Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P

2 Indhold 1. INDLEDNING Værdier i hverdagen Om denne frivilligpolitik ORGANISATION OG LEDELSE Koordinator Kontaktperson(er) på de enkelte bosteder + Torvevej Organisering ml. koordinator, kontaktperson og frivillige Forankring af den frivillige indsats på de respektive botilbud/torvevej Praktiske foranstaltninger ROLLEFORDELING MELLEM FRIVILLIGE OG FAG PROFESSIONELLE Forventninger til de frivillige Forventninger til medarbejderne Grænsedragning mellem frivillige opgaver og fag professionelle opgaver Hvordan tydeliggøres det, hvem der er frivillig Pårørende som frivillige INTRODUKTION AF FRIVILLIGE Ansøgningsskema og samtale Introduktion, oplæring og opfølgning Hvad vi kan tilbyde de frivillige OPGAVER Opgavebeskrivelser TAVSHEDSPLIGT, FORSIKRING OG ØVRIGE FORMELLE FORHOLD Tavshedspligt Videregivelse af oplysning Forsikring Refusion af udgifter

3 1. INDLEDNING Denne frivillig politik er resultatet af en arbejdsproces i Organisation for voksne udviklingshæmmede, der blev påbegyndt i efteråret På to organisationsdage i oktober 2012 blev medarbejderne første gang præsenteret for ambitionen om at inddrage frivillige i Organisationen, og der blev afholdt en workshop med udgangspunkt i medarbejdernes umiddelbare tanker om muligheder og udfordringer. Efterfølgende blev der etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hvert af de tre botilbud samt aflastningstilbuddet. Arbejdsgruppen fik som første opgave, at inddrage borgerne i processen og præsentere konceptet om frivillige samt afdække borgernes ønsker til opgaver, som de frivillige kunne løfte. Efterfølgende blev de pårørende inddraget i processen og med arbejdsgruppen som omdrejningspunkt, er der samlet op på input fra borgere, pårørende og øvrige medarbejdere. Målet om at ville inddrage frivillige kræfter i Organisation for voksne udviklingshæmmede skriver sig ind i en større samfundstendens, hvor det frivillige sociale engagement i stigende grad tænkes ind i den kommunale opgaveløsning. Således også i Ballerup, hvor der i kommunens overordnede frivillighedspolitik hedder at: Det er vores vision, at det frivillige arbejde fortsat vil blomstre og finde nye forgreninger i vores kommune - og at samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige kræfter fortsat udbygges og opleves som velfungerende. I organisation for voksne udviklingshæmmede ønsker vi, at de frivillige skal være flødeskummet 1 i hverdagen. Vi tror på, at frivillige kan tilføre energi og ekstra ressourcer til organisationen og derigennem skabe værdi og øget livskvalitet for både borgere og medarbejdere. Det skal understreges, at frivillige på ingen måde skal erstatte de fag professionelle eller indgå i normeringen i Organisationen. Vi skal som organisation ikke være afhængig af frivillige kræfter for at få hverdagen til at hænge sammen, men vi vil gerne være afhængige af det ekstra indhold frivillige kan skabe i hverdagen, og de gode oplevelser vi forventer at få sammen. 1.1 Værdier i hverdagen Vi er en organisation, der har høje faglige ambitioner, og ambitioner om at skabe indholdsrige rammer for borgernes liv. I vores daglige arbejde tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes overordnede værdier i mødet med borgerne; Værdighed, Tolerance og Ansvarlighed. Frivillige skal tale til hjertet og til maven. Medarbejdercitat. 1 Formulering lånt fra Projekt kommunen og Civilsamfundet, Lundgaard Konsulenterne

4 Vores vision er at give den enkelte borger muligheder for at skabe eget liv, og med udgangspunkt i denne vision samt kommunens overordnede værdier, har Organisationen et fagligt fokus på at udvikle borgernes medborgerskab, og vi arbejder målrettet på at styrke borgernes med- og selvbestemmelse. Inddragelse af frivillige i Organisationen tjener derfor et dobbelt formål. I et medborgerskabsperspektiv kommer frivillige med ressourcer og erfaringer fra deres levede liv, og vi vil gerne skabe et rum for frivillighed, hvor de frivillige og borgerne kan møde hinanden som medmennesker. Vores fokus på med og selvbestemmelse fordrer også, at vi har mulighed for at realisere nogle af de ønsker, borgerne kommer med. Frivillige kan således tilbyde de ekstra hænder, der gør en særlig udflugt mulig, at der bliver skabt tid til fordybelse i en aktivitet eller et særligt arrangement i weekenden kort sagt: tilbyde borgerne oplevelser, underholdning og afveksling i hverdagen, der svarer til deres ønsker. 1.2 Om denne frivilligpolitik Frivilligpolitikken er et arbejdsredskab, der gennemgår organisationens overvejelser og holdninger til forskellige faglige, juridiske, kommunikative og praktiske forhold, der har indflydelse på samarbejdet mellem Organisationen og de frivillige. Politikken er en version 1, idet den er skrevet på et tidspunkt i processen, hvor Organisationen endnu ikke er begyndt at rekruttere endsige organisere frivillige. Politikken er således et redskab til at kvalificere den videre proces, og er samtidig et åbent dokument, der kan revideres i takt med at Organisationen høster flere erfaringer. Dertil kommer, at en overordnet politik nødvendigvis ikke kan rumme alle muligheder og problematikker i en proces/et projekt under udvikling. Derfor må udfordringer også drøftes løbende, ligesom det fremadrettet bliver ledelsens opgave at initiere disse drøftelser, tage konflikter og markere retning. 4

5 2. ORGANISATION OG LEDELSE Det er vores mål, at de frivillige opnår en stærk tilknytning til Organisationen, medarbejderne og borgerne, hvor de både oplever at give noget af sig selv, og samtidig få noget igen, gennem vores værdsættelse og stoltheden ved at berige andre menneskers liv. For at dette kan opnås, må vi sikre, at den frivillige indsats bliver velorganiseret og velforankret i Organisationen. 2.1 Koordinator Det overordnede ansvar for organiseringen og koordineringen af frivillige i Organisation for voksne udviklingshæmmede, ligger hos den øverste ledelse i organisationen. Det betyder, at ledelsen er ansvarlig for at besætte funktionen som frivilligkoordinator. De opgaver, der tilhører koordinatoren, er følgende: Rekruttering og kvalificering af frivillige herunder afholde indledende samtaler med mulige frivillige. Introduktion af nye frivillige. Koordinering og løbende planlægning i samarbejde med medarbejdere og de frivillige. Overordnet kontakt og information til de frivillige. Pleje af de frivillige (sparring, motivation, fastholdelse, udvikling). Sikre samarbejdet i forhold til det øvrige personale. Konfliktmægler udrede eventuelle konflikter mellem frivillige og medarbejder(e) som ikke kan løses lokalt. Medvirke til synliggørelse af den frivillige indsats. Frivilligkoordinatorens vigtigste rolle og opgave er at kunne skabe engagement igennem opbygning af en fælles platform for frivilligidentitet og integration med resten af medarbejdergruppen Kontaktperson(er) på de enkelte bosteder + Torvevej Udover koordinatoren, der har det overordnede organisatoriske og ledelsesmæssige ansvar, er der på hvert botilbud samt aflastningstilbuddet en/flere kontaktperson(er). Opgaverne for kontaktpersonen(erne) er følgende: Have den umiddelbare kontakt til de frivillige, der er tilknyttet bostedet/aflastningstilbuddet. Sørge for at introducere den frivillige til resten af medarbejderne og introducere til hverdagen på bostedet/aflastningstilbuddet. Planlægning af aktiviteter sammen med de frivillige Sørge for at den frivillige har det godt, og være til rådighed for hus-nære spørgsmål. Ansvarlig for at træde til og løse eventuelle mindre konflikter (før koordinatoren bliver inddraget). 2 Citat fra Nordisk frivilligprojekt - Frivillig på hospice, Hospice Forum Danmark, Håndbog, juni

6 2.4 Organisering ml. koordinator, kontaktperson og frivillige Frivillige i de enkelte huse/torvevej indgår i et team med kontaktpersonen(erne), og her aftaler de frivillige indbyrdes, hvem der står for hvilke aktiviteter. Én af de frivillige koordinerer i forhold til mødeplaner og information og har den løbende kontakt med kontaktpersonen i huset og (om nødvendigt) med koordinatoren af den frivillige indsats. Derudover er samarbejdet med de frivillige et punkt, der skal indgå på personalemøder minimum hver 3. måned. På disse møder skal koordinatoren være til stede. Dette for at sikre, at medarbejderne i fællesskab kan diskutere samarbejdet, og for at koordinatoren løbende får informationer om samarbejdet med de frivillige og indsigt i eventuelle udfordringer på de enkelte botilbud/torvevej. Koordinatoren afholder i forlængelse af sin deltagelse på personalemøderne også møder med alle frivillige minimum to gange om året. Disse møder kan have form af fællesmøder eller individuelle møder med de frivillige. Hvis de frivillige ønsker det, kan koordinator også facilitere et netværk mellem de frivillige på tværs af botilbuddene, hvor de kan udveksle erfaring og sparre med hinanden. To gange om året afholdes der et fællesmøde for alle frivillige med koordinatoren og kontaktpersonerne, hvor de store linjer for det frivillige arbejde lægges. Udover disse fastlagte møder har de frivillige altid mulighed for at henvende sig til koordinatoren. 2.5 Forankring af den frivillige indsats på de respektive botilbud/torvevej Som beskrevet ovenfor er organiseringen af de frivillige forankret hos en koordinator og kontaktpersoner i botilbuddene/torvevej, men i det daglige samarbejde påhviler der alle medarbejdere et ansvar for at skabe et inkluderende og trygt miljø for de frivillige. Som udgangspunkt bliver de frivillige tilknyttet et bestemt botilbud, således at der opnås et tilhørsforhold, og der kan opbygges relationer til borgere såvel som medarbejdere. Under den første samtale med en potentiel frivillig spørges ind til interesser, ønsker i forhold til lokalitet etc., og herudfra søges at matche den frivillige med det mest oplagte botilbud. De forskellige aktiviteter som frivillige kan blive tilknyttet arrangeres således også på de enkelte bosteder/torvevej. Aktiviteterne foreslås i første omgang af medarbejdere og borgere i de enkelte huse, men de frivillige er også velkomne til at komme med idéer ud fra deres kompetencer og interesser. De/den frivillige inviteres til at deltage i fælles sociale arrangementer på det botilbud/torvevej, vedkommende er tilknyttet. 2.6 Praktiske foranstaltninger Hvis den frivillige bliver forhindret i at deltage i en planlagt aktivitet meldes afbud via den fælles mail i de enkelte huse. 6

7 3. ROLLEFORDELING MELLEM FRIVILLIGE OG FAG PROFESSIONELLE Som det fremgår af indledningen til denne frivilligpolitik, ønsker Organisationen at inddrage frivillige fordi vi tror på, at frivillige kan bringe værdi ind i Organisationen. Der er selvfølgelig afgørende forskel på at være medarbejder og frivillig og disse forskelle skal respekteres dog uden at overdrives. Derfor er der i Organisationen en række forventninger til henholdsvis medarbejdere og frivillige. 3.1 Forventninger til de frivillige Først og fremmest er forventningen at den frivillige har lyst til at bruge nogle timer af sin tid til at gøre en forskel og glæde andre. Øvrige krav til frivillige er: Respekt for at du træder ind i borgernes hjem i udgangspunktet er man kun frivillig på fællesarealerne, og kommer kun i en lejlighed, hvis borgeren inviterer/har inviteret. Respekt for medarbejdernes faglighed og for de rutiner og arbejdsgange der er på de enkelte botilbud. Nysgerrighed og godt humør. Lysten til at lære om målgruppen. At den frivillige har mulighed for at engagere sig i Organisationen i minimum 6 måneder. 3.2 Forventninger til medarbejderne Eftersom frivillige fremover vil være en fast bestanddel af Organisationen, ligger der selvfølgelig en forventning til medarbejderne om, at de vil være imødekommende og indgå i et konstruktivt samarbejde med de frivillige. Ligesom de frivillige skal respektere medarbejdernes faglighed, skal medarbejderne også respektere, at de frivillige får mulighed for at yde en indsats, der er forskellig fra de opgaver medarbejderne har, og at der skal være plads til initiativer fra de frivilliges side. For at de frivillige kan opleve sig som ligeværdige samarbejdspartnere, kræver det, at medarbejderne skaber åbenhed om deres daglige praksis, og at de taler med de frivillige om, hvorfor vi gør, som vi gør. En sådan åbenhed er ikke kun gavnlig for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige, men kan også udfordre rutiner og vanetænkning, og derigennem åbne for nye vinkler og refleksion over den faglige praksis. 3.3 Grænsedragning mellem frivillige opgaver og fag professionelle opgaver Som fremhævet i indledningen skal frivillige tilføre noget ekstra til Organisationen. Medarbejderne i Organisation for voksne udviklingshæmmede er forpligtigede til at varetage alle opgaver omkring den enkelte borger. Det vil sige alle de forhold borgeren har ret til, vil blive leveret af medarbejderne. Frivillige skal således ikke være en del af normeringen, og de frivillige kan ikke varetage opgaver, der relaterer sig til besluttede pædagogiske mål for den enkelte borger. Opgaver vedrørende 7

8 personlig pleje er heller ikke opgaver, der kan varetages af frivillige. Det frivillige bidrag relaterer sig til forskellige aktiviteter og opgaver af praktisk art, der ikke relaterer sig direkte til det pædagogiske arbejde i Organisationen. Forskellen mellem en pædagogisk opgave og en praktisk frivillig opgave: I processen med at skelne mellem opgaver, der er forbeholdt medarbejder, og opgaver, som frivillige kan påtage sig, dukkede følgende spørgsmål op: Kan de frivillige varetage praktiske opgaver såsom at vaske tøj, og i så fald, kan det være en frivillig opgave, at instruere borgere i, hvordan de selv vasker deres tøj? De frivillige i Organisationen er velkomne til at påtage sig opgaver af praktisk karakter, der kan frigive medarbejder ressourcer til borger-nær kontakt, såsom at vaske tøj og den frivillige må også gerne udføre en sådan opgave sammen med en eller flere borger. Undtagelsen fra sådan en opgave er, når der for den enkelte borger er fastsat et pædagogisk mål, som omhandler, at borgeren skal lære at vaske sit eget tøj. Her er der tale om en pædagogisk opgave, der skal tilrettelægges af en fag professionel. Der kan dog opstå tilfælde, hvor grænsen mellem hvad der kan indgå som en frivillig opgave ikke er tydelig. I sådanne tilfælde er det frivilligkoordinatorens opgave i samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdere at finde frem til, hvor grænserne skal trækkes. 3.4 Hvordan tydeliggøres det, hvem der er frivillig De frivillige skal bære navneskilt med tydelig anmærkning af, at de er frivillige. 3.5 Pårørende som frivillige Pårørende, der ønsker at give et frivilligt bidrag under rammerne af denne politik, er velkomne, men skal virke under lige vilkår med de øvrige frivillige. Af hensyn til at opretholde en skelnen mellem at være frivillig og at være pårørende er der dog den undtagelse, at en pårørende ikke kan være frivillig på det bosted, hvor vedkommendes egen pårørende bor. Aflastningstilbuddet Torvevej undtages fra denne bestemmelse. Uagtet denne politik er de pårørende som altid velkomne til at engagere sig i forhold til et bosted, som netop pårørende. Som pårørende er man også velkommen til at give en hjælpende hånd, fx ved en sommerfest arrangeret af frivillige, under forudsætning af, at de frivilliges ejerskab til arrangementet respekteres. 8

9 4. INTRODUKTION AF FRIVILLIGE I dette afsnit beskrives kort, hvilke grundelementer og redskaber Organisationen skal arbejde med, således af de frivillige, der engagerer sig i Organisationen, oplever, at de bliver kvalificeret klædt på, føler sig værdsat og bliver en del af et fællesskab. 4.1 Ansøgningsskema og samtale For at komme i betragtning som frivillig i Organisation for voksne udviklingshæmmede er det en forudsætning at udfylde et ansøgningsskema og deltage i en samtale med frivillig-koordinatoren. Ansøgningsskemaet sikrer, at den frivillige har gjort sig nogle overvejelser om målgruppen og betydningen af at være frivillig på et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Ansøgningsskemaet skal også ses som en hjælp til den potentielle frivillige, idet skemaet giver mulighed for at forberede sig til samtalen med koordinatoren. 4.2 Introduktion, oplæring og opfølgning For at klæde de frivillige på og før de frivillige kan påbegynde aktiviteter ude i de enkelte huse, skal de gennemgå et kort introduktionskursus. På kurset bliver de præsenteret for organisationen, målgruppen, de værdier vi arbejder efter etc., og de/den frivillige skal have mulighed for at besøge bostederne og Torvevej. Efter 3 måneder indkalder koordinatoren den frivillige til en opfølgningssamtale. 4.3 Hvad vi kan tilbyde de frivillige Vi ønsker at være en Organisation, hvor frivillige føler sig velkomne og værdsat. Vi skal i fællesskab skabe nogle rum for den frivillige indsats, hvor der både er plads til Organisationens behov, og hvor den frivillige får plads til at tage initiativer og have ansvar for egne opgaver. I den tid, de frivillige er engageret hos Organisation for voksne udviklingshæmmede, vil de blive tilbudt løbende sparring, og et frivilligbevis/anbefaling når de forlader os igen. 9

10 5. OPGAVER 5.1 Opgavebeskrivelser Den frivillige indsats i Organisation for voksne udviklingshæmmede er koncentreret om aktiviteter i de enkelte huse og eventuelt på tværs af husene. Frivillige vil ikke kunne være alene med en borger på aktiviteter ud af huset. Eksemplerne i boksen til højre er ikke en udtømmende liste. De frivilliges egne forslag og idéer er meget velkomne. To parametre er dog vigtige i forhold til målgruppen: 1) aktiviteterne skal være konkrete, således at, 2) borgerne på forhånd kan få at vide, hvad der skal ske. Eksempler på frivilligopgaver: Hjælp til at arrangere og afholde fester og arrangementer i husene. Praktisk hjælp i husene. Arrangere rammer for hygge i fællesrummet, fx: o Højtlæsning. o Strikkeklub. o Brætspil eller Wii. Hjælp til udsmykning i forbindelse med højtider/årstider. Weekendaktiviteter: o Arrangere brunch. o Arrangere lørdagsmiddag. o Bage. 6. TAVSHEDSPLIGT, FORSIKRING OG ØVRIGE FORMELLE FORHOLD 6.1 Tavshedspligt Vi ønsker, at forholdet mellem den frivillige, borgerne og medarbejderne skal bygge på tillid og gensidig respekt, og derfor har frivillige i Organisation for voksne udviklingshæmmede selvsagt tavshedspligt i forhold til det, de oplever og hører i relation til borgerne. Ud over den generelle tavshedspligt, skal den frivillige indgå en udvidet tavshedsforpligtelse, der præciserer retningslinjerne på dette område for frivillige i Organisation for voksne udviklingshæmmede. 6.2 Videregivelse af oplysning Som medarbejder i Organisation for voksne udviklingshæmmede må man ikke videregive fortrolige og private oplysninger om borgerne til de frivillige. I tilfælde, hvor det kan være forbehold, som skal tages i forhold til specifikke borgere, er det medarbejderens opgave, at tage disse forholdsregler på de frivilliges vegne. 6.3 Forsikring Som udgangspunkt er frivillige forsikret af deres egen ulykkes-forsikring. Om den frivillige er dækket af lov om sikring mod følger af arbejdsskader beror på 10

11 arbejdsskadestyrelsens konkrete vurdering og om der skønnes, at den frivillige hjælper udfører et selvstændigt arbejde af væsentligt nytte Refusion af udgifter Som udgangspunkt skal frivillige ikke gøre udlæg på Organisationens vegne. I stedet kan de frivillige få et udlæg fra organisationen, der afregnes med kvitteringer. 3 Jf. notat fra Arbejdsskadestyrelsen den 22. Marts 2001 til Kommunernes arbejdsskadeforsikring A/S 11

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere