Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P

2 Indhold 1. INDLEDNING Værdier i hverdagen Om denne frivilligpolitik ORGANISATION OG LEDELSE Koordinator Kontaktperson(er) på de enkelte bosteder + Torvevej Organisering ml. koordinator, kontaktperson og frivillige Forankring af den frivillige indsats på de respektive botilbud/torvevej Praktiske foranstaltninger ROLLEFORDELING MELLEM FRIVILLIGE OG FAG PROFESSIONELLE Forventninger til de frivillige Forventninger til medarbejderne Grænsedragning mellem frivillige opgaver og fag professionelle opgaver Hvordan tydeliggøres det, hvem der er frivillig Pårørende som frivillige INTRODUKTION AF FRIVILLIGE Ansøgningsskema og samtale Introduktion, oplæring og opfølgning Hvad vi kan tilbyde de frivillige OPGAVER Opgavebeskrivelser TAVSHEDSPLIGT, FORSIKRING OG ØVRIGE FORMELLE FORHOLD Tavshedspligt Videregivelse af oplysning Forsikring Refusion af udgifter

3 1. INDLEDNING Denne frivillig politik er resultatet af en arbejdsproces i Organisation for voksne udviklingshæmmede, der blev påbegyndt i efteråret På to organisationsdage i oktober 2012 blev medarbejderne første gang præsenteret for ambitionen om at inddrage frivillige i Organisationen, og der blev afholdt en workshop med udgangspunkt i medarbejdernes umiddelbare tanker om muligheder og udfordringer. Efterfølgende blev der etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hvert af de tre botilbud samt aflastningstilbuddet. Arbejdsgruppen fik som første opgave, at inddrage borgerne i processen og præsentere konceptet om frivillige samt afdække borgernes ønsker til opgaver, som de frivillige kunne løfte. Efterfølgende blev de pårørende inddraget i processen og med arbejdsgruppen som omdrejningspunkt, er der samlet op på input fra borgere, pårørende og øvrige medarbejdere. Målet om at ville inddrage frivillige kræfter i Organisation for voksne udviklingshæmmede skriver sig ind i en større samfundstendens, hvor det frivillige sociale engagement i stigende grad tænkes ind i den kommunale opgaveløsning. Således også i Ballerup, hvor der i kommunens overordnede frivillighedspolitik hedder at: Det er vores vision, at det frivillige arbejde fortsat vil blomstre og finde nye forgreninger i vores kommune - og at samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige kræfter fortsat udbygges og opleves som velfungerende. I organisation for voksne udviklingshæmmede ønsker vi, at de frivillige skal være flødeskummet 1 i hverdagen. Vi tror på, at frivillige kan tilføre energi og ekstra ressourcer til organisationen og derigennem skabe værdi og øget livskvalitet for både borgere og medarbejdere. Det skal understreges, at frivillige på ingen måde skal erstatte de fag professionelle eller indgå i normeringen i Organisationen. Vi skal som organisation ikke være afhængig af frivillige kræfter for at få hverdagen til at hænge sammen, men vi vil gerne være afhængige af det ekstra indhold frivillige kan skabe i hverdagen, og de gode oplevelser vi forventer at få sammen. 1.1 Værdier i hverdagen Vi er en organisation, der har høje faglige ambitioner, og ambitioner om at skabe indholdsrige rammer for borgernes liv. I vores daglige arbejde tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes overordnede værdier i mødet med borgerne; Værdighed, Tolerance og Ansvarlighed. Frivillige skal tale til hjertet og til maven. Medarbejdercitat. 1 Formulering lånt fra Projekt kommunen og Civilsamfundet, Lundgaard Konsulenterne

4 Vores vision er at give den enkelte borger muligheder for at skabe eget liv, og med udgangspunkt i denne vision samt kommunens overordnede værdier, har Organisationen et fagligt fokus på at udvikle borgernes medborgerskab, og vi arbejder målrettet på at styrke borgernes med- og selvbestemmelse. Inddragelse af frivillige i Organisationen tjener derfor et dobbelt formål. I et medborgerskabsperspektiv kommer frivillige med ressourcer og erfaringer fra deres levede liv, og vi vil gerne skabe et rum for frivillighed, hvor de frivillige og borgerne kan møde hinanden som medmennesker. Vores fokus på med og selvbestemmelse fordrer også, at vi har mulighed for at realisere nogle af de ønsker, borgerne kommer med. Frivillige kan således tilbyde de ekstra hænder, der gør en særlig udflugt mulig, at der bliver skabt tid til fordybelse i en aktivitet eller et særligt arrangement i weekenden kort sagt: tilbyde borgerne oplevelser, underholdning og afveksling i hverdagen, der svarer til deres ønsker. 1.2 Om denne frivilligpolitik Frivilligpolitikken er et arbejdsredskab, der gennemgår organisationens overvejelser og holdninger til forskellige faglige, juridiske, kommunikative og praktiske forhold, der har indflydelse på samarbejdet mellem Organisationen og de frivillige. Politikken er en version 1, idet den er skrevet på et tidspunkt i processen, hvor Organisationen endnu ikke er begyndt at rekruttere endsige organisere frivillige. Politikken er således et redskab til at kvalificere den videre proces, og er samtidig et åbent dokument, der kan revideres i takt med at Organisationen høster flere erfaringer. Dertil kommer, at en overordnet politik nødvendigvis ikke kan rumme alle muligheder og problematikker i en proces/et projekt under udvikling. Derfor må udfordringer også drøftes løbende, ligesom det fremadrettet bliver ledelsens opgave at initiere disse drøftelser, tage konflikter og markere retning. 4

5 2. ORGANISATION OG LEDELSE Det er vores mål, at de frivillige opnår en stærk tilknytning til Organisationen, medarbejderne og borgerne, hvor de både oplever at give noget af sig selv, og samtidig få noget igen, gennem vores værdsættelse og stoltheden ved at berige andre menneskers liv. For at dette kan opnås, må vi sikre, at den frivillige indsats bliver velorganiseret og velforankret i Organisationen. 2.1 Koordinator Det overordnede ansvar for organiseringen og koordineringen af frivillige i Organisation for voksne udviklingshæmmede, ligger hos den øverste ledelse i organisationen. Det betyder, at ledelsen er ansvarlig for at besætte funktionen som frivilligkoordinator. De opgaver, der tilhører koordinatoren, er følgende: Rekruttering og kvalificering af frivillige herunder afholde indledende samtaler med mulige frivillige. Introduktion af nye frivillige. Koordinering og løbende planlægning i samarbejde med medarbejdere og de frivillige. Overordnet kontakt og information til de frivillige. Pleje af de frivillige (sparring, motivation, fastholdelse, udvikling). Sikre samarbejdet i forhold til det øvrige personale. Konfliktmægler udrede eventuelle konflikter mellem frivillige og medarbejder(e) som ikke kan løses lokalt. Medvirke til synliggørelse af den frivillige indsats. Frivilligkoordinatorens vigtigste rolle og opgave er at kunne skabe engagement igennem opbygning af en fælles platform for frivilligidentitet og integration med resten af medarbejdergruppen Kontaktperson(er) på de enkelte bosteder + Torvevej Udover koordinatoren, der har det overordnede organisatoriske og ledelsesmæssige ansvar, er der på hvert botilbud samt aflastningstilbuddet en/flere kontaktperson(er). Opgaverne for kontaktpersonen(erne) er følgende: Have den umiddelbare kontakt til de frivillige, der er tilknyttet bostedet/aflastningstilbuddet. Sørge for at introducere den frivillige til resten af medarbejderne og introducere til hverdagen på bostedet/aflastningstilbuddet. Planlægning af aktiviteter sammen med de frivillige Sørge for at den frivillige har det godt, og være til rådighed for hus-nære spørgsmål. Ansvarlig for at træde til og løse eventuelle mindre konflikter (før koordinatoren bliver inddraget). 2 Citat fra Nordisk frivilligprojekt - Frivillig på hospice, Hospice Forum Danmark, Håndbog, juni

6 2.4 Organisering ml. koordinator, kontaktperson og frivillige Frivillige i de enkelte huse/torvevej indgår i et team med kontaktpersonen(erne), og her aftaler de frivillige indbyrdes, hvem der står for hvilke aktiviteter. Én af de frivillige koordinerer i forhold til mødeplaner og information og har den løbende kontakt med kontaktpersonen i huset og (om nødvendigt) med koordinatoren af den frivillige indsats. Derudover er samarbejdet med de frivillige et punkt, der skal indgå på personalemøder minimum hver 3. måned. På disse møder skal koordinatoren være til stede. Dette for at sikre, at medarbejderne i fællesskab kan diskutere samarbejdet, og for at koordinatoren løbende får informationer om samarbejdet med de frivillige og indsigt i eventuelle udfordringer på de enkelte botilbud/torvevej. Koordinatoren afholder i forlængelse af sin deltagelse på personalemøderne også møder med alle frivillige minimum to gange om året. Disse møder kan have form af fællesmøder eller individuelle møder med de frivillige. Hvis de frivillige ønsker det, kan koordinator også facilitere et netværk mellem de frivillige på tværs af botilbuddene, hvor de kan udveksle erfaring og sparre med hinanden. To gange om året afholdes der et fællesmøde for alle frivillige med koordinatoren og kontaktpersonerne, hvor de store linjer for det frivillige arbejde lægges. Udover disse fastlagte møder har de frivillige altid mulighed for at henvende sig til koordinatoren. 2.5 Forankring af den frivillige indsats på de respektive botilbud/torvevej Som beskrevet ovenfor er organiseringen af de frivillige forankret hos en koordinator og kontaktpersoner i botilbuddene/torvevej, men i det daglige samarbejde påhviler der alle medarbejdere et ansvar for at skabe et inkluderende og trygt miljø for de frivillige. Som udgangspunkt bliver de frivillige tilknyttet et bestemt botilbud, således at der opnås et tilhørsforhold, og der kan opbygges relationer til borgere såvel som medarbejdere. Under den første samtale med en potentiel frivillig spørges ind til interesser, ønsker i forhold til lokalitet etc., og herudfra søges at matche den frivillige med det mest oplagte botilbud. De forskellige aktiviteter som frivillige kan blive tilknyttet arrangeres således også på de enkelte bosteder/torvevej. Aktiviteterne foreslås i første omgang af medarbejdere og borgere i de enkelte huse, men de frivillige er også velkomne til at komme med idéer ud fra deres kompetencer og interesser. De/den frivillige inviteres til at deltage i fælles sociale arrangementer på det botilbud/torvevej, vedkommende er tilknyttet. 2.6 Praktiske foranstaltninger Hvis den frivillige bliver forhindret i at deltage i en planlagt aktivitet meldes afbud via den fælles mail i de enkelte huse. 6

7 3. ROLLEFORDELING MELLEM FRIVILLIGE OG FAG PROFESSIONELLE Som det fremgår af indledningen til denne frivilligpolitik, ønsker Organisationen at inddrage frivillige fordi vi tror på, at frivillige kan bringe værdi ind i Organisationen. Der er selvfølgelig afgørende forskel på at være medarbejder og frivillig og disse forskelle skal respekteres dog uden at overdrives. Derfor er der i Organisationen en række forventninger til henholdsvis medarbejdere og frivillige. 3.1 Forventninger til de frivillige Først og fremmest er forventningen at den frivillige har lyst til at bruge nogle timer af sin tid til at gøre en forskel og glæde andre. Øvrige krav til frivillige er: Respekt for at du træder ind i borgernes hjem i udgangspunktet er man kun frivillig på fællesarealerne, og kommer kun i en lejlighed, hvis borgeren inviterer/har inviteret. Respekt for medarbejdernes faglighed og for de rutiner og arbejdsgange der er på de enkelte botilbud. Nysgerrighed og godt humør. Lysten til at lære om målgruppen. At den frivillige har mulighed for at engagere sig i Organisationen i minimum 6 måneder. 3.2 Forventninger til medarbejderne Eftersom frivillige fremover vil være en fast bestanddel af Organisationen, ligger der selvfølgelig en forventning til medarbejderne om, at de vil være imødekommende og indgå i et konstruktivt samarbejde med de frivillige. Ligesom de frivillige skal respektere medarbejdernes faglighed, skal medarbejderne også respektere, at de frivillige får mulighed for at yde en indsats, der er forskellig fra de opgaver medarbejderne har, og at der skal være plads til initiativer fra de frivilliges side. For at de frivillige kan opleve sig som ligeværdige samarbejdspartnere, kræver det, at medarbejderne skaber åbenhed om deres daglige praksis, og at de taler med de frivillige om, hvorfor vi gør, som vi gør. En sådan åbenhed er ikke kun gavnlig for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige, men kan også udfordre rutiner og vanetænkning, og derigennem åbne for nye vinkler og refleksion over den faglige praksis. 3.3 Grænsedragning mellem frivillige opgaver og fag professionelle opgaver Som fremhævet i indledningen skal frivillige tilføre noget ekstra til Organisationen. Medarbejderne i Organisation for voksne udviklingshæmmede er forpligtigede til at varetage alle opgaver omkring den enkelte borger. Det vil sige alle de forhold borgeren har ret til, vil blive leveret af medarbejderne. Frivillige skal således ikke være en del af normeringen, og de frivillige kan ikke varetage opgaver, der relaterer sig til besluttede pædagogiske mål for den enkelte borger. Opgaver vedrørende 7

8 personlig pleje er heller ikke opgaver, der kan varetages af frivillige. Det frivillige bidrag relaterer sig til forskellige aktiviteter og opgaver af praktisk art, der ikke relaterer sig direkte til det pædagogiske arbejde i Organisationen. Forskellen mellem en pædagogisk opgave og en praktisk frivillig opgave: I processen med at skelne mellem opgaver, der er forbeholdt medarbejder, og opgaver, som frivillige kan påtage sig, dukkede følgende spørgsmål op: Kan de frivillige varetage praktiske opgaver såsom at vaske tøj, og i så fald, kan det være en frivillig opgave, at instruere borgere i, hvordan de selv vasker deres tøj? De frivillige i Organisationen er velkomne til at påtage sig opgaver af praktisk karakter, der kan frigive medarbejder ressourcer til borger-nær kontakt, såsom at vaske tøj og den frivillige må også gerne udføre en sådan opgave sammen med en eller flere borger. Undtagelsen fra sådan en opgave er, når der for den enkelte borger er fastsat et pædagogisk mål, som omhandler, at borgeren skal lære at vaske sit eget tøj. Her er der tale om en pædagogisk opgave, der skal tilrettelægges af en fag professionel. Der kan dog opstå tilfælde, hvor grænsen mellem hvad der kan indgå som en frivillig opgave ikke er tydelig. I sådanne tilfælde er det frivilligkoordinatorens opgave i samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdere at finde frem til, hvor grænserne skal trækkes. 3.4 Hvordan tydeliggøres det, hvem der er frivillig De frivillige skal bære navneskilt med tydelig anmærkning af, at de er frivillige. 3.5 Pårørende som frivillige Pårørende, der ønsker at give et frivilligt bidrag under rammerne af denne politik, er velkomne, men skal virke under lige vilkår med de øvrige frivillige. Af hensyn til at opretholde en skelnen mellem at være frivillig og at være pårørende er der dog den undtagelse, at en pårørende ikke kan være frivillig på det bosted, hvor vedkommendes egen pårørende bor. Aflastningstilbuddet Torvevej undtages fra denne bestemmelse. Uagtet denne politik er de pårørende som altid velkomne til at engagere sig i forhold til et bosted, som netop pårørende. Som pårørende er man også velkommen til at give en hjælpende hånd, fx ved en sommerfest arrangeret af frivillige, under forudsætning af, at de frivilliges ejerskab til arrangementet respekteres. 8

9 4. INTRODUKTION AF FRIVILLIGE I dette afsnit beskrives kort, hvilke grundelementer og redskaber Organisationen skal arbejde med, således af de frivillige, der engagerer sig i Organisationen, oplever, at de bliver kvalificeret klædt på, føler sig værdsat og bliver en del af et fællesskab. 4.1 Ansøgningsskema og samtale For at komme i betragtning som frivillig i Organisation for voksne udviklingshæmmede er det en forudsætning at udfylde et ansøgningsskema og deltage i en samtale med frivillig-koordinatoren. Ansøgningsskemaet sikrer, at den frivillige har gjort sig nogle overvejelser om målgruppen og betydningen af at være frivillig på et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Ansøgningsskemaet skal også ses som en hjælp til den potentielle frivillige, idet skemaet giver mulighed for at forberede sig til samtalen med koordinatoren. 4.2 Introduktion, oplæring og opfølgning For at klæde de frivillige på og før de frivillige kan påbegynde aktiviteter ude i de enkelte huse, skal de gennemgå et kort introduktionskursus. På kurset bliver de præsenteret for organisationen, målgruppen, de værdier vi arbejder efter etc., og de/den frivillige skal have mulighed for at besøge bostederne og Torvevej. Efter 3 måneder indkalder koordinatoren den frivillige til en opfølgningssamtale. 4.3 Hvad vi kan tilbyde de frivillige Vi ønsker at være en Organisation, hvor frivillige føler sig velkomne og værdsat. Vi skal i fællesskab skabe nogle rum for den frivillige indsats, hvor der både er plads til Organisationens behov, og hvor den frivillige får plads til at tage initiativer og have ansvar for egne opgaver. I den tid, de frivillige er engageret hos Organisation for voksne udviklingshæmmede, vil de blive tilbudt løbende sparring, og et frivilligbevis/anbefaling når de forlader os igen. 9

10 5. OPGAVER 5.1 Opgavebeskrivelser Den frivillige indsats i Organisation for voksne udviklingshæmmede er koncentreret om aktiviteter i de enkelte huse og eventuelt på tværs af husene. Frivillige vil ikke kunne være alene med en borger på aktiviteter ud af huset. Eksemplerne i boksen til højre er ikke en udtømmende liste. De frivilliges egne forslag og idéer er meget velkomne. To parametre er dog vigtige i forhold til målgruppen: 1) aktiviteterne skal være konkrete, således at, 2) borgerne på forhånd kan få at vide, hvad der skal ske. Eksempler på frivilligopgaver: Hjælp til at arrangere og afholde fester og arrangementer i husene. Praktisk hjælp i husene. Arrangere rammer for hygge i fællesrummet, fx: o Højtlæsning. o Strikkeklub. o Brætspil eller Wii. Hjælp til udsmykning i forbindelse med højtider/årstider. Weekendaktiviteter: o Arrangere brunch. o Arrangere lørdagsmiddag. o Bage. 6. TAVSHEDSPLIGT, FORSIKRING OG ØVRIGE FORMELLE FORHOLD 6.1 Tavshedspligt Vi ønsker, at forholdet mellem den frivillige, borgerne og medarbejderne skal bygge på tillid og gensidig respekt, og derfor har frivillige i Organisation for voksne udviklingshæmmede selvsagt tavshedspligt i forhold til det, de oplever og hører i relation til borgerne. Ud over den generelle tavshedspligt, skal den frivillige indgå en udvidet tavshedsforpligtelse, der præciserer retningslinjerne på dette område for frivillige i Organisation for voksne udviklingshæmmede. 6.2 Videregivelse af oplysning Som medarbejder i Organisation for voksne udviklingshæmmede må man ikke videregive fortrolige og private oplysninger om borgerne til de frivillige. I tilfælde, hvor det kan være forbehold, som skal tages i forhold til specifikke borgere, er det medarbejderens opgave, at tage disse forholdsregler på de frivilliges vegne. 6.3 Forsikring Som udgangspunkt er frivillige forsikret af deres egen ulykkes-forsikring. Om den frivillige er dækket af lov om sikring mod følger af arbejdsskader beror på 10

11 arbejdsskadestyrelsens konkrete vurdering og om der skønnes, at den frivillige hjælper udfører et selvstændigt arbejde af væsentligt nytte Refusion af udgifter Som udgangspunkt skal frivillige ikke gøre udlæg på Organisationens vegne. I stedet kan de frivillige få et udlæg fra organisationen, der afregnes med kvitteringer. 3 Jf. notat fra Arbejdsskadestyrelsen den 22. Marts 2001 til Kommunernes arbejdsskadeforsikring A/S 11

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik 1. Indledning Det frivillige arbejde er af stor værdi for Sankt Lukas Stiftelsen og det er vores mangeårige erfaring, at en række opgaver kan løses og varetages

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere