LOKALPLAN NR. 80 FOR OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVS- FORMÅL VED BELLEVUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 80 FOR OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVS- FORMÅL VED BELLEVUE"

Transkript

1 Rudkøbing Kommune Teknisk Forvaltning - 13.december 2006 LOKALPLAN NR. 80 FOR OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVS- FORMÅL VED BELLEVUE TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2001

2 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Byrådet har endvidere ret til at udarbejde en lokalplan, hvis Byrådet ønsker at foretage en nærmere planlægning for et område. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. En lokalplan tinglyses på de omfattede ejendomme. En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Offentlighedsperiode For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indsigt i og indflydelse på planlægningen skal Byrådet fremlægge et forslag til lokalplan i offentlig høring. Byrådet har besluttet at fremlægge Lokalplanforslag nr. 80 i revideret udgave i offentlig høring i en 4 ugers periode fra den 19. september 2006 til den 17. oktober Lokalplanforslag nr. 80 blev første gang offentliggjort i en 8 ugers periode den 25. oktober 2005 til den 20. december I offentlighedsperioden indkom der indsigelser og bemærkninger til forslaget. Disse indlæg er vurderet og bearbejdet, således at lokalplanforslaget på udvalgte områder er ændret. Den væsentligste ændring er, at den maksimale bygningshøjde i område I, for byggefelterne A, er ændret fra 12,5 meter til max. 10,5 meter. Endvidere er det fastlagt, at de 5 sydligste huse, i byggefelt A, med gavl ud mod vandet, kun må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter Det reviderede lokalplanforslag fastlægger endvidere placeringen af søbadet. Lokalplanforslaget er tilføjet nye visualiseringer. Inden for de 4 uger vil Rudkøbing Kommune indkalde til borgermøde for en fremlæggelse af det reviderede forslag. Forslag til Lokalplan nr. 80 for område til bolig- og erhvervsformål ved Bellevue Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2001 Offentliggjort af Rudkøbing Kommune den 19.september 2006 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk forvaltning. Helhedsplanen for lokalplanområdet er udarbejdet af Europlan Arkitekter. Bebyggelsesplanen og visualiseringer for matr. nr. 386p og 387 m.m. er udarbejdet af Arkitektfirmaet Clausen & Weber. Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Rudkøbing Kommune, Teknisk Forvaltning, Nørregade 22, 5900 Rudkøbing

3 Lokalplan nr. 80 for område til bolig- og erhvervsformål ved Bellevue Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund...side 4 Lokalplanområdets eksisterende forhold...side 4 Lokalplanens indhold...side 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning...side 8 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder...side 18 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger...side 19 Lokalplanens retsvirkninger...side 19 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan side 20 Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål...side Område og zonestatus...side Lokalplanområdets anvendelse...side Udstykning...side Vej-, sti- og parkeringsforhold...side Bevaring af eksisterende bebyggelse...side Bebyggelsens placering og omfang...side Bebyggelsens ydre fremtræden...side Ubebyggede arealer...side Tekniske anlæg...side Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse.side Grundejerforening...side 31 Vedtagelsespåtegning...side 32 Visualisering Visualisering af ny bebyggelse mellem Bellevue og kysten...side 34 Kortbilag Kortbilag 1: Lokalplanområde Kortbilag 2: Dispositionsplan Kortbilag 3: Illustrationsplan 1

4 2

5 REDEGØRELSE 3

6 Lokalplanens baggrund I forbindelse med lukningen af afdelingen i de gamle slagteribygninger på Rudkøbing Havn i begyndelsen af 2005 har virksomheden Daloon fremsat forslag om at omdanne ejendommen fra erhverv til bolig og fritidsformål. Virksomheden STM Vinduer har samtidigt fremsat ønske om at flytte sin afdeling på naboejendommen til virksomhedens hovedafdeling i Kassebølle, og har foreslået at ejendommen på havnen indgår i en samlet byomdannelsesplan. De to virksomheders forslag er den aktuelle anledning til at lokalplanen er blevet udarbejdet. Men lokalplanen indgår også i realiseringen af retningslinierne i Kommuneplan 2001 om fornyelse af havnens anvendelse og bebyggelse, og lokalplanen skal i samspil med lokalplan nr. 59 for området ved Sdr. Bassin tilvejebringe en helhedsplan for havnens sydlige del. Der er i den forbindelse arbejdet videre med trafikplanen for området, og det er besluttet at ændre planlægningen i forhold til lokalplan nr. 59. Derfor er Havnepladsen også medtaget i lokalplanområdet. Lokalplanområdets eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m 2 på den sydlige del af Rudkøbing Havn Havnepladsen samt området mellem Bellevue og kysten. Områdets hidtidige anvendelse er meget sammensat og omfatter et erhvervsområde med virksomhederne Daloon og STM Vinduer, en del af havneområdet med færgehavnen, et rekreativt område langs kysten med søbadeanstalt samt Havnepladsen. Bebyggelse Den ældste bebyggelse i lokalplanområdet er den gamle toldbygning fra 1892 og den game havnefogedbygning fra 1894 på Havnepladsen. Begge bygninger anvendes i dag som boliger. Havnepladsens bebyggelse består i øvrigt af den gamle vejerbod fra 1951, havnekiosken ( sekskanten ) fra 1914 samt havnegrillen. Mellem Bellevue og kysten ligger på opfyldte arealer det gamle slagteri, der blev opført i 1932 og udvidet af flere gange frem til Efter lukningen af slagteriet i begyndelsen af 1980 erne rummede bygningerne indtil 2005 virksomheden Daloon. Bygningernes samlede etageareal er m 2, og ejendommens bebyggelsesprocent er 54. Umiddelbart nord for det gamle slagteri ligger nogle produktionsbygninger, der er opført i perioden fra 1946 til Bygningerne har i en årrække rummet en afdeling af virksomheden STM Vinduer. Bygningernes samlede etageareal er m 2, og ejendommens bebyggelsesprocent er 68. 4

7 Nord for STM ligger på offentlige arealer en transformerstation fra 1950 og et kloakbygværk. Sidstnævnte ligger primært under terræn. Mellem det gamle slagteri og kysten ligger den offentlige søbadeanstalt fra 1926 og færgehavnen med ventesalen fra Landskab Lokalplanområdet ligger på arealer, der er skabt ved opfyldning af vandarealer i takt med udbygningen af havnen. Senest er arealerne mellem Bellevue og kysten fyldt op i Øst for lokalplanområdet ligger det oprindelige kystlandskab med den gamle bygrund og Rue Banke. Terrænet skråner ned mod den gamle kystlinie og giver nogle helt enestående udsigtsoplevelser fra Brogade, der munder ud i Havnepladsen, og fra Badestien, Teglbakken og Strandbakken, der alle munder ud i Bellevue. Lokalplanområdets eksisterende forhold Mål 1:4.000 Lokalplanområdet grænser mod nord op til korn- og foderstofvirksomhedens siloanlæg. Mod vest grænser området op til Sdr. Bassin og den nye bebyggelse med boliger og undervisningslokaler m.m. Øst for området ligger bymidten, boligbebyggelsen langs Bellevue og en tømmerhandel med byggemarked. Mod sydøst grænser området i øvrigt op til boligområdet på Rue Banke, der vejbetjenes fra Bellevue af Teglbakken og Strandbakken. 5

8 Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter en stor del af Rudkøbing Havns sydlige del mellem siloanlægget ved Ndr. bassin og badestranden ved Bellevue, herunder en del af det område, som hidtil har været omfattet af lokalplan nr. 59. Lokalplanen tilvejebringer i samspil med lokalplan nr. 59, der blev vedtaget i 1999, en helhedsplan for havnens sydlige del som helhed. Det overordnede formål med lokalplanen er at give mulighed for, at det gamle erhvervsområde mellem Bellevue og kysten kan omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde, og at give mulighed for en trafikomlægning på Havnepladsen. Anvendelse og bebyggelse Lokalplanområdet er opdelt i 5 delområder med forskellige bestemmelser for anvendelse og bebyggelse. Område 1, der er det største delområde og omfatter Daloons og STM Vinduers ejendomme m.m., er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Det er ikke et krav, at nye boliger kun anvendes til helårsbeboelse. Den eksisterende bebyggelse må nedrives, og der må opføres ny bebyggelse. Der kan anslået opføres ca. 85 nye boliger i området. Den nye bebyggelse må kun opføres inden for nærmere afgrænsede byggefelter. I en stor del af byggefelterne må den nye bebyggelse opføres med 2 etager med udnyttet tagetage, men i den sydligste del må højden ikke være større end 1 etage med udnyttet tagetage. Det er målet, at den nye bebyggelse føjer sig naturligt til den historiske by, og at bebyggelsens struktur, materialer og øvrige ydre fremtræden får tydelige referencer til byens bevaringsværdige bygningsmiljø. Der er i planlægningen lagt vægt på, at eksisterende udsigtslinier fra Badestien og Teglbakken bevares, og at der skabes en ny udsigtslinie fra Bellevue til kysten i områdets nordlige del. Der er endvidere lagt vægt på, at der skabes stiadgange fra Bellevue til kysten gennem området. Den del af området, som STM Vinduer ejer, må alternativt anvendes til en byggevareforretning. Forretningen må indrettes i en af de eksisterende bygninger. Område 2, der omfatter den sydøstlige del af Havnepladsen, er også udlagt til bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse i området, men der er med planen givet mulighed for omlægning af veje og parkeringspladser. Område 3, der omfatter arealet langs kysten, er som hidtil udlagt til offentlige rekreative formål. Områdets sydlige del udvides med en del af Daloons ubebyggede areal, der fremover sikres mod bebyggelse. Adgangen langs kysten forbedres med anlæg af en mindst 5 m bred gangsti. Det er foreslået, at der på længere sigt etableres en badestrand ved tilførsel af sand og anlæg af høfder og badebroer. Den gamle søbadeanstalt fjernes i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse i område 1, men det er foreslået, at der opføres en ny badeanstalt, der er skubbet ud i vandet. 6

9 Område 4, der omfatter færgehavnen, skal fortsat anvendes til færgehavn med opmarchplads. Området bliver mindre end hidtil, og der bliver ikke længere plads til parkeringspladser. Parkering i forbindelse med færgerejser må fremover foregå på Havnepladsen. Område 5, der omfatter den nordvestlige del af Havnepladsen, er fortsat udlagt til havneformål i forbindelse med Ndr. bassin og Sdr. bassin, og der sker med lokalplanen ingen ændringer i områdets anvendelse til disse formål. Men lokalplanen giver mulighed for en omlægning af veje og parkeringspladser. Det er et mål at få flyttet grillbaren væk fra området, således at der kan føres en promenade igennem langs havnebassinerne, og således at udsigten fra Brogade ud over havnen frilægges. Trafikplan I forbindelse med udarbejdelsen af programmet for områdefornyelse i Rudkøbing Midtby blev der vedtaget en trafikplan, der bl.a. medfører, at trafikken fra Havnegade til Havnepladsen føres nord om den gamle toldbygning. Denne plan er lagt til grund for en ny gennemarbejdet trafikplan for Havnepladsen. Formålet med den nye plan er at binde havnen og byen bedre sammen ved at fredeliggøre de centrale arealer ud for Brogade m.m. og ved at dæmpe trafikhastigheden på Havnepladsen. Trafikafviklingen ændres således, at den gennemkørende trafik fra Havnegade ledes nord om den gamle toldbygning ud mod Ndr. bassin, og derfra langs havnebassinerne til Brogades forlængelse og til Bellevues udmunding. Parkeringspladserne samles på pladsen mellem den nye vejføring og byfronten. Mellem den nye vejføring og havnebassinerne udlægges et min. 10 m bredt areal til havnepromenade og opholdareal. Bygningsbevaring 4 bygninger er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er færgehavnens ventesal, den gamle havnefogedbygning, den gamle toldbygning og havnekiosken. De fire bygninger var også udpeget som bevaringsværdige i lokalplan nr. 59. Bevaringsbestemmelserne medfører, at bygningerne ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres medmindre Byrådet giver tilladelse hertil. Andre forhold Lokalplanen omfatter ikke de under område 3 omtalte anlæg på søterritoriet ud for kysten. Der er således ikke taget stilling til den endelige udformning og placering af høfder, badebroer og en ny søbadeanstalt. De anlæg, der er vist på kortbilag 3, har således udelukkende en illustrativ karakter, og angivelsen har ikke bindende karakter for anlæggenes placering og udformning. Der er med lokalplanen derfor heller ikke opnået godkendelse af anlæggene fra andre offentlige myndigheder, f.eks. Kystdirektoratet. Hvis det bliver aktuelt at anlægge nogle af anlæggene, skal de derfor søges godkendt til den tid. 7

10 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanområdet ligger i Rudkøbing, der er udpeget som bymønsterby i regionplanen, og lokalplanområdet ligger i et eksisterende byzoneområde. Kommuneplan 2001 Hovedstruktur Rudkøbing Havn er sammen med Rudkøbing Bymidte udpeget som områder for byomdannelse og fornyelse. Det er målet at videreføre initiativerne til byomdannelse og fornyelse i samspil med bevaring af de historiske by- og bygningsmiljøer og en generel forskønnelse af områderne. Målet er fornyelse og forbedring af de fysiske rammer for beboere og brugere, og at tilføre nye aktiviteter til bygninger og arealer, der er blevet overflødige i forhold til den hidtidige anvendelse. På havnen er det også målet at opnå en bedre udnyttelse af de rekreative muligheder, som havnen rummer for turister og for kommunens borgere. Rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet omfatter en del af kommuneplanens område 1.B.1, 1.D.1, 1.E.1, 1.H.2 og 1.G.1 samt hele område 1.H.3. Rammebestemmelser for område 1.B.1 Rue kvarterer Fremtidig anvendelse boligformål. Åben-lav bebyggelse med mulighed for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent maks. 25 for den enkelte ejendom og 30 for et delområde. Maks. 1½ etage og bygningshøjden maks. 8,5 m. Min. 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig og 1½ pr. tæt-lav bolig. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. Den sammenhængende bebyggelse langs Bellevue m.m. skal bevares. Området er beliggende i byzone. Rammebestemmelser for område 1.D.1 Havnepladsen Fremtidig anvendelse bolig- og erhvervsformål. Bebyggelse skal udgøre en helhed, der harmonerer med havnemiljøet og de bevaringsværdige bygninger. Etagearealet må ikke overstige m 2. Maks. 3½ etage og bygningshøjden maks. 17,5 m. Min. 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 pr. 40 m 2 erhverv og offentlige formål. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. Bevaringsværdige bygninger udpeget i lokalplan nr. 59. Området er beliggende i byzone. Rammebestemmelser for område 1.E.1 Bellevue Fremtidig anvendelse erhvervsformål. Kun virksomheder i miljøklasse 1-3 samt butikker med særligt pladskrævende varer. 8

11 Lokalplanens forhold til anden planlægning Mål 1:

12 Bebyggelsen skal udgøre en helhed, der harmonerer med havnemiljøet og bevaringsværdige bygninger. Bebyggelsesprocent maks. 50, og rumfanget af bygninger maks. 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Maks. 2 etager og bygningshøjden maks. 8,5 m. Kan fraviges for enkelte bygningsdele. Min. 1 parkeringspladser pr. 25 m 2 butiksareal og min. 1 pr. 50 m 2 erhvervsareal i øvrigt. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. Passende afskærmende beplantning mod kirkegården skal fastholdes. Pakhuset på matr. nr. 374 er udpeget som bevaringsværdigt. Området er beliggende i byzone. Rammebestemmelser for område 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse havneformål og havnerelaterede erhvervsvirksomheder. Bortset fra erstatningsbyggeri, må der kun opføres ny bebyggelse på opfyldte arealer langs Ndr. Mole. Bebyggelsesprocent maks. 35 for området som helhed. Maks. 13 m bygningshøjde. Havnepladsen er udlagt som offentlig parkeringsplads. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. Bevaringsværdige bygninger udpeget i lokalplan nr. 59. Området er beliggende i byzone. Rammebestemmelser for område 1.H.3 Færgehavnen Fremtidig anvendelse havneformål. Der må kun opføres teknikbygninger til færgehavnen. Maks. 1 etage. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning. Bevaringsværdige bygninger udpeget i lokalplan nr. 59. Området er beliggende i byzone. Rammebestemmelser for område 1.G.1 Bellevue Fremtidig anvendelse rekreative formål. Der må kun opføres småbygninger til områdets drift. Maks. 1 etage og bygningshøjde maks. 2,5 m. Søbadeanstalten udpeget som bevaringsværdig i lokalplan nr. 59. Den nordlige del er beliggende i byzone, den sydlige del i landzone. Kommuneplantillæg Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, men lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelser for område 1.D.1, 1.E.1, 1.H.3 og 1.G.1. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2001, som indgår i redegørelsesdelen på side 20. Med tillægget oprettes et nyt område 1.D.3 til blandet bolig- og erhvervsformål, der omfatter en del af område 1.D.1, 1.E.1, 1.H.3 og 1.G.1. 10

13 Afgrænsningen af område 1.H.3 ændres, idet opmarcharealet bliver mindre. Afgrænsningen af område 1.G.1 ændres. Der foretages endvidere en mindre konsekvensrettelser af rammebestemmelser for beskyttelse af kulturmiljø og natur. Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen er der i henhold til planlovens 23 c indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Indkaldelsen skete ved offentlig bekendtgørelse i Øboen den 16. august 2005, og der var fastsat en frist indtil den 30. august 2005 til at afgive ideer og forslag. Lokalplan nr. 59 En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 59, der fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til bolig- og erhvervsformål m.m., havneformål og rekreative formål. Lokalplan nr. 59 ophæves for så vidt angår det område, der er omfattet af lokalplan nr. 80, i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen. I henhold til planlovens 11 a, stk. 4, skal kommunen i forbindelse med revision af kommuneplanen for de kystnære dele af kystzonerne vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, 1. at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, 2. at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, 3. at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og 4. at offentligheden sikres adgang til kysten. I henhold til planlovens 16, stk. 4 skal der i redegørelsesdelen til en lokalplan for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2001 og lokalplan nr. 80 lagt vægt på, at bebyggelsens struktur har tydelige referencer til det historiske og bevaringsværdige bygningsmiljø i Rudkøbing bymidte og på havnen, således at den nye bebyggelse fremtræder som en tilføjelse til helheden og ikke som en løsrevet og fremmedartet bebyggelse. Det har været en forudsætning for planlægningen, at færgehavnen fortsat skal fungere med uændrede driftsforhold. Et af kravene til 11

14 planlægningen har været at fastholde den hidtidige placering af opmarchpladsen, og at sikre gode forhold for trafik til og fra færgelejerne. Offentlighedens adgang til kysten forbedres med den nye planlægning. Der anlægges en ny promenade langs kysten, og ved færgehavnen er der mulighed for at anlægge en trappe eller lign. langs kysten med opholdsmuligheder og med adgang til en ny søbadeanstalt. Der anlægges flere stiforbindelser fra Bellevue til kysten, og udsigtsoplevelserne fra Badestien, Teglbakken og Strandbakken bevares. Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsen mellem Bellevue og kysten forøges fra ca m 2 etageareal til ca m 2 etageareal. Forøgelsen skyldes først og fremmest, at en del af den hidtidige opmarchplads til færgehavnen inddrages til bebyggelse. Der bliver ikke mulighed for at forøge områdets maksimale bebyggelseshøjde. Den højeste bygning har hidtil været Daloons kontorbygning med en højde på 12,5 m. Den øvrige del af bebyggelsen har en højde på op til 8 m. Lokalplanen giver mulighed for, at en stor del af den nye bebyggelse kan opføres med en højde på 10,5 m, mens den øvrige del må opføres med en højde op til 8,5 m. Den planlagte bebyggelse mellem Bellevue og kysten er visualiseret i bilagsdelen, der følger efter lokalplanbestemmelserne. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet grænser op til EF-fuglebeskyttelsesområde 71 og Ramsarområde 17, der omfatter øhavet mellem Langeland, Tåsinge og Ærø. Den planlagte bebyggelse og de planlagte anlæg berører ikke beskyttelsesområdet. Hvis det senere besluttes at etablere nye høfder, badebroer og søbadeanlæg i den kystnære del af beskyttelsesområdet, skal disse anlæg søges godkendt særskilt. Beskyttelse af kulturmiljøer Bygninger I forbindelse med SAVE-registreringen af bevaringsværdier på Langeland, som blev gennemført i 2002, er bevaringsværdien vurderet for 7 bygninger/bygningsanlæg i lokalplanområdet, jf. oversigtskortet på side 9. Det er bebyggelse på Havnepladsen, en del af Daloons bebyggelse og søbadeanstalten. På baggrund af SAVE-registreringen er der optaget bestemmelser om bevaring af følgende bygninger (numrene henviser til oversigts- kort på side 9): 1. Havnepladsen 1: Høj bevaringsværdi karakter 1. Færgehavnens ventesal. Opført i Havnepladsen 2: Høj bevaringsværdi karakter 3. Den gl. havnefogedbygning. Opført i Havnepladsen 1 Færgehavnens ventesal 12

15 3. Havnepladsen 4: Høj bevaringsværdi karakter 2. Den gl. toldbygning. Opført i Havnepladsen 15: Høj bevaringsværdi karakter 3. Havnekiosken. Opført i Det medfører, at bygningerne ikke må nedrives, ombygges eller på anden må ændres, medmindre byrådet giver tilladelse hertil. Bygningerne blev også udpeget som bevaringsværdige i lokalplan nr. 59, og de hidtil gældende bevaringsbestemmelser videreføres. Der er ikke optaget bestemmelser om bevaring af Daloons bebyggelse eller søbadeanstalten, idet byrådet har besluttet at give nedrivningstilladelse til denne bebyggelse. Havnepladsen 2 Den gl. havnefogedbygning Trafikplan Vejbetjening Lokalplanområdet vejbetjenes af kommunevejene Havnegade, Havnepladsen, og Bellevue. Havnegade og Havnepladsen er i Kommuneplan 2001 klassificeret som primære trafikveje. Bellevue er klassificeret som lokalvej, og giver adgang til boligområdet på Rue Banke. Lokalplanen giver mulighed for, at trafikken på Havnepladsen kan omlægges, og for at færgehavnens parkeringspladser flyttes. Stier Der er i Kommuneplan 2001 udlagt en rekreativ sti gennem lokalplanområdet langs kysten. Stien er en del af et sammenhængende rekreativt stinet. Havnepladsen 4 Den gl. toldbygning Der er udlagt areal til stien i lokalplanen. Kollektiv trafik Færgehavnen er et knudepunkt for den kollektive trafik. Foruden færgeforbindelserne til Marstal og Strynø er der er forbindelse til Svendborg, Lohals og Bagenkop med den regionale bustrafik, og forbindelse til resten af kommunen med den lokale bustrafik. Færgehavnens funktioner fastholdes uændret, og lokalplanen sikrer, at der fortsat er adgang for busserne til færgelejerne. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan Spildevandet føres til Rudkøbing Centrale Renseanlæg. Havnepladsen 15 Havnekiosken Området er kloakeret med fællesledning for regn- og spildevand, men området skal forberedes til separering af spildevand og regn- 13

16 vand. Der kan herunder gives tilladelse til, at regnvand afledes til nedsivning på egen grund. Det påregnes, at kloakbygværket ved Bellevues udmunding i Havnepladsen forbliver uændret, og der er ikke udlagt areal til udvidelse af anlægget. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Vandforsyningsplan Området forsynes med drikkevand fra Rudkøbing Vandværk. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området. Varmeforsyning Lokalplanområdet indgår i Rudkøbing Varmeværks forsyningsområde for fjernvarme. Der er som følge heraf forbud mod elopvarmning og opsætning af solfangere i området. Der er ikke fastlagt generel tilslutningspligt til fjernvarme, men for at fremme tilslutningen til fjernvarme er der i lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser fastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ved ibrugtagning skal være tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Ved ny bebyggelse forstås også eksisterende bebyggelse, der efter omfattende ombygning overgår til ændret anvendelse. Antenneanlæg Det er i henhold til retningslinierne for Tv-antenner og kabeltv i Kommuneplan 2001, Hovedstruktur et mål at minimere den visuelle forurening af bymiljøer og landskaber med Tv-antenner, herunder parabolantenner. Det er derfor Byrådets ønske, at kabeltv operatører udbygger kabeltv-nettet, således at alle husstande i Rudkøbing og andre større bebyggelser får tilslutningsmuligheder. Der er mulighed for tilslutning til kabeltv-nettet i området. Der er derfor optaget bestemmelse i lokalplanen om, at der med undtagelse af parabolantenner, ikke må opsættes udvendige antenner til radio og tv m.v. Der er endvidere optaget bestemmelser om, at ny bebyggelse ved ibrugtagning skal være tilsluttet kabel-tv. Ved ny bebyggelse forstås også eksisterende bebyggelse, der efter omfattende ombygning overgår til ændret anvendelse. Miljøredegørelse for Rudkøbing Havn I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget har COWI udarbejdet en miljøredegørelse, der belyser de eksisterende miljøpåvirkninger, som lokalplanens område 1 udsættes for fra omgivelserne. Der er ikke redegjort nærmere for miljøpåvirkningen af område 2, 3, 4 og 5, idet der ikke er planlagt ny anvendelse og bebyggelse i disse områder. 14

17 Virksomheden Daloon lukkede som tidligere omtalt sin afdeling på Rudkøbing Havn i begyndelsen af Der er desuden en forventning om, at virksomheden STM Vinduer på kortere eller længere sigt også lukker sin afdeling på havnen. Miljøredegørelsen omfatter følgende virksomheder og aktiviteter inden for og uden for lokalplanområdet: - STM Vinduer A/S - Alfred Nielsen A/S, tømmerhandel og byggemarked - Østsjællands Andels A/S, korn- og foderstofforretning - Rudkøbing Havn - Færgetrafikken til Marstal og Strynø - Vejtrafik Redegørelsen omfatter desuden jordforurening inden for lokalplanområdet. Redegørelsens hovedkonklusioner er sammenfattet efterfølgende, mens en detaljeret gennemgang af undersøgelsen og resultaterne kan ses i COWI s redegørelse (Miljøredegørelse for Rudkøbing Havn, COWI A/S august 2005). Virksomhedsstøj Ved vurdering af støjbelastningen fra virksomheder m.v. er det forudsat, at lokalplanens område 2 udlægges til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for disse områder er i forslaget til Regionplan 2005 angivet til: mandag-fredag kl og lørdag kl : mandag-fredag kl , lørdag kl og søndag kl : alle dage kl : 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Det er vurderet, at aktiviteterne hos Østsjællands Andels A/S og havneaktiviteterne overholder de gældende grænseværdier. Ligeledes vurderes der heller ikke at være problemer for Alfred Nielsen A/S. Men det vurderes, at STM Vinduer A/S næppe kan overholde grænseværdierne i forhold til det planlagte bolig- og erhvervsområde umiddelbart syd for virksomheden. Det kan således blive aktuelt at stille krav om støjdæmpende foranstaltninger hos virksomheden. Emissioner til luften Det vurderes, at virksomhedernes emissioner til luften generelt ligger på et acceptabelt niveau. De diffuse emissioner fra Østsjællands Andel A/S og fra losning og lastning af skibe i trafikhavnen vurderes at være på et acceptabelt niveau, og forventes kun sjældent at påvirke lokalplanområdet. Der vurderes i forbindelse med færgedriften ikke at fremkomme emissioner af støv eller stoffer i luften, der vil kunne give anledning til væsentlige gener. I visse vindretninger kan det dog ikke udelukkes, at færgerne vil kunne give anledning til nogen lugtgene. 15

18 Med hensyn til STM Vinduer A/S vurderes det at kunne blive et problem for virksomheden at overholde B-værdien for visse indholdsstoffer i malingen, der anvendes i virksomhedens sprøjtevæg. Det vurderes derfor at være nødvendigt at foretage målinger på afkastet, og på dette grundlag at vurdere om afkasthøjden skal hæves. Trafikstøj I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 59 for bolig- og erhvervsbebyggelsen ved Sdr. Bassin blev støjbelastningen fra vejtrafikken på Havnepladsen beregnet til 41 db(a). På baggrund af nye oplysninger om trafikken til havnens virksomheder og til færgehavnen og en tælling af trafikken i Havnegade er det vurderet, at trafikbelastningen ikke er blevet større i de forløbne år. Der vil således ikke være støjgener fra vejtrafikken set i forhold til den gældende grænseværdi på 55 db(a) for vejtrafikstøj i boligområder. Jordforurening Lokalplanens område 1, 3 og 4 er etableret ved opfyld med sand i 1925/26. Der er i sandsynligvis ikke tilført forurenet jord. Men det må antages, at der i den nordlige del og på en del af færgehavnens opmarchareal er sket opfyld med lossepladsaffald. Der er derudover en potentiel risiko for jordforurening fra tidligere og nuværende virksomheder på Daloons og STM Vinduers ejendomme. På Daloons ejendom er der registreret tre nedgravede olietanke, og der er lokaliseret flere steder, hvor der er foregået uforsigtig håndtering af petrokemisk olie og kemikalier. Der er endnu ikke foretaget en registrering af STM Vinduers ejendom. På det offentlige areal nord for de to virksomheder er der risiko for forurening fra en gammel olierørledning, der har transporteret olie og benzin fra Sdr. Mole til et nu nedlagt depot bag Bellevue. På den del af Havnepladsen, der ligger inden for matr. nr. 386a, er der registreret jordforurening på vidensniveau 1. Miljøvurdering af lokalplan nr. 80 og kommuneplantillæg nr. 6 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af en plan eller et program kan få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har COWI udført en screening af planernes indvirkning på miljøet. Screeningens resultater kan sammenfattes i følgende konklusioner: Det vurderes at de væsentligste miljøpåvirkninger er: Midlertidige gener i forbindelse med anlægsarbejder. Mulige effekter af jord- og grundvandsforurening. Mulige overskridelse af luft- og støjgrænser fra STM Vinduer A/S i lokalplanområdet. 16

19 Udsigt fra boliger øst for lokalplanområdets sydlige del. Gener i forbindelse med anlægsarbejder og effekter af jord- og grundvandsforurening kan imødegås i forbindelse med projektplanlægningen og byggemodningen af området. Evt. problemer i forhold til luftforurening fra STM Vinduer kan løses via det normale tilsynsarbejde fra Miljøcenter Fyn og evt. påbud om reduktion af luftforureningen. Problemer i forhold til støjgrænserne kan evt. løses via dispensation efter planlovens 15a, fordi der er tale om et byomdannelsesområde. Problemet med udsigt er af permanent karakter og kan evt. forhandles med de pågældende beboere ved eventuel indsigelse mod lokalplanforslaget. Det vurderes ikke, at der er andre mere permanente, væsentlige miljøpåvirkninger af lokalplanen, og der skønnes derfor ikke at være grundlag for at udføre en Miljøvurdering ud over det allerede udførte arbejde og de undersøgelser der er nødvendige jf. jordforureningsloven. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke udføres en miljøvurdering. Screeningen er offentliggjort samtidigt med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg og kan ses i COWI s notat af 27. september 2005 vedr. screening i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 17

20 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Tilladelse efter jordforureningsloven Idet der er en risiko for jordforurening inden for lokalplanområdet, skal der gøres opmærksom på følgende regler i medfør af jordforureningsloven: Hvis der under bygge- og jordarbejder konstateres en forurening, skal arbejdet standses, og der skal ske anmeldelse til Rudkøbing Kommune, som videregiver anmeldelsen til Fyns Amt. Herefter vurderer amtet, om forureningen er omfattet af jordforureningsloven, og dermed kræver tilladelse fra amtet inden byggeriet fortsætter. Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse fra Fyns Amt, der bl.a. vurderer om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller miljø. 18

21 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget, berøres ikke. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 19. september 2006 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 19. september Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 3. I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 4. Lokalplanen indeholder i 6.1 bestemmelse om, at bebyggelse i lokalplanområdet ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse omstændigheder forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. 5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 19

22 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2001 Rammer for lokalplanlægning Med kommuneplantillæg nr. 6 oprettes et nyt område 1.D.3, der omfatter en del af område 1.D.1, 1.E.1, 1.H.3 og 1.G.1, og der fastsættes nye rammebestemmelser for området. Afgrænsningen af område 1.H.3 og område 1.G.1 ændres. Desuden foretages for område 1.G.1 mindre ændringer i rammebestemmelserne. Områdeafgrænsningen i Kommuneplan 2001 og den ændrede afgrænsning fremgår af plankortene på modstående side. Område 1.D.3 Bellevue Der fastsættes følgende rammebestemmelser for område 1.D.3 Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsens etageantal og højde Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beskyttelse af kulturmiljø og natur Zoneforhold Bolig- og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, offentlige formål, rekreative formål og butikker med særligt pladskrævende varer. Bebyggelsen skal udgøre en helhed, der er præget af Rudkøbings stramme og enkle bebyggelsesstruktur og skalaforhold, således at bebyggelsen opleves som en afrunding af det historiske og bevaringsværdige bygningsmiljø. Bebyggelsesprocent maks. 70 for området som helhed eller for et delområde. Maks. 2½ etager. Maks. 10,5 m bygningshøjde. Parkeringspladser: Min. 1 pr. bolig. Min. 1 pr. 40 m 2 etageareal til erhverv og offentlige formål. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Rudkøbing Varmeværk. Forbud mod el opvarmning og opsætning af solfangere Ubrudte arealer i forlængelse af Badestien og Teglbakken skal friholdes for bebyggelse og anlæg, således at udsigtsoplevelser fastholdes. Byzone. Område 1.G.1 Bellevue Der fastsættes følgende ændrede rammebestemmelse for område 1.G.1, idet de øvrige rammebestemmelser forbliver uændrede. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinie. Naturværdien skal beskyttes. 20

23 Kommuneplan 2001: Område 1.B.1, 1.D.1, 1.E.1, 1.H.2 1.H.3 og 1.G.1 Tillæg nr. 6: Område 1.B.1, 1.D.1, 1.D.3, 1.E.1, 1.H.2, 1.H.3 og 1.G.1 21

24 22

25 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 23

26 Lokalplan nr. 80 for område til bolig- og erhvervsformål ved Bellevue I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål, at give mulighed for, at et gammelt erhvervsområde kan omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde, at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse, der tilsigter, at bebyggelsens struktur og ydre fremtræden har tydelige referencer til det historiske bygningsmiljø i bymidten og på havnen. at sikre bevaringen af bygninger med bevaringsværdi, at fastlægge en trafikplan, der fredeliggør Havnepladsen og styrker sammenhængen mellem bymidten og havnen, at sikre offentligheden adgang til kysten og mulighed for ophold og færden langs hele kyststrækningen, og at udbygge områdets rekreative kvaliteter. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Rudkøbing Bygrunde. Matr. nr.: 254, 256b, del af 386a, 386p, 386t og 387. Samt umatrikulerede vejarealer. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 19. juli 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Området er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet er som vist på kortbilag 1 og 2 opdelt i 5 delområder: 1, 2, 3, 4 og 5. 24

27 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Område 1 og 2 Lokalplanens område 1 og 2 må kun anvendes til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. 3.2 Bebyggelse må opføres som tæt-lav bebyggelse og som etagebebyggelse. 3.3 Anvendelsen af bebyggelse og anlæg til erhvervsformål og offentlige formål må omfatte administration, liberale erhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed, håndværkspræget servicevirksomhed, butikker til betjening af områdets aktiviteter (ikke dagligvarebutikker), fritids- og kulturaktiviteter, undervisningsvirksomhed og lignende virksomhed, der kan indpasses uden genevirkninger for områdets anvendelse til boligformål. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 250 m 2, og det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m Uanset bestemmelserne i 3.3 må der i eksisterende bygninger på matr. nr. 386p indrettes en byggevareforretning med et bruttoetageareal på op til m 2. Der må i givet fald ikke opføres boliger på ejendommen. 3.5 Der må i øvrigt drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder på betingelse af, at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, jf. 5.6, og at erhvervsetagearealet normalt højst udgør 1/3 af det totale etageareal. Såfremt en del af kælderen anvendes til erhverv, skal denne del medregnes i det totale etageareal Område 3 Lokalplanens område 3 må kun anvendes til offentlige rekreative formål med gangsti, badestrand, badebroer og søbadeanstalt. Område 4 Område 4 må kun anvendes til havneformål med færgehavn og tilhørende servicebygning med ventesal samt opmarch- og parkeringsarealer. 3.8 Den eksisterende servicebygning med ventesal må også anvendes til publikumsorienteret virksomhed som café og iskiosk. 25

28 3.9 Område 5 Område 5 må kun anvendes til havneformål og tilhørende servicebygninger samt parkeringsarealer Midtermolen må kun anvendes til losning og lastning af stykgods og emballeret gods fra skibe i Ndr. bassin og til anløb af både til fritids-, turisme og undervisningsformål m.v Kajanlægget ved Sdr. Bassin må kun anvendes til anløb af både til fritids-, turisme og undervisningsformål m.v. 4 Udstykning 4.1 Som led i lokalplanens realisering må der foretages udstykning af arealer til bebyggelse, parkeringspladser og andre trafikarealer samt udendørs opholds- og oplagsarealer. 4.2 Der må udstykkes parceller som sokkelgrunde med et grundareal, der er mindre end 700 m². 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes af Havnegade, Havnepladsen og Bellevue. 5.2 Til område 1 må der kun etableres adgang for biltrafik fra Bellevue, og der må kun etableres de på kortbilag 2 viste overkørsler. 5.3 Havnegade og Havnepladsen må omlægges efter de på kortbilag 2 viste principper og arealudlæg. 5.4 Der udlægges arealer i en bredde af min. 5 m til den på kortbilag 2 viste offentlige gangsti langs kysten og Sdr. Bassin. 5.5 Der udlægges arealer til omlægning og nyanlæg af offentlige parkeringspladser for personbiler og turistbusser som vist på kortbilag Inden for område 1 skal der ved ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse udlægges areal til 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 40 m 2 etageareal til erhvervsformål og offentlige formål. Halvdelen af parkeringspladserne til boliger må medregnes i udlægget af parkeringspladser til erhvervsformål og offentlige formål, således at en del af parkeringspladserne dobbeltudnyttes. Parkeringspladserne må kun anlægges inden for de på kortbilag 2 viste arealer til parkeringspladser i område 1. 26

29 5.7 Inden for lokalplanområdet må der med undtagelse af turistbusser (jf. 5.5) ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over kg). Bestemmelsen gælder for hele området, dvs. også for kommuneveje og private fællesveje. 5.8 Ved projektering af adgangs- og fællesarealer skal der tages hensyn til Dansk Ingeniørforenings anvisning for planlægning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden, DS/R Bevaring af eksisterende bebyggelse og belægning 6.1 De på kortbilag 2 angivne bygninger udpeges som bevaringsværdige. Bygningerne må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. 6.2 Ved renovering af bygningernes ydre skal bygningernes oprindelige fremtræden med hensyn til proportioner, gesimser, opdelinger og materialer fastholdes eller genskabes. Nye vinduer og yderdøre skal i proportioner og udførelse fremstå lignende de oprindelige og i harmoni med bygningen som helhed. 6.3 Erstatningsbyggeri for bevaringsværdige bygninger, der ødelægges ved brand eller anden hændelse, må opføres i samme omfang, placering og højde som den nuværende bygning. 7 Bebyggelsens placering og omfang 7.1 Område 1 Inden for område 1 må ny bebyggelse kun opføres som tæt-lav bebyggelse eller som etagebebyggelse inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter mærket A, B og C. Mindre bygningsfremspring og trappetårne m.v. må overskride byggefelternes afgrænsning. 7.2 Udhuse til renovation og cykler m.v. må efter en samlet plan, der er godkendt af kommunen, opføres uden for byggefelterne. 7.3 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom og område 1 som helhed ikke overstige Bebyggelsen må kun opføres med følgende etage- og bygningshøjde: A byggefelter: Maks. 2 etager med udnyttet tagetage. Bygningshøjde maks. 10,5 m. Facadehøjde min. 2,2 m og maks. 6,0 m. B byggefelter: De 5 sydligste huse med gavlen ud mod vandet, må dog kun opføres med en bygningshøjde på max. 8,5 m Maks. 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjde maks. 8,5 m. Facadehøjde min. 2,2 m og maks. 3,0 m. 27

30 C byggefelter: Maks. 1 etage. Bygningshøjde maks. 6,0 m. Facadehøjde min. 2,2 m og maks. 3,0 m. Højderne måles fra terræn eller fra et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. 7.5 Tage må kun udføres som symmetriske heltage og med taghældning fra 45 til Tage i C byggefelter og på udhuse må udføres med ensidig taghældning og med mindre taghældning end Område 2 Inden for område 2 må der ikke opføres ny bebyggelse. Område 3 Inden for område 3 må der ikke opføres bebyggelse, bortset fra landfæste for en søbadeanstalt, der opføres ud for kysten i den sydlige del. Område 4 Inden for område 4 må der ikke opføres ny bebyggelse bortset fra teknikbygninger, der er nødvendige for færgehavnens drift Teknikbygninger må ikke opføres med et større bebygget areal end 10 m 2, og bygningshøjden må ikke overstige 3,5 m Område 5 Inden for område 5 må der ikke opføres ny bebyggelse. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område 1 Inden for område 1 må ny bebyggelse kun udføres således, at der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning. Bebyggelsens struktur, hovedform, materialer og farvesætning må kun udføres således, at bebyggelsen får tydelige referencer til den historiske bebyggelse i Rudkøbing bymidte og på havnen, herunder bebyggelsen langs Bellevues østside. 8.2 Udvendige bygningssider må kun fremstå som muret byggeri med blank mur eller pudsede eller vandskurede murflader. Mindre facadepartier og udhuse må beklædes med træ. 8.3 Blank mur må kun udføres med røde teglsten. 8.4 Pudsede og vandskurede murflader må kun kalkes eller males med lyse og lette farver i den klassiske jordfarveska- 28

31 la, herunder hvid, gråtoner Træværk, herunder facadepartier, udhuse, vinduer og udvendige døre, må kun males i farver der er afstemt med bebyggelsens farvesætning i øvrigt. 8.6 Tage må kun beklædes med rød vingetegl. På mindre bygningsdele som kviste og lign. og på udhuse kan tillades beklædning med andre materialer, f.eks. tagpap med listedækning og zink 8.7 Område 1-5 Inden for hele lokalplanområdet må skilte og reklamer m.v. kun opsættes med kommunens tilladelse. Der er forbud mod opsætning af solfangere. 8.8 Reklameskilte for private og offentlige virksomheder må som hovedregel kun udføres som facadeplanskilte, der er tilpasset bygningens størrelse og arkitektur, og de må ikke få karakter af facadebeklædning. De må ikke opsættes på tagflader, og de må ikke udføres som lysskilte med indvendig belysning, men må eventuelt belyses af diskret placerede spotlamper. 8.9 Henvisningsskilte og informationstavler må opsættes på fritstående galger med en maks. højde på 1,5 m og en maks. bredde på 2 m I forbindelse med indretning af en byggevareforretning på matr. nr. 386p, jf. 3.4, må der ved ejendommens indkørsel opsættes et fritstående skilt med en maks. højde på 1,5 m og en maks. bredde på 2,0 m. Skiltet må ikke udføres som lysskilt med indvendig belysning, men må evt. belyses af diskret placerede spotlamper. Der må på ejendommen ikke opsættes flagstænger til eller flages med reklame- og firmaflag. 9 Ubebyggede arealer 9.1 De ubebyggede arealer må kun anlægges i overensstemmelse med principperne på kortbilag 2 og 3. Befæstelse og beplantning i et delområde må kun udføres efter et af kommunen godkendt projekt, der er afstemt med en helhedsplan for lokalplanområdet. 9.2 Befæstelse af arealer skal fortrinsvis udføres med faste belægninger, som er typiske for havnearealer. Inden for område 1og 3 kan befæstelse af opholdsarealer og stier desuden udføres med grus og græs. 1 Der henvises til Raadvad Centerets farvekort over 24 klassiske pigmenter og farver til facader eller til farvekort over indfarvede kalkprodukter fra f.eks. Skandinavisk Jura-Kalk. 29

32 9.3 Beplantning må som hovedregel kun udføres med lave vækster i afgrænsede bede. Træer må fortrinsvis kun plantes som visuel afskærmning. 9.4 Inden for område 1 må der omkring den enkelte boligs udendørs opholdsareal etableres hegn efter et fælles regelsæt, der er godkendt af kommunen. 9.5 Inden for område 1 må der i vejskel langs Bellevue mellem indkørslerne etableres ens faste hegn i form af stakitter, mure eller stendiger. Hegnene må tilplantes og opføres i en højde af op til 1,00 m. 9.6 Det eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares. Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med kommunens særlige tilladelse. 9.7 Inden for område 1, 2 og 3 må udendørs oplagring ikke finde sted. Der må ikke henstilles både, lastvogne, uindregistrerede biler og uindregistrerede campingvogne. Dog er det på privat ejendom tilladt at have oplagt mindre både som kanoer, kajakker og små joller på maks. 14 fod. 9.8 I forbindelse med indretning af en byggevareforretning på matr. nr. 386p, jf. 3.4, må der på ejendommens ubebyggede arealer nord for den eksisterende bebyggelse etableres udendørs udstilling af de varer, der forhandles i forretningen. Udendørs oplag af varer og materialer og opstilling af affaldscontainere m.v. må kun finde sted på betingelse af, at det ved afskærmning og befæstelse sikres, at oplag og containere ikke virker skæmmende fra naboejendomme eller vej. 9.9 Inden for område 4 og 5, herunder bl.a. midtermolen, må længerevarende oplag ikke finde sted, og der må kun i særlige tilfælde og kun med byrådets tilladelse være oplag af løst, uemballeret gods. 10 Tekniske anlæg 10.1 Med landfæste i område 3 og 4 må der ud fra kysten anlægges bølgebrydere, badebroer og en søbadeanstalt som illustreret på kortbilag Elledninger må kun etableres eller omlægges i form af jordkabler Belysning af udendørs arealer skal godkendes af byrådet, og må ikke placeres og udføres således, at den kan give genevirkninger for skibstrafikkens orientering efter ledefyr placeret på havnearealet. 30

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2001 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan,

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Rudkøbing Kommune Teknisk forvaltning 30. oktober 2000 LOKALPLAN NR. 67 FOR OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED RINGVEJEN TILLÆG NR.28 TIL KOMMUNEPLAN 1987

Rudkøbing Kommune Teknisk forvaltning 30. oktober 2000 LOKALPLAN NR. 67 FOR OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED RINGVEJEN TILLÆG NR.28 TIL KOMMUNEPLAN 1987 Rudkøbing Kommune Teknisk forvaltning 30. oktober 2000 LOKALPLAN NR. 67 FOR OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED RINGVEJEN TILLÆG NR.28 TIL KOMMUNEPLAN 1987 1/ Hvad er en lokalpian Ifølge lov om planlægning har

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn ÆRØ SKØBING KOMMUNE Indhold Redegørelse side 3 Indledning 5 Lokaiplanens formål 5 Område og zonestatus 5 Områdets anvendelse 5 Vej- og parkeringsforhold 6

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere