Bevilling 73 Ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling 73 Ældreområdet"

Transkript

1 Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Silkeborg Byråd vedtog i 2012, at foretage en række sundhedsinvesteringer, som på sigt nedbringer udgifterne til kommunens medfinansiering af sygehusene. I sundhedsinvesteringerne ligger der initiativer inden for følgende områder: IV-medicin Akut-funktion Proaktiv visitation Faldforebyggelse Proaktiv planlægning af palliative forløb Semispecialiserede palliative pladser Sundhedsinvesteringerne er implementeret eller ved at blive implementeret. Der følges løbende op på sundhedsinvesteringerne, både i forhold til de faglige og økonomiske succeskriterier. MÅL OG EFFEKT: Den rehabiliterende tilgang fra de kommunale medarbejdere styrkes således at borgeres mestringspotentiale altid søges afprøvet og styrket. Alle medarbejdere uddannes til at kunne arbejde mestrende/aktiverende og rehabiliterende. Uddannelsen er igangsat primo Der er oprettet et tværfagligt mestringsteam, som er forankret i hvert af de tre områder. Mestringsteamets funktion retter sig primært mod borgere i eget hjem, hvor der skal yders en afklarende og rehabiliterende helhedsindsats i en tidsbegrænset periode. Borgere med behov for varig eller længerevarende indsats overdrages derefter til personalet i hjemmeplejen/plejecentre, som har været under mestringsuddannelse gennem Der arbejdes på højtryk på at få implementeret Mestring i alle dele af Sundhed og Omsorg. MÅL OG EFFEKT: Øge samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Silkeborg Kommune. Der arbejdes ud fra Silkeborg Kommunes frivillighedsstrategi og i samarbejde med kommunens frivillighedskoordinatorer. Eksempelvis arbejdes der målrettet med frivillighedsstrategien og frivillige i regi af Nærmiljøprojekterne, Idræt om Dagen, Rosengårdscentret samt aktivitetscentret Grauballelund og Al-Huset i Kjellerup. Alle oplever et større antal brugere og derfor stiger behovet for flere frivillige. Implementeringen af frivilligstrategien styrkes bl.a. ved at: Formidle kendskabet til de udarbejdede spilleregler Sikre ressourcer til nødvendig uddannelse af frivillige f.eks.

2 motionsinstruktører, motionsvenner, motionsmakkere, IT-support og IT ambassadører Anerkendelse af den frivillige indsats Afdække forholdene omkring forsikring af frivillige nyt notat om forsikringsspørgsmål af frivillige er under udarbejdelse Herudover har Idræt om Dagen udviklet en målgruppe af frivillige motionsvenner, som bliver udvidet gennem Disse er nu organiseret under IF Silkesind, hvor der også arbejdes på at få etableret en ordning med frivillige følgepersoner til brugere af psykiatrien. MÅL OG EFFEKT: Der sker en udviskning af snitflader imellem afdelinger og sektorer og optimering af samarbejdet. Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Job- og Borgerserviceafdelingen har indgået samarbejde om ansættelse af en sundhedskonsulent, som skal fremme den brede sundhed blandt borgerne i kommunens beskæftigelsestilbud, og dermed fremme en hurtigere overgang til beskæftigelse blandt ledige generelt. Sundhedskonsulenten skal sikre, at medarbejderne i de to afdelinger og borgerne har kendskab til de tværkommunale sundhedstilbud, der allerede findes og derudover udvikle og igangsætte nye tilbud. Målet er, at der skabes større sammenhæng og synliggørelse af borgernes muligheder på tværs af afdelinger, sektioner og medarbejdere. Der arbejdes løbende med at optimere samarbejdet og der er samarbejde i gang med alle relevante afdelinger. Som eksempler kan nævnes: Samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer omkring stresstilbud har resulteret i et stressforebyggelsestilbud i Sundhedshuset. Der samarbejdes på tværs af relevante afdelinger og sektorer om beskrivelse af forløbsprogrammer for lænde-ryg, kræft og depression. Der samarbejdes omkring udviskning af snitflader på børnemotorikområdet. Der samarbejdes med andre afdelinger, boligforeninger og frivillige organisationer om en boligsocial helhedsplan og nærmiljøprojekter. MÅL OG EFFEKT: Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for Sundheds- og Omsorgsafdelingens brugere og økonomi. Der er igangsat en hel del større og mindre velfærdsteknologiske projekter. Nedenfor er nævnt en række af de større projekter: 2-1 forflytning: Implementeret og afsluttet som projekt. Der er opnået at ændre forflytningspraksis. I 75 % af alle forflytninger kan forflytning varetages af én i stedet for to hjælpere. SINAS: (Digital platform der omfatter single sign-on, så den enkelte medarbejder kun skal anvende én adgangskode til alle systemer). Der udvikles et ensartet design for Sundhed og Omsorgs informationer til borgere og medarbejdere, informationstavler til plejecentre, gruppetavler og personlige pc er. Projektet har været i udbud og der er netop valgt leverandør og

3 underskrevet kontrakt. Selve udviklingsprocessen starter umiddelbart herefter. Forsøgsbolig: Selve boligen er opført og der arbejdes fortsat med forskellige løsninger til indretningen. Der er udviklet forskellige unikke løsninger med hensyn til installation af loftslifte, sideværts forskydelige toiletter, integration mellem lys og sensorløsninger. Arbejdsgruppen vandt Silkeborg Kommunes frontløberpris og er indstillet til KL s innovationspris. Der er åbent hus for borgere den Telesundhed stomi: Programmet er færdigudviklet, og der har været foretaget test af programmet fra maj til august. Der arbejdes med forslag til implementering i områderne. Telesundhed sår: Regeringen har besluttet at telesundhed på sår skal udrulles nationalt. Der er i regionen udarbejdet handleplan for udrulning i Region Midt. Silkeborg Kommune har været med i forprojektet til Telesundhed på sår. MÅL OG EFFEKT: Borgere i den sidste fase med behov for palliation skal i videst mulige omfang selv bestemme, hvor de ønsker at tilbringe den sidste tid. Vejledningen for de midlertidige pladser er ændret, så der nu er mulighed for at tilbyde palliative ophold. I den forbindelse er der gennem 2013 arbejdet med kompetenceudvikling af personalet, så de palliative opgaver kan blive løftet. De øvrige tilbud med service i eget hjem, hospice m.v. er fortsat uændret. Derudover arbejdes der fortsat med planlægning af et palliativt netværk bestående af sygeplejersker med specialfunktion og specialviden i palliation på hver af de midlertidige pladser. Herudover tilknyttes to fysioterapeuter med kompetencer inden for palliation. Netværket skal både fungere internt i Silkeborg Kommune, men også tilknyttes eksterne netværk. Oprettelsen af palliationspladser på Fuglemosen er beskrevet og kræver en ombygning, som er klar til at blive igangsat primo MÅL OG EFFEKT: At pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade opnår øget viden om konsekvenserne af de kognitive problematikker og den ændrede livssituation. Der er iværksat forløb i genoptræningscentret, hvor pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade er målgruppen. I forløbet er der bl.a. undervisning og samtale vedrørende kognitive problematikker og den ændrede livssituation. Silkeborg Kommune har fået midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering. Nogle af disse midler bruges til at lave en pårørendegruppe for personer med erhvervet hjerneskade. Indsatsen skal efterfølgende evalueres. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i målskemaet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af 2013 : Målet og de effekter, som er angivet i målskemaet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af 2013

4 : Målet og de effekter, som er angivet i målskemaet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af 2013 B. Opfølgning på økonomi kr. A B C Serviceudgifter Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse (A-B)* Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til længerevarende ophold Voksen-, ældre- og handicapområdet Tjenestemandspension I alt serviceudgifter Øvrig drift Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt øvrig drift *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug kr. A B C Korrigeret Forventet Afvigelse Anlæg Budget regnskab (A-B)* I alt bevilling 73 Ældreområdet *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der forventes et mindreforbrug for træningssektionen samlet set. Mindreforbruget stammer primært fra de midler, der er afsat til en række sundhedsinitiativer. Et større beløb er afsat til forløbsprogram lænde og ryg, men som ikke sættes i drift i 2013, ligesom overskuddet også skyldes ubrugte projektpuljemidler (hjerneskadeprojekt). For Træningssektionens øvrige drift forventes et merforbrug på enkelte funktioner (genoptræningscenter på Kjellerup Sygehus og befordringsordning samt Døgnafdelingen Remstruplund), mens der forventes et mindreforbrug på de øvrige funktioner. Sundhedsfremme og forebyggelse Funktionen dækker over forløbsprogrammerne, som i 2013 er flyttet fra Rehabiliteringssektionen til Sundhedshuset. Mindreforbruget dækker over et overført mindreforbrug fra Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede For uddybning. Se tabellen nedenfor Beløb

5 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktionen indeholder udgifter til aktivitetscentre og forebyggende hjemmebesøg. Der forventes et lille mindreforbrug på Rosengårdscentret og Al-huset. Den resterende del af mindreforbruget, dækker over overført mindreforbrug på de forebyggende hjemmebesøg. Hjælpemidler Det forventede mindreforbrug på godt 1,2 mio. kr. skyldes, at der ikke har været boligsager i Samtidig har der ikke været den forventede stigning i antallet af ansøgninger til bilsager. Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler På baggrund af sagsmængden i det første halve år af 2013 forventes der et merforbrug. Plejevederlag gives på baggrund af objektive kriterier, og det forventede merforbrug skyldes derfor flere og længerevarende sager end budgetteret og derfor end vanligt. Voksen- ældre- og handicapområdet På funktionen ligger udgifterne til myndighedssektionen og administrativt personale for hjælpemiddelsektionen. Det forventede merforbrug skyldes, at der er ansat ekstra personale til sagsbehandling af hjælpemidler, for at komme lange sagsbehandlingstider til livs. Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler for ikke akutte sager er således i 2013 blevet nedbragt fra 14 uger 8 uger. Indtægter fra den centrale refusionsordning Der forventes en merindtægt fra den centrale refusionsordning. Refusionen søges hjem på baggrund af konkrete sager hvor den samlede udgift overstiger et fastsat niveau. Omfanget for disse sager er således større, hvorfor der kan hjemtages mere refusion end budgetteret. Ældreboliger Der forventes et merforbrug på kr. til dækning af husleje for ældreboliger med kommunal anvisningsret, hvor udlejning ikke har været mulig. Der er igennem længere tid arbejdet med at nedbringe antallet af ældreboliger med kommunal anvisningsret, for at undgå, at betale leje for de tomme boliger

6 A B C Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse (A-B)* Betalinger af ydelser på Plejecenter Betaling for ydelser omfattet af frit valg Betaling for ydelser for madservice Område Nord Område Syd Område Øst Mellemkommunale betalinger Det nære sundhedsvæsen - implementeringspulje Drift og anskaffelse af biler og radioer Tilskud til pensionistforeninger m.v Diverse udgifter og indtægter IT Drift Forebyggelse og udviklingssektionen Uddannelse Projekter under forebyggelse og udvikling Tilskud efter I alt Pleje og omsorg mv. af ældre *) - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Betaling af ydelser på plejecenter Der forventes et begrænset merforbrug på godt 1 mio. kr., som skyldes at plejetyngden af beboerne på plejecentrene har været stigende. I forhold til sidste budgetopfølgning er det forventede merforbrug steget med kr. På baggrund af det forventede merforbrug igangsættes der en analyse, for at afdække hvorfor der er en stigning i plejetyngden, når antallet af borgere er konstant. I forhold til budget 2012 er pakkepriserne samlet set reduceret med 1,2 mio. kr. til forventede effektiviseringer. Betaling for ydelser omfattet af frit valg Der forventes et merforbrug for betaling af fritvalgsydelser (hjemmeplejen). Antallet af borgere i hjemmeplejen er faldet, men plejetyngden er til gengæld steget, hvilket giver et forventet merforbrug i underkanten af 7 mio. kr. Der er i budget 2013 indregnet fritvalgsbesparelser på 4,7 mio. kr., bl.a. på baggrund af forventninger til mestringsindsatsen, som for alvor er igangsat i Mestring forventes fortsat at have en gavnlig effekt på udgifterne til frit valgs ydelser, men effekterne kan endnu ikke aflæses i det forventede regnskab. Målgruppen til mestring er gradvist blevet udvidet gennem 2013 og vil fortsat blive udvidet i Beløb Stigningen i tyngden af hjemmeplejeborgerne skal også ses i sammenhæng med sundhedsvæsenet, hvor der fra sygehusenes side udskrives borgere tidligere, hvilket giver flere sundhedsrelaterede opgaver for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Analysen af plejehjemsbeboerne kommer også til at omfatte borgerne i hjemmeplejen, da denne gruppe også stiger i plejetyngde. Områderne De tre driftsområder forventer samlet set et begrænset mindreforbrug i omegnen af 1 mio. kr. I mindreforbruget er der indregnet overført mindreforbrug fra 2012 til Forventningen skal også ses i lyset af, at der i budget 2013 er budgetteret med en 2 % effektivisering. Denne effektivisering omhandler forventninger til mestring, projekt 2 til 1 907

7 liftforflytning og forsat sikring af trivsel m.m. En række af disse initiativer er igangsat, men endnu ikke fuldt implementeret, hvorfor den fulde effekt heraf endnu er usikker og ikke fuldt ud hentet hjem i Bl.a. er mestring ikke fuldt implementeret, men der kan spores en effekt i oktober og november Herudover spiller den stigende plejetyngde af borgerne på plejecentret også ind på denne funktion. Mellemkommunale betalinger Der forventes et stort merforbrug på mellemkommunale betalinger. Det skyldes primært færre indtægter fra mellemkommunale betalinger i forhold til budgetteret. Der er i 2013 sket en del ændringer i antallet af personer med refusionstilsagn, der har fået en bolig i anden kommune, samt i omfanget af den hjælp borgere med refusionstilsagn modtager. Området er ved at blive analyseret nærmere, for at kunne forklare det forventede merforbrug i detaljen. Formålet med analysen er bl.a., at kunne igangsætte korrigerende handlinger i forhold til mellemkommunale betalinger. IT Drift Der forventes et mindreforbrug på IT Drift, men det afhænger bl.a. af omfanget af udskiftninger af enheder, samt eventuelle investeringer i forbindelse med tilpasninger af omsorgssystemet som netop har været i udbud

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere

Budgetanalyser 2015. Bilag

Budgetanalyser 2015. Bilag Budgetanalyser 2015 Bilag Bilag - Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af økonomisk råderum Syddjurs Kommune, 2015 1 Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere