Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamlingen: Referat af ordinær generalforsamling 8. marts Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 8. Valg af kasserer 9. Valg af kritisk revisor 10. Eventuelt På generalforsamlingen var 46 huse repræsenteret ved personligt fremmøde og andre 13 huse ved fuldmagt. ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen, nr. 77 som dirigent. Margit accepterede valget og blev uden modkandidat valgt med applaus. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og spurgte om der var bemærkninger til dagsordenen. Da dette ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet til formanden ad 2 Bestyrelsens beretning Så er der igen generalforsamling i Grundejerforeningen Hvedevænget, og vi skal se tilbage på det forløbne år. Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen: Anne Oscar fra nr. 27 der er næstformand og sekretær Helge Hesselberg fra nr. 13, der også er foreningens kasserer. Allan Sørensen fra nr. 10 Arne Wissum fra nr. 18 Per Christensen fra nr. 31 Ole Stenderup fra nr. 67 Og sidst men ikke mindst Jacob Wengler fra nr. 73, der desværre ikke kan være til stede i dag og Maiken Lund fra nr. 12, der begge er valgt som suppleanter. 1

2 Vedligeholdelse af huse Reparationsarbejdet på vores fælles gavle er afsluttet. Mureren har desuden færdiggjort de enkelte hvedeboeres bestillingsarbejde. Det drejer sig om såvel reparation af tagrygning samt udskiftning af kit under tagsten ved endegavle med videre. I den forbindelse er det på sin plads at gøre ejerne af gavlhuse opmærksomme på, at vedligeholdelsespligten af den yderste række tagsten med tilhørende kit påhviler grundejeren. Det betyder, at gavlhusejere skal være opmærksomme på, om de yderste tagsten ligger ordentligt, så vandskader på fælles endegavle undgås. Det lykkes igen i 2006 bestyrelsen at skaffe et godt tilbud på træbeskyttelse, som flere hvedeboere tog imod. Det vil vi naturligvis prøve igen i år. Vi har dels vores gamle forhandler at trække på, men også en nyindflyttet hvedeboer har sendt et signal om at kunne skaffe træbeskyttelse til en fordelagtig pris. Fællesarealer Græs- og hækklipning samt snerydning varetages stadig af gartneren, som blev ansat efter generalforsamlingen i Græs- og hækklipning er en opgave som løses til en på forhånd aftalt pris. Da sæsonen for græsklipning på grund af det lune efterår har været lang, har Hvedevænget på det område gjort en god forretning. Omkring snerydningen har bestyrelsen og gartneren været i dialog. Det er aftalt, at gartneren først påbegynder snerydning, når der ligger 5 cm sne på stierne. Bestyrelsen har gjort gartneren opmærksom på, at vi helst vil have fjernet sne med kost frem for skovl. Der er dog det problem, at den nuværende kost er for bred til nogle af Hvedevængets stier, fordi mange har beplantning, der hænger lidt udover stibredden. Derfor bruger gartneren fortsat skovl på enkelte stier, når der skal sneryddes. Nogle beboere ud til Brønsholmgårdsvej har følt sig generet af skygge fra bøgetræerne i hækken ud til vejen. Bestyrelsen har derfor været i dialog med de berørte husejere. Spøgsmålet gik på, om træerne skulle udtyndes, det vil sige, at hver andet træ skulle fjernes, om alle træer skulle fjernes og endelig om man ønskede, at der skulle plantes nye træer. Konklusionen blev, at bøgetræerne skulle fjernes. Der var ikke et umiddelbart ønske om, at få plantet nye træer. For at undgå at gøre udsynet fra vejen og ind mod Hvedevænget for stort har gartneren foreslået, at vi kan eksperimentere lidt med hækkens højde. Det er selvfølgelig følsomt, når træer skal fældes, det ved vi godt. Men bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at hvedeboere skal føle sig generede af at bo ud til enorme træer. Samtidig er det et princip i bestyrelsen, at der skal fældes mindst muligt. Desuden tilstræbes det, at der i forbindelse med eventuel fældning og på baggrund af gartnerens faglige vurdering plantes nyt. Gartneren har beskåret buskene i volden 1 til 2 meter, og har herefter sået græs. Dette skulle give en fornemmelse af mere plads. Den megen regn i forår og tidlig sommer har dog medført, at det nysåede græs aldrig dukkede op. Vi vil gøre noget ved problemet, så snart vind og vejr tillader det. Beskæringen af volden er betalt af Hvedevænget, da det ikke er realistisk at få kommunens hjælp eller økonomiske støtte i den forbindelse. Som omtalt sidste år har vi aftalt, at samarbejde med kommunen om arealet ud mod Egedalsvej, da området er fælles. Der skal fældes træer, og hækken skal vedligeholdes, vi har ikke glemt denne opgave, vi har bare ikke nået den i år. Problemet med den stigende trafik på græsarealet ved volden med ikke lokale hundeluftere, cykel- og knallertkørere er forhåbentlig på vej mod en løsning. Gartneren har i den sydlige ende af fællesarealet plantet en bøgehæk, og der vil blive opsat et fodhegn i den nordlige ende af arealet. 2

3 Der vil ligeledes blive opsat bom ud for nr. 32, som forhåbentlig omdirigerer cykeltrafikken fra de små flisestier ud for husene til den bredere hovedsti midt i bebyggelsen. Bommen vil blive opsat af kommunen for vores regning. Kjeld fra nr. 9 har endnu engang gjort en indsats med spraydåsen og har til hvedeungernes store glæde blandt andet opmalet ostespil og hinkeruder. Tak for det Kjeld. Desværre har der også været andre i gang med spraymaling, og denne indsats er ikke noget at takke for. Gavlene på nr. 1 og 64 blev i efteråret overmalet med graffiti. Vi var i kontakt med Helsingør Politi, der efter besigtigelse betragtede sagen som drengestreger, og derfor ikke mente, at der var tale om professionelle graffitimalere. Graffitien blev fjernet og delvist betalt via vores ejendomsforsikring. Det lykkedes at få fremskaffet reservedele til de ødelagte pullerter, som nu er repareret. En tak til Henning fra nr. 64, som var behjælpelig i den sammenhæng. Desværre er der forsvundet et par pullerter, og det er forklaringen på, at der ikke er opsat pullerter ved hver tværsti ud mod hovedstien. Senere i aften skal der tages stilling til de fremsendte forslag omkring pullerterne. P-pladser På sidste års generalforsamling omtalte vi, at vores P-pladser skal have nyt slidlag. Vi har i årets løb været i kontakt med fagfolk, der oplyser, at reparationen bør udføres indenfor de kommende år. Den umiddelbare pris for arbejdet varierer fra kr til excl. moms. På sidste generalforsamling blev det besluttet at spare op til denne reparation, således at der opspares ,- kr. årligt. Vi fik i foråret støvsuget vores P-pladser. Kommunen forestod dette til en favorabel pris. Da vi var meget tilfredse med resultatet, påtænker vi igen i år at bede kommunen om at udføre denne opgave. Flisearealer Der er i slutningen af 2006 lagt mange nye fliser i Hvedevænget. Desuden er trapperne ved nr. 16, 48 og 57 blevet skiftet. Herudover blev der lavet enkeltstensudskiftninger. Desværre kom der en omskiftning i vejret, før finisharbejdet var tilendebragt, men gartneren laver dette, når vejret igen tillader flisearbejde. Mange af de nylagte fliser er betalt af henlagte midler, idet behovet for udskiftning af fliser ikke stod mål med det beløb, der var afsat til vedligeholdelse af arealer på budgettet for Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal sikre en høj vedligeholdelsesstandard af Hvedevænget, og med det i tankerne er der behov for yderligere fliseudskiftning i Fællesaktiviteter Igen i 2006 forsøgte vi os med 2 fællesdage. Dels fordi det er en god måde at få plejet naboskabet i en rækkehusbebyggelse, men så sandelig også, fordi vi får vedligeholdt og shinet op i Hvedevænget. Den første fællesdag bestod mest af sandudskiftning, beskæring af græskanter og lugning i bede. Det viste sig, at der under græs og ukrudt befandt sig funktionsdygtige overfladeriste på flere af brandvejene. På den anden fællesdag var der maling af legeredskaber, opsætning af fodhegn og større reparationsarbejde på programmet. Desværre ville vejrguderne os ikke det bedste, idet småbyger umiddelbart efter fællesdagens start blev afløst af vedvarende regn. 3

4 På imponerende vis fik alle, som deltog i fællesdagen, omstillet sig til vejrforholdene og fandt selv på arbejdsopgaver, som erstatning for dem vejret umuliggjorde. Det var herligt at se, hvordan alle deltog trods modgang. Der blev uddelt popcorn og slushice, som i løbet af arbejdsdagen holdt deltagernes moral høj. Lidt retfærdighed var der da også til, idet regnen aftog ved 16 tiden. Hvedevængets børneudvalg var ikke sene til at benytte den mulighed, og til glæde for Hvedevængets børn blev den lejede hoppeborg opsat i løbet af ingen tid. Et ekstra telt blev desuden indkøbt, så alle i tørvejr kunne spise aftensmad sammen. Tak for en regnvåd men rigtig god dag og aften! Og vores legeredskaber blev efterfølgende malet i tørvejr af Frank fra nr. 30. En stor tak til ham. Overdækninger Vi valgte på generalforsamlingen i 2004, at vi skulle have en arkitekt til at tegne udkast til de fremtidige overdækninger. Og det var et klogt valg, idet vi på den ordinære generalforsamling i 2006 kunne godkende en række professionelle og flotte tegninger af mulige overdækninger. Disse tegninger er efter behandling i Udvalget for Teknik og Miljø nu også godkendt af kommunen. Vi gør opmærksom på, at den enkelte grundejer skal søge om byggetilladelse før opførelse af en overdækning. På baggrund af erfaringerne med brug af professionel konsulenthjælp i forbindelse med overdækningerne er det bestyrelsens hensigt, at trække på professionelle kræfter, i sager hvor det skønnes nødvendigt. Det kan på kort sigt opleves som en dyr løsning, men vi vurderer, at det på langt sigt er en værdifuld løsning. Udvalg Bestyrelsen har nedsat nogle Ad hoc udvalg, der arbejder med specialopgaver. Der sidder et bestyrelsesmedlem i alle udvalg, og de beretter til bestyrelsesmøderne, om et meget stort engagement. I kan til enhver tid rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem, hvis I har behov for at give nogle oplysninger videre, komme med gode ideer og så videre. Og det er der faktisk rigtig mange af jer der gør. Og tusind tak for det. For vi kan i bestyrelsen kun løfte vores opgave med jeres hjælp. Kommunikationsudvalget har siden den ordinære generalforsamling arbejdet ihærdigt med at få gennemført det vedtagne forslag om udsendelse af informationer via . Vi har haft lidt begyndervanskeligheder omkring udsendelsen, men de skulle forhåbentlig være løst nu, således at de fremtidige udsendelser af Hvedeinfo kan varetages af bestyrelsen uden besvær for kommunikationsudvalget. Enkelte hvedeboere har ikke ønsket at modtage elektronisk post, og de får naturligvis informationer på papir som hidtil. Kommunikationsudvalget er ligeledes meget optaget af at få optimeret vores hjemmeside til gavn for Hvedevænget. Antenneudvalget har haft et begivenhedsrigt år. Det har især været arbejdet med forslaget om at etablere kabel-tv der har optaget udvalgets tid. Såvel Hareskov Elektrik som TDC har været med til antenneudvalgets møder. I november 2006 blev forslaget om etablering af kabel-tv drøftet ved en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget blev nedstemt. Antenneudvalget havde før den ordinære generalforsamling i 2006 fået kortlagt kvaliteten af modtagesignalet i de enkelte huse. Heraf fremgik det, at en del huse fandt, at deres modtageforhold var for dårlige. Hareskov Elektrik har for grundejerforeningens regning foretaget en test de steder, systemet lod til at udvise svagheder. Der blev fundet fejl flere steder forårsaget af defekte stik og kabler. Udgiften til udbedringen af disse fejl påhviler den enkelte grundejer. 4

5 Hareskov Elektrik fastholder deres udmelding om, at vores anlæg er teknisk funktionelt mange år frem og desuden har mulighed for udvidelse med flere kanaler. Senere i aften skal vi tage stilling til et forslag vedrørende kanaludvalg på vores fællesantenneanlæg. Antenneudvalget vil fortsat holde sig løbende underrettet om udviklingen indenfor bredbånd, kabeltv med videre. Som det fremgik af debatten på den ekstraordinære generalforsamling i november måned er der flere tekniske muligheder på vej i forhold til at modtage tv-signal. Måske kan tv-signalet indenfor en overskuelig tidshorisont modtages via telefonstikket, altså helt udenom et fællesantenneanlæg. Børneudvalget har igen i 2006 med stort engagement stået for afholdelsen af Hvedevængets sociale aktiviteter i børnehøjde. Der er afholdt fastelavn hvor også voksne med barnesindet i behold slår katten af tønden. Hvedecampen har udviklet sig, og havde i 2006 så mange deltagere, at græsarealet foran nr måtte tages i brug. Endelig var børneudvalget medarrangør af fællesdagen i august. Vi skal senere i aften tage stilling til det forslag, børneudvalget har fremsendt om opsætning af nye legeredskaber. Varmeudvalget har foretaget løbende kontrol af vores anlæg i varmekælderen. Varmeudvalget har desuden været i dialog med bestyrelsen og varmekonsulent Kjeld Sivertsen omkring en defekt beholder, der sikrer automatisk vandpåfyldning af iltet vand på varmeanlægget. Endelig har bestyrelse og varmeudvalget i efteråret holdt møde med varmekonsulent Kjeld Sivertsen, hvor arbejdsfordelingen i forhold til kontrol og vedligeholdelse af vores varmeanlæg blev aftalt. Nordforbrænding har i løbet af året udbedret skaderne efter reparationsarbejdet i foråret det vil sige lagt brosten i indkørslen ved nr. 49 og plantet bøgehæk og lagt fliser ved nr. 80. Forsikringsforhold Vi har i årets løb skiftet forsikringsselskab og er nu forsikret i henholdsvis Nord Forsikring as og Dansk Glasforsikring A/S. Med dette skifte sparer den enkelte hvedeboer ca. 34 % i forhold til den tidligere forsikring i Alm. Brand. Vi vil gerne benytte lejligheden og opfordre til, at al anmeldelse af forsikringsskader, der henhører under den fælles ejendomsforsikring, bliver anmeldt via vores forsikringsmægler Thomas Hey. Thomas er ansat til at tage sig af de forsikringsspørgsmål, som har at gøre med Hvedevænget. Derfor vil en henvendelse direkte til ham og ikke til forsikringsselskab eller bestyrelsen omkring forsikringssager betyde den hurtigst tænkelige og bedst kvalificerede sagsbehandling. Kontakt med Karlebo Kommune Bestyrelsen har flere gange i årets løb været i kontakt med Karlebo Kommune, og har ved de lejligheder kun oplevet imødekommenhed og samarbejdsvilje. Vi blev dog noget forbavsede, da vi kort før nytår modtog et brev, hvoraf det fremgik, at den hidtidige snerydning på private fælleveje bortfaldt med årets udgang. Årsagen var, at Sammenlægningsudvalget ved fastlæggelsen af et fælles serviceniveau i den nye Fredensborg Kommune havde besluttet, at ordningen skulle bortfalde. Kommunen beklagede det korte varsel og tilbød at være behjælpelig med snerydning mod betaling. Bestyrelsen har efterfølgende været i kontakt med Karlebo Kommune, og aftalt, at Hvedevænget fortsat får sneryddet og saltet på hovedstien uden beregning. Den helt specielle hvede ånd Formanden og næstformanden har i 2006 hilst en nyindflyttet hvedeboer velkommen med en flaske vin. Det er vigtigt for os, at vores nye naboer føler sig vel modtaget i Hvedevænget. 5

6 Hvedevænget har flere beboere, der udfører en frivillig og uvurderlig arbejdsindsats for vores bebyggelse. Tusind tak for det. Skulle der være flere, der har lyst og energi til at udføre et frivilligt arbejde for Hvedevænget er de velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen. Det var så en beskrivelse af, hvad bestyrelsen har fået sin tid til at gå med i 2006, og det er for så vidt historie. Om fremtiden i Hvedevænget kan vi sige, at den indeholder et fortsat fokus på de store renoveringsopgaver, der ligger foran os. Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen. Jeres engagement og ildhu for Hvedevængets ve og vel er fantastisk. I har været helt utrolige, og jeres selskab har været en fornøjelse. Nr. 64 havde følgende bemærkninger: - Havde grundejerforeningen gjort indsigelse over placering af kommende Falck Station? - Havde konstateret, at der stadig ikke var bom ud for nr. 32! - Klandrede generelt gartner for manglende oprydning, bl.a. rester af flis, grus m.v. flød på parkeringspladsen, når et arbejde var afsluttet - Gartner ødelægger brostenskant, når der skrabes med skovl på traktor og ikke kost - Havde ikke fået orientering om fældning af træer på fællesarealerne - Havde forslag om, at Fredensborg Kommune overtog vedligehold af fælles stisystem. Nr. 51 spurgte bestyrelsen hvad han skulle gøre, når/hvis varmtvandsbeholder blev utæt bl.a. set i lyset af, at der de sidste 25/30 år havde været forsikring på samme. Formanden svarede til spørgsmål fra nr at grundejerforeningen ikke havde modtaget høring om Falck Station fra kommunen, hvorfor vi formentlig ikke var omfattet af et høringssvar - Beklagede at bom ud for nr. 32 endnu ikke var etableret, men at dette skyldes vejrliget - Ved træfældning m.v. var det ikke i orden, at gartner ikke rydder ordentlig op efter sig - Beklagede manglende information om træfældning - at der havde været ført forhandlinger med Karlebo Kommune, men at kommunen ikke var interesseret i overtagelse af det offentlige stisystemet. Formanden beklagede overfor nr. 51, at varmtvandsbeholdere ikke længere var forsikret med de nye forsikringer. Det tidligere forsikringsselskab var ikke interesseret i at dække længere, hvorfor et skift til nye selskaber og lavere præmie var opportunt. Mange medlemmer havde dog skiftet varmtvandsbeholdere for egen regning, også inden tidligere forsikring blev opsagt. Nr. 9 undrede sig over, at nr. 64 ikke selv havde rettet henvendelse til bestyrelsen i relation til høring om ny Falck station. ad 3 Aflæggelse af regnskab Kassereren fremlagde regnskabet for 2006 og gennemgik bl.a. arbejdsløn og materialer, hvor de enkelte poster blev kommenteret, herunder 40tkr. hensat i 2004 til forbedring af antenneanlæg. 6

7 Nr. 64 undrede sig over, at der var omkostninger på 3tkr til graffiti rengøring, da foreningen er forsikret mod sådanne hændelser. Kassereren svarede, at dette skyldes den selvrisiko, som er på forsikringen. Nr. 64 ønskede at se hvilke forsikringsbetingelser, som var gældende for de nye fælles forsikringer i grundejerforeningen. Bestyrelsen bekræftede, at disse betingelser ville blive lagt på foreningens hjemmeside. Nr. 64 ønskede oplyst, hvor vi (foreningen) havnede, ud fra den betragtning, at omkostningerne var steget fra 215tkr. i 2004 til 450tkr. i Kassereren nævnte, at der i 2006 er gennemført mange flere aktiviteter sammenlignet med 2004, samtidig med der er hensat 96tkr. til forbedring af P-pladser, og udgifter til arkitekt og ingeniør var på tilsammen 48tkr. Nr. 9 henviste til, at mindst én i lokalet var skyld i de omtalte ca. 35tkr. til arkitekt!? Kassereren berørte underskuddet på 92tkr., som hovedsagelig skyldes tidligere nævnte hensættelse til P-pladser på 96tkr. Egenkapital og hensættelser blev i stadig større grad forrentet via aftalekonti, hvilket gav større renteindtægter. Nr. 9 nævnte, at der ikke havde været nævneværdige indtægter på udlejning af borde/stole i det forgangne år. Da der ikke var yderligere kommentarer til regnskabet, betragtede dirigenten regnskabet som godkendt, hvilket blev kvitteret med applaus. ad 4 Rettidigt indkomne forslag 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende ændring af fællesantenneanlæg. På grundlag af udsendte spørgeskemaer havde bestyrelsen fremsendt 3 forslag til fremtidig Tvdækning i foreningen. Bestyrelsen begrundede forslagene. Nr. 17 ville vide, hvad fremskudte forstærkere var. Bestyrelsen forklarede, at det var forstærkere, som var placeret mellem antenneanlægget og de enkelte huse/brugere. Nr. 64 ville vide, hvor stor afgiften var i dag pr. hus. Kassereren nævnte, at beløbet er kr. 800-, som nævnt i det udsendte bilag. Nr. 64 ville vide, hvor mange tilbud der var indhentet. Bestyrelsen nævnte, at der kun var entreret med Hareskov Electric, idet andre udbydere ikke var interesseret. Nr. 67 ville vide, hvad de hensatte 40tkr til antenneanlæg skulle bruges til. Kassereren oplyste, at beløbet løbende vil blive brugt til forbedring af signalforhold samt til nødvendige forbedringer af det eksisterende anlæg og vil delvis kunne reducere de viste anskaffelsespriser i de fremsendte forslag. 7

8 Dirigenten oplyste, at normal procedure er, at der først stemmes om det mest vidtgående forslag, d.v.s. forslag 1. Kan det accepteres, stemmes ikke yderligere. Falder forslaget stemmes om mest vidtgående forslag af de resterende o.s.v. Nr. 79 bekræftede denne oplysning. Nr. 61 mente, at der kun skal stemmes om forslag 1 og 2, idet forslag 3 er, som vi har det i dag. Formanden gav spørgeren delvist ret, men forslag 3 indeholdt også den mistede kanal 4 samt digitalisering. Nr. 17 havde udfyldt alle felter i spørgeskemaet (ifølge ordre fra manden), selv om hun ikke var interesseret i yderligere kanaler. Dirigenten gik herefter over til afstemning om forslagene, der på grund af beløbenes størrelse alle var 11 forslag 1. Antenneforslag 2. Antenneforslag 3.Antenneforslag For forslaget: 74 stemmer 58 stemmer 68 stemmer Imod forslaget: 38 stemmer 54 stemmer 42 stemmer Ved ikke: 4 stemmer. 1 stemme 4 stemmer Dermed var alle forslag faldet. Dirigenten nævnte, at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor dette punkt kunne afklares og efterlyste samtidig, hvad det er, vi vil have bevare det bestående eller hvad!? Nr. 78 havde i protest mod at forslag 1 blev stemt ned, stemt nej til forslag 2 og 3, hvilket flere deltagere bekræftede at have gjort. Nr. 36 havde stemt nej til forslag 2 og 3, idet der ikke er fremtidsudsigter i disse forslag. 2. Forslag fra bestyrelsen for nedtagning af pullerter og kørsel på stierne i særlige tilfælde Formanden begrundede forslaget. På spørgsmål fra nr. 32 blev det bekræftet, at den nye bom ved nr. 32 kan åbnes. Nr. 64 accepterede hverken forslag 2 eller 3, dog accepteres sygetransport, brandkørsel og i specielle tilfælde(?) invalidekørsel. Hvis kørsel for håndværkere m.v. tillades, kører der snart 32 tons lastvogne rundt i bebyggelsen, hvilket fliserne ikke kan bære. Formanden henviste til en tidligere beslutning (112 stemmer for/25 imod) om indførelse af et regelsæt for stisystemet i bebyggelsen, hvilket bilag 2 nu var udtryk for. Nr. 64 opponerede mod dette indlæg, ment udtrykte i princippet samme holdning som formanden. 8

9 Nr. 64 meddelte, at Falck havde ordre om at køre ind på stisystemet, hvis der var overhængende fare for patienters liv. Nr. 44 mente, at uanset pullerter eller ej, køres der på stierne. Dirigenten gik herefter over til afstemning, igen en 11 afstemning, som viste, at forslaget ikke opnåede stemmer nok til implementering, idet 71 stemte for forslaget, 38 stemte imod, og 6 undlod at stemme. 3. Pullerter opsat i Hvedevænget nedtages og fjernes af sikkerhedsmæssige grunde. Nr. 13 begrundede forslaget. På trods af nr. 64 s garantier, kunne både nr. 25 og 31 (i alt 4 tilfælde) melde, at Falck ikke kørte ind på bebyggelsens stisystemer, heller ikke i akuttilfælde. Dirigenten gik herefter over til afstemning om forslaget. For forslaget stemte: 76 Imod stemte 28 Undlod at stemme 6. Forslaget var hermed vedtaget. 4. Børneudvalgets forslag vedrørende indkøb af nye legeredskaber. Nr. 11, 17 og 27 begrundede forslaget, hvor redskaberne dækkede et legemæssigt aldersspænd fra 3 til 12 år. Arbejdet med opsætning ønskes udført af professionel arbejdskraft for ikke at trække opsætnings tid unødigt. Nr. 1 ønskede i relation til solindfald i haven forslag 1, hvor lejeredskab nr N blev placeret hvor tårnet står i dag. Nr. 10 og nr. 5 kunne også acceptere forslag 1. Nr. 9 nævnte at konen havde sagt at redskab ikke egnede sig til 4 børn, men kun til 2, hvorfor der bør overvejes indkøb af et andet legeredskab. Nr. 3 nævnte, at det er yderst sjældent, at der leges på lejepladsen Nr. 79 nævnte, at dirigenten bør tage stilling til, om det er et 11 spørgsmål, hvilket dirigenten bekræftede det var. Dirigenten gik herefter over til afstemning: For forslaget: 66 Imod 42 Undlod at stemme 8. 9

10 Forslaget var dermed stemt ned. Dirigenten gav ordet til nr. 13, som harcelerede over det snæversyn, som nej siden havde demonstreret i relation til legeredskaber. På grund af det fremskredne tidspunkt afbrød dirigenten generalforsamlingen og bad formanden om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de resterende punkter på dagsordenen kunne behandles. Generalforsamlingen sluttede kl Hanne Rasmussen Margit Nielsen Ole Nørgaard Formand Dirigent Referent 10

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium 1. Valg af dirigent: Ricky i nr. 106 blev enstemmigt valgt. Ricky foreslog stemmevalg ved håndsoprækning, hvilket blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere