Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamlingen: Referat af ordinær generalforsamling 8. marts Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 8. Valg af kasserer 9. Valg af kritisk revisor 10. Eventuelt På generalforsamlingen var 46 huse repræsenteret ved personligt fremmøde og andre 13 huse ved fuldmagt. ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen, nr. 77 som dirigent. Margit accepterede valget og blev uden modkandidat valgt med applaus. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og spurgte om der var bemærkninger til dagsordenen. Da dette ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet til formanden ad 2 Bestyrelsens beretning Så er der igen generalforsamling i Grundejerforeningen Hvedevænget, og vi skal se tilbage på det forløbne år. Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen: Anne Oscar fra nr. 27 der er næstformand og sekretær Helge Hesselberg fra nr. 13, der også er foreningens kasserer. Allan Sørensen fra nr. 10 Arne Wissum fra nr. 18 Per Christensen fra nr. 31 Ole Stenderup fra nr. 67 Og sidst men ikke mindst Jacob Wengler fra nr. 73, der desværre ikke kan være til stede i dag og Maiken Lund fra nr. 12, der begge er valgt som suppleanter. 1

2 Vedligeholdelse af huse Reparationsarbejdet på vores fælles gavle er afsluttet. Mureren har desuden færdiggjort de enkelte hvedeboeres bestillingsarbejde. Det drejer sig om såvel reparation af tagrygning samt udskiftning af kit under tagsten ved endegavle med videre. I den forbindelse er det på sin plads at gøre ejerne af gavlhuse opmærksomme på, at vedligeholdelsespligten af den yderste række tagsten med tilhørende kit påhviler grundejeren. Det betyder, at gavlhusejere skal være opmærksomme på, om de yderste tagsten ligger ordentligt, så vandskader på fælles endegavle undgås. Det lykkes igen i 2006 bestyrelsen at skaffe et godt tilbud på træbeskyttelse, som flere hvedeboere tog imod. Det vil vi naturligvis prøve igen i år. Vi har dels vores gamle forhandler at trække på, men også en nyindflyttet hvedeboer har sendt et signal om at kunne skaffe træbeskyttelse til en fordelagtig pris. Fællesarealer Græs- og hækklipning samt snerydning varetages stadig af gartneren, som blev ansat efter generalforsamlingen i Græs- og hækklipning er en opgave som løses til en på forhånd aftalt pris. Da sæsonen for græsklipning på grund af det lune efterår har været lang, har Hvedevænget på det område gjort en god forretning. Omkring snerydningen har bestyrelsen og gartneren været i dialog. Det er aftalt, at gartneren først påbegynder snerydning, når der ligger 5 cm sne på stierne. Bestyrelsen har gjort gartneren opmærksom på, at vi helst vil have fjernet sne med kost frem for skovl. Der er dog det problem, at den nuværende kost er for bred til nogle af Hvedevængets stier, fordi mange har beplantning, der hænger lidt udover stibredden. Derfor bruger gartneren fortsat skovl på enkelte stier, når der skal sneryddes. Nogle beboere ud til Brønsholmgårdsvej har følt sig generet af skygge fra bøgetræerne i hækken ud til vejen. Bestyrelsen har derfor været i dialog med de berørte husejere. Spøgsmålet gik på, om træerne skulle udtyndes, det vil sige, at hver andet træ skulle fjernes, om alle træer skulle fjernes og endelig om man ønskede, at der skulle plantes nye træer. Konklusionen blev, at bøgetræerne skulle fjernes. Der var ikke et umiddelbart ønske om, at få plantet nye træer. For at undgå at gøre udsynet fra vejen og ind mod Hvedevænget for stort har gartneren foreslået, at vi kan eksperimentere lidt med hækkens højde. Det er selvfølgelig følsomt, når træer skal fældes, det ved vi godt. Men bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at hvedeboere skal føle sig generede af at bo ud til enorme træer. Samtidig er det et princip i bestyrelsen, at der skal fældes mindst muligt. Desuden tilstræbes det, at der i forbindelse med eventuel fældning og på baggrund af gartnerens faglige vurdering plantes nyt. Gartneren har beskåret buskene i volden 1 til 2 meter, og har herefter sået græs. Dette skulle give en fornemmelse af mere plads. Den megen regn i forår og tidlig sommer har dog medført, at det nysåede græs aldrig dukkede op. Vi vil gøre noget ved problemet, så snart vind og vejr tillader det. Beskæringen af volden er betalt af Hvedevænget, da det ikke er realistisk at få kommunens hjælp eller økonomiske støtte i den forbindelse. Som omtalt sidste år har vi aftalt, at samarbejde med kommunen om arealet ud mod Egedalsvej, da området er fælles. Der skal fældes træer, og hækken skal vedligeholdes, vi har ikke glemt denne opgave, vi har bare ikke nået den i år. Problemet med den stigende trafik på græsarealet ved volden med ikke lokale hundeluftere, cykel- og knallertkørere er forhåbentlig på vej mod en løsning. Gartneren har i den sydlige ende af fællesarealet plantet en bøgehæk, og der vil blive opsat et fodhegn i den nordlige ende af arealet. 2

3 Der vil ligeledes blive opsat bom ud for nr. 32, som forhåbentlig omdirigerer cykeltrafikken fra de små flisestier ud for husene til den bredere hovedsti midt i bebyggelsen. Bommen vil blive opsat af kommunen for vores regning. Kjeld fra nr. 9 har endnu engang gjort en indsats med spraydåsen og har til hvedeungernes store glæde blandt andet opmalet ostespil og hinkeruder. Tak for det Kjeld. Desværre har der også været andre i gang med spraymaling, og denne indsats er ikke noget at takke for. Gavlene på nr. 1 og 64 blev i efteråret overmalet med graffiti. Vi var i kontakt med Helsingør Politi, der efter besigtigelse betragtede sagen som drengestreger, og derfor ikke mente, at der var tale om professionelle graffitimalere. Graffitien blev fjernet og delvist betalt via vores ejendomsforsikring. Det lykkedes at få fremskaffet reservedele til de ødelagte pullerter, som nu er repareret. En tak til Henning fra nr. 64, som var behjælpelig i den sammenhæng. Desværre er der forsvundet et par pullerter, og det er forklaringen på, at der ikke er opsat pullerter ved hver tværsti ud mod hovedstien. Senere i aften skal der tages stilling til de fremsendte forslag omkring pullerterne. P-pladser På sidste års generalforsamling omtalte vi, at vores P-pladser skal have nyt slidlag. Vi har i årets løb været i kontakt med fagfolk, der oplyser, at reparationen bør udføres indenfor de kommende år. Den umiddelbare pris for arbejdet varierer fra kr til excl. moms. På sidste generalforsamling blev det besluttet at spare op til denne reparation, således at der opspares ,- kr. årligt. Vi fik i foråret støvsuget vores P-pladser. Kommunen forestod dette til en favorabel pris. Da vi var meget tilfredse med resultatet, påtænker vi igen i år at bede kommunen om at udføre denne opgave. Flisearealer Der er i slutningen af 2006 lagt mange nye fliser i Hvedevænget. Desuden er trapperne ved nr. 16, 48 og 57 blevet skiftet. Herudover blev der lavet enkeltstensudskiftninger. Desværre kom der en omskiftning i vejret, før finisharbejdet var tilendebragt, men gartneren laver dette, når vejret igen tillader flisearbejde. Mange af de nylagte fliser er betalt af henlagte midler, idet behovet for udskiftning af fliser ikke stod mål med det beløb, der var afsat til vedligeholdelse af arealer på budgettet for Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal sikre en høj vedligeholdelsesstandard af Hvedevænget, og med det i tankerne er der behov for yderligere fliseudskiftning i Fællesaktiviteter Igen i 2006 forsøgte vi os med 2 fællesdage. Dels fordi det er en god måde at få plejet naboskabet i en rækkehusbebyggelse, men så sandelig også, fordi vi får vedligeholdt og shinet op i Hvedevænget. Den første fællesdag bestod mest af sandudskiftning, beskæring af græskanter og lugning i bede. Det viste sig, at der under græs og ukrudt befandt sig funktionsdygtige overfladeriste på flere af brandvejene. På den anden fællesdag var der maling af legeredskaber, opsætning af fodhegn og større reparationsarbejde på programmet. Desværre ville vejrguderne os ikke det bedste, idet småbyger umiddelbart efter fællesdagens start blev afløst af vedvarende regn. 3

4 På imponerende vis fik alle, som deltog i fællesdagen, omstillet sig til vejrforholdene og fandt selv på arbejdsopgaver, som erstatning for dem vejret umuliggjorde. Det var herligt at se, hvordan alle deltog trods modgang. Der blev uddelt popcorn og slushice, som i løbet af arbejdsdagen holdt deltagernes moral høj. Lidt retfærdighed var der da også til, idet regnen aftog ved 16 tiden. Hvedevængets børneudvalg var ikke sene til at benytte den mulighed, og til glæde for Hvedevængets børn blev den lejede hoppeborg opsat i løbet af ingen tid. Et ekstra telt blev desuden indkøbt, så alle i tørvejr kunne spise aftensmad sammen. Tak for en regnvåd men rigtig god dag og aften! Og vores legeredskaber blev efterfølgende malet i tørvejr af Frank fra nr. 30. En stor tak til ham. Overdækninger Vi valgte på generalforsamlingen i 2004, at vi skulle have en arkitekt til at tegne udkast til de fremtidige overdækninger. Og det var et klogt valg, idet vi på den ordinære generalforsamling i 2006 kunne godkende en række professionelle og flotte tegninger af mulige overdækninger. Disse tegninger er efter behandling i Udvalget for Teknik og Miljø nu også godkendt af kommunen. Vi gør opmærksom på, at den enkelte grundejer skal søge om byggetilladelse før opførelse af en overdækning. På baggrund af erfaringerne med brug af professionel konsulenthjælp i forbindelse med overdækningerne er det bestyrelsens hensigt, at trække på professionelle kræfter, i sager hvor det skønnes nødvendigt. Det kan på kort sigt opleves som en dyr løsning, men vi vurderer, at det på langt sigt er en værdifuld løsning. Udvalg Bestyrelsen har nedsat nogle Ad hoc udvalg, der arbejder med specialopgaver. Der sidder et bestyrelsesmedlem i alle udvalg, og de beretter til bestyrelsesmøderne, om et meget stort engagement. I kan til enhver tid rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvis I har behov for at give nogle oplysninger videre, komme med gode ideer og så videre. Og det er der faktisk rigtig mange af jer der gør. Og tusind tak for det. For vi kan i bestyrelsen kun løfte vores opgave med jeres hjælp. Kommunikationsudvalget har siden den ordinære generalforsamling arbejdet ihærdigt med at få gennemført det vedtagne forslag om udsendelse af informationer via . Vi har haft lidt begyndervanskeligheder omkring udsendelsen, men de skulle forhåbentlig være løst nu, således at de fremtidige udsendelser af Hvedeinfo kan varetages af bestyrelsen uden besvær for kommunikationsudvalget. Enkelte hvedeboere har ikke ønsket at modtage elektronisk post, og de får naturligvis informationer på papir som hidtil. Kommunikationsudvalget er ligeledes meget optaget af at få optimeret vores hjemmeside til gavn for Hvedevænget. Antenneudvalget har haft et begivenhedsrigt år. Det har især været arbejdet med forslaget om at etablere kabel-tv der har optaget udvalgets tid. Såvel Hareskov Elektrik som TDC har været med til antenneudvalgets møder. I november 2006 blev forslaget om etablering af kabel-tv drøftet ved en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget blev nedstemt. Antenneudvalget havde før den ordinære generalforsamling i 2006 fået kortlagt kvaliteten af modtagesignalet i de enkelte huse. Heraf fremgik det, at en del huse fandt, at deres modtageforhold var for dårlige. Hareskov Elektrik har for grundejerforeningens regning foretaget en test de steder, systemet lod til at udvise svagheder. Der blev fundet fejl flere steder forårsaget af defekte stik og kabler. Udgiften til udbedringen af disse fejl påhviler den enkelte grundejer. 4

5 Hareskov Elektrik fastholder deres udmelding om, at vores anlæg er teknisk funktionelt mange år frem og desuden har mulighed for udvidelse med flere kanaler. Senere i aften skal vi tage stilling til et forslag vedrørende kanaludvalg på vores fællesantenneanlæg. Antenneudvalget vil fortsat holde sig løbende underrettet om udviklingen indenfor bredbånd, kabeltv med videre. Som det fremgik af debatten på den ekstraordinære generalforsamling i november måned er der flere tekniske muligheder på vej i forhold til at modtage tv-signal. Måske kan tv-signalet indenfor en overskuelig tidshorisont modtages via telefonstikket, altså helt udenom et fællesantenneanlæg. Børneudvalget har igen i 2006 med stort engagement stået for afholdelsen af Hvedevængets sociale aktiviteter i børnehøjde. Der er afholdt fastelavn hvor også voksne med barnesindet i behold slår katten af tønden. Hvedecampen har udviklet sig, og havde i 2006 så mange deltagere, at græsarealet foran nr måtte tages i brug. Endelig var børneudvalget medarrangør af fællesdagen i august. Vi skal senere i aften tage stilling til det forslag, børneudvalget har fremsendt om opsætning af nye legeredskaber. Varmeudvalget har foretaget løbende kontrol af vores anlæg i varmekælderen. Varmeudvalget har desuden været i dialog med bestyrelsen og varmekonsulent Kjeld Sivertsen omkring en defekt beholder, der sikrer automatisk vandpåfyldning af iltet vand på varmeanlægget. Endelig har bestyrelse og varmeudvalget i efteråret holdt møde med varmekonsulent Kjeld Sivertsen, hvor arbejdsfordelingen i forhold til kontrol og vedligeholdelse af vores varmeanlæg blev aftalt. Nordforbrænding har i løbet af året udbedret skaderne efter reparationsarbejdet i foråret det vil sige lagt brosten i indkørslen ved nr. 49 og plantet bøgehæk og lagt fliser ved nr. 80. Forsikringsforhold Vi har i årets løb skiftet forsikringsselskab og er nu forsikret i henholdsvis Nord Forsikring as og Dansk Glasforsikring A/S. Med dette skifte sparer den enkelte hvedeboer ca. 34 % i forhold til den tidligere forsikring i Alm. Brand. Vi vil gerne benytte lejligheden og opfordre til, at al anmeldelse af forsikringsskader, der henhører under den fælles ejendomsforsikring, bliver anmeldt via vores forsikringsmægler Thomas Hey. Thomas er ansat til at tage sig af de forsikringsspørgsmål, som har at gøre med Hvedevænget. Derfor vil en henvendelse direkte til ham og ikke til forsikringsselskab eller bestyrelsen omkring forsikringssager betyde den hurtigst tænkelige og bedst kvalificerede sagsbehandling. Kontakt med Karlebo Kommune Bestyrelsen har flere gange i årets løb været i kontakt med Karlebo Kommune, og har ved de lejligheder kun oplevet imødekommenhed og samarbejdsvilje. Vi blev dog noget forbavsede, da vi kort før nytår modtog et brev, hvoraf det fremgik, at den hidtidige snerydning på private fælleveje bortfaldt med årets udgang. Årsagen var, at Sammenlægningsudvalget ved fastlæggelsen af et fælles serviceniveau i den nye Fredensborg Kommune havde besluttet, at ordningen skulle bortfalde. Kommunen beklagede det korte varsel og tilbød at være behjælpelig med snerydning mod betaling. Bestyrelsen har efterfølgende været i kontakt med Karlebo Kommune, og aftalt, at Hvedevænget fortsat får sneryddet og saltet på hovedstien uden beregning. Den helt specielle hvede ånd Formanden og næstformanden har i 2006 hilst en nyindflyttet hvedeboer velkommen med en flaske vin. Det er vigtigt for os, at vores nye naboer føler sig vel modtaget i Hvedevænget. 5

6 Hvedevænget har flere beboere, der udfører en frivillig og uvurderlig arbejdsindsats for vores bebyggelse. Tusind tak for det. Skulle der være flere, der har lyst og energi til at udføre et frivilligt arbejde for Hvedevænget er de velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Det var så en beskrivelse af, hvad bestyrelsen har fået sin tid til at gå med i 2006, og det er for så vidt historie. Om fremtiden i Hvedevænget kan vi sige, at den indeholder et fortsat fokus på de store renoveringsopgaver, der ligger foran os. Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen. Jeres engagement og ildhu for Hvedevængets ve og vel er fantastisk. I har været helt utrolige, og jeres selskab har været en fornøjelse. Nr. 64 havde følgende bemærkninger: - Havde grundejerforeningen gjort indsigelse over placering af kommende Falck Station? - Havde konstateret, at der stadig ikke var bom ud for nr. 32! - Klandrede generelt gartner for manglende oprydning, bl.a. rester af flis, grus m.v. flød på parkeringspladsen, når et arbejde var afsluttet - Gartner ødelægger brostenskant, når der skrabes med skovl på traktor og ikke kost - Havde ikke fået orientering om fældning af træer på fællesarealerne - Havde forslag om, at Fredensborg Kommune overtog vedligehold af fælles stisystem. Nr. 51 spurgte bestyrelsen hvad han skulle gøre, når/hvis varmtvandsbeholder blev utæt bl.a. set i lyset af, at der de sidste 25/30 år havde været forsikring på samme. Formanden svarede til spørgsmål fra nr at grundejerforeningen ikke havde modtaget høring om Falck Station fra kommunen, hvorfor vi formentlig ikke var omfattet af et høringssvar - Beklagede at bom ud for nr. 32 endnu ikke var etableret, men at dette skyldes vejrliget - Ved træfældning m.v. var det ikke i orden, at gartner ikke rydder ordentlig op efter sig - Beklagede manglende information om træfældning - at der havde været ført forhandlinger med Karlebo Kommune, men at kommunen ikke var interesseret i overtagelse af det offentlige stisystemet. Formanden beklagede overfor nr. 51, at varmtvandsbeholdere ikke længere var forsikret med de nye forsikringer. Det tidligere forsikringsselskab var ikke interesseret i at dække længere, hvorfor et skift til nye selskaber og lavere præmie var opportunt. Mange medlemmer havde dog skiftet varmtvandsbeholdere for egen regning, også inden tidligere forsikring blev opsagt. Nr. 9 undrede sig over, at nr. 64 ikke selv havde rettet henvendelse til bestyrelsen i relation til høring om ny Falck station. ad 3 Aflæggelse af regnskab Kassereren fremlagde regnskabet for 2006 og gennemgik bl.a. arbejdsløn og materialer, hvor de enkelte poster blev kommenteret, herunder 40tkr. hensat i 2004 til forbedring af antenneanlæg. 6

7 Nr. 64 undrede sig over, at der var omkostninger på 3tkr til graffiti rengøring, da foreningen er forsikret mod sådanne hændelser. Kassereren svarede, at dette skyldes den selvrisiko, som er på forsikringen. Nr. 64 ønskede at se hvilke forsikringsbetingelser, som var gældende for de nye fælles forsikringer i grundejerforeningen. Bestyrelsen bekræftede, at disse betingelser ville blive lagt på foreningens hjemmeside. Nr. 64 ønskede oplyst, hvor vi (foreningen) havnede, ud fra den betragtning, at omkostningerne var steget fra 215tkr. i 2004 til 450tkr. i Kassereren nævnte, at der i 2006 er gennemført mange flere aktiviteter sammenlignet med 2004, samtidig med der er hensat 96tkr. til forbedring af P-pladser, og udgifter til arkitekt og ingeniør var på tilsammen 48tkr. Nr. 9 henviste til, at mindst én i lokalet var skyld i de omtalte ca. 35tkr. til arkitekt!? Kassereren berørte underskuddet på 92tkr., som hovedsagelig skyldes tidligere nævnte hensættelse til P-pladser på 96tkr. Egenkapital og hensættelser blev i stadig større grad forrentet via aftalekonti, hvilket gav større renteindtægter. Nr. 9 nævnte, at der ikke havde været nævneværdige indtægter på udlejning af borde/stole i det forgangne år. Da der ikke var yderligere kommentarer til regnskabet, betragtede dirigenten regnskabet som godkendt, hvilket blev kvitteret med applaus. ad 4 Rettidigt indkomne forslag 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende ændring af fællesantenneanlæg. På grundlag af udsendte spørgeskemaer havde bestyrelsen fremsendt 3 forslag til fremtidig Tvdækning i foreningen. Bestyrelsen begrundede forslagene. Nr. 17 ville vide, hvad fremskudte forstærkere var. Bestyrelsen forklarede, at det var forstærkere, som var placeret mellem antenneanlægget og de enkelte huse/brugere. Nr. 64 ville vide, hvor stor afgiften var i dag pr. hus. Kassereren nævnte, at beløbet er kr. 800-, som nævnt i det udsendte bilag. Nr. 64 ville vide, hvor mange tilbud der var indhentet. Bestyrelsen nævnte, at der kun var entreret med Hareskov Electric, idet andre udbydere ikke var interesseret. Nr. 67 ville vide, hvad de hensatte 40tkr til antenneanlæg skulle bruges til. Kassereren oplyste, at beløbet løbende vil blive brugt til forbedring af signalforhold samt til nødvendige forbedringer af det eksisterende anlæg og vil delvis kunne reducere de viste anskaffelsespriser i de fremsendte forslag. 7

8 Dirigenten oplyste, at normal procedure er, at der først stemmes om det mest vidtgående forslag, d.v.s. forslag 1. Kan det accepteres, stemmes ikke yderligere. Falder forslaget stemmes om mest vidtgående forslag af de resterende o.s.v. Nr. 79 bekræftede denne oplysning. Nr. 61 mente, at der kun skal stemmes om forslag 1 og 2, idet forslag 3 er, som vi har det i dag. Formanden gav spørgeren delvist ret, men forslag 3 indeholdt også den mistede kanal 4 samt digitalisering. Nr. 17 havde udfyldt alle felter i spørgeskemaet (ifølge ordre fra manden), selv om hun ikke var interesseret i yderligere kanaler. Dirigenten gik herefter over til afstemning om forslagene, der på grund af beløbenes størrelse alle var 11 forslag 1. Antenneforslag 2. Antenneforslag 3.Antenneforslag For forslaget: 74 stemmer 58 stemmer 68 stemmer Imod forslaget: 38 stemmer 54 stemmer 42 stemmer Ved ikke: 4 stemmer. 1 stemme 4 stemmer Dermed var alle forslag faldet. Dirigenten nævnte, at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor dette punkt kunne afklares og efterlyste samtidig, hvad det er, vi vil have bevare det bestående eller hvad!? Nr. 78 havde i protest mod at forslag 1 blev stemt ned, stemt nej til forslag 2 og 3, hvilket flere deltagere bekræftede at have gjort. Nr. 36 havde stemt nej til forslag 2 og 3, idet der ikke er fremtidsudsigter i disse forslag. 2. Forslag fra bestyrelsen for nedtagning af pullerter og kørsel på stierne i særlige tilfælde Formanden begrundede forslaget. På spørgsmål fra nr. 32 blev det bekræftet, at den nye bom ved nr. 32 kan åbnes. Nr. 64 accepterede hverken forslag 2 eller 3, dog accepteres sygetransport, brandkørsel og i specielle tilfælde(?) invalidekørsel. Hvis kørsel for håndværkere m.v. tillades, kører der snart 32 tons lastvogne rundt i bebyggelsen, hvilket fliserne ikke kan bære. Formanden henviste til en tidligere beslutning (112 stemmer for/25 imod) om indførelse af et regelsæt for stisystemet i bebyggelsen, hvilket bilag 2 nu var udtryk for. Nr. 64 opponerede mod dette indlæg, ment udtrykte i princippet samme holdning som formanden. 8

9 Nr. 64 meddelte, at Falck havde ordre om at køre ind på stisystemet, hvis der var overhængende fare for patienters liv. Nr. 44 mente, at uanset pullerter eller ej, køres der på stierne. Dirigenten gik herefter over til afstemning, igen en 11 afstemning, som viste, at forslaget ikke opnåede stemmer nok til implementering, idet 71 stemte for forslaget, 38 stemte imod, og 6 undlod at stemme. 3. Pullerter opsat i Hvedevænget nedtages og fjernes af sikkerhedsmæssige grunde. Nr. 13 begrundede forslaget. På trods af nr. 64 s garantier, kunne både nr. 25 og 31 (i alt 4 tilfælde) melde, at Falck ikke kørte ind på bebyggelsens stisystemer, heller ikke i akuttilfælde. Dirigenten gik herefter over til afstemning om forslaget. For forslaget stemte: 76 Imod stemte 28 Undlod at stemme 6. Forslaget var hermed vedtaget. 4. Børneudvalgets forslag vedrørende indkøb af nye legeredskaber. Nr. 11, 17 og 27 begrundede forslaget, hvor redskaberne dækkede et legemæssigt aldersspænd fra 3 til 12 år. Arbejdet med opsætning ønskes udført af professionel arbejdskraft for ikke at trække opsætnings tid unødigt. Nr. 1 ønskede i relation til solindfald i haven forslag 1, hvor lejeredskab nr N blev placeret hvor tårnet står i dag. Nr. 10 og nr. 5 kunne også acceptere forslag 1. Nr. 9 nævnte at konen havde sagt at redskab ikke egnede sig til 4 børn, men kun til 2, hvorfor der bør overvejes indkøb af et andet legeredskab. Nr. 3 nævnte, at det er yderst sjældent, at der leges på lejepladsen Nr. 79 nævnte, at dirigenten bør tage stilling til, om det er et 11 spørgsmål, hvilket dirigenten bekræftede det var. Dirigenten gik herefter over til afstemning: For forslaget: 66 Imod 42 Undlod at stemme 8. 9

10 Forslaget var dermed stemt ned. Dirigenten gav ordet til nr. 13, som harcelerede over det snæversyn, som nej siden havde demonstreret i relation til legeredskaber. På grund af det fremskredne tidspunkt afbrød dirigenten generalforsamlingen og bad formanden om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de resterende punkter på dagsordenen kunne behandles. Generalforsamlingen sluttede kl Hanne Rasmussen Margit Nielsen Ole Nørgaard Formand Dirigent Referent 10

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.00

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.00 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2006

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2006 Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamlingen: Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2006 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab 4. Rettidigt indkomne

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 3, marts 2005

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 3, marts 2005 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ordinær generalforsamling 3, marts 2005 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab 4. Rettidigt indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 Formanden Frank Høg bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2010. 1. Valg af dirigent. Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007 Referat af ordinær generalforsamling i den 3/4-2007 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere