Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006"

Transkript

1 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene Humle Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Ejendomsleder Afbud: Ingen Referent: Henrik Bjørn Hansen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referater 3. Beboerhenvendelser, skriftlige og personlige 4. Ekstraordinært afdelingsmøde den SB-Posten Dispositionsplan for rækkehuse 7. Ansøgning fra Kunsten Stiger 8. Temperaturen i Avedøre Stationsby jf. artikel om slagteren i Hvidovre Avis 9. Kapitalforvaltning 10. Beboerrådgiverfunktion 11. Meddelelser fra Formanden 11. Meddelelser fra Ejendomskontoret 12. Meddelelser fra medlemmer og udvalg 13. Mødekalender 14. Eventuelt Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd side 1 af 7

2 Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Den forelagte dagsorden blev godkendt. Ad. pkt. 2 Godkendelse af referater Referatet fra den blev godkendt. Ad. pkt. 3 Beboerhenvendelser, skriftlige og personlige Der forelå ingen henvendelser. Ad. pkt. 4 Ekstraordinært afdelingsmøde den Dispensation for varmemålere. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen uddelte gennemgik hovedelementerne i grundlaget for tidligere ansøgninger vedrørende dispensation for varmefordelingsmålere. Henrik Bjørn Hansen meddelte endvidere, at han var af den opfattelse, at forudsætningerne siden sidste dispensationsansøgning ikke var ændret, hvorfor Ejendomskontoret på nuværende tidspunkt ikke havde iværksat udførelse af en ny ingeniørrapport for at belyse emnet. Situationen betød, at der fortsat vurderes at være nødvendigt at sænke gennemsnitstemperaturen med over 1 grad i boligerne. Efter en drøftelse var der enighed i bestyrelsen om fortsat at ansøge om dispensation for varmemåling. Takststigningen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen havde udarbejdet et forslag til reducering af den forventede ekstraordinære lejestigning som følge af at vandpriser i Hvidovre skulle stige med ca. 6 kr. pr. m³. Forslaget gik ud på at modregne den samlede merudgift som følge af stigningen på vandudgifterne på kr., med de som var afsat til uforudsete udgifter, samt modregne en forventet merindtægt på renter på kr., således at den samlede merudgift udgjorde kr., svarende til en lejestigning på 0,59%. Da en varsling først kan effektueres fra den 1. marts 2007, mangler merlejen for januar og februar måned Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen mente, at den manglende indtægt måtte forudsættes modvirket af besparelser på vandforbruget, idet afdelingen fortsat bruger en smule mindre vand end i de forgående år og henviste samtidig til at Ejendomskontoret var ved at klargøre en vandspare kampagne. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Baderum under punktet eventuelt. Afdelingsbestyrelsen efterlyste orientering omkring den forstående prøverenovering af baderummene i Bymuren 91 til afdelingsmødet. Det blev aftalt at Ejendomskontoret sørger for en række foto og en orientering under punktet eventuelt. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 side 2 af 7

3 Videoovervågning Ejendomskontoret begrundede atter for muligheden for at opsætte videoovervågning i forbindelse med opførelse af et affaldshus. Enkelte af afdelingsbestyrelsens medlemmer udtrykte fortsat bekymring over anvendelse af videoovervågning, men tilsluttede sig forslaget. Affaldshus Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen redegjorde kort for grundlaget og principperne ved et affaldshus. Opførelsen af et prøvehus skulle eftervise om det også fungerede i praksis. Praktiske forhold Afdelingsbestyrelsen var enige i at indstille Flemming Bagge til dirigent. Det blev aftalt at Ejendomskontoret sørger for bordopstilling og sørger for information til beboerne om mødets afholdelse. Ejendomskontoret sørger endvidere for øl og vand m.v. fra købmanden. Opstilling af Formand Afdelingsbestyrelsen var enige om at pege på næstformand Jan Lemser som ny formand for afdelingsbestyrelsen. Ad. pkt. 5 SB-Posten 2007 SB-Postens redaktion havde via mail forespurgt om mulighederne for at forsættes arbejdet i Der var enighed om at SB-Postens redaktion fortsat måtte have tålmodighed og afvente resultatet af forhandlingerne mellem de 3 afdelinger. Konsekvensen var, at der formentlig ikke ville kunne udkomme numre af SB-Posten i starten af Det blev aftalt at formand Jes Rønving fremsender svar til redaktionen. Ad. pkt. 6 Dispositionsplan for rækkehuse Miljørådet havde indkaldt afdelingsbestyrelsen sammen med beboere fra Bødkerportens ulige nr. På dette møde skulle der blandt andet drøftes en dispositionsplan for området. Formand Jes Rønving og Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen redegjorde kort for principperne i indkaldelse. Det viste sig at kun enkelte af afdelingsbestyrelsens medlemmer havde mulighed for at komme på grund af andre møder og arbejde. Ad. pkt. 7 Ansøgning fra Kunsten Stiger Kunsten Stiger havde fremsendt en ansøgning om anvendelse af afdelingens afsatte midler på kr. til kunst for De ansøgte midler skulle bruges til en 4 meter høj granit skulptur af Vibeke Glarbo på plænen ved den østlige side af Bymuren 1. Med denne placering kunne skulpturen fremstå som et vartegn for afdelingen. Den samlede udgift for skulpturen er kr. Det resterende beløb vil Kunsten Stiger søge i fonde m.v. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 side 3 af 7

4 Kunsten Stiger havde afleveret billedmaterialer og et granitstykke, svarende til det som skulpturen var påtænkt udført af. Den generelle holdning blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer var, at de fandt skulpturen flot og spændende. En række af afdelingsbestyrelsens medlemmer fandt dog, at det var mærkeligt, at det altid var de samme kunstnere som stod for de ansøgte skulpturer. Efter en drøftelse var der enighed om at afholde et møde med repræsentanter for Kunsten Stiger for at drøfte valget af kunstnere. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig anvendelse af de afsatte midler for 2007 til forelagte projekt fra Kunsten Stiger. Ad. pkt. 8 Temperaturen i Avedøre Stationsby jf. artikel om slagteren i Hvidovre Avis Punktet blev udskudt til afdelingsbestyrelsens møde den 4. december Ad. pkt. 9 Kapitalforvaltning Som følge af sammenlægningen af forretningsførerselskaberne AKB og KAB ville der ske en ændring i den måde afdelingernes frie midler skulle forvaltes på. Afdelingsbestyrelsen skulle tage stilling til på hvilken måde afdelingens kapitalforvaltning skulle foregå fra den 1. januar Hertil var der fra forretningsførerselskabet AKB fremsendt et uddybende materialer med forskellige løsningsmuligheder. Grundlæggende skulle der tages stilling til om afdelingens frie midler skulle forvaltes i fællesskab med de andre afdelinger i Avedøre Boligselskab og udbyttes uddeles efter antallet af boligenheder i afdelingerne (løsning 1) eller om afdelingens midler skulle forvaltes selvstændigt således at afdelingens udbytte af midlerne stod i relation til afdelingens frie midler (løsning 3). Endvidere kunne afdelingsbestyrelsen vælge en løsning 2, hvor kapitalforvaltningen skulle ske fælles med de øvrige boligafdelinger i Avedøre Boligselskab, men hvor udbyttet fordeltes forholdsmæssig i forhold til de respektive afdelingers frie midler. Efter en længere drøftelse var afdelingsbestyrelsen overvejende enighed om at vælge den såkaldte løsning 3, alternativt løsning 2. Afdelingsbestyrelsens beslutning skal indgå som grundlag i den endelige behandling, som skulle ske på Organisationsbestyrelsens ekstraordinære møde den 13. november Ad. pkt. 10 Beboerrådgiverfunktionen. Funktionsbeskrivelse: I forbindelse med den forestående ansættelse af egen beboerrådgiver i afdelingen havde Ejendomskontoret fremsendt forslag til stillingsopslag, funktionsbeskrivelse m.v. samt en revideret tidsplan for ansættelsesforløbet. Efter en drøftelse var der enighed om enkelte rettelser til materialet samt, og et flertal i bestyrelsen besluttede, at afsnittet i funktionsbeskrivelsen om at rejseaktivitet ikke var en del af funktionen skulle fjernes. Ejendomskontoret ville forestå rettelser og indrykke stillingsannoncen i de foreslåede blade m.v. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 side 4 af 7

5 Ad. pkt. 11 Meddelelser fra formanden Jes Rønving udleverede et udskrift af en udtalelse fra Boligselskabernes Landsforenings formand Henning Kirk Christensen vedrørende boligforliget indgået den 5. november 2006 om den almene sektor. I udtalelsen er formanden fortsat utilfreds med tvangsudskrivningen af lejernes midler, men er til gengæld positiv overfor et forslag om udvalgsarbejde, der giver BL mulighed for at indgå i et konstruktivt arbejde med Kommunernes Landsforening. Ad. pkt. 12 Meddelelser fra Ejendomskontoret Budgetkontrol Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte, at det i forbindelse med afdelingens seneste budgetkontrol så ud til, at afdelingen ville få et relativt stort overskud i regnskabet for Henrik Bjørn Hansen understregede, at der ville forekomme en række ændringer i det endelige regnskab i forhold til det uddelte materiale. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dansk Bredbånd Henrik Bjørn Hansen meddelte at det endelig så ud til at Dansk Bredbånd var klar til levering af tv-signaler som alternativ til TDC Kabel-TV. Ejendomskontoret ville snarest afholde et møde med Dansk Bredbånd for en nærmere afklaring af forholdene. Ad. pkt. 13 Meddelelser fra medlemmer og Udvalg Der forelå intet til punktet på grund af det sene tidspunkt. Ad. pkt. 14 Mødekalender Aftalte møder fremgår af Mødekalenderen. Ad. pkt. 15 Eventuelt Intet. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 side 5 af 7

6 Mødekalender for Afdelingsbestyrelsen i Syd 2006 Dato Sted Tidspunkt Mødetype Deltagere 20. Nov. Trædrejerporten Afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen i Syd 4. Dec. Karetmagerporten 1B Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen i Syd 18. Dec. Afdelingsbestyrelsen i Syd Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 side 6 af 7

7 Erindringsliste Referat dato Punkt Emne Beskrivelse Ansvarlig Dato Cykelstativer Cykelstativer ved Avedøre Station Servicepakker Godkendelse af servicepakker xx-xx-2004 Klubkontakter Realisering af nye kontrakter til klubber og foreninger xx-xx-2004 Handicapboliger Ungdomsaktiviteter Ideer til ungdomsaktiviteter m.v. Skaterbane Hårde hvidevare Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 side 7 af 7

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 5. december 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Eva Bugge

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Suppleant

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere