KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET Begrundelse og formål BEGRUNDELSE Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (kaldet NACE rev. 1) blev oprettet i 1990 til brug for harmoniseringen af økonomisk statistik. Nærværende forslag indeholder en revideret udgave af NACE, som tager højde for den økonomiske udvikling i de seneste 15 år og den gennemgribende revision af andre internationale aktivitetsnomenklaturer. Generel baggrund Siden indførelsen af NACE rev. 1 i 1990 er der blevet foretaget mindre ændringer. Når der er behov for en revision, skyldes det den hastige økonomiske udvikling siden 1990 og en gennemgribende revision af internationale aktivitetsnomenklaturer. Den foreslåede NACE rev. 2 giver et mere tidssvarende billede af den økonomiske virkelighed og er mere sammenlignelig med andre internationale nomenklaturer. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber. Ved denne forordning indførtes NACE rev. 1. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter Høringsmetoder, vigtigste målsektorer og respondenternes generelle profil Siden 2002 er såvel de statistiske kontorer i medlemsstaterne som de europæiske erhvervs- og brancheorganisationer flere gange blevet hørt, således at de har kunnet fremsætte deres forslag til ændringer af NACE rev. 1. Oversigt over svarene og redegørelse for, hvordan de er blevet taget i betragtning Alle forslag (over 2000) er blevet grundigt gennemgået af grupper af tekniske eksperter. Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekspertbistand. Konsekvensanalyse DA 2 DA

3 En første mulighed var at revidere NACE på en sådan måde, at den afspejler den økonomiske virkelighed og er sammenlignelig med andre internationale nomenklaturer samtidig med, at der sikres en kontinuitet i forhold til den tidligere nomenklatur. Det eneste alternativ var at undlade at ajourføre nomenklaturen. Dette ville være gået ud over sammenligneligheden med andre økonomier, og de statistiske oplysninger ville således ikke kunne opfylde de nuværende behov. 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget Oprettelse af en revideret nomenklatur for økonomiske aktiviteter og bestemmelser om dens gennemførelse i aktuelle statistiske undersøgelser. Retsgrundlag Artikel 285, stk. 1, i EF-traktaten. Subsidiaritetsprincippet Forslaget falder ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde: Forordningsforslaget indeholder en bestemmelse om, at medlemsstaterne har mulighed for at indføre en national statistisk nomenklatur, der er konsistent med NACE, for at tage højde for forhold, der karakteriserer den nationale økonomi. Forslaget skal ses som en afvejning mellem det detaljeringsniveau, som de største brugere har behov for, og den arbejdsbyrde, der pålægges de nationale statistiske kontorer. Reguleringsmiddel/-form Foreslået reguleringsmiddel: forordning. Af følgende grunde ville andre reguleringsmidler ikke være tilstrækkelige: Den foreslåede forordning er en ændring af eksisterende forordninger. 4) BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget får ingen konsekvenser for fællesskabsbudgettet. 5) YDERLIGERE OPLYSNINGER DA 3 DA

4 Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Forslaget indeholder en klausul om fornyet gennemgang i artikel 4, stk. 5. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den foreslåede forordning er relevant for EØS og bør derfor også omfatte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DA 4 DA

5 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, efter proceduren i traktatens artikel 251, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 indførtes den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber 2 (herefter benævnt "NACE rev. 1"). (2) For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i økonomien bør der oprettes en ajourført nomenklatur kaldet NACE revision 2 (herefter benævnt "NACE rev. 2"). (3) En ajourført nomenklatur som NACE rev. 2 er af afgørende betydning for Kommissionens gennemgang af fællesskabsstatistikkerne; det forventes, at nomenklaturen via mere sammenlignelige og relevante data vil bidrage til en bedre økonomisk styring på EF-niveau og i de enkelte medlemsstater. (4) Gennemførelsen af det indre marked kræver statistiske normer for indsamling, fremsendelse og offentliggørelse af nationale statistikker og EF-statistikker med henblik på at sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, myndigheder og alle andre økonomiske beslutningstagere i det indre marked pålidelige og sammenlignelige statistiske data. I denne forbindelse er det af afgørende betydning, at de forskellige 1 2 EFT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 293 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 af , s. 1). DA 5 DA

6 kategorier i nomenklaturen for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab fortolkes ens i alle medlemsstaterne. (5) Pålidelige og sammenlignelige oplysninger er nødvendige for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne og nyttige for Fællesskabets institutioner til forebyggelse af konkurrenceforvridning. (6) Indførelsen af en revideret fælles statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter indebærer ikke i sig selv nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggøre eller indberette data. Kun hvis medlemsstaterne anvender nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er baseret på EF-nomenklaturen, er det muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, der er tilstrækkeligt pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og detaljeret opdelt til forvaltning af det indre marked. (7) For at tilgodese nationale behov bør medlemsstaterne have mulighed for, at de i deres nationale nomenklaturer indføjer yderligere kategorier, der er baseret på den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab. (8) Af hensyn til de økonomiske statistikkers internationale sammenlignelighed anvender medlemsstaterne og EF-institutionerne nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er direkte forbundet med De Forenede Nationers internationale standardklassifikation af erhvervsmæssig virksomhed (ISIC) rev (9) Anvendelsen af nomenklaturen for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet kræver, at Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom 4, navnlig i forbindelse med problemer med gennemførelsen af NACE rev. 2, overgangen fra NACE rev. 1 til NACE rev. 2 og indføjelsen af ændringer i NACE rev. 2. (10) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 indførtes en fælles ramme for oprettelse af statistiske virksomhedsregistre med harmoniserede definitioner, kendetegn, anvendelsesområder og ajourføringsprocedurer 5. (11) Revisionen af en statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter kræver en ændring af specifikke henvisninger til NACE rev. 1 og en række relevante retsakter. Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 3037/90, Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen 6, Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer 7, Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik 8, Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken 9, Rådets forordning (EF) EFT L 181 af s. 47. EFT L 196 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 af , s. 1). EFT L 374 af , s. 1. EFT L 14 af , s.1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 af , s. 1). EFT L 162 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1158/2005 (EFT L 191 af , s. 1). EFT L 163 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. DA 6 DA

7 nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer 10, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik 11, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. februar 2003 om lønomkostningsindekset 12, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder 15. (12) Før overgangen til NACE rev. 2 er det nødvendigt at ændre en række fællesskabsretsakter efter de gældende procedurer: Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab 16, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/ af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet, Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer 18. (13) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 19. (14) Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: AFDELING 1: GENERELLE BESTEMMELSER Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Ved denne forordning indføres den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet, herefter benævnt "NACE rev. 2", for at give et tidssvarende billede af den økonomiske virkelighed og sikre sammenlignelighed EFT L 63 af , s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. EFT L 332 af , s. 1. EFT L 69 af , s. 1. EFT L 7 af , s. 1. EFT L 143 af , s. 49. EFT L 255 af , s. 1. EFT L 310 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EFT L 180 af , s. 1). EFT L 33 af , s. 1. EFT L 35 af , s. 23. EFT L 184 af , s. 23. DA 7 DA

8 mellem medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale nomenklaturer og dermed medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale statistikker. 2. Denne forordning gælder udelukkende for nomenklaturens anvendelse til statistiske formål. Artikel 2 NACE rev NACE rev. 2 omfatter følgende niveauer: a) et første niveau identificeret ved en bogstavkode (hovedafdelinger) b) et andet niveau identificeret ved en tocifret talkode (hovedgrupper) c) et tredje niveau identificeret ved en trecifret talkode (grupper) d) et fjerde niveau identificeret ved en firecifret talkode (undergrupper). 2. NACE rev. 2 er knyttet som bilag I til denne forordning. Artikel 3 Anvendelse af NACE rev. 2 Kommissionen anvender NACE rev. 2 til al statistik, der opdeles efter økonomiske aktiviteter. Artikel 4 Nationale nomenklaturer for økonomiske aktiviteter 1. Medlemsstaternes statistikker, der er opdelt efter økonomiske aktiviteter, udarbejdes på grundlag af NACE rev. 2 eller en national nomenklatur, der er afledt heraf. 2. Den nationale nomenklatur kan omfatte flere positioner og inddelingsniveauer, og der kan anvendes andre koder. Hvert niveau bortset fra det højeste skal bestå af enten de samme positioner som det tilsvarende niveau i NACE rev. 2 eller af positioner, der udgør en nøjagtig opdeling heraf. 3. Med henblik på godkendelse sender medlemsstaterne før offentliggørelsen Kommissionen de tekstudkast, som fastlægger eller ændrer deres nationale nomenklatur. Kommissionen efterprøver inden for en frist på 2 måneder, om disse tekstudkast er i overensstemmelse med stk. 2. Kommissionen fremsender den godkendte nationale nomenklatur til de øvrige medlemsstater til orientering. Medlemsstaternes nationale nomenklaturer skal indeholde en sammenligningstabel mellem de nationale nomenklaturer og NACE rev. 2. DA 8 DA

9 4. Forekommer det, at visse kategorier i NACE rev. 2 ikke svarer til den nationale erhvervsstruktur, kan Kommissionen give tilladelse til, at en medlemsstat slår kategorier i NACE rev. 2 sammen inden for en bestemt sektor. For at opnå en sådan tilladelse skal medlemsstaten forelægge Kommissionen alle nødvendige oplysninger til behandling af dens anmodning. Kommissionen skal træffe beslutning herom inden for en frist på tre måneder. Uanset bestemmelserne i stk. 2 berettiger denne tilladelse dog ikke den pågældende medlemsstat til at underopdele de aggregerede kategorier på en måde, som er forskellig fra NACE rev Med mellemrum tager Kommissionen sammen med den pågældende medlemsstat stilling til, om de ordninger, der er bevilget i henhold til bestemmelserne i nærværende artikel, stadig er berettigede. Artikel 5 Kommissionens opgaver 1. Kommissionen formidler, vedligeholder og fremmer anvendelsen af NACE rev. 2, især ved: a) at udarbejde, ajourføre og offentliggøre forklarende bemærkninger til NACE rev. 2 b) at udarbejde retningslinjer for klassificering af statistiske enheder efter NACE rev. 2 c) at offentliggøre sammenligningstabeller mellem NACE rev. 1.1 and NACE rev. 2 d) at forbedre overensstemmelsen med andre socioøkonomiske nomenklaturer. 2. Kommissionen træffer de fornødne foranstaltninger til gennemførelse af NACE rev. 2. Artikel 6 Gennemførelsesforanstaltninger Foranstaltningerne til gennemførelse og ajourføring af NACE rev. 2 vedtages efter proceduren i artikel 7. Disse foranstaltninger omfatter: a) ændringer til NACE rev. 2 i) for at tage højde for den teknologiske eller økonomiske udvikling DA 9 DA

10 ii) for at skabe større overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer b) beslutninger, der skal træffes i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemførelsen af NACE rev. 2, herunder klassificering af økonomiske aktiviteter i bestemte kategorier c) foranstaltninger, der skal sikre en glat overgang fra NACE rev. 1.1 til NACE rev. 2, især i spørgsmål som tidsserier, herunder dobbelt indberetning og tilbageregning af tidsrækker. Artikel 7 Udvalgsprocedure 1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, herefter benævnt "udvalget", der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 8. Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. Artikel 8 Gennemførelse af NACE rev Statistiske enheder i virksomhedsregistre, der er oprettet i henhold til forordning (EØF) nr. 2186/93, klassificeres efter NACE rev Statistikker, som omhandler økonomiske aktiviteter, der udøves fra og med 1. januar 2008, udarbejder medlemsstaterne på grundlag af NACE rev. 2 eller en national nomenklatur, som er afledt heraf i overensstemmelse med artikel Bestemmelserne i stk. 2 finder ikke anvendelse på udarbejdelsen af følgende statistikker: a) nationalregnskabsstatistik omfattet af forordning (EF) nr. 2223/96 b) landbrugsstatistik omfattet af forordning (EF) nr. 138/2004 c) statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenesteydelser og udenlandske direkte investeringer omfattet af forordning (EF) nr. 184/2005. DA 10 DA

11 AFDELING II: ÆNDRINGER I RETSAKTER, DER HAR RELATION HERTIL Artikel 9 Ændringer i forordning (EØF) nr. 3037/90 om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber Artikel 3, 10 og 12 i forordning (EØF) nr. 3037/90 udgår. Artikel 10 Ændringer i forordning (EØF) nr. 3924/91 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen I forordning (EF) nr. 3924/91 foretages følgende ændringer: 1. "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten. 2. Artikel 2, stk. 1, affattes således: "1. Området for undersøgelsen, hvortil der henvises i artikel 1, er de aktiviteter, der er anført i hovedafdeling B og C i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, NACE rev. 2." Artikel 11 Ændringer i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer I forordning (EF) nr. 58/97 foretages følgende ændringer: 1. "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten og i bilagene med undtagelse af bilag 1, afsnit 10 "Beretninger og pilotundersøgelser", bilag 3, afsnit 5 "Første referenceår" og bilag 3, afsnit 9 "Beretninger og pilotundersøgelser", hvor henvisningen til "NACE rev. 1" bibeholdes. 2. Artikel 3, stk. 1, affattes således: "1. Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til N og P til S i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2)." 3. Bilagene ændres som angivet i bilag II til denne forordning. DA 11 DA

12 Artikel 12 Ændringer i forordning (EF, Euratom) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik I forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer: 1. Artikel 2, stk. 1, affattes således: "1. Denne forordning finder anvendelse på alle økonomiske aktiviteter, der er opført i hovedafdeling B til N og P til S i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2)." 2. I artikel 17 indsættes følgende tekst: "k) det første basisår, der anvendes for tidsrækker udarbejdet i henhold til NACE rev. 2 l) for tidsrækker før 2009, der indberettes i henhold til NACE rev. 2, detaljeringsniveau, form, første referenceperiode og referenceperiode." 3. Bilagene ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning. Artikel 13 Ændring til forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken I forordning (EF) nr. 1172/98 foretages følgende ændringer: "NACE rev. 1" og "NACE rev. 1.1"erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten og alle bilagene. Artikel 14 Ændringer til forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer I forordning (EF) nr. 530/1999 foretages følgende ændringer: 1. "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten. 2. I Artikel 3 a) affattes stk. 1 således: "1. Statistikkerne dækker alle de økonomiske aktiviteter, der er fastlagt i hovedafdeling B (Råstofudvinding), C (Fremstillingsvirksomhed), D (Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft), E (Vandforsyning; kloakering, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand), F (Bygge- og anlægsvirksomhed), G (Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer DA 12 DA

13 og motorcykler), H (Transport og oplagring), I (Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed), J (Information og kommunikation), K (Bank- og finansvirksomhed, forsikring), L (Fast ejendom), M (Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser), N (Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester), P (Undervisning), Q (Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger), R (Kultur, forlystelser og sport) og S (Andre serviceydelser) i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "NACE rev. 2")." b) stk. 2 udgår. Artikel 15 Ændringer i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik I forordning (EF) nr. 2150/2002 foretages følgende ændringer: 1. "NACE rev. 1" og "NACE rev. 1.1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten og alle bilagene. 2. Bilag I ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 16 Ændringer i forordning (EF) nr. 450/2003 om lønomkostningsindekset I forordning (EF) nr. 450/2003 foretages følgende ændringer: 1. "NACE rev. 1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten. 2. Artikel 3 affattes således: "Artikel 3 - Dækning 1. Denne forordning finder anvendelse på alle de aktiviteter, der er defineret i hovedafdeling B til S i NACE rev Medtagelsen i denne forordning af økonomiske aktiviteter som defineret i NACE rev. 2, hovedafdeling O til S, fastsættes efter proceduren i artikel 12, stk. 2, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10." 3. Artikel 5 affattes således: "Artikel 5 - Hyppighed og tilbageregnede data 1. Dataene til lønomkostningsindekset skal første gang udarbejdes i henhold til NACE rev. 2 for første kvartal af 2009 og derefter for hvert kvartal (der afsluttes den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december hvert år). DA 13 DA

14 2. Tilbageregnede data for perioden fra første kvartal af 2000 til fjerde kvartal af 2008 leveres af medlemsstaterne. Tilbageregnede data leveres for hver af NACE rev. 2-hovedafdelingerne B-N og for de lønomkostningsposter, der er nævnt i artikel 4, stk. 1." 4. Artikel 6, stk. 3, affattes således: "3. De tilbageregnede data, der er nævnt i artikel 5, fremsendes til Kommissionen (Eurostat) samtidig med lønomkostningsindekset for første kvartal af 2009." 5. Artikel 11, litra c), affattes således: "c) medtagelse af hovedafdeling O-S i NACE rev. 2 (Artikel 3)". Artikel 17 Ændringer i forordning (EF) nr. 48/2004 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene Artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 48/2004 affattes således: "Denne forordning omfatter data om stålindustrien, der er defineret som gruppe 24.1 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2)." Artikel 18 Ændringer i forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet Bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning. Artikel 19 Ændringer i forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder I forordning (EF) nr. 1552/2005 foretages følgende ændringer: 1. "NACE rev. 1.1" erstattes af "NACE rev. 2" i hele teksten. 2. Artikel 2, stk. 2, udgår. 3. Artikel 4 affattes således: "Artikel 4 Statistikkernes dækning DA 14 DA

15 Statistikkerne over efter- og videreuddannelse i virksomheder skal mindst dække alle de økonomiske aktiviteter, der er omfattet af hovedafdeling B-N og R-S NACE rev. 2." AFDELING 3: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 20 Overgangsbestemmelser Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 skal medlemsstaterne til Kommissionen indberette statistikker over erhvervsstrukturer vedrørende kalenderåret 2008 både i henhold til NACE rev. 1 og NACE rev. 2. Listen over variabler, der skal indberettes i henhold til NACE rev. 1, og de nærmere retningslinjer for udarbejdelse af resultaterne fastlægges efter proceduren i artikel 12 i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Artikel 21 Ikrafttræden 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions tidende. Den anvendes fra den 1. januar Uanset bestemmelsen i stk. 1, andet afsnit, finder denne forordning anvendelse på statistikker omfattet af forordning (EF) nr. 1165/98 og lønomkostningsindekset omfattet af forordning (EF) nr. 450/2003 fra 1. januar 2009, når der er tale om statistikker vedrørende økonomiske aktiviteter, der udøves fra 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 15 DA

16 BILAG I NACE rev. 2 Gruppe Hovedgruppe Undergruppe i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt * indgår i ISIC rev. 4 HOVEDAFDELING A - LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 01.1 Dyrkning af etårige afgrøder Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og 0111 olieholdige frø Dyrkning af ris Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og 0113 rodknolde Dyrkning af sukkerrør Dyrkning af tobak Dyrkning af tekstilplanter Dyrkning af andre etårige afgrøder Dyrkning af flerårige afgrøder Dyrkning af druer Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter Dyrkning af citrusfrugter Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder Dyrkning af olieholdige frugter Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer Dyrkning af krydderplanter, aromaplanter og 0128 lægeplanter Dyrkning af andre flerårige afgrøder Planteformering Planteformering Husdyravl Avl af malkekvæg 0141* Avl af andet kvæg og bøfler 0141* Avl af heste og dyr af hestefamilien Avl af kameler og dyr af kamelfamilien Avl af får og geder Svineavl Fjerkræavl Avl af andre dyr Blandet drift Blandet drift Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af DA 16 DA

17 afgrøder efter høst Serviceydelser i forbindelse med planteavl Serviceydelser i forbindelse med husdyravl Forarbejdning af afgrøder efter høst Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed Skovbrug og skovning 02.1 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter Skovning Skovning Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer Serviceydelser til skovbrug Serviceydelser til skovbrug Fiskeri og akvakultur 03.1 Fiskeri Havfiskeri Ferskvandsfiskeri Akvakultur Havbrug Ferskvandsbrug 0322 HOVEDAFDELING B - RÅSTOFUDVINDING 05 Udvinding af kul og brunkul 05.1 Udvinding af stenkul Udvinding af stenkul Udvinding af brunkul Udvinding af brunkul Udvinding af råolie og naturgas 06.1 Udvinding af råolie Udvinding af råolie 0610 DA 17 DA

18 06.2 Udvinding af naturgas Udvinding af naturgas Brydning af metalmalme 07.1 Brydning af jernmalm Brydning af jernmalm Brydning af ikke-jernholdige metalmalme Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme Anden råstofudvinding 08.1 Brydning af sten og udvinding af sand og ler Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, 0810* kridt og skifer Grus- og sandgravning; udvinding af ler og kaolin 0810* 08.9 Råstofudvinding i.a.n Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske 0891 produkter og gødningsstoffer Udvinding og agglomerering af tørv Saltudvinding Anden råstofudvinding i.a.n Serviceydelser i forbindelse med råstofudvinding 09.1 Serviceydelser i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas Serviceydelser i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas 09.9 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofudvinding Serviceydelser i forbindelse med anden råstofudvinding HOVEDAFDELING C - FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 10 Fremstilling af fødevarer 10.1 Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter Forarbejdning og konservering af kød 1010* Forarbejdning og konservering af fjerkrækød 1010* Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter 1010* DA 18 DA

19 10.2 Forarbejdning og konservering af fisk, krebs og bløddyr Forarbejdning og konservering af fisk, krebs og bløddyr Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Forarbejdning og konservering af kartofler 1030* Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 1030* Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 1030* i.a.n Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer Fremstilling af olier og fedtstoffer 1040* Fremstilling af margarine og lignende spiselige fedtstoffer 1040* 10.5 Fremstilling af mejeriprodukter Mejerier samt ostefremstilling 1050* Fremstilling af konsumis 1050* 10.6 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af bagervarer og dejprodukter Fremstilling af brød; fremstilling af friske kager, tærter mv Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer 1071* 1071* Fremstilling af andre fødevarer Fremstilling af sukker Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer Forarbejdning af te og kaffe 1079* Fremstilling af smagspræparater og krydderier 1079* Fremstilling af færdigretter Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 1079* Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 1079* 10.9 Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af færdige foderblandinger til 1080* landbrugsdyr Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 1080* 11 Fremstilling af drikkevarer 11.0 Fremstilling af drikkevarer DA 19 DA

20 11.01 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol Fremstilling af vin af druer 1102* Fremstilling af cider og anden frugtvin 1102* Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede 1102* drikkevarer Fremstilling af øl 1103* Fremstilling af malt 1103* Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af 1104 mineralvand og andet vand på flaske 12 Fremstilling af tobaksprodukter 12.0 Fremstilling af tobaksprodukter Fremstilling af tobaksprodukter Fremstilling af tekstiler 13.1 Forbehandling og spinding af tekstilfibre Forbehandling og spinding af tekstilfibre Vævning af tekstiler Vævning af tekstiler Færdigbehandling af tekstiler Færdigbehandling af tekstiler Fremstilling af andre tekstiler Fremstilling af trikotagestoffer Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen 1322 beklædningsartikler Fremstilling af tæpper Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen 1329* beklædningsartikler Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 1329* Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. 1329* 14 Fremstilling af beklædningsartikler 14.1 Fremstilling af beklædningsartikler undtagen beklædningsartikler af pelsskind Fremstilling af beklædningsartikler af læder 1410* Fremstilling af arbejdsbeklædning 1410* Fremstilling af anden yderbeklædning 1410* Fremstilling af underbeklædning 1410* Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 1410* i.a.n Fremstilling af varer af pelsskind DA 20 DA

21 14.20 Fremstilling af varer af pelsskind Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 1430* Fremstilling af andre strikkede og hæklede 1430* beklædningsartikler 15 Fremstilling af læder og lædervarer 15.1 Garvning og beredning af læder; fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredning og farvning af pelsskind Garvning og beredning af læder; beredning og farvning 1511 af pelsskind Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj Fremstilling af fodtøj Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer 16.1 Udsavning og høvling af træ Udsavning og høvling af træ Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af finerplader og træbaserede plader Fremstilling af sammensatte parketstaver 1622* Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i 1622* øvrigt Fremstilling af træemballage Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af 1629 varer af kork, strå og flettematerialer 17 Fremstilling af papir og papirvarer 17.1 Fremstilling af papirmasse, papir og pap Fremstilling af papirmasse 1701* Fremstilling af papir og pap 1701* 17.2 Fremstilling af papir- og papvarer Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir 1702 og pap Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler 1709* samt toiletartikler af papir og pap Fremstilling af kontorartikler af papir og pap 1709* Fremstilling af tapet 1709* Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 1709* 18 Trykning og reproduktion af indspillede medier 18.1 Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed DA 21 DA

22 18.11 Trykning af dagblade 1811* Trykning i.a.n. 1811* Prepress- og premedia-arbejde 1812* Bogbinding og lignende serviceydelser 1812* 18.2 Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter 19.1 Fremstilling af koks mv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af kemiske produkter 20.1 Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form Fremstilling af industrigasser 2011* Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 2011* Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 2011* Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 2011* Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af plast i ubearbejdet form 2013* Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form 2013* 20.2 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt 2023* poleremidler Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 2023* 20.5 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af sprængstoffer 2029* Fremstilling af lim 2029* Fremstilling af æteriske olier 2029* DA 22 DA

23 20.59 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 2029* 20.6 Fremstilling af kemofibre Fremstilling af kemofibre Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater 21.1 Fremstilling af farmaceutiske råvarer Fremstilling af farmaceutiske råvarer 2100* 21.2 Fremstilling af farmaceutiske præparater Fremstilling af farmaceutiske præparater 2100* 22 Fremstilling af gummi- og plastprodukter 22.1 Fremstilling af gummiprodukter Fremstilling af gummidæk og gummislanger; 2211 vulkanisering af dæk Fremstilling af andre gummiprodukter Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler 2220* af plast Fremstilling af plastemballage 2220* Fremstilling af bygningsartikler af plast 2220* Fremstilling af andre plastprodukter 2220* 23 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter 23.1 Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af planglas 2310* Formning og forarbejdning af planglas 2310* Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 2310* Fremstilling af glasfiber 2310* Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder 2310* teknisk glas) 23.2 Fremstilling af ildfaste produkter Fremstilling af ildfaste produkter Fremstilling af byggematerialer af ler Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 2392* Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af 2392* brændt ler 23.4 Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og 2393* pyntegenstande Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 2393* Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 2393* DA 23 DA

24 23.44 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk 2393* brug Fremstilling af andre keramiske produkter i.a.n. 2393* 23.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Fremstilling af cement 2394* Fremstilling af kalk og gips 2394* 23.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton 2395* Fremstilling af byggematerialer af gips 2395* Fremstilling af færdigblandet beton 2395* Fremstilling af mørtel 2395* Fremstilling af fibercement 2395* Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 2395* 23.7 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler 2399* Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske 2399* produkter i.a.n. 24 Fremstilling af metal 24.1 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 2410* 24.2 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål 2410* 24.3 Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål Fremstilling af stænger ved koldtrækning 2410* Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning 2410* Koldbehandling 2410* Fremstilling af tråd ved koldtrækning 2410* 24.4 Fremstilling af ædelmetaller og uædle ikkejernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller 2420* Fremstilling af aluminium 2420* Fremstilling af bly, zink og tin 2420* Fremstilling af kobber 2420* Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 2420* Oparbejdning af nukleart brændsel 2420* 24.5 Støbning af metalprodukter Støbning af jernprodukter 2431* Støbning af stålprodukter 2431* Støbning af letmetalprodukter 2432* DA 24 DA

25 24.54 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 2432* 25 Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr 25.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 2511* Fremstilling af døre og vinduer af metal 2511* 25.2 Fremstilling af tanke og beholdere af metal Fremstilling af radiatorer og kedler til 2512* centralvarmeanlæg Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal 2512* 25.3 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af våben og ammunition Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi Overfladebehandling af metal; maskinforarbejdning Overfladebehandling af metal 2592* Maskinforarbejdning 2592* 25.7 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 2593* Fremstilling af låse og hængsler 2593* Fremstilling af håndværktøj 2593* 25.9 Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 2599* Fremstilling af letmetalemballage 2599* Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre 2599* Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og 2599* møtrikker Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 2599* 26 Fremstilling af it-udstyr, elektronisk og optisk udstyr 26.1 Fremstilling af elektroniske komponenter og elektronikkort Fremstilling af elektroniske komponenter 2610* DA 25 DA

26 26.12 Fremstilling af monterede elektronikkort 2610* 26.2 Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af computere og ydre enheder Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af kommunikationsudstyr Fremstilling af forbrugerelektronik Fremstilling af forbrugerelektronik Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, afprøvning og navigation; ure Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, afprøvning og navigation 2651* Fremstilling af ure Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur 26.7 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af magnetiske og optiske medier Fremstilling af magnetiske og optiske medier Fremstilling af elektrisk udstyr 27.1 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 2710* 2710* 27.2 Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil Fremstilling af lyslederkabler Fremstilling af andre elektroniske og elektriske 2732 ledninger og kabler DA 26 DA

27 27.33 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af husholdningsapparater Fremstilling af elektriske husholdningsapparater 2750* Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater 2750* 27.9 Fremstilling af andet elektrisk udstyr Fremstilling af andet elektrisk udstyr Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n Fremstilling af maskiner til generelle formål Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer 2811 til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af hydraulisk udstyr Fremstilling af andre pumper og kompressorer 2813* Fremstilling af haner og ventiler 2813* Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og 2814 drivelementer 28.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af kontormaskiner og udstyr (undtagen 2817 computere og ydre enheder) Fremstilling af motordrevet håndværktøj Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel 2819* brug) Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 2819* i.a.n Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner 2822* Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. 2822* 28.9 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål Fremstilling af maskiner til metalindustrien Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt 2824 bygge- og anlægssektoren DA 27 DA

28 28.93 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og 2825 tobaksvareindustrien Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, 2826 beklædningsartikler og læder Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien 2829* Fremstilling af maskiner til plast- og gummiindustrien 2829* Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. 2829* 29 Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne 29.1 Fremstilling af motorkøretøjer Fremstilling af motorkøretøjer Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne 29.3 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer og motorer hertil Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil * 2930* 30 Fremstilling af andre transportmidler 30.1 Bygning af skibe og både Bygning af skibe og flydende materiel Bygning af både til fritid og sport Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l Fremstilling af militære kampfartøjer Fremstilling af militære kampfartøjer Fremstilling af transportmidler i.a.n Fremstilling af motorcykler Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer Fremstilling af andre transportmidler i.a.n Fremstilling af møbler 31.0 Fremstilling af møbler DA 28 DA

29 31.01 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 3100* Fremstilling af køkkenmøbler 3100* Fremstilling af madrasser 3100* Fremstilling af andre møbler 3100* 32 Fremstillingsvirksomhed i.a.n Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer og lignende varer Prægning af mønter 3211* Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer 3211* Fremstilling af bijouterivarer og lignende varer Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af sportsudstyr Fremstilling af sportsudstyr Fremstilling af spil og legetøj Fremstilling af spil og legetøj Fremstilling af medicinske instrumenter og tandlægeinstrumenter samt udstyr hertil Fremstilling af medicinske instrumenter og tandlægeinstrumenter samt udstyr hertil Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af koste og børster 3290* Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 3290* 33 Reparation og installation af maskiner og udstyr 33.1 Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr Reparation af jern- og metalvarer Reparation af maskiner Reparation af elektronisk og optisk udstyr 3313 DA 29 DA

30 33.14 Reparation af elektrisk udstyr Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 3315* Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer 3315* Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler 3315* i.a.n Reparation af andet udstyr Installation af industrimaskiner og -udstyr Installation af industrimaskiner og -udstyr 3320 HOVEDAFDELING D LEVERING AF ELEKTRICITET, GAS, DAMP OG AIRCONDITIONERET LUFT 35 Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft Produktion, transport og distribution af elektricitet Produktion af elektricitet 3510* Transport af elektricitet 3510* Distribution af elektricitet 3510* Handel med elektricitet 3510* 35.2 Fremstilling af gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger Fremstilling af gas 3520* Distribution af luftformige brændstoffer gennem 3520* rørledninger Handel med gas gennem rørledninger 3520* 35.3 Levering af damp og airconditioneret luft Levering af damp og airconditioneret luft 3530 HOVEDAFDELING E - VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND 36 Vandindvinding, -rensning og -forsyning 36.0 Vandindvinding, -rensning og -forsyning Vandindvinding, -rensning og -forsyning Kloakering 37.0 Kloakering Kloakering 3700 DA 30 DA

31 38 Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; materialegenindvinding 38.1 Indsamling af affald Indsamling af ikke-farligt affald Indsamling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af affald Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Behandling og bortskaffelse af farligt affald Materialegenindvinding Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. 3830* Genindvinding af sorterede materialer 3830* 39 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse 39.0 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse 3900 HOVEDAFDELING F - BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 41 Opførelse af bygninger 41.1 Gennemførelse af byggeprojekter Gennemførelse af byggeprojekter 4100* 41.2 Opførelse af bygninger Opførelse af bygninger 4100* 42 Anlægsarbejder 42.1 Anlæg af veje og jernbaner Anlæg af veje og motorveje 4210* Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner 4210* Anlæg af broer og tunneller 4210* 42.2 Anlæg af ledningsnet Anlæg af ledningsnet til væsker 4220* Anlæg af ledningsnet til elektricitet og 4220* telekommunikation 42.9 Anden anlægsvirksomhed Udførelse af vandbygningsanlæg 4290* Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 4290* 43 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 43.1 Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder DA 31 DA

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5002/5005-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */

Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */ Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik /* KOM/97/0313 endelig udg. - CNS 97/0171 */ EF-Tidende nr. C 267 af 03/09/1997 s. 0001 Forslag til Rådets forordning (EF) om konjunkturstatistik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012 Input fil: 123Kundefil.txt Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2011 K(2011) 4598 endelig KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 30.6.2011 om spørgeskemaet 2012-2014 vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen

Læs mere

Evaluering Klog hverdagsmad

Evaluering Klog hverdagsmad Oplæg til evaluering af Klog hverdagsmad Region Midtjyllands fødevaresatsning Baggrund Formålet med Region Midtjyllands fødevaresatsning er at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere