Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Vicky E. Jensen Steffen

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 11. juni 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS Dato: 26. maj 2014 kl. 19.00 Sted: Fælleslokalet Til stede: Rikke, Rune, Sofie, Kauri, Sigrid og 3 beboere Information: Bilag 1, beslutningsnotat

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin

Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin Afdelingsbestyrelsesmøde d. 10. november 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin Emne

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014. 26. juni 2014 26 Torsdag den 26. juni 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering.

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere