Generalforsamlingsreferat 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2006."

Transkript

1 1 Generalforsamlingsreferat År 2006, den 3. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede var Bestyrelsen: Anne Mogensen, Brian Clausen, Martin Buchtrup, Karin Knudsen og. For administrator, Dansk Financia A/S, mødte Bettina Nielsen og Pernille Gram. Der er 76 ejerlejligheder (heraf er 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved præsentationsrunde konstateredes det, at ejere af 13 ejerlejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejeren af de 9 usolgte lejligheder var ikke repræsenteret. To ejerlejligheder, der er fremlejet, var repræsenteret ved deres lejere, dog uden stemmeret. Det blev oplyst, at Karsten Lund har valgt at trække sig tilbage og nyde sit otium med udgangen af denne måned. Ole Feddersen er netop blevet ansat, og efter en måneds parløb med Karsten Lund vil Ole Feddersen fremover varetage Thylandshuse s forhold. Hos Dansk Financia har vi fremover Bettina Nielsen som daglig kontaktperson i tæt samarbejde med Annette Jørgensen, der altså også stadig kan kontaktes. I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN A. Valg af dirigent. Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen, bød velkommen. Formanden foreslog Bettina Nielsen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. Referent: Gitte Nissen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen meddelte: Der har ikke været så mange henvendelser fra beboere til bestyrelsen. Det må betyde, at der ikke er nogle umiddelbare problemer eller øvrige ting bestyrelsen skal tage sig af. VARME: Der har ikke været nogle rapporteringer om problemer med at holde varme i denne vinter, så de forbedringer, der er foretaget må have virket. Der har dog været en del reparationer på varmeanlægget. VARMT VAND: Der har været problemer med tilførelsen af varmt vand et sted i den gule blok nr Lidt uvist hvor stort omfang problemet har været, hvor mange lejligheder der har været påvirket af problemet. Der er gjort rigtig mange forsøg af mange forskellige for at løse problemerne. Skulle nu være løst, idet der ikke har været tilbagemelding om at der stadig ikke var varmt vand. Kommentar fra ejer af nr. 15, 3. sal: Problemet har stået på siden november. Der er stadig ikke varmt vand i hverken køkken eller bad! Det har været frustrerende at der har været dårlig kommunikation med vvs m.fl. og at man ofte har været ude for at vente forgæves på dem. Det er også frustrerende, at der midt i hele forløbet pludselig er skiftet vvs-firma uden at man har fået besked om det. (Mere om vvs-firmaet senere) det oplyses også, at der er visse problemer for andre beboere i opgang nr. 15. Bettina noterer ned til videre arbejde for Dansk Financia og det nye vvs-firma.

2 2 KØBMAND: Både vicevært og flere beboere har haft problemer med købmanden vedr. salg af vaskemønter. Men vi ved også at der er mange beboere, der ikke har problemer med købmanden. Bestyrelsen har et forslag til løsning af problemet, det vender vi tilbage til under arbejdsplanen / budget ELEKTRIKER / VVS: Årsag til problemerne i vvs-firmaet er at den faste mand, der har været tilknyttet vores ejendom i flere år pludselig uden varsel er holdt op i vvs-firmaet. Med ham er en stor viden om vores ejendoms mange rør og ventiler mv. forsvundet, og det har været meget vanskeligt for vvs-firmaet at leve op til deres forpligtelser i vores ejendom. Da det endvidere har været kendt, at firmaets priser er noget dyrere end andres, har bestyrelsen i samråd med vicevært valgt at udskifte vvs-firma og også elektriker. Nye telefonnumre vil blive sat op på opslagstavlerne meget snart. Når man selv har brug for vvs eller elektriker, er det ikke et krav, at man bruger dem, ejendommen bruger. Men det er en fordel, eftersom de har nøgler til diverse kælderrum og da de er bekendt med ejendommen. Især når det gælder ændringer ved varmeanlægget, kan der være problemer hvis man vælger en vvs, der ikke er kendt med huset. Det kan resultere i unødig lukning af strenge, og ikke mindst manglende påfyldning af vand og senere udluftning de rigtige steder i anlægget at bruge en vvs, der ikke kender huset og ikke har planer over ventiler i kældre og på lofter. I sidste ende vil det give dårligere varme i ejendommen og muligt flere reparationer. HUSK også at sætte opslag op i god tid når der lukkes for vandet. Der har været flere eksempler på at dette ikke har været overholdt, og bestyrelsen har haft flere henvendelser fra beboere, der fik ubehagelige oplevelser mens de stod i badet!!! VASKEKÆLDEREN: Der er langt om længe blevet tyndet ud i hængelåsene. Det er KUN de udleverede låse med korrekt nummer, der gælder. Hvis man ved ejerskifte har mistet sin lås, skal man henvende sig til bestyrelsen for at få en ny. ALTANER: Udskiftningen af de sidste altaner og altanbunde skulle have være foretaget i De er af forskellige årsager ikke blevet påbegyndt. Bl.a. problemer med entreprenøren og nogle vejrmæssige forhold. Arbejdet vil blive udført i 2006, og til samme pris som var aftalt sidste år. Se regnskab og budget, beløbet er overført. HJEMMESIDE: Bestyrelsen skal beklage, at der har været problemer med hjemmesiden. Dette vil snarest blive bragt i orden, og opslag om hjemmesiden vil blive bragt på opslagstavlerne. HUSDYR: Der har været flere henvendelser vedr. katte. Vi ved, at flere beboere har katte, hvilket som regel også kan lade sig gøre, hvis man skriftligt søger om det til bestyrelsen. MEN det er et krav, at kattene ikke får lov at gå frit ude. Der er flere klager over katteefterladenskaber i haven og også i kældergang og vaskekælderen. Det er uvist, om det stammer fra vilde katte eller beboernes katte. Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen trække tilladelsen til at holde husdyr tilbage. FODRING AF FUGLE: Dette er ikke tillladt. Det tiltrækker katte, ræve, rotter og evt. andre dyr. BREDBÅND: På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge muligheden for at få indlagt bredbånd. Bestyrelsen har undersøgt dette ved Karsten Lund, Dansk Financia. Han skønner ud fra lignende ejendomme, at det vil koste ca kr pr. lejlighed, i alt ca kr (bl.a. skal der graves kabler ned, det nuværende kabel-tv-net kan ikke benyttes til bredbånd). Bestyrelsen finder, at dette er en meget dyr investering i betragtning af at markedet hele tiden ændrer sig. Derfor har bestyrelsen IKKE sat dette som et forslag på arbejdsplanen. CYKELSKUR: Der blev ved sidste års generalforsamling spurgt til et cykelskur mellem de gule blokke. P.t. er der nogle meget skæve og ubrugelige cykelstativer ved kældernedgangen i nr. 27. Karsten Lund har fremsendt et overslag på ca kr for ca. 10m skur. Hertil

3 3 kommer så, at der skal indkøbes stativer for ca kr. Bestyrelsen finder også dette en for dyr løsning, idet der er rum i de gule blokke, hvor cykler kan opbevares. Hvis det er et problem, kan der evt. indkøbes stativer. HAVEN: Det er nu besluttet at birketræerne i den røde gård skal beskæres. Men det er endnu ikke endeligt vedtaget hvor meget og hvornår. Bestyrelsen har kontakt til forskellige gartnere, der hver har forskellige bud på bedste tidspunkt og bedste måde/pris. Bestyrelsen er dog meget bestemte om at beskæringen ikke må gå ud over træernes form/facon. SERVICEFIRMA: Der har generelt ikke været klager over servicefirmaet, og det fungerer fint med samarbejdet. Beboerne har mulighed for at kontakte Søren. Han beder dog om at det sker i alm. arbejdstid og på hverdage. Send ham evt. en mail. BESTYRELSENS FORSLAG: Maling af alle opgange i løbet af 2006 og I den forbindelse opsætning af lamper med indbygget sensor i opgangene, da de nuværende columbus-tryk i opgangene er meget nedslidte og skaber mange reparationsudgifter. Opsætning af møntbokse i vaskekældrene til kontanter, så behovet for vaskemønter forsvinder. Dette vil lette arbejdsgangene for vores vicevært betydeligt, og samarbejdet med købmanden kan ophøre. Bestyrelsen foreslår, at prisen pr. vask samtidig stiger til 14 kr, så vaskeriet også fremover kan være udgiftsneutral. Kommentar: Det henstilles at man OVERHOLDER VASKETIDERNE! Det sker desværre meget tit, at beboere med booket vasketid ikke kan komme til, fordi en anden beboer har sat f.eks. en kogevask over, der skrider langt ind i den næstes vaskeperiode. Til oplysning kan tilføjes, at vaskemaskinen i den røde blok (nr. 34) har en tidsangivelse for resterende tid men dette GÆLDER IKKE FOR DEN SAMLEDE VASKETID. Desværre er display-teksten misvisende. Den tid, der er skrevet, gælder indtil næste del af maskinens program går i gang. Men sådan en fejltagelse burde man lære af allerede første gang. En kulørt vask tager ca. 1 time, en kogevask ca. 1½ time. Beretningen blev godkendt. C. Bestyrelsens og DF s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Bettina Nielsen gennemgik det udsendte regnskab for år 2005 incl. specifikation af afholdte vedligeholdelsesudgifter. Specielt vedr. side 2 (Punktet Regnskabsberetningen): De samlede fællesudgifter er pga. hensættelse til altanarbejderne sat til resultatet kr. 0. Specielt vedr. side 6 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Udgifter:) Vandforbruget er igen faldet. Udgiften til elektricitet er faldet siden sidste år. Det skyldes, at vi i 2004 opdagede en defekt måler, der gennem flere år havde vist forkert. I 2004 fik vi derfor en regning på et skønnet forbrug. Nu har den nye måler vist et faktisk forbrug i 2005, der har været lavere end det skønnede i Arbejdet vedr. udskiftningen af altaner og altanbunde er dels udskudt pga. andre dyre vedligeholdelsesudgifter, dels pga. problemer med entreprenøren og vejret. Som tidligere beskrevet er beløbet til dette arbejde hensat til 2006 s budget til uændret pris. Vaskeriet har et lille underskud, dels fordi der har været mange reparationer, dels fordi der er indkøbt en brugt centrifuge, og der er indkøbt nye låse til booking-tavlerne.

4 4 Side 7 (Balance pr. 31.december punktet under Tilgodehavender) Der er noteret restancer vedr. aconto fællesudgifter. Denne restance er indbetalt pr , således at beløbet nu er 0. Side 9 note 5 (Vedligeholdelse, punktet Større Enkeltarbejder). Der bliver spurgt om hvornår faldstammerne er færdigudskiftet. De bliver kun udskiftet, når der viser sig at være behov, dvs. at der ikke er nogen fast plan for dette. Asbest af og genisolering af ventiler: Det viste sig, at der var behov for udskiftning af flere end først forventet. Udskiftningen af altanbunde og altaner er som tidligere meddelt udsat til Regnskabet blev godkendt. D. Forelæggelse af årsbudget for 2006 til godkendelse: Specielt vedr. punktet Indtægter: På grund af bestyrelsens forslag om både at få lavet altaner OG en del af opgangsrenoveringerne her i 2006 er der et behov for et ekstrabeløb, der vil blive opkrævet som et èngangsbeløb* pr. 1. oktober Beløbet er i budgetforslaget nævnt som 47,91 kr pr. fordelingstal dvs. pr. kvm i hver lejlighed. For en lejlighed på 50kvm vil der altså blive tale om ekstra opkrævning af et engangs-beløb til fællesudgifterne på kr d. 1. oktober. Tidspunktet er sat så sent på året for at man kan nå at sætte penge af til det, og fordi arbejdet med opgangene først vil blive påbegyndt til efteråret. (*Det skal dog lige pointeres, at engangsbeløbet er et ca-tal, idet der er tale om et overslagsbeløb.) Specielt vedr. punktet Udgifter: Forsikringer: For at holde prisen uændret har Dansk Financia haft vores forsikringsaftale i udbud. Det blev Købstædernes Forsikring, der nu forsikrer os. Arbejdsplan for 2006: Altanudskiftningen: På de sidste 8 altaner skiftes de to fuldstændigt, mens kun altanbundene udskiftes på de 6 altaner. Beløbet er hensat fra Maling af 9 opgange arbejdet fordeles over både 2006 og Dette skønnes en bedre løsning end at strække det over mange flere år. Med maling forstås udbedring af huller i vægge og lofter, maling af lofter, loftsløb, vægge, entredøre, indvendig side af hoveddør, kælderdøre og loftsdøre samt alt træværk på trapperne. Kommentar fra nr. 15, 3.sal: Der er problemer med staldvinduet i taget over opgangen. I stærkt regnvejr slår regnen ind. Bettina Nielsen noterer dette, og tagvinduerne i trappeopgangene vil blive tjekket / forsynet med tætningslister. Udskiftning af belysning på opgange til lamper med følere (i takt med malingen af opgangene) Reparation af udvendig trappe i gården mellem nr. 34 og 36. Trappen har tidligere været repareret, men betonen smuldrer, så trappen skal støbes helt om. Kommentar fra nr. 11, st: Soklerne på bygningerne smuldrer også i betonen. Bettina Nielsen noterer dette. Udskiftning af indreguleringsventiler i nr og nr Beskæring af birketræer i rød gård. Opsætning af betalingsbokse i 2 vaskerier. Indkøb af snefejemaskine. Budgetforslaget blev godkendt.

5 5 E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at Anne Mogensen og Brian Clausen var på valg og begge modtog genvalg. De blev genvalgt med akklamation. Christian Skøtt Juncker var på valg, men modtog ikke genvalg. To beboere stillede op til denne post, nemlig Alice Andreasen og Ewa Jensen. Alice Andreasen blev valgt ved hemmelig afstemning. Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: Formand: Anne Mogensen, Vanløse Alle 9, 1.th, 2720 Vanløse (valgt 2006) Brian Clausen, Vanløse Alle 7, 1.th, 2720 Vanløse (valgt 2006) Alice Andreasen, Vanløse Alle 27,2.th, 2720 Vanløse (valgt 2006) Martin Buchtrup, Vanløse Alle 7, 1.tv, 2720 Vanløse (valgt 2005) Karin Knudsen, Åløkkevej 34, st.th, 2720 Vanløse (valgt 2005) Hvervet som bestyrelsesmedlem gælder for to år ad gangen. F. Valg af suppleanter: Dirigenten oplyste, at Ewa Jensen var på valg, og eftersom hun ikke blev stemt ind i bestyrelsen, stillede hun igen op som suppleant og blev valgt med akklamation. Der er herefter følgende suppleanter: Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.sal th, 2720 Vanløse (valgt 2006) Charlotte Ipsen, Vanløse Alle 27, 1.sal tv, 2720 Vanløse (valgt 2005) Hvervet som suppleant gælder for to år ad gangen. G. Valg af statsautoriseret revisor: Grant Thornton Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. H. Indkomne skriftlige forslag : Der var ikke indkommet nogen forslag. I. Eventuelt. VASKERI i rød blok: vandet skyller ikke sæbeskålen ren. Kan vandtrykket ændres? ØNSKE OM OPRETTELSE AF EKSTRA P-PLADS ud for den blinde indkørsel ved siden af nr. 36. DØRTELEFONPROBLEMER. Visse steder kan det ikke lade sig gøre at høre, hvad personen ved dørtelefonen på gaden siger. Kontakt selv dørtelefonfirmaet, deres nummer står på selve dørtelefonpanelet. NYE NAVNEOVERSIGTER? De eksisterende sorte oversigter med løse bogstaver er meget ukomplette, mange bogstaver mangler. Når opgangene males, kan der så findes penge til nye typer navneoversigter, bliver der spurgt. Hertil minder Bettina Nielsen om at der ifølge loven pr SKAL være postkasser forneden i alle opgange. De er i sig selv en navneoversigt. Spørgsmålet overvejes på generalforsamlingen. Det skønnes ikke muligt at finde penge til opsætning af postkasser allerede ved malingen af opgangene, men det kan måske være muligt i 2008 eller 2009, og i så fald kan man nok leve med en mere midlertidig navneoversigt i form af et stykke papir på tavlen, når først opgangene er malet.

6 6 STØJENDE NABOER. Der bliver henvist til husordenen, der bl.a. siger, at der ikke må bores, larmes eller spilles musik efter kl Hvis alm. nabohenvendelse ikke hjælper, kan Dansk Financia sende et skarpere henstillingsbrev. HUSK AT OVERHOLDE DIN VASKETID!! Se punktet beskrevet under BESTY- RELSENS FORSLAG på side 3. Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes kl Som dirigent: Bettina Nielsen Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Anne Mogensen som formand. Referent: Gitte Nissen.

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 48 andelshavere af 162, heraf 3 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Advokat Carl

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere