Uddannelsesbogen for pædagogisk assistentuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbogen for pædagogisk assistentuddannelse"

Transkript

1 Uddannelsesbogen for pædagogisk assistentuddannelse Oktober 2013 Opdateret marts 2014

2 1. INDHOLDFORTEGNELSE S INDHOLDSFORTEGNELSE S VELKOMMEN SOM ELEV PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING 2.1 SKOLENS VISION, IDÉ OG VÆRDIGRUNDLAG S ELEVENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN S OPLYSNINGER OM PRAKTIK I UDLANDET OG ANDRE BEVISER S GENERELT OM UDDANNELSEN 5.1 LÆRINGSMODEL 5.2 TEKNISKE RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGT ARBEJDE 5.3 PROJEKTHÅNDBOG 5.4 LOGBOG 5.5 KONTAKTLÆRERENS ROLLE 5.6 FREMMØDEREGISTRERING I ELEVPLAN 5.7 KLAGEVEJLEDNING 5.8 STUDIEVEJLEDNING 5.9 SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE 5.10 ØKONOMI UNDER UDDANNELSEN 5.11 EKSKURSIONER, STUDIETURE M.V ELEVERS FÆLLESAFTALE VEDRØRENDE STUDIETUR 5.13 INTERNATIONALE AKTIVITETER S AFLEVERING OG BEDØMMELSE AF OBLIGATORISKE OPGAVER I GRUNDFAG S IKKE BESTÅET STANDPUNKTSBEDØMMELSE ELLER PRØVE S SKOLENS PRAKTIKFORBEREDELSE S MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN S SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG PRAKTIKSTED OMKRING ELEVENS MÅLOPFYLDELSE I PRAKTIKKEN S ORDENSREGLER FOR ELEVER PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING S PRAKTISKE OPLYSNINGER S FORSIKRINGSFORHOLD PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING S BIBLIOTEKS- OG IT-FACILITETER S ELEVRÅD S AFSLUTNING FOR SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNINGS ELEVER 2

3 2. VELKOMMEN SOM ELEV PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Social & SundhedsSkolen, Herning. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i hverdagen på skolen, og at du bliver glad for den uddannelse, du har valgt at begynde på. Forhåbentlig kan skolen og praktikstederne være med til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige år, mens du er under uddannelse, og vi forventer også, at du selv vil være aktiv og nærværende - såvel fagligt som socialt. Et godt arbejdsmiljø med elevindflydelse er vigtigt for os, og derfor vil vi gerne opfordre dig til at være åben, opsøgende og i dialog, samt deltage aktivt i diskussionerne i forhold til undervisningen, skolens aktiviteter m.m. Vi lægger dermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får så meget som muligt ud af din tid her på skolen. Når du begynder på et grundforløb eller et hovedforløb på Social & SundhedsSkolen, Herning, opretter du, med hjælp fra din kontaktlærer, din egen personlige udgave af denne uddannelsesbog. Uddannelsesbogen tilhører dig som elev, og du har pligt til at vedligeholde den med bistand fra skolen med bl.a. udstedte beviser, standpunktsbedømmelser, dokumentation af praktik i udlandet og evt. revisioner af uddannelsespapirer. Både i skole- og praktikuddannelsen er Uddannelsesbogen et vigtigt arbejdsredskab for dig, din kontaktlærer og dine praktikvejledere, og du har ansvaret for, at bogen bliver flittigt brugt i hele uddannelsesforløbet. I Uddannelsesbogen skal det fremgå, hvordan der i hele uddannelsesforløbet kan tages udstrakt hensyn til din individuelle måde at tilegne dig faglige og personlige kompetencer, blandt andet vha. den personlige uddannelsesplan. Uddannelsesbogen må ikke indeholde følsomme personlige oplysninger om dig herunder oplysninger om dine sociale forhold. Britta Raaballe Direktør, Social & SundhedsSkolen, Herning 3 3

4 2.1 SKOLENS VISION, IDÉ OG VÆRDIGRUNDLAG Social & SundhedsSkolen, Hernings vision: Social & SundhedsSkolen, Herning giver stof til omtanke hver dag - skaber lærerig hverdag for dem, der er med til at skabe hverdag for andre. Social & SundhedsSkolen, Hernings, idegrundlag: Social & SundhedsSkolen er et uddannelsessted for mennesker, der vil arbejde med menneskers hverdagsliv. Hverdagen er grundlaget for hele vores tilværelse Den, der er aktiv, udvikler sig Den, der er i dialog, skaber viden At arbejde tæt på andre mennesker fordrer nærvær 4 4

5 3. ELEVENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udfylder du sammen med din kontaktlærer på skolen din personlige uddannelsesplan, i form af et refleksionsdokument. Dette dokument indgår i tilrettelæggelsen af dit eget uddannelsesforløb og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem dig, kontaktlæreren på skolen og dine praktikvejledere. Uddannelsesplanen findes i Elevplan. Hvis du har en uddannelsesplan fra folkeskolen eller en anden uddannelse, tages der udgangsspunkt i den. Din uddannelsesplan skal sammen med din uddannelsesbog fastholde dine faglige og personlige læringsmål og understøtte din læreproces. Det er dig selv, skolen og praktikstederne, der er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder at tage initiativ til opfølgning. ` ` Et eksemplar af den personlige uddannelsesplan findes i Elevplan Uddannelsesplanen skal: Give dig mulighed for i hele din uddannelse at have overblik over det samlede uddannelsesforløb Sikre, at du kan dokumentere gennemførelsen af de forskellige elementer i din uddannelse Danne baggrund for en indholdsmæssig koordinering af skole- og praktikuddannelse Uddannelsesplanens indhold: Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om det uddannelsesforløb, du planlægger at gennemføre, herunder: Tilkendegivelse af dine personlige mål med uddannelsesforløbet Oplysninger om din praktikuddannelse Dine og praktikstedernes aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløbet og praktikvejledningen Hvilke dele af uddannelsen du evt. har fået godskrevet på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer Evt. oplysning om dit valg af supplerende undervisning i grundfagene I uddannelsesplanens refleksionsdokument skal det fremgå, hvordan du reflekterer over din egen læring i forhold til kompetencerne. Andre oplysninger om dig end de ovenfor nævnte skal have karakter af udviklingsmål for dig. Uddannelsesplanen må ikke indeholde følsomme personlige oplysninger, herunder oplysninger om sociale forhold. 5 5

6 Samtaler om din personlige uddannelsesplan: I løbet af hele din uddannelse har du mulighed for samtaler om din personlige uddannelsesplan både i skole- og praktikuddannelsen. ` ` ` Når du er i skoleuddannelse, er det din kontaktlærer, du taler med om din uddannelsesplan ` Når du er i praktikuddannelse, er det din praktikvejleder/praktikansvarlig, du taler med om din uddannelsesplan Vejledning i udarbejdelse af din personlige uddannelsesplan: Du vil i løbet af dit uddannelsesforløb få vejledning i at udarbejde din personlige uddannelsesplan. Indhold i samtalerne om din personlige uddannelsesplan: Uddannelsesplanen er grundlaget for samarbejdet mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder, og derfor skal din kontaktlærer/praktikvejleder have indblik i, hvad du skriver i den. Omdrejningspunktet for samtalerne er naturligvis dig og din uddannelse. 6 6

7 4. OPLYSNINGER OM PRAKTIK I UDLANDET OG ANDRE BEVISER Under dette punkt kan du indsætte diverse dokumentationer, der har betydning for dit uddannelsesforløb. Det kan være dokumentation for praktik i udlandet, bevis for deltagelse i særlige forløb m.v. 7 7

8 5. GENERELT OM UDDANNELSEN Du kan læse mere om uddannelsen i den lokale undervisningsplan: Klik her eller find undervisningsplanen for den pædagogiske assistentuddannelse på uddannelsesforsiden på its Learning i mappen Uddannelsesplan og uddannelsesbog. 8 8

9 5.1 LÆRINGSMODEL Hensigten med denne læringsmodel er at skabe mulighed for: Øget bevidstgørelse Faglige overvejelser Udvikling af faglige og personlige kompetencer Øget handleberedskab Faglig dokumentation Denne læringsmodel er et redskab i forbindelse med projektarbejde, logbog, casearbejde, vejledningssituationer samt i praksis. Modellen er bygget op som en fortløbende proces, hvor faserne griber ind i hinanden. Modellen giver mulighed for at gå fra den ene fase til den anden, men det er også muligt at dvæle ved en fase eller gå tilbage til en tidligere fase, hvis dette skønnes nødvendigt. 9 9

10 Forklaring til modellens faser: Situation: I denne fase opøves evnen til at deltage og observere. Iagttagelse og oplevelse af såvel egne som andres reaktioner. Refleksionsprocessen: Beskrivelsen af situationen: I denne fase beskrives situationen, som belyses vha. hvem, hvad, hvornår og hvilke spørgsmål. Beskrivelsen skal være så objektiv som muligt. Analysen: I denne fase undersøges de enkelte dele af beskrivelsen. Dette foregår ved at undre sig, at overveje, at tænke efter, hvorfor tingene er, som de er. Bearbejdningen og fortolkningen af situationen sker ved hjælp af teoretisk og praktisk viden. Vurdering og konklusion: I denne fase indkredses relevant teoretisk og praktisk viden, som er fremkommet under analysen. Konklusionen vurderes med henblik på, om den rækker frem mod ny forståelse, eller om refleksionsprocessen skal gentages. Erfaring: I denne fase sættes konklusionen i perspektiv ved at spørge: Hvordan kan det lærte anvendes?. Giver det lærte ny forståelse og hvilken?. Hvordan påvirker det lærte den faglige handlen i praksis?

11 5.2 TEKNISKE RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGT ARBEJDE Når du skal lave en skriftlig opgave, må en normalside maks. indeholde: 2400 anslag (tegn) Du skal bruge følgende indstillinger til tekstsiderne: Linjeafstand: Skriftstørrelse: Skrifttype: Venstre margen: Højre margen: Top margen: Bund margen: 1½ 12 punkt ved brødtekst 16 punkt eller større ved overskrift, som desuden markeres med fed Times New Roman eller Calibri Mindst 2 cm. Mindst 2 cm. Mindst 3 cm. Mindst 3 cm. Nyt afsnit kan markeres på to måder: Det første afsnit er på samme måde som i bøger, dvs. linjebrud via returtasten + indryk med tabulatortasten. Efter en overskrift er der intet indryk på første linje. En anden måde er at bruge dobbelt linjeafstand ved et nyt afsnit. Pas da på, at afsnittene ikke bliver for korte, da siden let kommer til at virke tekstmæssigt tynd. Omfang: Til en opgaves omfang medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, noter, kildeliste og bilagssamling. Der må kun skrives på den ene side af papiret, og siderne nummereres fortløbende

12 En skriftlig opgave skal bestå af følgende dele: Forside eller titelblad på et ark for sig: Du kan hente skolens standardiserede forside på it s learnings forside for din uddannelse, under Generelle materialer. Eller du kan lave din egen kreative udgave, dog skal du huske at medtage de samme oplysninger, som er anført på den standardiserede forside. Indholdsfortegnelse på et ark for sig: Indholdsfortegnelsen skal give læseren overblik over opgavens indhold, og den skal svare til de overskrifter, der er i opgaven. Ud for hver overskrift angives på hvilken side, det pågældende afsnit begynder. Indholdsfortegnelsen angiver også kildelisten og eventuelle bilag. Nederst på siden angives desuden opgavens omfang i antal tegn med mellemrum. Indledning/Præsentation - typisk ½ til 1 side: En præsentation skal føre din læser ind i opgaven. Du skal forsøge at vække læserens interesse og give et overblik over indholdet i opgaven. Analyse: Analysen er den centrale del i opgaven, hvor du går i dybden med emnet. Det drejer sig om at undre sig, overveje og bearbejde teoretisk og praktisk viden, hvilket også betyder, at det er den mest omfattende del af opgaven. Evt. kan der indgå illustrationer og tabeller, som kan understøtte din tekst. Vurdering: I nogle opgavetyper vil der være et krav om en vurdering og diskussion af et emne, eller hvordan du som fagperson vil kunne indgå i arbejdet med emnet. Konklusion typisk ½ til 1 side: Konklusionen skal indeholde svarene fra analysen og vurderingen. Nogle gange vil det virke, som om du gentager det, du allerede har skrevet før, men det er faktisk også meningen. Konklusionen er altså en sammenfatning af analysen og evt. vurderingen. Perspektivering: I en perspektivering sættes det behandlede emne ind i en anden sammenhæng. Målet er, at du viser, at du kan belyse emnet mere overordnet fx drage paralleller, vise nuancer osv. Kildeliste på et ark for sig Bilagssamling 12 12

13 Citater: Væn dig til at underbygge dine synspunkter med eksempler fra faglitteraturen/teksten (= dokumentation) eller give begrundende forklaringer (= argumentation). Kun derved kan du gøre dig håb om, at andre kan forstå dine synspunkter og evt. acceptere dem. Citater skal være ordrette og sættes i anførselstegn. Hvis der er tale om et relativt langt citat (mere end et par linjer), plejer man at isolere citatet på siden, dvs. man gør margenen bredere, anvender enkelt linjeafstand og kursiverer på følgende vis: Egenomsorg er de handlinger, som et menneske tager initiativ til og udfører på egne vegne for at opretholde liv, sundhed og velvære. Omsorg for andre er et voksent menneskes bidrag til sundhed og velvære for afhængige medlemmer af den voksne sociale gruppe (Kristoffersen, 1998, s. 379). Egenomsorg er de handlinger, som et menneske tager initiativ til og udfører på egne vegne for at opretholde liv, sundhed og velvære. Omsorg for andre er et voksent menneskes bidrag til sundhed og velvære for afhængige medlemmer af den voksne sociale gruppe 1 Du må ikke overdrive brugen af citater. Det skal ikke være en citatsamling. I stedet er det bedre, at du er omhyggelig med at vælge helt centrale og effektfulde citater ud. Sørg også for, at det fremgår helt tydeligt, hvad det er citatet skal bruges til. Citaterne må ikke fremstå isolerede og uformidlede. Når du skal dokumentere, kan du for variationens skyld vælge at omskrive en tekstpassage i stedet for at citere. Det skaber variation og giver et bedre flow. En sådan omskrivning kræver ligesom citatet en notehenvisning. Noter: Noter er enten dine kommentarer til egen tekst, fx definitioner på begreber, eller det kan være oplysninger om, fra hvilke kilder, bøger eller andet materiale, du har dine oplysninger. Tag for eksempel begrebet egenomsorg. I det første tilfælde bruger du begrebet direkte i din tekst uden nogen forklaring, det gør du i stedet i din note via en nærmere definition af begrebet efterfulgt af kildehenvisning. I det andet tilfælde (som vist i ovenstående citat) gør du allerede i selve teksten rede for begrebet vha. et citat, mens noten blot er en kildehenvisning

14 Det er meget vigtigt, at du laver et godt noteapparat til opgaven, så vejleder og censor kan se, hvor dine oplysninger kommer fra. Af citatet på side 13 kan du se følgende muligheder: 1. Du angiver din note i en parentes direkte efter citatet. I parentesen anfører du forfatter (efternavn), årstal samt sidetal. 2. Den anden mulighed er at lave fortløbende numre (1, 2, 3) efter citaterne - eller andet, du ønsker at kommentere. Noterne kan være fodnoter (noter placeret nederst på siden) eller slutnoter (noter placeret sidst i opgaven) umiddelbart før kildelisten. Vær opmærksom på, at tekstbehandlingsprogrammer har nyttige fod- og slutnotefunktioner, som automatisk opdaterer, hvis du redigerer din fremstilling. Af kildelisten vil det mere præcist fremgå, hvilke kilder der er tale om. Kildeliste: Læseren skal kunne se, hvor du har dine oplysninger fra, bl.a. for at kunne kontrollere dine udsagn. Angiv derfor den anvendte litteratur med forfatternavn, titel, forlag og år, fx: Lauridesen, Ole: Fokus på læring - om læringsstile professionelt og privat, Akademisk Forlag, 2007 Kildelisten kan deles op i kildegrupper, fx bøger, artikler og internet. Anvender du en hjemmeside, brug da at kopiere adressen, direkte efterfulgt af dags dato fx: d. 10. december 2009 Bilag: Sidst i din opgave kan du anbringe forskellige former for bilag som dokumentation. Bilagene skal nummereres, og din egen tekst skal indeholde klare henvisninger til bilagene

15 5.3 PROJEKTHÅNDBOG Du kan hente projekthåndbogen på its Learning, hvor den ligger på uddannelsesforsiden under Generelle materialer i mappen Information om projekt

16 5.4 LOGBOG Logbogen er dit personlige arbejdsredskab og er et supplement til din personlige uddannelsesplan. Logbogen er et pædagogisk redskab, der udvikler lærings- og udviklingskompetencer. Logbogen giver dig mulighed for at reflektere over din læring. Du arbejder så at sige med de indtryk, du får. Selve formuleringsprocessen bidrager til en bedre bearbejdning og forståelse af indtryk. Når du formulerer dig om de indtryk, du har fået, er du i gang med en proces, hvor information omdannes til personlig viden

17 5.5 KONTAKTLÆRERENS ROLLE Når du starter på uddannelsen, får du tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren samarbejde med dig om din uddannelse. Det gør kontaktlæreren ved at understøtte dig i dine egne bestræbelser på at tilegne både faglige og personlige kompetencer. Du kan drøfte uddannelsesmæssige forhold med din kontaktlærer. Kontaktlæreren er bindeleddet mellem dig og dine øvrige undervisere. Kontaktlærersamtale: Kontaktlæreren har samtaler med dig i skoleuddannelsen om: Din personlige uddannelsesplan Ajourføring af Uddannelsesbogen Dine forudsætninger At udfordre og fastholde dig i dine bestræbelser på at nå målene for uddannelsen Din kontaktlærer vil være særlig opmærksom på dine evner til at overveje, begrunde og træffe valg. Kontaktlæreren er vejledende og rådgivende, men det er dig, der skal vælge mellem muligheder

18 5.6 FREMMØDEREGISTRERING I ELEVPLAN Du vil møde følgende begreber vedrørende fremmøderegistreringen: ` ` Godkendt fravær = gul markering = eleven har sygemeldt sig ` ` Ikke godkendt fravær = rød markering = eleven er fraværende af anden årsag end sygdom, eller eleven udebliver uden at give besked Fremmødt = grøn markering Du skal sende elektronisk besked om fravær i Elevplan. Der kan skrives en lille tekst ind, som kan give din arbejdsgiver en forklaring på sygemeldingen. Underviseren registrerer dit fravær. Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du også sygemelde dig til din ansættende myndighed. Du skal være opmærksom på, at fraværsregistreringen til enhver tid kan ses af din arbejdsgiver. Registreringstidspunkt: Du registreres ved lektionens begyndelse 18 18

19 5.7 KLAGEVEJLEDNING Se klagevejledningen på its Learning. Den ligger på uddannelsesforsiden under Generelle materialer

20 5.8 STUDIEVEJLEDNING Hvis du har uddannelsesmæssige spørgsmål, som ligger ud over det, du taler med din kontaktlærer om, bl.a. i forbindelse med din personlige uddannelsesplan, kan du henvende dig til en af skolens studievejledere. Studievejlederne træffes på tlf hver dag fra kl Du kan personligt henvende dig på vejledernes kontor i Elevsupporten: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl , eller efter aftale Studievejlederen vil, i samarbejde med kontaktlæreren, være dig behjælpelig, når der opstår problemer af faglig eller personlig art, som har betydning for dit uddannelsesforløb. Du kan også få vejledning vedrørende prøverne. Har du læse-/stavevanskeligheder eller vanskeligheder med matematik, er det vigtigt, at du henvender dig så tidligt som muligt i forløbet, så der hurtigt kan blive sat ind med den rigtige hjælp. Skolen tilbyder Forberedende Voksen Undervisning (FVU) til elever, der er fyldt 18 år, og i særlige tilfælde også for elever under 18 år. Desuden kan skolen tilbyde andre støttemuligheder. Har du i øvrigt særlige behov for støtte eller hjælpemidler i forhold til din uddannelse på Social & SundhedsSkolen, Herning, er det en god idé, at du henvender dig til studievejlederne så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb. Vejlederen kan ikke løse personlige, sociale eller økonomiske problemer, men kan måske henvise til nogen der kan. I starten af uddannelsen bliver der undervist i studieteknik, og i slutningen af uddannelsen bliver der snakket om dine muligheder efter endt uddannelse og om jobsøgning. Studievejledningen kan ske både som individuel vejledning og som fælles vejledning for hele hold. Henvend dig hos studievejlederne, hvis du har behov for hjælp eller vejledning for at kunne gennemføre dit uddannelsesforløb. Med venlig hilsen Studievejlederne 20 20

21 5.9 SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE Som elev på Social & SundhedsSkolen, Herning har du mulighed for at få specialpædagogisk støtte til at gennemføre dit uddannelsesforløb. Skolen har forskellige muligheder for at hjælpe dig, hvis du har behov for udvidet undervisning i dansk sprog, eller læse-stave vanskeligheder, matematik vanskeligheder, særlige fysiske/psykiske behov eller lignende: Gennem en SPS-screening kan der søges om en it-rygsæk og studiestøttetimer i forhold til læse-stavevanskeligheder Der kan søges om SPS-støttetimer ved andre vanskeligheder Du kan få lagt et læse-stave-program på din egen pc, mens du går på uddannelsen. Programmet er også installeret på samtlige pc er på skolen Skolen tilbyder Forberedende Voksen Undervisning (FVU) i både dansk og matematik Etablering af hjælpemidler ved hørenedsættelse (teleslynge o.l.) Indretning af de fysiske rammer under hensyntagen til særlige fysiske behov Skolen har kontaktlærere, studievejledere og en uddannelsescoach, der kan vejlede i forhold til særlige behov Skolen har p.t. en samarbejdsaftale med psykologer i forhold til akutte, uddannelsesrelevante psykologiske vanskeligheder Du er velkommen til at henvende dig til skolens studievejledning, hvis du er i tvivl om, hvilken betydning dine særlige behov kan have for dine uddannelsesmuligheder indenfor social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område

22 5.10 ØKONOMI UNDER UDDANNELSEN Undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning er vederlagsfri, det er skolen der betaler for lokaler, undervisere m.m. Undervisningsmidler: Elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal selv betale en del af de bøger og undervisningsmaterialer, der anvendes i uddannelsen. Litteraturlister for de enkelte uddannelser angiver, hvilke bøger du som elev selv skal anskaffe. Litteraturlisten kan du finde på it s learning på forsiden for din uddannelse under Uddannelsesplan og uddannelsesbog mm. Ordbøger kan lånes på skolen, men de må ikke lånes med hjem, så det vil være en god ide, hvis du selv har eller anskaffer dig ordbøger til undervisning i dansk og engelsk. Husk at du til de fleste prøver må medbringe ordbøger. Lommeregner til naturfag skal du også selv anskaffe. De undervisningsmaterialer, som skolen stiller til rådighed i form af klassesæt og lignende, skal forblive på skolen, når du er i praktikuddannelse. Men praktikstederne har forhåbentligt også anskaffet de bøger, som du anvender under uddannelsen. De bøger, du får stillet til rådighed som klassesæt, bliver registreret, og hvis de bortkommer, afkræves du betaling. Materialer: Som elev skal du betale for de undervisningsmaterialer og print, som du forbruger i løbet af skoleuddannelsen. Dette gælder både udleverede og egne print og kopier. Ved uddannelsesstart køber du et antal kopier på dit UNI-login. Når du udskriver fra din pc på skolen, registreres dette automatisk via dit UNI-login. Hvis du skal kopiere, indtaster du dit brugernavn på kopimaskinen. Beløb indbetalt til skolen for undervisningsmaterialer, herunder kopier, refunderes ikke ved afbrudt uddannelse. Løn under uddannelse: Som social- og sundhedshjælperelev, social- og sundhedsassistentelev og PA-elev modtager du løn under uddannelse. Det er bl.a. også derfor, der er mødepligt til al undervisning, og derfor du skal melde fravær i forhold til både skole/praktiksted og evt. ansættende myndighed. SU: Hvis du er elev på grundforløbet og fylder 18 år, kan du søge SU efter gældende regler. Spørg skolens studievejledere

23 5.11 EKSKURSIONER, STUDIETURE M.V. Der kan i løbet af uddannelsen forekomme planlagte ekskursioner, studieture m.v., hvor formålet er at supplere den teoretiske skoleuddannelse med indtryk fra skolens omverden. Turene er en integreret del af uddannelsen. Der kan opkræves betaling for ekskursioner, studieture m.v., som indgår i undervisningen, jf. bekendtgørelse om elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelser. Formål med studieture: At integrere det internationale aspekt i uddannelserne og elevernes hverdag At give indblik i og forståelse for egen og fremmede kulturer og værdier At udveksle erfaringer med andre lande omkring uddannelserne og arbejdsområder At træne eleverne i planlægning af arrangementer af faglig og kulturel art At få en fælles social oplevelse, hvor personlig og faglig udvikling vægtes ligeligt Det praktiske omkring studieture på PA: Der indgås en fællesaftale omkring økonomien for studieture. Der er tilmelding midtvejs i 1. skoleperiode og her betales halvdelen af turens pris. Den sidste del af betalingen sker ved 2. skoleperiodes begyndelse. Du får informationsmateriale om studieturen i begyndelsen af første skoleperiode. Planlægningen af turen foregår i samarbejde med kontaktlærerne. En af kontaktlærerne deltager på turen. Studieturens længde kan være 4 undervisningsdage. Flerdagsstudieture med overnatning gennemføres, når 20 elever deltager. Du skal påregne udgifter til transport, ophold, forplejning m.m. Hvis du ikke deltager i studieturen møder du som sædvanligt på skolen og deltager i undervisningsaktiviteter tilrettelagt af underviserne. Der er mødepligt som ved anden undervisning. Når undervisningsaktiviteterne indeholder en opgave, bliver denne afslutningsvist bedømt af en underviser. Studieture evalueres af turens deltagere i form af en rapport eller anden skriftlig fremstilling, som opbevares på biblioteket

24 5.12 ELEVERS FÆLLESAFTALE VEDRØRENDE STUDIETUR Fællesaftale vedrørende studietur for hold Til destination Fra den til den dato Senest den indbetales kr. i depositum for studieturen. Ved sygdom gælder reglerne for afmeldingsfrist og tilbagebetaling i den af eleverne tegnede rejseforsikring. Ved uddannelsesophør eller andet der ikke er dækket af rejseforsikringen kan indbetalt depositum ikke tilbagebetales. Restbetaling af kr. sker senest den til Skulle tilmeldte deltagere melde fra studieturen af årsager, som ikke er dækket af rejseforsikringen (uddannelsesophør m.m.) inden restbetalingen, fordeles den resterende del af rejsens pris (ud over depositum), på resten af deltagerne. Efter, at restbeløbet er betalt, er det kun muligt at få refunderet et beløb i en størrelsesorden, som fortsat holder de øvrige deltagere skadesløse. Alle andre beløb til f. eks indkøb i forbindelse med salg af diverse i forbindelse med studietur, indkøb af gaver og lignende, er udelukkende et mellemværende eleverne imellem. Elevens/værges underskrift Er eleven under 18 år, skal aftalen underskrives af forældremyndighedens indehaver eller værge. Aftalerne indsamles af kontaktlærer og opbevares i holdmappen 24 24

25 5.13 INTERNATIONALE AKTIVITETER På Social & SundhedsSkolen, Herning vil du møde forskellige internationale aktiviteter. Det kan fx være muligheden for at få viden om dit kommende arbejdsfelt i andre lande eller opbygning og indhold af uddannelser, der svarer til dit uddannelsesforløb, i bl.a. de nordiske lande. Vi samarbejder med flere lande, og der er mulighed for, at du kan afholde en del af din praktik i udlandet, hvis du er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelsen. Vi har etableret et samarbejde med skoler og institutioner flere steder i udlandet, hvilket giver elever på Social & SundhedsSkolen, Herning mulighed for praktikophold på forskellige institutioner. Et sådant ophold vil typisk udgøre 2 til 4 uger af en praktikperiode, og skolen søger midler via forskellige programmer til finansiering af rejseudgifter. Derudover må du selv påregne udgifter til bolig, ophold og lommepenge. Da der kun er et begrænset antal pladser, skal du skrive en velbegrundet ansøgning til skolens internationaliseringskoordinator. I løbet af skoleuddannelsen vil du også få lejlighed til at stifte bekendtskab med social- og sundhedsarbejde i andre lande, bl.a. på en studierejse på social- og sundhedsassistentuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelsen. Vi modtager naturligvis også elever fra de skoler, vi samarbejder med, både i praktik og som deltagere i kortere skoleperioder. Disse besøg giver dig også lejlighed til at få viden om dit arbejdsfelts opbygning i andre lande

26 6. AFLEVERING OG BEDØMMELSE AF OBLIGATORISKE OPGAVER I GRUNDFAG Skriftlige opgaver afleveres elektronisk, med mindre andet er aftalt med underviseren. Antal opgaver i de enkelte grundfag og niveauer Dansk: Niveau F: Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit danskfaglige arbejde. Elevens arbejde samles i elevens arbejdsportfolio. Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang. De obligatoriske opgaver fremgår af lektionsplanen. Elevens danskfaglige arbejde skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen. Eleven udvælger 2 tekster fra arbejdsportfolien, som indgår i eksamen. Niveau D og C: Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit danskfaglige arbejde. Elevens arbejde samles i elevens arbejdsportfolio. Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter skriveprocesser og opgavetyper af forskellig art og omfang. De obligatoriske opgaver fremgår af lektionsplanen. Mindst et skriftligt produkt skal indeholde skrivning på tværs af et eller flere fag. Elevens danskfaglige arbejde skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen. I samråd mellem lærer og elev udvælges 2 tekster fra arbejdsportfolien, som indgår i eksamen. Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet. Engelsk: Niveau F: Opgaver svarende til ca. 2 sider. Niveau E: Opgaver svarende til 1-2 sider. Niveau D: Opgaver svarende til 1-2 sider. Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet

27 Naturfag: Niveau F: Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit naturfaglige arbejde. Dokumentationen samles i dokumentationsmappen og består af alle de obligatoriske forsøg og opgaver, der fremgår af lektionsplanen. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen. Niveau E: Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit naturfaglige arbejde. Dokumentationen samles i dokumentationsmappen og består af alle de obligatoriske forsøg og opgaver, der fremgår af lektionsplanen. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen Niveau C: Dokumentation for elevens naturfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af faget. Dokumentationen samles i dokumentationsmappen og består af alle de obligatoriske forsøg og opgaver, der fremgår af lektionsplanen. Der lægges vægt på, at eleven i dokumentationen redegør for, diskuterer og analyserer eksperimentelle data samt formidler naturfaglig information korrekt og præcist. Dokumentationen skal godkendes af læreren for, at eleven kan indstilles til eksamen. Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet. Samfundsfag, PAU: Niveau C: Opgaver svarende til 8 10 sider. En projektopgave på 5 10 sider, inklusiv kildeliste og litteraturliste. Opgaven svarer til ca. 1 uges elevarbejde. Projektopgaven danner udgangspunkt for prøven og indgår i den samlede bedømmelse. Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet

28 7. IKKE BESTÅET STANDPUNKTSBEDØMMELSE ELLER PRØVE Du kan tilbydes en ny bedømmelse eller omprøve hvis: Du ikke har opnået minimumskarakteren 02 ved afsluttende standpunktsbedømmelse eller prøve Du ikke har opnået bedømmelsen bestået i et specialefag Du ved en vejledende standpunktsbedømmelse i et praktikforløb ikke har opfyldt målene, kan der, i samråd mellem skolen, praktik og elev, tilbydes et yderligere praktikforløb. Helhedsevaluering: Hvis du ikke består standpunkt, prøve eller praktik, og en fornyet bedømmelse betyder en ændring af din uddannelsesaftale, indkaldes der til en helhedsevaluering, hvor dine aktuelle muligheder drøftes. Ved helhedsevalueringen deltager du og evt. en bisidder, praktikkoordinatoren samt evt. dit ansættelsessted. Din arbejdsgiver orienteres altid, hvis du ikke består. Hvis det er praktikperioden, der er genstand for helhedsevalueringen, deltager praktikvejleder/praktikansvarlig og praktikkoordinator. Skolen udarbejder en skriftlig konklusion af mødet. Konklusionen tilsendes dig og andre deltagere. Almindelig klageadgang er gældende jf. uddannelsesordningen. Mulighed for fornyet vurdering: Du kan højest deltage i samme prøve eller standpunktsbedømmelse eller gennemgå det samme praktikforløb med henblik på standpunktsbedømmelse to gange i et uddannelsesforløb. Skolen kan tillade deltagelse i en bedømmelse mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Hvis du ønsker en 3. bedømmelse/prøveforsøg, skal du ansøge skriftligt til uddannelseschefen og begrunde din ansøgning. Uddannelseschefen tager herefter stilling til, om der er tale om særlige forhold. Tilrettelæggelse af anden prøve ved sygdom o.l.: Bliver du syg eller af anden væsentlig grund forhindret i at gennemføre en prøve, tilrettelægger skolen en ny prøve. Skolen skal have dokumentation for fraværet, og det er skolen, der afgør, om forhindringen er væsentlig. Udgifter i forbindelse med dokumentation afholdes af eleven. Se i øvrigt skolens eksamensreglement i den lokale undervisningsplan (LUP). Klik her 28 28

29 8. SKOLENS PRAKTIKFORBEREDELSE Før hvert praktikforløb får du praktikforberedelse på skolen. Du vil blive forberedt på den type praktik, du skal ud i, og der vil være en gennemgang af bl.a.: Forventninger til dig som elev i praktikken Elevroller i praktikken Vejledning i praktikken Brug af logbogen Samtaler om din personlige uddannelsesplan De forskellige faser i praktikuddannelsen Evalueringer og bedømmelse af praktikken Sammenhæng mellem skole- og praktikuddannelse Ansvars- og opgavefordeling mellem skole og praktik Læs endvidere Veje til den gode praktik som er udarbejdet for det lokale uddannelsesudvalg (LUU) Klik her 29 29

30 9. MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN Se praktikmålene for de enkelte praktikker i uddannelsesordningen på PASS INFO: Klik her for at se Uddannelsesordningen 30 30

31 10. SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG PRAKTIKSTED OMKRING ELEVENS MÅLOPFYLDELSE I PRAKTIKKEN Praktikmålene: Skolen og praktikstederne samarbejder om, at du kan nå dine mål i praktikken. Hvert praktiksted har formuleret praktikmål baseret på målene i uddannelsesordningen. De udgør, sammen med dine egne formulerede mål for praktikken i din personlige uddannelsesplan, de mål, som du skal arbejde med at nå i praktikuddannelsen. Praktikstedet hjælper dig med at tilrettelægge det daglige arbejde, så du kan nå målene. Når du arbejder i praksis med målene, bruger du den viden, du har med fra skoleuddannelsen. Samtidig bliver du bekendt med den viden og de færdigheder, du skal have som fagperson. Vejledning: Du modtager vejledning af din praktikvejleder med udgangspunkt i målene og din personlige uddannelsesplan. Praktikstedet giver den vejledning, der er nødvendig for at støtte dig i at nå målene. Det er en forudsætning, at du samarbejder med din vejleder, og at du aktivt forholder dig til din udvikling. På praktikstedet vil du også møde den praktikansvarlige, som er den fagperson, der overordnet er ansvarlig for, at det er muligt at arbejde med praktikmålene på praktikstedet. Den praktikansvarlige vil sammen med praktikvejlederen og dig evaluere uddannelsen samt give standpunktsbedømmelse. Den praktikansvarlige og praktikvejlederen kan godt være den samme person. Hvem har ansvar for hvad? Skolen har det overordnede uddannelsesmæssige ansvar for hele uddannelsen, samt ansvaret for skoleundervisningen Ansættelsesstedet har ansvaret for ansættelsesforholdet Praktikstedet har ansvaret for praktikuddannelsen Skolen fastlægger undervisningsplanerne i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg (LUU) Det faglige udvalg godkender praktikstederne Eleven har ansvaret for at nå målene Eleven er aktiv i sin egen uddannelse og aktivt deltagende i et arbejdsfællesskab 31 31

32 Skolen samarbejder med praktikstederne om uddannelsesopgaven. Derfor tilbyder skolen praktikvejlederkurser, temadage, møder med praktikken o.l., således at der til stadighed kan foregå en dialog om de uddannelsesmæssige forhold Praktikkoordinatoren er bindeledet mellem skolen, din praktikvejleder og dig. Det betyder for dig, at du og praktikvejlederen har mulighed for at kontakte praktikkoordinatoren, mens du er i praktik, for at drøfte uddannelsesmæssige spørgsmål I særlige tilfælde kan praktikkoordinatoren også besøge dig og din vejleder på praktikstedet. Det kan f.eks. ske, hvis der er tvivl om, hvorvidt du har de rette læringsmuligheder i praktikken til at nå målene 32 32

33 11. ORDENSREGLER FOR ELEVER PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING Udarbejdet på baggrund af: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 439 af : 50 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 834 af : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Fremmødebestemmelser Mødepligt: Der er mødepligt til deltagelse i uddannelsen både i skole og praktik. Eleven skal være til stede i de aftalte lokaler fra undervisningstidens start og til undervisningstidens afslutning. Ved særlige arrangementer vil underviseren kunne foretage ændringer i mødetiden i forhold til skolens almindelige skema. Eleven skal så møde i forhold til disse ændringer. I praktikperioden gælder praktikstedets regler om fremmøde. Manglende fremmøde: Der er tale om manglende fremmøde, hvis eleven ikke er til stede ved undervisningens eller arbejdstidens begyndelse. Alt manglende fremmøde registreres for hver påbegyndt lektion uanset årsag. Fremmødet registreres elektronisk i Elevplan. Der registreres ved hver lektions begyndelse om formiddagen og ved lektionens slutning om eftermiddagen. Fremmødet gøres jævnligt op, og ved et fremmøde på mindre end ca. 90% informeres eleven om dette af kontaktlæreren eller praktikvejlederen. Skolen kontakter ansættelsesstedet vedrørende fravær i skoleperioder. Praktikken kontakter skolen vedrørende fravær i praktikperioder. Eleven kan i skoleperioderne, efter forudgående aftale med underviseren eller kontaktlæreren, deltage i møde med studievejleder, kontaktlærer, praktikkoordinator o. l. uden at der registreres fravær. En følge af et fremmøde på under 90% er, at eleven ikke umiddelbart kan indstilles til prøve eller standpunktsbedømmelse. Uddannelseschefen vil, i samarbejde med kontaktlærer og faglærer, vurdere, hvorvidt eleven kan nå målene og kan indstilles til prøver eller blive standpunktsbedømt. Udebliver en elev fra undervisningen uden lovlig grund, kan eleven udelukkes fra fortsat undervisning. Vurderes det, at eleven ikke kan nå uddannelsesmålene, indkaldes til en helhedsevaluering, hvor der tages stilling til det videre uddannelsesforløb

34 Manglende fremmøde ved prøver og bedømmelse: Hvis der er manglende fremmøde ved prøver eller andre aktiviteter med henblik på bedømmelse, skal eleven aflevere dokumentation i form af lægeerklæring. Lægeerklæringen er nødvendig, fordi eleven ellers har brugt den første prøvemulighed. Dokumentationen skal eleven selv betale. Deltagelse i projektarbejde og lignende, eventuelt uden for skolen, og registrering heraf: Der skal ske fremmøderegistrering af al skemalagt uddannelsesaktivitet, uanset om aktiviteten foregår på skolen eller andetsteds. Uddannelsesaktivitet uden for skolen kan kun ske efter aftale med den ansvarlige underviser/vejleder, der så registrerer eleverne som fremmødte på fremmøderegistreringen. Fravær og sygemelding I Elevplan registreres fremmøde og fravær på følgende måde: ` ` Godkendt fravær = gul markering = eleven har sygemeldt sig ` ` Ikke godkendt fravær = rød markering = eleven er fraværende af anden årsag end sygdom eller eleven udebliver uden at give besked Fremmødt = grøn markering Eleven skal sende elektronisk besked om egen sygemelding i Elevplan. Underviseren registrerer fraværet. Når eleven har en uddannelsesaftale, skal der samtidig sygemeldes til ansættende myndighed. Fraværsregistreringen kan til enhver tid ses af arbejdsgiveren. I praktikperioder gælder praktikstedets regler om sygemelding. Hjemmearbejde og opgaveaflevering Opgaveaflevering: Der vil i løbet af uddannelsen skulle afleveres/fremlægges opgaver i alle fag. Se beskrivelse af obligatoriske opgaver i uddannelsesbogen. Antal og afleveringstidspunkter aftales med de respektive undervisere i fagene og fremgår af lektionsplanerne. Temaopgaver og fagopgaver i SOSU4U udarbejdes under vejledning og lægges i portfolien, når de er færdige. Skriftlige opgaver afleveres elektronisk, med mindre andet er aftalt med underviseren. I tilfælde af problemer med rettidig aflevering af en opgave, skal eleven snarest muligt kontakte den fagansvarlige underviser for, om muligt, at aftale et eventuelt nyt afleveringstidspunkt. Manglende eller for sent afleverede opgaver vil få indflydelse på elevens standpunktsbedømmelse i skolevejledningen, og på hvorvidt eleven kan indstilles til afsluttende standpunktsbedømmelse/prøve i faget

35 God adfærd på Social & SundhedsSkolen, Herning: Samvær og samarbejde: Social & SundhedsSkolen, Herning er en stor arbejdsplads, hvor mange elever, kursister, undervisere m.fl. skal fungere sammen. For at alle skal kunne fungere bedst muligt i deres hverdag på skolen, er der rammer for tonen og adfærden. Dette gælder både på skolen og i forbindelse med anden aktivitet uden for huset. Skolen har en forventning om, at alle der kommer på skolen udviser en adfærd, der ikke virker krænkende eller nedladende på andre. Nedsættende og krænkende ord, adfærd, skrivelser og billeder tolereres ikke på skolen eller i forbindelse med skoleaktiviteter uden for huset. Det er en væsentlig del af arbejdet i de fagområder, Social & SundhedsSkolen, Herning uddanner til at kunne samarbejde etisk forsvarligt og respektfuldt med andre. Dette gælder også samarbejdet med øvrige elever og ansatte på skolen. Hvis der, mod forventning, opstår situationer, hvor disse rammer for god adfærd på Social & SundhedsSkolen, Herning i alvorlig grad brydes, kan det få konsekvenser for de implicerede. Det er skolens ledelse, der i hvert enkelt tilfælde tager stilling til sagen og vurderer, om det er nødvendigt at gennemføre sanktioner. En krænkende eller ødelæggende adfærd kan resultere i, at de implicerede ikke længere må komme på skolen. Arrangementer i skolens navn: Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra skolens leder, såfremt der arrangeres aktiviteter i skolens navn, ligesom skolens navn kun må figurere på materialer med skolelederens skriftlige samtykke. Fotografering og videooptagelse: At fotografere eller videofilme andre på skolen uden deres tilladelse, og/eller formidle eller videresende billeder eller optagelser, er ikke acceptabelt. Såfremt dette ikke efterleves, kan det få uddannelsesmæssige konsekvenser. Alkohol og andre rusmilder: Det er ikke acceptabelt at møde beruset eller påvirket på skolen, ligesom der heller ikke må indtages eller formidles alkohol eller andre rusmidler på skolen. Kun ved særlige lejligheder (afslutningsfester og lignende) og efter aftale med skolen kan der indtages vin eller øl. Der henvises i øvrigt til skolens rusmiddelpolitik. Såfremt der sker overtrædelse af ovenstående kan det medføre at de implicerede ikke længere må komme på skolen

36 Anvendelse af skolens pc er og internet: Alle elever forventes at optræde som ansvarsbevidste brugere af skolens it-udstyr samt internetadgang. Skolens udstyr er til undervisningsbrug og må udelukkende bruges til lovlige aktiviteter. Skolen har ubegrænset adgang til at logge sig på og undersøge samtlige aktiviteter på alle computere. Skolen kan standse enhver brug af computere og internet, som efter skolens vurdering er enten ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, eller som efter skolens vurdering ligger uden for, hvad der kan betegnes som god kommunikation eller it-etik. Det er under ingen omstændigheder tilladt at ændre i maskinernes opsætning. Brug af Internettet: Vær opmærksom på følgende: Det er kun tilladt at downloade og/eller installere programmer på skolens computere, efter aftale med en underviser. Det er aldrig tilladt at downloade, kopiere eller linke til f.eks. piratkopier af andres materiale eller software. Det kan få alvorlige konsekvenser i form af bl.a. erstatningskrav, hvis ovenstående henstillinger samt ophavsrettigheder krænkes. Se i øvrigt pjecen Må, må ikke? som findes i klasselokalerne og på biblioteket. Misbrug kan medføre forbud mod brug af skolens it-udstyr. Rygning: Skolen på Gullestrupvej er røgfri indendørs, og der må kun ryges udendørs i det markerede område nord for skolens bygninger. Såfremt dette overtrædes, vil man få en henstilling om at overholde rygereglerne. Gentagne overtrædelser, vil kunne få uddannelsesmæssige konsekvenser. På skolens undervisningssted på Døesvej i Holstebro er der totalt rygeforbud på hele Uddannelsescenter Holstebros område, også udendørs. Alle med tilknytning til Social & Sundhedsskolen, Herning skal følge UCHs generelle rygeregler. Overtrædelse af reglerne vil medføre en påtale og kan få uddannelsesmæssige konsekvenser. Sikkerhedsregler i Bevægelsessalen, fitnesslokale, værksteder og øvelseslokaler: Den enkelte elev er ansvarlig for at overholde de af skolen angivne sikkerhedsinstrukser

37 Brug af skolens eller andre elevers ejendom: Man skal altid have tilladelse til at låne eller bruge skolens eller andre elevers ejendom. Brug af elektronisk udstyr i undervisningen: Al anvendelse af elektronisk udstyr (f.eks. pc, mobiltelefon og lignende) i undervisningstiden skal have et undervisningsmæssigt formål. Såfremt dette ikke efterleves vil det kunne betyde, at eleven bliver bedt om at forlade undervisningen og dermed registreres som fraværende. Skolens materialer og inventar: Ved brug af skolens materialer og inventar overholdes almindelige regler for anvendelse, og den enkelte elev er ansvarlig for, at der ikke sker skader på materialer og inventar ved fejlagtig eller hensynsløs anvendelse. Skolen har en forventning om, at både materialer, inventar og bygninger behandles således, at der ikke sker beskadigelser eller ødelæggelse. Andre skal have glæde af tingene, når man selv er færdig med at bruge dem. Det anses som en selvfølge, at alle rydder op efter sig, også af hensyn til den daglige rengøring. Afholdelse af elevfester på Social & SundhedsSkolen, Herning: Ved ønske om afholdelse af et arrangement eller en elevfest på skolen indhentes der i god tid forud tilladelse fra skolens serviceleder. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve et depositum forud for aktivitetens afholdelse. Følgende regler skal overholdes ved elevfester på skolen: Alle fester slutter senest kl Der sælges kun alkohol til og af personer over 18 år Eleverne rydder selv op, når festen er slut, så lokalerne er klar til rengøring Dvs. at stolene sættes op, der fejes, affald smides ud m.m. Festen er en lukket fest. De elever, der står som ansvarlige for festen, skal sørge for, at der er 4 professionelle dørmænd til stede under hele festen. Udgiften til dørmænd afholdes af eleverne Arrangørerne udleverer en deltagerliste til dørmændene, der bruger listen som kontrol af, at deltagerne er indbudte elever på skolen Arrangørerne skal informere Herning Politi om, at der afholdes en lukket fest Aftale om afholdelse af elevfester er skriftlig og indgås med uddannelseschefen Deltagende elever er ansvarlige og erstatningspligtige ved skader på skolens bygninger og inventar Generelt: I øvrigt gælder straffelovens bestemmelser, og overtrædelse heraf vil blive meldt til politiet og vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen

38 12. PRAKTISKE OPLYSNINGER Undervisning: Skema for undervisning på Social & SundhedsSkolen, Herning - Gullestrupvej: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pauser: Klokken Klokken Skema for undervisning på Social & SundhedsSkolen, Hernings undervisningssted - Døesvej Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pauser: Klokken Klokken Klokken Brug af skolens lokaler i og uden for undervisningstiden: Du har som elev på skolen mulighed for at benytte de faciliteter, skolen råder over, både i og uden for undervisningstiden. Derfor er døre til lokaler, værksteder m.v. ikke låst i dagtimerne. Som bruger af et lokale har du selv ansvaret for at lokalet afleveres i ordentlig stand til gavn for de næste brugere. Dette gælder, hvad enten lokalerne har været anvendt til undervisning, gruppearbejde eller lign. Yderdørene låses af pedellen kl Nøglebrik til hoveddøren kan lånes ved henvendelse til pedellen, mod betaling af depositum

39 En god hverdag på skolen - for alle: Der færdes mange mennesker på skolen, og det er derfor nødvendigt, at alle tager del i ansvaret for at holde orden og rydde op. Eleverne vælger en eller flere på holdet, som har ansvaret for: At meddele sekretæren, hvis underviseren ikke er kommet 5 min. efter timens påbegyndelse At sørge for udluftning af lokalet ` ` Sikre at lokalet er i orden efter sidste time, dvs.: At vinduer er lukkede At lyset er slukket At tavlen er rengjort At AV-udstyr er afleveret/sat på plads Ved afslutning af teoriforløb: At lokalet ryddes op At alle medbragte ting fjernes Eleverne skal holde lokalerne i en sådan stand, at servicepersonalet kan udføre deres arbejde. Grupperum: Der er et antal grupperum på skolen, som fortrinsvis anvendes til længerevarende gruppearbejde og afsluttende gruppe-/projektarbejde. Spise- og opholdsrum: Torvet er skolens opholdssted, hvor du kan indtage din medbragte mad. Der er køleskab og kaffemaskiner til rådighed. Der må ikke anvendes kaffemaskine i undervisningslokalerne. Madsalg: Det er ikke tilladt at medbringe hjemmefremstillede madvarer og lignende med henblik på salg. Navne- og adresseændring: Hvis du ændrer navn eller adresse, skal du give besked til dit ansættelsessted samt til skolen (uddannelsessekretæren). Administrationskontoret: Her samles alle informationer om elever, og her kan du også få oplysninger om undervisere, fravær og lignende. Her kan du også efterlyse mistede genstande. Kontortid: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Dog er der alle dage lukket i frokostpausen: kl

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15

STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15 STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rev.15.08.15 August 2015 1 Del 1. Formalia 4 1.1 Adgang til skolen... 4 1.2 Cykel- og bilparkering... 4 1.3 Fotokopiering... 4 1.4

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG

Læs mere