WrtN 4.%, lbob lb94 BLADE AF DET NORSKE BADE\/ASENS HISTORIO F. G. GADE. ,".; cu- t'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WrtN 4.%, lbob lb94 BLADE AF DET NORSKE BADE\/ASENS HISTORIO F. G. GADE. ,".; cu- t'

Transkript

1

2 ' //1 t4 "' 4.%,,".; cu- t'<//z-; L''Z-t--' HEINRICH ARNOTD THAUTO lbob lb94 BLADE AF DET NORSKE BADE\/ASENS HISTORIO WrtN ET HUNDREDAARSMINDE AI.- F. G. GADE l)ll. Ml.ll)..'l'lt)t,t(ilititi L.l.t(;ti \'til) Itot)t:It t,\t) I{RISl'IAN IA ASC H I] TI O UGS ItOG H ANI) IJ I, 1 908

3 yr)r,rcsr i.ivlland, i nrerhetlen al' Iiolding eller egentlig nrcnnere Fredricia, ligger <len lille lanrlstrv Tavlov, fra hvilken den talrige baade i l)anmark og Norge vidtforgrenede slregt T'haulout har taget sit navn. Slregten kan folges rler i egnen helt tilbage til begvndelser"r af det 16de aarhundrerle, men 'favlov-navnet kotn fsrst i blug, da rlen vellrerde ljeltel Iversen i slutten af aarhundredet var bleven 1lrrcst i den lille b5', og tog navn rlelefter. Til Norge kom slregter-r omkring 16ti0 rnerl Henrili l3ertelsen 'l'haulos', der son) ganske ung glrt 'l'rondhjenr. slog sig til i Her i landet har flere af sla:gterrs ir:tlingel vist egenskaber', rler har hrer'et tlcm ud over rlet I'anlige i rleres samtid og orngivelser. En fantasilig, hunstnelisk livfuldhed, og dog et sikkert blik for livets realiteter, en energisk vilie og seig utlholdenhetl har hort til hovedtrrckkene. Og navuet 'l'haulorv er blevet et af de liientlte i lantlet. Dolitor HETNRTcH AnNoln 'I'H,\ur-o\\' llesad slrcgtens egellskaber i lyhkelig forening; livlig og energisk, udrustet med ell varm skjonhetlslrcngsel saavelsonr med praktisk sanrls og skaben<le evne fili han fuld anvenrlelse for alle disse egenshaber nnder det livsalbeirle han ud{slte ved at grun<lltegge og udvikle Sandefjord og Modurn barl og derrnerl gjole tlcrt f'arste store r1'tltriug;sallteidc lol norsh balneologi og kulsterlsviesc.ll. Heinrich A. Thaulol' l<unrle folge sin sltgt i Norge halv andet huntlrerle aar tilllage i ubnrdt r:ekl<efolge. Og rlog hom Itan selv vel 20 aar garunrel sonr udlrentling til lantlet. Hans

4 far' Johan lrredrik'ih:tulos'. 1 \'ar fotlt ii(ristiansaurl, nlen havde faaet sin trngdomsoprlragelsc i llerlin og vill' sell('t'(. bleven ansat som herredslogecl i llvcn Schlcsrvig, rlcreftcl' solll arntsfon'alter i Allenrade. llaadc Norge og hcltugdorluncl'r'ro intlltefattedes jo dengaug i <let danshc nronarki. I Schless'ig blev da Heinrich Arnoltl t.odt l0tle,luni 1ltOff. Han viste tirllig :'rt have arvet sin fars og lledstefals hunstnerislic lurrltcg, isier sorlr teener', os- yar sorrr llarn g.ienst:rntl for sinc ssslieutles livlige llenndring ikhe aleuc l)ira grunrl a1'<le nr?'urgclraancle lnntlsliallsmalerier', h:rn {'ahlili.erede, nrer-r vistnol< sir.'rliq ved de halil<aturer han leveredt' over farniliens vennel'. Harrs anhg var rlog saa urlltrugetle, at han lbl alvol lravrlc valgt nralcrliunsten sonr sit livsarbcirlc og i llj2.1 lblbt'r'erlte sig til ai t'eise til kuttstuk:ttlc'mict i Kiobenhavn for at ucklannc sig sonl rrritlel her. I)c't \rllr hnnr dcrfor en stol skrrll'else, rla han rnaattt' <lpgivc tlissc lohlienrle lllirner og i sterlet stralis sogc sig ct Iivselhverv. Hans ftrr blev ncrnlig l)aa gnrrlrl af storc pengetall giettnetn cn utro f'uldrna:gtig trventet sat u<le ai st:urrl til ;rt lleliostt'hans urltlannelse sonl litrnstner'og l<unrle ei ovell vin<lc sig til at llc<lc anrlrc ont h.jrelp tlcrtil. Saa lionr Hcinlir:h r\rnolcl rl:r til allotheker il{evel i Onllpelen, l'olst sorn lltrling, senere sonl nredhjlelller; og her grunrllagrle han sin intelesse ba:rrle. lbr nattrlvitlenskabelne i sin alnriurleligherl og lbr metlit'irren. 'l'lri befblkningen tlel i e3neu, rnesi snraabonrler og hlanrlr,iclhele. sogte oltest til allotheliet trrcrl sine sliavatrher, baatle de af ureclicinsk og himrgish alt. l)aa apotheket i Cappelen lller' 'l'lraulorv til 1[t29. Enrl en gang rtltretle han haall oul :tt liunne vic sit liv til malerkunsten, llren rnetl [ungt hjer'te nraatte han ogsua llu, og fol' altirl, o1lgive rlcnne drom. (iicnnenr hele sit liv bevarede hln dog en varnr litrnstintelesse, der paa mange vis satte spor i hans

5 senere gjerning. I hans notisboger, endog tra de senere aaf, veksler optegnelser onr alskens forretningsanliggenrler rnetl smaa raske shizzer af l)ersonet' og gienstarr<le solll frembsrl rib, og ttaar hatt talte ruetl etr turttrtl ;laa gallrlen lravcle han gierne for' \'ane at llot'trrctcle hattr tncrrl nogle lnl streger'. Ogsaa rnodelleling forsogte han sig paa nrecl held. Sornurer.en 1829 tog han en tur o1l til Norge for at se siuc ftcdres lan<l og sirr talrige sl:cgt cler. I Norge belnndt han sig sau vel, at hnn str.alis lattede planen onr at liorntne tilbai4c og studere metlicin i t(r'istianin. Inrirllertirl tlrog han l'orst til l(iel, hvor han blev indskreven sour nreclicinsli stutlet'ende. I Iiiel lllev han dog kun et ellel to Hr.;txnrr;H A.'l'rr,rrl,otv srrrrr strrtlent i Iiicl. Se lr'poltllrt. Iegnt't rrrt'tl lrl-rrni prr:r glirs. semestre. thi lran stuntlcde tilbage til Norge, dertil ogsaa ol)muntret af sin l'rcttcr' Ludvig Aubcrt,, som rle'ngang opholrlt sig i Allenrarlc. ltiglig vel overveiet var disse oprnuntringel n'uraslic ihlie; thi Ludvigs vngre brol Otto Aubert (senere llerer [br'[iorrg Oscar I's sonnc:r) gir ham i tlen anletlning en sliose, og sl<river i et brev, at nlbr urt'tliciuertrc er urlsigtelnc clendige her', rnange stcrler blir la:gellosteme lgnnerle med 40 sprl. pr. anlro, og Luclvig vecl

6 jo 6 at hans ven tlistriktslrege Flinto i ordets bogstavelige betvdning dode af sttltr.' Ikke desto mindre interesserede dog ogsaa Otto Aubert sig i gjerning fbr Thaulorvs komure til Norge og sl<affede ham vctl sin personlige anbefaling hos professor.lac. Iieyser denues lofte om ansrettelse hos ham paa uuiversitetets fysiske kabinet og kerniske laboratoriuttt, der <lengang horte sallllnen ttntler Kevscrs bestvrelse. Retegnende for den titls labor:rtorieforhold el det, at lieysers amanuensis ved de to instituter hi(ltil sarntidig mecl denne stillicrg ogsaa var kopist i et af departementerne, hvor hau havde 7 tirners arbeitlstitl oln tlagen. Resten ofredes da paa naturvirleuskaltett, og tlet vat'detrtre for Ke5,5et' lidet tilfredsstillende ordning, sonl bragte hanl til at soge ell mindre optaget hjrelper. I august 1830 rnodtog Thaulorv sin udnavtrelse til denne post og i oktober samllle aat' kom han til Kristiania for alvor. F-ra fslste stund af befandt han sig her fuldkornrtlell solll hjeurtne, saaledes soltt hatrs breve til farnilien i Schless'ig viser. Og untler clet ovrige forlob af hans lange, virhsotnttrc lir. i Norge, voksecle han sig altid fastere salntnen nretl lantlet og clets forhold og nrcrede en levende intet'esse for tlets skjiebne og trivsel,, i materiel sout aandelig hetrseeutle. Naar Thatrlou' saa hurtigt slog lod i not'sk jord, katl dertil tnaaske og ha bidraget,, at harl i sin trrermeste farnilie rnodte den tids varlneste fclrkjrcntpel for norskhedeu, ltetnlig sin jevnaldrende ktttr 7 dagc yllgre lretter og llavne- I Sigtel antagelig til Flt.ls.r.:t:s F'l,tx't'urltrc. tlcl if. I{ircr, Norges Lrcger. dr-r6e 11te.ianr. 1it28 paa rigshospitalet. hvor hatr var kandidati ltatl ltavtle i sip for clep tifl latrgc stu{ietid fungeret s<lm kotultanihirulg og liege ved byeus svgehus sarnt vcrl fotlselsstiftelsert; tlistrilitsliege kan halr dog ci sees at have t'ieret,

7 {.:etter I HnNntn Wencnt.rNn. 7 I)ennes lnor, Alette Dorothea Thaulolv, \'ar Heinrich Thaulorvs taster, og clet svlres ikke urirneligt, at clet fantasirige Thaulorv-lyuue hal havt sin del i Wergelands hele aanclelige preg. De to frettere stod hele livet igiennem i venskabelig lbrbindelse, fra sit clodsleie sendte Wergeland sin l'nettel Thaulou' flere breve, hvoraf endel lin<les tryht, meu hvoraf det sitlste, rlcr {indes i den Thaulos'ske fhmilies besitldelse og soln altlrig er oftentligg.jort, blev sendt hort f'sr han dode, saa det ei naaedc at bli besvaret. Pa:r reisen fra Schless'ig vnr 'I'haulorv bleven ledsaget af sin icklre bror Johan Fredrih (F-ritz) Th., <lel senere blev norsk iuritlisk kandidat (1U:li) og dotle sorn toltll<asserel i Santlefjortl. Ilf terhaanden kom ogsaa llere andre af hans llrotlre hid;.iulins' den vngste blev hans efterfolger som arnanueusis verl lalloratoriet og senere professol i lienri ved universitetet; rlernr:st oflsaa Harzrld Thaulos', den bekiendte apotheker'. Saaledes yal' ell r'resentlig del af tlettne gren af shg-ten lionrnren tilbage til Norge igjen. Efterat 'fhaulorv stlal<s i 1[t:]0 r'ar ]rlevc'n itrtnratrikulertrt vetl unit'elsitetet, arlleidedc han solll anratrtteusis hcr til 1Uli2; h:rn ollgav da stillingen for at forbcrede sig til nretlicinsli embedsexanlell, soltr hatr tog i 1U:l:l; umiddelbart tlerefter reiste han til Sarttlefjord som llrivtrtlrcge. Det folgende aar', 1U:J4, blev han gift nted Nicoline Vibe,, datter af davrerentle aurtmautl i Noldre Ilergenhus, scnere gcneralkrigsliommissrcr Nils Antlreas Vibe. 1 It'olge kilhcbogcu er \\rcrgcland dobt <Henrich Arnolrl,,. tnetr i ltatrs af (lall.lohan unclt:r'tegnedc bcstalling af som bttt'eattcltef i reg.jelirrgens ar.chir', hvilhet dokurnettt et'i dcn'l'ltaulou'she familics cie, bel)ievnes ltatr to gallge som Hcttrih Arrrolcl Thattkru' \\'ct'gclatttl.

8 L)en klaltseende og encrgiske unge lrge havde ikke vrcret lienge i Sandefjord, f'ol han var bleven var, hvilke gode naturlletingelser stedet fremllsd fbr et sobad. Hertil fih han vistnol< en yderligerc tilslivndelse, tla Moss sobad, rlet f'orste i Nolge, aabnecles sonlrneren ls;js og straks liont i god gang. N'Ied liraft tog Thaulorv fat paa opga\,err og tik llere fonnaaentle nrrentl soln lijobnrand Sorensen i Sandefjord, foged Olsen, 'I.haulos's tlofaste statle, og miegler Fall<enberg, Lan'ik' nred sig. Eftel at han samrnell rned de to siclste havcle giolt ell recognoseling-sreise til l'ioss og Stronrstad, satters rler i Santlcfjorcl og onregn igang c'n al<tietegning, hvorved der i kort tid samlecles ca. i]000 spcl., hvortil man ogsaa Iik et banklaan paa vistnok onrkring 1000 spd. N{ccl denne beshedne liapital gili nrful saa igang, og 'fh., paa hvem det hele hvilede, og sonr rnaatte gjore tegninger ikke alene til grundplan, men ogsaa til tletaljer sorn vintluer og tlore, arbeidede metl slig energi, at Suntlefiorrl bud kuttde ittduies og tages i bru91 den!)de uugtrsl Selvfolgelig var ogsaa badet anlagt eftel en meget beskedetr maalestok, vrseutlig sonr sobatl, metl cn bntlebvgnir.rc, der indeholdt U baderum (nred paal<lrerlninesrunr), clesutlen ogsaa c:[ lussisk tlarnpbatl. F-oretagendeI nstl i alle fald til en begyntlelsc lneger] symllathi hos Sandefjords intlllyggere, der under anlregget 5'dede hjrelp paa lbrshjellig vis, saaledes ved gratis at kisre sten og grus til muring og opfvltlning af det [ alen store areal, cler sliultle indvindt:s af straudeu og gioles til parli. ()gsaa badets ahtionrerer synes i de fsrste aar af badets tilr'rcrelse at have betragtet clet nrest fi'a clet alntentrvttiges stanrlpunkt, idet de ikke aleue atrveudte dcn hele indtregt til forhedringer og uclvidelser, men ogsaa gav direhte tilshud for at holcle det titlsmressigt. Og tlette har vistnol< ogsaa vneret

9 I hlog politik; thi badet, som straks fik god og stacligt ogende sogning, blev eftcrhaanclen ogsaa en statlig stigende firktor i byens okonomi, ligesom det hevirl<ede lremgang paa andre hold, seraledes i stedets fi'a forst af hsist prirnitive llostgang og komrnunikationer forovrigt med uclenverclenen. Eudnu rnedens badehuset var under ollforelse, blev TH.rurou' optrrrerlisonr I)aa suoulucrndet, rler senere bler. ell af lladets ganske specielle virkenridler. Det sanrledes r,etl lavvantle i tle dybe huller, som til badehusets fundnmerrtering val' gravet i fiieresanclen. I)a ogsaa endel brsrlde hoiere oppe i llycn syutes at indeholde svovl, og leren i et teglbra:ndeli der i byen vistc sig saa rig paa svovl,, at den brrcnclte nred blail flamme, mente Th., at svovlvanrlet rnaatte skyldes kilder, der havde sit stsrste opkotnrne nede i strandkanten,, hvor det blandet sig rnetl sovantl. Ilfter brsdrene S'r'uncrinns analyse viste dette svor'lv:rnrl sig ogsaa at r'rcre sovand rned cn let iendring i rle forskjellige salters nrrengtle', rlen intleholdenrle endel svovlvandstof og liulsyre. Og det tor vel ansees lbl givet, at disse tilblandinger shvldes dekornposition af organiske stol}e i ['jreresandet, rnuligens i forbintlelse nretl gvtieafleilingcnre tler. Ligesaa heldig var 'I'h. nred det andet kurmiddel, som har spillct saa stor rollc i Sandefjord bacls hele tcknili, nc'nrlig ylgt jen. Efter ehsemllel fra Strornstad og andre steder \:ar Th. overbevist otn, at gl,tjebebandling maatte inclgaa sotn et vresentlig led i dcn hele badekrrr. I{en ved lladets qrtrndl:r:ggelse antog mall ei' at gytje fandtes paa stedet, og rlet kostelige stof maatte derfor forskrives fra Stramstad. I)err forste kvarttonde var en clag netoll anhortrrnell - den hlev, som 'Ih. oplyser, betalt med 5 spcl. - da en af arbeiderne, <ler nede i fjreren var beskjreftiget rned gravninger lor rorledningen til ssvantlct, bragte 'Ih. tlen lineste Sytje, maashe frerncleles Sandefiorcls vigtigste medicinske steregenhed.

10

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet.

3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt. Badet. 92 3I8 Patienter vale 186 af Qvindekjonnet 38 Born. 132 - Mandkjonnet. 280 Yoxne. Badet. 54 have tidligere een eller flere Gange besogt Idet jeg nu gaaer over til de specielle Sygdousfblurer', retter jeg

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^NLDRE RI]NER. UDGIVNE FOR G DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRItr'TFOND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_1903 Herefter Kapitel IY. skal jeg behandle

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god

fx. tueredes og Helbreil. hal han en stadig god fx. 120 Sy gclo mme i Milten, enten de optr&ile son Neuralgier, clu'ouisk Betendelse eller ile som Svulsi, Hypertrophie ere Symptomer paa en sygelig Bloduase, behandles med Fordeel her vetl Badet. Dr Slulsten

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

»N år Altet gribes i det N ære«

»N år Altet gribes i det N ære« »N år Altet gribes i det N ære«johannes V. Jensen, skolen og barnet Af Erik Jensen Johannes V. Jensen hører ikke til de forfattere, som med bitterhed har berettet om utålelige trængsler i deres skoletid,

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

Jeg oplevede Rudolf Steiner. af Kurt Magerstädt

Jeg oplevede Rudolf Steiner. af Kurt Magerstädt Denne artikel er en personlig beretning fra den unge, tyske lægestuderende Kurt Magerstädt - én blandt mange læger og lægestuderende, som deltog i Rudolf Steiners medicinske kurser i begyndelsen af tyverne.

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere