WrtN 4.%, lbob lb94 BLADE AF DET NORSKE BADE\/ASENS HISTORIO F. G. GADE. ,".; cu- t'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WrtN 4.%, lbob lb94 BLADE AF DET NORSKE BADE\/ASENS HISTORIO F. G. GADE. ,".; cu- t'

Transkript

1

2 ' //1 t4 "' 4.%,,".; cu- t'<//z-; L''Z-t--' HEINRICH ARNOTD THAUTO lbob lb94 BLADE AF DET NORSKE BADE\/ASENS HISTORIO WrtN ET HUNDREDAARSMINDE AI.- F. G. GADE l)ll. Ml.ll)..'l'lt)t,t(ilititi L.l.t(;ti \'til) Itot)t:It t,\t) I{RISl'IAN IA ASC H I] TI O UGS ItOG H ANI) IJ I, 1 908

3 yr)r,rcsr i.ivlland, i nrerhetlen al' Iiolding eller egentlig nrcnnere Fredricia, ligger <len lille lanrlstrv Tavlov, fra hvilken den talrige baade i l)anmark og Norge vidtforgrenede slregt T'haulout har taget sit navn. Slregten kan folges rler i egnen helt tilbage til begvndelser"r af det 16de aarhundrerle, men 'favlov-navnet kotn fsrst i blug, da rlen vellrerde ljeltel Iversen i slutten af aarhundredet var bleven 1lrrcst i den lille b5', og tog navn rlelefter. Til Norge kom slregter-r omkring 16ti0 rnerl Henrili l3ertelsen 'l'haulos', der son) ganske ung glrt 'l'rondhjenr. slog sig til i Her i landet har flere af sla:gterrs ir:tlingel vist egenskaber', rler har hrer'et tlcm ud over rlet I'anlige i rleres samtid og orngivelser. En fantasilig, hunstnelisk livfuldhed, og dog et sikkert blik for livets realiteter, en energisk vilie og seig utlholdenhetl har hort til hovedtrrckkene. Og navuet 'l'haulorv er blevet et af de liientlte i lantlet. Dolitor HETNRTcH AnNoln 'I'H,\ur-o\\' llesad slrcgtens egellskaber i lyhkelig forening; livlig og energisk, udrustet med ell varm skjonhetlslrcngsel saavelsonr med praktisk sanrls og skaben<le evne fili han fuld anvenrlelse for alle disse egenshaber nnder det livsalbeirle han ud{slte ved at grun<lltegge og udvikle Sandefjord og Modurn barl og derrnerl gjole tlcrt f'arste store r1'tltriug;sallteidc lol norsh balneologi og kulsterlsviesc.ll. Heinrich A. Thaulol' l<unrle folge sin sltgt i Norge halv andet huntlrerle aar tilllage i ubnrdt r:ekl<efolge. Og rlog hom Itan selv vel 20 aar garunrel sonr udlrentling til lantlet. Hans

4 far' Johan lrredrik'ih:tulos'. 1 \'ar fotlt ii(ristiansaurl, nlen havde faaet sin trngdomsoprlragelsc i llerlin og vill' sell('t'(. bleven ansat som herredslogecl i llvcn Schlcsrvig, rlcreftcl' solll arntsfon'alter i Allenrade. llaadc Norge og hcltugdorluncl'r'ro intlltefattedes jo dengaug i <let danshc nronarki. I Schless'ig blev da Heinrich Arnoltl t.odt l0tle,luni 1ltOff. Han viste tirllig :'rt have arvet sin fars og lledstefals hunstnerislic lurrltcg, isier sorlr teener', os- yar sorrr llarn g.ienst:rntl for sinc ssslieutles livlige llenndring ikhe aleuc l)ira grunrl a1'<le nr?'urgclraancle lnntlsliallsmalerier', h:rn {'ahlili.erede, nrer-r vistnol< sir.'rliq ved de halil<aturer han leveredt' over farniliens vennel'. Harrs anhg var rlog saa urlltrugetle, at han lbl alvol lravrlc valgt nralcrliunsten sonr sit livsarbcirlc og i llj2.1 lblbt'r'erlte sig til ai t'eise til kuttstuk:ttlc'mict i Kiobenhavn for at ucklannc sig sonl rrritlel her. I)c't \rllr hnnr dcrfor en stol skrrll'else, rla han rnaattt' <lpgivc tlissc lohlienrle lllirner og i sterlet stralis sogc sig ct Iivselhverv. Hans ftrr blev ncrnlig l)aa gnrrlrl af storc pengetall giettnetn cn utro f'uldrna:gtig trventet sat u<le ai st:urrl til ;rt lleliostt'hans urltlannelse sonl litrnstner'og l<unrle ei ovell vin<lc sig til at llc<lc anrlrc ont h.jrelp tlcrtil. Saa lionr Hcinlir:h r\rnolcl rl:r til allotheker il{evel i Onllpelen, l'olst sorn lltrling, senere sonl nredhjlelller; og her grunrllagrle han sin intelesse ba:rrle. lbr nattrlvitlenskabelne i sin alnriurleligherl og lbr metlit'irren. 'l'lri befblkningen tlel i e3neu, rnesi snraabonrler og hlanrlr,iclhele. sogte oltest til allotheliet trrcrl sine sliavatrher, baatle de af ureclicinsk og himrgish alt. l)aa apotheket i Cappelen lller' 'l'lraulorv til 1[t29. Enrl en gang rtltretle han haall oul :tt liunne vic sit liv til malerkunsten, llren rnetl [ungt hjer'te nraatte han ogsua llu, og fol' altirl, o1lgive rlcnne drom. (iicnnenr hele sit liv bevarede hln dog en varnr litrnstintelesse, der paa mange vis satte spor i hans

5 senere gjerning. I hans notisboger, endog tra de senere aaf, veksler optegnelser onr alskens forretningsanliggenrler rnetl smaa raske shizzer af l)ersonet' og gienstarr<le solll frembsrl rib, og ttaar hatt talte ruetl etr turttrtl ;laa gallrlen lravcle han gierne for' \'ane at llot'trrctcle hattr tncrrl nogle lnl streger'. Ogsaa rnodelleling forsogte han sig paa nrecl held. Sornurer.en 1829 tog han en tur o1l til Norge for at se siuc ftcdres lan<l og sirr talrige sl:cgt cler. I Norge belnndt han sig sau vel, at hnn str.alis lattede planen onr at liorntne tilbai4c og studere metlicin i t(r'istianin. Inrirllertirl tlrog han l'orst til l(iel, hvor han blev indskreven sour nreclicinsli stutlet'ende. I Iiiel lllev han dog kun et ellel to Hr.;txnrr;H A.'l'rr,rrl,otv srrrrr strrtlent i Iiicl. Se lr'poltllrt. Iegnt't rrrt'tl lrl-rrni prr:r glirs. semestre. thi lran stuntlcde tilbage til Norge, dertil ogsaa ol)muntret af sin l'rcttcr' Ludvig Aubcrt,, som rle'ngang opholrlt sig i Allenrarlc. ltiglig vel overveiet var disse oprnuntringel n'uraslic ihlie; thi Ludvigs vngre brol Otto Aubert (senere llerer [br'[iorrg Oscar I's sonnc:r) gir ham i tlen anletlning en sliose, og sl<river i et brev, at nlbr urt'tliciuertrc er urlsigtelnc clendige her', rnange stcrler blir la:gellosteme lgnnerle med 40 sprl. pr. anlro, og Luclvig vecl

6 jo 6 at hans ven tlistriktslrege Flinto i ordets bogstavelige betvdning dode af sttltr.' Ikke desto mindre interesserede dog ogsaa Otto Aubert sig i gjerning fbr Thaulorvs komure til Norge og sl<affede ham vctl sin personlige anbefaling hos professor.lac. Iieyser denues lofte om ansrettelse hos ham paa uuiversitetets fysiske kabinet og kerniske laboratoriuttt, der <lengang horte sallllnen ttntler Kevscrs bestvrelse. Retegnende for den titls labor:rtorieforhold el det, at lieysers amanuensis ved de to instituter hi(ltil sarntidig mecl denne stillicrg ogsaa var kopist i et af departementerne, hvor hau havde 7 tirners arbeitlstitl oln tlagen. Resten ofredes da paa naturvirleuskaltett, og tlet vat'detrtre for Ke5,5et' lidet tilfredsstillende ordning, sonl bragte hanl til at soge ell mindre optaget hjrelper. I august 1830 rnodtog Thaulorv sin udnavtrelse til denne post og i oktober samllle aat' kom han til Kristiania for alvor. F-ra fslste stund af befandt han sig her fuldkornrtlell solll hjeurtne, saaledes soltt hatrs breve til farnilien i Schless'ig viser. Og untler clet ovrige forlob af hans lange, virhsotnttrc lir. i Norge, voksecle han sig altid fastere salntnen nretl lantlet og clets forhold og nrcrede en levende intet'esse for tlets skjiebne og trivsel,, i materiel sout aandelig hetrseeutle. Naar Thatrlou' saa hurtigt slog lod i not'sk jord, katl dertil tnaaske og ha bidraget,, at harl i sin trrermeste farnilie rnodte den tids varlneste fclrkjrcntpel for norskhedeu, ltetnlig sin jevnaldrende ktttr 7 dagc yllgre lretter og llavne- I Sigtel antagelig til Flt.ls.r.:t:s F'l,tx't'urltrc. tlcl if. I{ircr, Norges Lrcger. dr-r6e 11te.ianr. 1it28 paa rigshospitalet. hvor hatr var kandidati ltatl ltavtle i sip for clep tifl latrgc stu{ietid fungeret s<lm kotultanihirulg og liege ved byeus svgehus sarnt vcrl fotlselsstiftelsert; tlistrilitsliege kan halr dog ci sees at have t'ieret,

7 {.:etter I HnNntn Wencnt.rNn. 7 I)ennes lnor, Alette Dorothea Thaulolv, \'ar Heinrich Thaulorvs taster, og clet svlres ikke urirneligt, at clet fantasirige Thaulorv-lyuue hal havt sin del i Wergelands hele aanclelige preg. De to frettere stod hele livet igiennem i venskabelig lbrbindelse, fra sit clodsleie sendte Wergeland sin l'nettel Thaulou' flere breve, hvoraf endel lin<les tryht, meu hvoraf det sitlste, rlcr {indes i den Thaulos'ske fhmilies besitldelse og soln altlrig er oftentligg.jort, blev sendt hort f'sr han dode, saa det ei naaedc at bli besvaret. Pa:r reisen fra Schless'ig vnr 'I'haulorv bleven ledsaget af sin icklre bror Johan Fredrih (F-ritz) Th., <lel senere blev norsk iuritlisk kandidat (1U:li) og dotle sorn toltll<asserel i Santlefjortl. Ilf terhaanden kom ogsaa llere andre af hans llrotlre hid;.iulins' den vngste blev hans efterfolger som arnanueusis verl lalloratoriet og senere professol i lienri ved universitetet; rlernr:st oflsaa Harzrld Thaulos', den bekiendte apotheker'. Saaledes yal' ell r'resentlig del af tlettne gren af shg-ten lionrnren tilbage til Norge igjen. Efterat 'fhaulorv stlal<s i 1[t:]0 r'ar ]rlevc'n itrtnratrikulertrt vetl unit'elsitetet, arlleidedc han solll anratrtteusis hcr til 1Uli2; h:rn ollgav da stillingen for at forbcrede sig til nretlicinsli embedsexanlell, soltr hatr tog i 1U:l:l; umiddelbart tlerefter reiste han til Sarttlefjord som llrivtrtlrcge. Det folgende aar', 1U:J4, blev han gift nted Nicoline Vibe,, datter af davrerentle aurtmautl i Noldre Ilergenhus, scnere gcneralkrigsliommissrcr Nils Antlreas Vibe. 1 It'olge kilhcbogcu er \\rcrgcland dobt <Henrich Arnolrl,,. tnetr i ltatrs af (lall.lohan unclt:r'tegnedc bcstalling af som bttt'eattcltef i reg.jelirrgens ar.chir', hvilhet dokurnettt et'i dcn'l'ltaulou'she familics cie, bel)ievnes ltatr to gallge som Hcttrih Arrrolcl Thattkru' \\'ct'gclatttl.

8 L)en klaltseende og encrgiske unge lrge havde ikke vrcret lienge i Sandefjord, f'ol han var bleven var, hvilke gode naturlletingelser stedet fremllsd fbr et sobad. Hertil fih han vistnol< en yderligerc tilslivndelse, tla Moss sobad, rlet f'orste i Nolge, aabnecles sonlrneren ls;js og straks liont i god gang. N'Ied liraft tog Thaulorv fat paa opga\,err og tik llere fonnaaentle nrrentl soln lijobnrand Sorensen i Sandefjord, foged Olsen, 'I.haulos's tlofaste statle, og miegler Fall<enberg, Lan'ik' nred sig. Eftel at han samrnell rned de to siclste havcle giolt ell recognoseling-sreise til l'ioss og Stronrstad, satters rler i Santlcfjorcl og onregn igang c'n al<tietegning, hvorved der i kort tid samlecles ca. i]000 spcl., hvortil man ogsaa Iik et banklaan paa vistnok onrkring 1000 spd. N{ccl denne beshedne liapital gili nrful saa igang, og 'fh., paa hvem det hele hvilede, og sonr rnaatte gjore tegninger ikke alene til grundplan, men ogsaa til tletaljer sorn vintluer og tlore, arbeidede metl slig energi, at Suntlefiorrl bud kuttde ittduies og tages i bru91 den!)de uugtrsl Selvfolgelig var ogsaa badet anlagt eftel en meget beskedetr maalestok, vrseutlig sonr sobatl, metl cn bntlebvgnir.rc, der indeholdt U baderum (nred paal<lrerlninesrunr), clesutlen ogsaa c:[ lussisk tlarnpbatl. F-oretagendeI nstl i alle fald til en begyntlelsc lneger] symllathi hos Sandefjords intlllyggere, der under anlregget 5'dede hjrelp paa lbrshjellig vis, saaledes ved gratis at kisre sten og grus til muring og opfvltlning af det [ alen store areal, cler sliultle indvindt:s af straudeu og gioles til parli. ()gsaa badets ahtionrerer synes i de fsrste aar af badets tilr'rcrelse at have betragtet clet nrest fi'a clet alntentrvttiges stanrlpunkt, idet de ikke aleue atrveudte dcn hele indtregt til forhedringer og uclvidelser, men ogsaa gav direhte tilshud for at holcle det titlsmressigt. Og tlette har vistnol< ogsaa vneret

9 I hlog politik; thi badet, som straks fik god og stacligt ogende sogning, blev eftcrhaanclen ogsaa en statlig stigende firktor i byens okonomi, ligesom det hevirl<ede lremgang paa andre hold, seraledes i stedets fi'a forst af hsist prirnitive llostgang og komrnunikationer forovrigt med uclenverclenen. Eudnu rnedens badehuset var under ollforelse, blev TH.rurou' optrrrerlisonr I)aa suoulucrndet, rler senere bler. ell af lladets ganske specielle virkenridler. Det sanrledes r,etl lavvantle i tle dybe huller, som til badehusets fundnmerrtering val' gravet i fiieresanclen. I)a ogsaa endel brsrlde hoiere oppe i llycn syutes at indeholde svovl, og leren i et teglbra:ndeli der i byen vistc sig saa rig paa svovl,, at den brrcnclte nred blail flamme, mente Th., at svovlvanrlet rnaatte skyldes kilder, der havde sit stsrste opkotnrne nede i strandkanten,, hvor det blandet sig rnetl sovantl. Ilfter brsdrene S'r'uncrinns analyse viste dette svor'lv:rnrl sig ogsaa at r'rcre sovand rned cn let iendring i rle forskjellige salters nrrengtle', rlen intleholdenrle endel svovlvandstof og liulsyre. Og det tor vel ansees lbl givet, at disse tilblandinger shvldes dekornposition af organiske stol}e i ['jreresandet, rnuligens i forbintlelse nretl gvtieafleilingcnre tler. Ligesaa heldig var 'I'h. nred det andet kurmiddel, som har spillct saa stor rollc i Sandefjord bacls hele tcknili, nc'nrlig ylgt jen. Efter ehsemllel fra Strornstad og andre steder \:ar Th. overbevist otn, at gl,tjebebandling maatte inclgaa sotn et vresentlig led i dcn hele badekrrr. I{en ved lladets qrtrndl:r:ggelse antog mall ei' at gytje fandtes paa stedet, og rlet kostelige stof maatte derfor forskrives fra Stramstad. I)err forste kvarttonde var en clag netoll anhortrrnell - den hlev, som 'Ih. oplyser, betalt med 5 spcl. - da en af arbeiderne, <ler nede i fjreren var beskjreftiget rned gravninger lor rorledningen til ssvantlct, bragte 'Ih. tlen lineste Sytje, maashe frerncleles Sandefiorcls vigtigste medicinske steregenhed.

10

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

FEMTE KAPITEL, FORSON INGEN S }IELI,EtrTtrIAND.

FEMTE KAPITEL, FORSON INGEN S }IELI,EtrTtrIAND. J.t {. h'orxt'tti n r1r'tts tll rl.letttrtr,un,l Skt'obelighe

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA.

NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. NORGES II{DSKRIFTER MED DE ALDRE RI]I{ER. UDGIVNE. FOR ' 1.. DET NORSKE IIISTORISKE KILDESKRIX'TFOND c VED SOPHUS BUGGE. I. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. It tj I li l f{ l1 lt I T

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er:

--E- 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: 9a vigtigste,syg,lo*sgruppor, som behandles i Sandefiord. er: Kronish led- og muskelrheumatisnre, podagra (gigt). Sygdomne i neraesyslentet, neurttstltui, hysteri. (Ogsaa Weir Mitchels regime kommer til

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^N,LDRE RI]NER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. FOR

NORGtrS INDSKRIFTtrR MED DE ^N,LDRE RI]NER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. FOR NORGtrS NDSKRFTtrR MED DE ^N,LDRE R]NER. UDGVNE FOR.t DET NORSKE HSTORSKE KTDESKRX'TFO{D VED SOPHUS BUGGE.. CHRSTANA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKER. 1891-1903. :.:, t le- Kapitel. De reldste nu bevared"e Runeindskrifters

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

418 Slaget ued, Harmaged,on

418 Slaget ued, Harmaged,on 418 Slaget ued, Harmaged,on Naar Midler-Riget har bragt Menneskeno op til Fulclkommenheden, vil cle alle vrere Konger ligesom Adam for Faldet. Til tlisse Konger i Forening vil clet Rige, der kommer ofter

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

ANDET KAPITEL IIORSONINGENS OPHAVSMAND.

ANDET KAPITEL IIORSONINGENS OPHAVSMAND. 34 It orsoni n qan komme til vore Emner betyngeclc af rnen neskeligo Tr'osbekendelser og Meninger. Vi rnaa komnrc til dem ude:.. at vare hildede i Forclomme, lren rede ti1, r'illige til, ja, ilrige eftel

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

MED DE ;ELDRE RI]NER.

MED DE ;ELDRE RI]NER. MED DE ;ELDRE RI]NER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE HISTORISKE KILPNSKRIF'TFOND SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIAI\IA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891-1903. i-- t i urerde Bog. Runenavnenes Oprindelse. Kapitel I.

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

172.F'otsotrtn gtns /11cLLent nlatla

172.F'otsotrtn gtns /11cLLent nlatla 172.F'otsotrtn gtns /11cLLent nlatla vsr forvisseal om, at,tlet ogsaa tul pl'eget af 'I'ro.hdns og llaab, og at Guds Fred, som o\' r'gaar al li orstatro, bivareile hins Hjerte og gjolde dei muligt for

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Hvad er et argument? .Eret. )et er. i steclet den beclste tilat skrive stil, fordi lrun eren pige. så vil de fleste af. råde']

Hvad er et argument? .Eret. )et er. i steclet den beclste tilat skrive stil, fordi lrun eren pige. så vil de fleste af. råde'] råde'] vores.eret er en klarer clet er r denlræfie n ikke )et er rd der.ellige Begge typer argumenter kan være gode som argumenter. De er hver især konsistente, hvilket vil sige. at cle er sarlnrenhængende

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

VIRKSOMHED OG REGNSKAB

VIRKSOMHED OG REGNSKAB VIRKSOMHED OG REGNSKAB Oen Bestyrelse, der valgtes paa Generalforsamlingen den 30. Marts 1919 konstituerede sig i sit første Møde med Kunstmaler Sigurd Wandel som Formand, Bogbindermester D. L. Clément

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

-\ neas. afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C0 i ejendommens festlckale, Mikkelborg park

-\ neas. afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C0 i ejendommens festlckale, Mikkelborg park *\ -\ neas Referat af ordinær generalforsarnling i E/F lvlikkelborg Park 1-31 afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C i ejendommens festlckale, Mikkelborg park i alt 168 lejligheder me! e! fordetingstal på

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

THØGER RASMUSSEN FRA S]ÆLLÆNDER TIL ØST]YDE

THØGER RASMUSSEN FRA S]ÆLLÆNDER TIL ØST]YDE THØGER RASMUSSEN FRA S]ÆLLÆNDER TL ØST]YDE ØSTJYLLAND BLEV H]EMSTAVN år man først i 1890-erne sorn syvfirig mcrl barnlig naivitet hørte beretnin- ger om anilrc eg=ne af Danrnark, forckom rlet fiernt og

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Steinsholt, Kjetil og Knut Høihjelle. 1993. Sondre Nordheim fra Morgedal.

Læs mere

Sjette Søndag efter Trinitatis

Sjette Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 00044.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00 Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-06-1937 Kendelser 04-12-1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

l'haulos's virksonrhecl i Sandefjortl havrle vistnok vrcret gauslie kortvalig.

l'haulos's virksonrhecl i Sandefjortl havrle vistnok vrcret gauslie kortvalig. 11 Af naturfrembringelserne paa stedet fandt Th. med den harn egne gloghed endvidere paa at bruge de i fjorden i store masser forekommende manreter, ornedusaslirnr, solll et balneologisk kurmiddel metl

Læs mere

Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon og. er korrekturlest mot faksimiler av 2. opplag i Bokhylla.no.

Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon og. er korrekturlest mot faksimiler av 2. opplag i Bokhylla.no. bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon og er korrekturlest mot faksimiler av 2.

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere