th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I"

Transkript

1 i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ fl H fh 1 1 t I [ t t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø to i W I ' 1 I

2 PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto. 0 I Q G> ] IH Skibsførerforeningens Medlemsblad, September 1939: Dampskibsselskabet Hetland A/S., København, har solgt sin Damper "Kongeaa" til Rederiet Northern Steamship Co. Ltd., Helsingfors. Købesummen er 5- oo Pund Sterling (II2.000 Kr.) kontant. D/S. Hetland købte "Kongeaa" for et Par Aar siden af Ellermanns Wilson Line i London. Den er bygget i Dundee i 1911 til sidstnævnte Rederi og er en decideret Stykgodsbaad. Dens Dødvægt er 1.13 Tons incl. Bunkers, og den maaler 79o B. R. T. og kzl Netto Registertons. "Kongeaa" er besigtiget "afloat" i Rostock, hvor Baaden I Øjeblikket losser. Efter Losningen afgaar den til København for Dokning og Bundbesigtigelse. "Konge", hvis nye Navn ventes at blive "Nord" (det blev "Hermes"), er et stærktbygget Fartøj og et fortrinligt Søskib. Dens Fart er ca. lo Knob med Last.

3

4 ss Kongshavn ex Othello ex Bonita ex Point Bonita XII ex Sacramento. 0 X R K. Berlingske Tidende 29. Juli 1951: Helsingfors, Lørdag Aften: - Det danske Dampskib "Kongshavn" paa 3<6oo Registertons er i Dag blevet hærget af Ild i Havnen i Kotka i østfinland. Det var udspildt Brændselsolie i Maskinrummet, som var Aarsag til Branden, og tre Brandkorps arbejdede i k Timer, inden Ilden var under Kontrol. Brandchefen i Kotka fortæller, at Ilden opstod Kl. 6 i Morges i Maskinrummet. I "Kongshavns" Maskinrum fyres op med Brændselsolie, og noget udspildt Olie blev antændt. Faren for en Eksplosion var hele Tiden overhængende.

5 \ j ss Kongshavn ex Othello ex Bonita ex Point Bonita ex Sacramento. 0 X R H. ; IH _ Berlingske Tidende Onsdag Morgen 17. November 1954: Styrmand Th. Jensen, Aalborg, havde ved Sø- og Handelsretten krævet A/S. Rederiet "Kongssund", København, i Likvidation, dømt til at efterbetale ham Kr. 08 Øre I Hyre for 3 Maaneder. Jensen blev i Januar 1953 forhyret i Aalborg som 2. Styrmand med ss "Kongshavn 11 i Henhold til Sømands- ; loven og Overenskomsterne mellem Dansk Styrmandsfor-! ening og Rederiforeningen. Den 15. November s. A, blev han efter Skibets Salg og Aflevering i Japan opsagt til øjeblikkelig fratræden og afmønstret og blev saa paa Rederiets Regning befordret til Københavns men fik her kun udbetalt Hyre til Afmønstringsdagen den 15. November, idet Rederiet nægtede at betale mere uden at ville oplyse Grunden hertil. Styrmand Jensen,der mødte ved LRS. Erik Hoff, hævdede, at han efter Sømandslovens Paragraf 34 hav- de Ret til yderligere 3 Maaneders Hyre, mens Rederi- ; et, der mødte ved LRS. Selbye, paastod Frifindelse subsidiært mod Betaling af to eller een Maaneds Hyre, idet man henviste til, at Jensen en Maaned før Skibets Aflevering var blevet opsagt. Efter en meget lang Procedure blev Sagen efter Rettens Henstilling forligt saaledes, at Rederiet til fuld Afgørelse betaler Styrmand Th. Jensen Kroner 08 Øre i Hyre, plus Pensionspræmie for 2 Maa- ; neder og Sagens Omkostninger med 600 Kr. i

6 ss Kongsholm ex Lindholm ex Staal ex Stål. N V F

7 ELS- OG SØFARTSMUSEET ss Kongsholm ex Lindholm ex Staal ex Stål. NVFB.!nt Bygget 19o6 - Thorskogs mekaniska Verkstad, Thorskog. 1 Stk. 13 HHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 12-2o" Slaglængde: 16" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 2 Luger. Maskine agter. Bak 12 Fod. Poop 30 Fod. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: 17 Tons. 125,2 x 22,8 x lo,8 Fod. ko / 42o dw. 269 brutto 2oo netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 984/1916 dat. 31/I er! Skibet som ss "Staal" købt fra Skibsreder S. A. M. Boldtl, Landskrona, af:! A/S. Aalborg Rederiaktieselskab, Aalborg, j og omdøbt til "Lindholm", i Indregistreret lo/ll Ifølge Anmeldelse Nr. 259/1918 dat. 19/2 19l8 er Skibet solgt til et Partrederi bestaaende af: j Fabrikant Hans Hansen Petersen, Vonsild, \ Trafikassistent Jens Jørgen Rasmussen, Kolding Guldsmed lians Hansen, Kolding, i Proprietær Søren Petersen Kock, Eliselund, Hjarup, i Kaptajn Gregers Lerche, København, og : Skibsreder Aage Lind, København, j I 1 1 med sidstnævnte som bestyrende Reder. Skibet har samti- [ dig forandret Hjemsted fra Aalborg til Kolding. j Registreret 8/k j Ifølge Anmeldelse Nr. 511/1921 dat. 26/I0 192o er ] Kaptajn Gregers Lerche udtraadt af og Grosserer 0 R.! Blent-Hansen, København, indtraadt i ovennævnte Part- rederi. ; Registreret 22/1o j Ifølge Anmeldelse Nr. 323/1924 dat. I0/ er I Skibsreder C. G. Sundby, København, valgt til bestyr- j ende Reder i Stedet for Skibsreder Aage Lind, København.j i Registreret I0/ !Blad 2.

8 PA KRONBORG ss Kongsholm ex Lindholm ex Staal ex Stål. NVFB. Int. Ifølge Anmeldelse Nr. 446/1924 dat. 25/ har Skibet forandret Navn til "Kongsholm". Registreret 2/ Ifølge Anmeldelse N r. 144/1926 dat. 2o/ er Skibet overgaaet til: Guldsmed Hans Hansen, Kolding, som Eneejer. Registreret 23/ Ifølge Anmeldelse Nr. 296/1926 dat. 16/ er Skibet solgt til: Skibsreder Johan Hartmann, Libau, for Kr Udslettet af Register 16/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - H - Registreringsprotokol Nr Lloyd Kongsholm - Johan Hartmann, Libau Laimons M. Karklins, Libau 1931^ M. Karkliné & Co., Libau Tempo - D/S. Trio, København Laiva O/Y, Wiborg (Koivisto) Zems - O/Y Suomi Shipping A/B., Rauma derefter ikke i Register.

9 PA KR0N30RG ss Kongsholm ex Lindholm ex Staal ex Stål. NVFB. : V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

10 . PA KRONBORG ss Kong Trygve. N M S K. ; Int Bygget l89o - Wood, Skinner & Co., Newcastle. 1 Stk. 87 NHK. - 5o2 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: &-" Slaglængde: 27" Fabrikat: North Eastern Marine Engine Co. Ltd., Newcastle. Fart: 11 Knob. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Awning Dæk. 2 Master. Luger. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: lo7 Tons. Plads til 4o Passagerer paa I Klasse og 4o paa II Klasse.; I69.8 x 27.5 x 19.6 Fod. 95 / 805 dw. 692 brutto 433 netto. \ Som ss "Kong Trygve" bygget til: A/S. Søndenfjeldske Dampskibsselskab, Kristiania, og ifølge Anmeldelse Nr. 28l/19o4 dat. 21/4 19o4 købt derfra af: Grosserer, Islandsk Købmand, Thorarinn Erlendur Tulinius, København. Indregistreret 3o/4 19o4. Ifølge Anmeldelse Nr. 335/l9o4 dat. 9/6 19o4 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Thore, København. Registreret I0/6 19o4. 22/3 19o7 paa Rejse fra Husavik til Seydisfjord mv. med 5o Tons Stykgods knust i Polarisen under NV. Orkan og sunken. 1 Mand af Besætningen omkom, medens de øvrige 18 Mand og 14 Passagerer reddedes. Skibets Værdi og Assurance Kr Udslettet af Register /4 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. 4 - I - Registreringsprotokol Nr vend

11 22/3 19o7 totalt forlist ved Sydisfjord under Storm. Mandskabet reddet med Undtagelse af 1 Mand, der døde i Baaden af Kulde. D e n 2o/3, da Skibet var paa Rejse fra Husavik til Seydisfjord blev det om Eftermiddagen overfaldet af en Orkan af NV* med stærk Sne. Der saas en Del spredt Is omkring Skibet, men man holdt sig dog fri til Kl. 5 Morgen den 22/3- Man saa da et tæt Isbælte og forsøgte at dreje Skibet i Vinden, men forgæves. Skibet vilde ikke lystre Roret og Skruen blev beskadiget, hvorefter det drev ned mod Isen og tørnede denne haardt med Styrbords Side og blev stærk beskadiget og læk. Der var 7 Fod Vand i Storlasten og paa Fyrpladsen stod Vandet op i Fyrkanalerne og slukkede Fyret. Da Skibet samtidig krængede saa stærkt til Styrbord at det truede med at kæntre, gik Besætningen, 19 Mand, og 14 Passagerer i Baadene og naaede Kysten efter store Vanskeligheder. En Fyrbøder var dog bleven saa forkommen af Kulde, at han døde i Baaden.

12 ss Kontant es Hobro. (Skruedampbaad). H" C B W.l I - 1, Registreringsprotokoller: Fartøjsfortegnelse Ur. I; Pag Hr Regis trerings dat o: 24/ (Fuldstændig Indre- [ gistrering). j Certifikater: 24/ / Bygget 1869 af Hartvig Holler & Co., Carlshutte ved Rendaborg, ifølge Bilbrev dat. Carlshutte 15/ Stk. 10 NHK. = IHK. Dampmaskine. Cylinderdiameters Slaglængdes Fart: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. Ingen Master. Forskib uden G-allions figur. Rundgattet Agterskib. Ingen Inderklædning. Længde: 50' 1". Breddes 10 f 0 lf. Dybdes 4'4". dw. 24,06 brutto. 12,03 netto., ifølge Maalebevis dat. Hobro 1/ ss Ifølge Bilbrev dat. Carlshutte 15/ som "Hobro" bygget til: A/S. Hobro F;jorddampskibsselskab, Hobro. Indførselstolden er berigtiget under Indg. EFr. 741 dat. 9/ med 3$ af Værdien, Rigsdaler, eller 165 Rigsdaler. Ifølge Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Hobro 19/ og Udskrift af Firma Anmeldelse dat. Hobro Byfogedkontor 24/ fremlagt i Anledning af den ovenstaaende Selskab tilhørende Dampbaad "Mercurs" Registrering og Forandring af Firmanavn til: Hobro Fjorddampbaad Selskab, Hobro,

13 i! ss Kontant es Hobro. (Skruedampbaad). N C B W. : I - 2, med Købmand S. P. Møller, Hobro, som Forretningsfører. Ved Skøde dat. Hobro 6/ solgt tiis Fisker Robert Clausen, Oreby, H. C. Mengel, Oreby, Jernstøber H. C. Frederiksen, Sakskøbing, med Robert Clausen, som bestyrende Reder. Skibets Hjemsted er forandret til Sakskøbing. Maalt efter Ombygning i Nakskov ifølge Maalebevis dat. Nakskov 6/ : 26,13 brutto. 11,93 netto. Efter Ombygningen har Skibet: 1 Dæk. 1 Mast. Middelfyldig Boug med glat Stævn. Rundgattet Agterskib. Halvdæk. Hytte. Bestiklukaf. Ingen Ind er klædning. Nyt Maalebevis med samme Tonnage er udstedt af Nakskov Toldkammer 22/ Ifølge Skøde dat. Sakskøbing 28/ solgt tiis A/S. Dampskibsselskabet "Saskjøbing", Sakskøbing. med Herredsfuldmægtig H. P. Hansen, som bestyrende Reder. Efter Ombygning er Tonnagen ifølge Maalebevis dat. Helsingør 28/ forandret til: 26,13 brutto. 9 S 70 netto. Skibet har nus Ruf forude. Kahyts ophøjning agterude. Ufuldstændig Inderklædning. Ted Skøde dat. 10/ solgt til: Skibsfører H. S. Wengel, Sakskøbing. Ifølge Skøde dat. København 15/l 1890 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 7/ solgt til:

14 ] PA KRONBORG ss Kontant es Hobro. (Skruedampbaad). N C B W. ; 1-3. Forhyrings agent P. F. Jepsen, København. Ifølge Registrerings Anmeldelse af 7/ er Skibet forlangt fuldstændig registreret og overført til Hovedregister XI-362 og ifølge G-eneraldi- ; rektoratets Resolution af 6/ omdøbt til "Kontant". (N C B W). Ma a lebevis dat. Helsingør Toldkammer 28/ lydende paa 9?70 netto afleveret. Ommaalt paa Grund af Fejlmaaling. Maalebevis dat, København 14/ Ved Skøde dat. 10/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. 10. og 11/ solgt tiis A/S. Dampskibsselskabet "Drogden", Dragør, for Kr , med G-rosserer Alfred Christensen, : som bestyrende Reder. Ifølge Skøde dat. København 9/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Fredericia 18/ solgt til: Vinhandler Martin Christoffersen, Fredericia. Pris Kr , samt Dampbaaden "Dagmar" af Fredericia. Ifølge Generaldirektoratets Resolution af 22/ er det tilladt, at Skibet forandrer Navn til "liliebælt", (se denne).

15 . i NN O-.A^ ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^ V. M M *^ N \ i x K* «^ tøn S? ^ m tu ty> ~) < o LL. CO <o o o ^, < J UJ Q z t^ Vi V vi ^ 4 i * ^ a Y rj r^ r^ -^ ca f vfc. '<J ^ 1 (

16 ss ^

17 1 i A*^ & fvo -. &!* * '< KA N 1 I ( LU V) 0(3 < o a. ca to O s* co a * UJ Q z. < -ir f-j N?.S? N^S ^ M ^ ^, ^ ^ M

18 HANDELS. OG SØFARTSMUSEET III - 1. ms Kornmod es Trean es Danaland. 0 Y W Z Berlingske Tidende Torsdag Morgen 10. Juni 1954: Skibsreder Svend Hansen, Egernsund, har i Sverrig købt et 260 Tons svensk Motorskib, "Trean", som har faaet Navneforandring til "Kornmod". Skibet er bygget i Skibsreder Svend Hansen er i Forvejen Ejer af ms "Morild" (190 IDW)

19 PÅ KR0N30RG III - ms Korshage. ( Færge ). 0 U W J Berlingske Tidende Lørdag Morgen 16. Januar 1954: Færgen "Korshage", der besørger Trafikken paa Hundested - Rørvig Ruten, er for Tiden taget ud af Trafikken for paa Nordhavnsværftet i København at gennemgaa aarligt Eftersyn af Bund og Maskiner. Medens Eftersynet staar paa, besørges Trafikken af Selskabets Motor-Passagerbaad "Halsnæs". Denne kan ikke medtage Biler, og der vil saaledes ikke finde Overførsel af Biler Sted mellem Hundested og Rørvig før "Korshage" igen indsættes i Trafikken. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 22. Maj 1954: j l i Rørvig-Færgen "Korshage", der besørger Trafiken j paa Hundested-Rørvig-Ruten, er taget ud af Trafiken og er afsejlet til Nordhavnsværftet i København for at gennemgaa det aarlige Bundeftersyn. Trafiken be-j sørges, medens Eftersynet staar paa, af Bilfærgen j "Koster", som tidligere har besærget Rutefarten mellem Kallehave og Koster og som kan tage seks Bi-I ler ad Gangen. j

20 --- FÅ KROMBORG y //L ^ *<3 X $ r? v 7 rr? _.... G-^YXX' "^y^ey??...: Y/?_*<>?.x<--x f /rk'/z</-^x i: /'.Y' / " " "'" " " " "" iux4 Y^-Y ~ yyy ' fayr-j... Ijyy7 ' - (^ f, -~ ^-~ - '/,,/. l iu-% r, '" -i-, ~<- i Y/j%.y KrYx-ii 7x.y J-rY Hurak^Y......YYYrr yy...y.^.^y: J.: /^^^^m4^#^:}...:..f^^! YY.k ~~ - - å, r. c*r JJ%; s l _^nc ri^%^.-./?^^ ^77-k i

21 w vt r-v AS-

22 PA KRONBORG H/s. Korsør. (Jernbanefærge). N T W M..Int. - 1, Ifølge Anmeldelse Kr. 395/191^ dat. 31/ har Skibet forandret Hjemsted fra Korsør til Kallundborg. Registreret 31/8 191^-

23 H/s. Korsør. (Jernbanefærge). N T W M. I - 1, Registreringsprotokollers XI Registreringsdatos 18/ Certifikater: 18/ Bygget 1883 af Kockums mekaniska Verkstads A/B., Malmø, ifølge Bilbrev dat. Malmø 3l/l Stk. 360 NHK. = IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameters Farts Slaglængdes Fabrikats Koclums mekaniska Verkstads A/B. Klinkbygget af Jern og Staal. 1 Dæk. Ingen Master. Ens For- og Agterskibs Afrundet ved Dækket. Lodret Stævn. Hjulkassehuse. Kommandohus. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længdes 244'0". Bredde: 33 f 4". Dybdes 14? 3 If. 60 / 250 dw. 970,77 brutto. 435,73 netto. Ifølge Bilbrev dat. Malmø 31/ os Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 10/ bygget til: De Sjællandske Statsbaner. Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 15/ er Indførselstolden berigtiget saaledes, at den foreløbig crediteres i Henhold til Lov af 22/4 1883, hvorefter der tilføjes, at der herefter intet er imod, at Færgen registreres. Værdxen af bege Færgerne "Korsør" og "Nyborg" er af Indenrigsministeriet opgivet til Kr

24 'HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG H/s. Korsør. N T M. Bilag 1. Bygget Kockum, Malmø. Længde, største, over Stævnene 77 over Perpendikulærene 76 - mellem Stoppebomme 72 Stoppebom og Frispormærke.. 61 Bredde, største, over Hjulkasser paa Spant lo Dybde fra Dæksbjælke til Top af Køl k.875 Kølhøjde 2o3 Dybgaaende, Middel, med Last af 235 Tons 3.llo, tom 2.72o Deplacement ved 2.82o mm Dybgaaende Drægtighed, Brutto Register 9^5 - netto 364 k2 2o m «. _ - mm - Tons Fart med fuld Kraft og 235 Tons Vogn- \ last. 12,25 Knob \ pri-time 22,7 km. Passagerantal, med Vogne l.loo uden Vogne 1.2oo Antal Baade 6 Baadene rummer 1^5 Personer Antal Redningskranse 5 Redningsbælter 45o Kedler k Længde af Kedel 3?o5 EI Diameter af Kedel 3,63 - Antal Fyrsteder 12 Ildpaavirkningsflade 521 qm. Risteflade 16,75» Kedeltryk kg. pr. qcm. 5,6 Kulbeholdning 36 Tojgs Største Kulforbrug pr. Time 1.2oo kg. j Cylinderdiameter 2 Stk. a 857 mm 2 - a 1.6o7 Stempelslag Største Antal Omdrejninger pr. Minut 33 Hestekraft, nominel 363 Største Hestekraft, indiceret 1.2oo Diameter af Hjul 6.o2o mm Antal Skovle pr. Hjul lo Skovlenes Dimensioner 2.^9o x Stk. Dynamo: 65 Volfi - 4o Ampere - A-5o Omdreninger pr. Minut 1 Stk. Dynamo: 65 Volt - loo Ampere - 3oo Omdrejninger pr. Minut.

25 H/s. Korsør. (Jernbanefærge). N T W M. i V - 1. Billeders Arkiv - K,

26 , s/tw w. 7Y /Yors ør. "'-7cyyyy r føåky^/7'é7-- ^0//^7 Yeéy'x^y^^^^yYYyx.y^

27 ss Koster ex Polyxene. N W T V. Int Registreringsprotokoller: Fartøjsfortegnelse II Pag. 231 Nr. lo28. Endelig registreret 5/8 1895, tildelt Kendingsbogstaver og overført til: f Registreringsdato: Registreringsbevilling dat. Helsingør 2/ / (Omregistrering). Bygget Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer lo, ifølge Bilbrev dat. Helsingør 19/ , 1 Stk. 15 NHK. - 67,5 IHK. Højtryksmaskine. Cylinderdiaraeter: Slaglængde: Fabrikat: Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 1 Mast. Skarp Boug med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib. Ufuldstændig Inderklædning. k vandtætte Skodder. 61,7 x 13,6 x 5,9 Fod. 5 / lo dw. 44,29 brutto 17,27 netto. Ifølge Bilbrev dat. Helsingør 19/ er Skibet bygget til: Lensgreve A. W. Knuth, Knuthenborg, Bandholm, som ss "Polyxene" (II). Ved Skøde dat. Knuthenborg 25/ og Christianssæde 29/ af Executorerne i Lensgreve A. W. Knuths Bo solgt til: Administrationskommissionen for Grevskabet Knuthenborg, der bestaar af: Kammerherre, Stiftamtmand C. Fabritius Tengnagel Bankdirektør M. Levy og Greve L. E. N. Eeventlow, Rudbjerggaard, for Kr Ved Skøde dat. Administrationskommissionen for Grevskabet Knuthenborg 31/ solgt til: Skibsmægler Alfred Hovmand, Bandholm, for Kr

28 ss Koster ex Polyxene. (II) N W T V. ; Int Ifølge Maalebevis dat. København 2o/ er Tonnagen forandret til: 44,29 brutto 18,11 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 27/l9ol er Skibsmægler A.lfred Hovmand, Bandholm, afgaaet ved Døden, og det ham tilhørende Skruedampskib "Polyxene" (II) af Bandholm er overgaaet til hans Enke: Fru Malvine Hovmand f. Gindrup, Bandholm. Registreret 17/1 19ol. 25/ anmeldt solgt til: Præstø Amtskommune, Næstved, og omdøbt til "Koster" med Hjemsted i Kalvehave. 3o/ anmeldt solgt til: A/Si, Dampskibsselskabet Stubbekøbing, Stubbekøbing, og omdøbt til "Møen", (s.d.)

29 SS Kotonia. NPVC. /OYTB.

30 ss Kotonia. NPVC. /OYTB. Int Bygget 19o6 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer Stk. 169 NHK IHK. Tregangsmaskine. j Cylinderdiameter: " Slaglængde: 36"' Fart: 11,25 Knob. Fabrikat: Byggeværftet. j Klinkbygget af Staal. 2 Dæk. 2 Master. 4 Luger. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 625 Tons. 28l,7 x 42,1 x 17,9 Fod. 217 / dw brurro netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 4l2/l9o6 dat. 16/8 19o6 er Skibet bygget til: A'/S. Dampskibsselskabet Union, København. Indregistreret 16/8 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 518/I9I0 dat. 18/11 191o er Skibet af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, København, der behandler A"/S. Dampskibsselskabet Unions Konkursbo, solgt til: Aktieselskabet Dampskibsselskabet Hafnia- Cl) A/S., København. Registreret 19/ll 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 96/1913 dat. 27/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Hafnia (II), Aktieselskab, København. Registreret 3/ Ifølge Anmeldelse Nr. Skibet solgt til: /1921 dat. 9/ er A/S. Dampskibsselskabet Norden, København. Registreret / Blad 2.

31 SS Kotonia. NPVC. /OYTB..Int. - 2, 23/ anmeldt solgt til: A/S«Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg, for Kr ,36 og omdøbt til "Else", s. d. 11/ grundstødt i Hornbækbugten /l 1912 strandet ved Marmara Øen og løbet fuld af Vand. 15/6 192o under Ophold i Baltimore blev Skibet paasejlet af ss "Aslaug" af Haugesund, der drev' for sine Ankre. Begge Skibe beskadiget.

32 ss Kotonia. NPVC. /OYTB. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur

33 ;ss Kristine Mærsk. (I). (Tankskib). 0 U R V. Int. - 1, bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 158. Gudmoder 2o/9 196l: Fru Gerda H. C. Hansen. 1 Stk. Højtryks- og 1 Stk. Lavtryks Turbine. 13.loo IHK. Fart paa Last 15,6 Knob. Fabrikat: International General Electric U= S= k= 2 Stk. Foster Wheeler Højtrykskedler, hver med 49o Kvadratmeter Hedeflade. Staalskib. I Dæk. 2 Master. 2 Samsonposter. Bro midtskibs- Bak og Poop. Krydserhæk. Maskine agter. II vandtætte Skodder. Vandballast: 670,0 x 9^,6 x 49,6 Fod. Dybgang paa Last 37,o Fod o dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse dat. 9/ er Skibet bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 9/

34 ss Kristine Mærsk. (I). (Tankskib). 0 U R V. V Billeder: Mærsk Post Januar 1962 (Søsætning) April - (Prøvetur) Negativer: Litteratur: Mærsk Post Januar 1962 (Beskrivelse)

35 PA KRONBORG ss. Kristine Mærsk. (I). (Tankskib). 0 U R V. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer I58. Gudmoder 2o/9 1961: Fru Gerda H. C. Hansen. 1 Stk. Højtryks- og 1 Stk. Lavtryks Turbine. 13.loo IHK. Fart paa Last 15,6 Knob. Fabrikat: International General Electric U. S. A. 2 Stk. Foster Wheeler Højtrykskedler, hver med 49o Kvadratmeter Hedeflade. Bygget af Staal. I Dæk. 2 Master. 2 Samsonposter. Krydserhæk. Maskine Agter. Bak Fod. Overbygning midtskibs Fod. Poop Fod. II vandtætte Skodder. Vandballast: 670,0 x 93*6 x 49,6 Fod. Dybgang paa Last 37,o Fod o dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse dat. 9/ anmeldt bygget ti! Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 9/

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE! ss Kronborg ex Ethel. H B P W.! I - 1. Registreringsprotokoller: XI Registreringsdato: 18/ Certifikater: 18/ l/l (Omregistrering). : Bygget 1888 af Grangemouth Dockyard Co., Grangemouth. Bilbrev findes ikke. 1 Stk. 120 HHK. = 600 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiaiaeter: 18"-30"-48". Slaglængde: 36". Fart: Fabrikat: Hutson & Cawlett, Glasgow. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. Well Deck. 2 Master. Middelfyldigt forskib med lodret Stævn. Agterskib med randt Spejl. Bak. Hytte midtskibs. Halvdæk agter. Ruf til Haskinrum, Kabys og Havigationsrum. Ruf agter. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Yandballast: 367 Ions. Længde: 239' 6". Bredde: 33 ' 2". D$bdei 16! 3" - : / dw ,33 brutto ,62 net Ifølge Bill of Sale dat. London 25/6 1889' og nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Helsingør 8/ , som ss "Ethel" købt fra Glasgow af: A/S. Det Helsingørske Dampskibs Selskab, Helsingør med Grosserer H. C. Nyholm, som bestyrende Reder. Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 17/ indbetalt gennem Nationalbanken med 633.-? som er 3$ af Købesummen Pund Sterling.

37 HANDELS. OG SØFARTSMUSEET ss Kronborg ex Ethel. N B P W.! I - 2. Interims Nationalitets Certifikat dat. Konsulatet i Leith 28/ Ved Generaldirektoratets Resolution af 31/ er det tilladt, at Interims Certifikatets Gyldighed ved Skibets Tilstedeværelse i København forlænges indtil Damperens Genankomst til Københavns Red efter en Rejse til Finland.

38 s s Kronborg ex Ethel. N B P W. V-' c.-?-

39 Kronborg ex Ethel. N B P W. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 12o/l9l4 dat. 11/ er Skibet solgt til:, Windau, og omdøbt til "Amanda". Pris 6.25o Pund Sterling. Udslettet af Register 11/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. lo Lloyd o Amanda - Ejer og Hjemsted ikke anført Wilhelm - W. Schuchmann, Bremerhaven Bugsier-Reederei und Bergungs A/G., Hamburg, med Hjemsted i 3remerhaven. / indkommen til Lisbon med Kedelhavari. /Il 1896 maatte Skibet søge Nødhavn i Kiel med en Del ovenbords Skader samt Tab af en Del Dækslast. 6/ kollideret med en Bøje ved Tynemundingen og faaet et Skrueblad slaaet af. 17/6 l$o2" paa E p jse fra W. Hartlepool til Archangel indkommen til Bergen med Skader paa Kedelrør. 13/3 19o4 indbjerget ss "Vulcan 11 af København til Gibraltar med brækket Skrueaksel. /l 19o6 paa Rp.jse fra Drammen til Rouen maatte Skibet søge ind til Frederikshavn. Forskibet havde faaet en Læk i Isen i Kristianlafjord. /il 19o8 Kollision ved Grimsby med ss "Seaham Harbour" af Sunderland og blevet en Del beskadiget. 24/ grundstødt ved Sprogø. Flot ved egen rljælp.

40 ss Kronborg ex Ethel. N B P W. II - 1, Søprotest i Rotterdam 18/12 I896 Søforhør i København 6/1 1897: Den 13. December I896, da "Kronborg", Kapt. N. P. Nielsen, paa R e jse fra Memel til Rotterdam, var i Kielerkanalen, nægtede Skibet at styre og kom paa Grund udfor Konigsforde. Ved Hjælp af en Bugserbaad bragtes "Kronborge flot og R jsen fortsattes til 14/12 da Skibet atter grund-' stødte^ i Kanalen. Skibet kom dog snart ved egen Hjælp atter flot, tilsyneladende uden anden Skade, end åen Maskinen havde lidt ved at en Del Sand havde arbejdet sig ind i den. Søforklaring for den fungerende Konsulardommer i Konstantinopel 17/2 I898. Søforhør i København 4/4 1898: Den 13. Februar I898 Kl. 5,45 Em. lettede "Kronborg" Kapt. N. P. Nielsen, fra Odessa til København med Korn, fra sin Ankerplads paa Konstantinopels Red, men kom kort efter Letningen i Kollision med et i Nærheden til Ankers liggende Dampskib, "Georgios P. Bouboulis" af Piræus, 2.5o4 brutto. "Kronborg", der straks gik an med fuld Kraft nægtede nemlig under en opstaaet Snebyge og paa Grund af den rivende Strøm at lystre Roret og drev derpaa med sin Styrbords Side ved Storrigningen ned mod den græske Dampers S^ævn, hvorved Skanseklædningen, Dækspladerne og Rørledninger m.m. bøjedes eller brækkedes, hvorimod den anden Damper ingen Skade tog. Søforklaring i Liverpool 4/2 19o3' Den 31 Januar 19o3 raed Lods ombord og assisteret af Slæbedamper drev "Kronborg", Kapt. C. A. Jeppesen, Kl. 3,3o Em. ned mod det læ Brohoved ved Eastham Dock i Liverpool. Ved Kollisionen fik "Kronborg" en Plade midtskibs beskadiget. Straks efter svingede den bagbords Bov med det luv Brohoved, hvorved en Plade og Kollisionsskoddet bøjedes. Åarsagen var stærk VSV. Storm.

41 ' } ss Kronborg ex Ethel. U B P W. V - 1. Billeder: Arkiv - K,

42 ss Kronborg. NWQJ/OYSC. - _ - _ _ *» «-. - """. -" ^*»^ISi«A.. iftitl^ A\,/t

43 . ss Kronborg. NWQJ. /OYSC. Int Bygget W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool. Byggenummer Stk. 292 NHK. - I.300 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 25-4o-65" Slaglængde: 42" Fabrikat: Central Marine Engineering Works, W. Hartlepool. 2 Stk. enkeltbundede skotske Kedler - hver med 3 Stk. riglede Fyrkanaler. Risteflade lol Kvadratfod. Hedeflade 4663 Kvadratfod.mArbejdstryk l6o Pund pr* Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler af samme Fabrikat som Maskinen. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 33' 3ro 77* Poop 35' 5 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 737 Tons Agterpeaktank 62-33o,o x 47,1 x 24,7' 3o2 / dw brutto 2.2o9 netto. til: Ifølge Anmeldelse Nr. 142/1899 dat. 2/ bygget A/S. Dampskibsselskabet "Dannebrog", København. Byggepris Kr ,55. Registrering foretaget 4/ / anmeldt solgt til Firmaet Petersen & Albeck, København, til Ophugning. vend.

44 / Paa Rejse til Genuar har Skibet i haardt Vejr faaet en Del ovenbords Skade. 18/1 19o4 Ved Afgang fra Helsingør til Newcastle kolliderede Skibet' med Bolværket og fik 3 Skrueblade slaaet af. /9 19o4 Paa R fi jse fra Mobile til Rotterdam maatte Skibet søge ind til Lizard for Reparation af Maskinskade. /I 1915 grundstødt paa Skadegrunden Øst for Sletterhage. Flot med Assistance af Svitzer og indbragt til Aarhus. 25/lo 1915 reddet Besætningen fra Barkskib "Trafalgar" af Christiania, der brændte i Syd Atlanten. Juni 1928 sluttet 5.2oo Tons 19sh 6 d - Rosario - UK. / Continent. Lasteklar 25/6. Oktober 1929 sluttet Tons Sveller 5,75 Dollar fio. South Atlantic port - Alexandria. Lasteklar 5-15/11.

45 HANDELS- OG SØFARTSMUSES! SS Kronborg. NWQJ. /OYSC. V - 1. Billeder: Arkiv. "Vikingen" Nr. lo / Negativer: Litteratur: "Sea Breezes" Nr. 11/1964 Pag : "Sast African Wrecks of the first World War." (Historien om "Kronborgs" Genganger).

46 ss Kronborg. NWQJ/OXS C. V - Billeder: Arkiv Negativer: Arkiv Litteratur: Kronborg har 14 Stk. Skibsjournaler fra Skibet, skænket Museet ved Ophugningen i 1932.

47 *> N ^ u;

48 ss Kronborg. (Sandpumper). NMWG/OUID, >V ' '... r i X ' A^ "' ' x *" * * * J r-. 'i r>' X 1* V; Mfc^toBBM^'A^

49 ss Kronborg. (Sandpumper). N M W G. / 0 U I D. Int. - 1, Bygget 19o4 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværfi Byggenummer Stk. NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 1 Mast. 2 Luger vandtætte Skodder. Vandballast: x x Fod. dw. 95 brutto 43 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 38o/l9o4 dat. 21/7 19o4 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Kronborg, København, med Skibsfører Peter Christiansen, Hellerup, som Bestyrelsens Formand. Indregistreret 22/7 19o4. X911 ombygget og forlænget: 96,6 x 19,2 x 7,3 Fod. 6 / 194 dw. 118 brutto 37 netto. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 6 Tons. 12/ anmeldt solgt til: A/3. Dampskibsselskabet Hessels,, København. 8/ anmeldt solgt til: A/S. Dansk Bjergnings Co., Aalborg. 15/4 192o anmeldt solgt til: A/S. Sydhavnsarealerne, København. 15/ anmeldt solgt til: A/S. Hans en, Raaiberg, Køb enhavn. 7/ anmeldt solgt til: Fa. Aarhus Sten og Gruskompagni, Aarhus. Blad 2.

50 ss Kronborg. (Sandpumper). N M W G. / 0 U I D. ; Int. - 2, 6/ anmeldt solgt til: Fa. R a mberg & Co., København. 2/ anmeldt solgt til: A/S. H. Poulsen & Co., København. Registreret 2/ / anmeldt Hjemstedsskifte fra Århus til København- Registreret 15/ I August 1944 ombygget til Motorskib med Typebetegnelse: ms (Sandpumper) 154 brutto 36 netto.

51 ss Kronborg. (Sandpumper). N M W G / OTJ I D. j III - Berlingske Tidende 26. April 1944: I Sø- og Handelsretten er der afgivet Forklaring af Kaptajnen m. fl. fra Sandpumperen "Kronborg" af København, der den 1. Juli 1943 forliste udfor Solrød Strand. Føreren, Kaptajn Olafsen, forklarede, at Skibet om Morgenen Kl. 6,4o var sejlet fra København for at pumpe Sand udfor Solrød Strand. Da Skibet Kl. godt 8 var i Hærheden af Arbejdsstedet, var Kaptajnen under Dæk. Han har ikke set, hvad der er sket, men pludselig sank Sandpumperen. Alle kom i Vandet og klyngede sig til Vragstumper med Undtagelse af Styrmand Kaj Anker Holm, som man ikke saa noget til. - Kort efter kom en Fiskerbaad og Sandpumperen "Avance" til Hjælp og optog Besætningen, der førtes til Mosede Havn. srsen 27- Marts I Sø- og Handelsretten holdtes i Gaar Søforhør i Anledning af, at Sandpumperen "Kronborg" Torsdag Morgen blev paasejlet af den russiske Damper "Korsun Shevtshenkovsky". Kollisionen fandt Sted udfor Lystbaadehavnen ved Langelinie, men der skete kun en mindre ovenbords Skade paa "Kronborg". Lods Karl Svensson, der havde ført den russiske Damper, forklarede, hvorledes denne skulde lodses fra Bøje 3 i Iderhavnen til lo Meter Bassinet. Der var kastet los fra Bøjen, og Damperen gik langsomt frem, da "Kronborg", der fra Gasværkshavnen skulde ud til Søs for at pumpe Sand, dukkede op i Havnens Hovedløb. Svensson slog Bak, men Maskinen reagerede ikke - og det hjalp ikke, at den russiske Kaptajn gennem Talerørene varskoede Maskinmesteren. Den russiske Kaptajn har senere forklaret, at Damperens Maskineri stod i Dødpunktet.

52 ss Kronborg. (Sandpumper). N M W G. / 0 U I D. Int. - 2, Korrektion til Blad Int. - 1.: Ifølge Anmeldelse N r. 174/1911 dat. 8/ har Skibet forandret Hjemsted til Odense. Registreret 8/

53 ss Kronborg. (Sandpumper). N M W G. / 0 U I D. ; V. - 1, Billeder: A.rkiv Negativer Litteratur:

54 ss Kronen. N T D M. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET Registreringsprotokoller: X-75. Registreringsdato: 2l/ l/l (Omregistrering) Certifikater: 21/ / Bygget 1882 af Kockums mekaniska Yerkstads A/B., Malmø, ifølge Bilbrev dat. Malmø 16/ Stk. 90 NHK. = 450 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængd e: Fart: Pabrikat: Kockums mekaniska Yerkstads A/B. Klinkbygget af Jern og Staal. 2 Bæk og delvis Overdæk (Awning Deck). 2 Master. Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Bak. Hytte agter. 3 Hnf midtskibs. Kommandonus. Jernruf til Maskinrum og Kabys. Ruf agter paa Hytten. 4 Luger. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 127 Ions. Længde: 166'9". Bredde: 22'6". Dybde: 12'7". 65 / 435 dw. 458,37 brutto. 262,37 netto. Ifølge Bilbrev dat. Malmø 16/ og Nationalitets.- og Biendoms Erklæring dat. Nykøbing Falster 13/ g Kalundborg 14/ bygget tiis A/S. Det Falster - Sjællandske Dampskibs Selskab, Nykøbing Falster, med Handelsbestyrer Niels Nielsen, Nykøbing Falster, som bestyrende Reder. Indførselstolden er ifølge Attest dat. Det kgl

55 j ss Kronen. N I D M danske Konsulat i Malmø 16/ betalt med Kr , som er 3% af Købesummen, Kr Forsynet med Interims Nationalitets Certifikat dat. Kgl. danske Konsulat, Malmø, 16/ Ifølge Købekontrakt dat. Ourupgaard og Nykøbing Falster 29/ og København 4/4 1887, med Skøde dat. Ourupgaard og Nykøbing Falster 26/ samt Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 26/ solgt til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, for Kr

56 .. 7/ / j>/ Y/~orre.r7 & J^yé^yxf^M 7fø -ry "/('fy Sf<^^r b*fa~y fa & f?y^»' - // czf-s>?y<: 7 / *-nz-^yy^r~'. ; > /. 7pi^/'&^>-H/.

57 PÅ KR0M30RG ss Kronen. N T D M. In " Ifølge Anmeldelse Nr. 5o9/l899 dat. 31/lo 1899 og Rederiets Anmeldelse dat. København 50/I afgik Skibet den 4/lo 1899 Kl. 2,5o Fm. fra Newcastle til Nakskov. Kl Fra. x engelsk Mil fra Tyne Pier Kollision med engelsk ss "Blythsville". Fint klart Vejr, let Brise fra Vest med smult Vande. X.. Mester, der blev skoldet under Kollisionen af udstrømmende Damp, døde Dagen efter. 7 Mand reddedes i den kolliderende Damper og de lo Mand i "Kronens 1 ' egen Baad. Skibets Værdi Kr Uassureret. Braget bortsprængt. Last 329 Ions K u l og Stykgods, hvis Værdi og Assurance er ukendt. Skibets Certifikat gik tabt. Udslettet af Register 1/ Udslettelsesprotokol Nr. 3 - I - Registreringsprotokol Nr. 9 Pag / indkommen til Frederikshavn med tysk ss "Reval", der havde faaet Maskinskade ved Skagen. Bugserløn fastsat til Kr. l.ooo.- 17/1 I896 indkommen til Odense fra Newcastle med Besætningen fra Skonnertbrig "Rigmor" af Kerteminde, der var bjerget i Nærheden af Hanstholm. 5/ indslæbt ss "Niord" af Randers til Shields med Maskinskade. 4/lo 1899 sunken Sømil fra South Shields efter Kollision med ss "Blythsville" af W. Hartlepool. "Kronen" var ^aa Rejse fra Newcastle til Nakskov med Kul og stykgods. 1. Mester blev meget stærkt forbrændt og skoldet af udstrømmende Damp og døde senere paa Hospitalet i Shields. En Del af Besætningen blev let saaret. Fører J. C. Wiberg.

58 ss Kronen. N T D M. II - 1, Søforhør i København og 23/lo 1899 Den 4. Oktober 1899 kolliderede "Kronen", Kapt. J. C. Wiberg, fra Newcastle til Nakskov med Stykgods og 33o Tons Kul, i Nordsøen - engelsk Mil fra Tyne Pier med ss "Blythsville", Kapt. A. Wallace, brutto, 822 netto, tilhørende W. C. Gray, West Hartlepool, fra Middlesborough til Tyne i Ballast. Ifølge Vidneforklaringerne var "Kronen" Kl. 2,5o Fm. afgaaet fra Howden Dock, manøvrerende efter Lodsens Anvisning indtil South Shields, hvor Lodsen gik fra Borde. Derefter styredes Floden ud paa den sydlige Side af Midterkanalen med ca. 5 Mils Fart under Kapt. Wibergs Anvisning med Kurs efter Pierfyrene, hvilke passeredes Kl o Fm. Tæt udenfor Sydpieren saas da i omtrent -g- Sømils Afstand Toplyset og det røde Sidelys fra en Damper, der viste sig at være ss "Linhope" af Newcastle, brutto, 5 a 4 Streger om Styrbord i Færde med at signalere med Blus efter Lods. Da det viste sig umuligt at gaa agten om "Linhope", afgav "Kronen" 2 korte Dampfløjtetoner, hvilke "Lijjhope" besvarede med samme Signal, hvorefter Skibene passerede klar af hinanden med Styrbords Side mod Styrbords Side. Straks efter prajede 1. Styrmand fra Bakken: "En Damper om Styrbord uden Sidelanterner". Da det nu var for sent at dreje til Styrbord for denne Damper, der havdes 4 a 5 Streger om Styrbord og paa klos Hold, og som senere viste sig at være "Blythsville", lagdes Roret haardt Styrbord, samtidig afgaves det ovennævnte Signal og Maskinen kastedes fuld Kraft frem i det Haab derved at undgaa Kollision, men da "Blythsville" besvarede Signalet med 1 kort Fløjtetone og derefter drejede til Styrbord, løb denne Damper med stor Kraft sin Stævn ind i "Kronens" Styrbords Side agten for Kedlerne og da Maskinrummet hurtigt fyldtes, begyndte "Kronen" at synke. 7 Mand af dennes Besætning bjergede sig derfor ved straks at entre over Ankeret ombord i "Blythsville", der et Par Timer senere landsatte Hele Besætningen i North Shields. Under Sammenstødet havde der fundet en Eksplosion Sted i Maskinrummet, hvorved 1. Mester Petersen, Odense, blev saa stærk skoldet af den udstrømmende Damp, at han Dagen efter afgik ved Døden paa Hospitalet. Skibet sank i Løbet af lo Minutter ca, 1.4oo Fod NO. t. 0. for Tynemouth North Pier Head. Besætningens Ejendele, Skibspapirerne m. m. gik tabt og Vraget blev senere bortsprængt ved Havnemyndighedernes Foranstaltning. Skibets Værdi Kr Uassureret. Kollisionen gav Anledning til en af "Kronens" Rederi mod "Blythsvilles" Rederi rejst Erstatningssag for Eigh Court of Justice, Admiralty Division i London. Afdennes under 1/ afsagte Dom gengives: - For "Kronens" Vedkommende er Fremstillingen i alt væsentligt i Overensstemmelse med ovenstaaende Referat. Anklagen gik derfor ud paa, at Modparten rundede alt for klos om South Pieren, at sammes Ror fejlagtigt blev lagt Bagbord, at dens Fart ikke blev mindsket og dens Maskine ikke stoppet eller bakket og endelig, at den havde undladt at vise sit Bagbords røde Lys. Ifølge "Blythsvilles" Fremstilling var denne Damper med Lods ombord paa det omtalte Tidspunkt ved Indgangen til Tyne, styrende VNV. med ca. 8 Mils Fart, dens Top- og Sidelys brændte klart. Man opdagede da i omtrent li- Sømils

59 PÅ KROMBORG ss Kronen. N T D M. II - 2, Afstand IT Streg om Bagbord en Dampers Toplys og grønne Sidelys. Roret blev lagt Styrbord for at gaa ind i Indløbet og da Skibet begyndte at lystre Roret hørtes fra "Kronen", der endnu befandt sig om Bagbord, 2 korte Dampfløjtetoner. "Blythsville" stoppede straks Maskinen, slog fuld Kraft bak og afgav samtidig 1 kort Dampfløjtetone. "Kronen" kom imidlertid med betydelig Fart og under Styrbords Ror og ramte med sin Styrbords Side "Blythsvilles" Stævn og Bagbords Bov og beskadigede dem, men fik selv samtidig saa stor Skade, at den sank kort efter. Fra "Blythsvilles" Side gjordes gældende, at "Kronen" fejlagtig havde været paa den nordlige Side af Løbet, at den havde givet Styrbords Ror og forsøgt at gaa forom "Blythsville", samt at dens Maskine ikke var blevet stoppet og bakket i rette Tid. Dommeren Mr. Justice Barnes udtalte bl. a., at de forskellige fra "Kronens" Side fremførte Paastande vedrørende "Blythsville" og dette Skibs Sejlads ikke kunde anses for beføjede. Der var saaledes intet der tydede paa,. at "Blythsvilles" Bagbords Sidelys ikke havde brændt klart lige til Sammenstødsøjeblikket, da det paa Grund af Stødet gik ud, men maaske havde det et øjeblik været skjult for dem ombord i "Kronen" ved at "Linhope" kom imellem. Det kunde endvidere ikke antages, at "Blythville" havde givet Bagbords Ror og derved foranlediget Sammenstød, der forelaa nemlig intet, der modbeviste Forklaringen fra dette Skibs Besætning om det modsatte, maaske var Paastanden om dette Bagbords Ror kommet fra, at "Blythville", der gik frem med Styrbords Ror, derefter stoppede og bakkede, hvorved dens Forende maaske faldt over til Styrbord. Heller ikke kunde det siges, at "Blythvilles" ikke i rette Tid havde stoppet og bakket, det fremgik af alt det foreliggende, at den havde gjort dette, saa snart man fik Indtryk af, at "Kronen" var i Færd med at styre en, som det syntes, meget mærkelig Kurs. Af alt det under Sagen fremdragne fik man tydelig det Indtryk, at "Kronen", da den opdagede de to Dampere, der var modgaaende, forsøgte at passere "Linhope" Styrbord mod Styrbord, hvilket lykkedes, selv om der ogsaa da var Fare for Sammenstød. "Blythville", der var nordligere kunde imidlertid ikke passere "Kronen" paa Styrbords Side, og det var derfor fuldstændig fejlagtig af "Kronen" at forsøge at faa den paa Styrbords Side. "Blythsville" gjorde da, hvad den kunde, for at undgaa Sammenstødet, nemlig ved at stoppe og bakke Maskinen og havde ingen Skyld i dette. Hele Skylden for Sammenstødet maatte derimod tilskrives "Kronen". -

60 FA KRONBORG H/s\ Kronprins Frederik. CJernbanefærge) N J W C/0 Y A S. Int.-l Bygget Helsingørs Jernskibs- Byggenummer 71. og Maskinbyggeri. 1 Stk. 163 NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 29-54" Slaglængde: 45" Fart: 9,25 Knob. Prøvetur: 11,25 Knob. Fabrikat: Helsingørs Jernskibs- og Kaskinbvggeri. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. Enkeltsporet Jernbanefærge til Helsingør- Helsir^-borg- Overfarten. Plads til 6 Jernbanevogne. l o ~ " - o 4 vandtætte Skodder. Dimensioner: 176,5 x 26,2 x 11,9' 2o / loo dw. 4l4 brutto 17o nette. Ifølge Anmeldelse Nr. 479/1898 dat. I0/8 I89S :ibet bygget til: o er De danske Statsbaner. med Hjemsted i Helsingør. Registrering foretaget I0/ / anmeldt solgt til Ophugning hos Fa. ^t sen & Albech, København.

61 hs^ronprins^frederik (Færge) IOTC De danske Statsbaner. 1. c HANDELS- OG SØFARTSMUSEET bøxorklaring og Søforhør i Helsingør 23/ FA KRONBORG.,- 20/ Kollision ved Helsingborg med ss Deramore af Frederiksstad paa Ke^se fra Helsingør - Helsingborg med Post og Passagerer. Omtrent Kl. 8 Em., da Kronprins Frederik, Kapt. C. K. Holsøe, var ud for Indløbet til Helsingborg Havn? skete et Havari i Maskinen, hvorved det blev nødvendigt straks at stoppe. Medens et Anker gjordes klar, drev Kronprins Frederxk imidlertid under -faavirkning af Vind og Strøm ned mod Boven af en til Ankers liggende Damper, Deramore af Frederiksstad. Ved Kollisionen tog Deramore^ som hurtig stak ud paa sin Ankerkættingj nogen Skade i Boven-, medens iironprins Frederik kun fik lidt Havari paa Dønningen agter og knækkede Flagspillet. Ua Ankeret umiddelbart efter Kollisionen blev sat, kunde Kættingen ikke stoppes og rousede ud, hvorved Anker og Kætting gik tabt. St Varpanker udsattes, men kort efter kunde Maskinen i Kronprins Frederik^ som imidlertid var drevet ganske tæt til Landgrunden, atter funktionere, og Kl Em. ankom Kronprins Frede- "rik til Helsingborg. Ved en under 7/ ved Sø- og Handelsretten i København afsagt Dom, dømtes Kronprins Frederiks Rederi til at betale KT^ OO i Erstatning til Deramore samt 150 Kr. i Sagsomkostninger.

62 ^.. fs/jwc. */- /r Y ror7 f*r/<~t$ /v"g</ /"'"<. X x ^ 4^-/^faYY^

63 PÅ.KRONBORG I/s. Kronprins Frederik. CJernbanefærge) N J W C/O Y A S. II - 1. Søforklaring i Helsingborg 8/ Søforhør i Helsingør 9/5 1899: D-n 6. Pebruar 1899 kolliderede "Kronprins Frederik", Kapt. J. M. Johannesen, i Færgelejet i Helsingborg med. ss""hilda" af Helsingborg. Kl Fm. da "Kronprins Frederik" laa fortøjet x Færreleiet'i Helsingborg Havn paasejlede ss "Hilda" af Helsingborg, 1.6oo brutto, Kapt. 0. F. Carlberg, der med Lods ombord og en Slæbebaad agter var under Indsejling txl Havnens nordlige Del, Dampfærgens Forpart ved Broklappen OP- tilføiede denne forskellig Skade, dog uden at Færgen derved blev forhindret i med Forsigtighed at udføre nogle Overfarter. Søforklaring og Søforhør i Helsingør 23/4 I9o3: Den 2o. April 19o3 kolliderede "Kronprins Frederik", Kapt. C. K. Holsøe, fra Helsingør til Helsingborg med Post og Passagerer, ud for Helsingborg med ss "Deramore". Omtrent Kl. 8 Em. da "Kronprins Frederik" var udfor Indløbet til Helsingborg Havn, skete et Havari i Maskinen, hvorved det blev nødvendigt straks at stoppe. Medens et linker blev gjort klar, drev "Kronprins Frederik" imidlertid under Paavirkning af Vind og Strøm ned mod Boven af en til Ankers liggende Damper, "Deramore" af Frederxkstac Ved Kollisionen tog "Deramore", som hurtig stak ud paa sin Ankerkætting, nogen Skade i Boven, medens "Kronprins Frederik" kun fik lidt Skade paa Lønningen agter og knækkede Flagspillet. Da Ankeret umiddelbart efter Kollisionen blev sat, kunde Kættingen ikke stoppes og rousede ud, hvorved baade Anker og Kætting gik tabt. Et Varpanker udsattes, men kort efter kunde Maskinen i "Kronprins Frederik", som imidlertid var drevet ganske tæt til Landbrunden, atter funktionere og Kl. 9,3o Em. ankom "Kronprins Frederik" til Helsingborg. Ved Dom i Sø- og Handelsretten den 7/12 19o4 dømtes DSB. til at betale Kr. 5-?o9.- i Erstatning til "Deramores" Rederi + Kr i Sagsomkostninger.

64 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE! ss- Kronprins Frederik. N L P S. aaj A^VA

65 HANDELS- OG PÅ KROMBORG ss Kronprins Frederik. N L P S^ Int. - 1 Bygget 19ol - Hellerup Skibsværft og Maskinfabrik. 1 Stk. 132 NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 33" Fabrikat: Dansk Maskinfabrik, København. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og partielt Åwningdæk. 2 Master. 4 Luger. Halvdæk 7o Fod. Poop 26 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 417 Tons. 25o,8 x 36,0 x 24,6 Fod. 235 / dw. I.638 brutto l.o32 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 43l/19ol dat. 28/9 19ol er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Nordsøen, København. Indregistreret 3o/9 19ol. 18/ anmeldt solgt til: A/S. Dansk-Engelsk Dampskibsselskab, København. 5/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Hamlet, Vejle. 15/ anmeldt solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Pacific, København, for Kr *l62.5o. 2o/ ahmeldt solgt til: Skibsreder K. Behrsing, Riga, for lo.75o Pund Sterling og omdøbt til "Florentine". Udslettet af dansk Register 3/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 16-3o. Skibet var under en Del af den første Verdenskrig beslaglagt af den engelske Regering - the Shipping Controller - og blev disponeret af Lambert Bros Ltd., London. Lloyd 1926/27: ss Florentine - K. Behrsing, Riga 1927/31* - " The Mauriga S. S. Co. (Arnolds, Plume Se Co.)

66 Riga, Reder atter under dansk Flag (se ss Nordby - 0 Z V D) 11/1 19o9 grundstødt ved Gilbjerghoved og i haarde Byger fra NV den 13/1 kastet ind paa Stranden. 22/ kollideret i Bomløbet i København med ss "Lilian Drost".

67 ?Å KRONBORG ss Kronprins Frederik. N L P S. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 272/191* dat. 1&Y5 191*+ har Skifteretten under S0- og Handelsretten i København taget Selskabets Bo under Konkursbehandling. Registreret l6/ Ifølge Anmeldelse Nr. 36l/19l4 dat. 18/7 191* har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling solgt Skxbet txl: A/S. Dansk-Engelsk Dampskibsselskab, København. Registreret 27/ Ifølge Anmeldelse N r. 93/1915 dat. 5/ er Skibet solgt til*. A/S. Dampskibsselskabet Hamlet, Vejle. Registreret 5/ Ifølge Anmeldelse Nr.2l6/l915 dat. 27/ Har Skibet forandret Hjemsted fra København txl Vejle. Registreret 27/ Ifølge Anmeldelse»r. 7oo/l9l6 dat 31/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Pacific, Aktieselskab,^København^ for Kr Registreret 15/ Ifølge Anmeldelse Nr. 64/1926 dat. 2o/2 192& er Skibet solgt til: Skibsreder K. Behrsing, Riga, for lo.75o Pund Sterling og omdøbt til "Florentine". Udslettet af Register 3/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 16-2«.

68 ss Kronprins Frederik. N L P S. II - 1. Søforhør i København 2o/5 19o2: Den 13. Maj 19o2 kolliderede "Kronprins Frederik", Kapt. J. J. Schmidt, fra Grangemouth til København med Kul, med Langebro. Med Lods ombord og assisteret af Slæbedamper tørnede»kronprins Frederik", som med langsom Fart styrede gennem den gamle Langebro, med Styrbords Bov mod Broaabnxngen. Herved drejede Forskibet Bagbord over hen mod den sydlxge Del af den nye Langebro. Maskinen kastedes fuld Kraft bak, samtidig med, at Rorsmanden fik Ordren til at lægge Roret Bagbord, men af ukendte Grunde arbejdede Styremaskinen kun langsomt, saaledes at det tog længere Tid end sædvanlxgt at faa Roret i Borde. Styrbords Anker sattes saasnart "Kronprins Frederik" omtrent var halvt passeret den gamle Bro, men kort efter tørnede Skibet mod den ny Bro, hvorved denne fik en Del Skade.

69 , ss Kronprins Frederik. N L P S. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

70 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE! PA KRONBORG ms Kronprins Frederik. 0 Z H III - Kolding Folkeblad Torsdag 4. November 195-U Tidligt Onsdag liorgen, da DFffi's Englands-Baad "KronpriSs"Frederik", endnu befandt sig paa Nordsøen med Kurs mod Esbjerg, blev Skxbet taget x Besiddelse af Stære i Titusindvis. Stærene slofe sxg ntfpat -Dækket, der tiis ids t var sort af Fugle. Først et PLT Timer senere, da Kysten kom til Syne, lettede Flokken, dog efterladende adskillige Stære, der var døde, tilsyneladende paa &rund af Udmattelse.

71 j TTT ' 1 ms Kronprins Frederik. 0 Z H W, B. T. Z\/k 195^ (2): saa meget Gravrust, at det maatte drejes af samtidig med, at Metallejerne blev fornyet. Naar "Kronprins Frederxk" igen gaar i Fart, er det derfor med et næsten nyt og endnu stærkere Maskineri end det tidligere Englands-Skib havde. DFDS.s administrerende Direktør J. A. Kørbing talte i Gaar paa Prøveturen og takkede af oprigtigt fjerte Helsingør Skibsværft, fordi det paa mindre end et Aar havde forvandlet Vraget fra Parkeston Quay til et Passagerfartøj, som i Virkeligheden er finere end det, der for næsten femten Aar siden forlod Værftet. - Det har været en personlig Glæde for os alle at se dette Skib, som vi maaske holdt mere af end noget andet Skib i DFDS. Flaade, rejse sig i ny Herlighed. Direktør Kørbing udtrykte stor Taknemlighed for det Arbejde, som Værftet har gjort, og han understregede sin Tak med paa DFDS.s Vegne at overrække Arbejdernes Hjælpefond lo.ooo Kr., som Paaskønnelse for det dygtige, hurtige og interesserede Arbejde, som ogsaa Arbejderne havde vist for [ at bringe Skibet i Arbejde igen. Jeg glæder mig, sagde Di- j rektør Kørbing, til at møde vore engelske Forbindelser den 2. Maj i Harwich. De vil med fuld Ret kunne gratulere os til det Arbejde, vi har fuldført, og den Sejr, vi har vun- j det. Det vilde ikke kunne gøres bedre. I meget nær Fremtid gaar "Kronprins Frederik" til Malmø j for at blive bundbehandlet ved Kockums Værft. Derefter gaar' det nye Skib paa Rejse til Oslo, aels for at blive præsenteret, dels for at afløse "Kronprins Olav", der skal efterses i Dok. Baade i Oslo og Malmø vil det genrejste Skib utvivlsomt vække stor Beundring, og ved Parkeston Quay, hvor det hvide Skib for et Aar siden brændte og sank, vil dets Tilsynekomst igen vække Jubel. Berlingske Tidende Fredag Morgen 3o, April 195^: Oslo, Torsdag Aften: DFDS Flagskib "KronprinS Frederik" kom i Morges for første Gang til Oslo i sin nye Skikkelse, og en smilende Kaptajn Niels Lauridsen stod sikker og bred paa Broen, da Skaren af Pressefolk, Repræsentanter for Rejseselskaberne og Gratulanter fra Skibsfarten gik om Bord for at tage det smukke Skib i Øjesyn. Direktør H. G. Garde, DFDS, tog imod Gæsterne, der blandt andre talte Rederiets norske Forbindelser med Skibsrederne Jacob Natvig og Ragnar Natvig i Spidsen. Passagererne var knap naaet at komme i Land, før Omvisningen begyndte, og hele Dagen vandrede en Strøm af Gæster gennem Skibet. Alle var enige om, at "Flagskibet" om muligt overgik sin Kollega "Kronprins Olav", der med Aarene er blevet saa kendt og populær i Oslo Havn. "Kronprins Frederiks" Besøg i Oslo var en stor Sukces.

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1925 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART MARTS 1927 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1930 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI AUGUST 1931 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1901 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER APRIL 1903 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER

STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1900 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FEEMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER MARTS 1902 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1932 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI JUNI 1933 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JUNI 1944 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klassisk LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD. De første folkebåde. Runabåden er blevet international historie. Nr. 123 Februar 2015

Klassisk LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD. De første folkebåde. Runabåden er blevet international historie. Nr. 123 Februar 2015 Klassisk Runabåden er blevet international historie Nr. 123 Februar 2015 LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD 1 De første folkebåde La Mouette 120 års jubilaren, Benzon-kutteren La Mouette har mange år, men ikke på

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere